Civilutskottets betänkande

2013/14:CU13

Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:34 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar. I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar i konsumentkreditlagen som innebär att Konsumentverket ska kunna ta ut en sanktionsavgift av näringsidkare som vid kreditgivning till konsumenter inte gör ordentliga kreditprövningar. Förslaget syftar till att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och därigenom minska överskuldsättningen bland konsumenter.

Bakgrunden till förslaget är att konsumtionskrediter under senare år har blivit alltmer lättillgängliga, bl.a. genom möjlighet till s.k. sms-lån (snabblån). När tillgängligheten ökar ställs det också höga krav på att kreditgivarna noggrant undersöker den enskilda konsumentens förutsättningar att betala tillbaka lånet. Konsumentverkets tillsyn visar dock att det finns brister vid kreditprövningarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846). Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:34.

Stockholm den 23 januari 2014

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Carina Ohlsson (S), Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S), Margareta Cederfelt (M), Jonas Gunnarsson (S), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Roland Utbult (KD), Markus Wiechel (SD), Lars Eriksson (S), Lars Tysklind (FP), Amineh Kakabaveh (V) och Anders Åkesson (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:34 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar. Bakgrunden till regeringens förslag är att Konsumentverket de senaste åren särskilt granskat snabblåneföretagens verksamhet. Granskningen visar att det förekommer brister vid kreditprövningarna. Med anledning av detta utarbetades i Justitiedepartementet promemorian Straffavgift vid bristande kreditprövning (Ds 2013:17). Promemorian har remissbehandlats.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2. Lagrådet har yttrat sig över de lagförslag som arbetats fram inom Regeringskansliet.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I konsumentkreditlagen (2010:1846) uppställs krav på att näringsidkare ska göra en kreditprövning innan en konsumentkredit beviljas. Konsumentverkets tillsyn enligt konsumentkreditlagen omfattar krediter som andra näringsidkare än kreditinstitut lämnar, erbjuder eller förmedlar till konsumenter (49 §). Sedan några år tillbaka har Konsumentverkets tillsyn fokuserats på snabblåneföretagens kreditprövningar. Tillsynen visar att alltför många snabblåneföretag brister i sina skyldigheter.

Om en näringsidkare inte följer kraven på kreditprövning, kan Konsumentverket inom ramen för sitt tillsynsansvar förelägga näringsidkaren att upphöra med att lämna krediter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Om det är tillräckligt, får Konsumentverket i stället meddela näringsidkaren en varning (51 §).

Regeringen anför att Konsumentverket saknar en sanktion som kan användas i de fall där omständigheterna inte är så allvarliga att det finns skäl att förelägga näringsidkaren att upphöra med att lämna krediter, men där det krävs en kraftfullare reaktion än endast en varning. Enligt regeringen finns det ett stort behov av att Konsumentverket ska kunna förena ett beslut om varning med en avgift. Det skulle enligt regeringens uppfattning på ett ändamålsenligt sätt förfina Konsumentverkets sanktionsmöjligheter och kunna verka avskräckande både för den näringsidkare som blir skyldig att betala avgiften och för andra näringsidkare. I propositionen föreslår regeringen därför att när Konsumentverket meddelar en varning ska den förenas med en sanktionsavgift. Någon avgift ska dock inte tas ut, om överträdelsen är ringa.

Sanktionsavgiften ska bestämmas till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Avgiften ska dock inte kunna överstiga 10 procent av näringsidkarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret. Om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen saknas eller är bristfälliga, ska omsättningen få uppskattas. När avgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som föranlett varningen. Sanktionsavgiften ska få efterges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl.

Kriterier för när Konsumentverket ska få meddela föreläggande om att upphöra med att lämna krediter ska anges i lagen. Ett sådant föreläggande ska kunna meddelas om en näringsidkaren tidigare har meddelats varning eller om överträdelsen är särskilt allvarlig. Vid bedömningen av om en överträdelse är särskilt allvarlig ska särskild hänsyn tas till om näringsidkaren vid upprepade tillfällen har brustit i skyldigheten att göra kreditprövningar och om bristerna är systematiska.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 april 2014.

I propositionen skriver regeringen att det krävs fler åtgärder än den nu föreslagna sanktionsavgiften för att effektivt motverka att krediter beviljas personer som saknar möjlighet att fullgöra sitt åtagande enligt kreditavtalet. I promemorian Viss kreditgivning till konsumenter (Ds 2013:26) föreslås en tillståndsplikt för bl.a. snabblåneföretagen att bedriva kreditgivningsverksamhet och en möjlighet för Finansinspektionen att besluta om en sanktionsavgift för dessa företag. En proposition är aviserad till den 26 februari 2014.

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen ska anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:34 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag