Civilutskottets betänkande 2013/14:CU27

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område.

Gemensamma EU-regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva en privaträttslig tvist finns i Bryssel I-förordningen. Förordningen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av domar som har meddelats i en annan medlemsstat. EU har beslutat om en reviderad förordning, som innebär att det blir enklare och går snabbare att verkställa domar i EU.

I propositionen föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. Vidare föreslås ändringar i ett stort antal lagar. För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige krävs det enligt ett antal lagar att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen är verkställbar. För närvarande fattas sådana beslut av Svea hovrätt. Regeringen föreslår att den prövningen i stället ska göras i tingsrätt.

De flesta av lagförslagen är avsedda att träda i kraft den 10 januari 2015. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet

föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

1

2

2013/14:CU27

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden,

2.lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,

3.lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz,

4.lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo,

5.lag om ändring i lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn,

6.lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45),

7.lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg,

8.lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

9.lag om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet,

10.lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område,

11.lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område,

12.lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser,

13.lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik,

14.lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor,

15.lag om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden,

16.lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

17.lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter,

18.lag om ändring i lagen (1998:358) om Brysselkonventionen,

19.lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna,

20.lag om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,

21.lag om ändring i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor,

3

2013/14:CU27 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT
  22. lag om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser
  till EU:s underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om
  underhållsskyldighet,
  23. lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:219 punkterna 1–23.
  Stockholm den 10 juni 2014
  På civilutskottets vägnar
  Veronica Palm
  Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Nina Lundström
  (FP), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Carina Ohlsson (S),
  Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S), Jonas Gunnarsson (S), Katarina
  Köhler (S), Ola Johansson (C), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M),
  Jan Lindholm (MP), Roland Utbult (KD), Markus Wiechel (SD), Marianne
  Berg (V) och Thomas Finnborg (M).

4

2013/14:CU27

Redogörelse för ärendet

Den 12 december 2012 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning). Förordningen trädde i kraft den 10 januari 2013 och är en revidering av rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning).

Regeringen tillkallade i december 2012 en särskild utredare som fick i uppdrag att föreslå de kompletterande författningsbestämmelser som 2012 års Bryssel I-förordning ger anledning till (dir. 2012:125). Utredaren skulle dessutom överväga ett generellt överflyttande av prövningen i första instans av frågor om verkställbarhet (exekvatur) från Svea hovrätt till tingsrätt och lämna de författningsförslag som dessa överväganden motiverar. Utredningen antog namnet Bryssel I-utredningen. Utredningen lämnade i september 2013 betänkandet Verkställighet av utländska domar och beslut – en ny Bryssel I- förordning m.m. (SOU 2013:63). Betänkandet har remissbehandlats.

Regeringen har begärt in Lagrådets yttrande över lagförslagen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i

bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

5

2013/14:CU27

Utskottets överväganden

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Gemensamma EU-regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva en privaträttslig tvist finns i Bryssel I-förordningen. Förordningen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av domar som har meddelats i en annan medlemsstat. EU har beslutat om en reviderad förordning (2012 års Bryssel I-förordning), som innebär att det blir enklare och går snabbare att verkställa domar i EU.

I propositionen föreslår regeringen att kompletterande bestämmelser till 2012 års Bryssel I-förordning ska tas in i en ny lag tillsammans med kompletterande bestämmelser till 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen, 2007 års Luganokonvention och förordningen om den europeiska exekutionstiteln. Bestämmelserna i 2006 års kompletteringslag om reservforum, en särskild vägransgrund och verkställighet enligt 2000 års Bryssel I-förordning, Brysselkonventionen och 2007 års Luganokonvention ska föras över i sak oförändrade till den nya kompletteringslagen. Detsamma ska gälla i fråga om bestämmelserna om erkännande och verkställighet enligt förordningen om den europeiska exekutionstiteln. 2006 års kompletteringslag ska upphävas. Vidare föreslås ändringar i ett stort antal lagar.

För att en utländsk dom ska kunna verkställas i Sverige krävs det enligt ett antal lagar att en domstol först fattar ett särskilt beslut om att domen är verkställbar. För närvarande fattas sådana beslut av Svea hovrätt. I propositionen föreslår regeringen att den prövningen i stället ska göras i tingsrätt.

De flesta av lagförslagen är avsedda att träda i kraft den 10 januari 2015.

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

6

2013/14:CU27

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1936:79) om erkännande och verkställighet av dom som meddelats i Schweiz.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn.

6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
  atomansvarighetslagen (1968:45).  

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sjömanslagen (1973:282).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 6 april 1974 om en uppförandekod för linjekonferenser.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

7

2013/14:CU27 BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG              
  14. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (1985:367) om internationella faderskapsfrågor.          
  15. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors
    förmögenhetsförhållanden.                
  16. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sjölagen
    (1994:1009).                    
  17. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
    överenskommelsen om undervägsavgifter.            
  18. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (1998:358) om Brysselkonventionen.              
  19. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.
  20. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
    förordningen.                    
  21. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.    
  22. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (2011:603) med kompletterande bestämmelser till   EU:s
    underhållsförordning och 2007 års Haagkonvention om
    underhållsskyldighet.                  
  23. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

(2012:318) om 1996 års Haagkonvention.

8

2013/14:CU27

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

9

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

10

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

11

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

13

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

15

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

17

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

19

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

21

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

23

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

25

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

27

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

29

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

31

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

33

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

35

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

37

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

39

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

41

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

43

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

45

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

47

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

49

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27

51

2013/14:CU27 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU27
Tryck: Elanders, Vällingby 2014 53