Civilutskottets betänkande

2013/14:CU21

En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning. Regeringen föreslår i propositionen ändringar i fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen och anläggningslagen. Förslagen syftar till att förenkla och effektivisera handläggningen av lantmäteriförrättningar. Vidare syftar förslagen till att underlätta samordningen mellan lantmäteriförrättningar och andra myndigheters tillståndshantering.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

2. lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),

3. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:58 punkterna 1–3.

Stockholm den 13 mars 2014

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Nina Lundström (FP), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Carina Ohlsson (S), Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S), Jonas Gunnarsson (S), Katarina Köhler (S), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Roland Utbult (KD), Markus Wiechel (SD), Thomas Finnborg (M), Amineh Kakabaveh (V) och Helén Andersson (C).

Redogörelse för ärendet

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning. Propositionen avser ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) och anläggningslagen (1973:1149). Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Lagförslagen har följande bakgrund.

I en skrivelse till Justitiedepartementet i oktober 1996 föreslog Lantmäteriet (dåvarande Lantmäteriverket) och dåvarande Svenska Kommunförbundet att byggnadsnämndens rätt till medgivandeprövning vid fastighetsbildning för bebyggelse skulle avskaffas till viss del och ersättas med ett krav på bygglov eller förhandsbesked. Förslaget behandlades tillsammans med flera andra förslag i departementspromemorian Ändringar i fastighetsbildningslagen m.m. (Ds 1999:42). Departementspromemorian remissbehandlades under hösten 1999. Vissa förslag i promemorian behandlades i regeringens proposition Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m. som riksdagen har antagit (prop. 2003/04:115, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1). Den del av promemorian som avser Lantmäteriets och Svenska Kommunförbundets förslag från 1996 har dock beretts vidare inom Regeringskansliet. I propositionen tar regeringen upp de kvarvarande förslagen i departementspromemorian.

I propositionen behandlas även en rapport som Lantmäteriet överlämnade till Justitiedepartementet i mars 2002. I rapporten föreslog Lantmäteriet bl.a. ytterligare ändringar för att underlätta samordningen mellan fastighetsbildningslagen och annan lagstiftning. Rapporten har remissbehandlats. Samrådsmöten har hållits med Lantmäteriet.

Lagrådet har yttrat sig över de lagförslag som har arbetats fram inom Regeringskansliet.

Utskottets överväganden

En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I propositionen lägger regeringen fram förslag som syftar till att förenkla och effektivisera handläggningen av lantmäteriförrättningar. Förslagen syftar vidare till att underlätta samordningen mellan lantmäteriförrättningar och andra myndigheters tillståndshantering. Propositionen gäller ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) och anläggningslagen (1973:1149).

Regeringens förslag innebär att det nuvarande systemet med dubbla prövningar av tillståndsfrågor ersätts med ett system där lantmäterimyndigheten får en möjlighet att förelägga en sakägare att ansöka om de tillstånd som är nödvändiga för att genomföra lantmäteriförrättningen. Denna nya möjlighet ska gälla vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Genom den nya och enklare ordningen sänks förrättningskostnaderna för den enskilde samtidigt som förutsägbarheten höjs. Vidare effektiviseras handläggningen hos tillståndsmyndigheterna, framför allt kommuner och länsstyrelser.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2014.

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anges i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag