Skatteutskottets betänkande

2013/14:SkU8

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Sammanfattning

I detta betänkande tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Förslaget rör ett antal olika frågor om hanteringen av varor inom det s.k. uppskovsförfarandet för punktskattepliktiga varor. Ändringarna innebär bl.a. att det datoriserade systemet för förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor ska användas vid flyttningar av alkohol- och tobaksvaror inom Sverige. Det datoriserade systemet ska även användas vid flyttningar av energiprodukter inom Sverige om flyttningen sker från platsen för import. Vidare förtydligas kraven på upplagshavare och varumottagare i uppskovsförfarandet. Skatteverket får också utvidgade möjligheter till kontroll i skatteupplag.

Ändringarna föreslås till viss del träda i kraft den 1 januari 2014 och i övrigt den 1 april 2014.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

4. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

5. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

6. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

8. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:10 punkterna 1–8.

Stockholm den 14 november 2013

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Ulf Berg (M), Hannah Bergstedt (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), Thoralf Alfsson (SD), Jacob Johnson (V), Lars Beckman (M) och Teres Lindberg (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas ett antal olika frågor om hanteringen av varor inom det s.k. uppskovsförfarandet för punktskattepliktiga varor. Regeringen föreslår bl.a. att det datoriserade transport- och kontrollsystemet (Excise Movement Control System, EMCS) ska användas vid flyttningar av alkohol- och tobaksvaror inom landet samt vid flyttningar av bränsle i samband med import, att registrerade varumottagare ska anmäla ordinarie mottagningsplats för varor som flyttas under uppskovsförfarandet och att de bestämmelser om ställande av säkerhet som gäller för godkända upplagshavare och registrerade varumottagare ska ändras i vissa avseenden.

I propositionen föreslås även att Skatteverket ska få vissa utökade möjligheter att genomföra kontroller av godkända upplagshavare. Detta ska ske genom att införa en ny möjlighet till punktskattebesök i skatteupplag.

Vidare föreslås att bestämmelserna om förfarandet för beskattning vid oegentligheter under en flyttning av punktskattepliktiga varor kompletteras och att bestämmelserna om alkohol och tobak som förstörs under tillsyn av Skatteverket förtydligas.

Propositionen innehåller även förslag till särskilda bestämmelser som reglerar hur punktskatt på alkohol, tobak och energiprodukter ska hanteras i samband med att en godkänd aktör går i konkurs.

I propositionen behandlas slutligen ett förslag om att skatten ska efterges på vissa alkohol- och tobaksvaror som har omhändertagits av Tullverket och inte lämnats ut. Samtidigt tas möjligheten att återutföra dessa varor bort.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi och lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Ändringarna föreslås till viss del träda i kraft den 1 januari 2014 och i övrigt den 1 april 2014.

Utskottets överväganden

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att det datoriserade transport- och kontrollsystemet (EMCS) även ska användas vid flyttningar av alkohol- och tobaksvaror som äger rum inom Sverige samt vid flyttningar av energiprodukter inom Sverige om flyttningen sker från platsen för import. Riksdagen bifaller också övriga förslag om bl.a. tydligare krav på upplagshavare och varumottagare i uppskovsförfarandet och att Skatteverket ges utvidgade möjligheter till kontroll i skatteupplag.

Propositionen

EMCS vid flyttningar inom Sverige

Regeringen föreslår att det datoriserade transport- och kontrollsystemet (Excise Movement and Control System, EMCS) ska användas även vid flyttningar av alkohol- och tobaksvaror som äger rum inom Sverige. Det datoriserade systemet ska även användas vid flyttningar av energiprodukter inom Sverige om flyttningen sker från platsen för import.

Godkännanden inom uppskovsordningen

Regeringen bedömer att godkända aktörers skyldighet att anmäla ändrade förhållanden även fortsättningsvis bör vara reglerad på förordningsnivå.

Enligt bestämmelser i förordningarna om alkoholskatt, tobaksskatt och skatt på energi och i Skatteverkets föreskrifter ska upplagshavaren och andra godkända aktörer anmäla förändringar av de uppgifter som man lämnat i ansökan om godkännande. Anmälningsskyldigheten omfattar betydande förändringar av ägarförhållandena eller av firmatecknare, revisor eller styrelse men även andra ändringar av de förhållanden som man har angett i samband med ansökan om godkännande. Upplagshavaren ska även anmäla om beräkningsgrunderna för ställande av säkerheten ändras eller om de uppgifter som lämnats om ett skatteupplag förändras.

Eftersom denna anmälningsskyldighet utgör en viktig grund för Skatteverkets möjligheter att under förändrade omständigheter kontrollera godkännandet som upplagshavare kan det finnas anledning att överväga om dessa bestämmelser bör flyttas till lagarna. Lagrådet har dock anfört att det inte finns någon motsvarande reglering av vilka uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan om godkännande och att det redan av detta skäl framstår som mindre lämpligt att i lag föreskriva vilka ändrade förhållanden som ska anmälas till Skatteverket. Enligt Lagrådet finns det inget konstitutionellt hinder mot att på lägre nivå än lag reglera både vilka uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan om godkännande och vilka ändrade förhållanden som ska anmälas. Det kan inte heller anses lämpligt att i lag reglera vilka uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan om godkännande.

Mot bakgrund av Lagrådets yttrande bedömer regeringen att de nuvarande bestämmelserna om anmälningsskyldighet för aktörer inom uppskovsförfarandet inte bör flyttas till lagarna.

Tydligare krav i uppskovsförfarandet

Upplagshavare och varumottagare

Regeringen föreslår ett förtydligande om att en upplagshavare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som har angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller i ersättningsdokumentet.

Vidare förtydligas att när varor flyttas under uppskovsförfarandet till ett skatteupplag ska upplagshavaren vid mottagandet ta in varorna i sitt skatteupplag. Om varor som tagits emot i direkt anslutning till ett skatteupplag inte tas in i skatteupplaget, ska skattskyldighet under vissa omständigheter inträda för den mottagande upplagshavaren.

En registrerad varumottagare och en tillfälligt registrerad varumottagare ska till Skatteverket ange sin ordinarie mottagningsplats. Varumottagare som tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet ska göra det på sin ordinarie mottagningsplats eller på den direkta leveransplats som har angetts i det elektroniska administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet.

Upplagshavares skyldighet att ställa säkerhet

Regeringen föreslår att en upplagshavare ska ställa säkerhet för betalning av skatt som kan påföras upplagshavaren. Säkerheten ska lägst uppgå till ett belopp som motsvarar 10 procent av skatten på de varor som upplagshavaren vid varje tidpunkt förvarar i skatteupplaget. Säkerheten ska dock inte understiga ett belopp som motsvarar 75 procent av det högsta belopp som en sådan beräkning medfört under de senaste tre kalendermånaderna.

Om godkännandet som upplagshavare återkallas ska säkerheten kunna tas i anspråk av Skatteverket under minst sex månader från den dag beslutet om återkallelse träder i kraft

Registrerade varumottagares skyldighet att ställa säkerhet

Regeringen föreslår att den säkerhet som en registrerad varumottagare ska ställa lägst ska uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal har beslutats för de tolv senaste redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats. Om det ännu inte föreligger tolv redovisningsperioder för vilka beslut har fattats ska underlaget i stället utgå från det lägre antal redovisningsperioder för vilka beslut om skatt har fattats.

Vid beräkningen av medeltalet ska den sammanlagda skatt som beslutats för redovisningsperioderna delas med det antal av redovisningsperioderna för vilka skatt har beslutats till mer än noll kronor.

Om det belopp som säkerheten lägst ska uppgå till vid denna beräkning är noll kronor, ska säkerheten i stället lägst uppgå till ett belopp som vid varje tidpunkt motsvarar skatten på de varor som vid denna tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Om den registrerade varumottagaren redovisar punktskatt för beskattningsår, ska säkerheten lägst uppgå till ett belopp som motsvarar det högsta av den skatt som beslutats för den senaste redovisningsperioden eller skatten på de varor som vid varje tidpunkt är under flyttning till varumottagaren under uppskovsförfarandet.

Utvidgad möjlighet till kontroll i punktskatteförfarandet

Regeringen föreslår att Skatteverket får möjlighet att göra punktskattebesök för att kontrollera att upplagshavare fullgör sina skyldigheter under uppskovsförfarandet. Underrättelse om beslut om kontroll kan lämnas i samband med kontrollbesöket om kontrollen skulle förlora sin betydelse om den som ska kontrolleras underrättades om besöket i förväg.

Skatteverket får genom punktskattebesöket kontrollera att upplagshavaren har ställt säkerhet enligt gällande regler, tar emot varor som flyttas under uppskovsförfarandet på det skatteupplag som angetts i det elektroniska administrativa dokumentet och tar in dem i skatteupplaget, avsänder varor under uppskovsförfarande enligt vad som angetts i elektroniska administrativa dokument eller ersättningsdokument och för varje skatteupplag löpande bokför affärshändelser och varurörelser som rör skattepliktiga varor.

Punktskattebesök får bara genomföras i godkända skatteupplag. Om det kan antas att en upplagshavares lagerbokföring förvaras i en annan verksamhetslokal än upplagshavarens skatteupplag, får dock punktskattebesök även genomföras där.

Vid punktskattebesök i ett skatteupplag får Skatteverket granska och ta prov på varor och inventera lager, kontrollera att föreskriven lagerbokföring finns och granska dess innehåll. Vidare får Skatteverket undersöka lådor, behållare, containrar och andra liknande utrymmen där punktskattepliktiga varor kan antas förvaras. Vid punktskattebesök i en annan verksamhetslokal där det kan antas att lagerbokföringen förvaras får Skatteverket endast kontrollera att föreskriven lagerbokföring finns och granska dess innehåll.

Upplagshavare ska vara skyldig att ge Skatteverket möjlighet att genomföra punktskattebesöket och skyndsamt ge verket tillträde till skatteupplaget eller den verksamhetslokal där lagerbokföring förvaras. Vidare ska Skatteverket ges möjlighet att granska och ta prov på varorna och inventera lagret, och upplagshavaren ska på begäran tillhandahålla lagerbokföring. Skatteverket får förelägga aktören att fullgöra denna skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ett beslut om punktskattebesök ska innehålla uppgifter om vilken upplagshavare som ska kontrolleras, vilket eller vilka skatteupplag eller verksamhetslokaler som omfattas och om möjligheten att undanta handlingar från kontroll. Punktskattebesök ska genomföras på sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan. Punktskattebesök får inte genomföras i bostäder. Bestämmelserna om att undanta handlingar från granskning i skatteförfarandelagen ska gälla även vid punktskattekontroll. Beslut om punktskattebesök och förelägganden utan vite får inte överklagas. Övriga beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Förfarandet vid oegentlighetsbeskattning

Regeringen föreslår att förfarandebestämmelserna vid oegentlighetsbeskattning ska förtydligas och kompletteras i fråga om bl.a. förelägganden, revisioner, ersättning för kostnader, bevissäkring, betalningssäkring och företrädaransvar.

Bestämmelserna om beskattning vid oegentligheter utgör en viktig del av beskattningsbestämmelserna. I de situationer där varor av olika anledningar kommer bort i samband med en flyttning under uppskovsförfarandet eller en flyttning av beskattade varor, följer det av dessa bestämmelser i vilket land som beskattning ska ske och hur det ska gå till. Genom dessa bestämmelser säkerställs dels att beskattning inte sker i flera medlemsstater för samma varor, dels att det inte blir oklart vem som ska vara ansvarig för betalning av skatt om varor kommer bort i samband med en flyttning.

På grund av oegentlighetsbeskattningens karaktär skiljer sig förfarandet vid beskattningen från det som annars gäller för punktskatterna. I stället för den generella tillämpningen av skatteförfarandelagens bestämmelser som gäller i övrigt vid beskattningen har det införts särskilda förfaranderegler för oegentlighetsbeskattningen. Dessa består dels av särskilda bestämmelser i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och energiskatt, dels av hänvisningar i samma paragrafer till vissa delar av skatteförfarandelagen.

När punktskattedirektivet infördes gjordes vissa förändringar i oegentlighetsbeskattningen. Bland annat utvidgades kretsen av möjliga skattskyldiga från att endast ha omfattat sådana aktörer som ställt säkerhet för betalning av skatten till att även omfatta varje annan person som har medverkat i oegentligheten. Någon närmare genomgång av om detta borde föranleda ändringar av förfarandereglerna hanns dock inte med i det sammanhanget. I samband med införandet av skatteförfarandelagen har vidare vissa av de förfarandebestämmelser till vilka bestämmelserna i punktskattelagarna hänvisar ändrats. Det finns därför anledning att se över förfarandereglerna för oegentlighetsbeskattningen och uppdatera dessa.

Hantering av punktskatten vid konkurs

Regeringen föreslår att vid konkurs ska ett godkännande som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller lagerhållare övergå till konkursboet. Konkursboet ska vara skattskyldigt om skattskyldighet inträder efter konkursbeslutet. Om skattskyldigheten avser varor som ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen, ska dock denna ägare vara skattskyldig för varorna i stället för konkursboet.

Den nuvarande lagstiftningen innehåller inte några särskilda bestämmelser för hanteringen av skattskyldighet i samband med konkurs. Däremot har Skatteverket i ett ställningstagande den 5 oktober 2012 (dnr 131 668998-12/111) uttalat sin uppfattning om hur den nuvarande lagstiftningen ska tolkas i fråga om skattskyldighet vid händelser som inträffar efter beslut om konkurs för varor som upplagshavaren vid konkursbeslutet äger och förvarar i sitt skatteupplag. Skatteverket anser att från tidpunkten för beslut om konkurs omfattar godkännandet som upplagshavare även konkursboet. Därmed övertar konkursboet upplagshavarens rättigheter och skyldigheter för den hantering av skattepliktiga varor som äger rum efter konkursbeslutet. Enligt Skatteverkets uppfattning är det konkursboet som i egenskap av upplagshavare är skattskyldigt när varor efter konkursbeslutet avviker från uppskovsförfarandet på något av de sätt som anges i lagarna om tobaksskatt, alkoholskatt och energiskatt.

För att undvika problem och osäkerhet om vad som gäller i fråga om skattskyldighet för punktskatt vid konkurser är det lämpligt att införa särskilda bestämmelser i lagstiftningen om alkoholskatt, tobaksskatt och skatt på energi som reglerar problem och osäkerhet om vad som gäller i fråga om skattskyldighet för punktskatt vid konkurser är det lämpligt att i lagstiftningen om alkoholskatt, tobaksskatt och skatt på energi införa särskilda bestämmelser som reglerar hur godkännanden som upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare och lagerhållare och skattskyldighet ska hanteras i samband med konkurser.

Alkohol och tobak som förstörs under tillsyn av Skatteverket

Regeringen föreslår att bestämmelserna i lagen om alkoholskatt och lagen om tobaksskatt ska förtydligas så att det framgår att varorna måste ha förstörts fullständigt för att rätten till undantag från skatteplikten ska gälla.

I punktskattedirektivet anges att skattskyldighet för punktskatt inträder när varan släpps för konsumtion och i den medlemsstat där detta sker. Att de punktskattepliktiga varorna har blivit fullständigt förstörda ska enligt artikel 7.4 i direktivet inte betraktas som ett frisläppande för konsumtion. Att de punktskattepliktiga varorna i fråga har förstörts fullständigt ska på ett tillfredsställande sätt kunna påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där detta har skett.

I den nuvarande lydelsen av lagarna om alkoholskatt och tobaksskatt står det inte uttryckligen att varorna ska förstöras fullständigt. För att förtydliga att det finns ett sådant krav, som grundas på EU-rätten, bör det skrivas in i bestämmelsen att varorna ska ha blivit fullständigt förstörda för att rätten till undantag från skatteplikten ska gälla.

Beskattning av varor som har omhändertagits av Tullverket och inte lämnats ut

Regeringen föreslår att punktskatten ska efterges på alkoholvaror som Tullverket inte ska lämna ut eftersom varorna enligt alkohollagen inte får föras in i Sverige. Motsvarande ska gälla för tobaksvaror som inte ska lämnas ut därför att den som gör anspråk på varorna är under 18 år och för tobaksvaror som inte ska lämnas ut därför att det är sannolikt att varorna är avsedda att bjudas ut till försäljning i Sverige och en sådan försäljning uppenbart skulle strida mot tobakslagen eller lagen om tobaksskatt. Möjligheten att återutföra varor som Tullverket har beslutat att inte lämna ut ska tas bort.

Offentligfinansiella och andra effekter

Regeringen bedömer att den offentligfinansiella effekten av förslagen innebär ökade skatteintäkter på 139 miljoner kronor 2014.

De föreslagna ändringarna kommer att medföra vissa kostnader för Skatteverket: dels av engångskaraktär i form av tekniska justeringar och informationsinsatser, dels i form av löpande kostnader. För Tullverket har förslagen inte någon nämnvärd påverkan på kostnaderna. Förslagen bedöms sammantaget inte medföra någon betydande förändring av arbetsbördan eller kostnaderna för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förslagen om att använda det datoriserade systemet (EMCS) vid flyttningar av alkoholvaror och tobaksvaror samt vissa flyttningar av energiprodukter inom Sverige, om ändringar av bestämmelserna om ställande av säkerhet och om att införa en ny möjlighet till kontroll inom uppskovsförfarandet kommer att innebära en viss ökning av företagens kostnader och administrativa börda. Förslagen syftar samtidigt till att förbättra Skatteverkets möjligheter att motverka att oseriösa aktörer utnyttjar uppskovsförfarandet för att undvika skatt, vilket får antas minska risken för snedvridningar av konkurrensen och vara till fördel för seriösa aktörer. Övriga förslag bör inte ha någon nämnvärd påverkan.

Ikraftträdande

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi och lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Ändringarna föreslås till viss del träda i kraft den 1 januari 2014 och i övrigt den 1 april 2014.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag