Socialutskottets betänkande

2013/14:SoU6

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslås lagändringar som innebär att hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten.

Utskottet ställer sig bakom regeringens lagförslag och föreslår att riksdagen antar dessa.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,

2. lag om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer,

3. lag om ändring i lagen (2013:621) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

4. lag om ändring i lagen (2013:622) om ändring i patientdatalagen (2008:355),

5. lag om ändring i lagen (2013:623) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

6. lag om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

7. lag om ändring i lagen (2013:625) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),

8. lag om ändring i lagen (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

9. lag om ändring i lagen (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,

10. lag om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:24 punkterna 1–10.

Stockholm den 21 november 2013

På socialutskottets vägnar

Anders W Jonsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders W Jonsson (C), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Helena Bouveng (M), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Meeri Wasberg (S), Kent Härstedt (S) och Karin Östring Bergman (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I budgetpropositionen för 2014 har regeringen gjort bedömningen att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur bör byta namn till E-hälsomyndigheten.

Därför föreslår regeringen i denna proposition lagändringar som innebär att hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten.

Utskottets överväganden

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I proposition 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur gör regeringen bedömningen att en ny myndighet – Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur – bör bildas. Enligt propositionen bör staten fortsätta att i myndighetsform utföra de uppgifter som har utgjort verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag. Den nya myndigheten ska börja sin verksamhet den 1 januari 2014. Förändringen innebär att Apotekens Service Aktiebolag avvecklas. Riksdagen har bifallit regeringens förslag i propositionen.1 [ Bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.]

En särskild utredare har fått i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten.2 [ Dir. 2013:15.] Utredningen har föreslagit att den nya myndigheten ska heta E-hälsomyndigheten eftersom det namnet på ett tydligare och mer övergripande sätt sammanfattar myndighetens ansvarsområde i jämförelse med tidigare namn. Enligt utredningen kan namnet också kopplas till den nationella it-strategin från 2006, en strategi som fick en ny inriktning 2010 och ändrade namn till Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Utredningen gör vidare bedömningen att det föreslagna namnet på myndigheten lätt kan anpassas till internationella sammanhang.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 gjort bedömningen att myndigheten bör byta namn i enlighet med utredarens förslag.3 [ Prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, avsnitt 4.10.2.]

Regeringen föreslår därför i denna proposition att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska byta namn till E-hälsomyndigheten. De hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur som finns i lag ska ersättas med hänvisningar till E-hälsomyndigheten.

Utskottets ställningstagande

I propositionen föreslås lagändringar som innebär att hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten.

Utskottet ställer sig bakom regeringens lagförslag och föreslår att riksdagen antar dessa.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:619) om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:620) om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:621) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:622) om ändring i patientdatalagen (2008:355).

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:623) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:625) om ändring i apoteksdatalagen (2009:367).

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:626) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag