Näringsutskottets betänkande

2013/14:NU6

En tydligare rätt till avbrottsersättning

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition En tydligare rätt till avbrottsersättning (prop. 2012/13:193). I propositionen föreslås en ändring i ellagen (1997:857) för att förtydliga att det inte är en förutsättning för avbrottsersättning att överföringen av el har avbrutits i alla faser. Förslaget har tillkommit med anledning av att vissa elnätsföretag betalar ut avbrottsersättning endast om elavbrottet har drabbat alla faser. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

En tydligare rätt till avbrottsersättning

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:193.

Stockholm den 24 oktober 2013

På näringsutskottets vägnar

Mats Odell

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Mats Odell (KD), Lars Hjälmered (M), Jennie Nilsson (S), Hans Rothenberg (M), Carina Adolfsson Elgestam (S), Olof Lavesson (M), Krister Örnfjäder (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine Johansson (S), Eva Flyborg (FP), Börje Vestlund (S), Helena Lindahl (C), Ingemar Nilsson (S), Anna Hagwall (SD), Kent Persson (V), Johan Johansson (M) och Lise Nordin (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas proposition 2012/13:193 En tydligare rätt till avbrottsersättning. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

En tydligare rätt till avbrottsersättning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i ellagen.

Inledning

I ellagen (1997:857) finns bestämmelser om avbrottsersättning. Enligt 10 kap. 10 § första stycket ellagen har en elanvändare rätt till avbrottsersättning om överföringen av el avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. I andra stycket anges fall där elanvändaren inte har rätt till ersättning.

Propositionen

Regeringen föreslår att bestämmelserna i ellagen (1997:857) om rätt till avbrottsersättning förtydligas. Elanvändaren ska enligt förslaget ha rätt till avbrottsersättning om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser från spänningssatt koncessionerat nät under en sammanhängande period om minst tolv timmar.

Som skäl för förslaget hänvisar regeringen till att vissa nätföretag enligt uppgift från Energimarknadsinspektionen inte betalar ut avbrottsersättning om avbrottet inte har drabbat alla faser. Denna tolkning av bestämmelserna överensstämmer enligt regeringen inte med avbrottsersättningens ändamål. Regeringen bedömer mot denna bakgrund att det bör förtydligas vad som i detta sammanhang avses med avbrott i överföringen av el. Det måste av lagtexten framgå under vilka förhållanden det föreligger ett elavbrott som grundar rätt till avbrottsersättning. Med hänsyn till detta föreslår regeringen att det ska anges i 10 kap. 10 § första stycket ellagen att en elanvändare har rätt till avbrottsersättning om uttagspunkten är elektriskt frånkopplad i en eller flera faser från spänningssatt koncessionerat nät under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Utskottets ställningstagande

Utskottet, som ser positivt på att det tydliggörs när elanvändarna har rätt till avbrottsersättning, tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:193 En tydligare rätt till avbrottsersättning:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag