Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2013/14:MJU23

Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:182. I propositionen föreslår regeringen ändringar i zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. (provtagningslagen).

Ändringarna är av formell karaktär och någon ändring i tillämpningen av ersättningsbestämmelserna i sak är inte avsedd.

De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Ingen motion har väckts i ärendet. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i zoonoslagen (1999:658),

2. lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:182 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 29 april 2014

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Matilda Ernkrans

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Matilda Ernkrans (S), Bengt-Anders Johansson (M), Rune Wikström (M), Johan Löfstrand (S), Johan Hultberg (M), Åsa Coenraads (M), Jan-Olof Larsson (S), Anita Brodén (FP), Sara Karlsson (S), Roger Tiefensee (C), Pyry Niemi (S), Christer Akej (M), Helena Leander (MP), Irene Oskarsson (KD), Josef Fransson (SD), Jens Holm (V) och Kristina Nilsson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. Förslaget innebär att det i nämnda lagar införs nya bestämmelser om ersättning för vissa kostnader samt bemyndiganden att meddela föreskrifter om dessa kostnader.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. (provtagningslagen).

Förslaget innebär att det i zoonoslagen införs en ny bestämmelse där det anges att ersättning av statsmedel kan lämnas för kostnader eller förluster som uppkommit på grund av beslut enligt lagen m.m. och att frågor om ersättningen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Vidare införs ett bemyndigande för regeringen eller för den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ersättningen.

I provtagningslagen införs en ny bestämmelse där det anges att ersättning av statsmedel, om det finns särskilda skäl, kan betalas ut för kostnader eller förluster på grund av vissa angivna beslut enligt lagen m.m. och att frågor om ersättningen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Det införs även ett bemyndigande för regeringen eller för den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om ersättningen.

Ändringarna är av formell karaktär och någon ändring i tillämpningen av ersättningsbestämmelserna i sak är inte avsedd.

De föreslagna lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Av Högsta förvaltningsdomstolens dom (målnr 243-12) följer att bestämmelser om offentlig ersättning för betungande ingrepp ska betraktas som betungande bestämmelser. Av 8 kap. 2 § regeringsformen framgår att sådana bestämmelser ska meddelas genom lag. Bestämmelser om ersättning för kostnader eller förluster på grund av ingrepp enligt zoonoslagen och provtagningslagen finns i zoonosförordningen respektive provtagningsförordningen. Något bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om sådan ersättning finns inte vare sig i zoonoslagen eller i provtagningslagen. Ersättningsbestämmelserna i zoonosförordningen och provtagningsförordningen saknar således lagstöd.

Regeringen bedömer att bestämmelserna om ersättning för ingrepp enligt zoonoslagen även i fortsättningen bör finnas på förordningsnivå. Det bör därför i zoonoslagen införas ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ersättning för kostnader och förluster som följer av föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Någon ändring i de materiella ersättningsbestämmelserna är inte avsedd.

Bestämmelserna om ersättning i provtagningsförordningen är allmänt hållna och innebär att ersättning kan ges endast om det finns särskilda skäl. För att uppfylla regeringsformens krav på lagform bör bestämmelsen flyttas till lagen. Regeringen bedömer vidare att det kan finnas behov av att precisera förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas. Bestämmelsen bör därför kompletteras med ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning ska kunna lämnas och om de kostnader och förluster som ska kunna ersättas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ansluter sig till regeringens överväganden och tillstyrker regeringens förslag till ändringar i zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. (provtagningslagen).

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:182 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i zoonoslagen (1999:658).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag