Civilutskottets betänkande

2013/14:CU4

Preskription och information i försäkringssammanhang

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2012/13:168 Preskription och information i försäkringssammanhang. I propositionen föreslår regeringen ändringar i bl.a. försäkringsavtalslagen som syftar till att stärka skyddet för anspråk på försäkringsersättning. Regeringen föreslår att preskriptionstiden som huvudregel ska vara tio år. För skador som visar sig först efter lång tid föreslås vissa undantagsregler. Utgångspunkten för preskriptionstiden ändras så att den ska vara möjlig att fastställa objektivt. Det föreslås även en anpassning av vissa andra frister i försäkringssammanhang. Vidare ska ett försäkringsbolag vara skyldigt att löpande kontrollera om det har inträffat dödsfall som utgör försäkringsfall och att i så fall underrätta efterlevande om möjligheten till ersättning. Om försäkringsbolaget försummar detta, ska preskriptionstiden förlängas till 30 år.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2015.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Preskription och information i försäkringssammanhang

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

2. lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring,

3. lag om ändring i patientskadelagen (1996:799),

4. lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:168 punkterna 1–4.

Stockholm den 24 oktober 2013

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Nina Lundström (FP), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Carina Ohlsson (S), Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S), Margareta Cederfelt (M), Jonas Gunnarsson (S), Katarina Köhler (S), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Roland Utbult (KD), Markus Wiechel (SD), Marianne Berg (V) och Anders Åkesson (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Den 1 januari 2006 trädde försäkringsavtalslagen (2005:104) i kraft. Lagens bestämmelser om preskription av rätt till försäkringsersättning stämmer i allt väsentligt överens med motsvarande regler i den tidigare lagen (1927:77) om försäkringsavtal och i den numera upphävda konsumentförsäkringslagen (1980:38). I samband med lagstiftningsarbetet pekade dock bl.a. försäkringsbranschen, Lagrådet och riksdagen på behovet av att preskriptionsreglerna reformeras (prop. 2003/04:150 s. 201 och 1071 f. samt bet. 2004/05:LU4 s. 26).

I försäkringsavtalslagen finns det också, när det gäller personförsäkringar, bestämmelser om information vid försäkringsfall. Även dessa bestämmelser uppmärksammades i propositionen om försäkringsavtalslagen och under riksdagens behandling av lagförslaget. I det sammanhanget underströks betydelsen av en utökad informationsplikt för att förebygga att dödsbon genom preskription går miste om de rättigheter som följer av den avlidnes försäkringar (a. prop. s. 239 och a. bet. s. 27).

Mot denna bakgrund fick en sakkunnig person i uppdrag att se över reglerna om preskription av rätten till försäkringsersättning och att överväga skärpta krav på försäkringsbolagen att informera om försäkringsfall som består i den försäkrades död. I departementspromemorian Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m. (Ds 2011:10) lämnade utredaren förslag till reformerade regler. Departementspromemorian har remissbehandlats.

Som ett led i beredningen av departementspromemorian utarbetades inom Regeringskansliet en promemoria med utkast till övergångsbestämmelser och en särskild bestämmelse om en tidsfrist för inhämtande av ett yttrande från Patientskadenämnden. Promemorian behandlades vid ett remissmöte våren 2013.

Vidare gavs ett begränsat antal remissinstanser tillfälle att yttra sig över en promemoria om den lagtekniska utformningen av 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen, som gäller företagsförsäkring.

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen antar de förslag till ändringar i trafikskadelagen (1975:1410), lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring, patientskadelagen (1996:799) och försäkringsavtalslagen (2005:104) som har lagts fram i propositionen. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Preskription och information i försäkringssammanhang

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Nuvarande ordning

Enligt försäkringsavtalslagen preskriberas ett anspråk på försäkringsersättning tre år från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. I vissa fall kan det gå lång tid innan den ersättningsberättigade får kännedom om rätten till försäkringsersättning. Lagen föreskriver därför en yttersta preskriptionstid på tio år från det att ett anspråk tidigast kan göras gällande. Motsvarande reglering finns i trafikskadelagen. Även preskriptionsbestämmelsen i patientskadelagen har i huvudsak samma utformning. När det gäller patientskador räknas dock tioårsfristen från den tidpunkt då skadan orsakades.

Enligt försäkringsavtalslagen har försäkringsbolagen en informationsplikt vid försäkringsfall. Ett försäkringsbolag ska i skälig omfattning informera försäkringstagaren och andra som har anspråk mot bolaget om sådana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse för dem att känna till. Om bolaget får kännedom om ett försäkringsfall som utgörs av försäkringstagarens död, ska det genast underrätta dödsboet om försäkringsfallet. Försäkringsbolaget har dock ingen skyldighet att undersöka om det har inträffat ett försäkringsfall, t.ex. om den försäkrade har avlidit.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen ändringar i bl.a. försäkringsavtalslagen, trafikskadelagen och patientskadelagen som syftar till att stärka skyddet för anspråk på försäkringsersättning.

Regeringens förslag innebär i huvudsak följande. Den treåriga preskriptionsfristen upphävs. Utgångspunkten för preskriptionstiden ändras så att den ska vara möjlig att fastställa objektivt. I försäkringsavtalslagen ska preskriptionstiden vara tio år och utgå från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inträdde. I trafikskadelagen ska preskriptionstiden vara tio år och utgå från skadehändelsen. I patientskadelagen ska preskriptionstiden vara tio år och utgå från den tidpunkt då skadan orsakades.

Ersättning till följd av en trafikskada eller en patientskada kan omprövas, om förhållandena ändras väsentligt. En skadelidandes ersättningsanspråk till följd av en sådan omprövning ska preskriberas tidigast tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde.

Vid en trafikskada eller en patientskada ska en talan om ersättning i undantagsfall kunna väckas efter de vanliga preskriptionstiderna, om det finns synnerliga skäl.

Regeringen föreslår även en anpassning av vissa andra frister i försäkringssammanhang.

Försäkringsbolagen ska vara skyldiga att på ett ändamålsenligt sätt löpande kontrollera om det har inträffat dödsfall som utgör försäkringsfall och i så fall genast underrätta dödsboet och kända förmånstagare. Bestämmelserna syftar till att förhindra att den som har rättigheter enligt en personförsäkring går miste om sin rätt. Om ett försäkringsbolag försummar denna skyldighet och det medför att ett anspråk inte framställs inom de normala preskriptionstiderna, ska en talan om ersättning få väckas upp till 30 år efter dödsfallet.

Vidare föreslår regeringen några mindre justeringar och rättelser i försäkringsavtalslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:168 Preskription och information i försäkringssammanhang:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientskadelagen (1996:799).

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag