Skatteutskottets betänkande

2013/14:SkU10

Vissa skattefrågor

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2013/14:27 Vissa skattefrågor. Förslagen innebär ett antal ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), som bl.a. gäller undantaget för luftfartyg och att vissa biobränslen ska omfattas av möjligheten att placeras i skatteupplag och därmed undantas från mervärdesskatt. Flera av ändringarna innebär att det svenska mervärdesskattesystemet ytterligare anpassas till EU-rätten.

Vidare genomförs ändringar på indrivningsområdet och en ändring när det gäller ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning. Detta medför ändringar i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande och lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

I betänkandet genomförs vidare förslag om att kapitalvinsten vid avyttring av ett indirekt innehav av marknadsnoterade andelar ska beskattas med samma skattesats som gäller för utdelning vid ett sådant indirekt innehav, dvs. med 30 procent. Ändringar genomförs också i den s.k. katalogen i 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) med anledning av att Sveriges exportråd och Myndigheten för utländska investeringar i Sverige har slagits ihop och att vissa subjekt i katalogen har upphört eller bytt namn. Ändringar genomförs också i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Vissa skattefrågor

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning,

2. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), med de ändringar som är en följd av att 3 kap. 3 § utgår ur förslaget,

3. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

4. lag om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande,

5. lag om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,

6. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

b) antar utskottets förslag till

1. lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

2. lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:27 punkterna 1–7.

Stockholm den 21 november 2013

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Leif Jakobsson (S), Ulf Berg (M), Hannah Bergstedt (S), Lena Asplund (M), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Lars Gustafsson (KD), Thoralf Alfsson (SD), Jacob Johnson (V) och Teres Lindberg (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:27 om vissa skattefrågor.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. När det gäller lagförslag 6 (punkt 7) antecknas att den nuvarande lydelsen av 22 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) numera framgår av SFS 2013:772 (prop. 2012/13:134, bet. 2013/14:SkU2, rskr. 2013/14:10).

Utskottets lagförslag framgår av bilaga 3.

Det har inte väckts några motioner i ärendet.

Bakgrund

Reglerna om mervärdesskatt är i hög grad harmoniserade inom EU, och de svenska reglerna har således i allt väsentligt sin motsvarighet i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet).

Propositionens förslag har sin grund i egna initiativ av Finansdepartementet, initiativ av Skatteverket och förslag till lagändringar som inkommit till Finansdepartementet.

Förslaget om ändring av undantaget från mervärdesskatt för luftfartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran är en följd av att Europeiska kommissionen i en förfrågan till Sverige har ifrågasatt den svenska bestämmelsens överensstämmelse med mervärdesskattedirektivet.

Vidare föreslår regeringen vissa ändringar i bl.a. inkomstskattelagen (1999:1229), fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Propositionens huvudsakliga innehåll

I proposition 2013/14:27 Vissa skattefrågor föreslås ett antal ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200). Flera av ändringarna innebär att det svenska mervärdesskattesystemet ytterligare anpassas till EU-rätten.

Ändringarna innebär bl.a. att vissa husbilar undantas från avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till förvärv eller hyra av personbil. Reglerna om upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering ska omfatta samtliga transportmedel. Begreppet parkeringsverksamhet tas bort.

Undantaget från mervärdesskatt för omsättning av luftfartyg ska endast omfatta sådana luftfartyg som ska användas av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. Reglerna för s.k. distansförsäljning förändras. En vara ska inte anses omsatt inom landet om varan transporteras från Sverige av säljaren eller för dennes räkning till en köpare i ett annat EU-land, och säljaren är skyldig att registrera sig till mervärdesskatt i det EU-landet för en sådan omsättning. En omsättning av en vara ska anses vara gjord i Sverige även om den uppställda beloppsgränsen inte överstigs, under förutsättning att säljaren har uppfyllt de villkor som det land där transporten påbörjas har för att omsättningen inte ska anses gjord i det landet. Omsättning av icke-unionsvaror och av tjänster, som görs i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager under den tid varorna är placerade där ska vara undantagen från skatteplikt endast om lagret eller frizonen ligger inom landet. Förteckningen över de varor som kan undantas från mervärdesskatt vid placering i skatteupplag kompletteras med vissa biobränslen och vissa tillsatser i motorbränslen.

Vidare genomförs ändringar på indrivningsområdet och en ändring när det gäller ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning. Detta medför ändringar i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande och lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

I propositionen föreslår regeringen att kapitalvinsten vid avyttring av ett indirekt innehav av marknadsnoterade andelar ska beskattas med samma skattesats som gäller för utdelning vid ett sådant indirekt innehav, dvs. med 30 procent. Ändringar föreslås också i den s.k. katalogen i 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) med anledning av att Sveriges exportråd och Myndigheten för utländska investeringar i Sverige har slagits ihop och att vissa subjekt i katalogen har upphört eller bytt namn. Ändringar föreslås också i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslagen medför inga offentligfinansiella effekter. Möjligheten att begära bistånd med indrivning inom Europeiska unionen för mindre belopp kan dock förväntas leda till en, låt vara marginell, förbättring av indrivningsresultatet vid bistånd med indrivning i en annan medlemsstat.

Utskottets överväganden

Vissa skattefrågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ändringar i en rad skattelagar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Utskottets förslag innebär att ändringarna i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och 3 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200) samordnas med de ändringar i samma bestämmelser som riksdagen beslutade den 20 november 2013 (prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:000).

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:27 Vissa skattefrågor:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:000)1 [ Lydelse enligt prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:000.] om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

 

Lydelse enligt prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:000

Utskottets förslag

3 kap.

4 §

Byggnad samt tomtmark och övrig mark som hör till byggnaden samt markanläggning som hör till fastigheten ska undantas från skatte- och avgiftsplikt om fastigheten ägs av någon av följande institutioner och om den till övervägande del används i deras verksamhet såsom sådana:

1. Kyrkor samt barmhärtighetsinrättningar som avses i 7 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229) samt sådana särskilda rättssubjekt som avses i 10 § första stycket lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

2. Stiftelser som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 §§ samt ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller kraven i 7 kap. 4–6 och 10 §§ inkomstskattelagen.

3. Akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond, Apotekarsocietetens stiftelse för främjande av farmacins utveckling m.m. och stiftelsen Sveriges sjömanshus.

3. Akademier, Nobelstiftelsen, stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond och stiftelsen Sveriges sjömanshus.

4. Sådana studentkårer, nationer och samarbetsorgan som avses i 7 kap. 16 § inkomstskattelagen.

5. Utländska staters beskickningar.

Skatte- och avgiftsfriheten ska endast avse egendom, som enligt 4 kap. 5 § utgör annan typ av taxeringsenhet än lantbruksenhet.

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:000)1 [ Lydelse enligt prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:000.] om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

 

Lydelse enligt prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:000

Utskottets förslag

3 kap.

3 §

Undantaget enligt 2 § omfattar inte

1. upplåtelse eller överlåtelse av verksamhetstillbehör,

2. omsättning av växande skog, odling och annan växtlighet utan

samband med överlåtelse av marken,

3. upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende, avverkningsrätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller andra naturprodukter samt rätt till jakt, fiske eller bete,

4. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet samt upplåtelse av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

5. upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet,

5. upplåtelse av lokaler och andra platser för parkering, inklusive förtöjning och ankring, av transportmedel,

6. upplåtelse för fartyg av hamnar eller för luftfartyg av flygplatser,

 

7. upplåtelse av förvaringsboxar,

6. upplåtelse av förvaringsboxar,

8. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,

7. upplåtelse av utrymmen för reklam eller annonsering på fastigheter,

9. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,

8. upplåtelse för djur av byggnader eller mark,

10. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik,

9. upplåtelse för trafik av väg, bro eller tunnel samt upplåtelse av spåranläggning för järnvägstrafik,

11. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning,

10. korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar för idrottsutövning,

12. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikoperatörer, och

11. upplåtelse av terminalanläggning för buss- och tågtrafik till trafikoperatörer, och

13. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som omfattas av upplåtelsen.

12. upplåtelse till en mobiloperatör av plats för utrustning på en mast eller liknande konstruktion och tillhörande utrymme för teknisk utrustning som omfattas av upplåtelsen.

Undantaget enligt 2 § gäller inte heller när en fastighetsägare, ett konkursbo eller en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet eller som medför rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 § helt eller delvis hyr ut en sådan byggnad eller annan anläggning, som utgör fastighet. Skatteplikt gäller dock inte om uthyrningen avser stadigvarande bostad. Uthyrning till staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är skattepliktig även om uthyrningen sker för en verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Skatteplikt gäller dock inte för uthyrning till en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund, om fastigheten vidareuthyrs av kommunen, kommunalförbundet eller samordningsförbundet för användning i en verksamhet som bedrivs av någon annan än staten, en kommun, ett kommunalförbund eller ett samordningsförbund och som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1, 6, 9, 11, 11 e eller 12 §. Det som har sagts om uthyrning gäller även för upplåtelse av bostadsrätt.

Andra stycket tillämpas också

1. vid uthyrning i andra och tredje hand,

2. vid bostadsrättshavares upplåtelse av nyttjanderätt till fastighet som innehas med bostadsrätt, och

3. när en byggnad eller annan anläggning som utgör fastighet uppförs eller genomgår omfattande till- eller ombyggnad i syfte att anläggningen helt eller delvis ska kunna hyras ut för sådan verksamhet som avses i andra stycket.

I 9 kap. finns särskilda bestämmelser om skattskyldighet för sådan uthyrning, bostadsrättsupplåtelse och upplåtelse av nyttjanderätt som anges i andra och tredje styckena.