Civilutskottets betänkande

2014/15:CU5

 

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna.

EU har antagit två förordningar om tillämplig lag på privaträttens område. Rom I-förordningen gäller för avtalsförpliktelser. Rom II-förordningen gäller för andra typer av privaträttsliga förpliktelser, t.ex. skadestånd. Genom förordningarna skapas ett gemensamt regelverk som är direkt tillämpligt inom EU. I propositionen föreslås lagändringar som syftar till att undanröja konflikter mellan svensk lag och förordningarna. Det innebär en anpassning av bl.a. de svenska lagvalsregler som gäller för försäkringsavtal och avtal om sjötransporter.

I syfte att öka stabiliteten på finansmarknaden föreslås därutöver ändringar i konkurslagen som innebär att möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar ska begränsas. En sådan möjlighet ska inte finnas om rättshandlingen avser finansiella instrument, valuta, visst guld eller vissa kreditfordringar. Även denna lagändring har EU-rättsligt samband.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 mars 2015.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar propositionens lagförslag.

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker,

2. lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal,

3. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

4. lag om upphävande av lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser,

5. lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

6. lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666),

7. lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:243 punkterna 1–7.

Stockholm den 13 november 2014

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan Löfstrand (S), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (FP), Nooshi Dadgostar (V), Johanna Haraldsson (S) och Mats Green (M).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit förordningar om tillämplig lag för avtalsförpliktelser respektive s.k. utomobligatoriska förpliktelser (förpliktelser som inte grundas på ett avtalsförhållande).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen) trädde i kraft den 7 juli 2008 och tillämpas på avtal som har ingåtts den 17 december 2009 eller senare.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II-förordningen) trädde i kraft den 20 augusti 2007 och tillämpas på skadevållande händelser som har inträffat den 11 januari 2009 eller senare.

En EU-förordning är direkt tillämplig i medlemsstaterna och ska alltså inte genomföras genom nationell normgivning. Medlemsstaterna är dock skyldiga att ändra eller upphäva nationella bestämmelser som står – eller kan uppfattas stå – i konflikt med EU-rätten. En sakkunnig person fick därför i uppdrag att utreda vilka lagändringar som är nödvändiga med anledning av Rom I- och Rom II-förordningarna. Utredaren överlämnade i mars 2013 departementspromemorian Lagvalsregler på obligationsrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna (Ds 2013:21). Promemorian har remissbehandlats.

Under den fortsatta beredningen av departementspromemorian uppmärksammades bl.a. att det krävs ytterligare lagändringar, utöver departementspromemorians förslag, för att anpassa svensk lag till förordningarna. Inom regeringskansliet upprättades därför en promemoria med ett utkast till lagrådsremiss. Promemorian med utkastet till lagrådsremiss har remissbehandlats.

I december 2011 gav Finansdepartementet en sakkunnig person i uppdrag att utreda och lämna förslag till ett alternativt genomförande av dels artikel 3.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (finalitydirektivet), dels artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet (säkerhetsdirektivet). Artiklarna innehåller bestämmelser som syftar till att skydda transaktioner och avtal på finansmarknaden, t.ex. om en av parterna går i konkurs. Bakgrunden till uppdraget var bl.a. att flera remissinstanser, i samband med genomförandet av ändringar av direktiven, pekat på vissa praktiska problem och efterfrågat en tydligare reglering när det gäller ett konkursbos möjlighet att enligt 3 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) begära återgång av vissa rättshandlingar (se prop. 2010/11:95 s. 43 f.). Uppdraget redovisades i departementspromemorian Säkerheter och avräkningar – ett alternativt genomförande av två direktiv (Ds 2013:71). Departementspromemorian har remissbehandlats.

I departementspromemorian föreslås en generell ändring av svensk konkursrätt i denna del. Som ett led i beredningen av departementspromemorian utarbetades inom Regeringskansliet en promemoria med ett alternativt förslag. Förslaget innebär en mer begränsad ändring med inriktning på finansmarknaden. Lagförslaget i promemorian överensstämmer med lagförslaget i den nu aktuella propositionen. Promemorian har remissbehandlats.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen.

Propositionens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

 

Utskottets överväganden

 

Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar propositionens lagförslag.

Propositionen

I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna.

EU har antagit två förordningar om tillämplig lag på privaträttens område. Rom I-förordningen gäller för avtalsförpliktelser. Rom II-förordningen gäller för andra typer av privaträttsliga förpliktelser, t.ex. skadestånd. Genom förordningarna skapas ett gemensamt regelverk som är direkt tillämpligt inom EU.

I propositionen föreslås ändringar i bl.a. lagen om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal och sjölagen som syftar till att undanröja konflikter mellan svensk lag och förordningarna. Det innebär en anpassning av bl.a. de svenska lagvalsregler som gäller för försäkringsavtal och avtal om sjötransporter.

I syfte att öka stabiliteten på finansmarknaden föreslås därutöver att möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar ska begränsas (3 kap. 2 § konkurslagen). En sådan möjlighet ska inte finnas om rättshandlingen avser finansiella instrument, valuta, visst guld eller vissa kreditfordringar. Även denna lagändring har EU-rättsligt samband.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 mars 2015.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som angetts i propositionen bör anta de framlagda lagförslagen.


 

 

 


 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna:

1.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker.

2.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal.

3.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009).

4.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser.

5.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.

6.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666).

7.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Regeringens lagförslag