Motion till riksdagen
2013/14:Sk9
av Lise Nordin m.fl. (MP)

med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el


MP027

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag om nettodebitering.

Motivering

Miljöpartiet vill att fler människor ska få vara delaktiga i energiomställningen. Många vill bidra till klimatarbetet och tjäna en slant med att äga sin egen el. Vårt mål är att 500 000 svenska hushåll producerar egen el genom solceller eller vindkraftverk inom fem år. Regeringens förslag om skattereduktion är ett steg i rätt riktning men saknar bl.a. den enkelhet och långsiktighet som behövs för att fler ska våga ta steget med egen el. Det är tydligt att regeringen har lägre ambitioner för att ge hushållen mer makt över sin elräkning och låta fler delta i klimatarbetet.

Ett snabbt och effektivt sätt att öka intresset för egenproducerad el är att ge alla mindre elleverantörer rätt till nettodebitering. Det innebär att den småskaliga elproducenten får kvitta den överskottsel som levereras ut på elnätet vid hög elproduktion mot den el som köps in när den egna produktionen är låg. Små elproducenter får alltså sälja el till nätet till samma pris som de betalar vid sin elförbrukning, vilket väsentligt förbättrar lönsamheten.

Den största fördelen för elproducenten med nettodebitering är möjligheten att kunna använda elnätet som ett energilager och därigenom jämna ut variationer i sin egen elproduktion. Nettodebitering sker med automatik till skillnad från regeringens skattereduktion som kräver en större arbetsinsats när hushållet ska göra sitt skatteavdrag. Historien visar att en lagändring likt en nettodebitering är mer politiskt stabilt över tid än ett skatteavdrag. För att människor ska våga ta steget och göra en investering krävs långsiktiga spelregler.

Nettodebitering har debatterats och utretts flera gånger i Sverige. I juni 2013 presenterades den senaste utredningen Beskattning av mikroproducerad el m.m. Där argumenteras för att EU:s regelverk inte tillåter nettodebitering, men detta är starkt ifrågasatt eftersom både Danmark, Belgien, Holland, Grekland och Cypern infört nettodebitering med goda resultat.

En nettodebitering bör omfatta andelsägd sol- och vindkraft för att även människor i flerbostadshus ska kunna nettodebitera. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 19 mars 2014

Lise Nordin (MP)

Mats Pertoft (MP)

Annika Lillemets (MP)

Jonas Eriksson (MP)