Socialutskottets betänkande

2013/14:SoU9

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslås att Inspektionen för vård och omsorg ska vara motpart till yrkesutövare som har överklagat Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds eller en domstols slutliga beslut om ny legitimation eller behörighet att förskriva läkemedel efter det att legitimationen har återkallats respektive behörigheten har dragits in eller begränsats.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.

Utskottet ställer sig bakom regeringens lagförslag och föreslår att riksdagen antar detta.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659). Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:40.

Stockholm den 16 januari 2014

På socialutskottets vägnar

Anders W Jonsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Helena Bouveng (M), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Barbro Westerholm (FP) och Åsa Torstensson (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2. Lagförslaget har inte granskats av Lagrådet.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Inspektionen för vård och omsorg ska vara motpart till yrkesutövare som har överklagat Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds eller en domstols slutliga beslut om ny legitimation eller behörighet att förskriva läkemedel efter det att legitimationen har återkallats respektive behörigheten har dragits in eller begränsats.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2014.

Utskottets överväganden

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Bakgrund

I 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om återkallelse av legitimation att utöva yrke inom hälso- och sjukvården samt om indragning eller begränsning av förskrivningsrätt, dvs. behörighet att förskriva narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit.

I 8 kap. 12 § patientsäkerhetslagen finns bestämmelser om ansökan om ny legitimation eller behörighet efter att en legitimation har återkallats eller en behörighet att förskriva läkemedel har dragits in eller begränsats. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar sådana ansökningar. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol enligt 10 kap. 9 § samma lag. Enligt 10 kap. 15 § patientsäkerhetslagen är, utom i vissa undantagsfall, Inspektionen för vård och omsorg motpart till den yrkesutövare som har överklagat ansvarsnämndens eller en domstols slutliga beslut enligt 8 kap. 1–11 §§. Detta gäller således inte beslut enligt 12 § samma kapitel, dvs. i ärenden om ny legitimation eller behörighet att förskriva vissa läkemedel. Av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer i stället att det i dessa fall är ansvarsnämnden som är yrkesutövarens motpart i domstol.

Regeringens förslag

Regeringen påpekar att det i dag inte finns någon särskild reglering för vem som ska vara motpart till den yrkesutövare som har överklagat ansvarsnämndens eller en domstols beslut när det gäller ansökan om ny legitimation eller behörighet att förskriva läkemedel efter att legitimationen har dragits in eller begränsats. Detta innebär enligt regeringen att det enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen är ansvarsnämnden som är yrkesutövarens motpart i domstol. Ansvarsnämnden har i sitt remissvar framfört att det skadar ansvarsnämndens ställning som opartisk domstolsliknande myndighet att föra process mot en tidigare part i nämnden, att nämndens kansliorganisation är liten och inte rustad för uppgiften att föra processer i domstol samt att uppgiften att agera motpart till yrkesutövare som överklagar ansvarsnämndens beslut enligt 8 kap. 12 § patientsäkerhetslagen passar bättre in i Inspektionen för vård och omsorgs roll som tillsynsmyndighet. Regeringen delar ansvarsnämndens uppfattning att den rådande ordningen är olämplig och förklarar att det när det gäller övriga beslut enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen som regel är Inspektionen för vård och omsorg som är motpart i domstol. Regeringen anser att detta bör gälla även för överklagande av beslut i ärenden om ny legitimation eller behörighet och föreslår att bestämmelsen i 10 kap. 15 § patientsäkerhetslagen ändras så att den gäller också beslut enligt 8 kap. 12 § samma lag.

Regeringen föreslår att lagändringen träder i kraft så snart som möjligt och föreslår den 1 mars 2014. Eftersom det är angeläget att lagändringen kan tillämpas fullt ut redan fr.o.m. den dagen bör en övergångsbestämmelse införas med innebörden att lagändringen ska tillämpas även för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

I propositionen föreslås att Inspektionen för vård och omsorg ska vara motpart till yrkesutövare som har överklagat Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds eller en domstols slutliga beslut om ny legitimation eller behörighet att föreskriva läkemedel efter det att legitimationen har återkallats respektive behörigheten har dragits in eller begränsats.

Utskottet ställer sig bakom regeringens lagförslag och föreslår att riksdagen antar detta.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag