Näringsutskottets betänkande

2013/14:NU17

En tydligare naturgasreglering

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering. I propositionen föreslås vissa ändringar i naturgaslagen (2005:403) och i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag. Ändringarna innebär bl.a. att innehavaren av en naturgasledning som inte är sammankopplad med det västsvenska naturgassystemet ska ansvara för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas, och att det som i dag gäller i fråga om den ekonomiska balanseringen av det nationella naturgassystemet även ska gälla en naturgasledning som inte är sammankopplad med detta system. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 respektive den 1 januari 2015. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

En tydligare naturgasreglering

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403) och

2. lag om ändring i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:74 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 13 mars 2014

På näringsutskottets vägnar

Mats Odell

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Mats Odell (KD), Lars Hjälmered (M), Jennie Nilsson (S), Hans Rothenberg (M), Carina Adolfsson Elgestam (S), Olof Lavesson (M), Krister Örnfjäder (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Ann-Kristine Johansson (S), Börje Vestlund (S), Helena Lindahl (C), Ingemar Nilsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Anna Hagwall (SD), Kent Persson (V), Anna Steele (FP) och Lise Nordin (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

Energimarknadsinspektionen fick den 20 juni 2012 regeringens uppdrag att lämna förslag till ändringar i naturgaslagen (2005:403) så att det tydliggörs vilken verksamhet som bör omfattas av lagen. En utgångspunkt för uppdraget var att all verksamhet som innebär överföring av naturgas i rörledningsnät bör omfattas. Den 17 januari 2013 överlämnade Energimarknadsinspektionen sin rapport Nya regler för isolerade naturgasnät (Ei R2013:01) till regeringen. Rapporten har därefter remissbehandlats.

Den 1 juni 2013 trädde ändringar i naturgaslagen (2005:403) i kraft (prop. 2012/13:85, bet. 2012/13:NU16). Dessa ändringar innebär bl.a. att det införs en ny tillsynsmodell i fråga om naturgasföretagens avgifter för överföring, lagring och förgasning av naturgas. Ändringarna berör främst 6 kap. naturgaslagen. Därefter har det gjorts en översyn inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet) av bestämmelser om undantag i 9 kap. 1 § naturgaslagen för ny naturgasinfrastruktur. I det sammanhanget upprättades promemorian Undantag för ny naturgasinfrastruktur med förslag till hur den nämnda bestämmelsen bör ändras med anledning av de aktuella ändringarna i 6 kap. naturgaslagen. Promemorian har remissbehandlats.

Under beredningen av ärendet har regeringen tagit del av Lagrådets yttrande över de föreslagna lagändringarna. Lagrådet hade inga synpunkter på förslagen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen anser att naturgaslagen (2005:403) behöver anpassas till en förändrad naturgasmarknad. I propositionen föreslås bl.a. att det ska införas bestämmelser i fråga om balanseringen av naturgasledningar som inte är sammankopplade med det nationella naturgassystemet i den mening som avses i 7 kap. naturgaslagen. Som en ny benämning på detta naturgassystem föreslås uttrycket ”det västsvenska naturgassystemet”.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 respektive den 1 januari 2015.

Utskottets överväganden

En tydligare naturgasreglering

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403) och i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag.

Propositionen

Av propositionen framgår att det första steget mot ett öppnande av den svenska naturgasmarknaden skedde i början av 2000-talet då den första naturgaslagen (2000:599) trädde i kraft. Det framgår vidare att det på senare år har skett en utveckling av gasanvändningen i Sverige inom biogas och att det på flera platser i landet har uppstått lokala nät för distribution av biogas. Det uppges även att det finns en utveckling inom fordonsgas som innebär en ökning av distributionen till tankstationer i rörledningssystem.

I detta sammanhang anför regeringen att avsikten med den nuvarande naturgaslagen (2005:403) var att den skulle tillämpas på naturgasnätet på västkusten och att den därmed inte är framarbetad utifrån de förhållanden som i dag råder på gasmarknaden. I propositionen föreslås därför att naturgaslagen ändras så att det tydligt framgår att den ska tillämpas på alla naturgasledningar, oavsett om de ingår i det stora gasnätet på västkusten eller inte.

I propositionen föreslås att definitionen av naturgas i naturgaslagen ändras på så sätt att termen ”naturgassystemet” ersätts med ”ett naturgassystem”. Vidare ska uttrycket ”det nationella naturgassystemet” i naturgaslagen och lagen om certifiering av vissa naturgasföretag ersättas med ”det västsvenska naturgassystemet”. I propositionen föreslås även att innehavaren av en naturgasledning som inte är sammankopplad med det västsvenska naturgassystemet ska ansvara för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas. Det som i dag gäller för den ekonomiska balanseringen av det nationella naturgassystemet ska enligt förslaget i huvudsak gälla även en naturgasledning som inte är sammankopplad med detta system.

Vidare föreslås att ny naturgasinfrastruktur även i fortsättningen ska kunna beviljas undantag från naturgaslagens bestämmelser om förhandsprövning av naturgasföretagens avgifter för överföring och förgasning av naturgas. Undantag ska även kunna beviljas från naturgaslagens bestämmelser om förhandsprövning av avgifter för lagring av naturgas.

Regeringen anför att bestämmelserna i fråga om undantag för ny naturgasinfrastruktur bör träda i kraft så fort som möjligt. Detsamma anges även gälla ändringen av definitionen av naturgas liksom införandet av uttrycket det västsvenska naturgassystemet i naturgaslagen och lagen om certifiering av vissa naturgasföretag. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. När det gäller de nya bestämmelserna om balanseringen av naturgasledningar som inte är sammankopplade med det västsvenska naturgassystemet uppger regeringen att de aktörer som berörs av ändringarna behöver få tid att anpassa sig. Dessa bestämmelser föreslås därför träda i kraft den 1 januari 2015.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är det viktigt att de bestämmelser som styr naturgasmarknaden är anpassade efter de förhållanden som råder i dag. Utskottet välkomnar därför förslaget om en tydligare naturgasreglering och tillstyrker regeringens proposition.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag