Finansutskottets betänkande

2013/14:FiU8 

 

Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:30 Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet.

Europaparlamentet och rådet antog den 26 juni 2013 förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen). Denna förordning införlivar, tillsammans med direktiv 2013/36/EU[1], de nya kapital- och likviditetsreglerna på EU-nivå i den globala Basel 3-överenskommelsen. Förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Regeringen föreslår i propositionen att det införs en ny lag om kompletterande avgiftsbestämmelser till tillsynsförordningen. Syftet är att göra det möjligt för Finansinspektionen att ta ut avgifter för inspektionens tillsyn och prövning av ansökningar och anmälningar med anledning av EU-förordningen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran.

I propositionen föreslås också att 12 kap. 10 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder rättas eftersom numreringen av punkten i 13 kap. 1 § av misstag inte ändrades i samband med att paragrafen ändrades (se prop. 2012/13:155, SFS 2013:563). Ändringen är en rättelse av en felaktig hänvisning till en annan bestämmelse i samma lag. Enligt regeringens bedömning är ändringen sådan att det inte är nödvändigt att höra Lagrådet i den delen.

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Utskottets överväganden

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets ställningstagande

Bilagor

Förteckning över behandlade förslag

Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lag om kompletterande bestämmelser till EU:s tillsynsförordning m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag,

2. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:30 punkterna 1 och 2.

 

Stockholm den 19 november 2013

På finansutskottets vägnar

 

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Göran Pettersson (M), Peder Wachtmeister (M), Bo Bernhardsson (S), Carl B Hamilton (FP), Marie Nordén (S), Sven-Erik Bucht (S), Staffan Anger (M), Per Bolund (MP), Anders Sellström (KD), Sven-Olof Sällström (SD), Ulla Andersson (V), Jörgen Andersson (M), Peter Persson (S), Emil Källström (C) och Agneta Karlsson (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Det nya regelverket

Den 20 juli 2011 presenterade Europeiska kommissionen dels ett förslag till direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat (KOM(2011) 453), dels ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (KOM(2011) 452). Syftet med förslagen var bl.a. att genomföra Basel 3-överenskommelsen inom EU och att ytterligare harmonisera EU-rätten inom det finansiella området när det gäller regler om kapitaltäckning.

Kommissionens förslag innebär att direktiv 2006/48/EG och direktiv 2006/49/EG ersätts och omarbetas till en ny förordning och ett nytt direktiv. De två äldre direktiven upphör att gälla när den nya förordningen och det nya direktivet träder i kraft. Förhandlingar om förslagen har förts i rådet och Europaparlamentet men har dragit ut på tiden och avslutades först under våren 2013.

Tillsynsförordningen ska börja tillämpas den 1 januari 2014, och medlemsstaterna ska senast den 31 december 2013 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv 2013/36/EU.

Nödvändiga anpassningar av svensk rätt

Det har påbörjats ett arbete med att anpassa svensk lagstiftning till tillsynsförordningen och med att genomföra direktivet. Den 19 april 2012 tillsatte regeringen en utredning som ska lämna förslag till de lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra de reviderade kapitaltäckningsregler m.m. som följer av EU-förhandlingarna (dir. 2012:34). Utredningen överlämnade den 16 september 2013 betänkandet Förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65). Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Med hänsyn till den svenska lagstiftningsprocessen kommer dock inte de nödvändiga lagändringarna att kunna träda i kraft den 1 januari 2014.

Behörig myndighet enligt tillsynsförordningen

Regeringen förväntas utse Finansinspektionen till behörig myndighet enligt tillsynsförordningen genom en ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen. Det innebär att Finansinspektionen när tillsynsförordningen träder i kraft får de befogenheter som den behöriga myndigheten har direkt på grund av den.

 

Utskottets överväganden

Lag om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s tillsynsförordning samt förslaget till ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Avgifter till Finansinspektionen

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska få ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt tillsynsförordningen. För att bekosta Finansinspektionens tillsyn enligt förordningen ska de institut som omfattas av förordningen betala en årlig avgift. Regeringen föreslås få meddela föreskrifter om avgifterna.

Ikraftträdande

Den nya lagen om avgifter enligt tillsynsförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Detsamma gäller lagen om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Förslagets konsekvenser

Regeringen bedömer inte att de förslag som lämnas i propositionen kommer att ge några omedelbara effekter på samhällsekonomin. Finansinspektionen ges möjlighet att täcka kostnader som uppkommer för prövningar av ansökningar och anmälningar enligt tillsynsförordningen. På så sätt belastas inte statsfinanserna. Förslagen berör alla kreditinstitut och värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen bedömer att de berörda institutens avgifter för prövningar och anmälningar kommer att uppgå till ca 4 miljoner kronor per år. I nuläget kan regeringen inte förutse att förslaget kommer att få några ytterligare konsekvenser.

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottet innebär förslagen i den aktuella propositionen att svensk lagstiftning anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen) på ett ändamålsenligt sätt.


 

Bilaga 1

 

____

Förteckning över behandlade förslag

____

 

Propositionen

Proposition 2013/14:30 Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.