Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU26

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar. I propositionen föreslås ändringar i upphovsrättslagen (1960:729) som ska underlätta digitalisering och förmedling av verk som finns i kulturarvsinstitutioners samlingar. Förslaget avser att reglera situationer när rättsinnehavaren till verket är okänd eller inte går att nå och det inte går att få tillstånd till användningen. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 29 oktober 2014. Inga följdmotioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

1

2013/14:NU26

Innehållsförteckning  
Sammanfattning .............................................................................................. 1
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 4
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 4
Bakgrund ...................................................................................................... 4
Propositionens huvudsakliga innehåll .......................................................... 4
Utskottets överväganden................................................................................. 5
Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar .................................. 5
Propositionen ............................................................................................. 5
Kulturutskottets yttrande............................................................................ 6
Utskottets ställningstagande....................................................................... 6
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag .............................................................. 7
Propositionen ............................................................................................ 7
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................... 8
Bilaga 3  
Kulturutskottets protokollsutdrag ................................................................. 16

2

2013/14:NU26

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:206.

Stockholm den 5 juni 2014

På näringsutskottets vägnar

Mats Odell

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Mats Odell (KD), Jonas Eriksson (MP), Carina Adolfsson Elgestam (S), Olof Lavesson (M), Krister Örnfjäder (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine Johansson (S), Börje Vestlund (S), Helena Lindahl (C), Anna Hagwall (SD), Kent Persson (V), Ingela Nylund Watz (S), Johan Johansson (M), Berit Högman (S), Johan Forssell (M), Anna Steele (FP) och Lena Asplund (M).

3

2013/14:NU26

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar. Inga följdmotioner har väckts med anledning av propositionen. Kulturutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över propositionen vilket utskottet har valt att göra via ett protokollsutdrag (bilaga 3).

Bakgrund

Den 25 oktober 2012 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (2012/28/EU) om viss tillåten användning av föräldralösa verk. Med föräldralösa verk avses verk vars rättsinnehavare är okända eller inte går att finna. Direktivet föreskriver att det i nationell rätt ska finnas en inskränkning i upphovsrätten som gör det möjligt för exempelvis kulturarvsinstitutioner som arkiv och bibliotek att utan tillstånd från rättsinnehavaren digitalisera sådana verk i sina samlingar och göra dem digitalt tillgängliga för allmänheten. Medlemsstaterna ska ha genomfört direktivet senast den 29 oktober 2014.

Med anledning av direktivet tog Justitiedepartementet fram departementspromemorian Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (Ds 2013:63) som innehåller förslag till hur direktivet ska genomföras. Promemorian har därefter remissbehandlats.

Regeringen har tagit del av Lagrådets yttrande över propositionen och utformat lagförslaget efter detta.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag som ska underlätta digitalisering och förmedling av kulturarvet i situationer när rättsinnehavaren till ett verk är okänd eller inte går att nå och det inte går att få tillstånd till användningen. Verk vars rättsinnehavare är okänd eller inte går att nå benämns i förslaget herrelösa verk.

Genom en ny inskränkning i upphovsrätten ges kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer samt radio- och tv-företag med ett public serviceuppdrag möjlighet att digitalisera verk som anses herrelösa och tillhandahålla dem på begäran, t.ex. via internet.

En rättsinnehavare ska genom att ge sig till känna kunna hindra fortsatt användning av verket, och han eller hon ska då också ha rätt till ersättning från den som använt verket.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 29 oktober 2014.

4

2013/14:NU26

Utskottets överväganden

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i upphovsrättslagen (1960:729). Utskottet anser att en ökad tillgänglighet till verk som anses som herrelösa är en värdefull åtgärd för att bevara det gemensamma kulturarvet.

Propositionen

I propositionen föreslås att en ny inskränkning i upphovsrätten ska införas i upphovsrättslagen (1960:729). Den ska ge rätt att förfoga över verk som anses herrelösa och ska gälla till förmån för bibliotek, utbildningsanstalter och museer som är tillgängliga för allmänheten samt för arkiv och institutioner för film- eller ljudarvet. Den föreslagna inskränkningen föreslås även gälla till förmån för radio- och tv-företag i allmänhetens tjänst. De föreslagna reglerna är tänkta att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/28/EU) om viss tillåten användning av föräldralösa verk i svensk rätt.

I propositionen framgår att syftet med förslaget är att bevara och göra kulturarvet inom EU tillgängligt genom att möjliggöra digitalisering och tillgängliggörande av material som finns i olika slags arkiv och bibliotek. Om materialet fortfarande är upphovsrättsligt skyddat krävs som utgångspunkt tillstånd från rättsinnehavaren för sådana åtgärder. När det gäller äldre verk uppges att det emellertid inte är ovanligt att rättsinnehavaren är okänd eller inte går att nå.

Om förslaget genomförs ska det enligt propositionen ge en möjlighet att förfoga över litterära verk i skrifter, över filmverk och över ljudupptagningar, om dessa prestationer anses herrelösa och ingår i de egna samlingarna. Detta uppges även gälla motsvarande användning av filmverk och ljudupptagningar som har producerats av eller för ett sådant företag före den 1 januari 2003. Inskränkningen ska också möjliggöra användning av herrelösa verk och prestationer som ingår i sådant material som fristående kan omfattas av inskränkningen, dvs. herrelösa verk som ingår i litterära verk i skrifter, i filmverk eller i ljudupptagningar.

I propositionen föreslås emellertid att inskränkningen ska ha vissa begränsningar. Det handlar exempelvis om att möjligheten att använda verk som varken getts ut eller sänts ut endast ska finnas om det rimligen kan antas att rättsinnehavaren inte skulle motsätta sig förfogandet. I förhållande till bibliotek, utbildningsanstalter, museer och arkiv ska inskränkningen vidare bara gälla om verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. När det gäller institutioner

5

2013/14:NU26 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  för film- eller ljudarvet ska institutionen dessutom ha utsetts av det allmänna
  att förvalta film- eller ljudarvet.
  I propositionen anges vidare att om rättsinnehavaren till ett herrelöst verk
  ger sig till känna för en användare som förfogat över verket med stöd av
  inskränkningen, ska verket inte längre anses herrelöst. En sådan
  rättsinnehavare som gett sig till känna föreslås också ha rätt till rimlig
  kompensation från den som har använt verket med stöd av inskränkningen.
  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 oktober 2014.

Kulturutskottets yttrande

Kulturutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över propositionen. Genom ett protokollsutdrag (bilaga 3) har utskottet bl.a. framfört att regeringens förslag är ett viktigt steg i arbetet med att öka tillgängligheten till vårt gemensamma kulturarv. Utskottet tillstyrker propositionen och framhåller att den är helt i linje med de kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet som fastslagits av riksdagen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill framhålla att en ökad tillgänglighet till verk som anses som herrelösa är en värdefull åtgärd för att bevara det gemensamma kulturarvet. Utskottet noterar även att kulturutskottet i sitt yttrande framför att propositionen är i linje med de kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Mot denna bakgrund välkomnar utskottet regeringens förslag som ger kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer samt radio- och tv-företag med ett public service-uppdrag en möjlighet att digitalisera herrelösa verk och tillhandahålla dem på begäran, t.ex. via internet. Utskottet tillstyrker därmed propositionen.

6

2013/14:NU26

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

7

2013/14:NU26

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

8

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:NU26

9

2013/14:NU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

10

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:NU26

11

2013/14:NU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:NU26

13

2013/14:NU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:NU26

15

2013/14:NU26

BILAGA 3

Kulturutskottets protokollsutdrag

16

BILAGA 3 KULTURUTSKOTTETS PROTOKOLLSUTDRAG 2013/14:NU26
Tryck: Elanders, Vällingby 2014 17