Näringsutskottets betänkande

2014/15:NU15

 

Redovisning av naturgaslagring i rörledning

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2014/15:53 om redovisning av naturgas­lagring i rörledning. Regeringen föreslår en ändring i naturgaslagen (2005:403) med innebörden att lagring av naturgas i rörledning ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet. Syftet med förslaget är att skapa för­utsättningar för en effektivare tillsyn över att naturgaslagens bestämmelser om förhandsprövning genom intäktsramar följs. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015. Inga motioner har väckts med anledning av proposi­tionen.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Redovisning av naturgaslagring i rörledning

Propositionen

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Redovisning av naturgaslagring i rörledning

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403). Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:53.

Stockholm den 14 april 2015

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M), Ingemar Nilsson (S), Josef Fransson (SD), Per-Arne Håkansson (S), Helena Lindahl (C), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Anna Wallén (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Birger Lahti (V), Penilla Gunther (KD), Jörgen Warborn (M), Hanna Westerén (S), Said Abdu (FP) och Elisabet Knutsson (MP).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Den 1 juni 2013 trädde ändringar i naturgaslagen (2005:403) i kraft (prop. 2012/13:85, bet. 2012/13:NU16, rskr. 2012/13:201). Ändringarna innebar bl.a. att Energimarknadsinspektionen i förväg ska fastställa intäktsramar för naturgasföretagens intäkter från överföring av naturgas, lagring av naturgas och tillträde till förgasningsanläggning. Med intäktsram avses de samlade intäkter som ett naturgasföretag högst får uppbära för dessa verksamheter under en tillsynsperiod. Den 13 juni 2013 gav regeringen Energimark­nadsinspektionen i uppdrag att se över naturgaslagens regler om naturgas­företagens redovisning av lagringsverksamhet. Myndigheten lämnade den 20 mars 2014 rapporten Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning (Ei R2014:07) till regeringen. Energimarknadsinspektionen före­slog att det skulle införas krav på att lagring av gas i rörledning ska redovisas skilt från annan verksamhet. Därigenom skulle myndighetens behov av upp­gifter för att kunna besluta om och utöva tillsyn över naturgasföretagens intäktsramar kunna uppfyllas. Rapporten remissbehandlades och regeringen lämnade ett lagförslag till Lagrådet för yttrande den 11 december 2014. Lagrådet lämnade förslaget utan invändning.

I proposition 2014/15:53 Redovisning av naturgaslagring i rörledning föreslår regeringen att riksdagen antar det förslag till ändringar i naturgaslagen (2005:403) som lagts fram i propositionen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

 

 

Utskottets överväganden

Redovisning av naturgaslagring i rörledning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar propositionens lagförslag.

Propositionen

Regeringen föreslår en ändring i 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) som reglerar naturgasföretagens ekonomiska redovisning av lagring av naturgas. Innebörden av förslaget är att verksamheter som rör lagring av naturgas ska ekonomiskt redovisas så att lagring i lagringsanläggning och lagring i rörledning redovisas var för sig och skilt från annan verksamhet. Enligt den nuvarande ordningen redovisas lagring i rörledning tillsammans med lagring i lagringsanläggning, vilket inte är ändamålsenligt eftersom verksamheterna omfattas av olika intäktsramar. Enligt regeringen finns det därför behov av särredovisning av lagring i rörledning. I och med ändringen som föreslås i propositionen skapas förutsättningar för en effektivare tillsyn över att bestämmelserna om förhandsprövning av naturgasföretagens intäkter från lagring av naturgas följs. Genom ändringen skapas även en ordning som är förenlig med gasmarknadsdirektivet (2009/73/EG).

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015, och bestämmelserna föreslås tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter. En sådan ordning är enligt regeringen nödvändig för att undvika behov av att ändra redovisningsmetoder under löpande räkenskapsår.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att riksdagen av de skäl som angetts i propositionen bör anta det framlagda lagförslaget. Propositionen tillstyrks följaktligen.

 

 

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:53 Redovisning av naturgaslagring i rörledning:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag