Civilutskottets betänkande 2013/14:CU35

Ny lag om näringsförbud

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:215 och en motion som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om näringsförbud som ska ersätta den gamla från 1986 samt ett antal följdändringar i andra lagar. Förslaget innebär att kretsen av personer som kan meddelas näringsförbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet, oavsett i vilken associationsrättslig form verksamheten bedrivs. Det s.k. ställningsansvaret, som innebär att vissa funktionärer i en juridisk person alltid presumeras leda verksamheten, utvidgas till att omfatta även vissa företrädare för utländska filialer och stiftelser.

Propositionen innehåller vidare en analys av hur processer om näringsförbud förhåller sig till Europakonventionens dubbelprövningsförbud. För att förhindra att processer förs i strid med förbudet föreslås vissa ändringar när det gäller möjligheten att förlänga ett näringsförbud.

Regeringen lägger också fram förslag som syftar till att effektivisera Kronofogdemyndighetens tillsyn över att meddelade näringsförbud följs. Bland annat blir det obligatoriskt att kalla den som har fått näringsförbud till ett inledande samtal där han eller hon får information om näringsförbudets innehåll och där myndigheten kan få nödvändiga upplysningar om hur personen försörjer sig. Kronofogdemyndigheten får kalla till fler sådana samtal om det finns behov av det. Kallelse till samtal får förenas med vite.

Den nya lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 2 augusti 2014. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår mot-

ionen.

I betänkandet finns en reservation.

1

2

2013/14:CU35

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.Ny lag om näringsförbud

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om näringsförbud,

2.lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

3.lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

4.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

5.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

6.lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

7.lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

8.lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

9.lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar,

10.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

11.lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan

ibrottsutredningar,

12.lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

13.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

14.lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548),

15.lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579),

16.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

17.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

18.lag om ändring i lagen (2014:000) om näringsförbud.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:215 punkterna 1–18.

2.Kompletterande bestämmelser om polishämtning

Riksdagen avslår motion 2013/14:C16 av David Lång (SD).

Reservation (SD)

3

2013/14:CU35 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT
  Stockholm den 27 maj 2014
  På civilutskottets vägnar
  Veronica Palm
  Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Nina Lundström
  (FP), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Carina Ohlsson (S),
  Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S), Margareta Cederfelt (M), Jonas
  Gunnarsson (S), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm
  (MP), Markus Wiechel (SD), Marianne Berg (V), Lars Eriksson (S), Rickard
  Nordin (C) och Yvonne Andersson (KD).

4

2013/14:CU35

Redogörelse för ärendet

Den 22 december 2011 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor i anslutning till lagen (1986:436) om näringsförbud och tillsynen av denna. Ut- redningen, som antog namnet Utredningen om vissa frågor om näringsförbud, överlämnade den 18 december 2012 betänkandet Näringsförbud – tillsyn och effektivitet (SOU 2012:84). Betänkandet har remissbehandlats.

Regeringen har begärt in Lagrådets yttrande över lagförslagen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i

bilaga 2.

Med anledning av propositionen har en motion väckts. Förslaget i motionen finns i bilaga 1.

5

2013/14:CU35

Utskottets överväganden

Ny lag om näringsförbud

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Regeringen föreslår att en ny lag om näringsförbud ska ersätta den nuvarande lagen från 1986. Vidare föreslås ett antal följdändringar i andra lagar. Förslaget innebär att kretsen av personer som kan meddelas näringsförbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet, oavsett i vilken associationsrättslig form verksamheten bedrivs. Det s.k. ställningsansvaret, som innebär att vissa funktionärer i en juridisk person alltid presumeras leda verksamheten, utvidgas till att omfatta även vissa företrädare för utländska filialer och stiftelser.

Propositionen innehåller vidare en analys av hur processer om näringsförbud förhåller sig till Europakonventionens dubbelprövningsförbud. För att förhindra att processer förs i strid med förbudet föreslås vissa ändringar när det gäller möjligheten att förlänga ett näringsförbud.

I propositionen finns också förslag som syftar till att effektivisera Kronofogdemyndighetens tillsyn över att meddelade näringsförbud följs. Bland annat blir det obligatoriskt att kalla den som har fått näringsförbud till ett inledande samtal där han eller hon får information om näringsförbudets innehåll och där myndigheten kan få nödvändiga upplysningar om hur personen försörjer sig. Kronofogdemyndigheten får kalla till fler sådana samtal om det finns behov av det. Kallelse till samtal får förenas med vite.

Kronofogdemyndigheten får också en möjlighet att, om det behövs för tillsynen, förelägga en tredje man att lämna uppgifter om ekonomiska mellanhavanden som han eller hon haft med en person som har näringsförbud. Ett sådant föreläggande ska kunna förenas med vite utom när den som föreläggandet riktar sig till är närstående till personen som har näringsförbud. En sådan lagstadgad uppgiftsskyldighet är långtgående och har t.ex. företräde framför bestämmelser om tystnadsplikt i bankverksamhet. Det införs också en möjlighet för Kronofogdemyndigheten att göra oanmälda besök hos en person som har näringsförbud.

Den nya lagen är avsedd att träda i kraft den 2 augusti 2014. Följdändringar i andra författningar ska träda i kraft vid samma tidpunkt. Näringsförbud får inte grundas på åsidosättanden som har skett före ikraftträdandet och som inte kunde läggas till grund för näringsförbud enligt äldre bestämmelser. Den nya lagen ska tillämpas på näringsförbud och tillfälliga näringsförbud som meddelats enligt äldre bestämmelser.

6

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2013/14:CU35

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion som står mot regeringens lagförslag. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

Kompletterande bestämmelser om polishämtning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsförslag med en begäran om att den nya lagen om näringsförbud bör kompletteras med bestämmelser om polishämtning till samtal hos Kronofogdemyndigheten.

Jämför reservation (SD).

Motionen

I motion 2013/14:C16 föreslår David Lång (SD) ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att Kronofogdemyndigheten får möjlighet att besluta om polishämtning om den som har fått näringsförbud inte inställer sig till samtal.

Propositionen

I propositionen gör regeringen bedömningen att det inte bör införas en möjlighet för Kronofogdemyndigheten att besluta om polishämtning om den som har fått näringsförbud inte inställer sig till samtal.

Regeringen redovisar att Utredningen om vissa frågor om näringsförbud föreslog att Kronofogdemyndigheten ska få möjlighet att besluta om polishämtning om en person som har näringsförbud inte inställer sig till samtal hos myndigheten. Riksdagens ombudsmän avstyrkte utredningens förslag i denna del. Riksdagens ombudsmän konstaterar att de aktuella bestämmelserna om tvångsmedel i utsökningsbalken är ett led i ett förfarande som syftar till att med tvång framtvinga betalning från gäldenären, medan samtalen med den som har fått näringsförbud har ett informativt och bevissäkrande ändamål.

Enligt regeringen kan det konstateras att viss försiktighet är påkallad vad gäller i vilken utsträckning ledning kan hämtas från utsökningsbalken vid bedömningen av hur tillsynen över näringsförbud bör utformas. Skälet till detta är att regelverken har olika syften och bygger på olika systematik. Detta gör sig särskilt gällande vid val av vilka tvångsmedel som bör kunna användas vid tillsynen över näringsförbud, eftersom tvångsmedel inte får användas om de inte står i proportion till ändamålet med insatsen. Redan genom förslagen att göra samtalen obligatoriska och att kallelse till samtal ska kunna förenas med vite har lagstiftaren tydligt markerat att tillsynen ska effektiviseras. Det Riksdagens ombudsmän anför om de skilda ändamål som gör sig gällande i utsökningsmål och vid tillsyn över näringsförbud kan enligt regeringens uppfattning

7

2013/14:CU35 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  inte bortses ifrån. Mot denna bakgrund bedömer regeringen att det inte bör
  införas bestämmelser i lagen om näringsförbud som möjliggör polishämtning
  till de obligatoriska samtalen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte någon annan uppfattning än den som regeringen redovisar i propositionen. Det saknas därför skäl för riksdagen att ta något initiativ i frågan. Motion 2013/14:C16 bör således avslås.

8

2013/14:CU35

Reservation

Kompletterande bestämmelser om polishämtning, punkt 2 (SD) av Markus Wiechel (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2013/14:C16 av David Lång (SD).

Ställningstagande

När en person har fått ett näringsförbud ska Kronofogdemyndigheten genomföra ett första samtal med den berörde. Detta samtal bedöms av regeringen och remissinstanserna som mycket viktigt. Samtalet syftar bl.a. till att informera den person som har fått ett näringsförbud om innebörden av förbudet och att ge Kronofogdemyndigheten ett underlag för en bedöming av risken för att personen kommer att bryta mot förbudet. Kallelsen till samtalet kan vara förenad med vite. Jag anser emellertid att enbart ett vitesföreläggande inte är tillräckligt om en person inte inställer sig till samtalet. Jag vill att Kronofogdemyndigheten som en sista åtgärd också ska kunna begära hämtning av polis.

Vad som anförts ovan bör regeringen, med bifall till motion 2013/14:C16, som sin mening ge regeringen till känna.

9

2013/14:CU35

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om näringsförbud.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548).

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579).

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om näringsförbud.

10

BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG 2013/14:CU35

Följdmotionen

2013/14:C16 av David Lång (SD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att Kronofogdemyndigheten får möjlighet att besluta om polishämtning om den som har fått näringsförbud inte inställer sig till samtal.

11

2013/14:CU35

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

12

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

13

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

15

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

17

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

19

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

21

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

23

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

25

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

27

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

29

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

31

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

33

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

35

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

37

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

39

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU35

41

2013/14:CU35 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
42 Tryck: Elanders, Vällingby 2014