Justitieutskottets betänkande

2013/14:JuU29

Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:170 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar.

I propositionen lämnas förslag som syftar till att minska antalet inställda huvudförhandlingar och till en enklare och effektivare hantering av stora brottmål.

Regeringen föreslår att det strängaste straff som en tilltalad får dömas till i sin frånvaro ska höjas från tre till sex månaders fängelse. Dessutom föreslås det att möjligheten att förverka villkorligt medgiven frihet i situationer då den tilltalade är frånvarande ska utökas. Även reglerna om utdömande av vite samt om hämtning och häktning när den som kallats inte kommer till förhandlingen görs tydligare. Dessutom utökas möjligheterna att använda förenklad delgivning med den tilltalade. Förslagen leder sammantaget till att fler huvudförhandlingar kan genomföras.

För att stora brottmål ska hanteras så effektivt som möjligt tydliggörs domstolens ansvar för att bedöma om flera åtal ska hanteras gemensamt eller var för sig, och det skapas större möjligheter att avgöra delar av ett mål mot en person. Åtal mot flera personer för brott som har samband med varandra ska vidare inte längre rutinmässigt hanteras gemensamt. För att lägga samman åtalen krävs att det finns skäl för det. Domstolen får också ett tydligare ansvar för förberedelsen av brottmål, bl.a. genom en regel om ökad användning av förberedelsesammanträden i omfattande mål. Fristen för påbörjande av huvudförhandling i ett mål där den tilltalade är frihetsberövad förlängs med en vecka om ett sådant sammanträde har hållits.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i rättegångsbalken,

2. lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:170 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 29 april 2014

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Kerstin Haglö (S), Anti Avsan (M), Jan R Andersson (M), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP), Anna Wallén (S), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Caroline Szyber (KD), Richard Jomshof (SD), Lena Olsson (V), Mattias Jonsson (S) och Agneta Börjesson (MP).

Redogörelse för ärendet

I proposition 2013/14:170 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar lämnar regeringen förslag som syftar till att minska antalet inställda huvudförhandlingar och till en enklare och effektivare hantering av stora brottmål.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I propositionen lämnas förslag som syftar till att dels minska antalet inställda huvudförhandlingar, dels till en enklare och effektivare hantering av stora brottmål.

Regeringen anför att det från rättssäkerhetssynpunkt är angeläget att handläggningen av brottmål inte drar ut på tiden och att målen avgörs så snabbt som möjligt efter det att brottet begåtts. I alltför många fall måste huvudförhandlingar ställas in på grund av att den tilltalade inte kommer till förhandlingen. Ibland beror detta på att den strängaste påföljd som får dömas ut i dessa fall inte motsvarar brottets allvar. Det strängaste straff som en tilltalad får dömas till i sin frånvaro höjs därför från tre till sex månaders fängelse. Dessutom utökas möjligheten att förverka villkorligt medgiven frihet i situationer då den tilltalade är frånvarande. Reglerna om utdömande av vite samt om hämtning och häktning när den som har kallats inte kommer till förhandlingen görs tydligare. Även möjligheterna att använda förenklad delgivning med den tilltalade utökas. Förslagen leder sammantaget till att fler huvudförhandlingar kan genomföras.

Regeringen anför vidare att det är viktigt att stora brottmål kan hanteras så effektivt och ändamålsenligt som möjligt i domstol. Domstolens ansvar för att bedöma om flera åtal ska hanteras gemensamt eller var för sig tydliggörs därför. Det skapas även större möjligheter att avgöra delar av ett mål mot en person. Åtal mot flera personer för brott som har samband med varandra ska inte längre rutinmässigt hanteras gemensamt. För att lägga samman åtalen krävs att det finns skäl för det. Domstolen får också ett tydligare ansvar för förberedelsen av brottmål, bl.a. genom en regel om ökad användning av förberedelsesammanträden i omfattande mål. Fristen för påbörjande av huvudförhandling i ett mål där den tilltalade är frihetsberövad förlängs med en vecka om ett sådant sammanträde har hållits.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar att regeringen lämnar förslag som syftar till att minska antalet inställda huvudförhandlingar och till en enklare och effektivare hantering av stora brottmål. Utskottet instämmer i de bedömningar som regeringen har gjort.

Propositionen har inte lett till några motionsyrkanden eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet finner att regeringens lagförslag är ändamålsenligt utformade och bör antas. Med detta föreslår utskottet att riksdagen antar de lagförslag som läggs fram i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:170 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag