Justitieutskottets betänkande

2013/14:JuU34

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder.

Regeringen föreslår en ny lag som ger Säkerhetspolisen ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern. Förslaget innebär att ansvaret för att förebygga att obehöriga får tillträde till statsministerns tjänstebostäder Sagerska huset och statens egendom Harpsund överförs från de myndigheter som i dag har det ansvaret till Säkerhetspolisen. Dessutom innebär förslaget att rätten att besluta i frågor om skyddsobjekt och ansvaret för bevakning av beslutade skyddsobjekt när det gäller tjänstebostäderna flyttas från regeringen till Säkerhetspolisen.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder,

2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),

3. lag om ändring i skyddslagen (2010:305).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:203 punkterna 1–3.

Stockholm den 13 maj 2014

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Kerstin Haglö (S), Anti Avsan (M), Christer Adelsbo (S), Jan R Andersson (M), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP), Anna Wallén (S), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Maria Ferm (MP), Caroline Szyber (KD), Richard Jomshof (SD) och Lena Olsson (V).

Redogörelse för ärendet

Regeringen föreslår i proposition 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder en ny lag som ger Säkerhetspolisen ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern.

Regeringens förlag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen en ny lag som ger Säkerhetspolisen ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern. Förslaget innebär att ansvaret för att förebygga att obehöriga får tillträde till statsministerns tjänstebostäder Sagerska huset och statens egendom Harpsund överförs från de myndigheter som i dag har det ansvaret – bl.a. Statens fastighetsverk – till Säkerhetspolisen. Dessutom innebär förslaget att rätten att besluta i frågor om skyddsobjekt och ansvaret för bevakning av beslutade skyddsobjekt när det gäller tjänstebostäderna flyttas från regeringen till Säkerhetspolisen.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 september 2014.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte lett till några motionsyrkanden eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet finner att regeringens lagförslag är ändamålsenligt utformade och bör antas. Med detta föreslår utskottet att riksdagen antar de lagförslag som läggs fram i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skyddslagen (2010:305).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag