Justitieutskottets betänkande

2013/14:JuU25

En effektivare kriminalisering av penningtvätt

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt.

Regeringen lämnar i propositionen förslag till en ny lag om straff för penningtvättsbrott. Straffbestämmelserna har, jämfört med dagens reglering, fått en annan utformning för att de ska bli enklare att tillämpa. Straffansvaret föreslås omfatta även den som tvättar vinster från egen brottslighet (självtvätt), liksom den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte (näringspenningtvätt). Straffansvar föreslås för försök, förberedelse och stämpling till brott som inte är ringa.

Vidare föreslår regeringen utökade möjligheter att förverka egendom som har varit föremål för penningtvätt. Förslaget innebär dessutom att det ska vara möjligt att belägga egendom som misstänks vara föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism med ett tillfälligt förbud mot att disponera den (dispositionsförbud). Även en möjlighet att ta sådan egendom i beslag föreslås (penningbeslag).

I propositionen behandlar regeringen också tillträdet till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism. Genom de lagändringar som föreslås bedöms Sverige leva upp till konventionens krav.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och godkänner Europarådets konvention med de förklaringar som regeringen föreslår när det gäller vissa av konventionens artiklar.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

En effektivare kriminalisering av penningtvätt

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om straff för penningtvättsbrott,

2. lag om ändring i brottsbalken,

3. lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,

4. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

5. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

6. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,

7. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

8. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

b) godkänner

1. Europarådets konvention av den 16 maj 2005 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism,

2. en förklaring enligt artikel 3.2 a med innebörden att beträffande annan brottslighet än penningtvätt, sådan brottslighet som motsvaras av de i bilagan till konventionen nämnda brottskategorierna eller brottslighet som omfattas av brottsbalken, förbehåller sig Sverige rätten att föreskriva att förverkande enligt artikel 3.1 endast ska ske i den utsträckning brottet kan föranleda fängelse i mer än ett år,

3. en förklaring enligt artikel 3.2 a med innebörden att Sverige förbehåller sig rätten att föreskriva att förverkande enligt artikel 3.1 inte ska ske när det gäller utbyte av skattebrott i den utsträckning sådant utbyte kan tas i anspråk inom ramen för skatteförfarandet,

4. en förklaring enligt artikel 53.4 med innebörden att Sverige inte avser att tillämpa artikel 3.4 om omvänd bevisbörda vid förverkande,

5. en förklaring enligt artikel 31.2 b med innebörden att handlingar inte ska kunna sändas för delgivning mellan konventionsstater på tjänstemannanivå, och

6. en förklaring enligt artikel 35.3 med innebörden att en framställning ställd till Sverige enligt konventionen och bifogade handlingar ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska eller vara åtföljda av en översättning till något av dessa språk.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:121 punkterna 1–14.

Stockholm den 15 april 2014

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Kerstin Haglö (S), Anti Avsan (M), Christer Adelsbo (S), Jan R Andersson (M), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Maria Ferm (MP), Caroline Szyber (KD), Richard Jomshof (SD), Lena Olsson (V) och Mattias Jonsson (S).

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Det saknas en allmänt vedertagen definition av penningtvätt, men med begreppet förstås vanligtvis åtgärder som syftar till att dölja eller omsätta vinning av brottslig verksamhet.

Begreppet penningtvätt förekommer inte uttryckligen inom svensk straffrätt men penningtvättsåtgärder bestraffas som penninghäleri eller penninghäleriförseelse (9 kap. 6 a respektive 7 a § BrB). Dessa straffbestämmelser tar sikte på åtgärder för att ”tvätta” egendom som någon annan har förvärvat eller på annat sätt tillgodogjort sig genom brott. Penningtvättsåtgärder kan också vara möjliga att bestraffa enligt andra straffbestämmelser, t.ex. som häleri eller skyddande av brottsling.

Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och för-verkande av vinning av brott (1990 års förverkandekonvention) antogs den 8 november 1990. Sverige har tillträtt konventionen och i samband med detta gjordes bedömningen att Sverige genom befintlig lagstiftning lever upp till det som konventionen kräver, men att vissa förklaringar skulle lämnas vid tillträdet (prop. 1995/96:49, bet. 1995/96:JuU10, rskr. 1995/96:59).

Konventionen från 1990 har vidareutvecklats och kompletterats, vilket resulterade i Europarådets konvention av den 16 maj 2005 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism (2005 års förverkandekonvention). Sverige har undertecknat konventionen.

Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslår i proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt en ny lag om straff för penningtvättsbrott. Vidare behandlar regeringen tillträdet till 2005 års förverkandekonvention och lämnar förslag till lagstiftning för att genomföra de åtaganden som detta tillträde medför.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

En effektivare kriminalisering av penningtvätt

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och godkänner dels Europarådets konvention av den 16 maj 2005 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism, dels de förklaringar som regeringen föreslår i propositionen.

Propositionen

En framgångsrik kamp mot organiserad och ekonomisk brottslighet kräver åtgärder för att dels beröva kriminella deras brottsvinster, dels förhindra att vinning av brott återinvesteras och omsätts inom den legala ekonomin. I det arbetet är en effektiv kriminalisering av penningtvätt tillsammans med goda möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt viktiga redskap.

I propositionen lämnar regeringen förslag till en ny lag om straff för penningtvättsbrott. Straffbestämmelserna har, jämfört med dagens reglering, fått en annan utformning för att de ska bli enklare att tillämpa. Straffansvaret föreslås omfatta även den som tvättar vinster från egen brottslighet (självtvätt), liksom den som i näringsverksamhet eller liknande medverkar till åtgärder som skäligen kan antas vara vidtagna i penningtvättssyfte (näringspenningtvätt). Straffansvar föreslås för försök, förberedelse och stämpling till brott som inte är ringa.

Vidare föreslår regeringen utökade möjligheter att förverka egendom som har varit föremål för penningtvätt. Förslaget innebär dessutom att det ska vara möjligt att belägga egendom som misstänks vara föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism med ett tillfälligt förbud mot att disponera den (dispositionsförbud). Även en möjlighet att ta sådan egendom i beslag föreslås (penningbeslag).

I propositionen behandlar regeringen också tillträdet till Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism. Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna konventionen. Sverige bedöms leva upp till konventionens krav genom de lagändringar som föreslås. Regeringen föreslår dessutom att riksdagen godkänner att Sverige lämnar fem förklaringar i samband med godkännandet av konventionen. Förklaringarna innehåller information om att Sverige kommer att tillämpa vissa artiklar i konventionen på särskilda sätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning att en framgångsrik kamp mot organiserad och ekonomisk brottslighet kräver åtgärder för att dels beröva kriminella deras brottsvinster, dels förhindra att vinning av brott återinvesteras och omsätts inom den legala ekonomin. Utskottet delar även regeringens uppfattning att en effektiv kriminalisering av penningtvätt tillsammans med goda möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt är viktiga redskap i detta arbete. Enligt utskottets uppfattning innebär förslagen i propositionen att den straffrättsliga regleringen av penningtvätt får en ändamålsenlig utformning och att Sverige nu kan bedömas leva upp till de krav som ställs i Europarådets konvention av den 16 maj 2005 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism.

Propositionen har inte lett till något motionsyrkande eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Enligt utskottets uppfattning är regeringens förslag väl avvägda. Riksdagen bör därför anta regeringens lagförslag. Vidare bör riksdagen godkänna den ovannämnda konventionen samt de förklaringar som regeringen föreslår när det gäller vissa av konventionens artiklar.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om straff för penningtvättsbrott.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

9.

Riksdagen godkänner Europarådets konvention av den 16 maj 2005 om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism.

10.

Riksdagen godkänner en förklaring enligt artikel 3.2 a av innebörd att beträffande annan brottslighet än penningtvätt, sådan brottslighet som motsvaras av de i bi-lagan till konventionen nämnda brottskategorierna eller brottslighet som omfattas av brottsbalken, förbehåller sig Sverige rätten att föreskriva att förverkande enligt artikel 3.1 endast ska ske i den utsträckning brottet kan föranleda fängelse i mer än ett år.

11.

Riksdagen godkänner en förklaring enligt artikel 3.2 a av innebörd att Sverige förbehåller sig rätten att föreskriva att förverkande enligt artikel 3.1 inte ska ske när det gäller utbyte av skattebrott i den utsträckning sådant utbyte kan tas i anspråk inom ramen för skatteförfarandet.

12.

Riksdagen godkänner en förklaring enligt artikel 53.4 av innebörd att Sverige inte avser att tillämpa artikel 3.4 om omvänd bevisbörda vid förverkande.

13.

Riksdagen godkänner en förklaring enligt artikel 31.2 b av innebörd att handlingar inte ska kunna sändas för delgivning mellan konventionsstater på tjänstemanna-nivå.

14.

Riksdagen godkänner en förklaring enligt artikel 35.3 av innebörd att en framställning ställd till Sverige enligt konventionen och bifogade handlingar ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska eller vara åtföljda av en översättning till något av dessa språk.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag