Socialförsäkringsutskottets betänkande

2014/15:SfU10

 

Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga och en följdmotion som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas också motioner om socialavgifter från den allmänna motionstiden 2014/15.

Riksdagen beslutade den 3 december 2014 om en beräkning av inkomsterna på statens budget 2015 i enlighet med allianspartiernas budgetförslag (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29). Vidare beslutade riksdagen ett tillkänna­givande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med de ytterligare förändringar av skatte- och avgiftsreglerna som överensstämmer med allianspartiernas beräkningar. Tillkännagivandet innebar bl.a. att regeringen skulle återkomma med ett förslag motsvarande förslagen i den förra regeringens proposition Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta (prop. 2013/14:116). I propositionen föreslår nu regeringen en sänkning av socialavgifterna för ungdomar som inte har fyllt 23 år och att nedsättningen av socialavgifter helt tas bort för personer som har fyllt 25 år. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga och avstyrker samtliga motionsyrkanden.

I ärendet finns tre reservationer (SD) och ett särskilt yttrande (S, MP, V).

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga

Socialavgifter

Reservationer

1.Avslag på propositionen, punkt 1 (SD)

2.Nedsättning av socialavgifterna för unga, punkt 2 (SD)

3.Socialavgifter i övrigt, punkt 3 (SD)

Särskilt yttrande

Avslag på propositionen, punkt 1 (S, MP, V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Motioner från allmänna motionstiden 2014/15

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

Avslag på propositionen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).

2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:50 punkterna 1–3 och avslår motion

2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

2.

Nedsättning av socialavgifterna för unga

Riksdagen avslår motion

2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (SD)

3.

Socialavgifter i övrigt

Riksdagen avslår motionerna

2014/15:149 av Edward Riedl (M),

2014/15:226 av Edward Riedl (M),

2014/15:534 av Anders Ahlgren och Per Lodenius (C),

2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2014/15:1260 av Sten Bergheden (M) yrkande 3 och

2014/15:2375 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M).

Reservation 3 (SD)

Stockholm den 12 mars 2015

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S)*, Carina Ohlsson (S)*, Mikael Cederbratt (M), Phia Andersson (S)*, Markus Wiechel (SD), Lars-Arne Staxäng (M), Yilmaz Kerimo (S)*, Solveig Zander (C), Lotta Finstorp (M), Linus Bylund (SD), Emma Carlsson Löfdahl (FP), Roland Utbult (KD), Teresa Carvalho (S)*, Patrik Engström (S)*, Tina Ghasemi (M), Rickard Persson (MP)* och Christina Höj Larsen (V)*.

* Avstår från ställningstagande under punkt 1, se särskilt yttrande.

Redogörelse för ärendet

I detta betänkande behandlas proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga och en följdmotion som väckts med anledning av propositionen.

Den 3 december 2014 beslutade riksdagen vid behandlingen av budget­propositionens förslag till beräkning av statens inkomster för 2015 att bl.a. tillkännage som sin mening att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om en ytterligare sänkning av socialavgifterna för ungdomar under 23 år och slopad nedsättning för personer som fyllt 25 år (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29). De förändringar av de nedsatta socialavgifterna för unga som tillkännagivandet omfattar motsvarar förslagen i den förra regeringens proposition Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta (prop. 2013/14:116). I propositionen återkommer regeringen med förslag i enlighet med riksdagens beslut.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.

Utskottet behandlar också i detta betänkande motioner om socialavgifter från den allmänna motionstiden 2014/15.

En förteckning över behandlade förslag finns i bilaga 1. Regeringens lag­förslag finns i bilaga 2.

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller propositionen och avslår ett yrkande om avslag på propositionen.

Vidare avslår riksdagen yrkanden om att avskaffa ungdomsrabatten och införa andra åtgärder.

Jämför reservationerna 1 (SD), 2 (SD) och särskilt yttrande (S, MP, V).

Gällande ordning

Socialavgifter tas ut för att finansiera de sociala trygghetssystemen och utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter betalas i första hand av arbetsgivare medan egenavgifter normalt betalas av fysiska personer som bedriver aktiv näringsverksamhet, dvs. enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Regler om socialavgifter finns i socialavgiftslagen (2000:980).

Enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska arbetsgivare och enskilda näringsidkare betala allmän löneavgift. Den allmänna löneavgiften debiteras i samband med, och på samma underlag som, socialavgifterna.

Arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för 2015 uppgår till 31,42 procent. Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften för 2015 uppgår till 28,97 procent, om inte anmälan om annan karenstid än sju dagar har gjorts till Försäkringskassan.

I arbetsgivaravgifterna respektive egenavgifterna ingår en ålderspensions­avgift om 10,21 procent av avgiftsunderlaget. Ålderspensionsavgiften finansi­erar ålderspensionssystemet och kan inte reduceras.

För personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år är socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, nedsatta. Nedsättningen innebär att avgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, uppgår till en fjärdedel av de totala avgifterna. Det innebär att arbetsgivaravgiften, inklusive den allmänna löneavgiften, för en person som inte har fyllt 26 år är totalt 15,49 procent.

Propositionen

Riksdagen beslutade den 3 december 2014 att till regeringen överlämna finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, med en anmälan att riksdagen samma dag bifallit bl.a. reservation 3 under punkt 2 i utskottets förslag till riksdagsbeslut. I enlighet med riksdagens beslut (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29) föreslår reger­ingen nu att socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, sänks för personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år och tas bort helt för personer som vid årets ingång har fyllt 25 år.

Förslaget medför följdändringar i fråga om åldersgränsen för egenavgifts­nedsättningen och begränsningsreglerna vid avgiftsberäkningen för stöd­område A.

Motionen

I partimotion 2014/15:3035 yrkar Mattias Karlsson m.fl. (SD) avslag på propositionen (yrkande 1). Motionärerna anser att trots kritiken från tunga institutioner som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) föreslås nu en utvidgning av ungdomsrabatten. Utvidgningen syftar till att göra det ännu billigare för företagen att anställa personer upp till 23 år. Samtidigt slopas sänkningen för de som har fyllt 25 år, vilket medför att färre ungdomar omfattas eftersom den övre gränsen för nedsättning sänks med ett år. Förslaget som helhet medför dock att ungdomsrabatten kommer att kosta ytterligare en kvarts miljard kronor per år. Motionärerna kan inte ställa sig bakom ett sådant förslag och yrkar därför att propositionen ska avslås. I yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att avskaffa ungdomsrabatten i sin helhet för att den enligt motionärerna är ineffektiv och i första hand gynnar redan anställda unga. Effekten av nedsättningen är försumbar, och de minskade inkomsterna står inte i proportion till antalet nya jobb. I yrkande 3 begärs ett tillkännagivande om att nyttja det frigjorda reform­utrymmet till mer effektiva arbetsmarknads­åtgärder för de berörda målgrupperna. Trösklarna in på arbetsmarknaden bör enligt motionärerna lösas med andra åtgärder. Bland annat bör en s.k. lärlingsanställning införas. För att komma till rätta med den generella arbetslösheten bör åtgärder vidtas för att öka antalet lediga jobb och öka arbetslösas anställningsbarhet genom ökad kompetens, snarare än genom billigare anställningar.

Utskottets ställningstagande

De genomförda sänkningarna av socialavgifterna för unga bedöms ha medfört en ökad efterfrågan av att anställa ungdomar och därmed lägre ungdoms­arbetslöshet.

Arbetslösheten är vidare särskilt hög för de unga som söker sig in på arbetsmarknaden direkt efter gymnasiet och minskar gradvis med åldern. För unga med högskoleutbildning går arbetsmarknadsinträdet snabbare, och arbetslösheten bland dessa är betydligt lägre. Dagens nedsättning av social­avgifterna bedöms främst underlätta arbetsmarknadsinträdet för unga som har gymnasieutbildning men saknar arbetslivserfarenhet. Genom att rikta en större del av sänkningen mot de yngsta i målgruppen kan nedsättningen bli mer effektiv och tillsammans med tidigare nedsättningar leda till att fler unga får jobb.

Mot denna bakgrund tillstyrker utskottet regeringens förslag om att ytter­ligare sänka socialavgifterna för unga som inte har fyllt 23 år och att ta bort nedsättningen för personer som har fyllt 25 år. Motion 2014/15:3035 (SD) yrkandena 1–3 avstyrks med det anförda.

Socialavgifter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motioner om bl.a. arbetsgivaravgifter för små företag, avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar och inrättande av frizoner i glesbygd.

Jämför reservation 3 (SD).

Gällande ordning

Enligt lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgifts­beräkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och social­avgiftslagen (2000:980) får arbetsgivare, enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag som är verksamma i vissa angivna kommuner i Norrland och västra Svealand (stödområde A) göra avdrag vid beräkningen av socialavgifterna och den allmänna löneavgiften (regionalt stöd). Företag som är verksamma i stödområdet ges ett avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget vid beräkningen av den allmänna löneavgiften, arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna. För arbetsgivare uppgår avdraget till högst 7 100 kronor per månad och för enskilda näringsidkare till högst 18 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Enligt 3 kap. 18 § socialavgiftslagen får vid beräkningen av egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet, dock högst med 15 000 kronor per år. Som förutsättning för avdraget gäller att avgiftsunderlaget överstiger 40 000 kronor och att den avgiftsskyldige vid årets ingång har fyllt 26 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften.

Ersättning till idrottsutövare från ideella föreningar som har till huvudsyfte att främja idrottslig verksamhet är enligt 2 kap. 19 § socialavgiftslagen avgifts­fri om ersättningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp.

Motionerna

I kommittémotion 2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att införa ett arbetsgivaravdrag. Enligt motio­närerna är inte generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna det mest effektiva sättet att stimulera sysselsättningen. Därför bör direkta satsningar riktas mot små företag. Ett avdrag som gäller lika för alla företag gynnar enligt motionärerna proportionellt de mindre företagen eftersom de får den största vinsten av en sådan reform. Genom ett avdrag som gäller lika för alla företag, oavsett antal anställda, undviks även oönskade tröskeleffekter.

Edward Riedl (M) begär i motion 2014/15:149 ett tillkännagivande om möjligheten att införa ekonomiska frizoner i glesbygdsområden. Enligt motionären bör sådana frizoner innebära exempelvis reducerade arbetsgivar­avgifter för nystartade företag.

I motion 2014/15:226 begär Edward Riedl (M) ett tillkännagivande om möjligheterna att förbättra regelverken och arbetsgivaravgifterna för små företag. Små företag tyngs enligt motionären av skatter, krångel och byråkrati. Storleken på arbetsgivaravgifterna påverkar sysselsättningen och företagens expansionsmöjligheter.

Sten Bergheden (M) begär i motion 2014/15:1260 yrkande 3 ett tillkänna­givande om en sänkning av arbetsgivaravgiften för små företag så att de vågar expandera och bidra till landets välstånd.

I motion 2014/15:2375 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M) begärs ett tillkännagivande om att låta Svenskt Friluftsliv omfattas av socialavgiftslagens s.k. halva basbeloppsregel. I dag har ideella idrotts­föreningar möjlighet att betala ersättning utan sociala avgifter till en idrotts­utövare upp till ett halvt prisbasbelopp. Denna möjlighet bör enligt motionärerna omfatta alla föreningar som är anslutna till Svenskt Friluftsliv och inte bara medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Anders Ahlgren och Per Lodenius (båda C) begär i motion 2014/15:534 ett tillkännagivande om att alla allmännyttiga organisationer likt idrottsrörelsen ska ha möjlighet att avlöna ledare med upp till ett halvt basbelopp utan att betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt. Idrottsrörelsens förmånliga undantag bör enligt motionärerna omfatta alla allmännyttiga organisationer såsom studieförbund och kulturorganisationer.

Utskottets ställningstagande

För socialförsäkringssystemets legitimitet är det enligt utskottet principiellt viktigt att så långt som möjligt upprätthålla ett samband mellan de socialavgifter som betalas och de förmåner som dessa avgifter är avsedda att finansiera. Riksdagen har emellertid i vissa fall frångått principen om samband mellan avgifter och förmåner och ställt sig bakom olika förslag om nedsättning av socialavgifterna eftersom det har ansetts nödvändigt att använda avgifterna för andra syften än de föreskrivna, t.ex. för sysselsättningsskapande åtgärder. Det finns t.ex. regler om reducering av avgiftsunderlaget för egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Vidare finns det en möjlighet att göra avdrag från socialavgifterna och den allmänna löneavgiften i stödområden, som har utformats så att det relativt sett gynnar små företag i glesbygd.

Utskottet är inte berett att ställa sig bakom yrkanden om ytterligare ned­sättningar eller avdrag vid beräkningen av socialavgifter.

Utskottet har tidigare vid flera tillfällen uttalat att undantaget för idrottsföreningar från att i vissa fall betala arbetsgivaravgifter inte bör ut­vidgas. I betänkande 2013/14:SfU5 uttalade utskottet att det är principiellt viktigt att alla ideella organisationer behandlas lika. Utskottet utgick från att regeringen skulle se över möjligheten till undantag. Utskottet vidhåller sitt ställnings­tagande.

Med det anförda avstyrks motionerna 2014/15:1123 (SD) yrkande 2, 2014/15:149 (M), 2014/15:226 (M), 2014/15:534 (C), 2014/15:1260 (M) yrkande 3 och 2014/15:2375 (M).

 

Reservationer

 

1.

Avslag på propositionen, punkt 1 (SD)

 

av Markus Wiechel (SD) och Linus Bylund (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

avslår proposition 2014/15:50 punkterna 1–3.

Ställningstagande

Trots kritiken från tunga institutioner som t.ex. IFAU föreslås nu en utvidgning av ungdomsrabatten. Utvidgningen syftar till att göra det ännu billigare för företagen att anställa personer upp till 23 år. Samtidigt slopas sänkningen för de som har fyllt 25 år. Detta medför att färre ungdomar omfattas till följd av att den övre gränsen för nedsättning sänks med ett år, men sammantaget medför förslaget att ungdomsrabatten kommer att kosta ytterligare en kvarts miljard kronor per år. Vi kan inte ställa oss bakom ett sådant förslag och yrkar därför att propositionen ska avslås.

2.

Nedsättning av socialavgifterna för unga, punkt 2 (SD)

 

av Markus Wiechel (SD) och Linus Bylund (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3.

Ställningstagande

Ungdomsrabatten bör avskaffas i sin helhet då den är ineffektiv och i första hand gynnar redan anställda unga. Effekten av nedsättningen är försumbar och de minskade inkomsterna står inte i proportion till antalet nya jobb. Det frigjorda reformutrymmet bör i stället utnyttjas till mer effektiva arbetsmarknadsåtgärder för de berörda målgrupperna. Trösklarna in på arbetsmarknaden bör lösas med andra åtgärder. Bland annat bör en s.k. lärlingsanställning införas. För att komma till rätta med den generella arbetslösheten bör åtgärder vidtas för att öka antalet lediga jobb och öka arbetslösas anställningsbarhet genom ökad kompetens, snarare än genom billigare anställningar. Regeringen bör återkomma med förslag i enlighet med det anförda.

3.

Socialavgifter i övrigt, punkt 3 (SD)

 

av Markus Wiechel (SD) och Linus Bylund (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2 och

avslår motionerna

2014/15:149 av Edward Riedl (M),

2014/15:226 av Edward Riedl (M),

2014/15:534 av Anders Ahlgren och Per Lodenius (C),

2014/15:1260 av Sten Bergheden (M) yrkande 3 och

2014/15:2375 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M).

Ställningstagande

Generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna bedöms inte som det mest effektiva sättet att stimulera sysselsättningen. Det bör därför införas ett arbetsgivaravdrag i stället för att sänka arbetsgivaravgifterna generellt. Direkta satsningar bör riktas mot små företag. Ett avdrag som gäller lika för alla företag gynnar proportionellt de mindre företagen eftersom de får den största vinsten av en sådan reform. Genom ett avdrag som gäller lika för alla företag, oavsett antal anställda, undviks även oönskade tröskeleffekter. Regeringen bör återkomma med förslag i enlighet med det anförda.

 

Särskilt yttrande

 

Avslag på propositionen, punkt 1 (S, MP, V)

Fredrik Lundh Sammeli (S), Carina Ohlsson (S), Phia Andersson (S), Yilmaz Kerimo (S), Teresa Carvalho (S), Patrik Engström (S), Rickard Persson (MP) och Christina Höj Larsen (V) anför:

Den höga ungdomsarbetslösheten är en stor samhällsutmaning. Arbetslösheten bland ungdomar (15–24 år) är betydligt högre än för andra åldersgrupper och har ökat sedan början av 2000-talet. Det krävs därför effektiva åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten.

Nedsättningen av socialavgifterna för unga har kritiserats. Riksrevisionen gör bedömningen att sänkningen har lett till begränsade syssel- sättningseffekter, och anser att samma personer som får arbete genom åtgärden ändå skulle ha anställts. Regeringens finanspolitiska råd kom till slutsatsen att ”lägre arbetsgivaravgifter för alla ungdomar är en dyr och ineffektiv åtgärd för att sänka ungdomsarbetslösheten”. Konjunkturinstitutet har anfört att sysselsättningseffekterna av den ytterligare sänkningen kommer att bli små, inte minst i näringslivet, trots att kostnaden för reformen är betydligt högre i denna sektor. Även Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har ifrågasatt nedsättningens effektivitet och konstaterat att sänkningen av socialavgifterna inte haft någon effekt för ungdomar som behöver lite extra hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Det är dyrt och ineffektivt att lägga pengar på ungdomar som skulle ha haft jobb i alla fall.

Vi kan konstatera att regeringen i budgetpropositionen för 2015 föreslog en halvering av nedsättningen för unga och att nedsättningen skulle upphöra helt 2016. I stället avsåg regeringen att återkomma med förslag till en mer ändamålsenlig politik, där satsningar görs för såväl jobb och praktikplatser som utbildning. I avvaktan på dessa förslag avstår vi från att delta i detta beslut om en ändrad nedsättning av socialavgifterna för unga.

 

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Följdmotionen

2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD):

1.Riksdagen avslår proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga.

2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa ungdomsrabatten i sin helhet.

3.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nyttja det frigjorda reformutrymmet till mer effektiva arbetsmarknadsåtgärder för de berörda målgrupperna.

Motioner från allmänna motionstiden 2014/15

2014/15:149 av Edward Riedl (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa ekonomiska frizoner i glesbygdsområden.

2014/15:226 av Edward Riedl (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra regelverken och arbetsgivaravgifterna för småföretag.

2014/15:534 av Anders Ahlgren och Per Lodenius (C):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla allmännyttiga organisationer likt idrottsrörelsen ska ha möjlighet att avlöna ledare med upp till ett halvt basbelopp utan att betala arbetsgivaravgifter och avgifter eller särskild löneskatt.

2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD):

2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett arbetsgivaravdrag.

2014/15:1260 av Sten Bergheden (M):

3.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över en sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretag.

2014/15:2375 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta Svenskt Friluftsliv omfattas av socialavgiftslagens s.k. halva basbeloppsregel.

 

 

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag