Regeringens proposition 2013/14:219

Nya regler för erkännande och verkställighet

Prop.

av utländska domar på civilrättens område

2013/14:219

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Gemensamma EU-regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva en privaträttslig tvist finns i Bryssel I-förordningen. Förordningen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av domar som har meddelats i en annan medlemsstat. EU har beslutat om en reviderad förordning, som innebär att det blir enklare och går snabbare att verk- ställa domar i EU. I propositionen föreslår regeringen nya lagregler som ska komplettera förordningen.

För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige krävs det enligt ett antal lagar att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen är verkställbar. För närvarande fattas sådana beslut av Svea hovrätt. Den prövningen ska i stället göras i tingsrätt.

De flesta av lagförslagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2015.

1

Prop. 2013/14:219 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

 

7

2

Lagtext

..............................................................................................

 

8

 

2.1

Förslag till lag med kompletterande bestämmelser

 

 

 

om domstols behörighet och om erkännande och

 

 

...............

internationell verkställighet av vissa avgöranden

8

 

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om

 

 

 

vissa internationella rättsförhållanden rörande

 

 

.........................................

äktenskap och förmynderskap

12

 

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1936:79) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av dom som

 

 

.........................................................

meddelats i Schweiz

 

13

 

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1937:81) om

 

 

.............

internationella rättsförhållanden rörande dödsbo

15

 

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1965:723) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av vissa utländska

 

 

..............

domar och beslut angående

underhåll till barn

16

 

2.6

Förslag till lag om ändring i

atomansvarighetslagen

 

 

..........................................................................

(1968:45)

 

18

 

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1969:12) med

 

 

 

anledning av Sveriges tillträde till konventionen den

 

 

 

19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell

 

 

......................................................

godsbefordran på väg

 

20

 

2.8

Förslag till lag om ändring i sjömanslagen

 

 

........................................................................

(1973:282)

 

22

 

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:108) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av utländskt

 

 

.......................

avgörande angående underhållsskyldighet

23

 

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1977:595) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av nordiska domar på

 

 

.........................................................

privaträttens område

 

25

 

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1983:368) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av österrikiska domar

 

 

....................................................

på privaträttens område

 

27

 

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1983:1015) med

 

 

 

anledning av Sveriges tillträde till konventionen den

 

 

 

6 april 1974 om en uppförandekod för

 

 

................................................................

linjekonferenser

 

30

 

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:193) om

 

 

.............................................

internationell järnvägstrafik

 

31

 

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:367) om

 

 

.......................................

internationella faderskapsfrågor

33

 

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:272) om

 

 

 

internationella frågor rörande makars och sambors

 

 

................................................

förmögenhetsförhållanden

 

34

 

2.16 ..........

Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

36

2

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:2087) med

Prop. 2013/14:219

 

anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala

 

 

överenskommelsen om undervägsavgifter .....................

40

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1998:358) om

Brysselkonventionen .......................................................

42

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (2005:253) om

 

ersättning från de internationella oljeskadefonderna .......

43

2.20

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:450) med

 

 

kompletterande bestämmelser till Bryssel II-

 

 

förordningen ....................................................................

45

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (2010:950) om

ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ...............

47

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention

om underhållsskyldighet..................................................

49

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (2012:318) om

 

1996 års Haagkonvention ................................................

51

3 Ärendet och dess beredning ...........................................................

53

4 Bestämmelser om verkställighet av utländska avgöranden ...........

54

4.1

Bestämmelser i unionsrättsakter och internationella

 

 

instrument

........................................................................

54

 

4.1.1

2000 års Bryssel I-förordning och

 

 

 

Brysselkonventionen ......................................

54

 

4.1.2

Luganokonventionerna ...................................

55

 

4.1.3

Andra EU-förordningar ..................................

55

 

4.1.4

Bilaterala överenskommelser..........................

56

4.2

Svenska bestämmelser .....................................................

56

 

4.2.1

Kompletteringslagarna....................................

56

 

4.2.2

Annan svensk lagstiftning om erkännande

 

 

 

och verkställighet av utländska domar ...........

57

5 2012 års Bryssel I-förordning ........................................................

58

5.1

Arbetet med att ta fram en reviderad förordning .............

58

5.2

Tillämpningsområde ........................................................

59

5.3

Behörighetsregler ............................................................

59

5.4

Parallella rättegångar .......................................................

60

5.5

Erkännande och verkställighet .........................................

60

5.6

Övriga bestämmelser .......................................................

62

6 Nya regler om erkännande och verkställighet av utländska

 

domar

.............................................................................................

 

63

6.1 ..................................................

En ny kompletteringslag

63

6.2Kompletterande bestämmelser till 2012 års Bryssel

I-förordning .....................................................................

66

6.2.1

Verkställighet .................................................

66

6.2.2Behörig domstol vid en ansökan om

 

vägran av erkännande eller verkställighet ......

71

6.2.3

Anpassning .....................................................

77

6.2.4

Processlag .......................................................

79

3

Prop. 2013/14:219

 

6.2.5

Underrättelseskyldighet för domstol i

 

 

 

 

samband med stämning ...................................

80

 

 

6.2.6

Underrättelseskyldighet för

 

 

 

 

Kronofogdemyndigheten och domstol

 

 

 

 

kopplad till vägransförfarandet........................

81

 

6.3

En överflyttning av exekvaturprövningen till

 

 

 

tingsrätt.............................................................................

 

84

 

 

6.3.1

Domstolarnas roller och reformbehovet ..........

84

 

 

6.3.2

Huvudregler för behörig domstol vid

 

 

 

 

exekvaturprövning...........................................

85

 

 

6.3.3

Behörig domstol vid en ansökan om

 

 

 

 

ändring.............................................................

87

 

 

6.3.4

Behörig domstol vid exekvaturprövning

 

 

 

 

som rör ett barns person ..................................

88

 

 

6.3.5

Processlag........................................................

90

 

 

6.3.6

Jäv vid prövning av en ansökan om

 

 

 

 

ändring.............................................................

92

 

 

6.3.7

Jäv vid verkställighet av ett avgörande

 

 

 

 

om vårdnad, boende eller umgänge .................

93

 

 

6.3.8

Säkerhetsåtgärder efter en

 

 

 

 

verkställbarhetsförklaring................................

94

7

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser...................................

96

8

Konsekvenser av förslagen .............................................................

97

9

Författningskommentar ...................................................................

99

 

9.1

Förslag till lag med kompletterande bestämmelser

 

 

 

om domstols behörighet och om erkännande och

 

 

 

internationell verkställighet av vissa avgöranden.............

99

 

9.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om

 

 

 

vissa internationella rättsförhållanden rörande

 

 

 

äktenskap och förmynderskap .......................................

109

 

9.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1936:79) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av dom som

 

 

 

meddelats i Schweiz .......................................................

109

 

9.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1937:81) om

 

 

 

internationella rättsförhållanden rörande dödsbo ...........

111

 

9.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1965:723) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av vissa utländska

 

 

 

domar och beslut angående underhåll till barn ...............

112

 

9.6

Förslag till lag om ändring i atomansvarighetslagen

 

 

 

(1968:45) ........................................................................

 

113

 

9.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1969:12) med

 

 

 

anledning av Sveriges tillträde till konventionen den

 

 

 

19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell

 

 

 

godsbefordran på väg .....................................................

114

 

9.8

Förslag till lag om ändring i sjömanslagen

 

 

 

(1973:282) ......................................................................

115

 

9.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1976:108) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av utländskt

 

4

 

avgörande angående underhållsskyldighet .....................

116

 

 

 

 

9.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1977:595) om

Prop. 2013/14:219

 

erkännande och verkställighet av nordiska domar på

 

 

privaträttens område ......................................................

117

9.11Förslag till lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar

på privaträttens område .................................................

118

9.12Förslag till lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för

linjekonferenser .............................................................

120

9.13Förslag till lag om ändring i lagen (1985:193) om

internationell järnvägstrafik...........................................

121

9.14Förslag till lag om ändring i lagen (1985:367) om

internationella faderskapsfrågor ....................................

122

9.15Förslag till lag om ändring i lagen (1990:272) om

 

internationella frågor rörande makars och sambors

 

 

förmögenhetsförhållanden .............................................

123

9.16

Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)........

124

9.17Förslag till lag om ändring i lagen (1994:2087) med

 

anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala

 

 

överenskommelsen om undervägsavgifter ....................

126

9.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:358) om

 

 

Brysselkonventionen .....................................................

127

9.19Förslag till lag om ändring i lagen (2005:253) om

 

ersättning från de internationella oljeskadefonderna .....

128

9.20

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:450) med

 

 

kompletterande bestämmelser till Bryssel II-

 

 

förordningen ..................................................................

129

9.21Förslag till lag om ändring i lagen (2010:950) om

ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor .............

130

9.22Förslag till lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s

 

underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention

 

 

om underhållsskyldighet................................................

132

9.23 Förslag till lag om ändring i lagen (2012:318) om

 

 

1996 års Haagkonvention ..............................................

134

Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

 

 

1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols

 

 

behörighet och om erkännande och verkställighet av

 

 

domar på privaträttens område...........................................

136

Bilaga 2

Sammanfattning av betänkande Verkställighet av

 

 

utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-

 

 

förordning (SOU 2013:63).................................................

168

Bilaga 3

Lagförslagen i betänkande Verkställighet av utländska

 

 

domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning (SOU

 

 

2013:63) .............................................................................

174

Bilaga 4

Förteckning över remissinstanserna ...................................

219

Bilaga 5

Lagrådsremissens lagförslag ..............................................

220

5

Prop. 2013/14:219 Bilaga 6 Lagrådets yttrande...............................................................

269

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 april 2014 .......

274

Rättsdatablad.........................................................................................

275

6

Prop. 2013/14:219

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,

2.lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rätts- förhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,

3.lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz,

4.lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rätts- förhållanden rörande dödsbo,

5.lag om ändring i lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn,

6.lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45),

7.lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg,

8.lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

9.lag om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet,

10.lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställig- het av nordiska domar på privaträttens område,

11.lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställig- het av österrikiska domar på privaträttens område,

12.lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser,

13.lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,

14.lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskaps- frågor,

15.lag om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden,

16.lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

17.lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter,

18.lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen,

19.lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de inter- nationella oljeskadefonderna,

20.lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmel- ser till Bryssel II-förordningen,

21.lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor,

22.lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet,

23.lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.

7

Prop. 2013/14:219 2

Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

1.Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-för- ordning),

2.rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning),

3.konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskon- ventioner (Brysselkonventionen),

4.konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Lu- ganokonventionen), och

5.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln).

Genom första stycket 1 och 2 kompletterar lagens bestämmelser även avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Danmarksavtalet), eftersom 2012 års Bryssel I-förordning och 2000 års Bryssel I-förordning tillämpas i förhållandet mellan EU och Danmark till följd av detta avtal.

Reservforum

2 § Om det finns svensk domsrätt enligt en unionsrättsakt eller ett inter- nationellt instrument som avses i 1 § och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Särskild vägransgrund

3 § Om en ansökan görs enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–4 ska ett avgörande som rör ett civilrättsligt

8

anspråk inte erkännas eller verkställas i Sverige, om det har meddelats i Prop. 2013/14:219 en annan stat i ett brottmål som gäller ett inte uppsåtligt brott mot någon

som

1.varken har hemvist eller är medborgare i den staten,

2.inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse, och

3.inte har haft tillfälle att svara i målet.

Erkännande och verkställighet enligt 2012 års Bryssel I-förordning

Förfarande för vägran av erkännande eller verkställighet

4 § En ansökan enligt 2012 års Bryssel I-förordning om att ett avgörande inte ska erkännas eller verkställas i Sverige görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

En ansökan enligt samma förordning om en förklaring att det inte finns grund för att vägra ett erkännande av ett avgörande görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

5 § Vid handläggning i domstol av ärenden som avses i 4 § tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av 2012 års Bryssel I-förordning.

Verkställighet

6 § Om ett avgörande är verkställbart enligt 2012 års Bryssel I-förord- ning, verkställs avgörandet enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om inte något annat följer av förordningen.

Vid verkställighet av ett avgörande som rör en säkerhetsåtgärd tilläm- pas i stället bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd.

Anpassning

7 § Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att handlägga sådana frågor om anpassning som avses i artikel 54 i 2012 års Bryssel I-förord- ning. Vid myndighetens handläggning tillämpas utsökningsbalken, om inte något annat följer av förordningen.

Särskild underrättelse i utsökningsmål

8 § Om svaranden framför en invändning till Kronofogdemyndigheten som kan antas avse att avgörandet med tillämpning av 2012 års Brys- sel I-förordning antingen inte ska verkställas i Sverige eller att verkställigheten ska begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande av säkerhet eller skjutas upp, ska Kronofogdemyndigheten utan dröjsmål underrätta honom eller henne om möjligheten enligt förord- ningen att göra invändningen gällande genom en ansökan till domstol.

9

Prop. 2013/14:219 Erkännande, verkställbarhet och verkställighet

enligt 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller Luganokonventionen

Förfarande för erkännande eller verkställbarhet

9 § En ansökan om att ett avgörande ska erkännas eller förklaras verk- ställbart i Sverige enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instru- ment som avses i 1 § 2–4 görs till den tingsrätt som regeringen före- skriver.

10 § En ansökan om ändring enligt en unionsrättsakt eller ett internation- ellt instrument som avses i 1 § 2–4 av ett beslut med anledning av en ansökan enligt 9 § görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

Om en sådan ansökan görs av den som har gjort ansökan enligt 9 §, ska den ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då be- slutet meddelades.

11 § Vid handläggning i domstol av ärenden som avses i 9 och 10 §§ tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av unionsrättsakten eller det internationella instrumentet.

Verkställighet

12 § Om ett avgörande förklaras verkställbart enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 2–4, verkställs av- görandet enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om inte något annat följer av unionsrättsakten eller det internationella instrumentet.

Vid verkställighet av ett avgörande som rör en säkerhetsåtgärd tillämpas i stället bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd.

13 § Om tingsrätten bifaller en ansökan enligt 9 § om att ett avgörande ska förklaras verkställbart, ska tingsrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rätte- gångsbalken.

Erkännande och verkställighet

enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln

Rättelse av intyg

14 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel på grund av ett skriv- fel eller liknande inte stämmer överens med den bakomliggande domen eller officiella handlingen eller det bakomliggande utslaget, ska intyget rättas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

10

Återkallelse av intyg

15 § Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har utfärdats i strid med de krav som finns i förordningen om den europeiska exekutions- titeln, ska intyget återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Innan intyget återkallas ska parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Ett beslut i fråga om återkallelse får inte överklagas.

Verkställighet

16 § Om ett avgörande intygas vara en europeisk exekutionstitel, verk- ställs avgörandet enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om inte något annat följer av artikel 21 eller 23 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015, då lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkän- nande och internationell verkställighet av vissa avgöranden ska upphöra att gälla.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

Prop. 2013/14:219

11

Prop. 2013/14:219 2.2

Förslag till lag om ändring i lagen

 

(1904:26 s. 1) om vissa internationella

 

rättsförhållanden rörande äktenskap

 

och förmynderskap

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 8 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa inter- nationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

8 §2

ansökan av make prövar Svea hovrätt huruvida beslut om upplösning av äktenskap, som meddelats i främmande stat, skall gälla här i riket. Innan hovrätten prövar frågan skall andra maken beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen, om det kan ske.

Beslut, som ej innebär att det i den främmande staten meddelade beslutet skall gälla, utgör icke hinder mot ny prövning av frågan.

En ansökan av en make om att ett utländskt beslut om upplösning av äktenskap ska gälla eller inte gälla i Sverige görs till den tings- rätt som regeringen föreskriver.

Innan tingsrätten prövar frågan ska den andra maken ges tillfälle att yttra sig över ansökan, om det kan ske.

Ett beslut som inte innebär att det utländska beslutet ska gälla hindrar inte att frågan prövas på nytt.

Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första stycket tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.

2Senaste lydelse 1973:942.

12

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

Härigenom föreskrivs att 8–11 §§ lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

8 §

Dom eller förlikning som enligt

En dom eller en förlikning som

1–5 §§ äger giltighet här i riket

enligt 1–5 §§ gäller i Sverige ska,

skall, ansökan av part, här

efter en ansökan av en part, förkla-

verkställas.

ras verkställbar.

 

9 §

Ansökan om verkställighet gör- es hos Svea hovrätt.

Vid sådan ansökan skall fogas

1.domen i huvudskrift eller av vederbörande myndighet styrkt avskrift;

2.bevis att domen vunnit laga kraft;

3.domstols protokoll eller annan handling, utvisande att de i 5 § första stycket stadgade villkor äro uppfyllda; samt

4.där fråga är om tredskodom, handlingar i huvudskrift eller styrkt avskrift av vilka framgår, att ute- bliven part personligen eller ge- nom befullmäktigat ombud i tid fått del av stämningen eller, då sådant fall är för handen som i 5 § första stycket 7. avses, stämningen tillställts honom på sätt där sägs.

Sökes verkställighet av förlik- ning, skall vid ansökningen fogas av behörig myndighet styrkt av- skrift av protokoll ävensom bevis att förlikningen stadfästs av dom- stol samt kan verkställas i Schweiz.

Nu nämnda handlingar skola

En ansökan om att en dom eller en förlikning ska förklaras verk- ställbar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.domen i original eller en ko- pia av domen som har bestyrkts av den aktuella myndigheten,

2.bevis om att domen har fått laga kraft,

3.domstols protokoll eller nå- gon annan handling som visar att villkoren i 5 § första stycket är uppfyllda, och

4.om ansökan avser en tredsko- dom, handlingar i original eller i bestyrkt kopia som visar att en part som uteblivit har fått del av stäm- ningen i tid antingen personligen eller genom ett ombud med full- makt, eller, i fall som avses i 5 § första stycket 7, att han eller hon fått del av stämningen på det sätt som föreskrivs där.

Om ansökan avser en förlikning, ska sökanden tillsammans med ansökan ge in en kopia av ett pro- tokoll som bestyrkts av en behörig myndighet samt bevis om att för- likningen har stadfästs av en dom- stol och kan verkställas i Schweiz.

Handlingarna ska vara försedda

Prop. 2013/14:219

13

Prop. 2013/14:219 vara försedda med bevis angående utfärdarens behörighet, meddelade av schweiziska förbundskansliet, samt skola åtföljas av översättning till svenska språket, vilkens riktig- het skall vara styrkt av svensk i Schweiz anställd diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av schweizisk här i riket anställd diplomatisk eller konsulär tjänste- man eller ock av svensk notarius publicus.

Ansökan om verkställighet må ej bifallas utan att motparten haft tillfälle att därå svara.

med bevis om utfärdarens behörig- het som meddelats av schweiziska förbundskansliet. En översättning av handlingarna till svenska ska även ges in. Översättningen ska vara bestyrkt av en svensk diplo- matisk eller konsulär tjänsteman som är anställd i Schweiz eller av en schweizisk diplomatisk eller konsulär tjänsteman som är an- ställd i Sverige eller av en svensk notarius publicus.

10 §

Om en dom eller förlikning för- klaras verkställbar, verkställs domen eller förlikningen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En före- skrift om tvångsmedel i domen eller förlikningen ska dock inte tillämpas.

11 §

Varder ansökningen bifallen, gånge domen eller förlikningen i verket likasom domstols laga kraft ägande dom, där ej, efter klagan över hovrättens beslut, Konungen annorledes förordnar. Vad domen eller förlikningen må innehålla om tvångsmedel skall ej vinna tillämp- ning.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets- förklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

14

En ansökan om att en dom som avses i 12 § ska förklaras verk- ställbar i Sverige görs till den tingsrätt som regeringen före- skriver.
Om tingsrätten finner att domen uppfyller villkoren för erkännande enligt 12 §, ska den förklara att domen är verkställbar. Domen verkställs på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.
Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets- förklaring tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1937:81) Prop. 2013/14:219 om internationella rättsförhållanden rörande

dödsbo

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 13 § lagen (1937:81) om inter- nationella rättsförhållanden rörande dödsbo ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

13 §

Vill någon här i riket erhålla verkställighet å dom som i 12 § sägs, göre därom ansökan hos Svea hovrätt.

Sådan ansökan må ej bifallas utan att motparten haft tillfälle att däröver yttra sig. Finner hovrätt- en, att domen uppfyller de i 12 § för erkännande stadgade villkoren, förordne hovrätten om verkställig- het; och gånge därefter domen i verket likasom domstols laga kraft ägande dom, med mindre Konung- en, efter klagan över hovrättens beslut, annorledes förordnar.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

15

Prop. 2013/14:219 2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1965:723)

 

om erkännande och verkställighet av vissa

 

utländska domar och beslut angående

 

underhåll till barn

Härigenom föreskrivs att 5–9 §§ lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Avgörande som enligt 1–4 §§ gäller här i riket skall på ansökan verkställas här.

Föreslagen lydelse

5 §

Ett avgörande som enligt 1–4 §§ gäller i Sverige ska efter en an- sökan förklaras verkställbart.

6 §

Även sådan dom angående un- derhåll till barn som utan hinder av att den ej äger laga kraft verkställas i den stat där den med- delats eller domstols beslut om underhåll till barn för tiden intill dess laga kraft ägande dom eller beslut föreligger skall på ansökan verkställas här, om domen eller beslutet meddelats i stat som avses i 1 § och dom eller beslut av detta slag kunnat meddelas av svensk domstol i motsvarande fall. An- sökan må icke bifallas, om sådant förhållande föreligger att enligt 3 eller 4 § ett avgörande ej skulle gälla här i riket.

Även en dom om underhåll till barn som får verkställas i den stat där domen meddelats trots att den inte fått laga kraft ska efter en ansökan förklaras verkställbar under förutsättning att domen meddelats i en stat som avses i 1 § och att en dom av detta slag hade kunnat meddelas av en svensk domstol i ett motsvarande fall.

Detsamma gäller i fråga om en domstols beslut om underhåll till barn som meddelats för tiden till dess frågan avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft. Om avgörandet enligt 3 eller 4 § inte skulle gälla i Sverige, får det inte förklaras verkställbart.

 

 

7 §

 

 

 

 

Ansökan om verkställighet gör-

En ansökan om att ett avgöran-

 

es hos Svea hovrätt.

de ska förklaras verkställbart görs

 

 

till den tingsrätt som regeringen

 

 

föreskriver.

 

 

 

Vid sådan ansökan skall fogas

Sökanden ska tillsammans med

 

 

ansökan ge in

 

 

 

avgörandet i huvudskrift eller i

1. avgörandet i original eller en

 

avskrift som bestyrkts av myndig-

kopia av avgörandet som har

 

het,

bestyrkts av en myndighet,

 

 

bevis att avgörandet verk-

2. bevis

om att

avgörandet

får

16

ställas i den stat där det meddelats,

verkställas

i den

stat där det

har

om underhållsskyldighet ålagts någon som uteblivit eller eljest ej besvarat framställt anspråk på underhåll, styrkt avskrift av de handlingar genom vilka saken anhängiggjordes och bevis att dessa handlingar före avgörandet blivit delgivna i vederbörlig ord- ning.

Vid handlingarna skall fogas styrkt översättning till svenska språket.

meddelats,

3.om den som har ålagts under- hållsskyldighet har uteblivit eller annars inte besvarat ett krav på underhåll, stämningsansökan eller motsvarande handling i bestyrkt kopia och bevis om att ansökan eller handlingen har delgetts före avgörandet, och

4.en bestyrkt översättning till svenska av handlingarna i ären- det.

8 §

Ansökan om verkställighet må ej bifallas utan att den som ålagts underhållsskyldighet haft tillfälle att svara.

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgöran- det på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i av- görandet ska dock inte tillämpas.

9 §

Bifaller hovrätten ansökningen, verkställes avgörandet som svensk domstols dom vilken äger laga kraft, om ej högsta domstolen förordnar annat. Innehåller avgö- randet föreskrift om tvångsmedel, skall den föreskriften ej vinna tillämpning.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets- förklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

Prop. 2013/14:219

17

Om en dom i ett mål om ersätt- ning för en atomskada har med- delats i en annan konventionsstat och om domstolarna i den staten enligt Pariskonventionen är behö- riga att pröva den tvist som domen gäller, ska domen, när den har fått laga kraft och kan verkställas i den stat där den meddelats, efter en ansökan verkställas i Sverige utan att en ny prövning sker av den sak som avgjorts genom domen. Det finns dock inte någon skyldighet att verkställa en utländsk dom, om det ansvarighetsbelopp som gäller för atomanläggningens innehavare därigenom skulle överskridas.
En ansökan om verkställighet görs till den tingsrätt som regerin- gen föreskriver. Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
1. domen i original eller i kopia som bestyrkts av en myndighet, och
2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats, att domen avser ersätt- ning enligt Pariskonventionen samt att den har fått laga kraft och kan verkställas i den staten.
Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörig- het. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvalt- ningen i den stat där domen med- delats. Om en handling i ärendet inte är skriven svenska, danska eller norska, ska en översättning till svenska ges in tillsammans

Prop. 2013/14:219 2.6

Förslag till lag om ändring i

 

atomansvarighetslagen (1968:45)

Härigenom föreskrivs att 38 § atomansvarighetslagen (1968:45) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

38 § Har dom i mål om ersättning för

atomskada meddelats i annan konventionsstat och är domstolar- na i den staten enligt Pariskonven- tionen behöriga att pröva tvist som domen gäller, skall domen, när den vunnit laga kraft och kan verk- ställas i den stat där den meddelats, ansökan verkställas i Sverige utan att ny prövning sker av den sak som avgjorts genom domen. Detta medför ej skyldighet att verkställa utländsk dom, om det ansvarighetsbelopp som gäller för atomanläggningens innehavare därigenom skulle överskridas.

Ansökan om verkställighet gör- es hos Svea hovrätt. Vid ansök- ningen skall fogas

1. domen i huvudskrift eller i av- skrift som bestyrkts av myndighet;

2. förklaring av behörig myn- dighet i den stat där domen med- delats, att domen avser ersättning enligt Pariskonventionen samt att den vunnit laga kraft och kan verk- ställas i nämnda stat.

Nu nämnda handlingar skall vara försedda med bevis om utfär- darens behörighet. Beviset skall vara utställt av svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen meddelats. Är handling i ärendet avfattad annat främ- mande språk än danska eller

norska, skall handlingen åtföljas

18

av översättning till svenska. Över- sättningen skall vara bestyrkt av diplomatisk eller konsulär tjänste- man eller av svensk notarius pub- licus.

Ansökan om verkställighet får ej bifallas utan att motparten haft tillfälle att yttra sig över ansök- ningen.

Bifalles ansökningen, verkställes domen på samma sätt som svensk domstols laga kraft ägande dom, om ej högsta domstolen efter talan mot hovrättens beslut förordnar annat.

med handlingen. Översättningen Prop. 2013/14:219 ska vara bestyrkt av en diplomat-

isk eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

Om en ansökan om verkställig- het bifalls, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställighet tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

19

Prop. 2013/14:219 2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1969:12)

 

med anledning av Sveriges tillträde

 

till konventionen den 19 maj 1956 om

 

fraktavtalet vid internationell godsbefordran

 

på väg

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1969:12) med anledning av Sveri- ges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid inter- nationell godsbefordran på väg ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 §

Ansökan om verkställighet av utländsk dom, som enligt artikel 31 tredje och fjärde styckena kan verkställas i Sverige, göres hos Svea hovrätt. Vid ansökningen skall fogas

1.domen i huvudskrift eller i av- skrift som bestyrkts av myndighet;

2.förklaring av behörig myn- dighet i den stat där domen med- delats, att domen avser tvist angå- ende befordran som är underkas- tad konventionen samt att den vunnit laga kraft och kan verk- ställas i nämnda stat.

Nu nämnda handlingar skall vara försedda med bevis om utfär- darens behörighet. Beviset skall vara utställt av svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen meddelats. Är handling i ärendet avfattad annat främ- mande språk än danska eller norska, skall handlingen åtföljas av översättning till svenska. Över- sättningen skall vara bestyrkt av diplomatisk eller konsulär tjäns- teman eller av svensk notarius publicus.

Ansökan om verkställighet får ej bifallas utan att motparten haft tillfälle att yttra sig över ansök-

20

En ansökan om att en utländsk dom som enligt artikel 31 tredje och fjärde styckena kan verkställas i Sverige ska förklaras verkställ- bar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.domen i original eller i kopia som bestyrkts av en myndighet, och

2.en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats, att domen avser en tvist om befordran som omfattas av konventionen samt att den har fått laga kraft och kan verkställas i nämnda stat.

De handlingar som avses i första stycket ska vara försedda med ett bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvalt- ningen i den stat där domen med- delats. Om en handling i ärendet inte är skriven svenska, danska eller norska, ska även en översätt- ning av handlingen till svenska ges in. Översättningen ska vara be- styrkt av en diplomatisk eller kon- sulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

Om en dom förklaras verkställ- bar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har

ningen.

Bifalles ansökningen, verkställes domen på samma sätt som svensk domstols laga kraft ägande dom, om ej högsta domstolen efter talan mot hovrättens beslut förordnar annat.

fått laga kraft.

Prop. 2013/14:219

Vid handläggning i domstol av

 

ett ärende om verkställbarhets-

 

förklaring tillämpas i övrigt lagen

 

(1996:242) om domstolsärenden.

 

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

21

Prop. 2013/14:219 2.8

Förslag till lag om ändring i sjömanslagen

 

 

(1973:282)

 

 

Härigenom föreskrivs att 14 § sjömanslagen (1973:282) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

14 §1

 

Tvist om sjömans anställnings-

En tvist om en sjömans anställ-

 

förhållande får inte dras inför

ningsförhållande får inte dras inför

 

utländsk myndighet.

en utländsk myndighet.

 

Första stycket gäller inte om an-

Första stycket gäller inte om

 

nat följer av de gemenskapsrätts-

något annat följer av de unions-

 

akter och internationella instru-

rättsakter och internationella in-

 

ment som anges i 1 § 1–3 eller 5

strument som anges i 1 § 1–4

 

lagen (2006:74) med komplette-

lagen (2014:000) med komplet-

 

rande bestämmelser om domstols

terande bestämmelser om dom-

 

behörighet och om erkännande och

stols behörighet och om erkän-

 

internationell verkställighet av

nande och internationell verkstäl-

 

vissa avgöranden.

lighet av vissa avgöranden.

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

1 Senaste lydelse 2007:441.

22

2.9 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:108) Prop. 2013/14:219 om erkännande och verkställighet av utländskt

avgörande angående underhållsskyldighet

Härigenom föreskrivs att 9–11 §§ lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §1

Ansökan om verkställighet göres hos Svea hovrätt.

Vid ansökningen skall fogas

1.huvudskrift eller av myndig- het bestyrkt avskrift av exekutions- titeln,

2.bevis att verkställighet får ske

iden stat, där exekutionstiteln har upprättats,

3.om genom dom eller beslut underhållsskyldighet har ålagts någon som uteblivit, handling i original eller bestyrkt avskrift, utvisande att stämning med under- rättelse, som avses i 4 § andra stycket, har delgivits i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där domen eller beslutet har med- delats,

4.om sökanden är offentligt or- gan, behövliga handlingar angå- ende organets behörighet att be- gära verkställighet,

5.bestyrkt översättning till svenska språket av ovan angivna handlingar, i den mån hovrätten ej finner det obehövligt.

Uppfyller ansökningshandling- arna ej föreskrifterna i andra stycket eller är de eljest ofull- ständiga, skall tillfälle beredas

En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen före- skriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.exekutionstiteln i original el- ler i kopia som har bestyrkts av en myndighet,

2.bevis om att exekutionstiteln får verkställas i den stat där den har upprättats,

3.om ansökan avser en dom el- ler ett beslut om underhålls- skyldighet som har meddelats mot någon som har uteblivit, en hand- ling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning med underrättelse, som avses i 4 § andra stycket, har delgetts i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där domen eller beslutet har meddelats,

4.om sökanden är ett offentligt organ, behövliga handlingar om organets behörighet att begära verkställighet,

5.en bestyrkt översättning av handlingarna till svenska, såvida inte tingsrätten anser att det inte behövs.

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

23

Prop. 2013/14:219 sökanden att avhjälpa bristen.

10 §

Ansökan om verkställighet får ej bifallas utan att tillfälle har läm- nats motpart att yttra sig över ansökningen.

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgöran- det på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i av- görandet ska dock inte tillämpas.

11 §

Bifalles ansökningen, sker verk- ställighet på samma sätt som gäl- ler i fråga om svensk domstols lagakraftägande dom, om ej högsta domstolen förordnar annat. Föreskrift om tvångsmedel i den utländska exekutionstiteln skall ej vinna tillämpning.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets- förklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

24

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §1

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag tillämpas inte om an-

Denna lag tillämpas inte om nå-

nat följer av de unionsrättsakter

got annat följer av de unionsrätts-

och internationella instrument som

akter och internationella instrument

omfattas av lagen (2006:74) med

som omfattas av lagen (2014:000)

kompletterande bestämmelser

om

med kompletterande bestämmelser

domstols behörighet och om er-

om domstols behörighet och om

kännande och internationell verk-

erkännande och internationell verk-

ställighet

av

vissa

avgöranden,

ställighet av

vissa

avgöranden,

eller av särskilda bestämmelser om

eller av särskilda bestämmelser om

erkännande

och verkställighet

av

erkännande

och

verkställighet

av

avgöranden

och

förlikningar

avgöranden

och

förlikningar

särskilda rättsområden.

 

särskilda rättsområden.

 

 

 

Lagen tillämpas inte heller be-

Lagen tillämpas inte heller i

träffande

 

 

 

 

 

 

fråga om

 

 

 

 

 

 

1. dom eller förlikning i mål an-

1. dom eller förlikning i mål om

gående boskillnad, legal separa-

boskillnad, legal separation, äkten-

tion, äktenskapsskillnad, återgång

skapsskillnad, återgång av äkten-

av äktenskap, antagande av adop-

skap,

antagande

av

adoptivbarn

tivbarn

eller

adoptivförhållandes

eller adoptivförhållandes hävande,

hävande,

 

omyndighetsförklaring

omyndighetsförklaring

eller

dess

eller dess hävande eller i mål an-

hävande eller i mål angående

gående bodelning eller skadestånd

bodelning

eller

skadestånd

med

med anledning av legal separation,

anledning

av legal

separation,

äktenskapsskillnad

eller återgång

äktenskapsskillnad eller återgång

av äktenskap, om det inte är fråga

av äktenskap, om det inte är fråga

om verkställighet av dom som ska

om verkställighet av en dom som

gälla här i riket enligt 22 § förord-

ska gälla

i

Sverige

enligt

22 §

ningen (1931:429) om vissa inter-

förordningen (1931:429) om vissa

nationella

rättsförhållanden röran-

internationella

rättsförhållanden

de äktenskap, adoption eller för-

rörande äktenskap, adoption

eller

mynderskap,

 

 

 

 

förmynderskap,

 

 

 

 

2. dom eller förlikning rörande

2. dom eller förlikning som rör

vårdnad om eller rätt till umgänge

vårdnad om eller rätt till umgänge

med barn eller överlämnande av

med barn eller överlämnande av

barn i

annat

fall,

om

det inte

är

barn i

annat

fall, om

det inte

är

1 Senaste lydelse 2010:578.

Prop. 2013/14:219

25

Prop. 2013/14:219 fråga om verkställighet enligt 6 §,

fråga om verkställighet enligt 6 §,

3. dom eller förlikning rörande

3. dom eller förlikning som rör

familjerättslig

underhållsskyldig-

familjerättslig underhållsskyldig-

het,

 

 

het,

 

 

 

 

4. dom eller förlikning rörande

4. dom eller förlikning som rör

faderskapet till barn,

 

faderskapet till barn,

 

 

5. dom eller förlikning angående

5. dom eller förlikning som rör

rätt på grund av arv eller testa-

rätt på grund av arv eller testa-

mente, efterlevande makes

rätt,

mente,

efterlevande

makes

rätt,

boutredning eller skifte med anled-

boutredning eller skifte med anled-

ning av dödsfall eller ansvarighet

ning av dödsfall eller ansvar för

för den dödes gäld, om inte den

den dödes skulder, om inte den

avlidne var medborgare i Dan-

avlidne var medborgare i Dan-

mark, Finland, Island, Norge eller

mark, Finland, Island, Norge eller

Sverige och hade hemvist i någon

Sverige och hade hemvist i någon

av dessa stater,

 

 

av dessa stater,

 

 

 

6. dom eller förlikning angående

6. dom eller förlikning som rör

a) gäldenärs försättande i kon-

a) en gäldenärs försättande i

kurs,

 

 

konkurs,

 

 

 

b) inledande av förhandling om

b) inledande av en förhandling

offentligt ackord utan konkurs,

 

om offentligt ackord utan konkurs,

c) andra frågor som beror av

c) andra frågor som beror av en

konkursdomares

eller konkurs-

konkursdomares

eller konkurs-

domstols prövning, eller

 

domstols prövning, eller

 

d) rättshandlings eller annan åt-

d) en rättshandlings eller någon

gärds ogiltighet eller återgång på

annan åtgärds ogiltighet eller åter-

grund av konkurs eller förhandling

gång på grund av konkurs eller

om offentligt ackord utan konkurs

förhandling om

offentligt ackord

i något av de nordiska länderna,

utan konkurs i något av de nor-

om det framgår av konkursbeslutet

diska länderna, om det framgår av

eller beslutet om offentlig ackords-

konkursbeslutet

eller

beslutet

om

förhandling att

gäldenären

inte

offentlig

ackordsförhandling

att

hade hemvist i något av de nor-

gäldenären inte hade hemvist i

diska länderna, eller

 

något av de nordiska länderna,

 

 

 

eller

 

 

 

 

7. dom eller

förlikning i

mål

7. dom eller förlikning i mål som

som ska tas upp omedelbart av

ska tas upp omedelbart av särskild

särskild domstol för handläggning

domstol för handläggning av tvis-

av tvister rörande kollektivavtal.

ter som rör kollektivavtal.

 

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

26

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område

dels att 15 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 12–14 och 16–18 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

 

 

 

Denna lag är tillämplig på do-

Denna lag är tillämplig på domar

mar som har meddelats i Österrike

på privaträttens område som har

i

ämnen

av

privaträttslig

meddelats i Österrike. Lagen til-

beskaffenhet. Lagen tillämpas på

lämpas på sådana domar även om

domar i sådana ämnen, även om

de har meddelats i ett straffrättsligt

de har meddelats i ett straffrättsligt

förfarande.

Lagen

tillämpas

inte

förfarande.

Lagen

tillämpas

inte

om något annat följer av de

om annat följer av de unionsrätts-

unionsrättsakter och internationella

akter och internationella instru-

instrument som omfattas av lagen

ment som omfattas av lagen

(2014:000)

med

kompletterande

(2006:74)

med

kompletterande

bestämmelser

om

domstols

bestämmelser om domstols be-

behörighet och om erkännande och

hörighet och om erkännande och

internationell

verkställighet

av

internationell verkställighet

av

vissa avgöranden.

 

 

 

vissa avgöranden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §

 

 

 

 

 

En österrikisk dom, som skall erkännas i Sverige och som får verkställas i Österrike, skall på ansökan verkställas här.

Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.

En österrikisk dom som ska er- kännas i Sverige och som får verk- ställas i Österrike ska efter en ansökan förklaras verkställbar.

13 §

En ansökan om verkställbar- hetsförklaring görs till den tings- rätt som regeringen föreskriver.

1 Senaste lydelse 2010:579.

Prop. 2013/14:219

27

Prop. 2013/14:219

28

 

 

 

 

 

14 §

Vid ansökan om

verkställighet

Sökanden ska tillsammans med

skall fogas domen i original eller

ansökan ge in domen i original

av

behörig

myndighet

bestyrkt

eller en kopia av domen som be-

avskrift och bevis om att domen

styrkts av en behörig myndighet

har vunnit laga kraft och får verk-

samt bevis om att domen har fått

ställas i Österrike.

 

 

laga kraft och får verkställas i

 

 

 

 

 

Österrike.

Hovrätten får förelägga sökan-

Tingsrätten får förelägga sökan-

den att inkomma med de ytter-

den att ge in de ytterligare hand-

ligare handlingar som behövs för

lingar som behövs för tingsrättens

hovrättens prövning av ansök-

prövning av ansökan.

ningen.

 

 

 

 

De handlingar som skall fogas

De handlingar som ska ges in

till ansökningen skall vara av-

tillsammans med ansökan ska vara

fattade på svenska eller åtföljas av

skrivna på svenska eller åtföljas av

en

översättning

till

svenska.

en översättning till svenska.

Riktigheten

av

översättningen

Riktigheten av översättningen ska

skall vara bestyrkt av en person

vara bestyrkt av en person som är

som är behörig att i Sverige eller

behörig att i Sverige eller Öster-

Österrike bestyrka en sådan över-

rike bestyrka en sådan översätt-

sättning. Hovrätten får

medge

ning. Tingsrätten får medge un-

undantag från kravet på översätt-

dantag från kravet på översättning.

ning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 §

Bifaller hovrätten ansökningen, verkställs domen på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande dom, om inte högsta domstolen efter besvär över hovrättens beslut för- ordnar annat. Föreskrift om tvångsmedel i den österrikiska domen skall inte tillämpas.

Om en dom förklaras verkställ- bar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i domen ska dock inte tillämpas.

16 a §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets- förklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

17 §

En förlikning som har träffats

En förlikning som har träffats

inför en österrikisk domstol i en

inför en österrikisk domstol i en

sådan privaträttslig fråga som

privaträttslig fråga som omfattas

omfattas av denna lag skall på

av denna lag ska efter en ansökan

ansökan verkställas här, om

förklaras verkställbar, om

1. förlikningen får verkställas i Österrike och

2. det inte föreligger sådana om-

2. det inte finns sådana om-

ständigheter som avses i 6 § 1, 2

ständigheter som avses i 6 § 1, 2

eller 3.

eller 3.

För verkställigheten gäller 12–

För handläggningen av

frågor

16 §§ i tillämpliga delar.

 

om verkställbarhet av förlikningar

 

 

 

 

 

 

tillämpas 12–16 a §§.

 

 

 

 

 

 

 

 

18 §

 

 

 

 

 

Har

säkerhetsåtgärd

enligt

Om

en säkerhetsåtgärd

enligt

15 kap. rättegångsbalken beviljats,

15 kap.

rättegångsbalken har

be-

skall

vid tillämpning av

7 § i

viljats,

ska

vid

tillämpning

av

samma kapitel med talans väck-

15 kap. 7 § samma balk en talan

ande vid svensk domstol jäm-

som väcks vid en österrikisk dom-

ställas talans väckande vid öster-

stol jämställas med en talan som

rikisk domstol, om den österrikiska

väcks vid en svensk domstol, om

rättegången kan leda till en dom

den österrikiska

rättegången

kan

som enligt denna lag kan verk-

leda till en dom som enligt denna

ställas här. Det förhållandet att

lag kan verkställas här. Det för-

sådan rättegång redan pågår eller

hållandet att en sådan rättegång

att saken har avgjorts genom dom,

redan pågår eller att saken har

som ännu inte har vunnit laga

avgjorts genom en dom som ännu

kraft, hindrar inte att säkerhets-

inte har fått laga kraft hindrar inte

åtgärd beviljas.

 

 

 

att en säkerhetsåtgärd beviljas.

 

Beslut om säkerhetsåtgärd för-

Ett beslut om en säkerhetsåtgärd

faller en månad efter det att domen

förfaller en månad efter det att

i den österrikiska rättegången har

domen i den österrikiska rätte-

vunnit laga kraft, om inte verk-

gången har fått laga kraft, om inte

ställighet av domen har sökts här

en ansökan om att domen ska

dessförinnan.

Har

ansökan om

förklaras verkställbar i Sverige har

verkställighet

gjorts

inom

denna

gjorts dessförinnan. Om en an-

tid, skall beslutet gälla till dess

sökan

om

verkställbarhetsför-

ansökningen prövas, om inte hov-

klaring har gjorts inom denna tid,

rätten förordnar annat. Föreligger

ska beslutet gälla till dess ansökan

inte något förordnande om säker-

prövas, om inte tingsrätten be-

hetsåtgärd när ansökan görs, får

stämmer något annat. Om det inte

hovrätten på yrkande besluta om

finns något beslut om en

sådan åtgärd i avvaktan på pröv-

säkerhetsåtgärd när ansökan görs,

ningen av ansökningen.

 

får tingsrätten på yrkande besluta

 

 

 

 

 

 

om en sådan åtgärd i avvaktan på

 

 

 

 

 

 

att ansökan prövas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

Prop. 2013/14:219

29

Prop. 2013/14:219 2.12

Förslag till lag om ändring i lagen

 

(1983:1015) med anledning av Sveriges

 

tillträde till konventionen den 6 april 1974

 

om en uppförandekod för linjekonferenser

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförande- kod för linjekonferenser ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §

Ansökan om verkställighet av en rekommendation görs hos Svea hovrätt. Rekommendationen skall ges in i original eller i bestyrkt kopia. Om en handling i ärendet är avfattad annat främmande språk än danska och norska, skall handlingen åtföljas av en bestyrkt översättning till svenska.

Motparten skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen.

Bifalls ansökningen, verkställs rekommendationen såsom laga- kraftägande dom, om något annat inte förordnas med anledning av talan mot hovrättens beslut.

En ansökan om att en rekom- mendation ska förklaras verkställ- bar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Rekom- mendationen ska ges in i original eller i bestyrkt kopia. Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in.

Om en rekommendation förkla- ras verkställbar, verkställs re- kommendationen på samma sätt som en dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets- förklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

30

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:193)

Prop. 2013/14:219

 

om internationell järnvägstrafik

 

Härigenom föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (1985:193) om internation- ell järnvägstrafik ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.

Vid ansökningen skall fogas

1.exekutionstiteln i original el- ler i avskrift som har bestyrkts av en behörig myndighet,

2.förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser tvist angående befordran som omfattas av fördraget och att den får verkställas i den nämnda staten samt, i fråga om domstols dom, att den har vunnit laga kraft.

Hovrätten får förelägga sökan- den att ge in de ytterligare hand- lingar som behövs för hovrättens prövning av saken. Om det finns anledning till det, får hovrätten kräva att de handlingar som har fogats till ansökningen skall förses med bevis om utfärdarens be- hörighet. Beviset skall vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitie- förvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats.

Om en handling i ärendet inte är avfattad på svenska, danska eller norska, skall handlingen åtföljas av en bestyrkt översättning till svenska. Hovrätten får medge undantag från kravet på översätt- ning.

Föreslagen lydelse

5 §

En ansökan om att en utländsk dom ska förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regerin- gen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.exekutionstiteln i original el- ler i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet, och

2.en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser en tvist om befordran som omfattas av fördraget samt att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den har fått laga kraft.

Tingsrätten får förelägga sökan- den att ge in de ytterligare hand- lingar som behövs för tingsrättens prövning av saken. Om det finns anledning till det, får tingsrätten kräva att de handlingar som har getts in tillsammans med ansökan ska förses med bevis om utfärda- rens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats.

Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt över- sättning till svenska av handlingen ges in. Tingsrätten får medge undantag från kravet på översätt- ning.

31

Prop. 2013/14:219

6 §

En ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen.

Om ansökningen bifalls, får verkställighet äga rum som för en svensk domstols lagakraftägande dom, om inte högsta domstolen förordnar annat efter besvär över hovrättens beslut.

Den sak som har avgjorts genom en sådan dom som avses i 4 § första stycket 1 eller genom en sådan förlikning eller skiljedom som avses i 4 § andra stycket får inte prövas på nytt.

Om en dom förklaras verkställ- bar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets- förklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Den sak som har avgjorts genom en dom som avses i 4 § första stycket 1 eller genom en förlikning eller skiljedom som avses i 4 § andra stycket får inte prövas på nytt.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

32

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §

Frågan huruvida ett avgörande som avses i 7 § gäller i Sverige kan prövas av Svea hovrätt på ansökan av någon som har varit part i den utländska rättegången och vars rätt frågan rör. Upp- kommer en sådan fråga inför en annan svensk myndighet än en domstol, får även myndigheten vid behov begära en sådan prövning av hovrätten.

Innan hovrätten prövar frågan skall sökandens motpart få tillfälle att yttra sig över ansökningen, om det kan ske. Har hovrättens pröv- ning begärts av en myndighet, gäller detsamma var och en som har varit part i den utländska rättegången och som kan vara part även i hovrätten.

Frågan om ett avgörande som avses i 7 § gäller i Sverige kan prövas av tingsrätt efter en an- sökan av någon som har varit part i den utländska rättegången och vars rätt frågan rör. Om en sådan fråga uppkommer inför en annan svensk myndighet än en domstol, får även myndigheten vid behov begära en sådan prövning av tingsrätten.

En ansökan enligt första stycket görs till den tingsrätt som rege- ringen föreskriver.

Innan tingsrätten prövar frågan ska motparten få tillfälle att yttra sig över ansökan, om det kan ske.

Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första stycket tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

Prop. 2013/14:219

33

En ansökan om verkställbarhets- förklaring görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.
Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i origi- nal eller i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet samt de ytterligare handlingar som tings- rätten behöver för sin prövning.

Prop. 2013/14:219 2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:272)

 

om internationella frågor rörande makars och

 

sambors förmögenhetsförhållanden

Härigenom föreskrivs att 16 och 17 §§ lagen (1990:272) om inter- nationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 §2

Ett utländskt domstolsavgörande som är verkställbart i domstolslandet och som gäller i Sverige får verkställas, om avgörandet har förklarats verkställbart här.

Svea hovrätt prövar en ansökan om verkställbarhetsförklaring.

Till ansökningen skall bifogas avgörandet i original eller av be- hörig myndighet bestyrkt kopia och de ytterligare handlingar som hovrätten behöver för sin pröv- ning. Innan hovrätten prövar an- sökningen skall sökandens motpart få tillfälle att yttra sig över den.

17 §3

Har hovrätten förklarat ett av- görande verkställbart, får avgö- randet verkställas på samma sätt som ett motsvarande svenskt av- görande som har vunnit laga kraft, om inte Högsta domstolen efter överklagande beslutar om annat. Föreskrifter om tvångsmedel i det utländska avgörandet skall inte tillämpas.

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som ett mot- svarande svenskt avgörande som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets- förklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2001:1141.

2Senaste lydelse 2001:1141.

3Senaste lydelse 2001:1141.

34

Prop. 2013/14:219

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

35

Prop. 2013/14:219 2.16

Förslag till lag om ändring i sjölagen

 

(1994:1009)

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 60 § och 21 kap. 2 och 6 §§ sjölagen (1994:1009) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

13 kap.

 

 

 

60 §1

Ett avtal som har ingåtts innan

Ett avtal som har ingåtts innan

tvist har uppkommit och som

en tvist har uppkommit och som

inskränker kärandens rätt att få en

inskränker kärandens rätt att få en

tvist om transport av styckegods

tvist om transport av styckegods

enligt detta kapitel prövad vid

enligt detta kapitel prövad vid

domstol är ogiltigt i den mån det

domstol är ogiltigt i den utsträck-

begränsar kärandens rätt att enligt

ning som det begränsar kärandens

eget val väcka talan vid domstol

rätt att enligt eget val väcka talan

för den ort

 

vid domstolen för den ort där

1. där svaranden har sitt huvud-

1. svaranden har sitt huvud-

kontor

eller,

om huvudkontor

kontor eller, om ett huvudkontor

saknas, där svaranden har sin van-

saknas, där svaranden har sin van-

liga vistelseort,

 

liga vistelseort,

2. där

transportavtalet ingicks,

2. transportavtalet ingicks, förut-

förutsatt att svaranden där har

satt att svaranden där har drift-

driftställe för sin rörelse, filial eller

ställe för sin rörelse, filial eller

företrädare, genom vars förmed-

företrädare, genom vars förmed-

ling avtalet har ingåtts, eller

ling avtalet har ingåtts, eller

3. där

den

avtalade lastnings-

3. den avtalade lastningshamnen

hamnen eller den avtalade eller

eller den avtalade eller faktiska

faktiska lossningshamnen ligger.

lossningshamnen ligger.

Utan hinder av vad som före-

Trots första stycket kan en talan

skrivs i första stycket kan talan

alltid väckas vid domstolen för den

alltid väckas vid domstol för den

ort som har angetts i transport-

ort som har angetts i transport-

avtalet. Efter det att en tvist har

avtalet. Efter det att tvist har upp-

uppkommit får parterna fritt avtala

kommit får parterna fritt avtala hur

hur tvisten ska behandlas.

en tvist skall behandlas.

 

Om ett konossement har utfärdats enligt ett certeparti som innehåller bestämmelser om behörig domstol eller skiljedomsförfarande utan att konossementet uttryckligen anger att dessa bestämmelser är bindande för innehavaren av konossementet, får transportören inte åberopa bestäm- melserna mot en innehavare av konossementet som har förvärvat det i

god tro.

 

Första stycket gäller inte om

Första stycket gäller inte om

varken den avtalade lastnings-

varken den avtalade lastnings-

1 Senaste lydelse 2007:443.

 

36

 

hamnen eller den avtalade eller faktiska lossningshamnen ligger i Sverige, Danmark, Finland eller Norge eller om annat följer av de gemenskapsrättsakter och inter- nationella instrument som anges i 1 § 1–3 eller 5 lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

hamnen eller den avtalade eller faktiska lossningshamnen ligger i Sverige, Danmark, Finland eller Norge eller om något annat följer av de unionsrättsakter och inter- nationella instrument som anges i 1 § 1–4 lagen (2014:000) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om er- kännande och internationell verk- ställighet av vissa avgöranden.

21 kap.

2 §2

I fråga om behörigheten för sjö-

I fråga om behörigheten för en

rättsdomstol att ta upp tvistemål

sjörättsdomstol att ta upp ett

som avses i 1 § första stycket skall

tvistemål som avses i 1 § första

bestämmelserna om laga domstol i

stycket ska bestämmelserna

om

tvistemål i allmänhet tillämpas.

laga domstol i tvistemål i allmän-

 

het tillämpas.

 

Talan får även väckas vid sjö-

En talan får även väckas vid sjö-

rättsdomstolen för den ort där

rättsdomstolen för den ort där far-

fartyget finns. Har säkerhet för en

tyget finns. Om säkerhet för en

fordran ställts hos en myndighet

fordran har ställts hos en myndighet

till befrielse från kvarstad eller

till befrielse från kvarstad eller nå-

annan säkerhetsåtgärd, får talan

gon annan säkerhetsåtgärd, får en

väckas även vid sjörättsdomstolen

talan väckas även vid sjörättsdom-

för den ort där säkerheten har

stolen för den ort där säkerheten har

ställts. Talan angående en fordran

ställts. En talan som avser en fordran

som säkerheten har avsett får

som säkerheten har avsett får väckas

väckas vid sistnämnda sjörätts-

vid sistnämnda sjörättsdomstol,

domstol, även om säkerheten har

även om säkerheten har upphört att

upphört att gälla.

gälla.

 

Finns inte sjörättsdomstol på

Om det inte finns en sjörätts-

den ort där svaranden har kunnat

domstol på den ort där svaranden

sökas enligt första och andra

har kunnat sökas enligt första eller

stycket, väcks talan vid den sjö-

andra stycket, väcks en talan vid

rättsdomstol som är närmast den

den sjörättsdomstol som är när-

orten.

mast den orten.

 

Om flera är redare i ett fartyg,

Om flera är redare i ett fartyg,

skall fartygets hemort anses som

ska fartygets hemort anses som

rederiets hemvist.

rederiets hemvist.

 

Bestämmelserna i denna para-

Bestämmelserna i denna para-

graf gäller inte om annat följer av

graf gäller inte om något annat

lagen (2006:74) med komplette-

följer av lagen (2014:000) med

rande bestämmelser om domstols

kompletterande bestämmelser

om

behörighet och om erkännande och

domstols behörighet och om

er-

2 Senaste lydelse 2007:443.

Prop. 2013/14:219

37

Prop. 2013/14:219 internationell

verkställighet

av

kännande och internationell verk-

vissa avgöranden eller av de ge-

ställighet av vissa avgöranden eller

menskapsrättsakter

och

inter-

av de unionsrättsakter och inter-

nationella instrument som anges i

nationella instrument som anges i

1 § 1–3 eller 5 den lagen. Andra

1 § 1–4 den lagen. Andra stycket i

stycket i denna paragraf gäller

denna paragraf gäller dock om

dock om fartyget är belagt med

fartyget är belagt med kvarstad.

kvarstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §3

Om en dom i ett mål om ersätt-

Om en dom i ett mål om ersätt-

ning för oljeskada eller bunker-

ning för oljeskada eller bunker-

oljeskada har meddelats i en annan

oljeskada har meddelats i en annan

stat som har tillträtt den i 10 kap.

stat som har tillträtt den i 10 kap.

angivna 1992 års ansvarighets-

angivna 1992 års ansvarighets-

konvention eller den i 10 a kap.

konvention eller den i 10 a kap.

angivna bunkerkonventionen

och

angivna bunkerkonventionen och

om domstolarna i den staten var

om domstolarna i den staten var

behöriga att pröva den tvist som

behöriga att pröva den tvist som

domen avser, gäller följande. Do-

domen avser, gäller följande. När

men ska, när den har vunnit laga

domen har fått laga kraft och kan

kraft och kan verkställas i den stat

verkställas i den stat där den har

där den har meddelats, ansökan

meddelats, ska den efter en ansö-

verkställas i Sverige utan att en ny

kan verkställas i Sverige utan att

prövning sker av den sak som

en ny prövning sker av den sak

avgjorts genom domen, om inte

som avgjorts genom domen, om

annat följer av vad som

sägs i

inte något annat följer av 10 kap.

10 kap. 9 § eller 5 § femte stycket

9 § eller 5 § femte stycket i detta

i detta kapitel. Detta medför inte

kapitel. Detta medför inte någon

någon skyldighet att verkställa en

skyldighet att verkställa en ut-

utländsk dom, om det ansvars-

ländsk dom, om det ansvarsbelopp

belopp som gäller för fartygets

som gäller för fartygets ägare

ägare därmed skulle överskridas.

därmed skulle överskridas.

En ansökan

om

verkställighet

En ansökan om verkställighet

görs hos Svea hovrätt. Till ansökan

görs till den tingsrätt som rege-

ska fogas

 

 

 

 

ringen föreskriver. Sökanden ska

 

 

 

 

 

tillsammans med ansökan ge in

1. domen i original eller i kopia

1. domen i original eller i kopia

som bestyrkts av en myndighet,

som har bestyrkts av en myndighet,

2. en förklaring av en behörig

2. en förklaring av en behörig

myndighet i den stat där domen

myndighet i den stat där domen

meddelats att domen avser ersätt-

meddelats att domen avser ersätt-

ning enligt den i 10 kap. angivna

ning enligt den i 10 kap. angivna

1992 års ansvarighetskonvention

1992 års ansvarighetskonvention

eller den i 10 a kap. angivna bun-

eller den i 10 a kap. angivna bun-

kerkonventionen samt att

domen

kerkonventionen samt att domen

har vunnit laga kraft och kan verk-

har fått laga kraft och kan verk-

ställas i den staten.

 

 

 

ställas i den staten.

3 Senaste lydelse 2013:328 (jfr 2013:543).

38

Handlingarna ska vara försedda

Handlingarna ska vara försedda

med bevis om utfärdarens behörig-

med bevis om utfärdarens be-

het. Beviset ska vara utställt av en

hörighet. Beviset ska vara utställt

svensk

beskickning

eller

konsul

av en svensk beskickning eller

eller av chefen för justitieförvalt-

konsul eller av chefen för justitie-

ningen i den stat där domen har

förvaltningen i den stat där domen

meddelats. Om en handling i ären-

har meddelats. Om en handling i

det är skriven på ett annat främ-

ärendet inte är skriven på svenska,

mande språk än danska eller

danska eller norska, ska även en

norska, ska handlingen åtföljas av

översättning till svenska ges in.

en översättning till svenska. Över-

Översättningen

ska

vara

bestyrkt

sättningen ska vara bestyrkt av en

av en diplomatisk eller konsulär

diplomatisk eller konsulär tjänste-

tjänsteman eller av en svensk

man eller av svensk notarius pub-

notarius publicus.

 

 

licus.

 

 

 

 

 

 

 

 

En ansökan om

verkställighet

Om en ansökan om verkställig-

får inte bifallas utan att motparten

het bifalls, verkställs domen på

haft tillfälle att yttra sig över an-

samma sätt som en svensk dom

sökan.

 

 

 

som har fått laga kraft.

 

Om en ansökan bifalls, verk-

Vid handläggning i domstol av

ställs domen på samma sätt som

ett ärende

 

om

verkställighet

en svensk domstols lagakraft-

tillämpas

i

övrigt

lagen

ägande dom, om inte Högsta dom-

(1996:242) om domstolsärenden.

stolen

bestämmer

annat

sedan

 

 

 

 

 

hovrättens beslut överklagats.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

Prop. 2013/14:219

39

Prop. 2013/14:219 2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:2087)

 

med anledning av Sveriges tillträde till den

 

multilaterala överenskommelsen om

 

undervägsavgifter

Härigenom föreskrivs att 9–11 §§ lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägs- avgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §

Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.

Till ansökan skall fogas

1.original eller av myndighet bestyrkt kopia av exekutionstiteln,

2.om exekutionstiteln är en tredskodom eller liknande avgö- rande, handling i original eller bestyrkt kopia, som utvisar att stämning har delgivits gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutions- titeln meddelats,

3.om exekutionstiteln är ett så- dant avgörande av administrativ myndighet som avses i 6 §, hand- ling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är uppfyllda,

4.bevis att verkställighet får ske

iden stat, där exekutionstiteln har upprättats,

5.bevis att gäldenären under- rättats om exekutionstiteln i till- räcklig tid.

Ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att tillfälle har lämnats motparten att yttra sig över ansökan.

En ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställ- bart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.exekutionstiteln i original el- ler i kopia som har bestyrkts av en myndighet,

2.om exekutionstiteln är en tredskodom eller ett liknande av- görande, en handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning har delgetts gälde- nären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exeku- tionstiteln meddelats,

3.om exekutionstiteln är ett så- dant avgörande av en administrativ myndighet som avses i 6 §, en handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är uppfyllda,

4.bevis om att verkställighet får ske i den stat där exekutionstiteln har upprättats, och

5.bevis om att gäldenären har underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig tid.

10 §

Om ett utländskt avgörande för- klaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

40

Prop. 2013/14:219

11 §

Om en ansökan om verkställig- het bifalls, skall det utländska avgörandet verkställas på samma sätt som en svensk domstols laga- kraftägande dom, såvida inte Högsta domstolen förordnar an- nat.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhets- förklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

41

Prop. 2013/14:219 2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:358)

 

om Brysselkonventionen

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1998:358) om Brysselkonvent-

ionen1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

3 §2

Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2006:74) med kom- pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om er- kännande och internationell verk- ställighet av vissa avgöranden.

Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2014:000) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om er- kännande och internationell verk- ställighet av vissa avgöranden.

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2002:462.

2Senaste lydelse 2006:76.

42

I fråga om erkännande, verk- ställbarhet och verkställighet av en dom mot 2003 års internation- ella kompletterande oljeskadefond ska Europaparlamentets och rå- dets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning) eller rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning) tillämpas, om domen har medde- lats i en stat där dessa bestäm- melser gäller.
Om en tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000 års Bryssel I-förordning leder till att domen inte skulle erkännas, för- klaras verkställbar eller verkstäl- las i Sverige, ska frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.

2.19 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:253) Prop. 2013/14:219 om ersättning från de internationella

oljeskadefonderna

Härigenom föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §1 I fråga om erkännande och verk-

ställighet av en dom mot 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond skall bestämmel- serna om erkännande och verk- ställighet i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) tillämpas, om domen har meddelats i en stat där dessa bestämmelser gäller.

Leder en tillämpning av Bryssel I-förordningens bestämmelser till att domen inte erkänns eller verk- ställs i Sverige, skall frågan i stäl- let avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.

När en fråga uppkommer om verkställighet av en dom enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention tillämpas det förfarande som före- skrivs i 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009).

6 §2

När en fråga uppkommer om verkställbarhet av en dom enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention, tillämpas det förfarande som före- skrivs i 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009).

1Senaste lydelse 2007:442.

2Senaste lydelse 2007:442.

43

Prop. 2013/14:219 Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verk- ställighet av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Har domen meddelats av en domstol i en stat där bestämmelserna i Brys- sel I-förordningen gäller, tillämpas dock det förfarande som föreskrivs i dessa bestämmelser och i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols be- hörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verk- ställbarhet av en dom enligt ar- tikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Om domen har meddelats av en domstol i en stat där 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000 års Bryssel I-förordning gäller, tilläm- pas dock det förfarande som före- skrivs i dessa förordningar och i lagen (2014:000) med komplet- terande bestämmelser om dom- stols behörighet och om erkän- nande och internationell verk- ställighet av vissa avgöranden.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

44

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Härigenom föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2008:450) med komplet- terande bestämmelser till Bryssel II-förordningen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1

Svea hovrätt är behörig domstol vid förfaranden enligt artiklarna 29–31 och 33.

Vid den handläggning som avses i artiklarna 29–31 ska hovrätten bestå av en lagfaren domare.

För det förfarande som avses i artikel 33 gäller rättegångsbal- kens regler om överklagande av tingsrätts beslut i tillämpliga delar, om inte förordningen före- skriver något annat. En sådan ansökan om ändring som avses i artikel 33.4 ska göras skriftligen. Den ska ha kommit in till hovrät- ten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har handlagt ett mål enligt artiklarna 29–31 är jävig att handlägga mål om samma sak enligt artikel 33.

En ansökan om erkännande en- ligt artikel 21.3 eller om verkställ- barhetsförklaring enligt artikel 29.1 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

En ansökan enligt artikel 33 om ändring av ett beslut med anled- ning av en ansökan som avses i första stycket görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet. En ansökan om ändring som avses i artikel 33.4 ska ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

För det förfarande som avses i artikel 34 gäller rättegångsbal- kens regler om överklagande av hovrätts beslut i tillämpliga delar, om inte förordningen föreskriver

3 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställbarhet tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstols- ärenden, om inte något annat

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena tas bort.

Prop. 2013/14:219

45

Prop. 2013/14:219 något annat. Talan får inte komma följer av förordningen. under Högsta domstolens pröv-

ning utan att Högsta domstolen har meddelat sökanden prövnings- tillstånd enligt 54 kap. 10 § rätte- gångsbalken.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

46

2.21 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:950) Prop. 2013/14:219 om ansvar och ersättning vid radiologiska

olyckor

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

dels att 60–63 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

60 §

 

 

 

En dom om ersättning för ra-

En dom om ersättning för ra-

diologisk skada som har meddelats

diologisk skada som har meddelats

av en behörig domstol i en annan

av en behörig domstol i en annan

konventionsstat ska, när domen

konventionsstat

ska, när

domen

har vunnit laga kraft och får verk-

har fått laga kraft och får verk-

ställas i den stat där den har med-

ställas i den stat där den har med-

delats, ansökan verkställas i

delats, efter en ansökan förklaras

Sverige utan att en ny prövning

verkställbar i Sverige utan att en

sker av den sak som avgjorts ge-

ny prövning sker av den sak som

nom domen.

avgjorts genom domen.

 

61 §

 

 

 

En ansökan om verkställighet

En ansökan om att en dom om

enligt 60 § görs hos Svea hovrätt

ersättning

för

radiologisk

skada

och ska innehålla

ska förklaras

verkställbar

enligt

 

60 § görs till den tingsrätt som

 

regeringen

föreskriver. Ansökan

 

ska innehålla

 

 

1. domen i original eller i en kopia som har bestyrkts av en myndighet,

och

 

2. en förklaring av en behörig

2. en förklaring av en behörig

myndighet i den stat där domen

myndighet i den stat där domen

har meddelats att domen avser

har meddelats att domen avser

ersättning enligt Pariskonven-

ersättning enligt Pariskonven-

tionen samt att domen har vunnit

tionen samt att domen har fått laga

laga kraft och kan verkställas i den

kraft och kan verkställas i den

staten.

staten.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen har meddelats.

Handlingar på andra språk än svenska, danska eller norska ska ges in också i översättning till svenska. Översättningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius pub- licus.

47

Prop. 2013/14:219

62 §

Vid handläggningen i Svea hov- rätt tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagan- de av tingsrätts beslut. En ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig över ansökan.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Högsta dom- stolen. Vid handläggningen i Högsta domstolen tillämpas be- stämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av hovrätts be- slut.

Om en dom förklaras verkställ- bar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Om Svea hovrätt bifaller an- sökan, verkställs domen som en svensk domstols dom som har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte om Högsta domstolen efter överklagande av hovrättens beslut bestämmer något annat.

63 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsför- klaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

3. Trots det som föreskrivs i 2 ska en ansökan om verkställighet som gjorts till Svea hovrätt före den 10 januari 2015 även i fortsät- tningen handläggas där. Vid hand- läggningen i Svea hovrätt tilläm- pas bestämmelserna i rättegångs- balken om överklagande av en tingsrätts beslut. En ansökan får inte bifallas utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Högsta dom- stolen. Vid handläggningen i Högsta domstolen tillämpas bestämmelserna i rättegångs- balken om överklagande av en hovrätts beslut.

48

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2011:603) med komplette- rande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

dels att 4 § ska upphöra att gälla,

dels att 3, 7, 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2012:451

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

Svea hovrätt är behörig domstol

En ansökan om att ett utländskt

för de förfaranden om erkän-

avgörande ska erkännas eller för-

nande,

verkställbarhet

och

klaras verkställbart enligt under-

ändring som avses i artiklarna 23,

hållsförordningen

eller

2007

års

27 och 32 i underhållsförord-

Haagkonvention

görs

till

den

ningen och i artiklarna 23 och 26 i

tingsrätt som regeringen före-

2007 års Haagkonvention.

 

skriver.

 

 

 

 

 

 

7 §1

 

 

 

Vid handläggningen i Svea hov- rätt av en ansökan om ändring av ett beslut om erkännande eller verkställbarhet tillämpas bestäm- melserna i rättegångsbalken om överklagande av en tingsrätts beslut, om inte annat följer av underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention.

En ansökan om ändring enligt underhållsförordningen ska, om den görs av den som har ansökt om erkännande eller verkställ- barhet, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. I artikel 23.6 i 2007 års Haag- konvention finns en bestämmelse om inom vilken tid en ansökan om ändring ska göras.

En domare som har prövat an- sökningen om erkännande eller verkställbarhet får inte delta i

En ansökan om ändring av ett beslut med anledning av en ansö- kan som avses i 3 § görs till den tingsrätt som har meddelat beslu- tet.

En ansökan om ändring enligt underhållsförordningen som görs av den som har ansökt om erkän- nande eller verkställbarhet ska ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då be- slutet meddelades. I artikel 23.6 i 2007 års Haagkonvention finns en bestämmelse om inom vilken tid en ansökan om ändring ska göras.

1 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Prop. 2013/14:219

49

Prop. 2013/14:219 prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.

Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett beslut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rätte- gångsbalken om överklagande av en hovrätts beslut, om inte annat följer av underhållsförordningen eller 2007 års Haagkon- vention. Prövningstillstånd krävs vid överklagande.

8 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställbarhetsförklaring tilläm- pas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av underhållsförord- ningen eller 2007 års Haag- konvention.

Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan om verkställbarhetsförklaring en- ligt underhållsförordningen, ska hovrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

11 §

Om tingsrätten bifaller en an- sökan om verkställbarhetsför- klaring enligt underhållsförord- ningen som avses i 3 §, ska tings- rättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet.

50

2.23Förslag till lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention

Härigenom föreskrivs att 6−8 §§ lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

 

Svea hovrätt är behörig domstol

En ansökan om erkännande en-

för de förfaranden om erkännande

ligt artikel 24 eller verkställbar-

och verkställbarhet som avses i

hetsförklaring

enligt

artikel

26

artiklarna 24 och 26.

 

görs till den tingsrätt som

 

 

 

regeringen föreskriver.

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

Den som ansöker om att ett ut-

Den som gör en ansökan enligt

ländskt avgörande

ska

erkännas

6 § ska tillsammans med ansökan

eller förklaras vara

verkställbart

ge in avgörandet i original eller en

ska tillsammans med ansökan ge

kopia av avgörandet som har be-

in avgörandet i original eller en

styrkts av en behörig myndighet.

kopia av avgörandet som har be-

Om ansökan avser ett avgörande

styrkts av en behörig myndighet.

som har meddelats i en parts ute-

Avser ansökan ett avgörande som

varo, ska sökanden också ge in

har meddelats i en parts utevaro,

bevis

om att

stämningsansökan

ska sökanden också ge in bevis om

eller

motsvarande

handling

har

att stämningsansökan eller mot-

delgetts parten.

 

 

 

 

svarande handling

har

delgetts

 

 

 

 

 

 

parten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avser ansökan en verkställbar-

Om ansökan avser en verkställ-

hetsförklaring, ska sökanden även

barhetsförklaring,

ska

sökanden

ge in bevis om att avgörandet är

även ge in bevis om att avgörandet

verkställbart i den stat där det har

är verkställbart i den stat där det

meddelats.

 

 

har meddelats.

 

 

 

 

Hovrätten får förelägga sökan-

Tingsrätten får förelägga sökan-

den att ge in de ytterligare hand-

den att ge in de ytterligare hand-

lingar som hovrätten behöver för

lingar som tingsrätten behöver för

sin prövning.

 

 

sin prövning.

 

 

 

 

Är en handling avfattad på något

Om en handling är skriven

annat språk än svenska, ska även

något annat språk än svenska, ska

en svensk översättning av hand-

även en svensk översättning av

lingen ges in. En översättning

handlingen ges in. En översättning

behöver dock inte ges in om hov-

behöver dock inte ges in om tings-

rätten anser att det är obehövligt

rätten anser att det inte behövs

eller att det inte skäligen kan krä-

eller att det inte skäligen kan krä-

vas.

 

 

vas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid handläggning i domstol av

 

 

 

ett ärende om erkännande eller

 

 

 

verkställbarhetsförklaring tilläm-

Prop. 2013/14:219

51

Prop. 2013/14:219

pas i övrigt lagen (1996:242) om

 

 

 

domstolsärenden.

 

 

 

8 §

 

Hovrätten får förklara det ut-

Tingsrätten får förklara det ut-

 

ländska avgörandet helt eller del-

ländska avgörandet helt eller del-

 

vis gällande eller verkställbart.

vis gällande eller verkställbart.

 

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträ- dandet.

.

52

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2013/14:219

 

Den 12 december 2012 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-för- ordning). Förordningen trädde i kraft den 10 januari 2013. Förordningen är en revidering av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 decem- ber 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning). 2012 års Bryssel I-förordning finns i svensk lydelse som bilaga 1.

Regeringen tillkallade i december 2012 en särskild utredare som fick i uppdrag att föreslå de kompletterande författningsbestämmelser som 2012 års Bryssel I-förordning ger anledning till (dir. 2012:125). Utreda- ren skulle dessutom överväga ett generellt överflyttande av prövningen i första instans av frågor om verkställbarhet (exekvatur) från Svea hovrätt till tingsrätt och lämna de författningsförslag som dessa överväganden motiverar. Utredningen antog namnet Bryssel I-utredningen.

Utredningen lämnade i september 2013 betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I-förordning m.m. (SOU 2013:163). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 2 och be- tänkandets lagförslag finns i bilaga 3. Betänkandet har remitterats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 4.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bi- laga 6. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitten 6.1, 6.2.2, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 7 och 9.1. Regeringen har följt Lagrådets förslag.

Efter Lagrådets granskning har EU den 9 april 2014 godkänt Haagkon- ventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (2007 års Haagkon- vention). Konventionen kommer därmed att bli tillämplig i förhållande till Sverige den 1 augusti 2014. Till följd av detta ska förslagen i lagråds- remissen till lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och lag om ändring i lagen (2012:451) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestäm- melser till EU:s underhållsförordning utgå. I stället ska motsvarande ändringar göras i lagen om ändring i lagen (2011:603) med komplet- terande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haag- konvention om underhållsskyldighet (avsnitt 2.22). Propositionen inne- håller därför ett sådant förslag.

I förhållande till lagrådsremissen har även vissa språkliga och red- aktionella ändringar gjorts.

53

Prop. 2013/14:219 4

Bestämmelser om verkställighet

 

av utländska avgöranden

4.1Bestämmelser i unionsrättsakter och internationella instrument

4.1.12000 års Bryssel I-förordning och Brysselkonventionen

I 2000 års Bryssel I-förordning finns gemensamma EU-regler om vilken medlemsstats domstol som ska pröva en tvist på privaträttens område. Till detta område hör tvister om t.ex. avtal eller skadestånd. Förord- ningen innehåller också bestämmelser om erkännande och verkställighet av domstolsavgöranden som meddelats i andra medlemsstater.

Reglerna i 2000 års Bryssel I-förordning innebär att den som vill ha ett domstolsavgörande som meddelats i en medlemsstat verkställt i en annan medlemsstat först måste ansöka om en verkställbarhetsförklaring (s.k. exekvatur) i en särskilt utsedd domstol i den medlemsstat där verkställig- het ska ske. Sökanden ska ge in en kopia av den dom som ansökan avser och ett intyg som utfärdats på ett standardformulär av den domstol som meddelat domen. Prövningen av ansökan omfattar – utöver den grund- läggande förutsättningen att förordningen är tillämplig – enbart att sö- kanden har gett in de handlingar som krävs. Motparten bereds inte till- fälle att yttra sig över ansökan innan domstolen tar ställning till om do- men ska förklaras verkställbar.

Endast om ansökan om ändring av domstolens beslut görs kan dom- stolen pröva om verkställbarhet ska vägras. Prövningen sker enligt ett antal i förordningen angivna vägransgrunder och innebär aldrig att den utländska domen omprövas i sak. Vägransgrunderna enligt förordningen tar sikte på om domen uppenbart strider mot grunderna för rättsord- ningen i den verkställande medlemsstaten (fr. ordre public), om domen är en tredskodom och svaranden inte har delgetts stämningsansökan i till- räckligt god tid och på lämpligt sätt, om domen är oförenlig med en dom som meddelats i den verkställande medlemsstaten eller i en annan stat eller om domen innebär en överträdelse av vissa av förordningens behö- righetsbestämmelser. Kompletterande svenska bestämmelser till förord- ningen finns i lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden (2006 års kompletteringslag).

2000 års Bryssel I-förordning är en grundsten i EU:s civilrättsliga sam- arbete och har legat till grund för utformningen av övriga förordningar på området. Frågor från nationella domstolar om hur förordningen ska tol- kas – s.k. framställningar om förhandsbesked – står för en ansenlig del av det totala antalet framställningar som görs till EU-domstolen.

2000 års Bryssel I-förordning ersatte konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privat- rättens område (Brysselkonventionen). Denna konvention har inkorpo- rerats i svensk rätt genom lagen (1998:358) om Brysselkonventionen. Konventionen är numera tillämplig endast i förhållande till sådana terri-

54

torier i medlemsstaterna som omfattas av konventionens territoriella Prop. 2013/14:219 tillämpningsområde och som inte omfattas av 2012 års Bryssel I-förord-

ning i enlighet med artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Det innebär att konventionen numera tillämpas endast i förhållande till vissa utomeuropeiska territorier.

4.1.2Luganokonventionerna

Ett till 2000 års Bryssel I-förordning parallellt instrument är kon- ventionen den 30 november 2007 om domstols behörighet och om er- kännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention). Denna konvention har i stort sett samma innehåll som 2000 års Bryssel I-förordning. Den gäller i förhållandet mellan EU, Danmark, Island, Norge och Schweiz. 2007 års konvention har ersatt konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (1988 års Luganokon- vention).

Enligt övergångsbestämmelserna till 2007 års konvention ska bestäm- melserna i konventionen tillämpas endast på rättsliga förfaranden som har inletts efter konventionens ikraftträdande (artikel 63). En tillämpning av 1988 års konvention aktualiseras alltså i fråga om förfaranden som inletts före 2007 års konventions ikraftträdande. När 2007 års konvention trädde i kraft i förhållande till olika parter i konventionen framgår av regeringens tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Lugano- konventionen.

4.1.3 Andra EU-förordningar

Det finns ett antal EU-förordningar som gäller domstols behörighet samt

 

erkännande och verkställighet av domar på civilrättens område. Förord-

 

ningarna reglerar särskilda områden eller förfaranden och har ett mer

 

begränsat tillämpningsområde än 2000 och 2012 års Bryssel I-förord-

 

ningar.

 

På privaträttens område bör särskilt nämnas Europaparlamentets och

 

rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande

 

av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (den europeiska

 

exekutionstiteln). Syftet med den europeiska exekutionstiteln är att do-

 

mar som gäller obestridda fordringar ska erkännas och kunna verkställas

 

i en annan medlemsstat utan att det krävs någon verkställbarhetsförkla-

 

ring (exekvatur). På området finns också Europaparlamentets och rådets

 

förordning (EG) nr 801/2007 om inrättande av ett europeiskt småmåls-

 

förfarande (småmålsförordningen). Genom småmålsförordningen inför-

 

des ett förfarande för att förenkla och påskynda samt sänka kostnaderna i

 

gränsöverskridande tvister om mindre värden. En dom i ett europeiskt

 

småmålsförfarande ska erkännas och kunna verkställas i en annan med-

 

lemsstat utan att det krävs exekvatur.

 

På familjerättens område finns rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av

 

den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och

 

verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt

 

om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förord-

55

 

Prop. 2013/14:219 ningen). Därefter har också antagits rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkän- nande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om under- hållsskyldighet (underhållsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkän- nande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (arvsförordningen). Under- hållsförordningen har redan börjat tillämpas, medan arvsförordningen börjar tillämpas fullt ut först den 17 augusti 2015. De familjerättsliga EU-förordningarna innehåller vissa bestämmelser om exekvatur.

Kompletterande svenska bestämmelser finns i olika kompletterings- lagar (se närmare avsnitt 4.2.1).

4.1.4Bilaterala överenskommelser

Sverige har ingått ett antal bilaterala överenskommelser med andra stater om erkännande och verkställighet av domar. Två sådana är konventionen den 15 januari 1936 mellan Sverige och Schweiz om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar samt konventionen den 16 sep- tember 1982 mellan Österrike och Sverige om erkännande och verk- ställighet av civildomar. Konventionerna är transformerade till svensk rätt genom lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz respektive lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område. Enligt lagarna är Svea hovrätt exekvaturdomstol i första instans. 1936 års lag gäller inte om bl.a. 2007 års Luganokonvention är tillämplig. En tillämp- ning av lagen aktualiseras därför endast i fråga om vissa familjerättsliga avgöranden. 1983 års lag tillämpas inte om annat följer av de unions- rättsakter och internationella instrument som omfattas av 2006 års kom- pletteringslag. En tillämpning av 1983 års lag aktualiseras därför endast i fråga om äldre privaträttsliga avgöranden.

4.2Svenska bestämmelser

4.2.1Kompletteringslagarna

För att utländska domar och andra avgöranden ska få verkställas i Sve- rige förutsätts en särskild föreskrift om det. Detta följer av 3 kap. 2 § utsökningsbalken (UB). I egenskap av EU-förordning är Bryssel I-för- ordningen tillämplig i Sverige utan någon nationell normgivning. För- ordningen kompletteras dock av 2006 års kompletteringslag. I lagen finns bestämmelser rörande bl.a. exekvaturförfarandet. Svea hovrätt är exekvaturdomstol i första instans. Prövningen i Svea hovrätt kan, som framgår av avsnitt 4.1.1, ske i två steg. En ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart i Sverige prövas i det första steget av en lagfaren domare. Efter en ansökan om ändring kan det beslutet omprövas av Svea hovrätt i vanlig sammansättning, dvs. med tre lagfarna domare. Lagen kompletterar inte bara 2000 års Bryssel I-förord-

56

ning utan också 2007 års Luganokonvention, Brysselkonventionen och Prop. 2013/14:219 Danmarksavtalet. Lagen kompletterar också i vissa avseenden den euro-

peiska exekutionstiteln. Ytterligare föreskrifter finns i förordningen (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verk- ställighet av vissa avgöranden.

Kompletterande svenska lagar finns också i fråga om ett antal andra EU-förordningar som inte omfattas av 2006 års kompletteringslag, t.ex. lagen (2008:1038) om europeiskt småmålsförfarande, lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen och lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsför- ordning (kompletteringslagarna till Bryssel II-förordningen och under- hållsförordningen). Ändringar i den sistnämnda lagen har beslutats ge- nom lagen (2012:451) om ändring i lagen (2011:603) med komplet- terande bestämmelser till EU:s underhållsförordning. Bland annat har lagen fått en ny rubrik. Ändringarna har dock ännu inte trätt i kraft, utan träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Avsikten är att lagen ska sättas i kraft när 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet trä- der i kraft för Sveriges del till följd av att EU har godkänt konventionen, dvs. den 1 augusti 2014.

Även enligt kompletteringslagarna till Bryssel II-förordningen och un- derhållsförordningen är Svea hovrätt i förekommande fall exekvatur- domstol i första instans.

4.2.2Annan svensk lagstiftning om erkännande och verkställighet av utländska domar

Det finns även ett flertal lagar på särskilda områden som reglerar erkän- nande och verkställighet av domar. Enligt dessa lagar är Svea hovrätt exekvaturdomstol i första instans. Sådana lagar finns på familjerättens, miljörättens och transporträttens områden. I flertalet fall inkorporerar eller transformerar lagarna multilaterala överenskommelser. En viktig skillnad i förhållande till 2006 års kompletteringslag är att enligt vissa av lagarna sker exekvaturprövningen bara i ett steg. Det innebär att mot- parten bereds tillfälle att yttra sig över ansökan och att domstolen där- efter prövar eventuella vägransgrunder.

På familjerättens område är det fråga om lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn, lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående under- hållsskyldighet, lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor, lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden och lagen (2012:318) om 1996 års Haagkon- vention.

På miljörättens område är det fråga om atomansvarighetslagen (1968:45), lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje- skadefonderna och lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid ra- diologiska olyckor. Genom 2010 års lag upphävs 1968 års lag. 2010 års

57

Prop. 2013/14:219 lag har ännu inte trätt i kraft. Den träder i kraft den dag regeringen be- stämmer.

På transporträttens område är det fråga om lagen (1969:12) med anled- ning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktav- talet vid internationell godsbefordran på väg, lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser, lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik, sjölagen (1994:1009) och lagen (1994:2087) med anled- ning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter. Den sistnämnda lagen har enligt lagen (2004:670) ändrat rubrik till lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen. Lagändringen har ännu inte trätt i kraft. Den träder i kraft den dag regeringen bestäm- mer.

5 2012 års Bryssel I-förordning

5.1Arbetet med att ta fram en reviderad förordning

I april 2009 antog EU-kommissionen en rapport om tillämpningen av 2000 års Bryssel I-förordning1. I rapporten framhölls att förordningen anses vara ett mycket framgångsrikt instrument som är mycket uppskattat av rättstillämparna. I rapporten uttalades vidare att även om instrumentet fungerar tillfredsställande vore det önskvärt att ytterligare förbättra tillämpningen av förordningens bestämmelser och den fria rörligheten av domar. Rapporten åtföljdes av en grönbok om översyn av förordningen2. Grönboken inledde ett brett samråd med intresserade parter om möjliga sätt att förbättra förordningens funktion med avseende på de frågor som togs upp i rapporten.

I december 2009 antog det Europeiska rådet ett nytt program som anger ramarna för EU:s samarbete i rättsliga och inrikes frågor för åren 2010–2014 (det s.k. Stockholmsprogrammet)3. I programmet slås fast att det för att vidareutveckla det europeiska civilrättsliga samarbetet krävs ett undanröjande av kvarvarande hinder för fri rörlighet av rättsliga avgö- randen i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande. Som ett led i att följa uppmaningen i Stockholmsprogrammet lade kommissionen i slutet av år 2010 fram ett förslag till en reviderad Bryssel I-förordning. Förslaget förhandlades i rådet och behandlades av Europaparlamentet under åren 2011–2012.

I december 2012 antogs den reviderade Bryssel I-förordningen. Förordningen syftar till att ytterligare underlätta handläggningen av tvis- ter med internationella inslag och förbättra den gränsöverskridande verk- ställigheten av domar i EU. Den är direkt tillämplig och bindande för samtliga EU:s medlemsstater utom Danmark. Danmark har dock, i enlig-

1KOM(2009) 174 slutlig.

2KOM(2009) 175 slutlig.

3EUT C 115, 04.05.2010, s. 1.

58

het med ett särskilt avtal mellan EU och Danmark som avser 2000 års Prop. 2013/14:219 Bryssel I-förordning (Danmarksavtalet)4, möjlighet att förklara att 2012

års förordning ska tillämpas i förhållande till Danmark. Så har också skett och 2012 års förordning kommer alltså att tillämpas även i förhål- lande till Danmark.5

5.2Tillämpningsområde

2012 års Bryssel I-förordning är i likhet med 2000 års förordning tillämplig på privaträttens område. I 2012 års förordning regleras dock det som tidigare bara följt av rättspraxis – att frågor om statens ansvar för handlingar eller underlåtenhet vid utövandet av offentliga maktbefogen- heter är undantagna från förordningens tillämpningsområde (artikel 1.1). En annan skillnad i förhållande till 2000 års förordning är att det i 2012 års Bryssel I-förordning föreskrivs att frågor om underhållsskyldighet undantas från tillämpningsområdet (artikel 1.2). Undantaget har sin grund i att dessa frågor numera regleras i underhållsförordningen. I över- ensstämmelse med det som gäller enligt 2000 års förordning är 2012 års Bryssel I-förordning inte tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden. I 2012 års förordning tydliggörs dock att den inte heller är tillämplig på förmögenhetsförhållanden som enligt den lag som är tillämplig på sådana förhållanden har samma verkan som äktenskap (artikel 1.2 a).

Liksom 2000 års förordning är 2012 års förordning inte tillämplig på skiljeförfaranden. I ett skäl i 2012 års förordning förtydligas innebörden av detta undantag (skäl 12). I skälet anges bl.a. att om en medlemsstats domstol, som är behörig enligt förordningen eller enligt nationell rätt, har funnit att ett skiljeavtal är ogiltigt, utan verkan eller ogenomförbart, bör undantaget inte utgöra hinder mot att domstolens dom i saken erkänns eller verkställs enligt förordningen.

5.3Behörighetsregler

Som huvudregel gäller för att behörighetsreglerna i 2000 och 2012 års förordningar ska kunna tillämpas att svaranden har hemvist i EU. Undan- tag gäller enligt artiklarna 22 och 23 i 2000 års förordning när en domstol är exklusivt behörig eller när det finns ett avtal om domstols behörighet (prorogationsavtal). I behörighetsreglerna i 2012 års förordning görs i ytterligare några fall avsteg från huvudregeln. Enligt 2012 års Bryssel I- förordning är det möjligt att väcka talan enligt förordningen i vissa kon- sument- och arbetstvister, trots att en näringsidkare eller en arbetsgivare som är svarande inte har hemvist i EU (artiklarna 18.1 och 21.2). Denna utvidgning av förordningens behörighetsregler syftar till att stärka skydd- et för typiskt sett svagare parter i ett rättsförhållande. I 2012 års Bryssel I-förordning slopas vidare kravet på att en av parterna i ett prorogations- avtal ska ha hemvist i EU (artikel 25). Av en annan ny regel framgår att en domstol innan den förklarar sig behörig i en konsument-, försäkrings-

4EUT L 299, 16.11.2005, s. 62.

5EUT L 79, 21.3.2013, s. 4.

59

Prop. 2013/14:219 eller arbetstvist i vissa fall ska säkerställa att svaranden har informerats om sin rätt att motsätta sig domstolens behörighet och om följderna av att gå eller inte gå i svaromål (artikel 26.2). Även denna regel syftar till att skydda svagare parter.

I 2012 års förordning introduceras vidare en alternativ behörighets- bestämmelse som föreskriver att en talan om att återfå kulturföremål i vissa fall kan väckas på den ort där kulturföremålet finns (artikel 7.4).

Frågan om ett prorogationsavtal är ogiltigt på en materiell grund (dvs. till följd av exempelvis svek eller tvång) ska, enligt 2012 års förordning, avgöras i enlighet med lagen i den medlemsstat där den domstol som pekas ut i prorogationsavtalet finns (artikel 25 och skäl 20). Dessutom anges i 2012 års förordning att ett prorogationsavtal som är en del av ett annat avtal ska behandlas som ett särskilt avtal (den s.k. separabilitets- doktrinen). Detta innebär att giltigheten av ett prorogationsavtal inte kan ifrågasättas enbart med hänvisning till att det andra avtalet är ogiltigt.

5.4Parallella rättegångar

2000 och 2012 års Bryssel I-förordningar vilar på samma princip om hur domstolar ska agera om talan väcks vid domstolar i flera medlemsstater rörande samma sak och målen gäller samma parter (s.k. litispendens). Principen innebär att företräde att pröva frågan om vilken domstol som är behörig att ta upp saken till prövning ges till den domstol där talan först väckts. 2012 års Bryssel I-förordning innehåller en ny regel som är ett undantag från denna princip. Av regeln framgår att när parterna har träf- fat ett prorogationsavtal som innebär att en domstol ska vara exklusivt behörig att pröva en tvist ska den domstolen ges företräde att pröva behö- righetsfrågan, oavsett var talan först väcktes. Om en talan har väckts vid en annan domstol måste den domstolen vilandeförklara målet till dess att den domstol som pekas ut i avtalet har prövat sin behörighet (artikel 31.2). Om den domstol som pekas ut i prorogationsavtalet finner att den är behörig att pröva tvisten, ska andra domstolar förklara sig obehöriga (artikel 31.3). Reglerna syftar till att stärka prorogationsavtalens ställning och att motverka att de sätts ur spel genom rättegångsmissbruk. Det nya regelverket tillämpas dock inte i vissa fall när en svagare part har väckt talan eller parterna har ingått motstridiga prorogationsavtal (artikel 31.4 och skäl 22).

2012 års förordning innehåller en ny regel som gör det möjligt för en domstol i en medlemsstat att i vissa fall vilandeförklara ett mål när det redan pågår ett förfarande om samma sak och mellan samma parter i tredjeland. En viktig förutsättning för att sådan vilandeförklaring ska få ske är att domen kan erkännas och verkställas i medlemsstaten (artikel 33).

5.5Erkännande och verkställighet

Den som vill ha ett domstolsavgörande som meddelats i en medlemsstat i EU verkställt i en annan medlemsstat måste enligt 2000 års förordning först ansöka om en verkställbarhetsförklaring (exekvatur) i verkställig-

hetsmedlemsstaten. I Sverige prövas ansökningar om verkställbarhets-

60

förklaring enligt 2000 års Bryssel I-förordning av Svea hovrätt. Den viktigaste förändringen i 2012 års Bryssel I-förordning är att reglerna om verkställbarhetsförklaring avskaffas. Domar som meddelats i en medlemsstat och är verkställbara kommer i och med detta att vara direkt verkställbara i en annan medlemsstat.

Verkställighetsförfarandet regleras av lagen i den medlemsstat där verkställighet söks (artikel 41). Vissa bestämmelser finns dock i förord- ningen. För att en dom ska kunna verkställas i en annan medlemsstat måste sökanden ge in en kopia av domen och ett intyg enligt bilaga I till 2012 års förordning med uppgifter till domen (artikel 42). Viss ytter- ligare information krävs om verkställighet söks av ett interimistiskt be- slut. Den verkställande myndigheten får, när det är nödvändigt, begära att sökanden tillhandahåller en översättning av innehållet i intyget. Om myndigheten inte kan fortsätta handläggningen utan en översättning av domen, får myndigheten begära att sökanden ska tillhandahålla en sådan. Översättningen ska göras av en person som är behörig i någon av med- lemsstaterna (artikel 57).

När verkställighet söks måste intyget delges den mot vilken verkställighet söks (svaranden) inom rimlig tid innan den första verk- ställighetsåtgärden vidtas (artikel 43). Intyget ska åtföljas av domen om den inte delgetts tidigare. Om svaranden avser att motsätta sig verkställighet, har han eller hon rätt att begära en översättning av domen. Kravet gäller dock inte om domen är skriven eller översatt till ett språk som personen förstår eller som är ett officiellt språk i den medlemsstat där han eller hon har hemvist. Om en översättning har begärts, får inga verkställighetsåtgärder utom säkerhetsåtgärder vidtas innan översätt- ningen har tillhandahållits.

Svaranden kan ansöka om vägran av verkställighet i en domstol i verk- ställighetsmedlemsstaten (artiklarna 46 och 47). De vägransgrunder som kan åberopas överensstämmer i stora delar med de vägransgrunder som tidigare kunde åberopas inom ramen för exekvaturförfarandet enligt 2000 års förordning. När det gäller domar som är oförenliga med behörighets- bestämmelserna är dock reglerna något förändrade. Enligt de nya reg- lerna ska – efter ansökan – verkställighet vägras av domar som är oför- enliga med behörighetsreglerna i försäkrings-, konsument- eller arbets- tvister, om svaranden var en försäkringstagare, en försäkrad, en för- månstagare till ett försäkringsavtal, en skadelidande, en konsument eller en arbetstagare. Detsamma gäller om domen är oförenlig med reglerna om exklusiv behörighet.

En part som invänder mot verkställighet av en dom som meddelats i en annan medlemsstat kan utöver de grunder som kan åberopas enligt 2012 års förordning, även göra gällande de invändningar mot verkställighet som föreskrivs i nationell lagstiftning (artikel 47.2). Den som vill ansöka om vägran av verkställighet ska som huvudregel tillhandahålla en kopia av domen och vid behov en översättning av den (artikel 47.3). Domstolen ska utan dröjsmål fatta ett beslut med anledning av en ansökan om väg- ran av verkställighet. Ett beslut får överklagas till en eller två instanser beroende på vad den enskilda medlemsstaten beslutar (artiklarna 49–50). Den som ansöker om vägran av verkställighet är inte skyldig att ha en postadress i den medlemsstat där verkställighet ska ske. Han eller hon är inte heller skyldig att ha ett ombud med fullmakt, om inte ett sådant

Prop. 2013/14:219

61

Prop. 2013/14:219 ombudskrav gäller oavsett parternas medborgarskap eller hemvist (artikel 47.4).

Samma förfarande som för vägran av verkställighet gäller för pröv- ningen av en ansökan om vägran av erkännande (artikel 46.4) eller att det ska förklaras att det inte finns någon grund för att vägra ett erkännande av domen (artikel 36.2). Om utgången av ett mål som handläggs vid en domstol i en medlemsstat är beroende av fastställandet av en incidens- fråga om vägran av erkännande, är den domstolen behörig att pröva denna fråga (artikel 36.3). Med incidensfråga avses i det här samman- hanget att en sak som är avgjord i en dom som meddelats av en domstol i en medlemsstat är av betydelse för avgörandet av saken i en annan med- lemsstat.

Kravet på verkställbarhetsförklaring slopas i 2012 års förordning även för officiella handlingar och förlikningar inför domstol (artiklarna 58 och 59). Förordningens bestämmelser om verkställighetsförfarandet gäller även officiella handlingar och förlikningar inför domstol. En skillnad är dock att verkställighet av en officiell handling eller en förlikning inför domstol får vägras bara på den grunden att en verkställighet skulle strida mot grunderna för rättsordningen (fr. ordre public). För att en officiell handling eller en förlikning inför domstol ska kunna verkställas i en annan medlemsstat måste sökanden ge in en kopia av handlingen eller förlikningen och ett intyg på det formulär som finns i bilaga II till för- ordningen (artikel 60).

5.6 Övriga bestämmelser

 

I 2012 års Bryssel I-förordning införs regler om anpassning av åtgärder

 

eller beslut i en dom som inte finns i den verkställande medlemsstatens

 

rättsordning. Reglerna innebär att åtgärden eller beslutet i möjligaste mån

 

ska anpassas till en åtgärd eller ett beslut som förekommer i verkställig-

 

hetsmedlemsstatens rättsordning och som har motsvarande verkan och

 

eftersträvar liknande mål och syften (artikel 54). En sådan anpassning får

 

dock inte ha längre gående verkningar än vad som föreskrivs i ur-

 

sprungsmedlemsstatens lagstiftning. Ett beslut om anpassning av en

 

åtgärd eller ett beslut får angripas av parterna.

 

Möjligheterna att meddela tillfälliga (interimistiska) beslut enligt för-

 

ordningen kvarstår oförändrade. Det innebär att även en domstol som

 

inte är behörig att pröva målet i sak är behörig att besluta om en interim-

 

istisk åtgärd. Verkningarna av en interimistisk åtgärd som beslutats av en

 

domstol som inte är behörig att pröva målet i sak är dock begränsade till

 

den medlemsstatens territorium (skäl 33). Bara interimistiska beslut som

 

meddelats av en domstol som är behörig att pröva målet i sak kan verk-

 

ställas i en annan medlemsstat. En förutsättning är dock att motparten

 

hörts eller, om så inte skett, att beslutet delgetts motparten före verkstäl-

 

ligheten. Detta följer av att interimistiska beslut som inte uppfyller dessa

 

krav inte omfattas av förordningens definition av dom (artikel 2 a).

 

2012 års Bryssel I-förordning innehåller en övergångsbestämmelse

 

som innebär att förordningen bara tillämpas på rättsliga förfaranden som

 

inleds den 10 januari 2015 eller senare (artikel 66). Visserligen upphävs

62

2000 års förordning enligt artikel 80, men den ska även fortsättningsvis

 

tillämpas på rättsliga förfaranden som har inletts före den 10 januari Prop. 2013/14:219 2015. Särskilda övergångsbestämmelser gäller för officiella handlingar

och förlikningar inför domstol.

2012 års Bryssel I-förordning ersätter konventioner som rör samma frågor som omfattas av förordningen (artikel 69). Konventionerna ska dock fortsätta att gälla på områden där 2012 års förordning inte är tillämplig och för domar som meddelats före ikraftträdandet av 2000 års Bryssel I-förordning (artikel 70). I enlighet med vad som gäller enligt 2000 års Bryssel I-förordning inverkar inte 2012 års Bryssel I-förordning på konventioner som medlemsstaterna har tillträtt och som på särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller erkännande eller verk- ställighet av domar (artikel 71).

2012 års Bryssel I-förordning ska inte påverka tillämpningen av 2007 års Luganokonvention, 1958 års New York-konvention eller bilaterala konventioner och avtal mellan ett tredjeland och en medlemsstat som har ingåtts före ikraftträdandet av 2000 års Bryssel I-förordning (artikel 73).

6Nya regler om erkännande

och verkställighet av utländska domar

6.1En ny kompletteringslag

Regeringens förslag: Kompletterande bestämmelser till 2012 års Bryssel I-förordning ska tas in i en ny lag tillsammans med komplette- rande bestämmelser till 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkon- ventionen, 2007 års Luganokonvention och förordningen om den europeiska exekutionstiteln.

Bestämmelserna i 2006 års kompletteringslag om reservforum, en särskild vägransgrund samt verkställighet enligt 2000 års Bryssel I- förordning, Brysselkonventionen och 2007 års Luganokonvention ska föras över i sak oförändrade till den nya kompletteringslagen. Det- samma ska gälla i fråga om bestämmelserna om erkännande och verk- ställighet enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln.

2006 års kompletteringslag ska upphävas.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens (se betänkandet s. 231). Utredningen föreslår dock att den nya komplet- teringslagen ska omfatta även 1988 års Luganokonvention.

Remissinstanserna: Ingen remissinstans invänder mot förslaget. Skälen för regeringens förslag: I egenskap av EU-förordning är 2012

års Bryssel I-förordning direkt tillämplig i svensk rätt. En EU-förordning varken ska eller får inkorporeras i eller transformeras till nationell rätt. Det kan dock behövas kompletterande bestämmelser på nationell nivå som ser till att förordningen kan tillämpas i den nationella rättsordningen. Sådana bestämmelser behövs när det gäller 2012 års Bryssel I-förord- ning. Det gäller främst bestämmelser som möjliggör att reglerna i 2012

63

Prop. 2013/14:219

64

års förordning om erkännande och verkställighet kan tillämpas av svenska domstolar och myndigheter.

Kompletterande bestämmelser till 2000 års Bryssel I-förordning, Brys- selkonventionen, 2007 års Luganokonvention, den europeiska exekutionstiteln och Danmarksavtalet finns för närvarande i 2006 års kompletteringslag (se avsnitt 4.2.1). Kompletterande bestämmelser till angivna instrument och till 2012 års Bryssel I-förordning bör även fort- sättningsvis samlas i en gemensam lag, eftersom regleringen på det sättet blir lättare att överblicka för rättstillämparna. Att föra in de nya bestäm- melserna som kompletterar 2012 års Bryssel I-förordning och de ändrade bestämmelserna om prövningen av exekvaturärenden i 2006 års lag skulle dock leda till omfattande ändringar i denna lag. Den lagen bör därför upphävas och ersättas av en ny lag. Den nya lagen bör, på samma sätt som 2006 års kompletteringslag, ges en sådan utformning att det är möjligt att i framtiden låta lagen omfatta även andra unionsrättsakter och internationella instrument.

Utredningen föreslår att den nya kompletteringslagen ska omfatta även 1988 års Luganokonvention. Bakgrunden till utredningens förslag är att det bland rättstillämparna har ansetts vara oklart vad som gäller för handläggningen av mål som rör avgöranden som meddelats innan 2007 års Luganokonvention trädde i kraft. Det är dock inte givet att lagen bör omfatta även 1988 års konvention. I och med att 2007 års Luganokon- vention trädde i kraft i förhållande till samtliga parter i konventionen ersatte den 1988 års Luganokonvention (artikel 69.6 i 2007 års Luganokonvention). I samband med ikraftträdandet upphävdes också lagen (1992:794) om Luganokonventionen, som inkorporerade 1988 års konvention i svensk rätt. Samtidigt ströks hänvisningen till 1988 års Luganokonvention i 2006 års kompletteringslag. Regeringen bedömde i det lagstiftningsärendet att det framgår motsatsvis av övergångs- bestämmelserna i 2007 års Luganokonvention att bestämmelserna i 1988 års Luganokonvention kan tillämpas, trots att konventionen upphört att gälla, se propositionen En ny Luganokonvention (prop. 2008/09:205 s. 32 f.). En sådan tillämpning blir aktuell t.ex. när en dom som meddelats före den nya konventionens ikraftträdande ska erkännas eller verkställas efter den nya konventionens ikraftträdande. Regeringen gjorde alltså bedömningen att när verkställighet begärs av äldre avgöranden, är det i strikt mening fråga om en tillämpning av 2007 års konventions över- gångsbestämmelser. Regeringen gör ingen annan bedömning nu. Inte minst i ljuset av att inkorporeringslagen till 1988 års Luganokonvention har upphävts skulle det bli missvisande att i den nya kompletteringslagen på nytt införa hänvisningen till 1988 års Luganokonvention.

I 2006 års kompletteringslag finns en hänvisning till Danmarksavtalet. Avtalet, som är direkt tillämpligt i Sverige och trädde i kraft den 1 januari 2007, innebär att 2000 års Bryssel I-förordning även gäller i förbindelserna mellan EU och Danmark (artikel 2.1). Med undantag för vissa föreskrifter i artikel 2.2 om ändring av tillämpningen av 2000 års Bryssel I-förordning innehåller avtalet inte några självständiga materiella bestämmelser. I enlighet med artikel 3.2 i avtalet har Danmark genom en skrivelse av den 20 december 2012 meddelat kommissionen sitt beslut att genomföra även 2012 års Bryssel I-förordning. Det innebär att också denna förordning kommer att tillämpas på förbindelserna mellan EU och

Danmark. I den nya kompletteringslagen bör Danmarksavtalet därför inte räknas upp som en separat punkt bland de EU-rättsakter och inter- nationella instrument som lagen kompletterar. Lagrådet påpekar dock att det av själva förordningarna inte kan utläsas annat än att de inte är tillämpliga i förhållande till Danmark. Dessutom modifierar avtalet för- ordningarnas innehåll i förhållande till Danmark. Lagrådet anser därför att det skulle vara ändamålsenligt och till nytta för rättstillämparna att som utredningen föreslår förse kompletteringslagen med en hänvisning till Danmarksavtalet. För att undanröja eventuella tvivel om att komplet- teringslagen omfattar även sådana fall då 2012 och 2000 års Bryssel I- förordningar till följd av Danmarksavtalet tillämpas i förhållande till Danmark föreslås därför en särskild bestämmelse som upplyser om detta förhållande.

I 2006 års kompletteringslag finns det vissa bestämmelser som inte på- verkas av 2012 års Bryssel I-förordning eller överflyttningen av exekva- turprövningen till tingsrätt. Enligt regeringen bör dessa bestämmelser föras över i sak oförändrade till den nya kompletteringslagen.

Det är för det första fråga om en bestämmelse om reservforum (2 §). Den innebär att Stockholms tingsrätt är behörig domstol när det finns internationell behörighet, s.k. domsrätt, att pröva ett mål i Sverige enligt bestämmelserna i någon av unionsrättsakterna eller något av de inter- nationella instrumenten, men svenska nationella forumregler inte anvisar någon annan behörig domstol.

Det är för det andra fråga om en särskild vägransgrund (3 §) som är en följd av att det i de instrument som omfattas av tillämpningsområdet för 2006 års kompletteringslag finns en artikel som ger medlemsstaterna en möjlighet att i vissa fall vägra erkännande och verkställighet av domar som gäller civilrättsliga anspråk som prövats inom ramen för ett ut- ländskt brottmålsförfarande avseende brott som inte är uppsåtliga (artikel 61 i 2000 års Bryssel I-förordning respektive 2007 års Luganokonvention och artikel II i protokollet till Brysselkonventionen). Sverige har utnyttjat denna möjlighet, vilket kommer till uttryck i 3 §. En motsvarande artikel finns i 2012 års Bryssel I-förordning (artikel 64).

Det är för det tredje fråga om en paragraf om verkan av en verkställ- barhetsförklaring och om vilka bestämmelser i utsökningsbalken som ska tillämpas när det utländska avgörandet avser en säkerhetsåtgärd (7 §).

Det är för det fjärde fråga om de kompletterande bestämmelserna till förordningen om den europeiska exekutionstiteln (9–11 §§). I dessa paragrafer finns bestämmelser om erkännande och verkställighet i Sverige av ett utländskt avgörande som har intygats vara en europeisk exekutionstitel enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln. Bestämmelserna gäller rättelse respektive återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel och verkställighet av en europeisk exekutionstitel.

Prop. 2013/14:219

65

Prop. 2013/14:219 6.2

Kompletterande bestämmelser till 2012 års

 

Bryssel I-förordning

6.2.1

Verkställighet

Regeringens förslag: Om ett utländskt avgörande är verkställbart en- ligt 2012 års Bryssel I-förordning, verkställs avgörandet enligt utsök- ningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om inte något annat följer av förordningen.

Vid verkställighet av ett utländskt avgörande som rör en säkerhets- åtgärd ska i stället bestämmelserna i utsökningsbalken om verk- ställighet av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd tillämpas.

Utredningens förslag överensstämmelser delvis med regeringens. Ut- redningen föreslår att ett utländskt avgörande som omfattas av 2012 års Bryssel I-förordning ska verkställas enligt utsökningsbalkens bestäm- melser, eller bestämmelser som utsökningsbalken hänvisar till, som ett motsvarande svenskt avgörande. Om det inte finns någon motsvarighet till det utländska avgörandet, verkställs avgörandet som en dom. Utred- ningens förslag innehåller även en bestämmelse som föreskriver att en ansökan om verkställighet av ett utländskt avgörande enligt 2012 års Bryssel I-förordning ska ges in till Kronofogdemyndigheten. Enligt för- slaget ska vidare utsökningsbalkens bestämmelser, eller bestämmelser som utsökningsbalken hänvisar till, tillämpas vid verkställighets- förfarandet, om inte annat följer av 2012 års Bryssel I-förordning (se betänkandet s. 35 f., s. 171 f. och s. 175 f.).

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker utredningens förslag eller har inga invändningar mot det. Kronofogdemyndigheten och Föreningen Sveriges Kronofogdar undrar vilka möjligheter som Krono- fogdemyndigheten har att inhibera eller vilandeförklara ett pågående utsökningsmål i avvaktan på att en domstol ska pröva en ansökan om vägran av verkställighet, med hänsyn till att det inte finns någon sådan reglering i vare sig 2012 års Bryssel I-förordning eller utsökningsbalken. Nacka tingsrätt efterlyser ett ställningstagande från lagstiftaren i denna fråga. Kronofogdemyndigheten och Föreningen Sveriges Kronofogdar anför att det är oklart vilken myndighet som kan besluta om säkerhets- åtgärder enligt artiklarna 40 och 43 i 2012 års Bryssel I-förordning och vilka åtgärder som kan vidtas. Kronofogdemyndigheten ställer frågan hur redan utmätt egendom ska hanteras om verkställighetsåtgärder har vid- tagits innan svaranden begärt att få en översättning enligt artikel 43.2. Myndigheten undrar också om artikel 42.1 b) innebär att sökanden kan föreläggas att ge in information om rättegångskostnader och beräkning av ränta. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet efterlyser en bestämmelse som föreskriver att en underrättelse om utsökningsmålet enligt 4 kap. 12 § UB bör delges tillsammans med intyget om domen. Sveriges advokatsamfund anser att det bör tas in en lagbestämmelse som föreskriver att en domstol får besluta om inhibition.

66

Skälen för regeringens förslag

Prop. 2013/14:219

Villkor för verkställighet i Sverige

En grundläggande förutsättning enligt förordningen för att ett avgörande ska kunna verkställas i verkställighetsmedlemsstaten är att avgörandet är verkställbart i ursprungsmedlemsstaten (artikel 39). Förordningen ställer dock inte några krav på att avgörandet ska ha fått laga kraft för att det ska kunna verkställas. Att så är fallet framgår bl.a. av den möjlighet som finns för den behöriga domstolen i verkställighetsmedlemsstaten att under vägransförfarandet vilandeförklara ett ärende, om ett överklagande har skett av avgörandet i ursprungsmedlemsstaten (artikel 51). Samma möjlighet finns om inte överklagandetiden gått ut. Enligt artikel 44 i förordningen får den behöriga domstolen under vägransförfarandet efter en ansökan begränsa verkställighetsförfarandet till säkerhetsåtgärder, göra verkställigheten beroende av att det ställs säkerhet eller helt eller delvis skjuta upp verkställighetsförfarandet.

Utredningens förslag avviker från vad som enligt 2006 års komplet- teringslag gäller för verkställighet av domar som begärs verkställda en- ligt 2000 års Bryssel I-förordning, Luganokonventionen, Brysselkon- ventionen och förordningen om den europeiska exekutionstiteln. Enligt lagen verkställs en verkställbar utländsk dom som en svensk dom som har fått laga kraft, om inte annat följer av den tillämpliga unionsrätts- akten eller det tillämpliga internationella instrumentet. Samma utform- ning har också valts i kompletteringslagen till småmålsförordningen. Det framstår som mindre lämpligt att införa en annan lösning för verkställig- het av domar enligt 2012 års Bryssel I-förordning. Regleringen bör där- för utformas med 2006 års kompletteringslag och kompletteringslagen till småmålsförordningen som förebild.

I likhet med vad som gäller för de kompletterande bestämmelserna till 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen och Luganokon- ventionen bör det även finnas en regel som innebär att vid verkställighet av ett utländskt avgörande som rör en säkerhetsåtgärd ska i stället utsök- ningsbalkens bestämmelser om verkställighet av beslut om kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd tillämpas (16 kap. 11–16 §§ UB).

Ansökan om verkställighet i Sverige

Bestämmelser om vilka handlingar som ska ges in vid en ansökan om verkställighet finns i artikel 42.1. Sökanden ska endast ge in en kopia av domen och ett intyg som anger att domen är verkställbar. Intyget ska innehålla en sammanfattning av domen och, om den domstol som utfär- dar intyget anser att det krävs, information om rättegångskostnader och beräkning av ränta. Bestämmelsen föreskriver alltså inte att sökanden ska ge in någon särskild information om rättegångskostnader och beräkning av ränta utöver intyget, vilket Kronofogdemyndigheten frågar om.

Delgivning av ett intyg i Sverige

Av artikel 43 följer att inga andra verkställighetsåtgärder än säkerhetsåt- gärder får vidtas mot svaranden i ett utsökningsmål innan delgivning har skett av det intyg som ska utfärdas av den domstol i ursprungsmedlems-

staten som meddelat domen. Om domen inte tidigare har delgetts svaran-

67

Prop. 2013/14:219

68

den, ska intyget åtföljas av den dom som begärs verkställd. Säkerhets- åtgärder får dock vidtas utan att delgivning skett.

Enligt svensk nationell rätt, som enligt artikel 41.1 är tillämplig även vid verkställighet av ett utländskt avgörande enligt 2012 års Bryssel I- förordning, gäller att innan utmätning sker ska underrättelse om målet sändas till svaranden med posten eller lämnas på annat lämpligt sätt. Underrättelsen ska ske så tidigt att svaranden kan beräknas få tillräcklig tid att bevaka sin rätt. Någon sådan underrättelse behöver dock inte läm- nas om det finns en risk att svaranden skaffar undan eller förstör egen- dom eller om saken på annat sätt är brådskande. Underrättelse behöver inte heller lämnas, om svaranden saknar känd hemvist och det inte kan klarläggas var han eller hon befinner sig (4 kap. 12 § UB).

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket utsökningsförordningen (1981:981, UF) ska underrättelsen delges svaranden, om målets beskaffenhet kräver det. I praktiken är det sällsynt förekommande att Kronofogdemyndigheten delger underrättelsen. Underrättelsen skickas i stället oftast i lösbrev. En situation när det kan vara aktuellt att delge underrättelsen är när det är fråga om ett mål med mycket stora värden (se Kronofogdemyndighetens handbok, Utmätning, 2011, s. 63). I underrättelsen anges inom vilken tid gäldenären ska betala för att undvika verkställighet. Normalt får verk- ställighet inte ske innan denna tid gått ut (jfr NJA 1971 s. 375). Under kravtiden har gäldenären möjlighet att bl.a. invända mot verkställighet enligt utsökningsbalken eller åberopa vägransgrunder eller andra åtgärder enligt förordningen.

Regeringen konstaterar att en svarande som enligt artikel 43 delges ett intyg har anledning att anta att verkställighetsåtgärder är aktuella och att han eller hon bör agera för att bevaka sin rätt. På det sättet tillgodoses de rättssäkerhetskrav som måste ställas vid verkställighet av en dom i en annan medlemsstat. Det finns mot den bakgrunden inte anledning att, som Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet efterfrågar, införa en särskild bestämmelse om samtidig delgivning av intyget och underrättelsen. Det kan dock ofta vara lämpligt att sända intyget och underrättelsen i en och samma försändelse.

Föreningen Sveriges Kronofogdar undrar hur Kronofogdemyndigheten ska gå till väga när den inte lyckas delge en svarande i ett utsökningsmål inom rimlig tid. Föreningen pekar på att inte minst när myndigheten har vidtagit säkerhetsåtgärder leder svårigheterna att delge till problem. Re- geringen konstaterar till att börja med att svårigheter med delgivning inte är begränsade till verkställighet av utländska domar. Den 1 april 2011 trädde ny lagstiftning i kraft som syftade till att ge bättre förutsättningar för en effektiv och säker hantering av delgivningar, se propositionen Ny delgivningslag (prop. 2009/10:237). När en handling ska sändas från en medlemsstat till en annan för delgivning är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1348/2000 (EU:s delgivningsförordning) tillämplig. EU-kommissionen har aviserat en översyn av dessa regler. Mot den bakgrunden och då i vart fall de nationella delgivningsreglerna är förhållandevis nya finns det anledning att vänta och se om de nya reglerna kommer till rätta med det allmänna problem som föreningen belyser i sitt yttrande.

Begränsning av verkställigheten vid en ansökan om översättning

Enligt förordningen har svaranden i utsökningsmålet under vissa förhål- landen rätt att begära en översättning av den dom som begärs verkställd. Om en översättning begärs, får inga andra verkställighetsåtgärder än säkerhetsåtgärder vidtas (artikel 43.2).

Ett möjligt scenario är att Kronofogdemyndigheten hinner vidta verk- ställighetsåtgärder mot en svarande innan han eller hon har begärt en översättning. Kronofogdemyndigheten väcker frågan hur redan utmätt egendom ska hanteras i ett sådant fall. Regeringen konstaterar att när en översättning begärs av svaranden ska samtliga verkställighetsåtgärder omedelbart ställas in. Inga nya åtgärder för verkställighet får vidtas innan en översättning har tillhandahållits. Redovisning av influtna medel till sökanden är en ny åtgärd i målet som bör anstå. Hur en begäran om över- sättning påverkar hanteringen av såld egendom som lämnats ut och ut- betalade medel regleras, enligt regeringens bedömning, inte i förord- ningen utan får avgöras enligt utsökningsbalkens regler i tillämpliga delar.

Det bör i sammanhanget uppmärksammas att Kronofogdemyndigheten i den angivna situationen får begära att sökanden ska tillhandahålla en översättning av domen respektive intyget (artiklarna 42.3 och 42.4). Förordningens bestämmelser gäller alltså i stället för bestämmelsen om översättning i 2 kap. 8 § andra stycket UB. I de allra flesta fall bör den tid som går åt till att översätta domen bli förhållandevis begränsad. Så snart en översättning tillhandahållits svaranden får verkställigheten fort- sätta.

Säkerhetsåtgärder

2012 års Bryssel I-förordning medger verkställighet inte bara av slutliga avgöranden som meddelats i en annan medlemsstat utan även av säker- hetsåtgärder och interimistiska beslut som meddelats av en domstol som är behörig att pröva målet i sak (artikel 2 a). Förordningen förutser dock även att säkerhetsåtgärder kan beslutas i den verkställande medlemssta- ten till följd av en verkställbar dom (artikel 40). I de flesta fall saknar denna bestämmelse praktisk betydelse för svenska förhållanden, jfr pro- positionen Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning (prop. 2010/11:120 s. 27 f.). Om ett avgörande är verkställbart och det alltså är möjligt att utmäta egendom, torde det normalt sett inte finnas någon anledning att begära säkerhetsåtgärder i form av kvarstad eller liknande. Eftersom verkställigheten är begränsad såväl när delgivning inte har kunnat ske med svaranden som när en översättning har begärts, kan det dock finnas situationer när det ändå finns anledning att begära säkerhetsåtgärder (artiklarna 43.1 och 43.2).

Föreningen Sveriges Kronofogdar menar att det är oklart vilken myn- dighet som kan besluta om säkerhetsåtgärder när en översättning har begärts av svaranden i utsökningsmålet. Frågeställningen uppkommer framför allt i förhållande till den beskrivna bestämmelsen i artikel 40. Regeringen anser att bestämmelsen måste läsas i ljuset av hur bestäm- melser i andra instrument med en likartad utformning har tolkats (artikel 47.2 i 2000 års Bryssel I-förordning och Luganokonventionen samt artikel 39 i Brysselkonventionen). Enligt dessa innebär en verkställbar-

Prop. 2013/14:219

69

Prop. 2013/14:219

70

hetsförklaring en automatisk rätt till säkerhetsåtgärder. Det får inte krä- vas någon ytterligare prövning av domstol (mål 119/84 Capelloni och Aquilini mot Pelkmans, ECR 1985 p. 3147). Däremot måste borgenären vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få verkställighet, se prop. 1991/92:128 s. 229, propositionen Sveriges tillträde till Brysselkon- ventionen (prop. 1997/98:102 s. 49) och propositionen Verkställighet av utländska domar på privaträttens område (prop. 2001/02:146 s. 50 f.). Det rimliga är att ett motsvarande synsätt anläggs vid verkställighet av säkerhetsåtgärder enligt artikel 40 i 2012 års Bryssel I-förordning. Det leder till slutsatsen att det inte heller i detta fall krävs något särskilt beslut om säkerhetsåtgärder. De säkerhetsåtgärder som det närmast är fråga om är kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap. RB. Det kan avslutningsvis nämnas att något särskilt beslut inte heller krävs i den situationen att det är fråga om verkställighet av säkerhetsåtgärder som beslutats i den dom som begärs verkställd.

Frågor om säkerhetsåtgärder enligt bl.a. 2000 års Bryssel I-förordning samt Bryssel- och Luganokonventionerna behandlas i avsnitt 6.3.8.

Inhibition

En annan fråga som bör beröras är hur Kronofogdemyndigheten ska gå till väga i ett pågående utsökningsmål i avvaktan på att en ansökan om vägran av verkställighet har prövats av domstolen. Både Nacka tingsrätt och Kronofogdemyndigheten tar upp den frågan. Regeringen bedömer att 2012 års Bryssel I-förordning inte ger någon möjlighet för Kronofogde- myndigheten att i denna situation besluta att verkställigheten ska skjutas upp. Enligt förordningen finns det en möjlighet till inhibition om en ansökan om vägran av verkställighet har gjorts. I ett sådant fall kan dom- stolen efter en ansökan av den person som ansöker om vägran av verk- ställighet fatta beslut om att helt eller delvis skjuta upp verkställighets- förfarandet. Domstolen kan också efter en ansökan besluta om att be- gränsa verkställigheten till att bara avse säkerhetsåtgärder eller göra verkställigheten beroende av att säkerhet ställs (artikel 44). Enligt artikel 51 får domstolen vidare låta handläggningen av målet vila, om ett över- klagande har getts in i ursprungsmedlemsstaten eller om överklagande- tiden inte har löpt ut. Om tiden inte har löpt ut, får domstolen fastställa en tid inom vilken ett överklagande ska ges in. Möjligheten att besluta om dessa åtgärder är alltså förbehållen domstolen. Att det enligt för- ordningen ligger på domstolen att pröva dessa frågor får antas ha att göra med att den har bäst inblick i de omständigheter som kan vara av be- tydelse för prövningen, eftersom det är den som också ska avgöra om en ansökan om vägran av verkställighet ska beviljas.

Eftersom förordningen innehåller en bestämmelse som gör det möjligt för domstolen att bl.a. begränsa och skjuta upp verkställigheten, finns det inte, som Sveriges advokatsamfund förordar, utrymme att ta in en sådan bestämmelse i lag.

Medlingsöverenskommelser

2000 och 2012 års Bryssel I-förordningar omfattar såväl domar som officiella handlingar och förlikningar inför domstol. Sedan några år till- baka finns Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21

maj 2008 om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister. Direktivet Prop. 2013/14:219 reglerar bl.a. verkställighet av medlingsöverenskommelser. I svensk rätt

har direktivet i denna del genomförts på så sätt att medlingsöverens- kommelser kan förklaras verkställbara av domstol, se 7 § lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister (medlingslagen). Som Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet uppmärksam- mar framgår det inte uttryckligen av 2012 års Bryssel I-förordning om en medlingsöverenskommelse som har förklarats vara verkställbar enligt 7 § medlingslagen kan verkställas som en dom eller en förlikning enligt förordningen. Om en medlingsöverenskommelse ska verkställas som en dom eller som en förlikning är av betydelse för bl.a. vilket intyg som ska utfärdas av den domstol som har förklarat medlingsöverenskommelsen verkställbar (bilaga I eller II till 2012 års förordning) och vilka vägrans- grunder som kan göras gällande mot förlikningen.

Regeringen kan konstatera att när det gäller vad som ska utgöra en för- likning inför domstol enligt artikel 58 i 2000 års Bryssel I-förordning finns det skilda uppfattningar (se Magnus & Mankowski (red.), Brus- sels I Regulation, 2012, s. 805). En förlikning som har stadfästs genom dom av en svensk domstol har t.ex. inte ansetts vara en förlikning i förordningens mening (se t.ex. Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Lugano- och Brysselkonventionerna, s. 313). En av domstol stadfäst förlikning verkställs alltså i stället som en dom. Definitionen i 2012 års Bryssel I-förordning av förlikning är något mer vidsträckt än i 2000 års Bryssel I-förordning (jfr artikel 2 b i 2012 års förordning och artikel 58 i 2000 års förordning). Regeringen gör bedömningen att det mesta talar för att en medlingsöverenskommelse som har förklarats vara verkställbar av en svensk domstol ska verkställas enligt 2012 års Bryssel I-förordning som en förlikning (artiklarna 2 b och 59) och inte som en dom (artiklarna 2 a och 39). Det skulle få till följd att ett intyg med anledning av verk- ställbarhetsförklaringen ska utfärdas på det formulär som finns i bilaga II till förordningen.

6.2.2Behörig domstol vid en ansökan om vägran av erkännande eller verkställighet

Regeringens förslag: En ansökan enligt 2012 års Bryssel I-förordning om att ett avgörande inte ska erkännas eller verkställas i Sverige ska göras till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Detsamma gäller beträffande en ansökan enligt förordningen om en förklaring att det inte finns grund för att vägra ett erkännande av ett avgörande.

Regeringens bedömning: Behöriga domstolar bör vara de domsto- lar som prövar överklaganden i utsökningsmål och domstolarnas domsområden bör vara desamma som för dessa domstolar. Vilken domstol som i det enskilda fallet är behörig bör bestämmas utifrån var den som ansöker om att ett avgörande inte ska erkännas eller verk- ställas i Sverige har sin hemvist. När det gäller en ansökan om att det inte finns grund för att vägra ett erkännande av ett avgörande bör i stället behörigheten bestämmas utifrån var motparten har sin hemvist.

71

Prop. 2013/14:219 Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag och bedömning (se betänkandet s. 177 f.). Utredningen föreslår att en ansökan om vägran eller erkännande enligt 2012 års Bryssel I-förordning ska göras till den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § UB prövar ett överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut.

Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrar sig om förslaget tillstyrker det. Förhållandevis många remissinstanser uttalar dock kritik mot förslaget. Vissa av remissinstanserna uttalar sig endast om den närliggande frågan att flytta exekvaturprövningen till tingsrätt. Med hänsyn till att samma överväganden till stor del gör sig gällande i de båda fallen redovisas även i några fall dessa synpunkter här. Kritiken mot förslaget har delvis olika utgångspunkter. Vissa remissinstanser – Juri- diska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet och Makalösa föräldrar– förordar att prövningen sker i Svea hovrätt. Andra remissinstanser – Svea hovrätt, Stockholms tingsrätt, Växjö tingsrätt och Gävle tingsrätt – me- nar att prövningen bör koncentreras till en tingsrätt. Försäkringskassan pekar på vikten av att regeringen säkerställer att det finns tillräcklig kompetens hos den instans som ska göra exekvaturprövningen. Hovrät- ten över Skåne och Blekinge understryker att det kommer att bli mycket viktigt med intern utbildning vid domstolarna. Flera remissinstanser uppmärksammar att det i den nya kompletteringslagen bör tas in en be- stämmelse som föreskriver vilken domstol som ska pröva en ansökan som avser en förklaring enligt artikel 36.2 att det inte finns grund för att vägra ett erkännande.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Särskilda förfaranden för prövning av vägransgrunder

Enligt 2012 års Bryssel I-förordning kan en part ansöka till domstol om vägran av erkännande eller verkställighet (artiklarna 45–47). Vägrans- grunderna är begränsade och innefattar aldrig någon omprövning i sak. I samband med en sådan ansökan kan parten också begära att verkställig- hetsförfarandet ska begränsas till säkerhetsåtgärder, att verkställigheten ska göras beroende av att det ställs säkerhet, eller att verkställighetsför- farandet helt eller delvis ska skjutas upp (artikel 44). Det som sägs i det följande om vägran omfattar även nyssnämnda frågor. Enligt förord- ningen är det också möjligt att ansöka om en förklaring att det inte finns någon grund att vägra erkännande (artikel 36.2). Regeringen delar den uppfattning som förs fram av flera remissinstanser – bl.a. Svea hovrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge – att behörig domstol måste pekas ut för såväl ansökningar om erkännande och verkställighet som ansökningar om att det inte finns någon grund för att vägra erkännande (artiklarna 47.1, 45.4 och 36.2).

Prövningen av vägran av erkännande i ett pågående mål

Om utgången av ett mål som handläggs i en domstol är beroende av fastställandet av en incidensfråga om vägran av erkännande, är den dom- stolen behörig att pröva den frågan (artikel 36.3). Så kan vara fallet när ett rättsförhållande som har fastställts i en utländsk dom är av prejudiciell

betydelse i en rättegång i Sverige. Bestämmelsen innebär alltså att om en

72

part i en svensk rättegång gör gällande att en utländsk dom inte ska er- Prop. 2013/14:219 kännas här och den utländska domen rör en fråga som är av betydelse för

den svenska domstolens prövning, är den svenska domstolen behörig att pröva om ett erkännande ska vägras. Regeringen gör bedömningen att någon särskild lagreglering av dessa fall inte krävs, utan att de kan hante- ras enligt vanliga regler för rättegången (jfr avsnitt 6.2.4). Verkan av domstolens bedömning av erkännandefrågan torde vara begränsad till det enskilda målet (jfr Pålsson, Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna, s. 287).

Kan prövningen göras av Kronofogdemyndigheten?

Som flera remissinstanser – bl.a. Justitiekanslern och Sveriges advokat- samfund – framhåller leder kravet på att prövningen av förordningens vägransgrunder ska göras av en domstol till att prövningen av verkstäl- ligheten av utländska domar blir mindre sammanhållen, eftersom väg- ransgrunder enligt förordningen prövas av domstol som första instans medan invändningar mot verkställighet enligt utsökningsbalken prövas av Kronofogdemyndigheten som första instans (3 kap. 21 § UB). Ett exempel på en invändning som kan göras enligt utsökningsbalken är att svaranden har fullgjort sin betalningsskyldighet. Gotlands tingsrätt me- nar att det mot denna bakgrund finns skäl att ytterligare överväga utred- ningens slutsats att förordningen inte medger att prövningen görs av Kronofogdemyndigheten.

Enligt artikel 3 ska Kronofogdemyndigheten vid summarisk process i

 

mål om betalningsföreläggande och handräckning anses vara en domstol.

 

Det har alltså ansetts nödvändigt att reglera att Kronofogdemyndigheten i

 

just de fallen ska anses vara en domstol. Det måste innebära att utgångs-

 

punkten i förordningen är att Kronofogdemyndigheten inte är en dom-

 

stol. Det står därför enligt regeringens uppfattning klart att det är oför-

 

enligt med förordningen att anse att Kronofogdemyndigheten i nu aktu-

 

ellt avseende är en sådan domstol som avses i förordningen.

 

Ska prövningen göras i Svea hovrätt eller i tingsrätt?

 

Det står medlemsstaterna fritt att bestämma i vilken eller vilka domstolar

 

prövningen av förordningens vägransgrunder ska ske. I stora delar gör

 

sig här samma överväganden gällande som vid bestämmande av vilken

 

eller vilka domstolar som ska vara behöriga att pröva frågor om exekva-

 

tur enligt andra unionsrättsakter och internationella instrument (se av-

 

snitten 6.3.1 och 6.3.2).

 

Med den kompetensfördelning som gäller mellan allmänna domstolar

 

och allmänna förvaltningsdomstolar råder det inte någon tvekan om att

 

prövningen bör ske i allmän domstol.

 

När det gäller frågor om erkännande eller verkställbarhet är Svea hov-

 

rätt enligt nuvarande ordning behörig domstol. Några remissinstanser,

 

bl.a. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, anser att denna

 

ordning utgör ett skäl för att prövningen av ansökningar om vägran enligt

 

2012 års Bryssel I-förordning ska handläggas i Svea hovrätt som första

 

instans och hänvisar till domstolens stora erfarenhet av att handlägga

 

dessa frågor. Som flera andra remissinstanser, bl.a. Justitiekanslern och

 

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, påpekar avviker den

73

 

Prop. 2013/14:219 nuvarande ordningen för prövning av frågor om exekvatur från den van- liga uppgiftsfördelningen mellan domstolsinstanserna. Sedan lång tid tillbaka har den principiella utgångspunkten varit att tyngdpunkten i domstolsprövningen ska ligga i första instans, dvs. tingsrätt. Hovrättens främsta uppgift ska vara att överpröva tingsrättens avgöranden, dvs. kontrollera att de avgöranden som överklagas är riktiga och att rätta till eventuella felaktigheter, se t.ex. propositionen En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol (prop. 2004/05:131 s. 82). Med en ordning där varje domstolsinstans har en uppgift som skiljer sig från den uppgift som den tidigare instansen har kan en hög grad av rätts- säkerhet uppnås samtidigt som prejudikatbildningen säkerställs. Det kan vidare konstateras att det redan i samband med Sveriges tillträde till 1988 års Luganokonvention förutsattes att en omprövning av frågan om Svea hovrätt bör vara exekvaturdomstol skulle kunna ske efter en utvärdering (se prop. 1991/92:128 s. 135). De skäl som motiverar en ordning med tingsrätt som första domstolsinstans gör sig med samma styrka gällande för ansökningar om vägran som för andra typer av mål och ärenden. Önskemålet att koncentrera prövningen till en domstol som flera remiss- instanser för fram utgör inte skäl att inleda prövningen i hovrätt. Enligt regeringens uppfattning uppfyller en prövning i tingsrätt de berättigade krav som kan ställas på kvalitet och effektivitet. Regeringen ansluter sig alltså till utredningens bedömning att prövningen av framställningar om vägran enligt 2012 års Bryssel I-förordning bör ske i tingsrätt som första instans.

Vilken eller vilka tingsrätter ska göra prövningen?

Regeringens allmänna utgångspunkt är att mål och ärenden ska kunna handläggas av samtliga tingsrätter, om det inte på grund av målets eller ärendets speciella karaktär finns anledning att låta endast ett fåtal tings- rätter handlägga det, se Målutredningens betänkande Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol, SOU 2010:44, och Bud- getpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utgiftsområde 4, s. 27). Skäl till koncentration kan vara att det finns ett behov av extra stor skyndsam- het eller extra hög eller annan särskild kompetens. Denna möjlighet bör dock användas restriktivt. Koncentration av alltför många mål och ären- den riskerar att splittra domstolssystemet på ett sätt som inte är önskvärt och leda till en försämring av domstolarnas generella kompetens.

Svea hovrätt anför som ett skäl till att ärendena bör koncentreras till en domstol att ärendena till en inte obetydlig andel innehåller frågeställ- ningar av rättsligt sett komplicerad natur. Också Gävle tingsrätt framför att handläggningen skulle bli mer effektiv och kvalitativ vid en koncent- ration. Regeringen konstaterar dock att vägransgrunderna enligt förord- ningen är mycket begränsade och att någon ny sakprövning inte ska ske av domen. Prövningen tar sikte på olika processuella frågeställningar som i de flesta fall är välbekanta för domstolarna. Regeringen delar där- för det synsätt som kommer till uttryck i Justitiekanslerns remissyttrande att dessa ärenden inte kan anses vara mer komplicerade än många andra mål och ärenden som handläggs av tingsrätterna. Samtliga tingsrätter bedöms därför ha den kompetens som krävs för att avgöra dessa ärenden.

En annan sak är att det, vilket bl.a. Hovrätten över Skåne och Blekinge

74

och Försäkringskassan betonar, kan krävas initiala utbildningsinsatser riktade till domstolarnas personal. Sådan utbildning bedöms kunna ske inom ramen för den löpande utbildningsverksamheten.

Ett annat skäl för koncentration som Svea hovrätt lyfter fram är att an- talet ärenden är få. Den omständigheten att en ärendetyp är mindre vanlig utgör dock enligt regeringen inte skäl för koncentration om inte ärende- typen samtidigt är särskilt komplicerad.

Svea hovrätt och Gävle tingsrätt menar att det kan vara en fördel för en sökande att vända sig till ett rikstäckande organ eftersom sökanden då inte behöver fundera över vilken domstol som är lokalt behörig. Det var också ett skäl till koncentration som fördes fram i samband med Sveriges tillträde till 1988 års Luganokonvention (se prop. 1991/92:128 s. 134). Som anförs ovan konstaterades redan då att det kunde finnas anledning att omvärdera det ställningstagandet. Sedan dess har dessutom – främst som en följd av Sveriges medlemskap i EU – antalet instrument som avser erkännande och verkställighet av utländska avgöranden ökat mar- kant. I takt med att unionsrättsliga och internationella instrument har blivit allt vanligare på området är det inte rimligt att det internationella inslaget utgör ett skäl för att samla prövningen i en domstol. För att underlätta för enskilda och rättstillämparna har EU dessutom utvecklat en e-juridikportal där det finns information om hur man går till väga för att få ett avgörande verkställt i en annan medlemsstat. I syfte att ytterligare förbättra informationsgivningen föreslår regeringen dessutom en särskild underrättelseskyldighet för Kronofogdemyndigheten (se avsnitt 6.2.6). Det kan vidare konstateras att de flesta andra medlemsstater har en ordning där prövningen sker av fler än en domstol. I Finland prövas t.ex. ansökningar av tingsrätt (se bilaga II till 2000 års Bryssel I-förordning).

Svea hovrätt pekar vidare på att ärendena ska handläggas skyndsamt. I artikel 48 i 2012 års Bryssel I-förordning föreskrivs att prövningen ska ske utan dröjsmål. Regeringen anser att denna bestämmelse inte innebär ett sådant krav på extra stor skyndsamhet som motiverar att ett avsteg görs från den allmänna princip som lagts fast.

Sammanfattningsvis anser regeringen att det inte finns skäl att koncen- trera ärendena om vägran av verkställighet till en domstol. En praktisk omständighet att beakta vid bestämmande av behörig domstol är dock det parallella prövningsförfarande som kan uppkomma vid en ansökan om vägran av verkställighet enligt förordningen och vid invändning om hinder mot verkställighet enligt 3 kap. 21 § UB. Förordningen förutser nämligen att en part samtidigt kan göra gällande vägransgrunder enligt förordningen och invända att verkställighet inte ska ske enligt den nationella lagstiftningen i verkställighetsmedlemsstaten. En förutsättning för att tillämpa nationella bestämmelser om att vägra eller skjuta upp verkställighet är dock att bestämmelserna inte strider mot förordningens vägransgrunder (artikel 41.2). Enligt utsökningsbalken har en svarande i ett utsökningsmål möjlighet att i vissa fall hindra verkställighet. Det kan t.ex. handla om att svaranden fullgjort den betalningsskyldighet eller annan förpliktelse som ansökan om verkställighet avser. I Sverige prövar Kronofogdemyndigheten invändningar mot verkställighet. Det kan alltså förekomma att en part vid verkställighet av en utländsk dom enligt 2012 års förordning kommer att göra gällande såväl att verkställighet ska väg-

Prop. 2013/14:219

75

Prop. 2013/14:219 ras enligt förordningen som att det finns hinder mot verkställighet enligt utsökningsbalken.

Regeringen anser – i likhet med flera remissinstanser – att det är kom- plicerat med en ordning där olika myndigheter är behöriga att pröva vägransgrunder enligt förordningen och invändningar om hinder mot verkställighet enligt utsökningsbalken. Anledningen till att förordningen har som utgångspunkt att frågor om vägransgrunder ska prövas av dom- stol är att i många medlemsstater handläggs frågor om verkställighet i domstol. Alternativet för svensk del skulle vara att låta tingsrätten göra bägge prövningarna. Att tingsrätten skulle pröva invändningar om hinder mot verkställighet enligt utsökningsbalken strider dock mot grunderna för utsökningsordningen och är därför inte en lämplig lösning. Rege- ringen bedömer mot den bakgrunden att utredningens förslag att samma domstolar ska vara behöriga att pröva vägransgrunder och överklaganden i utsökningsmål tillgodoser intresset av ett så sammanhållet system som möjligt. Det är en fördel för parterna och handläggningen om överkla- ganden av Kronofogdemyndighetens beslut i fråga om hinder mot verk- ställighet enligt utsökningsbalken prövas av samma domstol som prövar vägransgrunder enligt förordningen. Av 18 kap. 1 § UB och 17 kap. 1 § UF följer att ett överklagande kan ske till 24 tingsrätter. Om svaranden inte har hemvist i Sverige, är Nacka tingsrätt reservforum.

En invändning som kan föras fram mot utredningens förslag att i lag- text hänvisa till den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § UB prövar ett över- klagande av Kronofogdemyndighetens förslag är att kopplingen till ett överklagande i ett utsökningsmål kan vara oklar för rättstillämparna, eftersom en ansökan som rör vägran inte förutsätter att det pågår ett utsökningsmål hos Kronofogdemyndigheten. Förslaget bör därför ges en något annorlunda författningsteknisk utformning än utredningens förslag. I lagrådsremissen föreslås att det i lag ska regleras vilka anknytningskriterier som ska vara avgörande för vilken domstol som är behörig. Lagrådet ifrågasätter om det är en lämplig ordning. Regeringen kan se vissa fördelar med att göra en sådan precisering först i förordning, bl.a. eftersom det möjliggör att samtliga frågor om behörig domstol regleras i ett sammanhang. Det bör därför i lag endast anges att en ansökan ska göras till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Av förordning bör det framgå såväl vilka tingsrätter som är behöriga som hur den lokala behörigheten ska fördelas mellan domstolarna. Det bör alltså i förordning anges att det är de 24 tingsrätter som prövar ett överklagande enligt utsökningsbalken som är behöriga och vilka domsområden dessa tingsrätter bör ha. Det bör också anges att den lokala behörigheten ska bestämmas utifrån var den som ansöker om att ett avgörande inte ska erkännas eller verkställas i Sverige har sin hemvist. I det fallet att en ansökan avser en förklaring att det inte finns grund för att vägra ett erkännande av ett avgörande bör frågan om vilken domstol som är behörig bestämmas utifrån var motparten har sin hemvist.

76

6.2.3

Anpassning

Prop. 2013/14:219

Regeringens förslag: Kronofogdemyndigheten ska vara behörig myndighet att handlägga sådana frågor om anpassning som avses i ar- tikel 54 i 2012 års Bryssel I-förordning. Vid myndighetens handlägg- ning tillämpas utsökningsbalken, om inte något annat följer av 2012 års Bryssel I-förordning.

Utredningens förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens

 

(se betänkandet s. 193 f.). Utredningens förslag gällande handläggnings-

 

regler föreskriver dock att inte bara utsökningsbalkens bestämmelser

 

utan även de bestämmelser som utsökningsbalken hänvisar till ska gälla

 

för verkställigheten.

 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller

 

har inte någon invändning mot det. Svensk Inkasso anser att frågor om

 

anpassning ska prövas av tingsrätt och inte av Kronofogdemyndigheten.

 

Kronofogdemyndigheten och Föreningen Sveriges Kronofogdar efterly-

 

ser att det görs tydligt att en anpassning inte nödvändigtvis bara sker i

 

samband med själva verkställighetsbeslutet. De framhåller att ett verk-

 

ställighetsförfarande kan pågå under lång tid och innefatta ett flertal

 

åtgärder och beslut.

 

Skälen för regeringens förslag: De exekutionsrättsliga systemen va-

 

rierar mellan medlemsstaterna. Det innebär att det inte alltid finns någon

 

fullständig överensstämmelse mellan olika exekutionsrättsliga beslut

 

eller åtgärder. Det förekommer alltså att en dom innehåller beslut eller

 

åtgärder som inte har någon motsvarighet i den medlemsstat där beslutet

 

eller åtgärden ska verkställas. I syfte att undvika att ansökningar om

 

verkställighet avslås av detta skäl, innehåller artikel 54 i 2012 års

 

Bryssel I-förordning en bestämmelse om anpassning av utländska åt-

 

gärder eller beslut. Bestämmelsen innebär att om en dom innehåller en

 

åtgärd eller ett beslut som inte förekommer i den rättsordning där domen

 

begärs verkställd, ska åtgärden eller beslutet i möjligaste mån anpassas

 

till en åtgärd eller ett beslut som förekommer där. Åtgärden eller beslutet

 

ska ha motsvarande verkan och eftersträva liknande mål och intressen.

 

Anpassningen får inte innebära verkningar som är mer långtgående än

 

dem som föreskrivs i ursprungsmedlemsstatens lagstiftning (artikel 54.2).

 

Det har lämnats till medlemsstaterna att bestämma hur anpassningen ska

 

gå till och vilken myndighet som ska utföra den (skäl 28).

 

När det gäller vilken myndighet som ska pröva frågor om anpassning,

 

står valet mellan Kronofogdemyndigheten och tingsrätt. Regeringen

 

anser att det finns flera skäl till att låta Kronofogdemyndigheten ansvara

 

för prövningen. Kronofogdemyndigheten har en omfattande erfarenhet av

 

olika frågeställningar som uppkommer i samband med verkställighet.

 

Myndigheten har också goda kunskaper om de verkställighetsåtgärder

 

som finns tillgängliga enligt svensk rätt och som en utländsk dom kan

 

anpassas till. Intresset av en så sammanhållen prövning som möjligt av

 

frågor om internationell verkställighet talar också för att Kronofogde-

 

myndigheten ska vara behörig myndighet. Kronofogdemyndighetens

 

anpassningsbeslut kan dessutom överklagas och därigenom tillgodoses

 

intresset av att beslutet ska kunna bli föremål för prövning i domstol.

 

Mot den bakgrunden anser regeringen – i motsats till Svensk Inkasso – att

77

Prop. 2013/14:219 Kronofogdemyndigheten ska vara behörig myndighet att pröva frågor om anpassning.

En anpassning kommer att göras inom ramen för utsökningsbalkens bestämmelser, vilket bör föreskrivas i lag. Eftersom det framgår av 1 kap. 2 § UB att avvikande bestämmelser i annan lag gäller, behövs det dock inte – som utredningen föreslår – någon särskild föreskrift om att även andra bestämmelser som balken hänvisar till ska tillämpas vid handläggningen.

Utredningen förutsätter att ett anpassningsbeslut fattas i anslutning till verkställighetsbeslutet. Kronofogdemyndigheten och Föreningen Sveri- ges Kronofogdar pekar dock på att så inte alltid behöver vara fallet. Ett anpassningsbeslut kan i vissa fall fattas i ett tidigare skede. Remiss- instanserna framhåller att olika förberedande beslut också kan behöva fattas. Sådana beslut kan t.ex. avse förelägganden till svaranden att vidta eller underlåta något, beslut angående verkställighetsform och ett even- tuellt upphandlingsförfarande. Regeringen konstaterar att oavsett i vilket skede av handläggningen av utsökningsmålet som anpassningsbeslutet fattas bör Kronofogdemyndigheten ge anpassningsbeslutet en sådan utformning att beslutet och skälen framgår (jfr 2 kap. 18 § UB). Det bör också anges hur en anpassning har skett. På det sättet säkerställs att par- terna har en möjlighet att angripa anpassningen på det sätt som krävs enligt artikel 54.2 i förordningen.

Föreningen Sveriges Kronofogdar pekar på att det är viktigt att i de fall en domstolsprövning sker, detta inte blir i ett så sent skede att redan vidtagna anpassningsåtgärder blir svåra att återställa. Ett beslut av Kronofogdemyndigheten om anpassning kommer att kunna överklagas enligt bestämmelserna i 18 kap. UB. Huvudregeln är att Kronofogde- myndighetens beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot (2 §). Vissa beslut som innefattar förbe- redelse till ett senare beslut får dock inte överklagas särskilt utan endast i samband med överklagande av det senare beslutet (6 §). Regeringen konstaterar att en fråga om anpassning rör en för målets fortsatta hand- läggning och för parternas fortsatta processföring grundläggande fråga. Ett beslut om anpassning kommer som berörs ovan normalt att fattas i samband med de åtgärder och beslut som Kronofogdemyndigheten vidtar i olika skeden av verkställighetsförfarandet. Anpassningen kommer på så sätt att kunna överklagas i den ordning som föreskrivs i utsökningsbalken för respektive åtgärd eller beslut. Det kan dock inte uteslutas att anpass- ning kan behöva ske vid en annan tidpunkt och som en särskild åtgärd. Oavsett hur och i vilket skede anpassningen sker får Kronofogdemyndig- hetens beslut om anpassning anses ha en så självständig betydelse att det inte kan anses innefatta endast en förberedelse till ett senare beslut om utmätning. Ett beslut om anpassning bör därför kunna överklagas särskilt i enlighet med huvudregeln (jfr NJA 1990 s. 153). Mot denna bakgrund bör eventuell domstolsprövning komma till stånd i ett tillräckligt tidigt skede för att undvika sådana följder som föreningen varnar för.

78

6.2.4

Processlag

Prop. 2013/14:219

Regeringens förslag: Vid handläggning i domstol av ärenden om huruvida ett utländskt avgörande inte ska erkännas eller verkställas enligt 2012 års Bryssel I-förordning tillämpas ärendelagen, om inte något annat följer av förordningen.

Regeringens bedömning: Om en fråga om erkännande uppkommer inom ramen för ett pågående mål, bör frågan hanteras enligt vanliga regler för rättegången.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag

 

(se betänkandet s. 183 f.). Enligt utredningens förslag ska lagen

 

(1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) tillämpas vid handlägg-

 

ningen av en ansökan om vägran av erkännande eller verkställighet, om

 

inte annat följer av 2012 års Bryssel I-förordning.

 

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig särskilt i frågan

 

– bl.a. Helsingborgs tingsrätt – är positiva till en tillämpning av ärende-

 

lagens regler. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet ställer

 

frågan om det inte bör tas in en reglering i ärendelagen med innebörden

 

att ett ärende med anledning av ett överklagande i ett utsökningsmål

 

normalt ska kumuleras med ett ärende om vägran av verkställighet enligt

 

2012 års Bryssel I-förordning.

 

Skälen för regeringens förslag och bedömning: I anledning av för-

 

slaget att ansökningar om vägran av erkännande och verkställighet ska

 

göras till tingsrätt måste ställning tas till vilken processlag som ska styra

 

handläggningen där samt i hovrätten och Högsta domstolen.

 

Eftersom prövningen föreslås ske i allmän domstol står valet mellan

 

rättegångsbalken och ärendelagen. Rättegångsbalken bygger på ett munt-

 

ligt förfarande där bevisning åberopas. Förfarandet inleds med en stäm-

 

ningsansökan och innefattar normalt såväl ett förberedelse- som ett hu-

 

vudförhandlingsskede. Ärendelagen däremot utgår från ett skriftligt

 

förfarande. En tillämpning av ärendelagen ger utrymme för ett i det en-

 

skilda fallet mindre formbundet förfarande som, till skillnad från vad

 

som är fallet med rättegångsbalken, typiskt sett inte fokuserar på att

 

utreda vad som hänt i förfluten tid.

 

Den prövning som ska ske i de aktuella ärendena syftar till att utifrån

 

ingivna handlingar avgöra frågor om erkännande och verkställbarhet. Det

 

kan förutses att ärendena som regel kan avgöras på handlingarna. Enligt

 

regeringens uppfattning framstår en tillämpning av ärendelagen som den

 

mest ändamålsenliga. Ärendelagen bör därför tillämpas vid domstolarnas

 

handläggning av ärenden om vägran av erkännande och verkställighet.

 

Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anser att det bör

 

införas en ny regel i ärendelagen som föreskriver att ansökningar om

 

vägran av verkställighet enligt 2012 års Bryssel I-förordning och över-

 

klagade beslut i utsökningsmål bör handläggas gemensamt i en rättegång

 

(kumulation). Ett överklagat beslut i ett utsökningsmål handläggs – lik-

 

som vad som nu föreslås för den särskilda vägransprövningen enligt

 

2012 års förordning – som ett domstolsärende. Regeringen konstaterar att

 

ärendelagen inte innehåller några bestämmelser om förening av ärenden.

 

I många fall bör emellertid en gemensam handläggning tillåtas att ske,

 

om det är lämpligt (se Fitger, Lagen om domstolsärenden – en kommen-

79

Prop. 2013/14:219 tar, 2004, kommentaren till 4 §). Det kan i en del fall vara önskvärt med en kumulation av de ifrågavarande ärendena. Ärendelagen är dock en generell förfarandelag som lämpar sig mindre väl för särregleringar. Det ligger därför närmare till hands att vid behov reglera frågan i kompletteringslagen. En ansökan om vägran av verkställighet kommer dock i många fall inte att göras till tingsrätten vid samma tidpunkt som ett överklagande sker av Kronofogdemyndighetens beslut i verkställig- hetsfrågan. Det kan därmed i det ena ärendet redan ha företagits åtskilliga processhandlingar när det andra ärendet inleds. I många fall är det därför inte lämpligt att en kumulation kommer till stånd. Mot denna bakgrund bör det inte föreskrivas att kumulation ska vara en huvudregel. Frågan får i stället handläggas enligt samma regler som i andra fall där ärendelagen är tillämplig.

Om utgången av ett mål som handläggs i en domstol är beroende av fastställandet av en incidensfråga om vägran av erkännande, är den dom- stolen behörig att pröva den frågan (artikel 36.3). Bestämmelsen, som behandlas i avsnitt 6.2.2, innebär att om en part i en svensk rättegång gör gällande att en utländsk dom inte ska erkännas här och den utländska domen rör en fråga som är av betydelse för den svenska domstolens prövning, är den svenska domstolen där målet pågår behörig att pröva om ett erkännande ska vägras. Regeringen bedömer att prövningen av erkännandefrågan i denna situation kan handläggas enligt vanliga regler för rättegången.

6.2.5Underrättelseskyldighet för domstol i samband med stämning

Regeringens bedömning: Domstolsverket bör ges i uppdrag att ta fram ett formulär avsett att sändas till vissa svarande med information om förutsättningarna för att motsätta sig domstolens behörighet och om följderna av att gå eller inte gå i svaromål.

 

Utredningens bedömning: Utredningen gör ingen bedömning utöver

 

den att det inte behövs några särskilda bestämmelser med anledning av

 

bestämmelsen om informationsskyldighet i artikel 26.2 i 2012 års Brys-

 

sel I-förordning.

 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar sig särskilt i denna

 

fråga.

 

Skälen för regeringens bedömning: I artikel 26.1 i 2012 års Bryssel

 

I-förordning finns en bestämmelse om s.k. tyst prorogation. Bestämmel-

 

sen innebär att en domstol blir behörig om svaranden går i svaromål utan

 

att motsätta sig domstolens behörighet. Detta gäller dock inte om en

 

annan domstol är exklusivt behörig enligt artikel 24.

 

Bestämmelsen om tyst prorogation får till följd att rättegången kommer

 

att äga rum i en domstol som annars saknar behörighet enligt förord-

 

ningen. Vissa svarande är, enligt förordningen, i behov av särskilt skydd.

 

Det rör svarande som är en försäkringstagare, en försäkrad, en för-

 

månstagare till ett försäkringsavtal, en skadelidande, en konsument eller

 

en arbetstagare. I syfte att skydda dessa från att på grund av bristande

80

kännedom om det processrättsliga regelverket bli tvungna att processa i

 

en annan domstol än vad som i övrigt gäller enligt förordningen, finns en Prop. 2013/14:219 särskild bestämmelse i artikel 26.2. Av denna framgår att domstolen

innan den förklarar sig behörig med tillämpning av bestämmelsen om tyst prorogation ska säkerställa att en sådan svarande har fått information om sin rätt att motsätta sig att domstolen är behörig och om följderna av att gå eller inte gå i svaromål.

Eftersom förordningen redan reglerar domstolens skyldigheter, behövs inga kompletterande författningsbestämmelser. För att underlätta dom- stolarnas hantering bör dock Domstolsverket ges i uppdrag att ta fram ett standardformulär som kan användas av domstolarna för att underrätta berörda svarande om förutsättningarna för att motsätta sig domstolens behörighet och om följderna av att gå eller inte gå i svaromål. Formuläret bör som regel kunna skickas tillsammans med stämningen.

6.2.6Underrättelseskyldighet

för Kronofogdemyndigheten och domstol kopplad till vägransförfarandet

Regeringens förslag: Om svaranden framför en invändning till Kro- nofogdemyndigheten som kan antas avse att avgörandet med tillämp- ning av 2012 års Bryssel I-förordning antingen inte ska verkställas i Sverige eller att verkställigheten ska begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande av säkerhet eller skjutas upp, ska Krono- fogdemyndigheten utan dröjsmål underrätta honom eller henne om möjligheten enligt förordningen att göra invändningen gällande genom en ansökan till domstol.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens (se be- tänkandet s. 187 f.). Utredningen föreslår att för det fall grunder för väg- ran av erkännande eller verkställighet enligt förordningen åberopas i verkställighetsärendet vid Kronofogdemyndigheten, ska myndigheten ha en skyldighet att skriftligen och utan dröjsmål underrätta den person mot vilken verkställighet söks om möjligheten att ansöka om prövning av vägran av erkännande eller verkställighet vid domstol. Utredningen före- slår även att en domstol som mottagit en ansökan om vägran av erkän- nande eller verkställighet ska ha en skyldighet att skriftligen underrätta Kronofogdemyndigheten om detta.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inga invändningar mot det. Stockholms tingsrätt, Nacka tingsrätt och

Östersunds tingsrätt anser att det finns skäl att överväga om Kronofog- demyndigheten ska överlämna målet till en behörig tingsrätt för fortsatt handläggning när den bedömer att svaranden i ett utsökningsmål för fram en omständighet som avser att verkställighet inte ska ske enligt förord- ningen. Domstolsverket anser att en lämpligare ordning är att Krono- fogdemyndigheten i denna situation sänder över handlingen till domsto- len och underrättar svaranden om det i enlighet med de bestämmelser om service som finns i förvaltningslagen (1986:223). Verket sätter under alla förhållanden i fråga om underrättelsen behöver vara skriftlig.

81

Prop. 2013/14:219

82

Skälen för regeringens förslag

Underrättelseskyldighet för Kronofogdemyndigheten …

När verkställighet söks av ett utländskt avgörande som är verkställbart enligt 2012 års Bryssel I-förordning kan svaranden inte bara med stöd av förordningen ansöka i domstol om att verkställighet ska vägras. Han eller hon kan också i utsökningsmålet hos Kronofogdemyndigheten invända att det finns hinder mot verkställighet enligt 3 kap. 21 § UB. Av para- grafen framgår att om svaranden visar att han eller hon har fullgjort betalningsskyldighet eller annan förpliktelse som ansökan om verkstäl- lighet avser, får verkställighet inte ske. Detsamma gäller om svaranden till kvittning åberopar en fordran, som har fastställts genom en verk- ställbar exekutionstitel eller som grundas på skuldebrev eller annat skriftligt fordringsbevis, och det i övrigt finns förutsättningar för kvitt- ning. Om svaranden gör gällande att något annat förhållande som rör parternas mellanhavande utgör ett hinder mot verkställighet och om invändningen inte kan lämnas utan avseende, får verkställighet inte heller ske.

Det förhållandet att vissa grunder för att vägra verkställighet ska prö- vas av tingsrätt medan andra ska prövas av Kronofogdemyndigheten kan skapa osäkerhet om vilken invändning som ska föras fram i vilken in- stans. Det är därför, som Justitiekanslern framhåller, angeläget att skapa en ordning som motverkar riskerna för rättsförluster för enskilda.

Frågan är då hur denna ordning ska utformas för att tillgodose angivna rättssäkerhetskrav men ändå möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig handläggning hos Kronofogdemyndigheten och i domstolarna. Utred- ningens förslag är att en underrättelseskyldighet om förordningens väg- ransförfarande inträder för Kronofogdemyndigheten när svaranden i ett utsökningsmål för fram en vägransgrund som enligt 2012 års Bryssel I- förordning ska prövas av domstol. En sådan ordning innebär att svaran- den själv får ta ställning till om han eller hon vill ansöka till domstol om vägran av verkställighet.

En alternativ ordning som flera remissinstanser, däribland Stockholms tingsrätt, förespråkar är att Kronofogdemyndigheten, när den bedömer att svaranden har åberopat en omständighet som kan utgöra en vägrans- grund enligt förordningen, ska överlämna målet om vägran av verkstäl- lighet till behörig tingsrätt för fortsatt handläggning. Mot en sådan ord- ning kan invändas att den är mindre väl förenlig med förordningens sys- tematik. Förordningen bygger nämligen på att den part som vill göra gällande vägransgrunder enligt förordningen ansöker om det och i sam- band med ansökan tillhandahåller domstolen vissa handlingar (artiklarna 46 och 47.3). Ett annat problem med en sådan ordning är att den kräver att Kronofogdemyndigheten i varje enskilt fall noggrant utreder om sva- randen har fört fram en vägransgrund som bör föranleda ett överläm- nande. Det är nämligen, som Östersunds tingsrätt tar upp i sitt remissytt- rande, sannolikt att det inte alltid kommer att vara enkelt för Krono- fogdemyndigheten att bedöma om ett överlämnande bör ske eller inte. I andra fall där det finns lagregler som föreskriver att ett överlämnande ska ske från Kronofogdemyndigheten till domstol är det som regel enklare att bedöma om ett överlämnande ska ske (jfr 33 § lagen [1990:746] om betalningsföreläggande och handräckning). Med hänsyn till det anförda

talar övervägande skäl mot att den ordning som remissinstanserna föror- dar införs.

En ordning som, i enlighet med vad utredningen föreslår, innebär att Kronofogdemyndigheten ges en underrättelseskyldighet tillgodoser vik- tiga rättssäkerhetsintressen samtidigt som den medför en effektiv och ändamålsenlig handläggning hos Kronofogdemyndigheten. Den lös- ningen bör därför väljas. Kronofogdemyndighetens underrättelseskyldig- het bör alltså gå längre än den regel om att en myndighet bör hjälpa en enskild till rätta som kommer till uttryck i 4 § tredje stycket förvalt- ningslagen. Det är angeläget att inte ha ett alltför restriktivt synsätt när det gäller i vilka situationer som en underrättelse ska ges till svaranden. Det bör vara tillräckligt att det finns anledning att anta att svaranden för fram en grund som innebär att verkställighet inte ska ske enligt 2012 års Bryssel I-förordning eller att verkställigheten ska begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande av säkerhet eller skjutas upp. Däremot finns det inte skäl att – som utredningen föreslår – låta underrättelseskyldigheten omfatta vägransgrunder som tar sikte på att erkännande inte ska ske, eftersom den frågan inte aktualiseras i ett utsökningsmål.

Underrättelsen bör normalt sett kunna lämnas på ett särskilt standard- formulär. Regeringen anser dock – i likhet med Domstolsverket – att en underrättelse inte måste vara skriftlig. En underrättelse bör kunna lämnas muntligen, om det är lämpligt. Underrättelsen bör innehålla information om förfarandet för ansökan om vägran av verkställighet enligt förord- ningen och de yrkanden som kan framställas i samband med förfarandet (se artiklarna 44–46).

… och underrättelseskyldighet för domstol

Det kan givetvis förekomma att svaranden, trots att en underrättelse skett, i utsökningsmålet hos Kronofogdemyndigheten för fram omstän- digheter som inte kan prövas i utsökningsmålet utan som får prövas av domstol i ett förfarande om vägran av verkställighet. I en sådan situation bör det – som Domstolsverket är inne på i sitt remissyttrande – ankomma på Kronofogdemyndigheten att i enlighet med 4 § tredje stycket förvalt- ningslagen hjälpa svaranden till rätta. Det finns inte behov av någon ytterligare lagreglering som tar sikte på den situationen.

En fråga som aktualiseras i detta sammanhang är om domstolen ska vara skyldig att underrätta Kronofogdemyndigheten när en ansökan om vägran av verkställighet har kommit in till domstolen. Utredningen före- slår att en domstol i den situationen bör åläggas en skriftlig underrättelse- skyldighet i förhållande till Kronofogdemyndigheten. Det är, enligt rege- ringens uppfattning, givetvis av stor vikt att myndigheterna kommunice- rar med varandra för att undvika att enskilda lider rättsförluster. En dom- stol som har mottagit en ansökan om att verkställighet inte ska ske enligt 2012 års Bryssel I-förordning kan t.ex. behöva kontakta Kronofogde- myndigheten för att förhöra sig om verkställighet är nära förestående. En förutsättning för att införa en underrättelseskyldighet av det slag som utredningen föreslår bör dock vara att den myndighet som mottar under- rättelsen har en möjlighet att agera utifrån underrättelsen. De bestämmel- ser som finns i förordningen och som gör det möjligt för Kronofogde-

Prop. 2013/14:219

83

Prop. 2013/14:219 myndigheten att skjuta upp eller avbryta handläggningen tar inte sikte på när en ansökan har gjorts om vägran av verkställighet enligt 2012 års Bryssel I-förordning (jfr artiklarna 38 och 44.2). Eftersom Kronofogde- myndigheten inte har möjlighet att skjuta upp eller avbryta handlägg- ningen av ett utsökningsmål till följd av att en ansökan om vägran av verkställighet har gjorts till domstol, bör domstolarna, enligt regeringens uppfattning, inte åläggas någon underrättelseskyldighet av det slag som utredningen föreslår.

En annan sak är att Kronofogdemyndigheten måste få vetskap om att en domstol har fattat ett beslut som påverkar handläggningen vid myn- digheten. Den typen av underrättelseskyldighet regleras i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse. Regeringen avser att se över bestämmelserna så att det inte råder någon oklarhet om när underrättelse ska ske i nu aktuella fall.

6.3En överflyttning av exekvaturprövningen till tingsrätt

6.3.1Domstolarnas roller och reformbehovet

Regeringens förslag: Prövningen av om ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart i Sverige (s.k. exekvaturpröv- ning) ska flyttas över från Svea hovrätt till tingsrätt.

 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se betänkan-

 

det s. 204 f.).

 

Remissinstanserna: Många remissinstanser – bl.a. Helsingborgs

 

tingsrätt, Umeå tingsrätt och Domstolsverket – tillstyrker förslaget eller

 

har inte några invändningar mot det. Ett antal remissinstanser – bl.a.

 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, Makalösa föräldrar

 

och Nordiska Kärnförsäkringspoolen – förordar att den nuvarande ord-

 

ningen med exekvaturprövning i Svea hovrätt behålls. De framhåller bl.a.

 

att Svea hovrätt har en särskild erfarenhet på området, att de särskilda

 

frågeställningar som uppkommer under exekvaturförfarandet talar för en

 

koncentration av prövningen till en domstol och att en koncentration

 

leder till en effektiv och enhetlig rättstillämpning.

 

Skälen för regeringens förslag: För att utländska domar på civilrät-

 

tens område ska kunna erkännas eller verkställas i Sverige krävs i de

 

flesta fall att en domstol i ett exekvaturförfarande beslutar att det ut-

 

ländska avgörandet ska erkännas eller förklaras verkställbart. Det finns

 

ett flertal lagar som innehåller regler om exekvatur och som föreskriver

 

att Svea hovrätt är behörig domstol för en ansökan om exekvatur.

 

Frågan om att flytta över exekvaturprövningen till tingsrätt har tagits

 

upp i olika sammanhang, bl.a. i lagstiftningsärendet Kompletterande

 

bestämmelser till EU:s underhållsförordning (prop. 2010/11:120 s. 23).

 

Bedömningen gjordes då att en reform bör avvakta den nu avslutade

 

revideringen av 2000 års Bryssel I-förordning. I 2012 års Bryssel I-för-

 

ordning avskaffas exekvaturförfarandet. Det kommer dock att vara möj-

84

ligt att åberopa ett antal vägransgrunder i domstol. I avsnitt 6.2.2 görs

bedömningen att prövningen av dessa vägransgrunder bör ske i tingsrätt Prop. 2013/14:219 som första instans. Det finns mot den angivna bakgrunden anledning att

nu överväga om en överflyttning av exekvaturprövningen i första instans till tingsrätt bör ske.

Den nuvarande ordningen att Svea hovrätt är behörig domstol för an- sökningar om exekvatur utgör en avvikelse från den vanliga uppgiftsför- delningen mellan domstolsinstanserna (se närmare avsnitt 6.2.2). Det finns inget uttalat skäl till den ordningen. Tvärtom förutsattes redan i samband med Sveriges tillträde till 1988 års Luganokonvention att en omprövning av frågan om Svea hovrätt bör vara exekvaturdomstol skulle kunna ske efter en utvärdering (se prop. 1991/92:128 s. 135). Flertalet remissinstanser tillstyrker också att prövningen ska ske i tingsrätt. Några remissinstanser förordar dock att nuvarande ordning behålls. Dessa re- missinstanser åberopar behovet av koncentration och Svea hovrätts upp- arbetade kompetens. Regeringen anser dock att de skäl som motiverar en ordning med tingsrätt som första domstolsinstans gör sig gällande med samma styrka för ansökningar om exekvatur som för andra typer av mål och ärenden. En prövning i tingsrätt bedöms även i detta fall uppfylla de berättigade krav som kan ställas på kvalitet och effektivitet. Regeringen ansluter sig alltså till utredningens bedömning att prövningen av ansök- ningar om exekvatur bör ske i tingsrätt som första instans. Frågan om det finns behov av koncentration behandlas i nästa avsnitt.

I ett antal lagar används en äldre terminologi (verkställighet) för att beteckna det som numera benämns verkställbarhetsförklaring. I flertalet lagförslag används den nya terminologin. Särskilda bestämmelser finns dock i två lagar som motiverar att den äldre terminologin behålls (se avsnitten 2.6 och 2.16).

6.3.2Huvudregler för behörig domstol vid exekvaturprövning

Regeringens förslag: En ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart i Sverige ska göras till den tings- rätt som regeringen föreskriver.

Regeringens bedömning: Behöriga tingsrätter bör vara de tingsrätter som prövar överklaganden i utsökningsmål och tingsrätternas domsområden bör vara desamma som för dessa tingsrätter. Vilken tingsrätt som i det enskilda fallet är behörig bör i flertalet fall bestämmas utifrån var motparten till som den som ansöker om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart i Sverige har sin hemvist.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag och bedömning (se betänkandet s. 206 f.). Utredningens förslag innebär att en ansökan om verkställbarhet som huvudregel ska göras till den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § UB prövar ett överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut. I de fall någon motpart inte finns ska ansökan göras till den tingsrätt, bestämd enligt 18 kap. 1 § UB, där någon av de sökande eller någon av dem som ansökan avser har sin hemvist.

85

Prop. 2013/14:219

86

Remissinstanserna: Ett flertal av de remissinstanser som yttrar sig i frågan tillstyrker förslaget. Andra remissinstanser, bl.a. Svea hovrätt, Växjö tingsrätt och Gävle tingsrätt, anser att prövningen ska koncentre- ras till en tingsrätt. Nordiska Kärnförsäkringspoolen förordar att exe- kvaturprövningen enligt atomansvarighetslagen (1968:45) eller lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor ska ske i Svea hovrätt och i andra hand att prövningen ska koncentreras till en tingsrätt. Kärnförsäkringspoolen gör gällande att en koncentration är nödvändig för att vid exekvaturprövningen enligt dessa lagar säkerställa en rättvis och enhetlig skadereglering och att övervaka storleken på de krav som framställs och hur dessa förhåller sig till tillgängliga medel.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: En utgångspunkt är att mål och ärenden ska fördelas på landets samtliga tingsrätter. Skäl till koncentration kan vara att det finns ett behov av extra stor skyndsamhet eller extra hög eller annan särskild kompetens (se närmare avsnitt 6.2.2).

Flera remissinstanser – t.ex. Svea hovrätt, Växjö tingsrätt och Gävle tingsrätt – anser att exekvaturprövningen bör koncentreras till en tings- rätt. Regeringen anser – i likhet med Justitiekanslern, men i motsats till Svea hovrätt – att exekvaturärendena inte är mer komplicerade än många andra mål och ärenden som handläggs i tingsrätt. Det är fråga om en främst formell prövning av begränsad omfattning. Inte heller finns det några kvalificerade skyndsamhetskrav i de underliggande unionsrätts- akterna eller internationella instrumenten som motiverar att bara en tings- rätt ska vara behörig. Det som Nordiska Kärnförsäkringspoolen anför om intresset av en enhetlig rättstillämpning, leder inte till någon annan be- dömning. Frågan hur storleken på de krav som framställs förhåller sig till tillgängliga medel är en fråga för parternas bevisföring och inget som domstolen självmant ska bevaka.

När det gäller behörig domstol för ansökan om vägran av erkännande eller verkställighet enligt 2012 års Bryssel I-förordning föreslår rege- ringen att ansökan ska göras till den tingsrätt som regeringen föreskriver med hänsyn till var sökanden har sin hemvist. Regeringen gör vidare bedömningen att de tingsrätter som bör komma i fråga bör vara de tings- rätter som prövar överklaganden av Kronofogdemyndighetens beslut i utsökningsmål. Skälet till detta förslag är den koppling som i många fall kan finnas till utsökningsmålen (se närmare avsnitt 6.2.2).

På liknande sätt som det finns fördelar med att prövningen av vägrans- grunder sker vid samma domstolar som prövar överklagande beslut i utsökningsmål finns det fördelar med att exekvaturprövningen och pröv- ningen av överklaganden i utsökningsmål sker vid samma domstolar. En invändning som kan föras fram mot utredningens lagtekniska lösning att i lagtext hänvisa till den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § UB prövar ett överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut är att kopplingen till ett överklagande i ett utsökningsmål kan vara oklar för rättstillämparna, eftersom en ansökan om verkställbarhetsförklaring föregår en verk- ställighetsprövning hos Kronofogdemyndigheten. Det som nu sagts gäl- ler, som Svea hovrätt belyser i sitt remissyttrande, i än högre grad för frågan om s.k. konstitutiva domar ska gälla i Sverige enligt lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äkten- skap och förmynderskap eller lagen (1985:367) om internationella fader- skapsfrågor. Sådana domar som reglerar ett rättsförhållande mellan par-

terna kan ju inte bli föremål för verkställighet hos Kronofogdemyndig- Prop. 2013/14:219 heten.

Förslaget bör mot den angivna bakgrunden ges en något annorlunda för- fattningsteknisk utformning än vad utredningen föreslår. I lagrådsremissen föreslås att det i flertalet fall i lag ska regleras vilka anknytningskriterier som ska vara avgörande för vilken tingsrätt som är behörig. Lagrådet ifrågasätter om det är en lämplig ordning. Regeringen kan se fördelar med att göra en sådan precisering först i förordning, bl.a. eftersom detta gör det möjligt att i ett sammanhang reglera samtliga frågor om behörig domstol (jfr avsnitt 6.2.2). Det bör därför i lag endast anges att en an- sökan ska göras till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Av förord- ning bör framgå vilka tingsrätter som är behöriga och hur den lokala behörigheten ska fördelas mellan dessa tingsrätter. Det bör alltså i förord- ning anges att det är de 24 tingsrätter som prövar ett överklagande enligt utsökningsbalken som är behöriga. Den lokala inbördes behörigheten bör i förordningen i flertalet fall bestämmas utifrån var motparten till den som ansöker att ett avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart i Sverige har sin hemvist. I vissa unionsrättsakter och internationella in- strument finns dock särskilda autonoma bestämmelser för att bestämma den lokala behörigheten (artikel 39.2 i 2000 års Bryssel I-förordning, artikel 32.2 i Brysselkonventionen, artikel 39.2 i Luganokonventionen, artikel 29.2 i Bryssel II-förordningen och artikel 27.2 i underhållsförord- ningen). Såvitt avser Bryssel II-förordningen gäller de autonoma be- stämmelserna bara ansökningar om verkställbarhetsförklaring, dvs. inte ansökningar om erkännande (se artikel 21.3). Dessa autonoma bestäm- melser utesluter att medlems- eller konventionsstaterna genom nationell normgivning reglerar vilka anknytningskriterier som ska vara avgörande för vilken domstol som är behörig. Något hinder mot att staterna be- stämmer vilka nationella domstolar som kan vara behöriga föreligger dock inte.

För ansökningar som helt eller delvis avser ett barns person bör en annan förordningslösning väljas. Behörig domstol för sådana ansök- ningar behandlas i avsnitt 6.3.4.

6.3.3Behörig domstol vid en ansökan om ändring

Regeringens förslag: En ansökan om ändring enligt 2000 års Brys- sel I-förordning, Brysselkonventionen, Luganokonventionen, Brys- sel II-förordningen, underhållsförordningen och 2007 års Haag- konvention ska göras till den tingsrätt som meddelat beslutet om er- kännande eller verkställbarhetsförklaring.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se

 

betänkandet s. 214).

 

Remissinstanserna: Remissinstanserna yttrar sig inte särskilt i denna fråga.

 

Skälen för regeringens förslag: Ett antal unionsrättsakter och inter-

 

nationella instrument föreskriver att exekvaturprövningen kan ske i flera

 

steg. Det är fråga om 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkon-

 

ventionen, Luganokonventionen, Bryssel II-förordningen, underhållsför-

 

ordningen och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet. Förfa-

87

 

Prop. 2013/14:219 randet med exekvaturprövning i flera steg bygger på att en ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart i ett första steg prövas summariskt och utan att motparten beretts tillfälle att yttra sig. Efter det att en ansökan om ändring har gjorts kan beslutet omprövas i ett andra steg av exekvaturförfarandet. En ansökan om änd- ring kan göras av bägge parterna. I detta steg är förfarandet kontradik- toriskt, dvs. båda parterna får tillfälle att yttra sig. Av de svenska kom- pletteringslagarna till unionsrättsakterna – 2006 års kompletteringslag samt kompletteringslagarna till Bryssel II-förordningen, underhållsför- ordningen och 2007 års Haagkonvention – följer att prövningen i exe- kvaturförfarandets andra steg ska göras av samma domstol som fattade beslut i det första steget. Enligt gällande ordning innebär det att pröv- ningen görs av Svea hovrätt. Att denna hovrätt anförtroddes att göra både den första och den andra prövningen har att göra med att den första pröv- ningen är summarisk. Den lösningen har också valts på flera håll i Europa (se prop. 1991/92:128 s. 135). Dessa skäl gör sig gällande trots att den första prövningen nu föreslås göras i tingsrätt. Prövningsord- ningen när det gäller förfarandets andra steg bör därför ändras på så sätt att tingsrätt blir behörig domstol också för en ansökan om ändring. Pröv- ningen bör göras av den tingsrätt som beslutat i fråga om erkännande eller verkställbarhet. Detta bör framgå av respektive kompletteringslag.

6.3.4Behörig domstol vid exekvaturprövning som rör ett barns person

Regeringens förslag: Ansökningar om erkännande eller verkställbarhet av utländska avgöranden som helt eller delvis rör ett barns person ska göras till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Regeringens bedömning: Behöriga domstolar bör vara de tings- rätter som enligt 21 kap. 1 § föräldrabalken prövar verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge. Vilken domstol som i det enskilda fallet är behörig bör, när så inte bestäms i unionsrättsakten eller det internationella instrumentet, bestämmas enligt de anknytningskriterier som anges i 21 kap. 1 § föräldra- balken.

 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag

 

och bedömning (se betänkandet s. 210 f.). Utredningen föreslår att en

 

ansökan om verkställbarhet enligt Bryssel II-förordningen eller 1996 års

 

Haagkonvention som avser ett barns person ska göras till den tingsrätt

 

som enligt 21 kap. 1 § föräldrabalken (FB) prövar verkställighet av en

 

dom eller ett beslut om vårdnad, boende och umgänge. Den domstol som

 

prövar en sådan ansökan ska också vara behörig i frågor som rör andra

 

förordnanden i avgörandet.

 

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna har ingen in-

 

vändning mot utredningens förslag. Några remissinstanser framför – med

 

delvis olika utgångspunkter – kritik mot förslaget. Vissa av dessa re-

 

missinstanser, Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt, förordar att en

 

koncentration sker till en domstol. Andra – Nacka tingsrätt, Helsing-

88

borgs tingsrätt och Domstolsverket – ifrågasätter om det finns skäl till en

 

särreglering av dessa exekvaturärenden och menar i stället att prövningen ska göras av de tingsrätter som prövar överklaganden i utsökningsmål. Gävle tingsrätt är kritisk till att frågor som gäller barn kommer att hand- läggas av olika tingsrätter beroende på vad saken rör och anser att samt- liga frågor rörande barn bör handläggas av den domstol som prövar frå- gor om verkställighet enligt 21 kap. FB.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: I de flesta fall när verkställighet följer efter det att en domstol beslutat att ett utländskt avgörande ska vara verkställbart kommer den att ske enligt utsöknings- balkens regler. I några fall är andra regler tillämpliga. I 4 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förord- ningen och 9 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention föreskrivs att det utländska avgörandet får verkställas enligt 21 kap. FB om det avser ett barns person och enligt utsökningsbalken om det avser ett barns egen- dom eller rättegångskostnader.

Av 21 kap. 1 § andra stycket FB framgår att en ansökan om verk- ställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn görs till tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist. I fjärde stycket föreskrivs att om en annan tingsrätt handlägger ett mål mellan samma parter om vårdnaden, boendet eller umgänget, får verkställigheten också sökas hos den tingsrätten. Av femte stycket fram- går att om det inte finns någon annan behörig domstol, tas frågan om verk- ställighet upp av Stockholms tingsrätt. Samtliga tingsrätter i landet hanterar ärenden om verkställighet enligt 21 kap. FB.

Utredningen föreslår att exekvaturprövningen av avgöranden rörande ett barns person ska ske vid samma domstolar som prövar verkställig- heten enligt 21 kap. FB. Några remissinstanser, bl.a. Nacka tingsrätt, kritiserar utredningens förslag. De pekar på att den föreslagna ordningen innebär att prövningen inte blir enhetlig. De menar vidare att intresset av en samordning är begränsat, eftersom den prövning som sker enligt 21 kap. FB tar sin utgångspunkt i en bedömning att en verkställighet inte får vara oförenlig med barnets bästa medan exekvaturprövningen avser processuella frågor. Regeringen anser att även om syftet med prövningen i exekvatur- och verkställighetsförfarandena är olika, finns det ändå ett intresse – framför allt för parterna i målet – av att exekvatur- och verk- ställighetsprövningen sker i samma domstol. Det underlättar också för domstolarnas handläggning i stort att prövningen sker i samma domstol, eftersom det blir enklare att informera sig om beredningsläget och andra omständigheter av betydelse i det andra ärendet än om handläggningen sker vid två olika domstolar.

Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt anför att prövningen bör kon- centreras till Stockholms tingsrätt. Hovrätten framhåller särskilt att Stockholms tingsrätt enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkstäl- lighet av utländska vårdnadsavgöranden prövar ärenden enligt 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Regeringens bedömning när dessa ärenden förlades till Stock- holms tingsrätt var att Sveriges åtaganden enligt konventionen bäst säkerställdes om handläggningen av samtliga ärenden samlades till denna domstol, se propositionen Nya vårdnadsregler (prop. 2005/06:99 s. 72). Ett viktigt skäl till att prövningen förlades dit var att barnet oftast fanns i

Prop. 2013/14:219

89

Prop. 2013/14:219 utlandet och att en reglering som byggde på barnets hemvist därför inte skulle vara ändamålsenlig.

Den lösning som valts för 1980 års Haagkonvention avser speciella och begränsade verkställighetssituationer utan den koppling till 21 kap. FB som gäller för 1980 års Europarådskonvention om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om åter- ställande av vård av barn. Lösningen bör därför, enligt regeringens upp- fattning, inte vara styrande för den mer generella frågan om vilka dom- stolar som ska vara behöriga att pröva frågor om erkännande och verk- ställbarhet av utländska avgöranden som avser ett barns person. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att exekvaturärendena inte ställer några extra höga krav på kompetens eller extra stor skyndsamhet, finns det inte skäl att koncentrera ärendena till Stockholms tingsrätt (se även avsnitten 6.2.2 och 6.3.2).

Helsingborgs tingsrätt och Domstolsverket framför att konsekvensen av utredningens förslag blir att i sådana fall då exekvatur begärs av av- göranden som avser såväl frågor om barn som andra frågor, kommer de andra frågorna, som i annat fall hade prövats av någon av domstolar som prövar överklaganden i utsökningsmål (se avsnitt 6.3.2), att prövas av de tingsrätter som prövar exekvaturärenden som avser avgöranden angående ett barns person.

Regeringen konstaterar att det är svårt att finna en helt invändningsfri ordning för de aktuella exekvaturärendena. Med hänsyn till de syn- punkter som Lagrådet för fram och som behandlas i avsnitt 6.3.2, bör det även när det gäller exekvaturansökningar som rör ett barns person av lag endast framgå att ansökan görs till den tingsrätt som regeringen före- skriver. Av förordning bör framgå vilka tingsrätter som är behöriga och hur den lokala inbördes behörigheten ska fördelas mellan domstolarna. Föreskrifter i förordning krävs dock endast i de fall det inte finns särskilda autonoma unionsrättsliga bestämmelser om hur lokal behörig domstol ska bestämmas (jfr artikel 29.2 i Bryssel II-förordningen). Efter- som det är värdefullt att prövningen som avser ett barns person kan göras av samma domstol som prövar verkställighet av den frågan gör sig delvis andra överväganden gällande än för de fall som behandlas i avsnitt 6.3.2. För att åstadkomma en koppling till frågor om verkställighet bör behöriga domstolar i dessa fall därför vara de domstolar som enligt 21 kap. 1 § FB prövar verkställighet av en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller umgänge. Det innebär att samtliga landets tings- rätter bör kunna komma i fråga. Vilken domstol som i det enskilda fallet är behörig bör, när så krävs, kunna bestämmas enligt de principer som anges i 21 kap. 1 § FB.

 

6.3.5

Processlag

 

 

 

Regeringens förslag: Kompletterande processlag vid handläggning i

 

domstol av ärenden om huruvida ett utländskt avgörande ska erkännas

 

eller förklaras verkställbart i Sverige ska vara ärendelagen.

 

Regeringens bedömning: Om en fråga om erkännande uppkommer

 

inom ramen för ett pågående mål, bör frågan hanteras enligt vanliga

90

regler för rättegången.

 

 

 

 

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag (se betänkandet s. 222 f.). Utredningen föreslår att vid handläggningen i tingsrätten av en ansökan om ändring av ett beslut om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart i Sverige ska ärendelagen tillämpas, om inte annat följer av den aktuella kompletterings- eller inkorporeringslagen eller av det bakomliggande instrumentet. Motsvarande ska gälla vid handläggningen i tingsrätten av en ansökan om verkställbarhet i ett exekvaturförfarande som sker i ett steg.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrar sig särskilt i frågan tillstyrker en tillämpning av ärendelagens regler. Helsingborgs tingsrätt betonar dock att avgränsningen mellan ärendelagen och det unionsrätts- liga eller internationella instrumentet bör göras tydlig. Svea hovrätt in- vänder att utredningens förslag har en sådan utformning att det inte framgår att ärendelagen är tillämplig i överrätt.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Enligt flera av exe- kvaturlagarna sker exekvaturprövningen i hovrätten enligt rättegångsbal- kens regler i 52 kap. om överklagande av beslut. Regeringen uttalade i samband med kompletteringslagens tillkomst att varken rättegångsbal- kens eller ärendelagens regler helt och hållet passade in på exekvaturför- farandet, bl.a. eftersom prövningen skedde enligt 2000 års Bryssel I- förordningen och flera andra unionsrättsakter eller internationella instru- ment sker i flera steg i samma domstol och det första steget av exekva- turprövningen var ett enpartsförfarande, se Verkställighet av utländska domar på privaträttens område (prop. 2001/02:146 s. 39 f.). I anledning av den förändrade prövningsordning som föreslås finns det anledning att ta ställning till vilken processlag som ska styra handläggningen i tings- rätten, hovrätten och Högsta domstolen.

Eftersom prövningen föreslås ske i allmän domstol står valet mellan rättegångsbalken och ärendelagen. Rättegångsbalken bygger på ett munt- ligt förfarande där bevisning åberopas. Förfarandet inleds med en stäm- ningsansökan och innefattar normalt såväl ett förberedelse- som ett huvudförhandlingsskede. Ärendelagen däremot utgår från att ett avgö- rande kan ske på handlingarna. En tillämpning av ärendelagen ger ut- rymme för ett i det enskilda fallet mindre formbundet förfarande som, till skillnad från vad som är fallet med rättegångsbalken, typiskt sett inte fokuserar på att utreda vad som hänt i förfluten tid.

Den prövning som sker i exekvaturärendena syftar till att utifrån in- givna handlingar avgöra om det finns förutsättningar för att bevilja en ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verk- ställbart i Sverige. Den prövningen kan som regel göras på handlingarna. Enligt regeringens uppfattning framstår en tillämpning av ärendelagen som den mest ändamålsenliga. Ärendelagen bör därför tillämpas vid domstolarnas handläggning av exekvaturärenden. I de fall exekvatur- prövningen kan ske i flera steg instämmer regeringen i utredningens bedömning att behovet av kompletterande bestämmelser är litet när det gäller det första steget. Ärendelagen har dock en utformning som gör att den kan tillämpas för olika typer av ärenden. Regeringen gör därför be- dömningen att det är lämpligt att ärendelagen är kompletterande process- lag även i detta fall. Härigenom kommer bl.a. domstolens sammansätt-

Prop. 2013/14:219

91

Prop. 2013/14:219 ning att bestämmas av ärendelagen. Däremot blir ärendelagens bestäm- melser om överklagande inte tillämpliga i förhållande till tingsrättens första beslut i de fall där exekvaturprövningen sker i två steg; i ett sådant fall är det en ansökan om ändring det rättsmedel som står till buds. Hän- visningen till ärendelagen bör, som Svea hovrätt påpekar, ges en sådan utformning att den blir tillämplig också i överrätt. Enligt ärendelagen krävs prövningstillstånd för överklagande till hovrätten respektive Högsta domstolen (39 och 40 §§ ärendelagen).

De särskilda exekvaturlagarna innehåller i flera fall bestämmelser som avviker från ärendelagens reglering. Flera exekvaturlagar innehåller vidare särskilda regler om vilka handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan. Dessa bestämmelser tar över bestämmelserna i ärende- lagen (2 § ärendelagen).

Flera instrument innehåller bestämmelser om att utgången av ett mål som handläggs i en domstol är beroende av fastställandet av en incidens- fråga om vägran av erkännande, är den domstolen behörig att pröva den frågan (jfr bl.a. artikel 33.3 i 2000 års Bryssel I-förordning, artikel 26.3 i Brysselkonventionen, artikel 33.3 i Luganokonventionen, artikel 21.4 i Bryssel II-förordningen och artikel 23.3 i underhållsförordningen). Be- stämmelserna motsvarar artikel 36.3 i 2012 års Bryssel I-förordning, som behandlas i avsnitt 6.2.2. Den innebär att om en part i en svensk rätte- gång gör gällande att en utländsk dom inte ska erkännas här och den utländska domen rör en fråga som är av betydelse för den svenska dom- stolens prövning, är den svenska domstolen behörig att pröva om ett erkännande ska vägras. Regeringen bedömer att prövningen av erkän- nandefrågan i denna situation kan handläggas enligt vanliga regler för rättegången.

6.3.6Jäv vid prövning av en ansökan om ändring

Regeringens förslag: Bestämmelserna i kompletteringslagarna till Bryssel II- samt underhållsförordningen och 2007 års Haagkonvention om att en domare som har prövat en ansökan om erkännande eller verkställbarhet inte ska få delta i prövningen av en ansökan om änd- ring av beslutet ska upphävas.

Regeringens bedömning: Det bör inte i den nya kompletterings- lagen föras in en bestämmelse om att en domare som har prövat en an- sökan om erkännande eller verkställbarhet inte ska få delta i pröv- ningen av en ansökan om ändring av beslutet.

 

Utredningens förslag överensstämmer inte med regeringens. Utred-

 

ningen föreslår att det tas in en bestämmelse i den nya kompletterings-

 

lagen som innebär att i de fall ett exekvaturförfarande föreskriver en

 

prövning i två steg, får inte en domare som har deltagit i den första pröv-

 

ningen delta i den andra prövningen. Utredningen föreslår inte att mot-

 

svarande bestämmelse i kompletteringslagarna till Bryssel II-förord-

 

ningen respektive underhållsförordningen ska ändras (se betänkandet s.

 

218 f.).

 

Remissinstanserna: Helsingborgs tingsrätt och Östersunds tingsrätt

92

ifrågasätter om det finns fog för att en domare som har prövat en ansökan

 

om verkställbarhet ska vara jävig att pröva en ansökan om ändring av Prop. 2013/14:219 beslutet.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Det förhållandet att exekvaturprövningen sker i samma domstolsinstans i det första och det andra steget aktualiserar frågan om den domare som deltagit den in- ledande prövningen bör vara av jäv förhindrad att delta i prövningen i det andra steget. Så har hittills ansetts vara fallet. Enligt 2006 års komplette- ringslag får en domare som har deltagit i den första inledande prövningen av en ansökan om verkställbarhetsförklaring inte delta i prövningen av en ansökan om ändring. Utredningen föreslår att denna regel överförs till den nya kompletteringslagen. Motsvarande bestämmelser finns också i kompletteringslagarna till underhållsförordningen (nuvarande 5 §) re- spektive Bryssel II-förordningen (2 §). Som skäl för jävsbestämmelsen i 2006 års kompletteringslag angavs ursprungligen att om en ansökan om verkställbarhetsförklaring avslagits vid den inledande prövningen, kan det ligga nära till hands att en sökande utgår från att den domare som har fattat beslutet har sin uppfattning klar inför den nya prövningen (se t.ex. prop. 1991/92:128 s. 143 f.).

Utredningens förslag omfattar dock, som Helsingborgs tingsrätt och Östersunds tingsrätt för fram, även situationer när något faktiskt jäv inte föreligger enligt de allmänna jävsbestämmelserna i ärendelagen och rättegångsbalken. En domare är enligt dessa bestämmelser jävig att handlägga ett mål eller ärende bl.a. om det föreligger någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för domarens opartisk- het i målet eller ärendet (3 § ärendelagen och 4 kap. 13 § RB). En sådan omständighet kan vara att domaren redan tidigare har tagit ställning till samma stridiga sakförhållande som ska prövas i målet. Regeringen be- dömer att de allmänna bestämmelserna täcker in alla de situationer där fak- tiskt jäv föreligger. Det finns, som också Lagrådet påpekar, en risk för att specialbestämmelser för vissa jävssituationer som redan täcks av de all- männa bestämmelserna kan försvaga de allmänna bestämmelsernas be- tydelse och räckvidd. Det finns därför inte någon anledning att i den nya kompletteringslagen ta in en särskild jävsbestämmelse motsvarande den i 2006 års kompletteringslag. Det innebär också att den jävsregel med mot- svarande innehåll som finns i kompletteringslagarna till Bryssel II-förord- ningen, underhållsförordningen och 2007 års Haagkonvention kan upphävas. Som Lagrådet erinrar om är det även med en allmän reglering av vikt att jävsfrågan prövas i varje enskilt fall.

6.3.7Jäv vid verkställighet av ett avgörande om vårdnad, boende eller umgänge

Regeringens bedömning: Det bör inte införas en särskild bestäm- melse om jäv vid prövningen av en fråga om verkställighet av ett av- görande enligt föräldrabalken när en domare redan har prövat en fråga om verkställbarhet av avgörandet.

Utredningens förslag överensstämmer inte med regeringens

 

bedömning. Utredningens förslag innebär att om en domare har prövat en

 

fråga i ett exekvaturärende om verkställbarhet enligt Bryssel II-

93

 

Prop. 2013/14:219 förordningen eller 1996 års Haagkonvention, får han eller hon inte delta i verkställighetsprövningen (se betänkandet s. 210 och 213).

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser kommenterar inte utred- ningens förslag särskilt. Ett antal remissinstanser – Helsingborgs tings- rätt, Växjö tingsrätt och Östersunds tingsrätt ifrågasätter dock utredning- ens förslag. Några av dem pekar också på de svårigheter som strikta jävsregler för med sig för en mindre domstol.

Skälen för regeringens bedömning: Med den bedömning som regeringen gör i avsnitt 6.3.4 kommer samma tingsrätt att vara behörig att pröva både verkställbarhet och verkställighet av ett avgörande rörande ett barns person. Prövningen av verkställighet kommer därmed i många fall att ske i samma domstol som gjort den föregående exekvatur- prövningen. Frågan är dock om det bör innebära att en domare som deltagit i exekvaturprövningen är jävig att delta i handläggningen av verkställighetsfrågan. En domare är enligt allmänna regler jävig att handlägga ett mål om det bl.a. finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för domarens opartiskhet i målet (21 kap. 16 § FB, 4 kap. 13 § RB och 3 § ärendelagen). En sådan omständighet kan vara att domaren redan tidigare har tagit ställning till samma stridiga sakförhållande som ska prövas i målet. Utredningens förslag innebär att det i respektive kompletteringslag föreskrivs att om en domare har prövat en fråga om verkställbarhet enligt Bryssel II-förordningen eller 1996 års Haagkonvention, får han eller hon inte delta i prövningen av om beslutet ska verkställas. Prövningen om verkställbarhet respektive verkställighet av ett avgörande om ett barns person aktualiserar vanligtvis olika fråge- ställningar. Prövningen av om det finns något hinder mot verkställbarhet är av processuell natur. Prövningen kan avse t.ex. om det är uppenbart att det utländska avgörandet strider mot grunderna för rättsordningen (fr. ordre public) eller om en dom har meddelats mot en svarande som inte har delgetts stämning i målet. Prövningen av verkställighetsfrågan har ett helt annat fokus med utgångspunkt i vad som är barnets bästa. I de fall då en part kan hysa ett berättigat tvivel om domarens opartiskhet vid prövningen av verkställigheten, utgör de befintliga jävsreglerna – som

Helsingborgs tingsrätt och Östersunds tingsrätt påpekar – ett tillräckligt skydd. Det finns därför inte behov av någon särskild jävsregel för pröv- ningen av en fråga om verkställighet enligt 21 kap. FB. Som Lagrådet erinrar om är det även med en allmän reglering av vikt att jävsfrågan prövas i varje enskilt fall.

6.3.8Säkerhetsåtgärder efter en verkställbarhetsförklaring

Regeringens förslag: En tingsrätts beslut att ett avgörande ska förkla- ras verkställbart ska anses innefatta ett beslut om kvarstad eller någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se betänkan-

 

det s. 33 och 222 f.).

 

Remissinstanserna: Svea hovrätt och Hovrätten över Skåne och Ble-

94

kinge menar att bestämmelsen bör utformas på ett sådant sätt att det

 

framgår att även hovrättens eller Högsta domstolens bifall till en ansökan ska anses innefatta ett beslut om kvarstad eller någon annan åtgärd som avses i 15 kap. RB.

Skälen för regeringens förslag: För att verkställighet ska kunna ske med stöd av 2000 års Bryssel I-förordning samt Bryssel- och Lugano- konventionerna krävs att avgörandet först förklaras verkställbart. En verkställbarhetsförklaring ger sökanden en rätt att vidta säkerhetsåtgärder (artikel 47.2 i Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen samt artikel 39 i Brysselkonventionen). I tidigare lagstiftningsärenden har ansetts att det är lämpligt med en bestämmelse som upplyser om att de säkerhetsåtgärder som kan vidtas i Sverige till följd av ett beslut om verkställbarhetsförklaring är beslut om kvarstad eller någon annan åtgärd som avses i 15 kap. RB, se prop. 2001/02:146 s. 40 f. och propositionen Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar (prop. 2005/06:48 s. 35). Regeringen gör ingen annan bedömning nu.

I 2006 års kompletteringslag har den automatiska rätten att vidta säker- hetsåtgärder kopplats till hovrättens verkställbarhetsförklaring i det första steget (8 §). Eftersom motsvarande prövning nu föreslås ske i tingsrätt (se avsnitt 6.3.2), föreslår utredningen att det som föreskrivs i 8 § kom- pletteringslagen om hovrätten i stället ska gälla tingsrätten. Svea hovrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge menar att bestämmelsen bör avse även fall då hovrätten eller Högsta domstolen efter ett överklagande bifaller en ansökan om verkställbarhetsförklaring. Regeringen konsta- terar att utredningens förslag har en motsvarighet inte bara i 2006 års kompletteringslag utan även i kompletteringslagen till underhållsförord- ningen. Den föreslagna bestämmelsen måste ses i ljuset av utformningen av artikel 47 i 2000 års Bryssel I-förordning (jfr artikel 47 i Lugano- konventionen, artikel 39 i Brysselkonventionen och artikel 36 i underhållsförordningen).

Det rättsmedel som står till buds när det gäller tingsrättens beslut i det första steget är en ansökan om ändring. Ett sådant beslut kan alltså inte överklagas. Av artiklarna 47.2 och 47.3 följer att inga andra verkställig- hetsåtgärder än säkerhetsåtgärder får vidtas till dess att fristen för att ansöka om ändring har löpt ut eller, om ändring har sökts inom den tiden, beslut har meddelats med anledning av ansökan. När så har skett, är verkställigheten inte längre begränsad till att endast avse säkerhetsåtgär- der enligt artikeln. Om beslutet med anledning av en ansökan om ändring överklagas är det inte möjligt att enligt artikel 47 begränsa verkställig- heten till att bara avse säkerhetsåtgärder (mål 258-83 Calzaturificio Brennero sas mot Wendel GmbH Schuhproduktion International, ECR 1984 p. 3971). Den nuvarande lagregleringen tar sin utgångspunkt i att när full verkställighet kan begäras av ett avgörande, finns det inte skäl att ha särskilda regler om vad som ska gälla i fråga om säkerhetsåtgärder. Regeringen finner inte skäl att gå ifrån detta ställningstagande vid utformningen av bestämmelsen i den nya kompletteringslagen. I konse- kvens med det ställningstagandet finns det inte skäl att – som Svea hov- rätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge framför – föreskriva att ett beslut om verkställbarhetsförklaring i högre rätt ska anses innefatta ett beslut om kvarstad eller någon annan åtgärd som avses i 15 kap. RB. Bestämmelsen i den nya kompletteringslagen bör alltså som sina före-

Prop. 2013/14:219

95

Prop. 2013/14:219 gångare ta sikte endast på vad som ska gälla i fråga om säkerhetsåtgärder efter det första steget i exekvaturprövningen i tingsrätten.

7Ikraftträdande-

och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Den nya kompletteringslagen och flertalet lagändringar ska träda i kraft den 10 januari 2015. I den nya lagen och flertalet av lagändringarna ska det tas in övergångsbestämmelser som föreskriver att äldre föreskrifter ska gälla för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet. Särskilda ikraftträdande- och övergångsbestäm- melser behövs i två lagar som påverkas av när 2004 års ändrings- protokoll till Paris- och tilläggskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område blir tillämpligt i förhållande till Sverige.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens. Utred- ningens förslag till övergångsbestämmelser innebär att äldre bestäm- melser ska tillämpas på förfaranden som inletts före ikraftträdandet (se betänkandet s. 233 f.).

Remissinstanserna: Ingen av remissinstanserna lämnar synpunkter på utredningens förslag.

Skälen för regeringens förslag: 2012 års Bryssel I-förordning trädde i kraft den 10 januari 2013, men tillämpas fullt ut först från och med den 10 januari 2015. Enligt artikel 80 upphäver 2012 års förordning sin före- gångare, dvs. 2000 års förordning. 2012 års förordning innehåller dock övergångsbestämmelser som reglerar förhållandet mellan förordningarna (artikel 66). Innebörden av övergångsbestämmelserna är att 2012 års förordning tillämpas på rättsliga förfaranden som inleds från och med den 10 januari 2015, medan 2000 års förordning även fortsättningsvis ska tillämpas på sådana förfaranden som inleddes före denna dag. Det rätts- liga förfarande som avses med bestämmelserna är förfarandet i sak i ursprungsstaten och inte ett efterföljande förfarande angående erkän- nande eller verkställighet i den anmodade medlemsstaten. Av bestäm- melserna följer alltså att förordningen inte ska tillämpas på rättsliga för- faranden som har inletts i ursprungsmedlemsstaten före den 10 januari 2015. En konsekvens av övergångsbestämmelserna är att 2000 års Brys- sel I-förordning kommer att tillämpas i förhållandevis stor utsträckning under många år framöver.

Eftersom 2012 års Bryssel I-förordning börjar tillämpas den 10 januari 2015, bör den föreslagna kompletteringslagen träda i kraft denna dag. Detsamma bör gälla för de flesta lagändringar som i övrigt föreslås. En särskild situation föreligger dock när det gäller de föreslagna lagänd- ringarna i lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (av- snitt 2.21). Eftersom denna lag ännu inte har trätt i kraft, krävs inte några ikraftträdandebestämmelser till de lagändringar som nu föreslås, jfr pro-

positionen Internationella namnregler (prop. 1982/83:38 s. 17). Ikraft-

96

trädandebestämmelsen till denna lag som inte har trätt i kraft omfattar Prop. 2013/14:219 nämligen även dessa lagändringar. Det innebär att ett ikraftträdande

kommer att ske när 2004 års ändringsprotokoll till Paris- och tilläggs- konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område har trätt i kraft i förhållande till Sverige, se propositionen Kärnkraften – ökat ska- deståndsansvar (prop. 2009/10:173 s. 113). När lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor träder i kraft, upphör atomansvarig- hetslagen att gälla. Eftersom även de lagändringar som föreslås i atoman- svarighetslagen (avsnitt 2.6) påverkas av när 2004 års ändringsprotokoll till Paris- och tilläggskonventionen om skadeståndsansvar på atom- energins område träder i kraft i förhållande till Sverige, bör det över- lämnas till regeringen att bestämma när dessa lagändringar ska träda i kraft. Lagändringarna sätts alltså i kraft i anslutning till att konventionen har trätt i kraft.

Det följer av allmänna processrättsliga principer att den nya lagen och lagändringarna blir tillämpliga omedelbart. För att undvika komplika- tioner i pågående ärenden om exekvatur till följd av införandet av änd- rade förfaranderegler, bör det tas in övergångsbestämmelser som före- skriver att äldre föreskrifter ska gälla för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen för ärenden som har inletts i hovrätten före ikraft- trädandet. Även om ansökningar om exekvatur enligt gällande ordning i administrativt hänseende registreras som mål är de, som Lagrådet fram- håller, i processuell mening ärenden (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken, suppl. 75, oktober 2013, kommentaren till RP 6 §). I övergångsbestäm- melserna bör de därför betecknas som ärenden. För lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (avsnitt 2.21) krävs särskilda övergångsbestämmelser som reglerar vad som ska gälla om lagen sätts i kraft före den 10 januari 2015.

8

Konsekvenser av förslagen

 

 

 

Regeringens bedömning: Förslagen kan antas leda till en enklare och

 

snabbare verkställighet av domar i EU. Enskilda parter kommer vid

 

verkställighet av domar som är verkställbara enligt 2012 års Bryssel I-

 

förordning att slippa rättegångskostnader som tidigare uppkom i exe-

 

kvaturförfarandet.

 

 

Förslagen antas i ett inledningsskede innebära ökade kostnader för

 

utbildning av domare och andra anställda i domstolarna. På sikt be-

 

döms förslagen innebära vissa kostnadsbesparingar för domstolarna.

 

Förslagen bedöms innebära vissa ökade kostnader för Kronofogde-

 

myndigheten. Kostnadsökningarna ryms inom befintliga anslag.

 

 

Utredningens bedömning överensstämmer delvis med regeringens (se

 

betänkandet s. 236). Utredningen bedömer att förslagen inledningsvis

 

kommer att medföra vissa ökade kostnader för det allmänna. Kostnader-

 

na bör kunna rymmas inom berörda myndigheters befintliga anslags-

 

ramar. Förslagen bedöms av utredningen inte innebära några kostnads-

 

ökningar för enskilda och företag.

97

Prop. 2013/14:219

98

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna instämmer i bedöm- ningen eller har inte någon invändning mot den. Kronofogdemyndigheten anser att förslagen kommer att innebära kostnadsökningar för myndig- heten. Domstolsverket framhåller att bl.a. Nacka tingsrätt kan komma att få en ökad ärendetillströmning, men att konsekvenserna är svåra att för- utse på förhand. Verket är därför av uppfattningen att konsekvenserna av reformen, främst för Nacka tingsrätts del, bör följas upp när reglerna varit i kraft en tid. Nacka tingsrätt bedömer för egen del att förslaget innebär att tingsrätten kommer att pröva flertalet exekvaturärenden och pekar på att viss omfördelning av resurser måste ske. Hovrätten över Skåne och Blekinge anser att ett ökat arbete för hovrätterna kan förutses. Om detta ökade arbete på sikt ryms inom givna anslag återstår, enligt hovrätten, att se. Några remissinstanser – bl.a. Juridiska fakultetsnämn- den vid Uppsala universitet – påpekar att det kommer att krävas utbild- ning av domare och andra tjänstemän i det nya regelverket.

Skälen för regeringens bedömning: Trots att det länge har funnits en inre marknad utan gränser i EU har det varit kostsamt och tidsödande för en part att verkställa en dom i en annan medlemsstat. Avskaffandet av exekvaturförfarandet i 2012 års Bryssel I-förordning innebär att det blir enklare och kommer att gå snabbare att verkställa domar i EU. För en- skilda parter innebär det att de kommer att slippa rättegångskostnader för exekvaturförfarandet. För det allmänna innebär det att avgöranden från andra medlemsstater i EU på sikt inte kommer att behöva handläggas av en exekvaturdomstol, vilket är kostnadsbesparande. Även i övrigt för- väntas 2012 års Bryssel I-förordning innebära en rättssäkrare och effekti- vare handläggning i domstolarna av mål med internationella inslag.

Hovrätten över Skåne och Blekinge ställer frågan om inte den omstän- digheten att det kommer att bli enklare att ansöka om verkställighet av avgöranden kommer att leda till en ärendetillströmning till Kronofogde- myndigheten. Regeringen kan konstatera att det är svårt att göra några säkra prognoser om detta. Någon påtaglig ökning av antalet ärenden bedöms dock inte uppstå. Myndigheten hanterar redan enligt nuvarande ordning verkställighet efter det att en dom i exekvaturförfarandet för- klarats vara verkställbar och den prövning som myndigheten ska göra blir densamma i de fall där avgörandena blir direkt verkställbara. Krono- fogdemyndigheten bedömer för egen del att den nya förordningen kom- mer att innebära en ökad kostnadsbelastning för myndigheten när det gäller delgivning, översättning och framtagande av blanketter. Eftersom underrättelser till gäldenärer enligt 4 kap. 12 § första stycket UB regel- mässigt skickas med lösbrev får det antas att den nya förordningen kom- mer att innebära att vissa kostnader för delgivning som tidigare belastade Svea hovrätt i exekvaturförfarandet kommer att föras över på Krono- fogdemyndigheten vid verkställighet av avgöranden som är verkställbara enligt 2012 års Bryssel I-förordning. Även framtagandet av blanketter kommer att innebära vissa merkostnader för myndigheten. I fråga om kostnader för översättning finns det skäl att framhålla att enligt den an- givna förordningen kan myndigheten begära att sökanden i utsöknings- målet ska tillhandahålla översättningen (artikel 42.4). Denna bestäm- melse kompletterar utsökningsbalkens regler om översättning (2 kap. 8 § andra stycket UB). Trots detta kan i andra situationer vissa merkostnader för översättningar komma att uppstå. Regeringen bedömer dock att de

ekonomiska konsekvenserna av förslagen är begränsade och inte så stora Prop. 2013/14:219 att de bör påverka anslagen.

Förslaget om ett generellt överflyttande av exekvaturärenden från Svea hovrätt till tingsrätt kommer att medföra nya arbetsuppgifter och kostna- der för tingsrätterna. Förslaget innebär också att överprövning av exe- kvaturärendet kan ske i ytterligare en instans. Detta ska dock ställas mot att Svea hovrätt befrias från arbetsuppgifter och kostnader. Denna hovrätt kommer endast att – som framhålls av Hovrätten över Skåne och Blek- inge – tillsammans med övriga hovrätter pröva överklaganden av tings- rätternas beslut. Tyngdpunkten i prövningen kommer att ligga i tingsrätt och det är allmänt sett mindre kostsamt med handläggning i tingsrätt än i hovrätt. I linje med vad bl.a. Försäkringskassan och Juridiska fakultets- nämnden vid Uppsala universitet påpekar, kommer det att krävas inform- ation och utbildning av domare och andra anställda i domstolarna och hos Kronofogdemyndigheten om den nya ordningen. I ett inlednings- skede kommer detta att medföra kostnader. Det finns dock skäl att anta att förordningen i vart fall på sikt kommer att leda till vissa kostnadsbe- sparingar för domstolarna.

9 Författningskommentar

9.1Förslag till lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och

om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden

Lagen är ny och ersätter lagen (2006:74) med kompletterande bestäm-

 

melser om domstols behörighet och om erkännande och internationell

 

verkställighet av vissa avgöranden (2006 års kompletteringslag). Den

 

största skillnaden i förhållande till 2006 års kompletteringslag är att det i

 

den nya lagen finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

 

och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om

 

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på

 

privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning). En annan skillnad

 

är att flera kompletterande bestämmelser i lagen får ett nytt innehåll till

 

följd av att exekvaturförfarandet i första instans flyttas över från Svea

 

hovrätt till vissa tingsrätter. Det handlar om bestämmelser som komplet-

 

terar rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om

 

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på

 

privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning), konventionen den

 

27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av

 

domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner (Bryssel-

 

konventionen) och konventionen den 30 oktober 2007 om domstols be-

 

hörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens

 

område (Luganokonventionen). De kompletterande bestämmelserna till

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21

 

april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda

99

 

Prop. 2013/14:219 fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln) lyfts i sak oförändrade över från 2006 års kompletteringslag.

Inledande bestämmelser Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar

1.Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning),

2.rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning),

3.konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen),

4.konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om er- kännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Lugano- konventionen), och

5.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln).

Genom första stycket 1 och 2 kompletterar lagens bestämmelser även avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Danmarksavtalet), eftersom 2012 års Bryssel I- förordning och 2000 års Bryssel I-förordning tillämpas i förhållandet mellan EU och Danmark till följd av detta avtal.

 

Paragrafen anger lagens innehåll. Paragrafen motsvarar till stora delar 1 §

 

i 2006 års kompletteringslag (jfr prop. 2001/02:146 s. 45, prop.

 

2005/06:48 s. 32 f. och prop. 2006/07:106 s. 20 f.). Övervägandena finns

 

i avsnitt 6.1.

 

Av första stycket framgår att lagen innehåller kompletterande bestäm-

 

melser till 2012 och 2000 års Bryssel I-förordningar, Bryssel- och

 

Luganokonventionerna och förordningen om den europeiska exekutions-

 

titeln. I förhållande till 2006 års kompletteringslag omfattar lagen även

 

2012 års Bryssel I-förordning. Hänvisningen till 2007 års Lugano-

 

konvention omfattar även situationer där bestämmelserna i numera

 

upphävda 1988 års Luganokonvention tillämpas till följd av över-

 

gångsbestämmelserna i 2007 års konvention (jfr prop. 2008/09:205 s.

 

33).

 

Med anledning av Lagrådets synpunkt finns i andra stycket en upplys-

 

ning om att lagen även kompletterar Danmarksavtalet eftersom det följer

 

av det avtalet att 2012 års Bryssel I-förordning och 2000 års Bryssel I-

 

förordning även gäller i förbindelserna mellan EU och Danmark

 

(artiklarna 2.1 och 3.6). Med undantag för vissa föreskrifter i artikel 2.2

 

om ändring av tillämpningen av 2000 års Bryssel I-förordning innehåller

 

avtalet inte några självständiga materiella bestämmelser. I enlighet med

 

artikel 3.2 i avtalet har Danmark genom en skrivelse av den 20 december

 

2012 meddelat kommissionen sitt beslut att genomföra även 2012 års

100

Bryssel I-förordning. Det innebär att också denna förordning kommer att

tillämpas på förbindelserna mellan EU och Danmark. Eftersom det alltså Prop. 2013/14:219 i förhållande till Danmark är de båda Bryssel I-förordningarna – med de

modifieringar som följer av artikel 2.2 i Danmarksavtalet – som tillämpas blir kompletteringslagen tillämplig genom punkterna 1 och 2.

Reservforum

2 §

Om det finns svensk domsrätt enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § och någon annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Paragrafen innehåller regler om s.k. reservforum. Paragrafen motsvarar 2 § i 2006 års kompletteringslag (jfr prop. 2001/02:146 s. 45 f., prop. 2005/06:48 s. 33 och prop. 2005/06:200 s. 170). Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Av paragrafen framgår att Stockholms tingsrätt är behörig domstol när det finns internationell behörighet att ta upp ett mål i Sverige enligt nå- gon av de unionsrättsakter eller internationella instrument som omfattas av lagen, men svenska nationella forumregler inte anvisar någon behörig domstol.

Särskild vägransgrund

3 §

Om en ansökan görs enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 1–4 ska ett avgörande som rör ett civilrättsligt anspråk inte erkännas eller verkställas i Sverige, om det har meddelats i en annan stat i ett brottmål som gäller ett inte uppsåtligt brott mot någon som

1.varken har hemvist eller är medborgare i den staten,

2.inte har följt ett föreläggande om personlig inställelse, och

3.inte har haft tillfälle att svara i målet.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett visst slags avgörande inte får erkännas eller verkställas i Sverige med stöd av de unionsrätts- akter och internationella instrument som omfattas av lagen. Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser till artikel 64 i 2012 års Bryssel I-förordning, artikel 61 i 2000 års Bryssel I-förordning respektive 2007 års Luganokonvention och artikel II i protokollet till Brysselkon- ventionen. Dessa bestämmelser ger medlemsstaterna en möjlighet att i vissa fall vägra erkännande och verkställighet av domar som gäller civil- rättsliga anspråk som prövats inom ramen för ett utländskt brottmåls- förfarande avseende brott som inte är uppsåtliga. Sverige har utnyttjat denna möjlighet, vilket kommer till uttryck i paragrafen. Den motsvarar 3 § i 2006 års kompletteringslag (jfr prop. 2001/02:146 s. 46 f. och 2005/06:48 s. 33 f.). Bestämmelsens närmare innebörd behandlas också i prop. 1991/92:128 s. 222 och prop. 1997/98:102 s. 28 och 46. Överväg- andena finns i avsnitt 6.1.

Vid en tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning blir det aktuellt att ta ställning till denna särskilda vägransgrund när någon enligt 4 § an- söker om vägran av erkännande eller verkställighet. Det blir alltså tings-

rätten som i första instans prövar denna vägransgrund.

101

Prop. 2013/14:219

102

Erkännande och verkställighet enligt 2012 års Bryssel I-förordning Förfarande för vägran av erkännande eller verkställighet

4 §

En ansökan enligt 2012 års Bryssel I-förordning om att ett avgörande inte ska erkännas eller verkställas i Sverige görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

En ansökan enligt samma förordning om en förklaring att det inte finns grund för att vägra ett erkännande av ett avgörande görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol för frågor som rör vägran av erkännande eller verkställighet enligt 2012 års Bryssel I- förordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.2.

Paragrafen reglerar vad som gäller såväl för ansökningar om vägran av erkännande eller verkställighet enligt artiklarna 45 och 46 som för an- sökningar om en förklaring att det inte finns någon grund för att vägra ett erkännande enligt artikel 36.2 i förordningen. Paragrafen är även tillämplig när det i samband med en ansökan om vägran av verkställighet framställs ett yrkande om att verkställigheten ska begränsas till säker- hetsåtgärder, att verkställigheten ska göras beroende av ställande av säkerhet eller att verkställigheten helt eller delvis ska skjutas upp. Para- grafen är däremot inte tillämplig om en part i en pågående svensk rätte- gång gör gällande att en utländsk dom som är av betydelse för den svenska domstolens prövning inte ska erkännas här. I ett sådant fall är den svenska domstolen behörig att pröva om ett erkännande ska vägras (artikel 36.3). Det kan t.ex. röra sig om situationer när ett rättsförhållande som har fastställts i en utländsk dom är av prejudiciell betydelse i en rättegång i Sverige. Frågan om erkännande får då hanteras som en fråga i rättegången och avgöras enligt vanliga regler för rättegången.

Av första stycket framgår att en ansökan om vägran av erkännande el- ler verkställighet enligt artiklarna 45 och 46 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Av andra stycket framgår att en ansökan om en förklaring att det inte finns någon grund för att vägra ett erkännande enligt artikel 36.2 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar som rör vägran av erkännande och verkställighet.

5 §

Vid handläggning i domstol av ärenden som avses i 4 § tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av 2012 års Bryssel I-förordning.

I paragrafen regleras vilka övriga processrättsliga bestämmelser som ska tillämpas i förfaranden angående vägran av erkännande eller verkställig- het enligt 2012 års Bryssel I-förordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.4.

Av paragrafen framgår att lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) är tillämplig på domstolarnas handläggning av ärenden som avser dels ansökningar enligt artiklarna 45 och 46 om vägran av

erkännande eller verkställighet, dels ansökningar om en förklaring enligt Prop. 2013/14:219 artikel 36.2 att det inte finns någon grund för att vägra ett erkännande

enligt förordningen. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. kom- plettering och avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansätt- ning, kommunicering av handlingar och överklagande. Ärendelagen ska inte tillämpas om något annat följer av 2012 års Bryssel I-förordning. I många fall är det enkelt att bedöma om det föreligger en situation när ärendelagen kompletterar förordningen. Det gäller t.ex. i fråga om tids- frister för överklagande som inte alls regleras i 2012 års Bryssel I-för- ordning. Ett annat exempel är att förordningen inte innehåller några reg- ler om rättegångskostnader. Det innebär att bestämmelserna i 32 § ären- delagen är tillämpliga. I andra fall kan det vara svårare att avgöra om ärendelagen ska tillämpas. En utgångspunkt är att en tillämpning av ärendelagens reglering inte får vara i strid med förordningen och de syf- ten som bär upp denna. Det innebär bl.a. att bestämmelserna i förord- ningen om uppskjutande och vilandeförklaring av handläggningen (se artiklarna 44 och 51) gäller framför bestämmelsen om inhibition i 26 § ärendelagen.

I de fall där förordningen innehåller bestämmelser men där dessa inte kan anses vara uttömmande kompletterar ärendelagen förordningen. Av ärendelagen framgår att beslut får överklagas till hovrätten respektive Högsta domstolen och att prövningstillstånd krävs i båda instanserna (39 och 40 §§ ärendelagen). Dessa regler blir tillämpliga på beslut i sådana förfaranden som avses i 4 §. Ärendelagen innehåller också regler om inom vilken tid och till vilken domstol ett överklagande ska ges in (38 § ärendelagen).

Verkställighet

6 §

Om ett avgörande är verkställbart enligt 2012 års Bryssel I-förordning, verkställs avgörandet enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om inte något annat följer av förordningen.

Vid verkställighet av ett avgörande som rör en säkerhetsåtgärd tillämpas i stället bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av beslut om kvar- stad eller annan säkerhetsåtgärd.

Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser om vad som gäller för verkställighet av utländska avgöranden enligt 2012 års Bryssel I-för- ordning. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.1.

Av första stycket framgår att utländska avgöranden som är verkställ- bara enligt 2012 års Bryssel I-förordning verkställs enligt utsöknings- balken (UB), om inte något annat följer av förordningen. I artikel 39 regleras när ett utländskt avgörande ska anses vara verkställbart enligt förordningen. Avgörandet verkställs på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. Detta gäller alltså även om det utländska avgö- randet inte har fått laga kraft. Möjligheterna att begära att verkställigheten ska begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande av säker- het eller skjutas upp eller låta handläggningen av målet vila regleras i artiklarna 44 och 51. I denna situation tillämpas alltså förordningens be- stämmelser i stället för utsökningsbalkens.

103

Prop. 2013/14:219 I andra stycket regleras den situationen att det utländska avgörandet innehåller ett beslut om en säkerhetsåtgärd. Med uttrycket säkerhets- åtgärd avses i första hand sådana åtgärder som kan jämställas med åtgär- der enligt 15 kap. RB, dvs. kvarstad, återställande av rubbad besittning och olika andra åtgärder för att säkerställa sökandens rätt. Den utländska säkerhetsåtgärden ska verkställas enligt utsökningsbalken.

Anpassning

7 §

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att handlägga sådana frågor om anpassning som avses i artikel 54 i 2012 års Bryssel I-förordning. Vid myndighetens handläggning tillämpas utsökningsbalken, om inte något annat följer av förordningen.

Paragrafen innehåller regler om förfarandet för anpassning av utländska verkställighetsåtgärder som inte förekommer i den svenska rättsord- ningen. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.3.

I första meningen anges att det är Kronofogdemyndigheten som hand- lägger frågor om anpassning enligt artikel 54 i 2012 års Bryssel I-förord- ning. Om verkställighet begärs i Sverige av ett avgörande som innehåller en åtgärd eller ett beslut som inte finns i vår rättsordning, ska åtgärden eller beslutet i möjligaste mån anpassas till en åtgärd eller ett beslut som förekommer här. Åtgärden eller beslutet ska ha motsvarande verkan och eftersträva liknande mål och intressen. Anpassningen får inte innebära verkningar som är mer långtgående än dem som föreskrivs i ursprungs- medlemsstatens lagstiftning.

Av andra meningen framgår att Kronofogdemyndigheten vid sin handläggning ska tillämpa utsökningsbalken, om inte något annat följer av 2012 års Bryssel I-förordning. En anpassning kan bara ske till åt- gärder som finns i svensk materiell eller processrättslig lagstiftning.

Anpassningsbeslutet torde oftast fattas i samband med själva beslutet om verkställighet, men kan också fattas i ett tidigare skede. Ett beslut om anpassning kan överklagas enligt 18 kap. UB.

Särskild underrättelse i utsökningsmål

8 §

Om svaranden framför en invändning till Kronofogdemyndigheten som kan antas avse att avgörandet med tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning antingen inte ska verkställas i Sverige eller att verkställigheten ska begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande av säkerhet eller skjutas upp, ska Kronofogdemyndigheten utan dröjsmål underrätta honom eller henne om möjligheten enligt förordningen att göra invändningen gällande genom en ansökan till domstol.

Paragrafen innehåller bestämmelser om en särskild underrättelseskyldig- het för Kronofogdemyndigheten i förhållande till svaranden i ett utsök- ningsmål. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.6.

Av paragrafen följer att om svaranden i ett utsökningsmål som hand- läggs hos Kronofogdemyndigheten för fram en vägransgrund enligt ar-

tikel 45 i förordningen, ska Kronofogdemyndigheten ge en underrättelse

104

till honom eller henne. Detsamma gäller om svaranden åberopar en om- Prop. 2013/14:219 ständighet som kan antas avse att verkställigheten enligt artikel 44 i för-

ordningen ska begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av stäl- lande av säkerhet eller skjutas upp. Av underrättelsen ska framgå hur svaranden ska gå till väga för att få denna typ av invändning prövad, dvs. göra en ansökan till domstol. Det är angeläget att inte ha ett alltför restriktivt synsätt när det gäller i vilka situationer som en underrättelse ska ges till svaranden. Det bör vara tillräckligt att det kan antas att svaranden för fram en grund som innebär att verkställighet inte ska ske enligt 2012 års Bryssel I-förordning eller att verkställigheten ska begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande av säkerhet eller skjutas upp.

Underrättelsen ska ske utan dröjsmål. Det finns inget krav på att under- rättelsen ska delges svaranden. Det är inte heller någon förutsättning att svaranden har fått del av underrättelsen för att Kronofogdemyndigheten ska ta ställning till frågan om verkställighet eller någon annan åtgärd under verkställigheten. Underrättelsen kan sändas med posten eller läm- nas på annat lämpligt sätt. Ett annat lämpligt sätt kan vara ett e-postmed- delande till en e-postadress som uppgetts av svaranden. I vissa fall kan det vara lämpligt att lämna underrättelsen muntligen. Så kan t.ex. vara fallet när ett ställningstagande i verkställighetsfrågan är nära förestående och Kronofogdemyndigheten har tillgång till ett telefonnummer till sva- randen. Det är oavsett hur underrättelsen sker viktigt att informationen lämnas på ett sådant sätt att svaranden kan tillgodogöra sig den.

Erkännande, verkställbarhet och verkställighet enligt 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller Luganokonventionen

Förfarande för erkännande eller verkställbarhet

9 §

En ansökan om att ett avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart i Sverige enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 2–4 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol för ansökningar om erkännande eller verkställbarhet enligt 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller Luganokonventionen. Paragrafen motsvaras delvis av 4 § i 2006 års kompletteringslag (jfr framför allt prop. 2001/02:146 s. 47 f.). Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1–6.3.3.

Av paragrafen framgår att ansökan ska göras till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansök- ningar om erkännande och verkställbarhetsförklaring. De anknytnings- kriterier som ska tillämpas för att bestämma vilken av de utpekade tings- rätterna som är behörig i det enskilda fallet framgår av artikel 39.2 i 2000 års Bryssel I-förordning, artikel 32.2 i Brysselkonventionen respektive artikel 39.2 i Luganokonventionen.

105

Prop. 2013/14:219 10 §

En ansökan om ändring enligt en unionsrättsakt eller ett internationellt instrument som avses i 1 § 2–4 av ett beslut med anledning av en ansökan enligt 9 § görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

Om en sådan ansökan görs av den som har gjort ansökan enligt 9 §, ska den ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser för det andra steget av exekvaturförfarandet (artikel 43 i 2000 års Bryssel I-förordning, ar- tikel 43 i Luganokonventionen och artiklarna 36 och 37 i Brysselkon- ventionen). Paragrafen har delvis sin motsvarighet i 5 § andra stycket i 2006 års kompletteringslag. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.3.

Enligt 2000 års Bryssel I-förordning och konventionerna ska den som har ansökt om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart underrättas om beslutet i det första steget på det sätt som föreskrivs enligt lagen i den medlemsstat där verkställighet begärs. Detta innebär enligt 29 § ärendelagen (se 11 §) att beslutet sänds till parterna. Något krav på att beslutet delges sökanden finns inte.

Av första stycket framgår att en ansökan om ändring prövas av den tingsrätt som meddelade det ursprungliga beslutet.

I andra stycket finns en bestämmelse om den tid inom vilken den som har ansökt om erkännande eller verkställbarhet men inte fått bifall får ansöka om ändring av beslutet. Den fristen är fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. Tingsrätten prövar att ansökningen har kommit in i rätt tid. Av artikel 43.5 i 2000 års Bryssel I-förordning respektive Luganokonventionen samt artikel 36 i Brysselkonventionen framgår vilka tidsfrister som sökandens motpart måste hålla sig till när en an- sökan om erkännande eller verkställbarhet har bifallits.

11 §

Vid handläggning i domstol av ärenden som avses i 9 och 10 §§ tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av unionsrättsakten eller det internationella instrumentet.

I paragrafen regleras vilka övriga processrättsliga bestämmelser som ska tillämpas i ärenden om erkännande eller verkställbarhetsförklaring enligt 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller Luganokonven- tionen. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Av paragrafen framgår att ärendelagen är tillämplig på domstolarnas handläggning av ärenden om erkännande eller verkställbarhetsförklaring enligt 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller Lugano- konventionen. En förutsättning för att tillämpa ärendelagen är att inte något annat följer av den unionsrättsakt eller det internationella instrument som tillämpas. Särskilt det första steget av exekvatur- prövningen regleras i stor utsträckning där. Ärendelagen innehåller dock regler om bl.a. domstolarnas sammansättning, brister i en inledande skrivelse och handläggningen i allmänhet som blir tillämpliga redan i detta steg. När det gäller det andra steget av exekvaturprövningen finns färre regler i unionsrättsakterna och de internationella instrumenten. Vid den prövningen blir alltså ärendelagens regler tillämpliga i större

utsträckning.

106

Hänvisningen till ärendelagen innebär bl.a. att ett beslut kan överklagas

Prop. 2013/14:219

till hovrätt och Högsta domstolen och att prövningstillstånd krävs i båda

 

instanserna (39 och 40 §§ ärendelagen). Ärendelagen innehåller också

 

regler om inom vilken tid och till vilken domstol ett överklagande ska

 

ges in (38 § ärendelagen). (Jfr dock fristerna för en ansökan om ändring

 

enligt 10 § och artikel 43.5 i 2000 års Bryssel I-förordning respektive

 

Luganokonventionen samt artikel 36 i Brysselkonventionen.)

 

Verkställighet

 

12 §

 

Om ett avgörande förklaras verkställbart enligt en unionsrättsakt eller ett

 

internationellt instrument som avses i 1 § 2–4, verkställs avgörandet enligt

 

utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om

 

inte något annat följer av unionsrättsakten eller det internationella instrumentet.

 

Vid verkställighet av ett avgörande som rör en säkerhetsåtgärd tillämpas i

 

stället bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av beslut om

 

kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd.

 

Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser om vad som gäller

 

för verkställighet av utländska avgöranden som förklarats verkställbara

 

enligt 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen eller Lugano-

 

konventionen. Paragrafen motsvarar 7 § i 2006 års kompletteringslag (jfr

 

prop. 2001/02:146 s. 49 f. och prop. 2005/06:48 s. 34 f.). Övervägandena

 

finns i avsnitt 6.1.

 

13 §

 

Om tingsrätten bifaller en ansökan enligt 9 § om att ett avgörande ska förklaras

 

verkställbart, ska tingsrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller

 

någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

 

I paragrafen anges en konsekvens av att en tingsrätt i exekvaturförfaran-

 

dets första steg har förklarat ett beslut verkställbart, nämligen att beslutet

 

innefattar kvarstad och andra åtgärder som avses i 15 kap. RB. Paragra-

 

fen, som kompletterar artikel 47.2 i 2000 års Bryssel I-förordning och

 

Luganokonventionen samt artikel 39 i Brysselkonventionen, motsvarar

 

8 § i 2006 års kompletteringslag (jfr prop. 2001/02:146 s. 50 f. och prop.

 

2005/06:48 s. 35). Övervägandena finns i avsnitt 6.3.8.

 

Erkännande och verkställighet enligt förordningen om den

 

europeiska exekutionstiteln

 

Rättelse av intyg

 

14 §

 

Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel på grund av ett skrivfel eller

 

liknande inte stämmer överens med den bakomliggande domen eller officiella

 

handlingen eller det bakomliggande utslaget, ska intyget rättas av den domstol

 

eller myndighet som har utfärdat intyget.

 

Ett beslut i fråga om rättelse får inte överklagas.

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättelse av ett intyg om en euro-

 

peisk exekutionstitel. Paragrafen motsvarar 9 § i 2006 års komplette-

 

ringslag (jfr prop. 2005/06:48 s. 35 f.). Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

107

Prop. 2013/14:219

108

Återkallelse av intyg

15 §

Om ett intyg om en europeisk exekutionstitel har utfärdats i strid med de krav som finns i förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska intyget återkallas av den domstol eller myndighet som har utfärdat intyget.

Innan intyget återkallas ska parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Ett beslut i fråga om återkallelse får inte överklagas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel. Paragrafen motsvarar 10 § i 2006 års kompletteringslag (jfr prop. 2005/06:48 s. 36 f.). Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Verkställighet

16 §

Om ett avgörande intygas vara en europeisk exekutionstitel, verkställs avgörandet enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft, om inte något annat följer av artikel 21 eller 23 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.

Paragrafen innehåller bestämmelser om verkställighet i Sverige av ett utländskt avgörande som har intygats vara en europeisk exekutionstitel enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln. Paragrafen mot- svarar 11 § i 2006 års kompletteringslag (jfr prop. 2005/06:48 s. 37). Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015, då lagen (2006:74) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden ska upphöra att gälla.

2.Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

Övervägandena om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser finns i avsnitt 7.

Av punkten 1 framgår att lagen träder i kraft den 10 januari 2015, då 2006 års kompletteringslag ska upphöra att gälla.

Av punkten 2 framgår att äldre föreskrifter ska gälla för handlägg- ningen i hovrätt och Högsta domstolen för ärenden som har inletts i Svea hovrätt före ikraftträdandet. Om en ansökan om exekvatur har getts in före detta datum tillämpas alltså bestämmelserna i 2006 års komplette- ringslag.

9.2 Förslag till lag om ändring i lagen Prop. 2013/14:219 (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

3 kap. 8 §

En ansökan av en make om att ett utländskt beslut om upplösning av äktenskap ska gälla eller inte gälla i Sverige görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Innan tingsrätten prövar frågan ska den andra maken ges tillfälle att yttra sig över ansökan, om det kan ske.

Ett beslut som inte innebär att det utländska beslutet ska gälla hindrar inte att frågan prövas på nytt.

Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första stycket tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen innehåller regler för prövningen av om ett utländskt beslut om upplösning av äktenskap ska gälla eller inte gälla i Sverige. Övervägan- dena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Ändringen i den första meningen i första stycket innebär att en ansökan om att ett utländskt beslut om upplösning av äktenskap ska gälla eller inte gälla inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. An- sökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva en ansökan. Ändringen i den andra meningen är en anpassning till att det är tingsrätt som är behörig att pröva en an- sökan.

Av tredje stycket, som är nytt, framgår att i övrigt ska ärendelagen tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden enligt denna para- graf. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning och överklagande.

Övriga ändringar i paragrafen är endast redaktionella eller språkliga.

9.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz

8 §

En dom eller en förlikning som enligt 1–5 §§ gäller i Sverige ska, efter en ansökan av en part, förklaras verkställbar.

Paragrafen anger förutsättningarna för att förklara en dom eller en förlik- ning verkställbar i Sverige.

Paragrafen ändras endast språkligt.

9 §

En ansökan om att en dom eller en förlikning ska förklaras verkställbar görs till

 

den tingsrätt som regeringen föreskriver.

 

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

 

1. domen i original eller en kopia av domen som har bestyrkts av den aktuella

 

myndigheten,

109

 

Prop. 2013/14:219

110

2. bevis om att domen har fått laga kraft,

3.domstols protokoll eller någon annan handling som visar att villkoren i 5 § första stycket är uppfyllda, och

4.om ansökan avser en tredskodom, handlingar i original eller i bestyrkt kopia som visar att en part som uteblivit har fått del av stämningen i tid antingen personligen eller genom ett ombud med fullmakt, eller, i fall som avses i 5 § första stycket 7, att han eller hon fått del av stämningen på det sätt som föreskrivs där.

Om ansökan avser en förlikning, ska sökanden tillsammans med ansökan ge in en kopia av ett protokoll som bestyrkts av en behörig myndighet samt bevis om att förlikningen har stadfästs av en domstol och kan verkställas i Schweiz.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet som meddelats av schweiziska förbundskansliet. En översättning av handlingarna till svenska ska även ges in. Översättningen ska vara bestyrkt av en svensk diplo- matisk eller konsulär tjänsteman som är anställd i Schweiz eller av en schweizisk diplomatisk eller konsulär tjänsteman som är anställd i Sverige eller av en svensk notarius publicus.

Paragrafen reglerar vilken domstol som prövar en ansökan om verkställ- barhetsförklaring och vilka handlingar som ska ges in tillsammans med en ansökan om verkställbarhetsförklaring. Övervägandena finns i av- snitten 6.3.1 och 6.3.2.

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att en dom eller förlikning ska förklaras verkställbar inte längre ska göras till Svea hov- rätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaring.

Övriga ändringar i paragrafen är endast redaktionella eller språkliga.

10 §

Om en dom eller förlikning förklaras verkställbar, verkställs domen eller förlikningen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En före- skrift om tvångsmedel i domen eller förlikningen ska dock inte tillämpas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller för verkställighet av domar eller förlikningar.

Bestämmelserna i paragrafen motsvarar med språkliga ändringar hit- tills gällande 11 § första meningen första ledet och andra meningen.

Den hittills gällande bestämmelsen i 10 § om domstolens skyldighet att kommunicera en ansökan innan ärendet avgörs tas bort. Bestämmelser om kommunicering av handlingar finns i 15 § ärendelagen (se 11 §).

11 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen reglerar vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska tillämpas i ärenden om verkställbarhetsförklaring. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Av paragrafen, som får ett nytt innehåll, framgår att ärendelagen ska tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbar- hetsförklaring av en dom eller en förlikning. Ärendelagen innehåller

bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens Prop. 2013/14:219 sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och över-

klagande.

Bestämmelserna i hittills gällande 11 § flyttas till 10 § med undantag för bestämmelsen i första meningen andra ledet om inhibition som tas bort. Bestämmelser om inhibition finns i 26 § andra stycket ärendelagen.

9.4Förslag till lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo

2 kap. 13 §

En ansökan om att en dom som avses i 12 § ska förklaras verkställbar i Sverige görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Om tingsrätten finner att domen uppfyller villkoren för erkännande enligt 12 §, ska den förklara att domen är verkställbar. Domen verkställs på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av en ansökan om verkställbarhetsförklaring av en utländsk dom och om verkan av en sådan förklaring. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att en dom ska förklaras verkställbar inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tings- rätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om verkställbarhets- förklaring.

Ändringen i andra stycket är en anpassning till att det är tingsrätten som är behörig domstol för en ansökan om verkställbarhetsförklaring. Bestämmelserna i första meningen om kommuniceringsskyldighet och i andra meningen andra ledet om inhibition utgår. Sådana bestämmelser finns i 15 § och 26 § andra stycket ärendelagen (se tredje stycket).

Av tredje stycket, som är nytt, framgår att ärendelagen ska tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbarhetsförkla- ring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av hand- lingar, inhibition och överklagande.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

111

Prop. 2013/14:219

9.5Förslag till lag om ändring i lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn

5 §

Ett avgörande som enligt 1–4 §§ gäller i Sverige ska efter en ansökan förklaras verkställbart.

I paragrafen anges att avgöranden som gäller i Sverige efter en ansökan kan förklaras verkställbara här.

I paragrafen görs endast språkliga ändringar.

6 §

Även en dom om underhåll till barn som får verkställas i den stat där domen meddelats trots att den inte fått laga kraft ska efter en ansökan förklaras verkställbar under förutsättning att domen meddelats i en stat som avses i 1 § och att en dom av detta slag hade kunnat meddelas av en svensk domstol i ett motsvarande fall. Detsamma gäller i fråga om en domstols beslut om underhåll till barn som meddelats för tiden till dess frågan avgjorts genom en dom eller ett beslut som har fått laga kraft. Om avgörandet enligt 3 eller 4 § inte skulle gälla i

Sverige, får det inte förklaras verkställbart.

I paragrafen anges förutsättningarna för att förklara bl.a. ett utländskt avgörande som inte fått laga kraft verkställbart i Sverige.

I paragrafen görs endast språkliga ändringar.

7 §

En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av en myndighet,

2.bevis om att avgörandet får verkställas i den stat där det har meddelats,

3.om den som har ålagts underhållsskyldighet har uteblivit eller annars inte besvarat ett krav på underhåll, stämningsansökan eller motsvarande handling i bestyrkt kopia och bevis om att ansökan eller handlingen har delgetts före avgörandet, och

4.en bestyrkt översättning till svenska av handlingarna i ärendet.

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol för en ansökan

 

om verkställbarhetsförklaring av ett utländskt avgörande och vilka hand-

 

lingar som ska ges in tillsammans med en ansökan om verkställbarhets-

 

förklaring. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

 

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att ett utländskt

 

avgörande ska förklaras verkställbart inte längre ska göras till Svea hov-

 

rätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen

112

föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka

 

av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om Prop. 2013/14:219 verkställbarhetsförklaring.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga eller redaktionella.

8 §

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i av- görandet ska dock inte tillämpas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som efter en verkställbar- hetsförklaring gäller för verkställighet av utländska domar och beslut angående underhåll till barn.

Bestämmelsen i paragrafen motsvarar med språkliga ändringar hittills gällande 9 § första meningen första ledet och andra meningen.

Bestämmelsen i hittills gällande 8 § om kommuniceringsskyldighet tas bort. Bestämmelser om kommunicering av handlingar finns i 15 § ären- delagen (se 9 §).

9 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tilläm- pas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen reglerar vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska tillämpas i ärenden om verkställbarhetsförklaring. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Av paragrafen, som får ett nytt innehåll, framgår att ärendelagen är tillämplig vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställ- barhetsförklaring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvis- ning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och överklagande.

Bestämmelserna i hittills gällande 9 § flyttas till 8 §, med undantag för bestämmelsen i första meningen andra ledet om inhibition som tas bort. En bestämmelse om inhibition finns i 26 § andra stycket ärendelagen.

9.6Förslag till lag om ändring

i atomansvarighetslagen (1968:45)

38 §

Om en dom i ett mål om ersättning för en atomskada har meddelats i en annan konventionsstat och om domstolarna i den staten enligt Pariskonventionen är behöriga att pröva den tvist som domen gäller, ska domen, när den har fått laga kraft och kan verkställas i den stat där den meddelats, efter en ansökan verkställas i Sverige utan att en ny prövning sker av den sak som avgjorts genom domen. Det finns dock inte någon skyldighet att verkställa en utländsk dom, om det ansvarighetsbelopp som gäller för atomanläggningens innehavare därigenom skulle överskridas.

En ansökan om verkställighet görs till den tingsrätt som regeringen före- skriver. Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1. domen i original eller i kopia som bestyrkts av en myndighet, och

113

Prop. 2013/14:219 2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats, att domen avser ersättning enligt Pariskonventionen samt att den har fått laga kraft och kan verkställas i den staten.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen meddelats. Om en handling i ärendet inte är skriven svenska, danska eller norska, ska en översättning till svenska ges in tillsammans med handlingen. Översättningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

Om en ansökan om verkställighet bifalls, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställighet tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av en ansökan om exekvatur. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Atomansvarighetslagen ska upphävas och ersättas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Lagändringarna har dock ännu inte trätt i kraft utan träder i kraft den dag regeringen bestäm- mer (se prop. 2009/10:173 s. 114).

Ändringen i andra stycket innebär att en ansökan om exekvatur inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behö- riga att pröva ansökningar om exekvatur.

Fjärde stycket motsvarar hittills gällande femte stycket första ledet. Av femte stycket, som får ett nytt innehåll, framgår att i övrigt ska

ärendelagen tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden om exekvatur. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och överklagande.

Bestämmelserna i hittills gällande fjärde stycket om kommunicerings- skyldighet och femte stycket andra ledet om inhibition tas bort. Mot- svarande bestämmelser finns 15 § och 26 § andra stycket ärendelagen.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

9.7Förslag till lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till kon- ventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

7 §

En ansökan om att en utländsk dom som enligt artikel 31 tredje och fjärde styckena kan verkställas i Sverige ska förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.domen i original eller i kopia som bestyrkts av en myndighet, och

2.en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats, att domen avser en tvist om befordran som omfattas av konventionen samt att den har fått laga kraft och kan verkställas i nämnda stat.

114

De handlingar som avses i första stycket ska vara försedda med ett bevis om Prop. 2013/14:219 utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller

konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen meddelats. Om en handling i ärendet inte är skriven svenska, danska eller norska, ska även en översättning av handlingen till svenska ges in. Översättningen ska vara be- styrkt av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av en ansökan om verkställbarhetsförklaring av en utländsk dom och om verkan av en sådan förklaring. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställbart inte längre ska göras till Svea hov- rätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaring.

Bestämmelsen i tredje stycket om verkan av en verkställbarhetsförkla- ring motsvarar i sak hittills gällande fjärde stycket första ledet.

Av fjärde stycket, som får ett nytt innehåll, framgår att i övrigt ska ärendelagen tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbarhetsförklaring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommu- nicering av handlingar, inhibition och överklagande.

Bestämmelserna i hittills gällande tredje stycket om kommunicerings- skyldighet och fjärde stycket andra ledet om inhibition tas bort. Motsva- rande bestämmelser finns 15 § och 26 § andra stycket ärendelagen.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga eller redaktionella.

9.8Förslag till lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)

14 §

En tvist om en sjömans anställningsförhållande får inte dras inför en utländsk myndighet.

Första stycket gäller inte om något annat följer av de unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § 1–4 lagen (2014:000) med komplet- terande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Paragrafen innehåller ett förbud mot att vända sig till en utländsk myndighet med en tvist om en sjömans anställningsförhållande.

Ändringen i andra stycket innebär att hänvisningen till 2006 års kom- pletteringslag ersätts med en hänvisning till 2014 års kompletteringslag. Vidare anpassas terminologin till Lissabonfördraget.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

115

Prop. 2013/14:219

116

9.9Förslag till lag om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

9 §

En ansökan om att ett avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndighet,

2.bevis om att exekutionstiteln får verkställas i den stat där den har upprättats,

3.om ansökan avser en dom eller ett beslut om underhållsskyldighet som har meddelats mot någon som har uteblivit, en handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning med underrättelse, som avses i 4 § andra stycket, har delgetts i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där domen eller beslutet har meddelats,

4.om sökanden är ett offentligt organ, behövliga handlingar om organets behörighet att begära verkställighet,

5.en bestyrkt översättning av handlingarna till svenska, såvida inte tingsrätten anser att det inte behövs.

Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol för en ansökan om verkställbarhetsförklaring av ett utländskt avgörande och vilka hand- lingar som ska ges in tillsammans med en sådan ansökan. Övervägan- dena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställbart inte längre ska göras till Svea hov- rätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaring.

De hittills gällande bestämmelserna i tredje stycket om komplettering av en ofullständig ansökan tas bort. Motsvarande bestämmelser finns i

9§ ärendelagen (se 11 §).

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

10§

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i av- görandet ska dock inte tillämpas.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som efter en verkställbar- hetsförklaring gäller för verkställighet av utländska avgöranden angående underhållsskyldighet.

Bestämmelsen i paragrafen motsvarar med språkliga ändringar 11 § första meningen första ledet och andra meningen.

Bestämmelsen i hittills gällande 10 § om kommuniceringsskyldighet tas bort. Bestämmelser om kommunicering av handlingar finns i 15 § ärendelagen (se 11 §).

11 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prop. 2013/14:219

Paragrafen reglerar vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska tillämpas i ärenden om verkställbarhetsförklaring. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Av paragrafen, som får ett nytt innehåll, framgår att ärendelagen är tillämplig på domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbarhets- förklaring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och överklagande.

De hittills gällande bestämmelserna i 11 § flyttas till 10 §, med undan- tag för bestämmelsen i första meningen andra ledet om inhibition som tas bort. En bestämmelse om inhibition finns i 26 § andra stycket ärende- lagen.

9.10Förslag till lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

7 §

Denna lag tillämpas inte om något annat följer av de unionsrättsakter och internationella instrument som omfattas av lagen (2014:000) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden, eller av särskilda bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på särskilda rätts- områden.

Lagen tillämpas inte heller i fråga om

1.dom eller förlikning i mål om boskillnad, legal separation, äkten- skapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adoptivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om verkställighet av en dom som ska gälla i Sverige enligt 22 § förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption eller förmynderskap,

2.dom eller förlikning som rör vårdnad om eller rätt till umgänge med barn eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verkställighet enligt 6 §,

3.dom eller förlikning som rör familjerättslig underhållsskyldighet,

4.dom eller förlikning som rör faderskapet till barn,

5.dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av dessa stater,

6.dom eller förlikning som rör

a)en gäldenärs försättande i konkurs,

b)inledande av en förhandling om offentligt ackord utan konkurs,

c)andra frågor som beror av en konkursdomares eller konkursdomstols prövning, eller

d)en rättshandlings eller någon annan åtgärds ogiltighet eller återgång på

grund av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av

 

de nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om

 

offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade hemvist i något av de nor-

 

diska länderna, eller

117

Prop. 2013/14:219 7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild domstol för handläggning av tvister som rör kollektivavtal.

Paragrafen anger undantag från lagens tillämpningsområde.

Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 2006 års kom- pletteringslag ersätts med en hänvisning till 2014 års kompletteringslag.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

9.11Förslag till lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område

1 §

Denna lag är tillämplig på domar på privaträttens område som har meddelats i Österrike. Lagen tillämpas på sådana domar även om de har meddelats i ett straffrättsligt förfarande. Lagen tillämpas inte om något annat följer av de unionsrättsakter och internationella instrument som omfattas av lagen (2014:000) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Paragrafen reglerar lagens tillämpningsområde.

Ändringen i paragrafen innebär att hänvisningen till 2006 års kom- pletteringslag ersätts med en hänvisning till 2014 års kompletteringslag.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

12 §

En österrikisk dom som ska erkännas i Sverige och som får verkställas i Österrike ska efter en ansökan förklaras verkställbar.

Paragrafen anger förutsättningarna för att förklara att en österrikisk dom ska vara verkställbar i Sverige.

I paragrafen görs endast språkliga ändringar.

13 §

En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om behörig domstol för en an- sökan om en verkställbarhetsförklaring av en österrikisk dom. Övervä- gandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställbart inte längre ska göras till Svea hov- rätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om verkställbarhetsförklaring.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

118

14 §

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in domen i original eller en kopia av domen som bestyrkts av en behörig myndighet samt bevis om att domen har fått laga kraft och får verkställas i Österrike.

Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som behövs för tingsrättens prövning av ansökan.

De handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan ska vara skrivna på svenska eller åtföljas av en översättning till svenska. Riktigheten av översättningen ska vara bestyrkt av en person som är behörig att i Sverige eller Österrike bestyrka en sådan översättning. Tingsrätten får medge undantag från kravet på översättning.

Paragrafen föreskriver vilka handlingar som ska ges in tillsammans med en ansökan om en verkställbarhetsförklaring.

Ändringarna i paragrafen är en anpassning till att det är tingsrätten som är behörig domstol för en ansökan om verkställbarhetsförklaring.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

16 §

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i domen ska dock inte tillämpas.

Paragrafen innehåller regler om verkan av ett beslut om verkställbarhets- förklaring.

Ändringen i paragrafen innebär att den hittills gällande bestämmelsen i första meningen andra ledet om inhibition tas bort. En bestämmelse om inhibition finns i 26 § andra stycket ärendelagen (se 16 a §).

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

16 a §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen, som är ny, reglerar vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska tillämpas i ärenden om verkställbarhetsförklaring. Övervägan- dena finns i avsnitt 6.3.5.

Av paragrafen framgår att ärendelagen är tillämplig vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbarhetsförklaring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och överklagande.

17 §

En förlikning som har träffats inför en österrikisk domstol i en privaträttslig fråga som omfattas av denna lag ska efter en ansökan förklaras verkställbar, om

1.förlikningen får verkställas i Österrike och

2.det inte finns sådana omständigheter som avses i 6 § 1, 2 eller 3.

För handläggningen av frågor om verkställbarhet av förlikningar tillämpas12– 16 a §§.

Prop. 2013/14:219

119

Prop. 2013/14:219 I paragrafen finns bestämmelser om verkställbarhet av förlikningar som träffats inför en österrikisk domstol.

Ändringen i andra stycket innebär att paragrafen hänvisar även till den nya 16 a §. Hänvisningen innebär att ärendelagen är tillämplig även vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbarhet av österrikiska förlikningar.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

18 §

Om en säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken har beviljats, ska vid tillämpning av 15 kap. 7 § samma balk en talan som väcks vid en österrikisk domstol jämställas med en talan som väcks vid en svensk domstol, om den öster- rikiska rättegången kan leda till en dom som enligt denna lag kan verkställas här. Det förhållandet att en sådan rättegång redan pågår eller att saken har avgjorts genom en dom som ännu inte har fått laga kraft hindrar inte att en säkerhets- åtgärd beviljas.

Ett beslut om en säkerhetsåtgärd förfaller en månad efter det att domen i den österrikiska rättegången har fått laga kraft, om inte en ansökan om att domen ska förklaras verkställbar i Sverige har gjorts dessförinnan. Om en ansökan om verkställbarhetsförklaring har gjorts inom denna tid, ska beslutet gälla till dess ansökan prövas, om inte tingsrätten bestämmer något annat. Om det inte finns något beslut om en säkerhetsåtgärd när ansökan görs, får tingsrätten på yrkande besluta om en sådan åtgärd i avvaktan på att ansökan prövas.

Paragrafen reglerar möjligheterna för en part att få ett anspråk som fram- ställts i en österrikisk rättegång säkerställt i Sverige genom kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd.

Ändringarna i paragrafen är en anpassning till att det är tingsrätten som är behörig domstol för ansökningar om verkställbarhet enligt lagen.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

9.12Förslag till lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser

12 §

En ansökan om att en rekommendation ska förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Rekommendationen ska ges in i original eller i bestyrkt kopia. Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in.

Om en rekommendation förklaras verkställbar, verkställs rekommendationen på samma sätt som en dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tilläm- pas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av en ansökan om verkställbarhetsförklaring av en rekommendation efter en inter- nationell förlikning och om verkan av en sådan förklaring. Övervägan- dena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

120

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att en rekommen- Prop. 2013/14:219 dation ska förklaras verkställbar inte längre ska göras till Svea hovrätt

utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen före- skriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om verk- ställbarhetsförklaring.

Bestämmelsen i andra stycket motsvarar hittills gällande tredje stycket första ledet.

Av tredje stycket framgår att i övrigt ska ärendelagen tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbarhetsförklaring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofull- ständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och överklagande.

Den hittills gällande bestämmelsen i andra stycket om kommuni- ceringsskyldighet tas bort liksom bestämmelsen om inhibition i hittills gällande tredje stycket andra ledet. Bestämmelser om kommunicering av handlingar respektive inhibition finns i 15 och 26 §§ ärendelagen.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

9.13Förslag till lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

5 §

En ansökan om att en utländsk dom ska förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet, och

2.en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser en tvist om befordran som omfattas av fördraget samt att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den har fått laga kraft.

Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som behövs för tingsrättens prövning av saken. Om det finns anledning till det, får tingsrätten kräva att de handlingar som har getts in tillsammans med ansökan ska förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats.

Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in. Tingsrätten får medge undantag från kravet på översättning.

Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av en ansökan om verkställbarhetsförklaring av en utländsk dom. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att en utländsk dom ska förklaras verkställbar inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskri- ver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av lan- dets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om verk-

ställbarhetsförklaring.

121

Prop. 2013/14:219 Ändringarna i tredje och fjärde styckena är en anpassning till att det är tingsrätten som är behörig domstol för en ansökan om verkställbarhets- förklaring.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

6 §

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Den sak som har avgjorts genom en dom som avses i 4 § första stycket 1 eller genom en förlikning eller skiljedom som avses i 4 § andra stycket får inte prövas på nytt.

Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan av en verkställbarhetsför- klaring och vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska tillämpas vid handläggningen i domstol. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Bestämmelsen i första stycket om verkan av en verkställbarhetsförkla- ring motsvarar hittills gällande andra stycket första ledet.

Av andra stycket, som får ett nytt innehåll, framgår att i övrigt ska ärendelagen tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbarhetsförklaring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommu- nicering av handlingar, inhibition och överklagande.

Bestämmelserna i hittills gällande första stycket om kommunicerings- skyldighet och i andra stycket andra ledet om inhibition tas bort. Be- stämmelser om kommunicering av handlingar respektive inhibition finns i 15 och 26 §§ ärendelagen.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

9.14Förslag till lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

9 §

Frågan om ett avgörande som avses i 7 § gäller i Sverige kan prövas av tingsrätt efter en ansökan av någon som har varit part i den utländska rättegången och vars rätt frågan rör. Om en sådan fråga uppkommer inför en annan svensk myndighet än en domstol, får även myndigheten vid behov begära en sådan prövning av tingsrätten.

En ansökan enligt första stycket görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Innan tingsrätten prövar frågan ska motparten få tillfälle att yttra sig över ansökan, om det kan ske.

Vid handläggning i domstol av ett ärende som avses i första stycket tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen reglerar handläggningen i domstol av en ansökan om att ett utländskt domstolsavgörande ska gälla i Sverige. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

122

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att ett utländskt Prop. 2013/14:219 avgörande ska gälla i Sverige inte längre ska göras till Svea hovrätt utan

till en tingsrätt.

Av andra stycket, som får ett nytt innehåll, framgår att en ansökan enligt första stycket görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om att utländska domstolsavgöranden ska gälla i Sverige.

Tredje stycket är nytt. Bestämmelsen om kommunicering av handlingar motsvarar hittills gällande andra stycket första meningen.

Av fjärde stycket, som är nytt, framgår att i övrigt ska ärendelagen tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden. Ärendelagen inne- håller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rät- tens sammansättning och överklagande.

Bestämmelsen i hittills gällande andra stycket om kommunicering av handlingar när ansökan görs av en myndighet tas bort. De som avses med bestämmelsen är numera att anse som motparter. Ingen ändring är avsedd i sak.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

9.15Förslag till lag om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden

16 §

Ett utländskt domstolsavgörande som är verkställbart i domstolslandet och som gäller i Sverige får verkställas, om avgörandet har förklarats verkställbart här.

En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i original eller i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet samt de ytterligare handlingar som tingsrätten behöver för sin prövning.

Paragrafen reglerar förfarandet för att förklara ett utländskt domstolsav- görande om makars eller sambors förmögenhetsförhållanden verkställ- bart i Sverige. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Ändringen i andra stycket innebär att en ansökan om att ett utländskt domstolsavgörande ska förklaras verkställbart inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansök- ningar om verkställbarhetsförklaring.

Ändringen i tredje stycket, som reglerar vilka handlingar som ska ges in till domstolen tillsammans med ansökan, är en anpassning till att det är tingsrätten som är behörig domstol för en ansökan om verkställbarhet. Bestämmelsen om kommuniceringsskyldighet i tredje stycket tas bort. Bestämmelser om kommunicering av handlingar finns i 15 § ärendelagen (se 17 § andra stycket).

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

123

Prop. 2013/14:219 17 §

Om ett avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som ett motsvarande svenskt avgörande som har fått laga kraft. En föreskrift om tvångsmedel i avgörandet ska dock inte tillämpas.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

I paragrafen anges verkan av att ett utländskt avgörande förklaras verk- ställbart i Sverige och vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska tillämpas vid handläggningen i domstol.

Ändringen i första stycket innebär att första meningen andra ledet om inhibition tas bort. En bestämmelse om inhibition finns i 26 § andra stycket ärendelagen (se andra stycket).

Av andra stycket, som är nytt, framgår att i övrigt är ärendelagen tillämplig vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbar- hetsförklaring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och överklagande.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

9.16Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)

13 kap. 60 §

Ett avtal som har ingåtts innan en tvist har uppkommit och som inskränker kärandens rätt att få en tvist om transport av styckegods enligt detta kapitel prövad vid domstol är ogiltigt i den utsträckning som det begränsar kärandens rätt att enligt eget val väcka talan vid domstolen för den ort där

1.svaranden har sitt huvudkontor eller, om ett huvudkontor saknas, där svaranden har sin vanliga vistelseort,

2.transportavtalet ingicks, förutsatt att svaranden där har driftställe för sin rörelse, filial eller företrädare, genom vars förmedling avtalet har ingåtts, eller

3.den avtalade lastningshamnen eller den avtalade eller faktiska lossningshamnen ligger.

Trots första stycket kan en talan alltid väckas vid domstolen för den ort som har angetts i transportavtalet. Efter det att en tvist har uppkommit får parterna fritt avtala hur tvisten ska behandlas.

Om ett konossement har utfärdats enligt ett certeparti som innehåller bestämmelser om behörig domstol eller skiljedomsförfarande utan att konossementet uttryckligen anger att dessa bestämmelser är bindande för innehavaren av konossementet, får transportören inte åberopa bestämmelserna mot en innehavare av konossementet som har förvärvat det i god tro.

Första stycket gäller inte om varken den avtalade lastningshamnen eller den avtalade eller faktiska lossningshamnen ligger i Sverige, Danmark, Finland eller Norge eller om något annat följer av de unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § 1–4 lagen (2014:000) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Paragrafen reglerar verkan av s.k. jurisdiktions- eller prorogationsklau- suler vid styckegodstransport.

124

Ändringen i fjärde stycket är en följd av tillkomsten av 2012 års Brys- Prop. 2013/14:219 sel I-förordning och att 2006 års kompletteringslag ersätts av en ny kom-

pletteringslag och innebär att även 2012 års Bryssel I-förordning har företräde framför bestämmelserna i första stycket.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

21 kap. 2 §

I fråga om behörigheten för en sjörättsdomstol att ta upp ett tvistemål som avses i 1 § första stycket ska bestämmelserna om laga domstol i tvistemål i allmänhet tillämpas.

En talan får även väckas vid sjörättsdomstolen för den ort där fartyget finns. Om säkerhet för en fordran har ställts hos en myndighet till befrielse från kvarstad eller nå- gon annan säkerhetsåtgärd, får en talan väckas även vid sjörättsdomstolen för den ort där säkerheten har ställts. En talan som avser en fordran som säkerheten har avsett får väckas vid sistnämnda sjörättsdomstol, även om säkerheten har upphört att gälla.

Om det inte finns en sjörättsdomstol på den ort där svaranden har kunnat sökas enligt första eller andra stycket, väcks en talan vid den sjörättsdomstol som är närmast den orten.

Om flera är redare i ett fartyg, ska fartygets hemort anses som rederiets hemvist.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte om något annat följer av lagen (2014:000) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden eller av de unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § 1–4 den lagen. Andra stycket i denna paragraf gäller dock om fartyget är belagt med kvarstad.

Paragrafen innehåller de allmänna forumbestämmelserna för sjörättsmål. Ändringen i femte stycket är en följd av tillkomsten av 2012 års Bryssel I-förordning och att 2006 års kompletteringslag ersätts av en ny kom- pletteringslag och innebär att även 2012 års Bryssel I-förordning som

huvudregel har företräde framför bestämmelserna i paragrafen. Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

21 kap. 6 §

Om en dom i ett mål om ersättning för oljeskada eller bunkeroljeskada har meddelats i en annan stat som har tillträtt den i 10 kap. angivna 1992 års ansvarighetskonvention eller den i 10 a kap. angivna bunkerkonventionen och om domstolarna i den staten var behöriga att pröva den tvist som domen avser, gäller följande. När domen har fått laga kraft och kan verkställas i den stat där den har meddelats, ska den efter en ansökan verkställas i Sverige utan att en ny prövning sker av den sak som avgjorts genom domen, om inte något annat följer av 10 kap. 9 § eller 5 § femte stycket i detta kapitel. Detta medför inte någon skyldighet att verkställa en utländsk dom, om det ansvarsbelopp som gäller för fartygets ägare därmed skulle överskridas.

En ansökan om verkställighet görs till den tingsrätt som regeringen före- skriver. Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.domen i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndighet,

2.en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats att domen avser ersättning enligt den i 10 kap. angivna 1992 års ansvarighets- konvention eller den i 10 a kap. angivna bunkerkonventionen samt att domen har fått laga kraft och kan verkställas i den staten.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitie- förvaltningen i den stat där domen har meddelats. Om en handling i ärendet inte

125

Prop. 2013/14:219 är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en översättning till svenska ges in. Översättningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

Om en ansökan om verkställighet bifalls, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställighet tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen innehåller regler om exekvaturförfarandet för domar om er- sättning för vissa oljeskador till sjöss.

Ändringen i andra stycket innebär att en ansökan om exekvatur inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behö- riga att pröva ansökningar om exekvatur.

I fjärde stycket finns en bestämmelse om verkan av ett beslut om exe- kvatur som hittills funnits i femte stycket första ledet.

Av femte stycket, som får ett nytt innehåll, framgår att ärendelagen ska tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden om exekvatur. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullstän- dig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och överklagande.

Paragrafens hittills gällande fjärde stycke om kommuniceringsskyldig- het och femte stycket andra ledet om inhibition tas bort. Motsvarande bestämmelser finns i 15 § och 26 § andra stycket ärendelagen.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

9.17Förslag till lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

9 §

En ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställbart görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

1.exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndighet,

2.om exekutionstiteln är en tredskodom eller ett liknande avgörande, en handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning har delgetts gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutionstiteln meddelats,

3.om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av en administrativ myndighet som avses i 6 §, en handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är uppfyllda,

4.bevis om att verkställighet får ske i den stat där exekutionstiteln har upprättats, och

5.bevis om att gäldenären har underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig tid.

Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig domstol för en ansökan om verkställbarhetsförklaring och vad en ansökan om verkställbarhets-

förklaring ska innehålla. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

126

Lagen kommer att få en ny rubrik när lagen (2004:670) om ändring i Prop. 2013/14:219 lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilate-

rala överenskommelsen om undervägsavgifter träder i kraft och kommer då att heta lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen. Ändringen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan om att en utländsk dom ska förklaras verkställbar inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskri- ver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av lan- dets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om verk- ställbarhetsförklaring.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

10 §

Om ett utländskt avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgörandet på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

I paragrafen finns regler om verkan av en verkställbarhetsförklaring. Paragrafen motsvarar med språkliga ändringar hittills gällande 11 §

första ledet.

Den hittills gällande bestämmelsen i paragrafen om kommunicerings- skyldighet tas bort. Bestämmelser om kommunicering av handlingar finns i 15 § ärendelagen (se 11 §).

11 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen reglerar vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska tillämpas i ärenden om verkställbarhetsförklaring. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Av paragrafen, som får ett nytt innehåll, framgår att ärendelagen är tillämplig vid domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbar- hetsförklaring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och överklagande.

Bestämmelserna i hittills gällande 11 § flyttas till 10 § med undantag för bestämmelsen i andra ledet om inhibition som tas bort. En bestäm- melse om inhibition finns i 26 § andra stycket ärendelagen.

9.18Förslag till lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen

3 §

Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2014:000) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

127

Prop. 2013/14:219 Paragrafen innehåller en upplysning om att det finns kompletterande bestämmelser till Brysselkonventionen.

Ändringen i paragrafen innebär att hänvisningen till 2006 års kom- pletteringslag ersätts med en hänvisning till 2014 års kompletteringslag.

9.19Förslag till lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna

5 §

I fråga om erkännande, verkställbarhet och verkställighet av en dom mot 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond ska Europaparlamentets och rå- dets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning) eller rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning) tillämpas, om domen har meddelats i en stat där dessa bestämmelser gäller.

Om en tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000 års Bryssel I- förordning leder till att domen inte skulle erkännas, förklaras verkställbar eller verkställas i Sverige, ska frågan i stället avgöras enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll.

Paragrafen innehåller särskilda regler om erkännande, verkställbarhet och verkställighet av domar som har meddelats mot 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond i en stat där bestämmelserna i 2000 eller 2012 års Bryssel I-förordning gäller.

I första och andra styckena införs hänvisningar även till 2012 års Brys- sel I-förordning. Enligt artikel 80 i 2012 års förordning upphäver den sin föregångare, dvs. 2000 års förordning som paragrafen hittills hänvisat till. 2012 års förordning innehåller dock övergångsbestämmelser som reglerar förhållandet mellan förordningarna (artikel 66). Den närmare innebörden av övergångsbestämmelserna behandlas i avsnitt 7.

I övrigt ändras paragrafen endast språkligt.

6 §

När en fråga uppkommer om verkställbarhet av en dom enligt artikel 8 i 1992 års fondkonvention, tillämpas det förfarande som föreskrivs i 21 kap. 6 § sjölagen (1994:1009).

Detta förfarande tillämpas också när en fråga uppkommer om verkställbarhet av en dom enligt artikel 8.1 i 2003 års fondprotokoll. Om domen har meddelats av en domstol i en stat där 2012 års Bryssel I-förordning eller 2000 års Bryssel I- förordning gäller, tillämpas dock det förfarande som föreskrivs i dessa förordningar och i lagen (2014:000) med kompletterande bestämmelser om dom- stols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Paragrafen reglerar vilket förfarande som ska tillämpas när fråga upp- kommer om verkställbarhet av en dom mot 1992 års oljeskadefond eller 2003 års kompletterande oljeskadefond.

128

Ändringen i andra stycket är en följd av tillkomsten av 2012 års Brys- Prop. 2013/14:219 sel I-förordning och att 2006 års kompletteringslag ersätts av en ny kom-

pletteringslag och innebär att även 2012 års Bryssel I-förordning har företräde framför bestämmelserna i första stycket.

I övrigt ändras paragrafen endast språkligt.

9.20Förslag till lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

2 §

En ansökan om erkännande enligt artikel 21.3 eller om verkställbarhets- förklaring enligt artikel 29.1 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

En ansökan enligt artikel 33 om ändring av ett beslut med anledning av en ansökan som avses i första stycket görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet. En ansökan om ändring som avses i artikel 33.4 ska ha kommit in till tingsrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

Paragrafen föreskriver vilken domstol som är behörig att handlägga en ansökan om erkännande eller verkställbarhetsförklaring enligt artiklarna 21 och 29 i förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen). Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.4.

Första stycket ändras så att det bara innehåller bestämmelser om behö- rig domstol för ansökningar om erkännande eller verkställbarhetsförkla- ring. Av stycket framgår att en ansökan om erkännande eller verkställ- barhetsförklaring i exekvaturförfarandets första steg inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. Bestämmelsen omfattar i fråga om erkännande såväl ansökningar om att ett utländskt avgörande ska erkän- nas som att det inte ska erkännas. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansök- ningar om erkännande eller verkställbarhetsförklaring. Av artikel 29.2 i Bryssel II-förordningen framgår i fråga om verkställbarhetsförklaring vilka anknytningskriterier som ska tillämpas för att bestämma vilken av de utpekade tingsrätterna som är behörig i det enskilda fallet.

Andra stycket har fått ett nytt innehåll. Av första meningen framgår att den tingsrätt som meddelat det första beslutet i ett ärende om erkännande eller verkställbarhetsförklaring är behörig domstol för en ansökan om ändring enligt artikel 33 i Bryssel II-förordningen, dvs. det som är exe- kvaturförfarandets andra steg. Bestämmelsen i andra meningen motsvarar bestämmelsen i det hittills gällande tredje stycket tredje meningen men anpassas till att det är tingsrätten som är behörig domstol för en ansökan om ändring.

Bestämmelserna i hittills gällande andra stycket om domförhet och i hittills gällande fjärde stycket om jäv tas bort. I stället tillämpas de regler som följer av 3 § ärendelagen. Även bestämmelsen i hittills gällande

129

Prop. 2013/14:219 tredje stycket om att en ansökan ska vara skriftlig tas bort. Bestämmelser angående skriftlighetskrav finns i 4 § ärendelagen (se 3 §).

3 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställbarhet tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av förordningen.

I paragrafen regleras vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska tillämpas i ärenden om erkännande eller verkställbarhetsförklaring. Över- vägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Av paragrafen framgår att ärendelagen är tillämplig vid domstolarnas handläggning av ärenden om att ett utländskt avgörande ska erkännas, inte erkännas eller förklaras verkställbart enligt Bryssel II-förordningen. Ärendelagens bestämmelser tillämpas dock inte om något annat följer av förordningen. Särskilt det första steget av exekvaturprövningen regleras i stor utsträckning i förordningen. Ärendelagen innehåller dock regler om bl.a. domstolarnas sammansättning, brister i en inledande skrivelse och handläggningen i allmänhet som ofta ska tillämpas redan i detta skede. I exekvaturförfarandets andra steg blir det oftare aktuellt att tillämpa ären- delagens regler. Ett exempel är ärendelagens jävsregler.

Den hittills gällande bestämmelsen om överklagande av hovrättens be- slut tas bort. Av hänvisningen till ärendelagen följer bl.a. att över- klagande kan ske till hovrätten och Högsta domstolen och att prövnings- tillstånd krävs i båda instanserna (39 och 40 §§ ärendelagen). Fristen för ett överklagande av ett beslut är tre veckor (38 § andra stycket ärende- lagen). (Jfr dock fristen för en ansökan om ändring enligt 2 § andra stycket respektive artikel 33.5 i Bryssel II-förordningen.)

9.21Förslag till lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

60 §

En dom om ersättning för radiologisk skada som har meddelats av en behörig domstol i en annan konventionsstat ska, när domen har fått laga kraft och får verkställas i den stat där den har meddelats, efter en ansökan förklaras verkställbar i Sverige utan att en ny prövning sker av den sak som avgjorts genom domen.

Paragrafen anger förutsättningarna för att förklara en dom om ersättning vid radiologiska olyckor verkställbar. Lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor kommer att ersätta atomansvarighets- lagen (1968:45), som ska upphävas. Lagen har dock ännu inte trätt i kraft utan träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Paragrafen ändras endast språkligt.

130

61 §

En ansökan om att en dom om ersättning för radiologisk skada ska förklaras verkställbar enligt 60 § görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Ansökan ska innehålla

1.domen i original eller i en kopia som har bestyrkts av en myndighet, och

2.en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen har meddelats att domen avser ersättning enligt Pariskonventionen samt att domen har fått laga kraft och kan verkställas i den staten.

Handlingarna ska vara försedda med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen har meddelats.

Handlingar på andra språk än svenska, danska eller norska ska ges in också i översättning till svenska. Översättningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

Paragrafen reglerar vilken domstol som är behörig att handlägga en an- sökan om verkställbarhetsförklaring och vilka handlingar som ska ges in tillsammans med en ansökan om verkställbarhetsförklaring. Övervägan- dena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Ändringen i första stycket innebär att en ansökan inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansök- ningar om verkställbarhetsförklaring.

Övriga ändringar är endast språkliga.

62 §

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

I paragrafen regleras verkan av att ett utländskt avgörande förklaras verkställbart.

Paragrafen motsvarar hittills gällande 63 § första meningen men anpas- sas till att det är tingsrätten som är behörig domstol för ansökningar om verkställbarhet.

Bestämmelserna i de hittills gällande första och andra styckena om handläggningen i hovrätten och Högsta domstolen, om hovrättens kom- municeringsskyldighet och om prövningstillstånd tas bort. Motsvarande bestämmelser finns i ärendelagen (se 63 §).

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

63 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Paragrafen reglerar vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska gälla för handläggningen i domstol av ärenden om verkställbarhetsförkla- ring. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Av paragrafen, som får ett nytt innehåll, framgår att ärendelagen är tillämplig på domstolarnas handläggning av ärenden om verkställbarhets- förklaring. Ärendelagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av

Prop. 2013/14:219

131

Prop. 2013/14:219 en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, inhibition och överklagande.

Bestämmelserna i hittills gällande 63 § flyttas till 62 § med undantag för bestämmelsen i andra meningen om inhibition som tas bort. En be- stämmelse om inhibition finns i 26 § andra stycket ärendelagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

3. Trots det som föreskrivs i 2 ska en ansökan om verkställighet som gjorts till Svea hovrätt före den 10 januari 2015 även i fortsättningen handläggas där. Vid handlägg- ningen i Svea hovrätt tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av en tingsrätts beslut. En ansökan får inte bifallas utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till Högsta dom- stolen. Vid handläggningen i Högsta domstolen tillämpas bestämmelserna i rätte- gångsbalken om överklagande av en hovrätts beslut.

Övervägandena angående ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna finns i avsnitt 7.

Punkten 3, som är ny, innehåller bestämmelser om behörig domstol och vilka handläggningsregler som ska gälla för ansökningar om att ett avgörande ska förklaras verkställbart (enligt äldre terminologi ansökan om verkställighet) som getts in till domstol före den 10 januari 2015 oavsett om lagen träder i kraft före eller efter det datumet. Avsikten är att sådana ansökningar ska handläggas i enlighet med de äldre bestämmelser som gällt. Av lagtekniska skäl har dock dessa bestämmelser upprepats i övergångsbestämmelsen. Av första meningen framgår att Svea hovrätt är behörig att handlägga en sådan ansökan även efter ikraftträdandet. Av andra meningen framgår att rättegångsbalkens bestämmelser om över- klagande av en tingsrätts beslut tillämpas. Av tredje meningen framgår att en ansökan inte får bifallas utan att motparten har fått tillfälle att yttra sig. Av fjärde meningen framgår att prövningstillstånd krävs vid över- klagande. Av femte meningen framgår att rättegångsbalkens bestämmel- ser om överklagande av en hovrätts beslut tillämpas vid Högsta domsto- lens handläggning.

9.22Förslag till lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet

3 §

En ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart enligt underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Paragrafen reglerar vilken domstol som är behörig att handlägga en an- sökan om erkännande eller verkställbarhetsförklaring av ett avgörande enligt underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

132

Ändringen innebär att en ansökan om att ett avgörande ska erkännas

Prop. 2013/14:219

eller förklaras verkställbart inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till

 

en tingsrätt. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

 

Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets

 

tingsrätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om erkännande

 

eller verkställbarhetsförklaring. Av artikel 27.2 i underhållsförordningen

 

framgår vilka anknytningskriterier som ska tillämpas för att bestämma

 

vilken av de utpekade tingsrätterna som är behörig i det enskilda fallet.

 

Paragrafens hittills gällande bestämmelse om behörig domstol för det

 

andra steget i exekvaturförfarandet – dvs. en ansökan om ändring –

 

flyttas till 7 §.

 

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga eller redaktionella.

 

7 §

 

En ansökan om ändring av ett beslut med anledning av en ansökan som avses i

 

3 § görs till den tingsrätt som har meddelat beslutet.

 

En ansökan om ändring enligt underhållsförordningen som görs av den som har

 

ansökt om erkännande eller verkställbarhet ska ha kommit in till tingsrätten inom

 

fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. I artikel 23.6 i 2007 års

 

Haagkonvention finns en bestämmelse om inom vilken tid en ansökan om

 

ändring ska göras.

 

Paragrafen innehåller regler om vilken domstol som är behörig att hand-

 

lägga en ansökan om ändring enligt underhållsförordningen eller 2007

 

års Haagkonvention. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.3.

 

I första stycket, som får ett nytt innehåll, finns en bestämmelse om att

 

behörig domstol för en ansökan om ändring enligt underhållsförord-

 

ningen eller 2007 års Haagkonvention – dvs. det som är exekvaturför-

 

farandets andra steg – är den tingsrätt som meddelade beslutet i en fråga

 

om erkännande eller verkställbarhetsförklaring.

 

Ändringen i andra stycket är en anpassning till att det inte längre är

 

Svea hovrätt utan tingsrätten som är behörig domstol för en ansökan om

 

ändring.

 

Bestämmelsen i det hittills gällande första stycket om vilken processlag

 

som ska gälla för exekvaturförfarandets andra steg tas bort. Tillämplig

 

processlag regleras i stället i 8 §. Av den paragrafen framgår att

 

ärendelagen är processlag. Bestämmelsen om jäv i det hittills gällande

 

tredje stycket tas bort. Bestämmelser om jäv finns i ärendelagen.

 

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga eller redaktionella.

 

8 §

 

Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställ-

 

barhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden, om

 

inte något annat följer av underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention.

 

I paragrafen regleras vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska

 

tillämpas i ärenden om erkännande eller verkställbarhetsförklaring. Över-

 

vägandena finns i avsnitt 6.3.5.

 

Av paragrafen framgår att ärendelagen är tillämplig vid domstolarnas

 

handläggning av ärenden om erkännande eller verkställbarhet enligt

 

underhållsförordningen eller 2007 års Haagkonvention. Ärendelagens

 

bestämmelser tillämpas dock inte om något annat följer av underhållsför-

133

Prop. 2013/14:219 ordningen eller 2007 års Haagkonvention. Ärendelagen innehåller regler om bl.a. domstolarnas sammansättning, brister i en inledande skrivelse, jäv och handläggningen i allmänhet.

Den hittills gällande bestämmelsen om överklagande av hovrättens be- slut tas bort. Av hänvisningen till ärendelagen följer bl.a. att över- klagande kan ske till hovrätten och Högsta domstolen och att prövnings- tillstånd krävs i båda instanserna (39 och 40 §§ ärendelagen). Fristen för ett överklagande av ett beslut är tre veckor (38 § andra stycket ärende- lagen). (Jfr dock fristerna för en ansökan om ändring enligt underhållsförordningen i 7 § andra stycket och artikel 32.5. I artikel 23.6 i 2007 års Haagkonvention finns en bestämmelse om inom vilken tid en ansökan om ändring ska göras.)

11 §

Om tingsrätten bifaller en ansökan om verkställbarhetsförklaring enligt underhållsförordningen som avses i 3 §, ska tingsrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

Av paragrafen framgår att en konsekvens av att en tingsrätt i exekvatur- förfarandets första steg enligt underhållsförordningen har förklarat ett beslut vara verkställbart är att beslutet innefattar kvarstad och andra åtgärder som avses i 15 kap. RB. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.8.

Ändringarna i paragrafen är en följd av att det är tingsrätt som är behörig domstol för en ansökan om verkställbarhetsförklaring.

9.23Förslag till lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention

6 §

En ansökan om erkännande enligt artikel 24 eller verkställbarhetsförklaring enligt artikel 26 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Paragrafen föreskriver vilken domstol som är behörig att handlägga en ansökan om erkännande eller verkställbarhet enligt den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention). Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.4.

Ändringen i paragrafen innebär att en ansökan om erkännande enligt artikel 24 eller verkställbarhetsförklaring enligt artikel 26 av ett utländskt avgörande inte längre ska göras till Svea hovrätt utan till en tingsrätt. Bestämmelsen omfattar också en ansökan om att ett avgörande inte ska erkännas. Ansökan görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Det är alltså regeringen som meddelar föreskrifter om vilka av landets tings- rätter som ska vara behöriga att pröva ansökningar om erkännande och verkställbarhetsförklaring.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga eller redaktionella.

134

7 §

Prop. 2013/14:219

Den som gör en ansökan enligt 6 § ska tillsammans med ansökan ge in avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av en behörig myndighet. Om ansökan avser ett avgörande som har meddelats i en parts utevaro, ska sökanden också ge in bevis om att stämningsansökan eller mot- svarande handling har delgetts parten.

Om ansökan avser en verkställbarhetsförklaring, ska sökanden även ge in bevis om att avgörandet är verkställbart i den stat där det har meddelats.

Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som tingsrätten behöver för sin prövning.

Om en handling är skriven på något annat språk än svenska, ska även en svensk översättning av handlingen ges in. En översättning behöver dock inte ges in om tingsrätten anser att det inte behövs eller att det inte skäligen kan krävas.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

I paragrafen finns bestämmelser om vilka handlingar som sökanden ska ge in till tingsrätten vid en ansökan om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart och vilka processrättsliga bestäm- melser som i övrigt ska tillämpas i ärenden om erkännande eller verk- ställbarhetsförklaring. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Ändringarna i tredje och fjärde styckena är en anpassning till att det är tingsrätten som är behörig domstol för en ansökan om erkännande eller verkställbarhet.

Av det femte stycket, som är nytt, framgår att i övrigt ska ärendelagen tillämpas vid domstolarnas handläggning av ärenden om att ett utländskt avgörande ska erkännas, inte erkännas eller förklaras verkställbart. Ären- delagen innehåller bestämmelser om bl.a. avvisning av en ofullständig ansökan, rättens sammansättning, kommunicering av handlingar, in- hibition och överklagande.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga.

8 §

Tingsrätten får förklara det utländska avgörandet helt eller delvis gällande eller verkställbart.

Paragrafen innehåller bestämmelser om tingsrättens avgörande i ett ärende om erkännande eller verkställbarhet.

Ändringen är en följd av att tingsrätten är behörig domstol för en an- sökan om erkännande eller verkställbarhet.

135

20.12.2012

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 351/1

 

 

 

 

 

I

(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012

om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

(omarbetning)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artiklarna 67.4 och 81.2 a, c och e,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio­ nella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­ téns yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)Den 21 april 2009 antog kommissionen en rapport om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (3). I rapporten fastslogs att den förordningen generellt fungerar tillfredsställande, men att det vore önskvärt att förbättra tillämpningen av vissa av dess be­ stämmelser, att ytterligare underlätta den fria rörligheten

(1) EUT C 218, 23.7.2011, s. 78.

(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 20 november 2012 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 6 december 2012.

(3) EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

för domar och att stärka möjligheterna till rättslig pröv­ ning. Eftersom ett antal ändringar kommer att göras av den förordningen, bör den av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)Vid sitt möte i Bryssel den 10 och 11 december 2009 antog Europeiska rådet ett nytt flerårigt program med titeln Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Eu­ ropa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (4). I Stockholmsprogrammet ansåg Europeiska rådet att pro­ cessen för att avskaffa alla mellanliggande förfaranden (exekvaturförfarandet) bör fortsätta under den period som det programmet avser. Samtidigt bör avskaffandet av exekvaturförfarandet även åtföljas av en rad garantier.

(3)Unionen har som mål att bevara och utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, bland annat genom att underlätta tillgången till rättslig prövning, särskilt genom principen om ömsesidigt erkännande av domar och an­ dra avgöranden av rättsliga myndigheter på det civilrätts­ liga området. I syfte att gradvis upprätta ett sådant om­ råde ska unionen besluta om åtgärder rörande samarbete i civilrättsliga ärenden som har gränsöverskridande verk­ ningar, särskilt när det är nödvändigt för att den inre marknaden ska fungera väl.

(4)Vissa olikheter i medlemsstaternas bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande av domar hind­ rar den inre marknaden från att fungera väl. Det är därför nödvändigt att införa bestämmelser som gör reglerna om behörighetskonflikter på privaträttens område mer enhet­ liga, så att domar som meddelats i en medlemsstat kan erkännas och verkställas enkelt och snabbt.

(5)Sådana bestämmelser ingår i det civilrättsliga samarbetet i den mening som avses i artikel 81 i fördraget om Eu­ ropeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(4) EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.

L 351/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

20.12.2012

 

 

 

 

 

(6)För att uppnå målet om fri rörlighet för privaträttsliga domar är det nödvändigt och lämpligt att reglerna om domstols behörighet och om erkännande och verkställig­ het av domar fastställs i en unionsrättsakt som är bin­ dande och direkt tillämplig i medlemsstaterna.

(7)Den 27 september 1968 ingick de dåvarande medlems­ staterna i de Europeiska gemenskaperna, inom ramen för artikel 220 fjärde strecksatsen i fördraget om upprättan­ det av Europeiska ekonomiska gemenskapen, Brysselkon­ ventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, senare ändrad genom konventioner om nya medlemsstaters anslutning till denna konvention (1) (1968 års Brysselkonvention). Den 16 september 1988 ingick de dåvarande medlemssta­ terna i Europeiska gemenskaperna och vissa Eftastater Luganokonventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (2) (1988 års Luganokonvention), som är en parallellkonvention till 1968 års Brysselkonvention. Den 1 februari 2000 blev 1988 års Luganokonvention tillämplig i förhållande till Polen.

(8)

Den

22 december

2000 antog

rådet förordning

(EG)

 

nr 44/2001, som ersätter 1968 års Brysselkonvention

 

med

avseende på

de territorier i

medlemsstaterna

som

omfattas av EUF-fördraget, i förbindelserna mellan med­ lemsstaterna utom Danmark. Genom rådets beslut 2006/325/EG (3) ingick gemenskapen ett avtal med Dan­ mark för att säkerställa tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 44/2001 i Danmark. 1988 års Lu­ ganokonvention reviderades genom konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställig­ het av domar på privaträttens område (4), som underteck­ nades i Lugano den 30 oktober 2007 mellan gemenska­ pen, Danmark, Island, Norge och Schweiz (2007 års Lu­ ganokonvention).

(9)1968 års Brysselkonvention fortsätter att vara tillämplig på de territorier i medlemsstaterna som faller inom denna konventions territoriella tillämpningsområde och som inte omfattas av denna förordning i enlighet med artikel 355 i EUF-fördraget.

(10)Tillämpningsområdet för denna förordning bör täcka de väsentliga delarna av privaträtten utom vissa väl definie­ rade delar, i synnerhet underhållsskyldighet, som bör un­ dantas från den här förordningens tillämpningsområde

(1) EGT L 299, 31.12.1972, s. 32; EGT L 304, 30.10.1978, s. 1; EGT L 388, 31.12.1982, s. 1; EGT L 285, 3.10.1989, s. 1; EGT C 15, 15.1.1997, s. 1. Se konsoliderad version i EGT C 27, 26.1.1998, s. 1.

(2) EGT L 319, 25.11.1988, s. 9. (3) EUT L 120, 5.5.2006, s. 22. (4) EUT L 147, 10.6.2009, s. 5.

till följd av antagandet av rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols be­ hörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldig­ het (5).

(11)Med avseende på tillämpningen av denna förordning bör domstolar i medlemsstaterna inbegripa domstolar som är gemensamma för flera medlemsstater, till exempel Bene­ luxdomstolen, när den är behörig i frågor som omfattas av denna förordning. Därför bör domar som meddelas av sådana domstolar erkännas och verkställas i enlighet med denna förordning.

(12)Denna förordning bör inte tillämpas på skiljeförfaranden. Ingenting i denna förordning bör hindra en medlemsstats domstol, vid vilken talan väcks angående en fråga som omfattas av ett skiljeavtal mellan parterna, från att hän­ visa parterna till skiljeförfarande eller att vilandeförklara eller avvisa talan eller undersöka om skiljeavtalet är ogil­ tigt, utan verkan eller ogenomförbart i enlighet med de­ ras nationella lagstiftning.

En dom från en medlemsstats domstol om huruvida ett skiljeavtal är ogiltigt, utan verkan eller ogenomförbart bör inte omfattas av denna förordnings bestämmelser

om erkännande och verkställighet, oberoende av om domstolen avgjorde frågan som en huvudfråga eller som en incidensfråga.

Om en medlemsstats domstol, som är behörig enligt denna förordning eller enligt nationell rätt, däremot har funnit att ett skiljeavtal är ogiltigt, utan verkan eller oge­ nomförbart, bör detta inte hindra domstolens dom rö­ rande saken från att erkännas eller, i förekommande fall, verkställas i enlighet med denna förordning. Detta bör inte påverka behörigheten för medlemsstaternas domsto­ lar att besluta om erkännande och verkställighet av skil­ jedomar i enlighet med konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar, antagen i New York den 10 juni 1958 (1958 års New Yorkkonven­ tion), som har företräde framför denna förordning.

Denna förordning bör inte tillämpas på en talan eller ett förfarande som rör i synnerhet inrättandet av en skilje­ nämnd, skiljemäns behörighet, genomförandet av ett skil­ jeförfarande eller någon annan aspekt av ett sådant för­ farande, och inte heller på någon talan eller någon dom som rör ogiltigförklaring, omprövning, överklagande, er­ kännande eller verkställighet av en skiljedom.

(5) EUT L 7, 10.1.2009, s. 1.

20.12.2012

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 351/3

 

 

 

 

 

(13)Det måste finnas en anknytning mellan de förfaranden på vilka denna förordning är tillämplig och medlemsstater­ nas territorium. Gemensamma behörighetsbestämmelser bör därför i princip tillämpas när svaranden har hemvist i en medlemsstat.

(14)En svarande som inte har hemvist i en medlemsstat bör i allmänhet omfattas av de nationella behörighetsbestäm­ melser som gäller i den medlemsstat där talan väcks.

För att skydda konsumenternas och arbetstagarnas intres­ sen, garantera behörigheten för medlemsstaternas dom­ stolar i de fall där de har exklusiv behörighet och respek­ tera parternas rätt att själva avtala om behörig domstol, bör emellertid vissa av denna förordnings behörighets­ bestämmelser tillämpas oavsett var svaranden har hem­ vist.

(15)Behörighetsbestämmelserna bör uppfylla kravet på för­ utsebarhet och bygga på den allmänna principen om svarandens hemvist. Det bör alltid kunna gå att be­ stämma vilken domstol som är behörig utifrån denna princip, utom i vissa bestämda fall när tvistens art eller hänsynen till parternas rätt att själva avtala om behörig domstol gör det berättigat att använda något annat kri­ terium om anknytning. I fråga om juridiska personer måste hemvisten kunna bestämmas på ett objektivt sätt så att de gemensamma reglerna blir överskådliga och behörighetskonflikter kan undvikas.

(16)Principen om att domstolen där svaranden har hemvist är behörig bör kompletteras med alternativa behörighets­ grunder i de fall där det finns en nära anknytning mellan domstolen och tvisteföremålet eller då detta krävs för att underlätta en korrekt rättskipning. Detta kriterium om nära anknytning bör säkerställa ökad rättssäkerhet och förhindra att svaranden kan stämmas i en domstol i en medlemsstat som han eller hon inte rimligen kunde för­ utse. Detta är viktigt, särskilt i tvister om utomobligato­ riska förpliktelser som härrör från kränkningar av privat­ livet eller personlighetsskyddet, inbegripet förtal.

(17)Den som äger ett kulturföremål enligt definitionen i ar­ tikel 1.1 i rådets direktiv 93/7/EEG av den 15 mars 1993 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (1), bör i enlighet med denna förordning kunna inleda en tvistemålstalan på äganderättslig grund om att återfå ett sådant kulturföre­ mål i en domstol som är belägen där kulturföremålet finns när talan väcks. Dessa förfaranden bör inte påverka förfaranden som inleds i enlighet med direktiv 93/7/EEG.

(1) EGT L 74, 27.3.1993, s. 74.

(18)Vid försäkrings-, konsument- och anställningsavtal bör den svagare parten skyddas genom behörighetsbestäm­ melser som är förmånligare för dennes intressen än de allmänna bestämmelserna.

(19)Parternas rätt att själva avtala om behörig domstol bör respekteras med förbehåll för de exklusiva behörighets­ grunderna i denna förordning, utom när det gäller för­ säkrings-, konsument- och anställningsavtal, där endast begränsad autonomi medges.

(20)Vid fråga om ett avtal om behörig domstol till förmån för en domstol eller domstolarna i en medlemsstat är ogiltigt på materiell grund, bör frågan avgöras i enlighet med lagen i den medlemsstat där den domstol eller de domstolar som anges i avtalet finns, inbegripet den med­ lemsstatens lagvalsregel.

(21)För att rättskipningen ska fungera väl, är det nödvändigt att minimera möjligheten för samtidiga förfaranden och att se till att oförenliga domar inte meddelas i olika medlemsstater. Det bör finnas klara och effektiva regler för att avgöra frågor om litispendens och mål som har samband med varandra och för att undanröja problem som härrör från nationella skillnader när det gäller att fastställa vid vilken tidpunkt ett mål ska anses vara på­ gående. Den tidpunkten bör ges en autonom definition i denna förordning.

(22)För att göra exklusiva avtal om val av behörig domstol effektivare och förhindra rättegångsmissbruk måste det finnas möjlighet att göra undantag från den allmänna

litispendensregeln för att på ett tillfredsställande sätt kunna hantera situationer med parallella förfaranden. En sådan situation uppstår när en talan väcks vid en domstol som inte anges i ett exklusivt avtal om domstols behörighet och en talan därefter väcks vid den domstol som anges i avtalet rörande samma sak och målen gäller samma parter. I det fallet bör den domstol där talan först väcktes vara skyldig att låta handläggningen av målet vila så snart talan väcks vid den domstol som anges i avtalet och fram till dess att den sistnämnda domstolen medde­ lar att den inte har behörighet enligt det exklusiva avtalet om val av domstols behörighet. Detta är nödvändigt för att säkerställa att den domstol som anges i avtalet i denna situation har företräde att ta ställning till om av­ talet är giltigt och i vilken utsträckning avtalet ska till­ lämpas på tvisten. Den domstol som anges i avtalet bör kunna fortsätta handläggningen av målet oavsett om den andra domstolen redan har beslutat att låta handlägg­ ningen vila eller inte.

L 351/4

SV

Europeiska unionens officiella tidning

20.12.2012

 

 

 

 

 

Detta undantag bör inte tillämpas när parterna har ingått motstridiga exklusiva avtal om domstols behörighet eller när talan först har väckts vid en domstol som anges i ett exklusivt avtal om domstols behörighet. I dessa fall bör denna förordnings allmänna litispendensregel gälla.

(23)Denna förordning bör ha flexibla regler som gör det möjligt för medlemsstaternas domstolar att ta hänsyn till pågående förfaranden vid domstolar i tredjeländer, varvid särskilt avseende bör fästas vid dels om en dom som meddelats i ett tredjeland kommer att kunna erkän­ nas och verkställas i den berörda medlemsstaten enligt den medlemsstatens lagstiftning, dels behovet av en kor­ rekt rättskipning.

(24)När domstolen i den berörda medlemsstaten beaktar be­ hovet av en korrekt rättskipning bör den bedöma samt­ liga omständigheter i det enskilda fallet. Sådana omstän­ digheter kan inbegripa sambandet mellan omständighe­ terna i målet, berörda parter och det berörda tredjelandet, hur långt förfarandena i tredjelandet har kommit när förfaranden inleds vid domstolen i medlemsstaten och huruvida domstolen i tredjelandet kan förväntas meddela en dom inom en rimlig tid.

Den bedömningen kan också avse frågan huruvida dom­ stolen i tredjelandet har exklusiv behörighet att ta upp talan till prövning i det enskilda fallet när en domstol i en medlemsstat skulle ha exklusiv behörighet.

(25)Begreppet interimistiska åtgärder, inbegripet säkerhets­ åtgärder, bör till exempel inbegripa beslut om åtgärder som syftar till att skaffa fram information eller säkra bevisning i den mening som avses i artiklarna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för

immateriella rättigheter (1). Det bör inte inbegripa åtgär­ der som inte har karaktär av säkerhetsåtgärder, till ex­ empel beslut om hörande av vittne. Detta bör inte på­ verka tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mel­ lan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptag­ ning i mål och ärenden av civil eller kommersiell na­ tur (2).

(26)Det ömsesidiga förtroendet mellan de rättsvårdande myn­ digheterna i unionen berättigar principen om att domar som har meddelats i en medlemsstat bör erkännas i samtliga medlemsstater utan att det behövs något särskilt

(1) EUT L 157, 30.4.2004, s. 45. (2) EGT L 174, 27.6.2001, s. 1.

förfarande. Målet att minska tidsåtgången och kost­ naderna i gränsöverskridande tvister gör det dessutom berättigat att avskaffa kravet på en verkställbarhetsförkla­ ring innan verkställighet kan ske i den anmodade med­ lemsstaten. Följaktligen bör en dom som har meddelats av domstolarna i en medlemsstat behandlas som om den hade meddelats i den anmodade medlemsstaten.

(27)För att uppnå fri rörlighet för domar bör en dom som meddelats i en medlemsstat erkännas och verkställas i en annan medlemsstat även om domen har meddelats mot en person som inte har hemvist i en medlemsstat.

(28)Om en dom inbegriper en åtgärd eller ett beslut som inte förekommer i den anmodade medlemsstatens lagstiftning bör åtgärden eller beslutet, inklusive de rättigheter som fastställs där, i möjligaste mån anpassas till en åtgärd eller ett beslut som enligt den medlemsstatens lagstiftning har motsvarande verkan och eftersträvar liknande mål. Hur anpassningen ska ske, och av vem, bör bestämmas av varje enskild medlemsstat.

(29)Direkt verkställighet i den anmodade medlemsstaten av en dom som har meddelats i en annan medlemsstat utan en verkställbarhetsförklaring bör inte äventyra respekten för rätten till försvar. Därför bör den person mot vilken verkställighet söks kunna ansöka om att erkännandet eller verkställigheten av domen vägras om vederbörande anser att någon av grunderna för att vägra erkännande föreligger. En sådan grund skulle kunna vara att veder­ börande inte hade möjlighet att förbereda sitt svaromål då domen meddelades i dennes utevaro rörande ett civil­ rättsligt anspråk med koppling till ett brottmål. Det skulle också kunna vara en grund som åberopas på grundval av ett avtal som ingåtts mellan den anmodade

medlemsstaten och ett tredjeland i enlighet med arti­ kel 59i 1968 års Brysselkonvention.

(30)Den part som överklagar verkställigheten av en dom som meddelats i en annan medlemsstat bör i möjligaste mån, och i enlighet med den anmodade medlemsstatens rätts­ system, utöver de grunder för vägran som anges i denna förordning, kunna åberopa de grunder för vägran som föreskrivs i nationell lagstiftning i samma förfarande och inom de tidsfrister som fastställs i den lagstiftningen.

Erkännande av en dom bör dock endast vägras om en eller flera av de grunder för vägran som fastställs i denna förordning föreligger.

20.12.2012

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 351/5

 

 

 

 

 

(31)Vid ett överklagande av verkställighet av en dom bör domstolarna i den anmodade medlemsstaten, under den tid det tar att handlägga ett sådant överklagande, inklu­ sive ett eventuellt ytterligare överklagande, kunna tillåta att verkställigheten fortsätter, under förutsättning att verkställigheten begränsas eller att det ställts en säkerhet.

(32)För att underrätta den person mot vilken verkställighet söks om verkställigheten av en dom som meddelats i en annan medlemsstat, bör det intyg som inrättas genom denna förordning, om så krävs åtföljt av domen, delges den personen inom rimlig tid före den första verkställig­ hetsåtgärden. Med den första verkställighetsåtgärden bör avses den första verkställighetsåtgärden efter delgivning­ en.

(33)När interimistiska åtgärder, inbegripet säkerhetsåtgärder, beslutas av en domstol som är behörig att pröva målet i sak, bör det säkerställas att åtgärderna omfattas av fri rörlighet enligt denna förordning. Interimistiska åtgärder, inbegripet säkerhetsåtgärder, som beslutats av en sådan domstol utan svarandens hörande bör dock inte erkännas och verkställas enligt denna förordning, såvida inte den dom som inbegriper åtgärden delges svaranden före verk­ ställigheten. Detta bör inte hindra att sådana åtgärder erkänns och verkställs enligt nationell lagstiftning. Om interimistiska åtgärder, inbegripet säkerhetsåtgärder, be­ slutas av en domstol i en medlemsstat som inte är be­ hörig att pröva målet i sak bör verkningarna av dessa enligt denna förordning vara begränsade till den berörda medlemsstatens territorium.

(34)Kontinuiteten mellan 1968 års Brysselkonvention, för­ ordning (EG) nr 44/2001 och denna förordning bör sä­ kerställas, och övergångsbestämmelser bör därför införas. Likaså måste kontinuitet råda när det gäller Europeiska unionens domstols tolkning av bestämmelserna i 1968 års Brysselkonvention och de förordningar som ersätter den.

(35)Respekten för medlemsstaternas internationella åtagan­ den innebär att denna förordning inte bör påverka kon­ ventioner som medlemsstaterna anslutit sig till och som gäller särskilda rättsområden.

(36)Utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter en­ ligt fördragen bör denna förordning inte påverka tillämp­ ningen av de bilaterala konventioner och avtal mellan ett tredjeland och en medlemsstat som ingicks före ikraft­ trädandet av förordning (EG) nr 44/2001 och som gäller frågor som regleras i denna förordning.

(37)I syfte att säkerställa att de intyg som enligt denna för­ ordning ska användas i samband med erkännandet eller verkställigheten av domar, officiella handlingar samt inför domstol ingångna förlikningar hålls uppdaterade bör be­ fogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbe­ tar delegerade akter bör den se till att relevanta hand­ lingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rå­ det och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(38)I denna förordning respekteras de grundläggande rättig­ heterna och iakttas de principer som erkänns i Europe­ iska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opar­ tisk domstol enligt artikel 47 i stadgan.

(39)Eftersom målet för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i ar­ tikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(40)Förenade kungariket och Irland deltog i enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kungarikets och Ir­

lands ställning, fogat till EU-fördraget och det dåvarande fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, i

antagandet

och tillämpningen av

förordning

(EG)

nr 44/2001.

I enlighet med artikel 3

i protokoll

nr 21

om Förenade kungarikets och Irlands ställning med av­ seende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fo­ gat till EU-fördraget och EUF-fördraget, har Förenade kungariket och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(41)I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-för­ draget, deltar Danmark inte i antagandet av denna för­ ordning, som varken är bindande för eller tillämplig på

Danmark, dock utan att detta påverkar Danmarks möj­

lighet att

tillämpa ändringarna av

förordning

(EG)

nr 44/2001,

i enlighet med artikel 3

i avtalet av

den

19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1).

(1) EUT L 299, 16.11.2005, s. 62.

L 351/6

SV

Europeiska unionens officiella tidning

20.12.2012

 

 

 

 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

1.Denna förordning är tillämplig på privaträttens område, oberoende av vilket slag av domstol det är fråga om. Den omfattar i synnerhet inte skattefrågor, tullfrågor eller förvalt­ ningsrättsliga frågor eller statens ansvar för handlingar eller underlåtenhet vid utövandet av offentliga maktbefogenheter (acta jure imperii).

2.Denna förordning är inte tillämplig på

a)fysiska personers rättsliga status, rättskapacitet eller rätts­ handlingsförmåga, makars förmögenhetsförhållanden eller förhållanden som enligt den lag som är tillämplig på sådana förhållanden har samma verkan som äktenskap,

b)konkurs, ackord och liknande förfaranden,

c)social trygghet,

d)skiljeförfaranden,

e)underhållsskyldighet som har sin grund i familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller svågerlagsförhållande,

f)testamenten och arv, inbegripet underhållsskyldighet som har sin grund i dödsfall.

Artikel 2

Definitioner till denna förordning:

a)dom: varje avgörande som har meddelats av en domstol i en medlemsstat oavsett dess rubricering, såsom dom, beslut, förordnande om verkställighet, samt domstolstjänstemans beslut i fråga om rättegångskostnader.

I kapitel III avses med dom även beslut om interimistiska åtgärder, inbegripet säkerhetsåtgärder, som beslutas av en

domstol som enligt denna förordning är behörig att pröva målet i sak. Begreppet omfattar inte en interimistisk åtgärd, inbegripet säkerhetsåtgärd, som beslutas av en sådan dom­ stol utan svarandens hörande, såvida inte den dom som innehåller åtgärden har delgetts svaranden före verkställighe­ ten.

b)förlikning inför domstol: en förlikning som har godkänts av en domstol i en medlemsstat eller ingåtts inför en domstol i en medlemsstat i samband med domstolsförhandlingarna.

c)officiell handling: en handling som har upprättats eller regi­ strerats som en officiell handling i ursprungsmedlemsstaten och vars äkthet

i)avser handlingens underskrift och innehåll, och

ii)har bestyrkts av en offentlig myndighet eller annan myn­ dighet som bemyndigats för ändamålet.

d)ursprungsmedlemsstat: den medlemsstat där domen har med­ delats, förlikningen har godkänts eller ingåtts eller den offi­ ciella handlingen formellt har upprättats eller registrerats.

e)anmodad medlemsstat: medlemsstat i vilken erkännande av en dom åberopas eller, i vilken verkställighet av en dom, en förlikning eller en officiell handling söks.

f)ursprungsdomstol: den domstol som har meddelat den dom för vilken erkännande åberopas eller för vilken verkställighet söks.

Artikel 3

I denna förordning avses med domstol följande myndigheter i den utsträckning de är behöriga i frågor som omfattas av till­ lämpningsområdet för denna förordning:

a)I Ungern, vid summarisk process i mål om betalningsföre­ läggande (fizetési meghagyásos eljárás), notarien (közjegyző).

b)I Sverige, vid summarisk process i mål om betalningsföre­ läggande och handräckning, Kronofogdemyndigheten.

20.12.2012

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 351/7

 

 

 

 

 

KAPITEL II

DOMSTOLS BEHÖRIGHET

AVSNITT 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 4

1.Om inte annat föreskrivs i denna förordning, ska talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol

iden medlemsstaten, oberoende av i vilken stat han eller hon har medborgarskap.

2.För den som inte är medborgare i den medlemsstat där han eller hon har hemvist gäller samma bestämmelser om dom­ stols behörighet som för medlemsstatens egna medborgare.

Artikel 5

1.Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat får väckas vid domstol i en annan medlemsstat endast med stöd av bestämmelserna i avsnitten 2–7 i detta kapitel.

2.I synnerhet får de nationella bestämmelser om domstols behörighet som medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen

ienlighet med artikel 76.1 a inte tillämpas mot en person som avses i punkt 1.

Artikel 6

1.Om svaranden inte har hemvist i en medlemsstat bestäms domstolarnas behörighet i varje medlemsstat i enlighet med den medlemsstatens lag, om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 18.1, 21.2, 24 och 25.

2.Mot en sådan svarande kan den som har hemvist i en medlemsstat, oberoende av medborgarskap, i den medlemssta­ ten åberopa de bestämmelser om domstols behörighet som gäller där, på samma sätt som den medlemsstatens egna med­ borgare, särskilt de bestämmelser som medlemsstaterna ska an­ mäla till kommissionen i enlighet med artikel 76.1 a.

AVSNITT 2

Särskilda behörighetsbestämmelser

Artikel 7

Talan mot en person som har hemvist i en medlemsstat får väckas i en annan medlemsstat:

1.a) Om talan avser avtal, vid domstolen för uppfyllelseorten för den förpliktelse som talan avser.

b)Vid tillämpning av denna bestämmelse, och såvida inte annat avtalats, avses med uppfyllelseorten för den förplik­ telse som talan avser

vid försäljning av varor, den ort i en medlemsstat dit enligt avtalet varorna har eller skulle ha levererats,

vid utförande av tjänster, den ort i en medlemsstat där enligt avtalet tjänsterna har eller skulle ha utförts.

c)Om led b inte gäller, ska led a gälla.

2.Om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen för den ort där skadan inträffade eller kan inträf­ fa.

3.Om talan avser enskilt anspråk i anledning av brott, vid den domstol där brottmålet är anhängigt, i den mån domstolen enligt sin lag är behörig att pröva enskilda anspråk.

4.Om talan avser en tvistemålstalan på äganderättslig grund om att återfå ett kulturföremål enligt definitionen i artikel 1.1

idirektiv 93/7/EEG som inleds av den person som säger sig ha rätt att få tillbaka ett sådant föremål, vid domstolen för den ort där kulturföremålet finns vid den tidpunkt då talan väcks.

5.Om talan avser en tvist som hänför sig till verksamheten vid en filial, agentur eller annan etablering, vid domstolen för den ort där denna är belägen.

6.Om svaranden i tvisten är instiftare av en trust, trustee eller insatt förmånstagare till en trust som är upprättad antingen genom lag eller genom en skriftlig handling eller muntligen och skriftligen bekräftad, vid domstolarna i den medlemsstat där trusten har sitt säte.

7.Om talan avser en tvist om betalning av bärgarlön för bärg­ ning av skeppslast eller för frakt, vid den domstol där lasten eller frakten

a)har blivit föremål för kvarstad eller liknande säkerhets­ åtgärd för att säkerställa sådan betalning, eller

b)kunde ha blivit föremål för sådan säkerhetsåtgärd, om inte borgen eller annan säkerhet hade ställts,

under förutsättning att denna bestämmelse endast är tillämp­ lig om det görs gällande att svaranden har någon rätt till lasten eller frakten eller hade sådan rätt vid tiden för bärg­ ningen.

L 351/8

SV

Europeiska unionens officiella tidning

20.12.2012

 

 

 

 

 

Artikel 8

Talan mot en person som har hemvist i en medlemsstat kan även väckas i följande fall:

1.Om han eller hon är en av flera svarande, vid domstol där någon av svarandena har hemvist, förutsatt att det finns ett tillräckligt nära samband mellan käromålen för att en ge­ mensam handläggning och dom ska vara påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar.

2.Om talan avser återgångskrav eller annat liknande, vid den domstol där det ursprungliga käromålet är anhängigt, såvida inte detta har väckts endast för att få talan mot tredje man prövad vid annan domstol än den som annars skulle ha varit behörig att pröva talan mot honom.

3.Vid genkäromål som grundar sig på samma avtal eller om­ ständigheter som huvudkäromålet, vid den domstol där hu­ vudkäromålet är anhängigt.

4.Om talan avser avtal och denna talan får förenas med ett annat mål mot samma svarande om sakrätt till fast egen­ dom, vid domstolen i den medlemsstat på vars territorium fastigheten är belägen.

Artikel 9

En domstol i en medlemsstat som med stöd av denna förord­ ning är behörig att pröva mål om ansvar till följd av ett fartygs användning eller drift är, liksom annan domstol som enligt lagen i den staten är behörig i stället för denna, också behörig att pröva mål om begränsning av sådant ansvar.

AVSNITT 3

Behörighet vid försäkringstvister

Artikel 10

För försäkringstvister gäller i fråga om domstols behörighet bestämmelserna i detta avsnitt, om inte annat följer av artiklarna 6 och 7.5.

Artikel 11

1. Talan mot en försäkringsgivare som har hemvist i en medlemsstat får väckas

a)vid domstolarna i den medlemsstat där han eller hon har hemvist,

b)i en annan medlemsstat, vid domstolen för den ort där käranden har hemvist om talan väcks av försäkringstagaren, den försäkrade eller en förmånstagare, eller

c)om han eller hon är en samförsäkrare, vid den domstol i en medlemsstat där talan har väckts mot huvudförsäkringsgiva­ ren.

2. En försäkringsgivare som inte har hemvist i någon med­ lemsstat men som har en filial, agentur eller annan etablering i en sådan stat ska i fråga om tvister som hänför sig till verk­ samheten vid denna anses ha hemvist i den medlemsstaten.

Artikel 12

Beträffande ansvarsförsäkring eller försäkring av fast egendom får talan mot försäkringsgivaren också väckas vid domstolen i den ort där skadan inträffade. Detsamma gäller om både lös och fast egendom omfattas av samma försäkringsavtal och har ska­ dats genom samma händelse.

Artikel 13

1.I fråga om ansvarsförsäkring får, om lagen i domstolssta­ ten tillåter det, talan mot försäkringsgivaren vidare väckas vid den domstol där den skadelidande har väckt talan mot den försäkrade.

2.Bestämmelserna i artiklarna 10, 11 och 12 gäller om den skadelidande väcker talan direkt mot försäkringsgivaren, om sådan direkt talan är tillåten.

3.Om den lag som är tillämplig på sådan direkt talan tillåter att talan mot försäkringstagaren eller den försäkrade prövas i samma rättegång, är samma domstol behörig i förhållande till dessa personer.

Artikel 14

1.Om inte annat föreskrivs i artikel 13.3, får en försäkrings­ givare väcka talan endast vid domstolarna i den medlemsstat där svaranden har hemvist, vare sig denne är försäkringstagare, för­ säkrad eller förmånstagare.

2.Bestämmelserna i detta avsnitt inskränker inte rätten att väcka genkäromål vid den domstol där huvudkäromålet enligt bestämmelserna i detta avsnitt är anhängigt.

Artikel 15

Avvikelser från bestämmelserna i detta avsnitt får endast ske genom ett avtal som

1.har ingåtts efter tvistens uppkomst,

2.ger försäkringstagaren, den försäkrade eller en förmånstagare rätt att väcka talan vid andra domstolar än dem som anges i detta avsnitt,

3.har ingåtts mellan en försäkringstagare och en försäkrings­ givare, vilka vid försäkringsavtalets ingående hade hemvist eller sin vanliga vistelseort i samma medlemsstat, och avtalet innebär att domstolarna i den medlemsstaten ska vara behö­ riga även om skadan skulle inträffa utomlands, såvida inte ett sådant avtal strider mot lagen i den medlemsstaten,

20.12.2012

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 351/9

 

 

 

 

 

4.har ingåtts med en försäkringstagare som inte har hemvist i någon medlemsstat, förutsatt att försäkringen inte är obliga­ torisk och inte heller avser fast egendom i en medlemsstat, eller

5.hänför sig till ett försäkringsavtal som omfattar en eller flera av de risker som anges i artikel 16.

Artikel 16

De risker som avses i artikel 15.5 är följande:

1.Förlust av eller skada på

a)havsgående fartyg, anläggningar offshore eller på fria ha­ vet, eller luftfartyg, där förlusten eller skadan har sam­ band med deras användning för kommersiellt ändamål,

b)gods under transport, med undantag för passagerares res­ gods, när transporten helt eller delvis sker med sådant fartyg eller luftfartyg.

2.Ansvar, med undantag för fysisk skada på passagerare eller förlust av eller skada på deras resgods,

a)som är en följd av användningen eller driften av fartyg, anläggningar eller luftfartyg som anges i punkt 1 a, såvida inte lagen i den medlemsstat där sådant luftfartyg är re­ gistrerat förbjuder avtal om domstols behörighet i fråga om försäkring av sådana risker,

b)för förlust eller skada orsakad av gods under transport enligt punkt 1 b.

3.Ekonomisk förlust som har samband med användningen eller driften av fartyg, anläggningar eller luftfartyg enligt punkt 1 a, särskilt förlust av frakt eller befraktningsintäkter.

4.Varje risk som har samband med någon av de risker som avses i punkterna 1–3.

5.Trots vad som sägs i punkterna 1–4, alla stora risker enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1).

(1) EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

AVSNITT 4

Behörighet vid konsumenttvister

Artikel 17

1. Om talan avser avtal som har ingåtts av en person, kon­ sumenten, för ändamål som kan anses ligga utanför hans affärs­ verksamhet eller yrkesverksamhet, gäller i fråga om behörighe­ ten bestämmelserna i detta avsnitt, om inte annat följer av artiklarna 6 och 7.5,

a)om avtalet gäller köp av varor där betalningen ska erläggas i särskilda poster,

b)om avtalet gäller lån som ska återbetalas i särskilda poster eller någon annan form av kredit om lånet eller krediten var avsedd att finansiera köp av varor, eller

c)i övriga fall, om avtalet har ingåtts med en person som bedriver kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet i den medlemsstat där konsumenten har hemvist eller, på något sätt, riktar sådan verksamhet till den medlemsstaten eller flera stater, däribland den medlemsstaten, och avtalet faller inom ramen för sådan verksamhet.

2.Om konsumentens avtalspart inte har hemvist i en med­ lemsstat men har en filial, agentur eller annan etablering i en medlemsstat, ska han anses ha hemvist i den medlemsstaten såvitt avser tvister som hänför sig till verksamheten vid filialen, agenturen eller etableringen.

3.Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte tillämpas på trans­ portavtal utom när det gäller avtal om en kombination av resa och inkvartering för ett pris där allt är inkluderat.

Artikel 18

1.Konsumenten får väcka talan mot den andra avtalsparten antingen vid domstolarna i den medlemsstat där denne har hemvist eller, oberoende av var den andra parten har hemvist, v