Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU30

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition 2013/14: 113 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder.

I propositionen föreslår regeringen att lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder kompletteras med bestämmelser som genomför AIFM- direktivets1 regler om s.k. EU-pass. Icke EES-baserade förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) och icke EES-baserade alternativa investeringsfonder som har tillstånd att driva verksamhet i ett EES-land får på detta sätt en möjlighet att utvidga sin verksamhet till andra EES-länder genom ett underrättelseförfarande. I enlighet med AIFM-direktivet kan bestämmelserna börja tillämpas tidigast 2015. Lagens nuvarande bestämmelser om icke EES-baserade AIF-förvaltare och icke EES-baserade alternativa investeringsfonder ska upphöra att gälla, men kommer enligt AIFM-direktivet att kunna tillämpas åtminstone till 2018. Frågan om det finns ett behov av ändringar i andra lagar behandlas inte i propositionen utan kommer att övervägas i ett annat sammanhang. Skälet är den osäkerhet som råder kring om och när de föreslagna nya bestämmelserna ska börja tillämpas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

I propositionen föreslår regeringen vidare att en hänvisning i bestämmelserna om ingripande mot icke EES-baserade AIF-förvaltare i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder rättas eftersom hänvisningen har fått en snävare utformning än avsett. Vidare föreslås ändringar i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som innebär att förvaltning av alternativa investeringsfonder ska omfattas av samma bestämmelser i den

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

1

2013/14:FiU30 SAMMANFATTNING

lagen som fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

2

3

2013/14:FiU30

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

2.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

3.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

4.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:113 punkterna 1–4.

Stockholm den 3 juni 2014

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Fredrik Olovsson (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Peder Wachtmeister (M), Bo Bernhardsson (S), Carl B Hamilton (FP), Marie Nordén (S), Per Åsling (C), Staffan Anger (M), Per Bolund (MP), Anders Sellström (KD), Sven-Olof Sällström (SD), Ulla Andersson (V) och Ardalan Shekarabi (S).

4

2013/14:FiU30

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:113 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder. Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (lagförslag 1) bygger i vissa delar på det förslag om ändring i samma lag som regeringen lagt fram i proposition 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter. Riksdagen biföll den 10 april 2014 proposition 2013/14:107 (bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206).

Regeringens förslag har inte föranlett några motioner.

Bakgrund

Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder innehåller bestämmelser som genomför AIFM-direktivet, dvs Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). Lagen trädde i kraft den 22 juli 2013 (prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31).

AIFM-direktivet innehåller en harmoniserad EU-rättslig reglering av AIF- förvaltare. Alternativa investeringsfonder definieras i direktivet (artikel 4.1 a) som företag för kollektiva investeringar, inbegripet dess delfonder, som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare, och som inte omfattas av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-direktivet).

AIFM-direktivet är tillämpligt på alla AIF-förvaltare oavsett de förvaltade alternativa investeringsfondernas struktur och rättsliga form. Direktivet reglerar förvaltarna men endast i begränsad utsträckning fonderna, vilka kan vara bildade på kontraktsrättslig eller associationsrättslig grund, genom trust-lag- stiftning, eller på annat sätt.

Artiklarna 32 och 33 i AIFM-direktivet möjliggör marknadsföring och förvaltning av alternativa investeringsfonder över gränserna när både AIF-för- valtaren och fonden är EES-baserade. Dessa artiklar har genomförts i svensk rätt i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Artiklarna 36 och 42 i direktivet rör situationer när antingen AIF-förvaltaren eller fonden, eller båda, hör hemma utanför EES. De artiklarna innehåller minimikrav som ska vara uppfyllda om ett land inom EES väljer att i sin

5

2013/14:FiU30 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
  nationella lagstiftning tillåta viss marknadsföring enligt reglerna i dessa
  artiklar (s.k. private placement). Även dessa båda artiklar har genomförts i
  lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (prop. 2012/13:155, bet.
  2012/13:FiU31).
  AIFM-direktivet innehåller även harmoniserade regler för förvaltare och
  fonder från tredjeländer. I artiklarna 35 och 37–41 finns regler om förvaltning
  och marknadsföring av alternativa investeringsfonder i de fall fonden, AIF-
  förvaltaren eller båda hör hemma utanför EES. Regleringen är omfattande,
  relativt komplicerad och ställer en rad krav på samarbete mellan olika behöriga
  myndigheter, tillsynsmyndigheter i länder utanför EES och Europeiska
  värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Dessa regler bygger på
  samma principer för gränsöverskridande verksamhet som gäller då både fond
  och AIF-förvaltare är etablerade inom EES, dvs. principen om hemlandstillsyn
  och underrättelseförfarande.
  Med hänsyn till de praktiska svårigheter som harmoniserade regler för al-
  ternativa investeringsfonder och AIF-förvaltare som inte är EES-baserade kan
  medföra är tillämpningen av reglerna i artiklarna 35 och 37–41 både villkorad
  och senarelagd. Enligt artikel 67.1 ska Esma senast den 22 juli 2015 avge ett
  yttrande till Europaparlamentet, rådet och kommissionen både om hur mark-
  nadsföringspasset (EU-passet) för EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar
  EES-baserade alternativa investeringsfonder (enligt artiklarna 32 och 33) fun-
  gerar och hur de nationella reglerna för icke EES-baserade fonder och förval-
  tare (enligt artiklarna 36 och 42) fungerar. Esma ska samtidigt ge råd om
  huruvida marknadsföringspasset bör utökas till att även omfatta EES-baserade
  AIF-förvaltares marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investe-
  ringsfonder och icke EES-baserade AIF-förvaltares marknadsföring av alter-
  nativa investeringsfonder, dvs. om artiklarna 35 och 37–41 ska börja tillämpas.
  Esma ska grunda sitt råd på ett antal olika parametrar, bl.a. hur marknadsfö-
  ringspasset har använts, eventuella problem med samarbetet mellan behöriga
  myndigheter, hur väl minimikraven i de nationella regleringarna av
  tredjelandssituationer har uppfyllts, potentiella marknadsstörningar och kon-
  kurrenssnedvridningar (se artikel 67.2). Kommissionen ska enligt artikel 67.6
  inom tre månader från det att Esma har lämnat ett positivt råd och yttrande
  anta en delegerad akt som närmare anger när reglerna om förvaltnings- och
  marknadsföringspassen ska börja tillämpas för icke EES-baserade AIF-förval-
  tare och icke EES-baserade alternativa investeringsfonder. Det innebär enligt
  artikel 66.3 att svenska bestämmelser på detta område ska börja gälla först om
  och när kommissionen under 2015 har bestämt ett datum för när reglerna i
  artiklarna 35 och 37–41 ska börja tillämpas. Detta innebär även att de nya EU-
  passen för icke EES-baserade AIF-förvaltare kommer att gälla parallellt med
  nu tillämpliga regler om tillstånd för icke EES-baserade AIF-förvaltare och
  fonder.

6

2013/14:FiU30

Utskottets överväganden

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ändrade regler för gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder förses med bestämmelser som genomför AIFM-direktivets harmoniserade regler om EU-pass. Icke EES-baserade AIF-förvaltare och icke EES-baserade alternativa investeringsfonder som har tillstånd att driva verksamhet i ett EES-land får på detta sätt en möjlighet att utvidga sin verksamhet till andra EES-länder genom ett underrättelseförfarande. I enlighet med AIFM- direktivet kan bestämmelserna börja tillämpas tidigast 2015. Lagens nuvarande bestämmelser om icke EES-baserade AIF-förvaltare och icke EES-baserade alternativa investeringsfonder ska upphöra att gälla, men kommer enligt AIFM-direktivet att kunna tillämpas åtminstone till 2018. Frågan om det finns ett behov av ändringar i andra lagar behandlas inte i propositionen utan den kommer att övervägas i ett annat sammanhang. Skälet är den osäkerhet som råder kring om och när de föreslagna nya bestämmelserna ska börja tillämpas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

I propositionen föreslår regeringen vidare att en hänvisning i bestämmelserna om ingripande mot icke EES-baserade AIF-förvaltare i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder rättas eftersom hänvisningen har fått en snävare utformning än avsett. Genom att hänvisningen rättas kan Finansinspektionen ingripa mot en icke EES-baserad AIF-förvaltare oavsett enligt vilken bestämmelse i lagen som förvaltaren har tillstånd att driva sin verksamhet. Vidare föreslås ändringar i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som innebär att förvaltning av alternativa investeringsfonder ska omfattas av samma bestämmelser i den lagen som fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

7

2013/14:FiU30

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:113 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

8

2013/14:FiU30

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

9

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

10

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

11

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

13

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

15

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

17

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

19

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

21

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

23

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

25

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

27

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

29

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

31

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

33

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

35

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

37

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

39

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

41

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

43

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

45

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

47

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

49

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

51

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:FiU30

53

2013/14:FiU30 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
54 Tryck: Elanders, Vällingby 2014