Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU28

Användningen av kreditbetyg i riskhantering

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet proposition 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering.

EU har bl.a. genom direktivet 2013/14/EU (ändringsdirektivet) antagit nya regler som syftar till att minska tjänstepensionsinstituts, fondbolags och AIF- förvaltares alltför stora förlitan på kreditbetyg i samband med sina investeringar.

Ändringsdirektivet genomförs i svensk rätt genom bestämmelser som innebär att fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förval- tare) inte ensidigt eller mekaniskt ska förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos en värdepappersfonds respektive en alternativ investeringsfonds tillgångar. Finansinspektionen ska enligt en bestämmelse övervaka lämpligheten i pensionsstiftelsers kreditvärderingsförfaranden och deras användning av kreditbetyg.

Förslaget föranleder ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen (2004:46) om värdepappersfonder och i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna träder i kraft den 21 december 2014.

1

2

2013/14:FiU28

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Användningen av kreditbetyg i riskhantering

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

2.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

3.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativainvesteringsfonder.

Stockholm den 17 juni 2014

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Fredrik Olovsson (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Peder Wachtmeister (M), Carl B Hamilton (FP), Ma- rie Nordén (S), Per Åsling (C), Staffan Anger (M), Per Bolund (MP), Anders Sellström (KD), Sven-Olof Sällström (SD), Ardalan Shekarabi (S), Maria Stenberg (S) och Jacob Johnson (V).

3

2013/14:FiU28

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

EU:s förordning om kreditvärderingsinstitut (EG nr 1060/2009) ändrades i maj 2013 genom förordningen (EU) nr 462/2013 (ändringsförordningen) i syfte att minska en alltför stor förlitan på kreditbetyg inom EU. Samtidigt antogs i samma syfte direktivet 2013/14/EU (ändringsdirektivet) med ändringar i tjänstepensionsdirektivet, UCITS-direktivet och AIFM-direktivet, dvs. de sektorsdirektiv som reglerar tjänstepensionsinstitut, fondbolag och värdepappersfonder samt förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare).

Regeringen föreslår att ändringsdirektivet genomförs i svensk rätt genom nya bestämmelser som innebär att fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) inte ensidigt eller mekaniskt ska förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos en värdepappersfonds respektive en alternativ investeringsfonds tillgångar. Regeringen föreslår också en ny bestämmelse om att Fi- nansinspektionen ska övervaka lämpligheten i pensionsstiftelsers kreditvärderingsförfaranden och deras användning av kreditbetyg.

Förslaget medför ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen (2004:46) om värdepappersfonder och i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 21 december 2014.

4

2013/14:FiU28

Utskottets överväganden

Användningen av kreditbetyg i riskhantering

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att EU:s ändringsdirektiv genomförs i Sverige genom nya bestämmelser dels om att fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder inte ensidigt eller mekaniskt ska förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos en värdepappersfonds respektive en alternativ investeringsfonds tillgångar, dels om att Finansinspektionen ska övervaka lämpligheten i pensionsstiftelsers kreditvärderingsförfaranden och deras användning av kreditbetyg.

Propositionen

Bakgrund

Ett kreditvärderingsinstitut är en juridisk person som yrkesmässigt utfärdar kreditbetyg. Ett kreditbetyg är en bedömning av kreditvärdigheten hos t.ex. ett företag eller på ett finansiellt instrument. Kreditbetyg används av bl.a. investerare och finansiella företag för att fatta underbyggda investeringsbeslut och bestämma riskvikter.

I samband med den finansiella krisen hösten 2008 kritiserades kreditvärderingsinstituten bl.a. för sin värdering av finansiella instrument. I EU antogs en förordning om kreditvärderingsinstitut (EG nr 1060/2009) som ska bidra till en bättre kvalitet på de kreditbetyg som utfärdas, en bättre fungerande inre marknad och en hög skyddsnivå för investerare och konsumenter. I Sverige infördes kompletterande bestämmelser i lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut. Genom en ändring i förordningen har tillsynen över kreditvärderingsinstitut sedermera flyttats över från nationella behöriga myndigheter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Förordningen om kreditvärderingsinstitut ändrades i maj 2013 genom förordningen (EU) nr 462/2013 (ändringsförordningen) i syfte att minska en alltför stor förlitan på kreditbetyg inom EU. Samtidigt antogs i samma syfte direktivet 2013/14/EU (ändringsdirektivet) med ändringar i tjänstepensionsdirektivet, UCITS-direktivet och AIFM-direktivet, dvs. de sektorsdirektiv som reglerar tjänstepensionsinstitut, fondbolag och värdepappersfonder samt förvaltare av alternativa investeringsfonder.

5

2013/14:FiU28 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  Enligt ändringsförordningen ska finansiella företag göra sin egen kredit-
  riskbedömning och de får inte ensidigt eller mekaniskt förlita sig på kreditbe-
  tyg vid bedömningen av en enhets eller ett finansiellt instruments kreditvär-
  dighet. Vidare ska de behöriga myndigheter som svarar för tillsynen över dessa
  företag, med beaktande av arten, omfattningen och komplexiteten hos företa-
  gens verksamhet, övervaka att deras kreditriskbedömningsförfaranden är ade-
  kvata, bedöma användningen av hänvisningar till kreditbetyg i avtal och, när
  det är lämpligt, uppmana dem att motverka effekterna av sådana hänvisningar.
  Ändringsförordningen innehåller även andra regler när det gäller kreditvär-
  deringsinstitut och kreditbetyg, bl.a. om intressekonflikter, om rätt till ersätt-
  ning för investerare och emittenter som lidit skada till följd av att ett kredit-
  värderingsinstitut har åsidosatt sina skyldigheter, om kreditbetyg på statspap-
  per, information om strukturerade finansiella instrument, skyldighet att i vissa
  fall anlita fler än ett kreditvärderingsinstitut samt slutligen om krav på regel-
  bunden rotation av kreditvärderingsinstitut som utfärdar kreditbetyg.
  Ändringsförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna. Ändringsdi-
  rektivet utgör ett komplement till reglerna i förordningen och ska göra det lät-
  tare att förverkliga målet att tjänstepensionsinstituts, fondbolags och AIF-för-
  valtare inte ska förlita sig alltför mycket på kreditbetyg i samband med sina
  investeringar.
  Ändringarna i tjänstepensionsdirektivet, UCITS-direktivet och AIFM-di-
  rektivet avser dels fondbolags och AIF-förvaltares användning av kreditbetyg
  i sin förvaltning, dels den behöriga myndighetens, dvs. Finansinspektionens,
  övervakning av kreditvärderingsförfaranden och användning av hänvisningar
  till kreditbetyg i tjänstepensionsverksamhet och fondförvaltning.
  I UCITS-direktivet och AIFM-direktivet har det även gjorts tillägg när det
  gäller kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i syfte att det också
  i de delegerade akterna ska införas regler som förhindrar att fondbolag och
  AIF-förvaltare ensidigt eller mekaniskt förlitar sig på kreditbetyg för att be-
  döma kreditvärdigheten hos fonders tillgångar.
  Ändringen i tjänstepensionsdirektivet innebär att medlemsstaterna med be-
  aktande av arten, omfattningen och komplexiteten hos de övervakade institu-
  tionerna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna övervakar lämpligheten
  i institutionernas kreditvärderingsförfaranden, utvärderar användningen av
  hänvisningar till kreditbetyg utfärdade av kreditvärderingsinstitut i deras pla-
  ceringspolicy och motverkar effekterna av sådana hänvisningar, i syfte att
  minska ensidig och mekanisk förlitan på kreditbetyg.
  Ändringen i UCITS-direktivet innebär att ett förvaltnings- eller investe-
  ringsbolag ska använda ett förfarande för riskhantering som gör det möjligt för
  det att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som är knuten till
  positionerna och deras bidrag till den allmänna riskprofilen för fondbolagets
  portfölj. Framför allt ska det inte ensidigt eller mekaniskt förlita sig på kredit-
  betyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdig-
  heten hos fondföretags tillgångar.

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:FiU28

Ändringen i AIFM-direktivet slutligen innebär att AIF-förvaltare ska införa lämpliga riskhanteringssystem för att på ett tillfredsställande sätt identifiera, mäta, hantera och övervaka alla risker som är relevanta för varje AIF-fonds investeringsstrategi och för vilka fonden är exponerad eller kan komma att exponeras. Framför allt ska AIF-förvaltare inte ensidigt eller mekaniskt förlita sig på kreditbetyg som utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos AIF-fondernas tillgångar.

Regeringens förslag om hur ändringsdirektivet ska genomföras i Sverige

Tjänstepensionsdirektivet har genomförts i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) och i försäkringsrörelselagen (2010:2043), förkortad FRL. Lagstiftningen omfattar pensionsstiftelser och försäkringsföretag som meddelar försäkring om tjänstepension. Bestämmelserna om Finansinspektionens tillsyn i tryggandelagen respektive FRL är något olika utformade.

Enligt tryggandelagen ska Finansinspektionen övervaka att en pensionsstiftelse förvaltas i enlighet med bestämmelserna i den lagen. För verksamheten vid en pensionsstiftelse gäller emellertid även EU-förordningen om kreditvärderingsinstitut. Tryggandelagen bör därför kompletteras med särskilda bestämmelser om tillsyn och ingripande.

Regeringen föreslår att det införs en ny bestämmelse i tryggandelagen om att Finansinspektionen ska övervaka lämpligheten i pensionsstiftelsers kreditvärderingsförfaranden och deras användning av hänvisningar i placeringsriktlinjerna till kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut. Finansinspektionen ska kunna förelägga pensionsstiftelsen eller styrelsen att vidta rättelse, om inspektionen finner att pensionsstiftelsen använder olämpliga kreditvärderingsförfaranden eller hänvisningar i placeringsriktlinjerna till kreditbetyg.

Enligt FRL ska Finansinspektionen övervaka att verksamheten bedrivs i enlighet med den lagen och andra författningar som reglerar försäkringsföretags näringsverksamhet, t.ex. EU-förordningen om kreditvärderingsinstitut. Någon ytterligare lagstiftningsåtgärd om tillsynen behövs därför inte i FRL.

UCITS-direktivet reglerar verksamheten i fondbolag, värdepappersfonder och förvaringsinstitut för sådana fonder. Reglerna har genomförts i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. AIFM-direktivet reglerar AIF-förvaltare, förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder samt förvaringsinstitut för sådana fonder. Reglerna har genomförts i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Fondbolag ska enligt 5 kap. 2 § lagen om värdepappersfonder ha ett system för riskhantering som gör det möjligt att bedöma den risk som är knuten till de positioner som tas i en värdepappersfond. En AIF-förvaltare ska enligt 8 kap. 4 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder också ha ett lämpligt riskhanteringssystem.

7

2013/14:FiU28 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  Regeringen föreslår att det görs ett tillägg till de aktuella bestämmelserna
  om riskhantering som innebär att fondbolag respektive AIF-förvaltare inte en-
  sidigt eller mekaniskt ska förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kre-
  ditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos en värdepappers-
  fonds respektive alternativ investeringsfonds tillgångar.
  Enligt lagen om värdepappersfonder respektive lagen om förvaltare av al-
  ternativa investeringsfonder ska Finansinspektionen övervaka att fondbolag
  och AIF-förvaltare bedriver verksamheten även i enlighet med andra författ-
  ningar som reglerar verksamheten, t.ex. EU-förordningen om kreditvärde-
  ringsinstitut. Någon ytterligare lagstiftningsåtgärd i fråga om Finansinspek-
  tionens tillsyn behövs därför inte i lagen om värdepappersfonder eller i lagen
  om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
  Hur Finansinspektionen ska utföra sin tillsyn över fondbolags kreditvärde-
  ringsförfaranden bör behandlas närmare i Esma. I avvaktan på att det etableras
  en harmoniserad tillsynspraxis ankommer det på Finansinspektionen att inom
  sin tillsynsverksamhet göra bedömningen av hur fondernas art, omfattning och
  komplexitet bör påverka tillsynen. Faktorer såsom andelen av fondernas till-
  gångar som är förenade med kreditrisk eller som har kreditbetyg som har ut-
  färdats av kreditvärderingsinstitut bör kunna beaktas eller om placeringen i
  tillgångarna görs inom ramen för aktiv förvaltning eller enbart i syfte att följa
  ett visst index.
  Ikraftträdande
  Enligt ändringsdirektivet ska medlemsstaterna ha infört nödvändiga ändringar
  i nationell rätt senast den 21 december 2014. Regeringen föreslår därför att
  lagändringarna ska träda i kraft denna dag.
  Förslagets konsekvenser
  Lagändringarna innebär inte några ytterligare krav på pensionsstiftelser eller
  på fondbolag och AIF-förvaltare när de beslutar om placeringar av medel i de
  värdepappersfonder respektive alternativa investeringsfonder som de förval-
  tar. Ändringarna utgör endast en poängtering av krav som redan gäller i fond-
  bolags och AIF-förvaltares verksamhet. Förslagen medför därmed inte några
  ökade administrativa kostnader för företagen.
  Ändringarna medför inte några påtagliga konsekvenser för företag som har
  satt av pengar i en pensionsstiftelse eller som har tjänstepension hos ett för-
  säkringsföretag. Inte heller för dem som äger andelar i värdepappersfonder el-
  ler i alternativa investeringsfonder bedöms förslagen medföra några påtagliga
  konsekvenser. I viss mån förstärks investerarskyddet för fondsparare genom
  de uttryckliga krav som ställs på fondbolag och AIF-förvaltare att inte ensidigt
  förlita sig på kreditbetyg. Även tydliggörandet av Finansinspektionens uppgift
  att övervaka användningen av kreditbetyg bidrar till förstärka skyddet för dem
  som har tjänstepension och dem som investerar i värdepappersfonder eller al-
  ternativa investeringsfonder.

8

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:FiU28

Finansinspektionens ökade arbetsbörda med anledning av tillsynen av pensionsstiftelsers kreditvärderingsförfaranden och användningen av kreditbetyg bedöms inte fordra ökade resurser och får i så fall hanteras inom befintliga budgetramar.

Finansinspektionens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lagändringarna bedöms inte medföra någon påtaglig ökning av antalet mål hos de allmänna förvaltningsdomstolarna och de eventuella budgetära konsekvenserna får hanteras inom de befintliga budgetramarna. Regeringen avser att följa hur måltillströmningen utvecklas hos domstolarna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att EU:s ändringsdirektiv bör genomföras i Sverige på det sätt regeringen föreslagit. Bestämmelser införs om att fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder inte ensidigt eller mekaniskt ska förlita sig på kreditbetyg som har utfärdats av kreditvärderingsinstitut för att bedöma kreditvärdigheten hos en värdepappersfonds respektive en alternativ investeringsfonds tillgångar. En bestämmelse införs också om att Finansinspektionen ska övervaka lämpligheten i pensionsstiftelsers kreditvärderingsförfaranden och deras användning av kreditbetyg.

Utskottet tillstyrker propositionen.

9

2013/14:FiU28

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

10

2013/14:FiU28

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

11

2013/14:FiU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:FiU28

13

2013/14:FiU28 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
14 Tryck: Elanders, Vällingby 2014