Regeringens proposition 2012/13:95

Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på

Prop.

bank- och försäkringsområdena

2012/13:95

 

 

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En ansökan om tillstånd att driva bank- respektive försäkringsrörelse prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Motsvarande besluts- ordning gäller för förvaltningsärenden som nära anknyter till tillstånds- ärendena. I propositionen föreslås att regeringens beslutskompetens på bank- och försäkringsområdena tas bort. Förslaget innebär att hela beslutskompetensen i dessa frågor överförs till Finansinspektionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:95

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

4

2

Lagtext

..............................................................................................

5

 

2.1

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen

 

 

 

(1987:619)..........................................................................

5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ....................................

8

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker.................................................................

10

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om

utländska försäkringsgivares och

 

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ..................

15

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse..........................................

19

2.6Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

(2010:2043)......................................................................

27

3

Ärendet och dess beredning ............................................................

35

4

Bakgrund.........................................................................................

35

 

4.1

Inledning ..........................................................................

35

 

4.2

Närmare om regeringens beslutskompetens.....................

36

5

Tillstånd att driva bank- eller försäkringsrörelse ............................

37

6

Vissa andra förvaltningsärenden.....................................................

40

7

Överklagande..................................................................................

41

8

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser...................................

42

9

Förslagets konsekvenser .................................................................

42

10

Författningskommentar...................................................................

43

10.1Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen

(1987:619)........................................................................

43

10.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag ..................................

44

10.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om

medlemsbanker.................................................................

44

10.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ..................

46

10.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om

 

bank- och finansieringsrörelse..........................................

47

10.6 Förslaget till lag om ändring i

 

 

försäkringsrörelselagen (2010:2043)................................

51

Bilaga 1

Promemorians lagförslag ......................................................

56

Bilaga 2

Förteckning över remissinstanserna......................................

85

Bilaga 3

Lagrådsremissens lagförslag.................................................

86

Bilaga 4

Lagrådets yttrande ..............................................................

116

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 ........

118

Prop. 2012/13:95

Rättsdatablad........................................................................................

119

 

3

Prop. 2012/13:95 1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

2.lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkrings- företag,

3.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

4.lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings- rörelse,

6.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

4

2

Lagtext

Prop. 2012/13:95

2.1Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 6 § och 11 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §2

 

 

 

 

 

Styrelseledamöterna skall

vara

Styrelseledamöterna ska

vara

bosatta inom Europeiska eko-

bosatta inom Europeiska eko-

nomiska

samarbetsområdet,

om

nomiska

samarbetsområdet,

om

inte något annat tillåts i särskilda

inte något annat tillåts i särskilda

fall. Frågor om sådant tillstånd

fall. Frågor om sådant tillstånd

prövas

av

Finansinspektionen.

prövas av Finansinspektionen. Den

Ärenden som är av principiell

som är underårig eller i konkurs

betydelse eller av synnerlig vikt

eller

som

har

förvaltare enligt

prövas dock av regeringen. Den

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte

som är underårig eller i konkurs

vara styrelseledamot. Att det-

eller

som

har förvaltare enligt

samma gäller den som är

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte

underkastad

näringsförbud

följer

vara styrelseledamot. Att det-

av

6 §

lagen

(1986:436)

om

samma gäller den som är under-

näringsförbud.

 

 

kastad näringsförbud följer av 6 §

 

 

 

 

 

 

lagen (1986:436) om närings-

 

 

 

 

 

 

förbud.

 

 

 

Av

styrelseledamöterna

får

Av

styrelseledamöterna

får

högst en för varje påbörjat femtal

högst en för varje påbörjat femtal

vara anställd i sparbanken. Vid

vara anställd i sparbanken. Vid

denna beräkning skall hänsyn inte

denna beräkning ska hänsyn inte

tas

till

arbetstagarrepresentanter

tas

till

arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen

som har utsetts enligt lagen

(1987:1245)

om styrelserepre-

(1987:1245)

om styrelserepre-

sentation för de privatanställda.

sentation för de privatanställda.

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §3

 

 

 

 

 

Senast två månader efter det att

Senast två månader efter det att

avtalet om fusion har registrerats

avtalet om fusion har registrerats

skall såväl överlåtande som över-

ska såväl överlåtande som över-

tagande sparbank ansöka om till-

tagande sparbank ansöka om till-

1Lagen omtryckt 1996:1005.

2Senaste lydelse 1999:223.

3Senaste lydelse 2004:447.

5

Prop. 2012/13:95

stånd att verkställa avtalet. Frågor

stånd att verkställa avtalet. Frågor

 

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

 

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen.

 

Vid

fusion

 

är av principiell betydelse eller av

enligt 2 § ska sparbankerna dess-

 

särskild vikt prövas dock av

utom ansöka om tillstånd att driva

 

regeringen. Vid fusion enligt 2 §

bankrörelse

och

godkännande

av

 

skall

sparbankerna

dessutom

reglementet

för

den

övertagande

 

ansöka om tillstånd att driva bank-

sparbanken

enligt

3 kap.

lagen

 

rörelse och godkännande av regle-

(2004:297)

om

 

bank-

 

och

 

mentet för den övertagande spar-

finansieringsrörelse.

 

 

 

 

 

banken

enligt

 

3 kap.

lagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2004:297)

om

bank-

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansieringsrörelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om

 

fusion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som

 

är insättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda spar-

 

bankerna, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän

 

synpunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen skall

under-

Finansinspektionen

ska

under-

 

rätta registreringsmyndigheten om

rätta registreringsmyndigheten om

 

ansökningar

enligt

första

stycket

ansökningar

enligt

första

stycket

 

och om lagakraftvunna beslut som

och om lagakraftvunna beslut som

 

meddelats

med

anledning

av

meddelats

med

anledning

av

 

sådana ansökningar.

 

 

 

sådana ansökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §4

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast två månader efter det att

Senast två månader efter det att

 

beslutet

om

ombildning

har

beslutet om

ombildning

har

 

registrerats

skall

 

sparbanken

registrerats ska sparbanken ansöka

 

ansöka om tillstånd att verkställa

om

tillstånd

att

verkställa

 

ombildningen.

Om

sparbanken

ombildningen. Om sparbanken ska

 

skall bilda den stiftelse som

bilda den stiftelse som aktierna i

 

aktierna

i bankaktiebolaget skall

bankaktiebolaget

ska överlämnas

 

överlämnas

till,

skall

sparbanken

till, ska sparbanken inom samma

 

inom samma tid ansöka om god-

tid ansöka om godkännande av

 

kännande av stiftelseförordnandet.

stiftelseförordnandet.

Frågor

om

 

Frågor om sådant tillstånd och

sådant tillstånd och sådant god-

 

sådant

godkännande

prövas

av

kännande prövas av Finans-

 

Finansinspektionen. Ärenden som

inspektionen.

 

 

 

 

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa ombildning

 

prövas om ombildningen kan anses förenlig med insättarnas och

 

fordringsägarnas intressen samt om ombildningen framstår som ända-

 

målsenlig från allmän synpunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen skall

under-

Finansinspektionen

ska

under-

4 Senaste lydelse 2000:819.

6

rätta registreringsmyndigheten om ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar.

rätta registreringsmyndigheten om Prop. 2012/13:95 ansökningar enligt första stycket

och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar.

11 kap.

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som är föreskrivet om anmälan, skall denne föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller göra rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regeringens eller Finansinspek- tionens godkännande inte krävs, eller en handling som bifogas anmälan

3 §5

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har följt vad som är föreskrivet om anmälan, ska Finansinspektionen förelägga sökanden att inom viss tid yttra sig eller göra rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndig- heten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller en handling som bifogas anmälan

1.inte har kommit till i behörig ordning,

2.till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller reglementet, eller

3.i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

Om sökanden inte rättar sig

Om föreläggandet inte följs, ska

efter föreläggandet, skall anmälan

ärendet om

registrering skrivas

avskrivas. En underrättelse om

av. En upplysning om denna

denna påföljd skall tas in i

påföljd ska tas in i föreläggandet.

föreläggandet. Finns det även efter

Om yttrande har lämnats men det

det att yttrandet har avgetts något

fortfarande

finns

hinder

för

hinder mot registrering och har

registrering,

ska

sökanden

ges

sökanden haft tillfälle att yttra sig

tillfälle att yttra sig över hindret.

över hindret, skall registrering

Finns hindret ändå kvar ska

vägras, om det inte finns

registrering vägras, om det inte

anledning att ge sökanden ett nytt

finns anledning att ge sökanden ett

föreläggande.

nytt föreläggande.

 

 

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 4 kap. 17 § andra stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 2004:304.

7

Prop. 2012/13:95

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560)

 

 

om årsredovisning i försäkringsföretag

 

 

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § och 10 kap. 1 § lagen (1995:1560)

 

om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag

 

avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäk-

 

ringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

 

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på

 

finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar

 

andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag

 

av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag,

 

ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute-

 

slutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och

 

förvalta andelar i dotterföretag.

 

 

 

Från denna lag får medges

Från denna lag får medges

 

undantag för sådana försäkrings-

undantag för sådana försäkrings-

 

företag som får undantas från

företag som får undantas från

 

försäkringsrörelselagen

enligt

försäkringsrörelselagen

enligt

 

1 kap. 19 och 20 §§ samma lag.

1 kap. 19 och 20 §§ samma lag.

 

Frågor om sådana undantag prövas

Frågor om sådana undantag prövas

 

av

Finansinspektionen.

Ärenden

av Finansinspektionen.

 

 

som

är av principiell

betydelse

 

 

eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

10 kap.

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltnings- lagen (1986:223).

1 §2

Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltnings- lagen (1986:223).

1Senaste lydelse 2010:2058.

2Senaste lydelse 2007:369. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

8

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2012/13:95

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

9

Prop. 2012/13:95

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570)

 

 

om medlemsbanker

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3, 4 och 14 §§, 10 kap. 5 och 8 §§

 

samt 13 kap. 3 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

 

 

 

Minst hälften av styrelse-

Minst hälften av styrelseleda-

 

ledamöterna

skall

vara bosatta

möterna ska vara bosatta inom

 

inom

Europeiska

ekonomiska

Europeiska

ekonomiska

sam-

 

samarbetsområdet,

om inte

något

arbetsområdet,

om

inte

något

 

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

 

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

 

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen. Den som är

 

är av principiell betydelse eller av

underårig eller i konkurs eller som

 

synnerlig vikt prövas dock av

har förvaltare

enligt

11 kap. 7 §

 

regeringen. Den som är underårig

föräldrabalken

 

kan

inte

vara

 

eller i konkurs eller som har för-

styrelseledamot.

Att

detsamma

 

valtare enligt 11 kap. 7 § föräldra-

gäller den som är underkastad

 

balken kan inte vara styrelse-

näringsförbud följer av 6 § lagen

 

ledamot. Att detsamma gäller den

(1986:436) om näringsförbud.

 

som är underkastad näringsförbud

 

 

 

 

 

 

 

följer av 6 § lagen (1986:436) om

 

 

 

 

 

 

 

näringsförbud.

 

 

 

 

 

 

 

ska

 

 

Styrelseledamöterna skall

vara

Styrelseledamöterna

vara

 

medlemmar i medlemsbanken, om

medlemmar i medlemsbanken, om

 

inte stadgarna i särskilt angivna

inte stadgarna i särskilt angivna

 

fall tillåter annat. Den som enligt

fall tillåter annat. Den som enligt

 

lag är ställföreträdare för en med-

lag är ställföreträdare för en med-

 

lem eller, om en juridisk person är

lem eller, om en juridisk person är

 

medlem, den som är ledamot av

medlem, den som är ledamot av

 

styrelsen för den juridiska per-

styrelsen för den juridiska per-

 

sonen eller delägare i denna får

sonen eller delägare i denna får

 

dock vara styrelseledamot utan att

dock vara styrelseledamot utan att

 

vara medlem i banken, även om

vara medlem i banken, även om

 

stadgarna saknar föreskrift om det.

stadgarna saknar föreskrift om det.

 

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter

 

som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de

 

privatanställda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av

styrelseledamöterna

får

Av

styrelseledamöterna

får

 

högst en för varje påbörjat femtal

högst en för varje påbörjat femtal

 

vara

anställd i

medlemsbanken.

vara

anställd

i

medlemsbanken.

 

Vid denna beräkning skall hänsyn

Vid denna beräkning ska hänsyn

 

inte

tas

till

arbetstagarrepre-

inte

tas till

arbetstagarrepre-

1 Senaste lydelse 2006:608.

10

sentanter som har utsetts enligt

sentanter

som

har

utsetts

enligt Prop. 2012/13:95

lagen

om

 

styrelserepresentation

lagen

om

styrelserepresentation

för de privatanställda.

 

 

 

för de privatanställda.

 

 

 

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen skall utse en eller, om

Styrelsen ska utse en eller, om

det

behövs,

flera

verkställande

det

behövs,

flera

verkställande

direktörer

att

under

styrelsens

direktörer

att

under

styrelsens

inseende

leda

verksamheten

i

inseende

leda

verksamheten

i

banken. Styrelsen får även utse

banken. Styrelsen får även utse

ställföreträdare

för

verkställande

ställföreträdare

för

verkställande

direktör. Om någon annan än en

direktör. Om någon annan än en

styrelseledamot utses till verk-

styrelseledamot utses till verk-

ställande direktör, skall han ingå

ställande direktör, ska han eller

som ledamot i styrelsen. Om

hon ingå som ledamot i styrelsen.

någon annan än en styrelseledamot

Om någon annan än en styrelse-

eller en styrelsesuppleant utses till

ledamot eller en styrelsesuppleant

ställföreträdare

för

verkställande

utses till ställföreträdare för verk-

direktör, skall han ingå som

ställande direktör, ska han eller

suppleant i styrelsen. Verk-

hon ingå som suppleant i styrelsen.

ställande direktör skall vara bosatt

Verkställande

direktör

ska

vara

inom

Europeiska

ekonomiska

bosatt inom Europeiska eko-

samarbetsområdet,

om inte

något

nomiska

samarbetsområdet,

om

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

inte något annat tillåts i särskilda

om sådant tillstånd prövas av

fall. Frågor om sådant tillstånd

Finansinspektionen. Ärenden som

prövas av Finansinspektionen.

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

synnerlig vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

Vad som sägs i denna lag om

Vad som sägs i denna lag om

verkställande

 

direktör

skall

i

verkställande

 

direktör

ska

i

tillämpliga delar gälla också för

tillämpliga delar gälla också för

ställföreträdare

för

verkställande

ställföreträdare

för

verkställande

direktör.

 

 

 

 

 

 

 

direktör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen företräder medlemsbanken och tecknar dess firma.

 

 

 

Styrelsen

kan bemyndiga

en

Styrelsen

kan bemyndiga

en

styrelseledamot eller någon annan

styrelseledamot eller någon annan

att

företräda medlemsbanken och

att

företräda medlemsbanken och

teckna dess firma, om inte ett

teckna dess firma, om inte ett

förbud mot sådant bemyndigande

förbud mot sådant bemyndigande

har tagits in i stadgarna. Minst en

har tagits in i stadgarna. Minst en

av dem som bemyndigas att före-

av dem som bemyndigas att före-

träda banken och teckna dess

träda banken och teckna dess

firma

skall

vara

bosatt

inom

firma

ska

vara

bosatt

inom

2Senaste lydelse 1999:224.

3Senaste lydelse 1999:224.

11

Prop. 2012/13:95

Europeiska

ekonomiska

 

sam-

Europeiska

ekonomiska

sam-

 

arbetsområdet,

om

inte

något

arbetsområdet, om

inte

något

 

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

 

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

 

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen. I övrigt gäller

 

är av principiell betydelse eller av

i fråga om den som inte är

 

synnerlig vikt prövas dock av

styrelseledamot vad som sägs i 3 §

 

regeringen. I övrigt gäller i fråga

första och andra styckena och 13 §

 

om den som inte är styrelseleda-

om styrelseledamot.

 

 

 

 

mot vad som sägs i 3 § första och

 

 

 

 

 

 

 

andra

styckena

och

13 §

om

 

 

 

 

 

 

 

styrelseledamot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätten att teckna medlemsbankens firma får utövas endast av två eller

 

flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

 

 

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i

 

andra stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

medlemsbanken

inte

har

Om

medlemsbanken

inte har

 

någon behörig ställföreträdare som

någon behörig ställföreträdare som

 

är bosatt i Sverige, skall styrelsen

är bosatt i Sverige, ska styrelsen

 

bemyndiga en person som är bo-

bemyndiga en person som är bo-

 

satt här att på bankens vägnar ta

satt här att på bankens vägnar ta

 

emot

delgivning.

Ett

sådant

emot

delgivning.

Ett

sådant

 

bemyndigande får inte lämnas till

bemyndigande får inte lämnas till

 

någon som är underårig eller har

någon som är underårig eller har

 

förvaltare

enligt

11 kap.

7 §

förvaltare

enligt

11 kap.

7 §

 

föräldrabalken.

 

 

 

 

 

föräldrabalken.

 

 

 

10 kap.

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall såväl överlåtande som över- tagande medlemsbanker ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Tillstånd att verk- ställa fusionsavtalet skall meddelas, om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är insättare i de berörda bankerna eller i övrigt har fordringar på dessa banker, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd

5 §4

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats ska såväl överlåtande som över- tagande medlemsbanker ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Tillstånd att verkställa fusionsavtalet ska meddelas, om fusionen kan anses förenlig med deras intressen som är insättare i de berörda bankerna eller i övrigt har fordringar på dessa banker, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd

4 Senaste lydelse 2004:318.

12

som avses i första stycket

som

avses

i

första

stycket Prop. 2012/13:95

meddelas

skall

stadgeändringar

meddelas

ska

stadgeändringar

eller, i fall som avses i 2 §, den

eller, i fall som avses i 2 §, den

nybildade medlemsbankens

stad-

nybildade medlemsbankens

stad-

gar godkännas och tillstånd att

gar godkännas och tillstånd att

driva bankrörelse beviljas.

 

 

driva bankrörelse beviljas.

 

 

Finansinspektionen skall

under-

Finansinspektionen

ska

under-

rätta registreringsmyndigheten om

rätta registreringsmyndigheten om

ansökningar enligt

första

stycket

ansökningar

enligt första

stycket

och om lagakraftvunna beslut som

och om lagakraftvunna beslut som

meddelats

med

 

anledning

av

meddelats

med

anledning

av

sådana ansökningar.

 

 

sådana ansökningar.

 

 

 

Har inte ansökan om tillstånd att

Har inte ansökan om tillstånd att

verkställa

fusionsavtalet

gjorts

verkställa

fusionsavtalet

gjorts

inom den i första stycket före-

inom den i första stycket före-

skrivna tiden eller har ansökan

skrivna tiden eller har ansökan

avslagits,

skall

 

registrerings-

avslagits, ska registreringsmyndig-

myndigheten förklara att

frågan

heten förklara att frågan om fusion

om fusion har fallit.

 

 

 

har fallit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §5

 

 

 

 

 

 

Om

en

medlemsbank

 

äger

Om

en

medlemsbank

 

äger

samtliga aktier i ett dotterbolag,

samtliga aktier i ett dotterbolag,

kan medlemsbankens och bolagets

kan medlemsbankens och bolagets

styrelser träffa ett fusionsavtal som

styrelser träffa ett fusionsavtal som

innebär att dotterbolaget skall

innebär att dotterbolaget ska

upp i medlemsbanken. Styrelserna

upp i medlemsbanken. Styrelserna

skall

anmäla

 

avtalet

 

för

ska anmäla avtalet för registrering

registrering

hos

registrerings-

hos

registreringsmyndigheten.

myndigheten. Därvid gäller 5–7 §§

Därvid gäller 5–7 §§ i tillämpliga

i tillämpliga delar.

 

 

 

delar.

 

 

 

 

 

 

Fusion får ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma

redovisningsvaluta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotterbolaget

är

upplöst

när

Dotterbolaget

är

upplöst

när

regeringens

eller

Finansinspek-

Finansinspektionens

beslut

om

tionens beslut om tillstånd enligt

tillstånd enligt 5 § har registrerats.

5 § har registrerats. Registrerings-

Registreringsmyndigheten

 

ska

myndigheten skall registrera till-

registrera tillståndet även i aktie-

ståndet även i aktiebolagsregistret.

bolagsregistret.

 

 

 

 

Fusion enligt första stycket får ske även om det i dotterbolaget finns egendom som medlemsbanken inte får förvärva. Sådan egendom måste avyttras senast ett år från registreringen. Om det finns särskilda skäl, kan Finansinspektionen förlänga denna frist.

5 Senaste lydelse 2000:820.

13

Prop. 2012/13:95

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §6

 

 

 

 

Om en sökande vid anmälan för

Om en sökande vid anmälan för

registrering inte har iakttagit vad

registrering inte har följt vad som

som är föreskrivet om anmälan,

är föreskrivet om anmälan, ska

skall denne föreläggas att inom

Finansinspektionen

 

förelägga

viss tid avge yttrande eller göra

sökanden att inom viss tid yttra sig

rättelse. Detsamma gäller

om

eller

göra

rättelse.

Detsamma

registreringsmyndigheten

finner

gäller

om

registrerings-

att ett beslut, som anmäls för

myndigheten finner att ett beslut,

registrering och för vars giltighet

som anmäls för registrering och

regeringens

eller

Finans-

för

vars

giltighet

Finans-

inspektionens

godkännande

inte

inspektionens

godkännande inte

krävs, eller en handling som

krävs, eller en handling som

bifogas anmälan

 

 

bifogas anmälan

 

 

1.inte har kommit till i behörig ordning,

2.till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stadgarna, eller

3.i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

Om sökanden inte rättar sig

Om föreläggandet inte följs, ska

efter föreläggandet, skall anmälan

ärendet om

registrering skrivas

avskrivas. En

underrättelse om

av. En upplysning om denna

denna påföljd skall tas in i

påföljd ska tas in i föreläggandet.

föreläggandet. Finns det även efter

Om yttrande har lämnats men det

det att yttrandet har avgetts något

fortfarande

finns

hinder

för

hinder mot registrering och har

registrering,

ska

sökanden

ges

sökanden haft tillfälle att yttra sig

tillfälle att yttra sig över hindret.

över hindret,

skall registrering

Finns hindret ändå kvar ska

vägras, om det inte finns

registrering vägras, om det inte

anledning att ge sökanden ett nytt

finns anledning att ge sökanden ett

föreläggande.

 

nytt föreläggande.

 

 

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 7 kap. 18 § andra stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 2004:318.

14

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) Prop. 2012/13:95 om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige1

dels att 6 kap. 10 § ska upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 2 och 4 §§, 6 kap. 2 och 13 §§, 7 kap. 1 § samt 10 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

En försäkringsgivare från tredje land som bedriver verksamhet enligt denna lag får inte utan medgivande driva annan rörelse än försäkringsrörelse här i landet. Frågor om sådant medgivande prövas av Finansinspektionen.

Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. Medgivande skall lämnas om det finns särskilda skäl för det.

Ett medgivande enligt första stycket får återkallas av den som lämnat medgivandet, om det finns skäl för det.

Ansökan om medgivande enligt första stycket skall lämnas in till Finansinspektionen. Till ansök- ningen skall fogas den utredning som inspektionen bestämmer.

2 §2

En försäkringsgivare från tredje land som bedriver verksamhet enligt denna lag får inte utan medgivande driva annan rörelse än försäkringsrörelse här i landet. Frågor om sådant medgivande prövas av Finansinspektionen. Medgivande ska lämnas om det finns särskilda skäl för det.

Ett medgivande enligt första stycket får återkallas av Finans- inspektionen, om det finns skäl för det.

Ansökan om medgivande enligt första stycket ska lämnas in till Finansinspektionen. Ansökningen ska även innehålla den utredning som inspektionen bestämmer.

Ansökan om koncession enligt 1 § första stycket prövas av Finans- inspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Om ansökan skall prövas av regeringen, skall

4 §3

Ansökan om koncession enligt 1 § första stycket prövas av Finansinspektionen.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123

6kap. 10 § 1999:226.

2Senaste lydelse 1999:226.

3Senaste lydelse 1999:602.

15

Prop. 2012/13:95 Finansinspektionen överlämna den till regeringen tillsammans med ett eget yttrande.

Till ansökningen skall fogas Tillsammans med ansökningen ska följande handlingar lämnas:

1.en plan för verksamheten i Sverige (verksamhetsplan), och

2.ett intyg om att försäkringsgivaren har deponerat värdehandlingar enligt 5 kap. 1 § andra stycket.

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som

regeringen

bestämmer

får

som

regeringen

bestämmer

får

meddela närmare föreskrifter om

meddela

föreskrifter

om

vad

vad verksamhetsplanen skall inne-

verksamhetsplanen

ska innehålla

hålla

och

vilka

ytterligare

och

vilka

ytterligare

handlingar

handlingar som skall fogas till

som ska lämnas tillsammans med

ansökan.

 

 

 

 

ansökan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §4

 

 

 

 

 

Koncession som beviljats för en

Koncession som beviljats för en

försäkringsgivare

från

tredje

land

försäkringsgivare från

tredje

land

skall förklaras förverkad om

 

ska förklaras förverkad om

 

1. försäkringsgivaren

inte

har

1. försäkringsgivaren

inte

har

börjat sin verksamhet inom ett år

börjat sin verksamhet inom ett år

från

det koncessionen

beviljades

från

det koncessionen

beviljades

eller inom samma tid förklarat sig

eller inom samma tid förklarat sig

avstå från koncessionen eller

 

avstå från koncessionen, eller

 

2. försäkringsgivaren under längre tid än sex månader inte drivit

verksamhet.

 

 

 

Frågor

om

förverkande

av

Frågor om förverkande av

koncession prövas av Finans-

koncession prövas av Finans-

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

principiell betydelse eller

av

 

särskild vikt prövas dock av

 

regeringen. Regeringens prövning

 

sker

efter

anmälan

av

 

inspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

13 §5

En koncession för en försäkringsgivare från tredje land kan förklaras förverkad om försäkringsgivaren

1. inte längre uppfyller kraven för koncession,

2. inte inom angiven tid har

2. inte inom angiven tid har

fullföljt en plan som har godkänts

fullföljt en plan som har godkänts

enligt 9 § första stycket 2 eller 3

enligt 9 § första stycket 2 eller 3,

eller

eller

3. på annat sätt allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksamheten.

4Senaste lydelse 1999:226.

5Senaste lydelse 2005:1054.

16

Om försäkringsgivaren medgetts

Om försäkringsgivaren medgetts Prop. 2012/13:95

undantag

enligt 5 kap.

16 §

och

undantag

enligt 5 kap.

16 §

och

försäkringsgivarens

auktorisation

försäkringsgivarens

auktorisation

förklarats förverkad av en utländsk

förklarats förverkad av en utländsk

myndighet

 

som

kontrollerar

myndighet

som

kontrollerar

dennes soliditet, skall Finans-

dennes soliditet, ska Finans-

inspektionen vidta de åtgärder som

inspektionen vidta de åtgärder som

behövs. Om skälet till att auktori-

behövs. Om skälet till att auktori-

sationen förklarats förverkad är att

sationen förklarats förverkad är att

försäkringsgivarens

soliditet

är

försäkringsgivarens

soliditet

är

otillräcklig,

skall

försäkrings-

otillräcklig,

ska

försäkrings-

givarens

koncession i

Sverige

givarens

koncession

i

Sverige

genast förklaras förverkad.

 

genast förklaras förverkad.

 

Om försäkringsgivaren försatts i

Om försäkringsgivaren försatts i

konkurs eller om beslut fattats om

konkurs eller om beslut fattats om

att bolaget skall träda i tvångslik-

att bolaget ska träda i tvångslik-

vidation, skall försäkringsgivarens

vidation,

ska

försäkringsgivarens

auktorisation förklaras förverkad.

auktorisation förklaras förverkad.

Frågor om förverkande av kon-

Frågor

om

förverkande

av

cession

prövas

av

Finans-

koncession prövas av Finans-

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

 

 

 

 

principiell

betydelse

eller

av

 

 

 

 

 

 

särskild vikt

prövas

dock

av

 

 

 

 

 

 

regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av inspek- tionen.

7 kap.

Om en försäkringsgivare från tredje land avser att upphöra med sin försäkringsrörelse i Sverige, skall försäkringsgivaren ansöka om återkallelse av koncessionen. Sådan ansökan prövas av Finans- inspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

1 §6

Om en försäkringsgivare från tredje land avser att upphöra med sin försäkringsrörelse i Sverige, ska försäkringsgivaren ansöka om återkallelse av koncessionen. Sådan ansökan prövas av Finans- inspektionen.

Lydelse enligt prop. 2012/13:45

Föreslagen lydelse

10 kap.

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut att överlämna ett ärende till

4 §

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 20 §

6 Senaste lydelse 1999:226.

17

Prop. 2012/13:95

regeringen för prövning och beslut

första stycket

5 förvaltningslagen

 

i ärenden som avses i 20 § första

(1986:223)

får

dock

inte

 

stycket

5

förvaltningslagen

överklagas.

 

 

 

 

(1986:223)

 

får

dock

inte

 

 

 

 

 

överklagas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

18

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297)

Prop. 2012/13:95

 

om bank- och finansieringsrörelse

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att 15 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 8 §, 3 kap. 8 och 8 a §§, 4 kap. 5 §, 10 kap. 1, 20, 23, 25, 25 b, 40 och 40 a §§, 15 kap. 7 och 17 §§ samt 17 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

Om ett kreditinstitut ingår i en finansiell företagsgrupp enligt 9 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora expo- neringar, skall bestämmelserna i 6–9, 13 och 15 kap. denna lag samt bestämmelserna i lagen om kapitaltäckning och stora expo- neringar om ett instituts rörelse och om tillsyn över ett institut, gälla i tillämpliga delar för övriga företag i företagsgruppen. Be- gränsningarna i fråga om ett instituts rörelse skall avse före- tagen i företagsgruppen gemen- samt.

Om det finns särskilda skäl får ett företag undantas från bestämmelserna i första stycket. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

8 §1

Om ett kreditinstitut ingår i en finansiell företagsgrupp enligt 9 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora expo- neringar, ska bestämmelserna i 6– 9, 13 och 15 kap. denna lag samt bestämmelserna i lagen om kapitaltäckning och stora expo- neringar om ett instituts rörelse och om tillsyn över ett institut, gälla i tillämpliga delar för övriga företag i företagsgruppen. Be- gränsningarna i fråga om ett instituts rörelse ska avse företagen i företagsgruppen gemensamt.

Om det finns särskilda skäl får ett företag undantas från bestämmelserna i första stycket. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

3 kap.

En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansierings- rörelse, liksom frågor om god- kännande av bolagsordning, stad- gar eller reglemente enligt 3 eller 4 § och om medgivande enligt 7 § andra stycket, prövas av Finans-

8 §

En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansierings- rörelse, liksom frågor om god- kännande av bolagsordning, stad- gar eller reglemente enligt 3 eller 4 § och om medgivande enligt 7 § andra stycket, prövas av Finans-

1 Senaste lydelse 2006:1387.

19

Prop. 2012/13:95

inspektionen.

Följande

ärenden inspektionen.

 

skall dock prövas av regeringen

 

om de är av principiell betydelse

 

eller av särskild vikt

 

 

1.

ärenden

som avser

tillstånd

 

att

driva bankrörelse,

liksom

 

frågor enligt

3 § och 7 § andra

 

stycket i samma ärenden, och

 

2.

ärenden om godkännande av

ändring av bolagsordning, stadgar eller reglemente för en bank enligt 4 §.

8 a §2

Finansinspektionen skall innan

Finansinspektionen ska innan

den beslutar om tillstånd samråda

den beslutar om tillstånd samråda

med motsvarande utländska till-

med motsvarande utländska till-

synsmyndighet i ett annat land

synsmyndighet i ett annat land

inom EES, om företaget

inom EES, om företaget

1.är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett utländskt kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet,

2.är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett utländskt kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3.kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett utländskt kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet.

Om regeringen beslutar i frågan om tillstånd, skall den information som Finansinspektionen fått vid samrådet med den utländska tillsynsmyndigheten överlämnas till regeringen.

4 kap.

Ansökan om tillstånd till filial- etablering enligt 4 § prövas av Finansinspektionen. I fråga om bankföretag prövas dock ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt av regeringen.

5 §

Ansökan om tillstånd till filial- etablering enligt 4 § prövas av Finansinspektionen.

2 Senaste lydelse 2006:543. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

20

10 kap.

Prop. 2012/13:95

1 §3

 

För bankaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller

i stället för eller utöver bestämmelserna i aktiebolagslagen.

 

I fråga om bankaktiebolag ska

I fråga om bankaktiebolag ska

det som föreskrivs om Bolags-

det som föreskrivs om Bolags-

verket i

 

 

 

 

 

verket i följande bestämmelser i

 

 

 

 

 

 

stället gälla Finansinspektionen:

1. 2

kap.

1 §

tredje

stycket,

1. 2 kap. 1 § tredje stycket samt

8 kap. 9 och 30 §§ och 37 § andra

8 kap. 9 och 30 §§ samt 37 § andra

stycket

aktiebolagslagen

i

stället

stycket aktiebolagslagen, och

gälla Finansinspektionen, och

 

 

2. 23 kap.

21 a §

samma

lag i

2. 23 kap. 21 a §

aktiebolags-

stället

gälla

Finansinspektionen

lagen.

 

eller regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §4

 

När

fusionsplanen har

blivit

När fusionsplanen

har blivit

gällande i samtliga bolag, ska

gällande i samtliga bolag, ska

såväl överlåtande som övertagande

såväl överlåtande som övertagande

bolag ansöka om tillstånd att

bolag ansöka om tillstånd att

verkställa planen. Vid en gräns-

verkställa planen. Vid en gräns-

överskridande fusion ska ansökan

överskridande fusion ska ansökan

göras av det eller de svenska bolag

göras av det eller de svenska bolag

som deltar i fusionen. Ansökan ska

som deltar i fusionen. Ansökan ska

göras

hos

Finansinspektionen.

göras hos Finansinspektionen.

Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt ska prövas av regeringen.

Vid fusion genom kombination ska bolagen dessutom ansöka om tillstånd enligt 3 kap. 2 § och godkännande av bolagsordningen enligt 3 kap. 3 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om det övertagande bolaget ska ha sitt hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag och, om fusionsplanen

har registrerats enligt 23 kap. 14 § första

stycket

aktiebolagslagen

(2005:551), senast två år efter det

att fusionsplanen

kungjorts

enligt

27 kap. 3 § aktiebolagslagen.

 

 

 

 

Finansinspektionen ska

under-

Finansinspektionen ska

under-

rätta Bolagsverket och Skatte-

rätta Bolagsverket och Skatte-

verket

om ansökningar

enligt

verket

om ansökningar

enligt

första

stycket. Finansinspektionen

första stycket. Finansinspektionen

ska vidare underrätta Bolagsverket

ska vidare underrätta Bolagsverket

3Senaste lydelse 2009:711.

4Senaste lydelse 2009:711.

21

Prop. 2012/13:95

om lagakraftvunna beslut som har

om lagakraftvunna beslut som har

 

meddelats

med

anledning

av

meddelats

med

anledning

av

 

sådana ansökningar

 

 

 

sådana ansökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 §5

 

 

 

 

 

 

 

 

I stället för det som föreskrivs i

I stället för det som föreskrivs i

 

23 kap. 25 § andra

stycket aktie-

23 kap. 25 § andra

stycket

aktie-

 

bolagslagen (2005:551) om tid-

bolagslagen (2005:551) om tid-

 

punkten för anmälan av fusionen

punkten för anmälan av fusionen

 

för registrering ska anmälan göras

för registrering ska anmälan göras

 

senast två månader från det att

senast två månader från det att

 

Finansinspektionens

tillstånd

att

Finansinspektionens

tillstånd

att

 

verkställa fusionsplanen har vunnit

verkställa fusionsplanen har vunnit

 

laga kraft eller regeringen har

laga kraft.

 

 

 

 

 

 

 

meddelat ett sådant tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 §6

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte 23 kap. 32 och

 

33 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller vad som sägs i denna

 

paragraf.

 

skall

 

 

Moderbolaget

ska

ansöka

om

 

Moderbolaget

ansöka

om

 

tillstånd att verkställa fusions-

tillstånd att verkställa fusions-

 

planen. Ansökan skall ges in inom

planen. Ansökan ska ges in inom

 

en

månad

efter

det

att

en

månad

efter

det

att

 

fusionsplanen har

blivit gällande

fusionsplanen har

blivit gällande

 

hos

moderbolaget

och,

om

hos

moderbolaget

och,

 

om

 

fusionsplanen

har

registrerats

fusionsplanen

har

registrerats

 

enligt

23 kap.

30 §

aktiebolags-

enligt

23 kap.

30 §

aktiebolags-

 

lagen, senast två år efter det att

lagen, senast två år efter det att

 

uppgift om att planen har

uppgift om att planen har

 

registrerats

har

kungjorts. Frågor

registrerats

har

kungjorts. Frågor

 

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

 

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen.

 

 

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

I fråga om ett sådant ärende

 

I fråga om ett sådant ärende

 

gäller bestämmelserna i 21 och

gäller bestämmelserna i 21 och

 

22 §§ i tillämpliga delar. Vad som

22 §§ i tillämpliga delar. Vad som

 

sägs om överlåtande bolag skall

sägs om överlåtande bolag ska

 

avse dotterbolag och vad som sägs

avse dotterbolag och vad som sägs

 

om övertagande bolag skall avse

om övertagande bolag ska avse

 

moderbolag.

 

 

 

 

moderbolag.

 

 

ska

 

 

 

Finansinspektionen skall under-

Finansinspektionen

under-

 

rätta Bolagsverket om ansökningar

rätta Bolagsverket om ansökningar

 

enligt andra stycket och om

enligt andra stycket och om

 

lagakraftvunna

beslut som med-

lagakraftvunna

beslut som

med-

5 Senaste lydelse 2009:711.

6 Senaste lydelse 2007:316.

22

delats med anledning av sådana ansökningar. Bolagsverket skall efter en sådan underrättelse registrera tillståndet enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen.

delats

med

anledning av sådana Prop. 2012/13:95

ansökningar.

Bolagsverket ska

efter

en

sådan underrättelse

registrera tillståndet enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen.

 

 

 

 

 

 

25 b §7

 

 

 

 

 

I

stället

för

föreskrifterna

i

I

stället

för föreskrifterna

i

23 kap. 52 §

tredje stycket aktie-

23 kap. 52 §

tredje

stycket aktie-

bolagslagen

(2005:551)

om

att

bolagslagen

(2005:551)

om

att

väcka talan gäller följande. Utöver

väcka talan gäller följande. Utöver

det

som föreskrivs i

7 kap. 51 §

det

som föreskrivs

i 7 kap. 51 §

första stycket aktiebolagslagen och

första stycket aktiebolagslagen och

23 kap. 52 § första stycket samma

23 kap. 52 § första stycket samma

lag får talan inte väckas efter det

lag får talan inte väckas efter det

att

Finansinspektionen genom

ett

att

Finansinspektionen genom

ett

beslut som har vunnit laga kraft

beslut som har vunnit laga kraft

har lämnat tillstånd att verkställa

har lämnat tillstånd att verkställa

fusionsplanen

enligt

20–22 §§

fusionsplanen enligt 20–22 §§.

 

detta kapitel eller regeringen har

 

 

 

 

 

 

meddelat ett sådant tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 §8

 

 

 

 

 

Om bolagsstämman med stöd av

Om bolagsstämman med stöd av

artikel 8 i SE-förordningen har

artikel 8 i SE-förordningen har

beslutat att bolagets säte ska

beslutat att bolagets säte ska

flyttas till en annan stat, ska

flyttas till en annan stat, ska

bolaget ansöka om tillstånd till

bolaget ansöka om tillstånd till

flyttningen.

Frågor

om

sådant

flyttningen.

Frågor

om

sådant

tillstånd prövas av Finans-

tillstånd prövas av Finans-

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

 

 

 

 

principiell

betydelse

eller

av

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av regeringen.

Ansökan ska ges in inom en månad från bolagsstämmans beslut om flyttning.

Till ansökan ska följande handlingar fogas:

1.en kopia av protokollet från den bolagsstämma där beslut om flyttning fattades,

2.en kopia av förslaget om flyttning, och

3. en kopia av den redogörelse

3. en kopia

av den redogörelse

som avses i artikel 8.3 i SE- för-

som avses

i

artikel 8.3 i SE-för-

ordningen.

ordningen.

 

 

Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i tredje stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till prövning, ska bolaget föreläggas att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om bolaget inte gör detta, ska ansökan avvisas.

7Senaste lydelse 2009:711.

8Senaste lydelse 2009:711.

23

Prop. 2012/13:95 Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

 

 

 

40 a §9

 

 

Under den tid som Finans-

Under den tid som Finans-

inspektionens

eller

regeringens

inspektionens handläggning av en

handläggning av en ansökan enligt

ansökan enligt 40 § pågår får

40 § pågår får Skatteverket besluta

Skatteverket besluta om att bolaget

om att bolaget under en viss tid

under en viss tid om högst tolv

om högst tolv månader inte får

månader inte får flytta sitt säte till

flytta sitt säte till en annan stat.

en annan stat. Tiden får förlängas

Tiden får förlängas, om det finns

om det finns särskilda skäl, men

särskilda skäl, men bara med tre

bara med tre månader i taget. Så

månader i taget. Så länge

länge

Skatteverkets beslut

gäller,

Skatteverkets

beslut

gäller,

ska

ska

Finansinspektionens

hand-

Finansinspektionens

 

eller

läggning av ansökan enligt 40 §

regeringens

handläggning

av

vila.

 

 

ansökan enligt 40 § vila.

 

 

 

 

Skatteverket får besluta enligt första stycket bara om

 

1.det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,

2.verket har beslutat om revision hos bolaget, och

3.det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en flyttning av sätet.

15 kap.

Om ett kreditinstitut har meddelats beslut om anmärkning eller varning enligt 1 §, får Finans- inspektionen besluta att institutet skall betala en straffavgift. Om regeringen beslutar om anmärkning eller varning får den överlämna till inspektionen att besluta om straffavgift skall betalas.

Avgiften tillfaller staten.

7 §

Om ett kreditinstitut har meddelats beslut om anmärkning eller varning enligt 1 §, får Finans- inspektionen besluta att institutet ska betala en straffavgift.

17 §10

Om ett utländskt kreditinstitut

Om ett utländskt kreditinstitut

driver verksamhet här enligt 4 kap.

driver verksamhet här enligt 4 kap.

4 §, skall 1 § och 3 § första stycket

4 §, ska 1 § och 3 § första stycket

6 tillämpas på verksamheten här i

6 tillämpas på verksamheten här i

landet.

landet.

Ärenden som rör ingripanden

Ärenden som rör ingripanden

9Senaste lydelse 2009:711.

10Senaste lydelse 2005:1055.

24

som

avses

i

1 §

prövas

av

som

avses

i

1 §

prövas

av Prop. 2012/13:95

Finansinspektionen.

I

fråga

om

Finansinspektionen.

 

 

 

 

bankfilialer prövas dock ett sådant

 

 

 

 

 

 

 

 

ärende av regeringen om ärendet

 

 

 

 

 

 

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild

vikt.

Regeringens

 

 

 

 

 

 

 

 

prövning sker efter anmälan av

 

 

 

 

 

 

 

 

inspektionen.

 

 

 

 

 

Om

insättningar

 

hos

filialen

Om

insättningar

hos

filialen

 

omfattas av garanti till följd av ett

omfattas av garanti till följd av ett

beslut

enligt

3 §

andra

stycket

beslut

enligt

3 §

andra

stycket

lagen (1995:1571) om insättnings-

lagen (1995:1571) om insättnings-

garanti och tillstånd till filial-

garanti och tillstånd till filial-

etablering inte skulle ha meddelats

etablering inte skulle ha meddelats

utan ett sådant beslut, får

utan ett sådant beslut, får

inspektionen, om

kreditinstitutet

inspektionen,

om

kreditinstitutet

inte fullgör sina skyldigheter enligt

inte fullgör sina skyldigheter enligt

lagen om insättningsgaranti, före-

lagen om insättningsgaranti, före-

lägga institutet att göra rättelse.

lägga institutet att göra rättelse.

Föreläggandet

skall

innehålla

en

Föreläggandet

ska

 

innehålla

en

upplysning

om

att

filialtillståndet

upplysning

om att

filialtillståndet

annars

kan

återkallas.

 

Om

annars

kan

återkallas.

 

Om

institutet inte har gjort rättelse

institutet inte har gjort rättelse

inom ett år från föreläggandet, får

inom ett år från föreläggandet, får

tillståndet återkallas. Vid en sådan

tillståndet återkallas. Vid en sådan

prövning tillämpas andra stycket.

prövning tillämpas andra stycket.

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 4 §.

 

 

 

 

 

 

Inspektionen

skall

underrätta

Inspektionen ska underrätta den

den

behöriga

myndigheten i

behöriga myndigheten i institutets

institutets hemland

om åtgärder

hemland om åtgärder som har vid-

som har vidtagits med stöd av

tagits med stöd av denna paragraf.

denna paragraf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §11

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionens

 

beslut

Finansinspektionens

beslut

enligt

13 kap.

12 § och

15 kap.

enligt

13 kap.

12 §

och

15 kap.

18 §

andra

stycket

får

inte

18 §

andra

stycket får

inte

överklagas.

Detsamma

gäller

överklagas.

 

 

 

 

 

 

inspektionens beslut att överlämna

 

 

 

 

 

 

 

 

ett ärende till regeringen för prövning.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 får överklagas hos regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som

avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid

Prövningstillstånd krävs vid

11 Senaste lydelse 2009:711.

25

Prop. 2012/13:95

överklagande till kammarrätten,

överklagande till kammarrätten.

 

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

 

återkallelse ska gälla omedelbart.

 

 

Lydelse enligt prop. 2012/13:45

Föreslagen lydelse

 

 

 

2 §

 

Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 2 § inte meddelas inom

 

sex månader från det att ansökan gavs in, ska sökanden av den

 

myndighet som ska pröva ansökan underrättas om skälen för detta.

 

Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt

 

uppehålls.

 

 

 

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i

 

5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre

 

månader från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma

 

tid meddelar beslut enligt tredje stycket samma paragraf, ska

 

inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får

 

därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

 

En begäran om en förklaring

En begäran om en förklaring

 

som avses i första eller andra

som avses i första eller andra

 

stycket ska göras hos allmän

stycket ska göras hos allmän

 

förvaltningsdomstol. Prövnings- förvaltningsdomstol. Prövnings-

 

tillstånd krävs vid

överklagande

tillstånd krävs vid överklagande

 

till kammarrätten.

Om begäran

till kammarrätten.

avser handläggning av ett rege- ringsärende ska den göras hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Om myndigheten inte har meddelat ett beslut som avses i första stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har lämnats över inom tre månader från det att en förklaring har lämnats, ska beslut enligt 5 kap. 2 § tredje stycket anses ha meddelats.

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

26

2.6

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2012/13:95

 

försäkringsrörelselagen (2010:2043)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043) dels att 16 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 16 kap. 13 § ska utgå,

dels att 1 kap. 22 §, 2 kap. 15 och 16 §§, 11 kap. 1, 33, 36, 37 och 39 §§, 12 kap. 82, 83, 85 och 86 §§, 13 kap. 33, 34, 36 och 37 §§, 16 kap. 14 § samt 17 kap. 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

Frågor om undantag enligt 19– 21 §§ prövas av Finans- inspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finans- inspektionen.

22 §

Frågor om undantag enligt 19– 21 §§ prövas av Finans- inspektionen.

2 kap.

15 §

En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse, liksom frågor om godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt 8 eller 9 §, prövas av Finansinspektionen.

Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finansinspektionen.

En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse, liksom frågor om godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt 8 eller 9 §, prövas av Finansinspektionen.

16 §1

Finansinspektionen ska innan den beslutar i fråga om tillstånd samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om företaget

1.är eller kan förväntas bli dotterföretag till en försäkringsgivare, ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet,

2.är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till en försäkringsgivare, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3.kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över en försäkringsgivare, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet.

1 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

27

Prop. 2012/13:95

Om

regeringen

prövar

frågan

 

 

 

 

 

 

 

om tillstånd, ska den information

 

 

 

 

 

 

 

som Finansinspektionen

har

fått

 

 

 

 

 

 

 

vid samrådet med den behöriga

 

 

 

 

 

 

 

myndigheten

överlämnas

 

till

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

För försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i

 

allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt

 

föreskrivet. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestäm-

 

melser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i

 

denna lag som gäller i stället för eller utöver bestämmelserna i

 

aktiebolagslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fråga om försäkringsaktiebolag

I fråga om försäkringsaktiebolag

 

ska det som anges om Bolags-

ska det som anges om Bolags-

 

verket i

 

 

 

 

 

 

verket i följande bestämmelser i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stället gälla Finansinspektionen:

 

1. 2 kap. 1 §

tredje

stycket,

1. 2 kap. 1 § tredje stycket samt

 

8 kap. 9 och 30 §§ samt 37 § andra

8 kap. 9 och 30 §§ samt 37 § andra

 

stycket

aktiebolagslagen

i

stället

stycket aktiebolagslagen, och

 

 

gälla Finansinspektionen, och

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 23 kap.

21 a §

aktiebolags-

2. 23 kap.

21 a §

aktiebolags-

 

lagen i stället gälla Finansinspek-

lagen.

 

 

 

 

 

 

tionen eller regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 32 kap. aktiebolagslagen om aktiebolag med särskild

 

vinstutdelningsbegränsning gäller inte för försäkringsaktiebolag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 §

 

 

 

 

 

 

När

fusionsplanen

gäller

i

När

fusionsplanen

gäller

i

 

samtliga bolag, ska såväl över-

samtliga bolag, ska såväl över-

 

låtande

som

övertagande

bolag

låtande

som

övertagande bolag

 

ansöka om tillstånd att verkställa

ansöka om tillstånd att verkställa

 

planen. Vid en gränsöverskridande

planen. Vid en gränsöverskridande

 

fusion ska ansökan göras av det

fusion ska ansökan göras av det

 

eller de svenska bolag som deltar i

eller de svenska bolag som deltar i

 

fusionen. Ansökan ska göras hos

fusionen. Ansökan ska göras hos

 

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen.

 

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

regeringen. Regeringens prövning

 

 

 

 

 

 

 

sker efter anmälan av Finans-

 

 

 

 

 

 

 

inspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid fusion genom kombination ska bolagen dessutom ansöka om

 

tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt

 

2 kap. 8 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion

 

gäller detta bara om det övertagande bolaget ska ha sin hemvist i Sverige.

 

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att

 

fusionsplanen gäller

i

samtliga

bolag och, om

fusionsplanen

har

28

registrerats

enligt

23 kap.

14 § första

stycket

aktiebolagslagen

(2005:551), senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt Prop. 2012/13:95 27 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

I stället för det som föreskrivs i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om tidpunkten för anmälan av fusionen för registrering ska anmälan göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd att verkställa fusions- planen har vunnit laga kraft eller regeringen har meddelat sådant tillstånd.

36 §

I stället för det som föreskrivs i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) om tidpunkten för anmälan av fusionen för registrering ska anmälan göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd att verkställa fusions- planen har vunnit laga kraft.

 

 

 

 

 

37 §

 

 

 

 

Vid absorption av ett helägt dotterbolag gäller inte

23 kap.

32

och

33 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller följande.

 

 

Moderbolaget ska

ansöka

om

Moderbolaget ska ansöka

om

tillstånd att verkställa fusions-

tillstånd att verkställa fusions-

planen hos

Finansinspektionen.

planen hos

Finansinspektionen.

Ansökan ska ges in senast en

Ansökan ska ges in senast en

månad efter det att fusionsplanen

månad efter det att fusionsplanen

har blivit gällande hos moder-

har blivit gällande hos moder-

bolaget och, om fusionsplanen har

bolaget och, om fusionsplanen har

registrerats

enligt

23 kap. 30 §

registrerats

enligt

23 kap. 30 §

aktiebolagslagen,

senast två

år

aktiebolagslagen,

senast

två

år

efter det att uppgift om att planen

efter det att uppgift om att planen

har registrerats

har

kungjorts.

har registrerats har kungjorts.

 

Ärenden som är av principiell

 

 

 

 

 

betydelse eller av särskild vikt ska

 

 

 

 

 

prövas av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finansinspektionen.

I fråga om ett ärende enligt första stycket gäller 34 och 35 §§ i tillämpliga delar. Det som anges om överlåtande bolag ska avse dotter- bolag och det som anges om övertagande bolag ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt andra stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning av sådana ansökningar. Bolagsverket ska efter en sådan underrättelse registrera tillståndet enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen.

39 §

 

I stället för det som föreskrivs i 23 kap. 52 §

tredje stycket

aktiebolagslagen (2005:551) om att väcka talan gäller följande för ett

försäkringsaktiebolag.

29

Prop. 2012/13:95

Utöver

det

som

föreskrivs i

 

7 kap. 51 § första

stycket

aktie-

 

bolagslagen

och

23 kap.

52 §

 

första stycket samma lag får talan

 

inte väckas efter det att Finans-

 

inspektionen genom ett beslut som

 

har vunnit laga kraft har lämnat

 

tillstånd att verkställa fusions-

 

planen

eller

regeringen

har

 

meddelat sådant tillstånd.

 

Utöver det

som

föreskrivs i

7 kap. 51 § första

stycket

aktie-

bolagslagen

och

23 kap.

52 §

första stycket samma lag får talan inte väckas efter det att Finans- inspektionen genom ett beslut som har vunnit laga kraft har lämnat tillstånd att verkställa fusions- planen.

 

 

 

 

12 kap.

 

 

 

 

 

 

 

82 §

 

 

När

fusionsplanen

gäller

i

När

fusionsplanen gäller

i

samtliga

försäkringsbolag,

ska

samtliga

försäkringsbolag,

ska

såväl överlåtande som övertagande

såväl överlåtande som övertagande

bolag ansöka om tillstånd att

bolag ansöka om tillstånd att

verkställa planen. Vid en gräns-

verkställa planen. Vid en gräns-

överskridande fusion ska ansökan

överskridande fusion ska ansökan

göras av det eller de svenska bolag

göras av det eller de svenska bolag

som deltar i fusionen. Ansökan ska

som deltar i fusionen. Ansökan ska

göras

hos

Finansinspektionen.

göras hos Finansinspektionen.

 

Ärenden

som

är av

principiell

 

 

 

betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmälan av Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska försäkringsbolagen dessutom ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolags- ordningen enligt 2 kap. 8 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om det övertagande bolaget ska ha sin hemvist i Sverige.

Ansökan

enligt

första stycket

Ansökan

enligt

första stycket

ska ges in inom en månad efter det

ska ges in inom en månad efter det

att fusionsplanen gäller i samtliga

att fusionsplanen gäller i samtliga

bolag och, om fusionsplanen har

bolag och, om fusionsplanen har

registrerats

enligt

12 kap. 6 §

registrerats

enligt

12

kap. 6 §

lagen om

ekonomiska

föreningar

lagen (1987:667) om ekonomiska

(1987:667), senast två år efter det

föreningar, senast två år efter det

att fusionsplanen

har

kungjorts

att fusionsplanen

har

kungjorts

enligt 15 kap. 2 § samma lag.

enligt 15 kap. 2 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

 

Vid behandlingen av en ansökan

 

om tillstånd att verkställa en

 

fusionsplan

ska

Finansinspek-

 

tionen eller regeringen pröva om

 

försäkringstagarna

och

andra

30

borgenärer

tillförsäkras

en

83 §

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska Finansinspek- tionen pröva om försäkrings- tagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande säker-

betryggande

säkerhet,

om ett

het,

om

ett

sådant skydd behövs Prop. 2012/13:95

sådant skydd behövs med hänsyn

med hänsyn till de fusionerande

till de fusionerande försäkrings-

försäkringsbolagens

ekonomiska

bolagens ekonomiska förhållanden

förhållanden och om borgenärerna

och om borgenärerna inte redan

inte redan har en sådan säkerhet.

har en sådan säkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 §

 

 

 

 

 

 

Det som sägs om föreningsregistret i 12 kap. 6 § och

17 § första

stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska i stället avse

försäkringsregistret.

 

 

I stället för det som föreskrivs

I stället för det som föreskrivs

om tidpunkten för anmälan för

om tidpunkten för anmälan för

registrering

i 12 kap.

17 § andra

registrering

i 12 kap.

17 § andra

stycket lagen

om

ekonomiska

stycket

lagen

om

ekonomiska

föreningar,

ska

sådan

anmälan

föreningar,

ska

sådan

anmälan

göras senast två månader från det

göras senast två månader från det

att Finansinspektionens

tillstånd

att

Finansinspektionens

tillstånd

till verkställande av fusionsplanen

till verkställande av fusionsplanen

har vunnit laga kraft eller

har vunnit laga kraft.

 

 

regeringen

har

meddelat sådant

 

 

 

 

 

 

 

tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 §

Bestämmelserna om fusion genom absorption i 12 kap. 21 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska bara gälla vid fusion mellan

bolag enligt 80 § detta kapitel.

 

Moderbolaget ska ansöka om

Moderbolaget ska

ansöka

om

tillstånd att verkställa fusions-

tillstånd att verkställa fusions-

planen hos

Finansinspektionen.

planen

hos

Finansinspektionen.

Ansökan ska ges in senast en

Ansökan ska ges in senast en

månad efter det att fusionsplanen

månad efter det att fusionsplanen

har blivit gällande hos moder-

har

blivit

gällande

hos

bolaget och, om fusionsplanen har

moderbolaget och, om fusions-

registrerats

enligt

12 kap.

6 §

planen

har

registrerats

enligt

lagen om ekonomiska föreningar,

12 kap. 6 § lagen om ekonomiska

senast två år efter det att uppgift

föreningar, senast två år efter det

om att planen har registrerats har

att uppgift om att planen har

kungjorts. Ärenden som är av

registrerats har kungjorts.

 

principiell

betydelse

eller

av

 

 

 

 

särskild vikt ska prövas av

 

 

 

 

regeringen

efter

anmälan

av

 

 

 

 

Finansinspektionen.

 

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 83 och 84 §§ i

 

tillämpliga delar. Det som sägs om överlåtande bolag ska avse dotter-

 

bolag och det som sägs om övertagande bolag ska avse moderbolag.

 

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt

 

andra stycket och om lagakraftvunna beslut som har meddelats med

 

anledning av sådana ansökningar.

 

Bolagsverket ska efter en sådan underrättelse registrera tillståndet

 

enligt 12 kap. 21 § lagen om ekonomiska föreningar.

31

Prop. 2012/13:95 Det som sägs om föreningsregistret i 12 kap. 21 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar ska i stället avse försäkringsregistret.

 

 

 

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När fusionsplanen

gäller

i

När

fusionsplanen

gäller

i

 

samtliga

föreningar,

ska

 

såväl

samtliga

föreningar,

 

ska

såväl

 

överlåtande

som

övertagande

överlåtande

som

övertagande

 

försäkringsförening

ansöka

 

 

om

försäkringsförening

ansöka

om

 

tillstånd att verkställa planen. Vid

tillstånd att verkställa planen. Vid

 

en gränsöverskridande

fusion

ska

en

gränsöverskridande

fusion

ska

 

ansökan göras av den eller de

ansökan göras av den eller de

 

svenska föreningar som deltar i

svenska föreningar som deltar i

 

fusionen. Ansökan ska göras hos

fusionen. Ansökan ska göras hos

 

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen.

 

 

 

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen

efter

anmälan

 

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid fusion genom kombination ska försäkringsföreningarna dessutom

 

ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av stadgarna

 

enligt 2 kap. 8 § för den övertagande föreningen. Vid gränsöverskridande

 

fusion gäller detta bara om den övertagande föreningen ska ha sin

 

hemvist i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att

 

fusionsplanen gäller i samtliga föreningar och, om fusionsplanen har

 

registrerats

enligt

12 kap.

 

6 §

lagen

(1987:667)

om

 

ekonomiska

 

föreningar, senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt

 

15 kap. 2 § samma lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

 

ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare

 

underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats

 

med anledning av sådana ansökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid behandlingen av en ansökan

Vid behandlingen av en ansökan

 

om tillstånd att verkställa en

om tillstånd att verkställa en

 

fusionsplan

ska

Finansinspek-

fusionsplan

ska

Finansinspek-

 

tionen eller regeringen pröva om

tionen pröva om försäkrings-

 

försäkringstagarna

och

andra

tagarna

och

andra

 

borgenärer

 

borgenärer

 

tillförsäkras

 

 

en

tillförsäkras en betryggande säker-

 

betryggande

säkerhet,

om

 

ett

het, om ett sådant skydd behövs

 

sådant skydd behövs med hänsyn

med hänsyn till de fusionerande

 

till de fusionerande försäkringsför-

försäkringsföreningarnas

ekono-

 

eningarnas

 

ekonomiska

 

för-

miska förhållanden och om borg-

 

hållanden

och om

borgenärerna

enärerna inte redan har en sådan

 

inte redan har en sådan säkerhet.

säkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I stället för det som föreskrivs

I stället för det som föreskrivs

32

om anmälan till Bolagsverket i

om

anmälan

till

Bolagsverket i

12 kap. 17 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska anmälan göras senast två månader från det att Finansinspektionens tillstånd till verkställande av fusionsplanen har vunnit laga kraft eller regeringen har meddelat sådant tillstånd.

I stället

för

bestämmelsen i

7 kap. 17 §

femte stycket första

meningen lagen

(1987:667)

om

ekonomiska

föreningar

om

väckande av talan gäller, utöver det som anges i 7 kap. 17 § andra stycket samma lag följande. Talan mot stämmobeslut om god- kännande av fusionsplan rörande gränsöverskridande fusion får inte väckas efter det att Finans- inspektionen genom ett beslut som har vunnit laga kraft har lämnat tillstånd till verkställande av en fusionsplan eller regeringen meddelat sådant tillstånd.

12 kap. 17 § andra

stycket

lagen Prop. 2012/13:95

(1987:667)

om

ekonomiska

föreningar

ska anmälan

göras

senast två månader från det att

Finansinspektionens

tillstånd till

verkställande av fusionsplanen har vunnit laga kraft.

37 §

 

 

 

I stället

för

bestämmelsen i

7 kap. 17 §

femte stycket första

meningen lagen

(1987:667)

om

ekonomiska

föreningar

om

väckande av talan gäller, utöver det som anges i 7 kap. 17 § andra stycket samma lag, följande. Talan mot stämmobeslut om god- kännande av fusionsplan rörande gränsöverskridande fusion får inte väckas efter det att Finans- inspektionen genom ett beslut som har vunnit laga kraft har lämnat tillstånd till verkställande av en fusionsplan.

16 kap.

Om Finansinspektionen har meddelat ett beslut om anmärk- ning eller varning mot ett försäkringsföretag, får inspek- tionen besluta att företaget ska betala en straffavgift. Om regeringen har meddelat ett beslut om varning mot ett försäkrings- företag, får den överlämna till inspektionen att pröva frågan om företaget ska betala en straffavgift.

Avgiften tillfaller staten.

14 §

Om Finansinspektionen har meddelat ett beslut om anmärkning eller varning mot ett försäkringsföretag, får inspek- tionen besluta att företaget ska betala en straffavgift.

 

 

 

17 kap.

 

 

 

 

 

1 §

 

Finansinspektionens beslut

i

Finansinspektionens beslut

i

ärenden enligt 14 kap. 13 §, 17 §

ärenden enligt 14 kap. 13 §, 17 §

första och

andra

styckena

och

första och andra styckena

och

16 kap. 23 § andra stycket får inte

16 kap. 23 § andra stycket får inte

överklagas.

Detsamma gäller

överklagas.

 

inspektionens beslut att överlämna

 

 

ett ärende

till

regeringen

för

 

33

Prop. 2012/13:95

prövning.

 

 

Lydelse enligt prop. 2012/13:45

Föreslagen lydelse

5 §

Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 4 § inte har meddelats inom sex månader från det att ansökan gavs in, eller i ett ärende enligt 3 kap. 2, 9, 13 eller 22 § inom tre månader eller i ett ärende enligt 3 kap. 7 eller 17 § inom en månad, får sökanden begära förklaring av domstol

att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring

En begäran om en förklaring

som avses i första stycket ska

som avses i första stycket ska

göras hos allmän förvaltnings-

göras hos allmän förvaltnings-

domstol. Prövningstillstånd krävs

domstol. Prövningstillstånd krävs

vid överklagande till kammar-

vid överklagande till kammar-

rätten. Om begäran avser hand-

rätten.

läggning av

ett regeringsärende

 

ska den göras hos Högsta

 

förvaltningsdomstolen.

Om rätten lämnar en förklaring

Om rätten lämnar en förklaring

ska ansökan anses ha avslagits av

ska ansökan anses ha avslagits av

regeringen

eller

Finansinspek-

Finansinspektionen om beslut där-

tionen om beslut därefter inte har

efter inte har meddelats inom

meddelats

inom

motsvarande

motsvarande tidsfrister som anges

tidsfrister som anges i första

i första stycket för respektive

stycket för respektive ärende.

ärende.

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

34

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2012/13:95

Internationella valutafonden har framfört kritik mot att både Finansinspektionen och regeringen har beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena. I praktiken förekommer det inte längre att Finansinspektionen hänskjuter de aktuella ärendena till regeringen för prövning.

I november 2012 remitterade Finansdepartementet en promemoria med titeln ”Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena”. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remiss- instanserna finns i bilaga 2. En remissammanställning finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (Fi2012/4154).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 7 februari 2013 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 3. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. Regeringen har följt Lagrådets förslag. Lagrådets synpunkter behandlas i författningskommentaren till de berörda paragraferna.

4 Bakgrund

4.1Inledning

För att driva bank- eller finansieringsrörelse krävs tillstånd. Förut- sättningarna för att få sådant tillstånd framgår av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse. För sparbanker finns även regler i sparbanks- lagen (1987:619) och för medlemsbanker i lagen (1995:1570) om medlemsbanker. Tillstånd krävs också för den som vill driva försäkrings- rörelse. Förutsättningarna för detta framgår av försäkringsrörelselagen (2010:2043) och försäkringsrörelseförordningen (2011:257).

En ansökan om tillstånd prövas av Finansinspektionen, som även har ansvar för tillsyn och regelgivning på området för finansiella marknader och företag. Finansinspektionen prövar också ärenden som har nära anknytning till tillståndsgivningen. Det kan bl.a. handla om godkännande av ett företags bolagsordning, stadgar eller reglemente och ingripanden mot företag med tillstånd. Vidare faller ärenden som rör utvidgning av utländska företags rörelse och möjligheten för företag att undantas från skyldigheten att följa vissa regler liksom frågor om godkännande av fusioner och ombildningar inom denna kategori. Även ärenden om undantag från krav avseende bosättningsort för styrelseledamot, firma- tecknare eller verkställande direktör i sparbank eller medlemsbank samt frågor om flytt av europabolags säte utgör sådana ärenden som nära

anknyter till tillståndsärendena.

35

Prop. 2012/13:95 Beslutsbefogenheten i de aktuella ärendena tillkommer således i normalfallet Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild respektive synnerlig vikt ska dock hänskjutas till regeringen för prövning. Frågan om regeringens roll och besluts- kompetens har aktualiserats med anledning av Internationella valuta- fondens (IMF) utvärdering av den finansiella sektorn i Sverige, ett s.k. Financial Sector Assessment Program (FSAP).1 IMF har i sin rapport framfört kritik mot att både Finansinspektionen och regeringen har beslutskompetens på det aktuella området. Enligt IMF:s mening kan den nuvarande ordningen med delad beslutskompetens skapa otydligheter avseende ansvarsfördelningen i beslutsprocessen. IMF rekommenderar därför att den tudelade maktbefogenheten tas bort.

4.2Närmare om regeringens beslutskompetens

Regeringen hade tidigare ensam beslutskompetens i frågor som rörde tillstånd att driva bank- eller försäkringsrörelse (oktroj på bankområdet och koncession på försäkringsområdet). Tillståndsärendena ansågs vara av sådan vikt att samhällsintresset krävde att de avgjordes av regeringen. I prövningen ingick även näringspolitiska överväganden som exempelvis att bedöma om det behövdes ytterligare banker respektive om en tillämnad rörelse var behövlig (prop. 1997/98:186 s. 71 och 74).

Behovsprövningen i fråga om nya banker avskaffades den 1 augusti 1990.2 I motiven uttalades bl.a. att behovsprövningen kunde ses som en belastning i så måtto att den motverkade en anpassning till internationella förhållanden. Enligt t.ex. EG:s första banksamordningsdirektiv3 fick ett etableringstillstånd inte göras beroende av marknadens ekonomiska behov. Eftersom något bärande skäl för att ha kvar behovsprövningen inte ansågs föreligga, gjordes bedömningen att den borde avskaffas. I samma lagstiftningsärende konstaterades att behovsprövningen avskaffats på försäkringssidan 1985 och att den sedan dess gällande ordningen var att regeringen beviljade tillstånd, om inte den planerade verksamheten bedömdes vara oförenlig med en sund utveckling av försäkringsväsendet (prop. 1989/90:116 s. 59 och 61).

Efter att behovsprövningen hade avskaffats och det inte längre fick förekomma några näringspolitiska överväganden vid prövningen av ärenden om tillstånd att driva bank- eller försäkringsrörelse, ansågs principiella skäl saknas för att regeringen skulle ha ensam besluts- kompetens på området (prop. 1997/98:186 s. 71 och 74). Sedan den 1 maj 1999 ska en ansökan om tillstånd som huvudregel prövas av Finansinspektionen.4 Om ärendet anses vara av principiell betydelse eller av särskild vikt, ska Finansinspektionen hänskjuta ärendet till regeringen för prövning. I motiven angavs följande i fråga om skälen till varför viss

1IMF Country Report No. 11/281.

2Prop. 1989/90:116, bet. 1989/90:NU38, rskr. 1989/90:351.

3Rådets första direktiv 77/780/EEG av den 12 december 1977 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT L 322, 17.12.1977, s. 30).

4Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.

36

beslutskompetens även fortsättningsvis förbehölls regeringen (a. prop. Prop. 2012/13:95 s. 73 och 75).

”Den rörelse som en ny bank avser att driva kan t.ex. – om än inom ramarna för vad som är förenligt med sund bankverk- samhet – avse verksamhet som i väsentlig mån avviker från vad som hittills förekommit på marknaden. Det skall samtidigt framhållas att begreppet sund bankverksamhet självfallet inte är statiskt utan kan förändras beroende på hur bankmarknaden utvecklas. En utvidgning eller annan förändring av sund- hetsbegreppet kan aktualiseras vid prövningen av ett oktrojärende. En annan situation kan uppkomma vid till- ståndsprövning av en bank som i fråga om kapitalstyrka påminner om de största bankerna på dagens svenska bank- marknad. Vid en sådan prövning kan överväganden som berör betalningssystemets stabilitet och funktionsförmåga aktualiseras. Vad som nu beskrivits utgör typfall av sådana oktrojärenden som det även fortsättningsvis skall ankomma på regeringen att pröva.”

”Gränsdragningen för när Finansinspektionen bör hänskjuta prövningen av ett koncessionsärende till regeringen bör göras på motsvarande sätt som beträffande prövningen av oktrojansökningar. Detta innebär att det bör ankomma på regeringen att pröva i första hand koncessionsansökningar som innebär att innebörden av ett gott konsumentskydd på försäkringsområdet i väsentlig mån förändras. Även ärenden som aktualiserar ställningstaganden till räckvidden av begreppet försäkringsrörelse bör falla på regeringen att pröva.”

Det finns ingen regel som generellt anger vilka förvaltningsärenden som ska avgöras av regeringen och vilka som ska avgöras av en underordnad myndighet. En utgångspunkt har emellertid varit att endast frågor som kräver ett ställningstagande från regeringen ska behandlas som regerings- ärenden (prop. 1973:90 s. 184 och prop. 1997/98:186 s. 70).

I praktiken förekommer det inte längre att Finansinspektionen hän- skjuter nu aktuella ärenden till regeringen. Senaste gången det skedde var 2001 när regeringen godkände en ändring i ett försäkringsaktiebolags bolagsordning (beslut 2001-04-19, dnr Fi2001/550 och Fi2001/658).

5Tillstånd att driva bank- eller försäkringsrörelse

Regeringens förslag: Regeringens beslutskompetens i ärenden om tillstånd att bedriva bank- eller försäkringsrörelse ska tas bort.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

37

Prop. 2012/13:95 Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har ingen erinran mot det. Finansinspektionen påpekar att sundhetskravet framgår av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär att en av aspekterna vid prövning av tillstånd att driva bank- eller finansierings- rörelse som Finansinspektionen ska bedöma är om det kan antas att en planerad rörelse kommer att uppfylla krav på sundhet. Detta innebär enligt inspektionen att sundhetsbegreppet även fortsättningsvis kommer att vara relevant vid tillståndsprövningen. Finansinspektionen framhåller vidare att på motsvarande sätt gäller på försäkringssidan att Finansinspektionen vid prövning av tillstånd bl.a. ska bedöma om det kan antas att en planerad rörelse kommer att uppfylla kravet på god försäkringsstandard. Detta utgör dock enligt Finansinspektionens uppfattning inte ett hinder för de ändringar som föreslås. Svensk Försäkring framhåller vikten av att regeringen vid behov är öppen för att relativt snabbt föreslå ändring av regler som orsakar problem vid företagens tillämpning. Enligt Svensk Försäkring kan ett sådant behov uppstå exempelvis efter lagändringar om förhållandet mellan nya och äldre regler inte är tillräckligt tydligt. Sveriges advokatsamfund föreslår några redaktionella justeringar i 10 kap. 1 § andra stycket i förslaget till lag om ändring i lagen om bank- och finansieringsrörelse och i 11 kap. 1 § andra stycket i förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen.

Skälen för regeringens förslag

Bankområdet

Den 1 juli 2004 trädde lagen om bank- och finansieringsrörelse i kraft.5 Förutsättningarna för tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse anges i 3 kap. 2 §. I motiven sägs att bestämmelsen uttömmande anger de förhållanden som ska beaktas vid tillståndsprövningen och därmed under vilka förutsättningar en ansökan får avslås (prop. 2002/03:139 s. 521).

Vid prövningen bedöms om företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente överensstämmer med bank- och finansieringsrörelselagen och andra författningar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade verksamheten. Vidare prövas om det finns skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas enligt bestämmelserna i bank- och finansieringsrörelselagen och andra författningar som reglerar företagets verksamhet. Därtill görs en ägar- och ledningsprövning. De förhållanden som tidigare angavs som skäl till att förbehålla regeringen viss beslutskompetens nämns inte i bestämmelsen. I motiven sägs att sundhetsbegreppet inte längre ska användas i bestämmelsen. I stället ska det hänvisas till lagen om bank- och finansieringsrörelse och andra författningar som reglerar institutets verksamhet (a. prop. s. 365). Finansinspektionen påpekar dock att sundhetskravet framgår av 6 kap. 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär att Finansinspektionen vid prövning av tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse ska bedöma om det kan antas att en planerad rörelse kommer att uppfylla krav på sundhet.

5 Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

38

Som Finansinspektionen framhåller är sundhetsbegreppet fortfarande relevant vid tillståndsprövningen. I likhet med Finansinspektionen anser regeringen att detta inte utgör ett hinder mot de ändringar i besluts- kompetensen som nu föreslås. De skäl som tidigare anfördes för att regeringen skulle behålla beslutskompetens framstår enligt regeringens mening inte längre som motiverade. Som framgått ska tillstånd ges om vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda. Enligt regeringens mening är de bedömningar som kan aktualiseras vid tillståndsprövningen inte av sådan karaktär att de kräver ett ställningstagande av regeringen. Regeringens beslutskompetens på detta område bör därför tas bort. Ärendena bör i sin helhet hanteras av Finansinspektionen.

Som beskrivits under bakgrundsavsnittet förekommer det i praktiken inte längre att de aktuella ärendetyperna hänskjuts till regeringen för prövning. Den lagändring som föreslås innebär därmed att besluts- ordningen utformas i enlighet med vad som i praktiken redan gäller. Den föreslagna lagändringen betyder också att beslut i tillståndsärendena fattas i enlighet med vad IMF rekommenderat.

Försäkringsområdet

I likhet med vad som är fallet för tillståndsgivningen i fråga om bankverksamhet är bestämmelsen i 2 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), som anger förutsättningarna för tillstånd att driva försäkringsrörelse, uttömmande (prop. 2009/10:246 s. 435). Prövningen liknar den som görs på bankområdet. Således bedöms om företagets bolagsordning eller stadgar stämmer överens med försäkringsrörelse- lagen och andra författningar som reglerar ett företags bolagsordning eller stadgar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den planerade verksamheten. Vidare prövas om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven enligt bestämmelserna i försäkrings- rörelselagen och andra författningar som reglerar företagets verksamhet. Som Finansinspektionen påpekar innebär detta bl.a. en bedömning av om det kan antas att en planerad rörelse kommer att uppfylla kravet på god försäkringsstandard. Därtill görs en ägar- och ledningsprövning.

De argument om regeringens beslutskompetens som gör sig gällande på bankområdet gäller även på försäkringsområdet. Således framstår de skäl som anfördes i tidigare lagstiftningsärende för att regeringen skulle behålla beslutskompetens inte längre som motiverade. Tillstånd ska ges om vissa i lagen angivna förutsättningar är uppfyllda. Enligt regeringens mening är inte heller de bedömningar som kan aktualiseras vid tillståndsprövningen på detta område av sådan karaktär att de kräver ett ställningstagande av regeringen. Regeringens beslutskompetens bör därför tas bort också på detta område. Ansvaret för dessa ärenden bör i sin helhet hanteras av Finansinspektionen.

Liksom på bankområdet innebär den föreslagna lagändringen att beslutsordningen utformas i enlighet med vad som i praktiken redan gäller. Den föreslagna lagändringen betyder också att beslut i tillståndsärenden fattas i enlighet med vad IMF rekommenderat.

Svensk Försäkring framhåller vikten av att regeringen vid behov är öppen för att relativt snabbt föreslå ändring av regler som orsakar

Prop. 2012/13:95

39

Prop. 2012/13:95 problem vid företagens tillämpning, exempelvis efter lagändringar om förhållandet mellan nya och äldre regler inte är tillräckligt tydligt. Enligt regeringens bedömning finns det inte skäl att tro att de nu föreslagna lag- ändringarna kan komma att orsaka problem för företagen.

 

6

Vissa andra förvaltningsärenden

 

 

 

 

 

Regeringens förslag: Även i andra förvaltningsärenden än

 

 

tillståndsärenden ska regeringens beslutskompetens på bank- och

 

 

försäkringsområdena tas bort.

 

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens.

 

 

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har ingen erinran mot det.

 

 

Skälen för regeringens förslag: I samband med att besluts-

 

kompetensen i tillståndsärenden flyttades till Finansinspektionen

 

uttalades i motiven att det fanns ett antal andra bestämmelser som

 

behandlar frågor som hänger samman med tillståndsgivningen och där

 

beslutsbefogenheten tillkommer regeringen eller, efter regeringens

 

bemyndigande, Finansinspektionen. En ordning som innebar att besluts-

 

befogenheten i tillståndsärendena som huvudregel flyttades över till

 

Finansinspektionen ansågs därför böra innefatta även att beslutanderätten

 

i fråga om vissa ärenden med nära anknytning till tillståndsgivningen

 

flyttades över till inspektionen. I likhet med vad som hade anförts i fråga

 

om ärenden rörande verksamhetstillstånd på såväl bank- som

 

försäkringsområdet bedömdes det även beträffande de avsedda ärende-

 

slagen finnas skäl att låta regeringen besluta i vissa fall och med

 

motsvarande gränsdragning som i fråga om tillståndsärendena (prop.

 

1997/98:186 s. 76 och 77).

 

 

Godkännande av bolagsordningen eller motsvarande handling i sam-

 

band med tillståndsgivning liksom återkallelse av ett tillstånd och andra

 

ingripanden är exempel på sådana förvaltningsärenden som ska hän-

 

skjutas till regeringen om de, sett ur allmän synvinkel, är av principiell

 

betydelse eller av särskild respektive synnerlig vikt. Även ärenden som

 

nära ansluter till tillståndsärendena, som stadfästelse av ändring av

 

bolagsordning, undantag från krav avseende bosättningsort för styrelse-

 

ledamot, firmatecknare eller verkställande direktör i sparbank eller

 

medlemsbank eller från företags skyldighet att följa vissa regler, ärenden

 

om viss filialetablering samt strukturförändringar som fusion och

 

absorption omfattas av den tudelade beslutskompetensen. De berörda

 

förvaltningsärendena regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse

 

respektive i försäkringsrörelselagen samt i sparbankslagen (1987:619),

 

lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, lagen

 

(1995:1560) om medlemsbanker respektive i lagen (1998:293) om

 

utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i

 

Sverige.

 

 

 

En ordning som innebär att regeringen inte längre har besluts-

 

kompetens i fråga om tillståndsärendena bör mot den redovisade bak-

40

grunden

även omfatta övriga förvaltningsärenden på bank- och

försäkringsområdet där beslutskompetensen är delad. Regeringens Prop. 2012/13:95 beslutskompetens bör därför tas bort också i fråga om dessa förvaltnings-

ärenden och ansvaret för dessa i sin helhet övertas av Finans- inspektionen.

7 Överklagande

Regeringens bedömning: Frågan om möjligheten att överklaga Finansinspektionens beslut till regeringen bör inte hanteras inom ramen för detta lagstiftningsärende.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna har inte yttrat sig särskilt i denna del.

Skälen för regeringens bedömning: Som tidigare har konstaterats bör endast de frågor som kräver ett ställningstagande från regeringen behandlas som regeringsärenden. Den ståndpunkten gör sig gällande även vid överväganden kring möjligheten att överklaga beslut till regeringen.

I aktiebolagslagen (2005:551) finns bestämmelser som innebär att vissa funktionärer i aktiebolag ska vara bosatta inom EES. Genom hänvisningar i bank- och finansieringsrörelselagen samt i försäkrings- rörelselagen framgår att bosättningskraven också är tillämpliga på motsvarande funktionärer i bank- respektive försäkringsaktiebolag, se 10 kap. 1 § bank- och finansieringsrörelselagen respektive 11 kap. 1 § försäkringsrörelselagen. Motsvarande regler om bosättningskrav finns i 3 kap. 3 § sparbankslagen beträffande sparbanker och i 6 kap. 3 § lagen om medlemsbanker avseende medlemsbanker. Finansinspektionen kan besluta om dispens från kraven på bosättning inom EES. Finans- inspektionens beslut får överklagas hos regeringen, se 17 kap. 1 § andra stycket bank- och finansieringsrörelselagen samt 17 kap. 2 § försäkringsrörelselagen. För sparbanker och medlemsbanker tillämpas regeln i 17 kap. 1 § andra stycket bank- och finansieringsrörelselagen genom hänvisning i 1 kap. 1 § sparbankslagen respektive 1 kap. 1 § lagen om medlemsbanker.

Inom Regeringskansliet bereds för närvarande förslag som lämnats i betänkandet Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34). Förslagen omfattar frågan om bosättningskrav. En utredning har också tillsatts som fått i uppdrag att bl.a. föreslå att överprövningen av vissa associationsrättsliga dispensärenden flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol (dir. 2011:110). Utredningen har lämnat sitt betänkande Tillstånd och medling (SOU 2013:4). Mot denna bakgrund lämnas därför, inom ramen för detta lagstiftningsärende, inte något förslag på ändring i fråga om möjligheten att överklaga Finansinspektionens beslut till regeringen.

41

Prop. 2012/13:95 8

Ikraftträdande- och

 

övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 15 juli 2013. För ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser tillämpas.

Promemorians förslag innebar ett ikraftträdande den 1 juli 2013. Remissinstanserna har inte några synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: De föreslagna lagändringarna bör träda i kraft så snart det är möjligt, vilket bedöms vara den 15 juli 2013. För ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet bör äldre bestämmelser tillämpas.

9 Förslagets konsekvenser

I praktiken förekommer det inte längre att Finansinspektionen hänskjuter ärenden om tillstånd och därmed sammanhängande frågor till regeringen för prövning. Förslagen om att ta bort regeringens beslutskompetens i dessa ärenden förväntas därför inte få någon praktisk betydelse och inte heller innebära någon ökad arbetsbelastning för Finansinspektionen eller leda till några ökade kostnader för staten.

42

10

Författningskommentar

Prop. 2012/13:95

10.1Förslaget till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

3 kap. Sparbankens ledning

3 §

I paragrafens första stycke anges att styrelseledamöter i en sparbank ska vara bosatta inom EES, om inte något annat tillåts i särskilda fall. Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller synnerlig vikt avskaffas.

Övriga ändringar är endast språkliga.

7 kap. Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

5 §

I paragrafens första stycke anges hur prövning av frågor om tillstånd att verkställa ett avtal om fusion mellan två sparbanker ska ske. Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

Övriga ändringar är endast språkliga.

8 kap. Ombildning till bankaktiebolag

6 §

I paragrafens första stycke anges att en sparbank i vilken ett beslut om ombildning till bankaktiebolag har fattats ska ansöka om tillstånd att verkställa ombildningen. I förekommande fall ska sparbanken även ansöka om godkännande av stiftelseförordnande. Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

Övriga ändringar är endast språkliga.

11 kap. Registrering m.m.

 

3 §

 

I paragrafens första stycke anges under vilka förutsättningar en sökande

 

vid anmälan för registrering ska föreläggas att avge yttrande eller göra

 

rättelse. I bestämmelsen görs en följdändring med anledning av att

 

regeringen inte längre har beslutsbefogenhet i ärenden enligt denna lag.

43

 

Prop. 2012/13:95 Paragrafens andra stycke har omarbetats och utformats i enlighet med

Lagrådets förslag.

Övriga ändringar är endast språkliga.

10.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Ändringen i tredje stycket innebär att regeringens befogenhet att undanta vissa försäkringsföretag från lagens tillämpningsområde upphör. Sådana ärenden ska i första instans endast prövas av Finansinspektionen.

10 kap. Överklagande

1 §

Ändringen, som innebär att första stycket upphävs, är en följd av att Finansinspektionen inte längre ska överlämna ett ärende till regeringen för prövning.

Övriga ändringar är endast språkliga.

10.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

6 kap. Medlemsbankens ledning

3 §

I paragrafens första stycke anges att minst hälften av styrelseledamöterna i en medlemsbank ska vara bosatta inom EES, om inte något annat tillåts i särskilda fall. Vidare anges i vilken ordning prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske. Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller synnerlig vikt avskaffas.

Övriga ändringar är endast språkliga.

44

4 §

Prop. 2012/13:95

I paragrafens första stycke anges att en verkställande direktör i en

 

medlemsbank ska vara bosatt inom EES, om inte något annat tillåts i

 

särskilda fall. Vidare anges i vilken ordning prövning av ärenden om

 

sådant tillstånd ska ske. Bestämmelsen ändras så att regeringens

 

kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller synnerlig vikt

 

avskaffas.

 

Övriga ändringar är endast språkliga.

 

14 §

 

I paragrafens andra stycke anges att minst en av dem som bemyndigats

 

att företräda medlemsbanken och teckna dess firma ska vara bosatt inom

 

EES samarbetsområdet, om inte något annat tillåts i särskilda fall. Vidare

 

anges i vilken ordning prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske.

 

Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av

 

principiell betydelse eller synnerlig vikt avskaffas.

 

Övriga ändringar är endast språkliga.

 

10 kap. Fusion och inlösen av aktier i dotterbolag

 

5 §

 

Av paragrafens första stycke framgår att medlemsbanker ska ansöka om

 

tillstånd att verkställa ett avtal om fusion. Vidare anges i vilken ordning

 

prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske. Bestämmelsen ändras så

 

att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller

 

särskild vikt avskaffas.

 

Övriga ändringar är endast språkliga och redaktionella.

 

8 §

 

I paragrafens tredje stycke görs en hänvisning till tillståndsprövningen

 

avseende beslut att verkställa fusion enligt 5 §. Som en konsekvens av

 

den ändring som görs i 5 § stryks hänvisningen till regeringsbeslut i den

 

förevarande bestämmelsen.

 

Övriga ändringar är endast språkliga.

 

13 kap. Registrering m.m.

 

3 §

 

I paragrafens första stycke anges under vilka förutsättningar en sökande

 

vid anmälan för registrering ska föreläggas att avge yttrande eller göra

45

Prop. 2012/13:95 rättelse. I bestämmelsen görs en följdändring med anledning av att regeringen inte längre har beslutsbefogenhet i ärenden enligt denna lag.

Paragrafens andra stycke har omarbetats och utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Övriga ändringar är endast språkliga.

10.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

4 kap. Inledande av verksamheten m.m.

2 §

I paragrafens första stycke anges att det krävs medgivande för en försäkringsgivare från tredje land som i Sverige vill driva annan rörelse än försäkringsrörelse. Vidare anges i vilken ordning prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske. Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller synnerlig vikt avskaffas.

Dessutom ändras paragrafens andra stycke till följd av att enbart Finansinspektionen kan återkalla ett medgivande enligt första stycket.

Övriga ändringar är endast språkliga.

4 §

Av paragrafens första stycke framgår i vilken ordning prövning av ärenden om koncession ska ske. Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

Tredje stycket innehåller ett normgivningsbemyndigande. En justering har gjorts för att markera att detta varit avsikten med bestämmelsen.

Övriga ändringar är endast språkliga.

6 kap. Tillsyn över försäkringsgivare från tredje land

2 §

I paragrafen anges de förutsättningar under vilka en koncession för en försäkringsgivare från tredje land ska förklaras förverkad när denne inte driver verksamhet i Sverige. Av andra stycket framgår i vilken ordning prövning av ärenden om förverkande av koncession ska ske. Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

Övriga ändringar är endast språkliga och redaktionella.

46

13 §

Prop. 2012/13:95

I paragrafen anges de förutsättningar under vilka en koncession för en

 

försäkringsgivare från tredje land kan förklaras förverkad. I fjärde stycket

 

anges i vilken ordning prövning av ärenden om förverkande av

 

koncession ska ske. Bestämmelsen ändras så att regeringens kompetens

 

att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

 

Övriga ändringar är endast språkliga och redaktionella.

 

7 kap. Avslutande av verksamheten

 

1 §

 

I paragrafen anges att en försäkringsgivare från tredje land som avser att

 

upphöra med sin försäkringsrörelse i Sverige ska ansöka om återkallelse

 

av koncessionen. Vidare anges i vilken ordning prövning av ärenden om

 

återkallelse av koncession ska ske. Bestämmelsen ändras så att

 

regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller

 

synnerlig vikt avskaffas.

 

Övriga ändringar är endast språkliga.

 

10 kap. Särskilda bestämmelser

 

4 §

 

I paragrafen regleras överklagande av Finansinspektionens beslut enligt

 

lagen. Eftersom de bestämmelser i lagen som innebär att ett ärende ska

 

hänskjutas till regeringen avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta

 

hänvisningen till överlämnande av ärenden till regeringen i första stycket.

 

10.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

1 kap. Inledande bestämmelser

8 §

Om ett kreditinstitut ingår i en finansiell företagsgrupp ska, enligt paragrafens första stycke, vissa regler i lagen om bank- och finansieringsrörelse och i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar gälla även för övriga företag i den finansiella företagsgruppen.

I andra stycket anges att företag får undantas från bestämmelserna i första stycket om det finns särskilda skäl. Vidare anges i vilken ordning beslut om sådana undantag ska fattas. Bestämmelsen ändras så att

47

Prop. 2012/13:95

48

regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller synnerlig vikt avskaffas.

Övriga ändringar är endast språkliga.

3 kap. Tillstånd för svenska företag

8 §

I paragrafen anges i vilken ordning prövning av ärenden om tillstånd att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse samt vissa anslutande frågor ska ske. Paragrafen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

8 a §

I andra stycket anges att information som Finansinspektionen fått vid samråd med en utländsk myndighet enligt första stycket ska överlämnas till regeringen, i de fall då regeringen beslutar om tillstånd. Eftersom lagen ändras så att regeringens beslutskompetens avseende tillstånd och anslutande frågor avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta även inspektionens skyldighet att överlämna information till regeringen.

Övriga ändringar är endast språkliga.

4 kap. Utländska företags verksamhet i Sverige

5 §

Av paragrafen framgår i vilken ordning prövning av ärenden avseende ansökan om tillstånd till filialetablering enligt 4 § ska ske. Paragrafen ändras så att regeringens kompetens att, såvitt avser bankföretag, pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

10 kap. Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för bankaktiebolag

1 §

I paragrafen regleras hur föreskrifter om aktiebolag i allmänhet är tillämpliga på bankaktiebolag. I andra stycket anges att det som föreskrivs om Bolagsverket i vissa angivna paragrafer i aktiebolagslagen (2005:551) i stället ska gälla Finansinspektionen eller regeringen. Eftersom regeringens beslutskompetens i ärenden om verkställande av fusionsplaner enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till regeringen såvitt avser tillämpningen av aktiebolagslagens 23 kap. 21 a §. Enligt Sveriges advokatsamfund fyller andra styckets uppdelning i punkter därmed inte längre någon funktion. Advokatsamfundet föreslår att uppdelningen tas

bort och ersätts med ett sammanhållet andra stycke. Regeringen anser att Prop. 2012/13:95 uppdelningen bör bibehållas eftersom det enligt 17 kap. 1 § gäller olika

regler för att överklaga de beslut som avses i respektive punkt. Övriga ändringar är endast språkliga.

20 §

Av paragrafens första stycke framgår att bankaktiebolag ska ansöka om tillstånd att verkställa en fusionsplan. Vidare anges i vilken ordning prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske. Paragrafen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

Vissa redaktionella ändringar har även gjorts.

23 §

I paragrafen anges att en fusion ska anmälas för registrering senast två månader från det att beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen har meddelats eller vunnit laga kraft. Eftersom lagen ändras så att regeringens beslutskompetens avseende tillstånd att verkställa en fusionsplan avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till tillstånd meddelade av regeringen.

25 §

I paragrafen uppställs särskilda regler för absorption av ett helägt dotterbolag.

Av paragrafens andra stycke framgår att moderbolaget ska ansöka om tillstånd att verkställa en fusionsplan. Vidare anges i vilken ordning prövning av ärenden om tillstånd ska ske. Paragrafen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

Övriga ändringar är endast språkliga.

25 b §

I paragrafen uppställs bestämmelser om väckande av talan i ärenden om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 20–22 §§. Eftersom lagen ändras så att regeringens beslutskompetens avseende tillstånd att verkställa en fusionsplan avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till tillstånd meddelade av regeringen.

49

Prop. 2012/13:95

40 §

 

I paragrafen anges att ett europabolag som har tillstånd att driva

 

bankrörelse ska ansöka om tillstånd att flytta bolagets säte till en annan

 

stat. Vidare anges i vilken ordning prövning av ärenden om sådant

 

tillstånd ska ske. Paragrafen ändras så att regeringens kompetens att

 

pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

 

Vissa redaktionella ändringar har även gjorts.

 

40 a §

 

Av paragrafen framgår att Skatteverket under vissa förutsättningar får

 

besluta om att ett bolag som gett in en ansökan enligt 40 § om att flytta

 

sitt säte till en annan stat, inte får flytta sitt säte. I paragrafens första

 

stycke görs en hänvisning till handläggningen av tillståndsärenden enligt

 

40 §. Eftersom denna paragraf ändras så att regeringens besluts-

 

kompetens avseende tillstånd att flytta bolagets säte avskaffas,

 

utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till handläggning av

 

tillståndsärenden hos regeringen i den nu aktuella bestämmelsen.

 

Vissa redaktionella ändringar har även gjorts.

 

15 kap. Ingripanden

 

7 §

 

Paragrafen innehåller bestämmelser om straffavgift. Eftersom lagen

 

ändras så att regeringens beslutskompetens avseende ingripanden mot

 

banker avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till

 

beslut meddelade av regeringen.

 

Övriga ändringar är endast språkliga.

 

17 §

 

Paragrafen behandlar ingripanden mot filialer i Sverige till utländska

 

kreditinstitut från tredje land. Eftersom lagen ändras så att regeringen

 

inte längre har beslutskompetens i ärenden avseende ansökan om

 

tillstånd till filialetablering såvitt avser bankfilialer, utmönstras i

 

konsekvens med detta regeringens kompetens i fråga om ingripanden

 

mot sådana filialer.

 

Övriga ändringar är endast språkliga.

50

17 kap. Överklagande

Prop. 2012/13:95

1 §

I paragrafen regleras överklagande av Finansinspektionens beslut enligt lagen. Eftersom de bestämmelser i lagen som möjliggör överlämnande av ett ärende till regeringen för prövning avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till överlämnande av ärenden till regeringen i första stycket.

Vissa redaktionella ändringar har även gjorts.

2 §

I paragrafen finns bestämmelser om förklaring att ett ärende onödigt uppehålls. Eftersom paragrafen ändras så att regeringens besluts- kompetens i ärenden enligt lagen avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till begäran som avser handläggningen av regeringsärenden i tredje stycket.

10.6Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

1 kap. Inledande bestämmelser

22 §

I paragrafen anges i vilken ordning frågor om undantag enligt 19–21 §§ för direkt skadeförsäkringsrörelse, direkt livförsäkringsrörelse respektive försäkringsrörelse i utlandet ska prövas. Paragrafen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller synnerlig vikt avskaffas.

2 kap. Tillstånd för försäkringsföretag

15 §

I paragrafen anges i vilken ordning frågor om tillstånd att driva försäkringsrörelse samt vissa anslutande frågor ska prövas. Paragrafen ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller särskild vikt avskaffas.

51

Prop. 2012/13:95

16 §

 

I paragrafens andra stycke anges att information som Finansinspektionen

 

fått vid samråd med en utländsk myndighet enligt första stycket ska

 

överlämnas till regeringen, i de fall då regeringen prövar frågan om

 

tillstånd. Eftersom lagen ändras så att regeringens beslutskompetens

 

avseende tillstånd och anslutande frågor avskaffas, utmönstras i

 

konsekvens med detta även inspektionens skyldighet att överlämna

 

information till regeringen.

 

11 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för försäkringsaktiebolag

 

1 §

 

I paragrafen regleras hur föreskrifter om aktiebolag i allmänhet är

 

tillämpliga på försäkringsaktiebolag. I andra stycket anges att det som

 

föreskrivs om Bolagsverket i vissa angivna paragrafer i aktiebolagslagen

 

(2005:551) i stället ska gälla Finansinspektionen eller regeringen.

 

Eftersom regeringens beslutskompetens i ärenden om verkställande av

 

fusionsplaner enligt försäkringsrörelselagen avskaffas, utmönstras i

 

konsekvens med detta hänvisningen till regeringen såvitt avser

 

tillämpningen av aktiebolagslagens 23 kap. 21 a §. Enligt Sveriges

 

advokatsamfund fyller andra styckets uppdelning i punkter därmed inte

 

längre någon funktion. Advokatsamfundet föreslår att uppdelningen tas

 

bort och ersätts med ett sammanhållet andra stycke. Regeringen anser att

 

uppdelningen bör bibehållas eftersom det enligt 17 kap. 1 och 2 §§ gäller

 

olika regler för att överklaga de beslut som avses i respektive punkt.

 

Övriga ändringar är endast språkliga.

 

33 §

 

Av paragrafens första stycke framgår att försäkringsaktiebolag ska

 

ansöka om tillstånd att verkställa en fusionsplan. Vidare anges i vilken

 

ordning prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske. Paragrafen

 

ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell

 

betydelse eller särskild vikt avskaffas.

 

36 §

 

I paragrafen anges att en fusion ska anmälas för registrering senast två

 

månader från det att beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen har

 

meddelats eller vunnit laga kraft. Eftersom lagen ändras så att

 

regeringens beslutskompetens avseende tillstånd att verkställa en

 

fusionsplan avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen

 

till tillstånd meddelade av regeringen.

52

 

37 §

Prop. 2012/13:95

I paragrafen uppställs särskilda regler för absorption av ett helägt

 

dotterbolag.

 

Av paragrafens andra stycke framgår att moderbolaget ska ansöka om

 

tillstånd att verkställa en fusionsplan. Vidare anges i vilken ordning

 

prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske. Paragrafen ändras så att

 

regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller

 

särskild vikt avskaffas.

 

39 §

 

I paragrafen uppställs särskilda regler om väckande av talan i ärenden om

 

tillstånd att verkställa en fusionsplan. Eftersom lagen ändras så att

 

regeringens beslutskompetens avseende tillstånd att verkställa en

 

fusionsplan avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen

 

till tillstånd meddelade av regeringen.

 

12 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för ömsesidiga försäkringsbolag

 

82 §

 

Av paragrafens första stycke framgår att ömsesidiga försäkringsbolag ska

 

ansöka om tillstånd att verkställa en fusionsplan. Vidare anges i vilken

 

ordning prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske. Paragrafen

 

ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell

 

betydelse eller särskild vikt avskaffas.

 

Vissa redaktionella ändringar har även gjorts.

 

83 §

 

I paragrafen anges att det vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att

 

verkställa en fusionsplan under vissa förutsättningar ska prövas om

 

försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande

 

säkerhet. Eftersom lagen ändras så att regeringens beslutskompetens

 

avseende tillstånd att verkställa en fusionsplan avskaffas, utmönstras i

 

konsekvens med detta hänvisningen till regeringen.

 

85 §

 

I paragrafens andra stycke anges att en fusion ska anmälas för

 

registrering senast två månader från det att tillstånd att verkställa

 

fusionsplanen har meddelats eller vunnit laga kraft. Eftersom lagen

 

ändras så att regeringens beslutskompetens avseende tillstånd att

 

verkställa en fusionsplan avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta

 

hänvisningen till tillstånd meddelade av regeringen.

53

 

Prop. 2012/13:95

86 §

 

I paragrafen uppställs särskilda regler för fusion genom absorption av ett

 

helägt dotterbolag.

 

Av paragrafens andra stycke framgår att moderbolaget ska ansöka om

 

tillstånd att verkställa en fusionsplan. Vidare anges i vilken ordning

 

prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske. Paragrafen ändras så att

 

regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell betydelse eller

 

särskild vikt avskaffas.

 

13 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för försäkringsföreningar

 

33 §

 

Av paragrafens första stycke framgår att försäkringsföreningar ska

 

ansöka om tillstånd att verkställa en fusionsplan. Vidare anges i vilken

 

ordning prövning av ärenden om sådant tillstånd ska ske. Paragrafen

 

ändras så att regeringens kompetens att pröva ärenden av principiell

 

betydelse eller särskild vikt avskaffas.

 

34 §

 

I paragrafen anges att det vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att

 

verkställa en fusionsplan under vissa förutsättningar ska prövas om

 

försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande

 

säkerhet. Eftersom lagen ändras så att regeringens beslutskompetens

 

avseende tillstånd att verkställa en fusionsplan avskaffas, utmönstras i

 

konsekvens med detta hänvisningen till regeringen.

 

36 §

 

I paragrafen anges att en fusion ska anmälas för registrering senast två

 

månader från det att tillstånd att verkställa fusionsplanen har meddelats

 

eller vunnit laga kraft. Eftersom lagen ändras så att regeringens

 

beslutskompetens avseende tillstånd att verkställa en fusionsplan

 

avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till tillstånd

 

meddelade av regeringen.

 

37 §

 

I paragrafen anges under vilka förutsättningar talan får väckas mot

 

stämmobeslut om godkännande av fusionsplan rörande gränsöver-

 

skridande fusion. Eftersom lagen ändras så att regeringens besluts-

 

kompetens avseende tillstånd att verkställa en fusionsplan avskaffas,

 

utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till tillstånd meddelade

54

av regeringen.

 

Vissa redaktionella ändringar har även gjorts.

Prop. 2012/13:95

16 kap. Ingripanden

14 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om straffavgift. Eftersom lagen ändras så att regeringens beslutskompetens avseende ingripanden mot försäkringsföretag avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till beslut meddelade av regeringen.

17 kap. Överklagande m.m.

1 §

I paragrafen regleras överklagande av Finansinspektionens beslut enligt lagen. Eftersom de bestämmelser i lagen som möjliggör överlämnande av ett ärende till regeringen för prövning avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till överlämnande av ärenden till regeringen.

5 §

I paragrafen uppställs bestämmelser om förklaring att ett ärende onödigt uppehålls. Eftersom paragrafen ändras så att regeringens besluts- kompetens i ärenden enligt lagen – bl.a. avseende tillstånd att driva försäkringsrörelse – avskaffas, utmönstras i konsekvens med detta hänvisningen till ansökningar hos regeringen i andra och tredje styckena.

55

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

56

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 6 § och 11 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

skall

3 §1

 

ska

 

Styrelseledamöterna

vara

Styrelseledamöterna

vara

bosatta

 

inom

Europeiska

bosatta

inom

Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet, om

ekonomiska samarbetsområdet, om

inte något annat tillåts i särskilda

inte något annat tillåts i särskilda

fall. Frågor om sådant tillstånd

fall. Frågor om sådant tillstånd

prövas

av

Finansinspektionen.

prövas av Finansinspektionen. Den

Ärenden som är av principiell

som är underårig eller i konkurs

betydelse eller av synnerlig vikt

eller som

har förvaltare

enligt

prövas dock av regeringen. Den

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte

som är underårig eller i konkurs

vara styrelseledamot. Att detsamma

eller som

har

förvaltare enligt

gäller den som är underkastad

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte

näringsförbud följer av 6 § lagen

vara styrelseledamot. Att detsamma

(1986:436) om näringsförbud.

gäller den som är underkastad

 

 

 

 

näringsförbud följer av 6 § lagen

 

 

 

 

(1986:436) om näringsförbud.

 

Av styrelseledamöterna får högst

Av styrelseledamöterna får högst

en för varje påbörjat femtal vara

en för varje påbörjat femtal vara

anställd i sparbanken. Vid denna

anställd i sparbanken. Vid denna

beräkning skall hänsyn inte tas till

beräkning ska hänsyn inte tas till

arbetstagarrepresentanter som

har

arbetstagarrepresentanter som har

utsetts enligt lagen (1987:1245) om

utsetts enligt lagen (1987:1245) om

styrelserepresentation för de privat-

styrelserepresentation för de privat-

anställda.

 

 

 

 

 

anställda.

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §2

 

 

 

Senast två månader efter det att

Senast två månader efter det att

avtalet om fusion har registrerats

avtalet om fusion har registrerats

skall såväl överlåtande som över-

ska såväl överlåtande som över-

tagande sparbank ansöka om till-

tagande sparbank ansöka om till-

stånd att verkställa avtalet. Frågor

stånd att verkställa avtalet. Frågor

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

Finansinspektionen. Ärenden

som

Finansinspektionen.

Vid

fusion

är av principiell betydelse eller av

enligt 2 § ska sparbankerna dess-

särskild

vikt

prövas

dock

av

utom ansöka om tillstånd att driva

1Senaste lydelse 1999:223.

2Senaste lydelse 2004:447.

regeringen. Vid fusion enligt 2 §

bankrörelse

och

godkännande

av

Prop. 2012/13:95

skall

sparbankerna

dessutom

reglementet

för

 

den

övertagande Bilaga 1

ansöka om tillstånd att driva bank-

sparbanken

enligt

3 kap.

lagen

 

rörelse och godkännande av regle-

(2004:297)

om

 

bank-

 

och

 

mentet för den övertagande spar-

finansieringsrörelse.

 

 

 

 

 

banken

enligt

 

3 kap.

lagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2004:297)

om

bank-

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansieringsrörelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om

 

fusion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som

 

är insättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda spar-

 

bankerna, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän

 

synpunkt.

 

 

 

skall

 

 

 

 

 

 

 

 

ska

 

 

 

Finansinspektionen

under-

Finansinspektionen

 

under-

 

rätta registreringsmyndigheten

om

rätta registreringsmyndigheten

om

 

ansökningar

enligt

första

stycket

ansökningar

enligt

första

stycket

 

och om lagakraftvunna beslut som

och om lagakraftvunna beslut som

 

meddelats med anledning av sådana

meddelats med anledning av sådana

 

ansökningar.

 

 

 

 

 

 

ansökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast två månader efter det att

Senast två månader efter det att

 

beslutet

om

ombildning

har

beslutet

om

 

ombildning

har

 

registrerats skall sparbanken ansöka

registrerats ska

sparbanken ansöka

 

om tillstånd att verkställa om-

om tillstånd att verkställa om-

 

bildningen. Om

sparbanken

skall

bildningen.

Om

sparbanken

ska

 

bilda den stiftelse som aktierna i

bilda den stiftelse som aktierna i

 

bankaktiebolaget

skall

överlämnas

bankaktiebolaget

ska

överlämnas

 

till, skall sparbanken inom samma

till, ska sparbanken inom samma tid

 

tid ansöka om godkännande av

ansöka

om

godkännande

av

 

stiftelseförordnandet.

Frågor

om

stiftelseförordnandet.

 

Frågor

om

 

sådant tillstånd och sådant god-

sådant tillstånd och sådant god-

 

kännande prövas av Finans-

kännande prövas av Finans-

 

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

principiell

betydelse

eller

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa ombildning

 

prövas om ombildningen kan anses förenlig med insättarnas och

 

fordringsägarnas intressen samt om ombildningen framstår som ända-

 

målsenlig från allmän synpunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

skall

under-

Finansinspektionen

 

ska

under-

 

rätta registreringsmyndigheten

om

rätta registreringsmyndigheten

om

 

ansökningar

enligt

första

stycket

ansökningar

enligt

första

stycket

 

och om lagakraftvunna beslut som

och om lagakraftvunna beslut som

 

meddelats med anledning av sådana

meddelats med anledning av sådana

 

ansökningar.

 

 

 

 

 

 

ansökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Senaste lydelse 2000:819.

57

Prop. 2012/13:95

11 kap.

Bilaga 1

3 §4

Om en sökande vid anmälan för

Om en sökande vid anmälan för

registrering inte har iakttagit vad

registrering inte har iakttagit vad

som är föreskrivet om anmälan,

som är föreskrivet om anmälan, ska

skall denne föreläggas att inom viss

denne föreläggas att inom viss tid

tid avge yttrande eller göra rättelse.

avge yttrande eller göra rättelse.

Detsamma gäller om registrerings-

Detsamma gäller om registrerings-

myndigheten finner att ett beslut,

myndigheten finner att ett beslut,

som anmäls för registrering och för

som anmäls för registrering och för

vars giltighet regeringens eller

vars giltighet Finansinspektionens

Finansinspektionens

godkännande

godkännande inte krävs, eller en

inte krävs, eller en handling som

handling som bifogas anmälan

bifogas anmälan

 

 

1.inte har kommit till i behörig ordning,

2.till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller reglementet, eller

3.i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

Om sökanden inte rättar sig efter

Om sökanden inte rättar sig efter

föreläggandet,

skall

anmälan

föreläggandet,

ska

anmälan

avskrivas. En

underrättelse om

avskrivas. En

underrättelse om

denna påföljd skall tas in i

denna påföljd ska tas in i

föreläggandet. Finns det även efter

föreläggandet. Finns det även efter

det att yttrandet har avgetts något

det att yttrandet har avgetts något

hinder mot registrering och har

hinder mot registrering och har

sökanden haft tillfälle att yttra sig

sökanden haft tillfälle att yttra sig

över hindret,

skall

registrering

över hindret,

ska

registrering

vägras, om det inte finns anledning

vägras, om det inte finns anledning

att ge sökanden ett nytt före-

att ge sökanden ett nytt före-

läggande.

 

 

läggande.

 

 

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 4 kap. 17 § andra stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2004:304.

58

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § och 10 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

 

1 §1

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäk- ringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute- slutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och

förvalta andelar i dotterföretag.

 

 

Från denna lag får medges

Från denna lag får medges

undantag för sådana försäkrings-

undantag för sådana försäkrings-

företag som får undantas från

företag som får undantas från

försäkringsrörelselagen

enligt

försäkringsrörelselagen

enligt

1 kap. 19 och 20 §§ samma lag.

1 kap. 19 och 20 §§

samma lag.

Frågor om sådana undantag prövas

Frågor om sådana undantag prövas

av Finansinspektionen.

Ärenden

av Finansinspektionen.

 

som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

10 kap.

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings- domstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

1 §2

Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltnings- domstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

1Senaste lydelse 2010:2058.

2Senaste lydelse 2007:369.

59

Prop. 2012/13:95 Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Bilaga 1

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

60

Förslag till lag om ändring i lagen om medlemsbanker (1995:1570)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3, 4 och 14 §§, 10 kap. 5 och 8 §§ samt 13 kap. 3 § lagen om medlemsbanker (1995:1570) ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

 

Minst hälften av styrelseleda-

Minst hälften av styrelseleda-

möterna skall vara bosatta inom

möterna ska vara bosatta inom

Europeiska ekonomiska

sam-

Europeiska

ekonomiska

sam-

arbetsområdet, om

inte

något

arbetsområdet,

om

inte

något

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen. Den som är

är av principiell betydelse eller av

underårig eller i konkurs eller som

synnerlig vikt prövas dock av

har förvaltare

enligt

11 kap. 7 §

regeringen. Den som är underårig

föräldrabalken

 

kan

inte

vara

eller i konkurs eller som har för-

styrelseledamot.

Att

detsamma

valtare enligt 11 kap. 7 § föräldra-

gäller den som är underkastad

balken kan inte vara styrelse-

näringsförbud följer av 6 § lagen

ledamot. Att detsamma gäller den

(1986:436) om näringsförbud.

som är underkastad näringsförbud

 

 

 

 

 

följer av 6 § lagen (1986:436) om

 

 

 

 

 

näringsförbud.

skall

 

Styrelseledamöterna

ska

vara

Styrelseledamöterna

vara

medlemmar i medlemsbanken, om

medlemmar i medlemsbanken, om

inte stadgarna i särskilt angivna

inte stadgarna i särskilt angivna

fall tillåter annat. Den som enligt

fall tillåter annat. Den som enligt

lag är ställföreträdare för en med-

lag är ställföreträdare för en med-

lem eller, om en juridisk person är

lem eller, om en juridisk person är

medlem, den som är ledamot av

medlem, den som är ledamot av

styrelsen för den juridiska per-

styrelsen för den juridiska per-

sonen eller delägare i denna får

sonen eller delägare i denna får

dock vara styrelseledamot utan att

dock vara styrelseledamot utan att

vara medlem i banken, även om

vara medlem i banken, även om

stadgarna saknar föreskrift om det.

stadgarna saknar föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de

privatanställda.

 

 

Av styrelseledamöterna får högst

Av styrelseledamöterna får högst

en för varje påbörjat femtal vara

en för varje påbörjat femtal vara

anställd

i medlemsbanken. Vid

anställd i medlemsbanken.

Vid

denna beräkning skall hänsyn inte

denna beräkning ska hänsyn inte tas

tas till

arbetstagarrepresentanter

till arbetstagarrepresentanter

som

1 Senaste lydelse 2006:608.

61

Prop. 2012/13:95

som

har utsetts

enligt

lagen

om

har utsetts enligt lagen om

Bilaga 1

styrelserepresentation för de privat-

styrelserepresentation

 

för

 

de

 

anställda.

 

 

 

 

 

 

privatanställda.

 

 

 

 

 

 

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §2

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen skall utse en eller, om

Styrelsen ska utse en eller, om

 

det

behövs,

flera

verkställande

det

behövs, flera

verkställande

 

direktörer

att

under

styrelsens

direktörer

att

under

styrelsens

 

inseende

leda

verksamheten

i

inseende

leda

verksamheten

i

 

banken. Styrelsen får även utse

banken. Styrelsen får även utse

 

ställföreträdare

för

verkställande

ställföreträdare

för

verkställande

 

direktör. Om någon annan än en

direktör. Om någon annan än en

 

styrelseledamot utses till verk-

styrelseledamot utses till verk-

 

ställande direktör, skall han ingå

ställande direktör, ska han eller hon

 

som ledamot i styrelsen. Om någon

ingå som ledamot i styrelsen. Om

 

annan än en styrelseledamot eller

någon annan än en styrelseledamot

 

en

styrelsesuppleant

utses

till

eller en styrelsesuppleant utses till

 

ställföreträdare

för

verkställande

ställföreträdare

för

verkställande

 

direktör, skall han ingå som

direktör, ska han eller hon ingå som

 

suppleant i styrelsen. Verkställande

suppleant i styrelsen. Verkställande

 

direktör skall vara bosatt inom

direktör ska vara bosatt inom

 

Europeiska ekonomiska samarbets-

Europeiska ekonomiska samarbets-

 

området, om inte något annat tillåts

området, om inte något annat tillåts

 

i särskilda fall. Frågor om sådant

i särskilda fall. Frågor om sådant

 

tillstånd

prövas

av

Finans-

tillstånd

prövas

av

Finans-

 

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

 

 

 

 

 

 

principiell

 

betydelse

eller

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

synnerlig vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

Vad som sägs i denna lag om

 

Vad som sägs i denna lag om

 

verkställande

direktör

skall

i

verkställande

direktör

ska

i

 

tillämpliga delar gälla också för

tillämpliga delar gälla också för

 

ställföreträdare

för

verkställande

ställföreträdare

för

verkställande

 

direktör.

 

 

 

 

 

 

direktör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen företräder medlemsbanken och tecknar dess firma.

 

 

 

 

Styrelsen

 

kan

bemyndiga

en

Styrelsen

kan

bemyndiga

en

 

styrelseledamot eller någon annan

styrelseledamot eller någon annan

 

att företräda medlemsbanken och

att företräda medlemsbanken

och

 

teckna dess firma, om inte ett

teckna dess firma, om inte ett

 

förbud mot sådant bemyndigande

förbud mot sådant bemyndigande

 

har tagits in i stadgarna. Minst en

har tagits in i stadgarna. Minst en

 

av dem som bemyndigas att

av dem som bemyndigas att

 

företräda banken och teckna dess

företräda banken och teckna dess

 

firma skall

vara

bosatt inom

firma

ska

vara bosatt inom

2 Senaste lydelse 1999:224.

3 Senaste lydelse 1999:224.

62

Europeiska

ekonomiska

 

sam-

Europeiska

ekonomiska

sam-

Prop. 2012/13:95

arbetsområdet, om

inte

något

arbetsområdet, om

inte

något

Bilaga 1

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

 

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

 

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen. I övrigt gäller

 

är av principiell betydelse eller av

i fråga om den som inte är

 

synnerlig vikt prövas dock av

styrelseledamot vad som sägs i 3 §

 

regeringen. I övrigt gäller i fråga

första och andra styckena och 13 §

 

om

den

som

inte

 

är

om styrelseledamot.

 

 

 

 

styrelseledamot vad som sägs i 3 §

 

 

 

 

 

 

 

första och andra styckena och 13 §

 

 

 

 

 

 

 

om styrelseledamot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätten att teckna medlemsbankens firma får utövas endast av två eller

 

flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

 

 

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i

 

andra stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

medlemsbanken inte

har

Om

medlemsbanken

inte har

 

någon behörig ställföreträdare som

någon behörig ställföreträdare som

 

är bosatt i Sverige, skall styrelsen

är bosatt i Sverige, ska styrelsen

 

bemyndiga en person som är bo-

bemyndiga en person som är bo-

 

satt här att på bankens vägnar ta

satt här att på bankens vägnar ta

 

emot

delgivning.

Ett

sådant

emot

delgivning.

Ett

sådant

 

bemyndigande får inte lämnas till

bemyndigande får inte lämnas till

 

någon som är underårig eller har

någon som är underårig eller har

 

förvaltare

enligt

11 kap.

7 §

förvaltare

enligt

11 kap.

7 §

 

föräldrabalken.

 

 

 

föräldrabalken.

 

 

 

 

10 kap.

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall såväl överlåtande som över- tagande medlemsbanker ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Tillstånd att verk- ställa fusionsavtalet skall meddelas, om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är insättare i de berörda bankerna eller i övrigt har fordringar på dessa banker, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd

5 §4

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats ska såväl överlåtande som över- tagande medlemsbanker ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Tillstånd att verkställa fusionsavtalet ska meddelas, om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är insättare i de berörda bankerna eller i övrigt har fordringar på dessa banker, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd

4 Senaste lydelse 2004:318.

63

Prop. 2012/13:95

som

avses

i

första

stycket

som avses i första stycket

Bilaga 1

meddelas skall

stadgeändringar

meddelas

ska

stadgeändringar

 

eller, i fall som avses i 2 §, den

eller, i fall som avses i 2 §, den

 

nybildade

medlemsbankens

nybildade

 

medlemsbankens

 

stadgar godkännas och tillstånd att

stadgar godkännas och tillstånd att

 

driva bankrörelse beviljas.

 

 

driva bankrörelse beviljas.

 

 

 

Finansinspektionen skall

under-

Finansinspektionen

ska

under-

 

rätta registreringsmyndigheten om

rätta registreringsmyndigheten om

 

ansökningar

enligt

första

stycket

ansökningar

enligt första

stycket

 

och om lagakraftvunna beslut som

och om lagakraftvunna beslut som

 

meddelats

med

anledning

av

meddelats

med

anledning

av

 

sådana ansökningar.

 

 

 

sådana ansökningar.

 

 

 

 

Har inte ansökan om tillstånd att

Har inte ansökan om tillstånd att

 

verkställa

fusionsavtalet

gjorts

verkställa

fusionsavtalet

gjorts

 

inom den i första stycket före-

inom den i första stycket före-

 

skrivna tiden eller har ansökan

skrivna tiden eller har ansökan

 

avslagits,

skall

 

registrerings-

avslagits,

ska

 

registrerings-

 

myndigheten förklara att

frågan

myndigheten förklara att

frågan

 

om fusion har fallit.

 

 

 

om fusion har fallit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §5

 

 

 

 

 

 

 

Om

en

medlemsbank

 

äger

Om

en

medlemsbank äger

 

samtliga aktier i ett dotterbolag,

samtliga aktier i ett dotterbolag,

 

kan medlemsbankens och bolagets

kan medlemsbankens och bolagets

 

styrelser träffa ett fusionsavtal som

styrelser träffa ett fusionsavtal som

 

innebär att dotterbolaget skall

innebär att dotterbolaget ska

 

upp i medlemsbanken. Styrelserna

upp i medlemsbanken. Styrelserna

 

skall

anmäla

 

avtalet

 

för

ska anmäla avtalet för registrering

 

registrering

hos

 

registrerings-

hos

registreringsmyndigheten.

 

myndigheten. Därvid gäller 5–7 §§

Därvid gäller 5–7 §§ i tillämpliga

 

i tillämpliga delar.

 

 

 

 

delar.

 

 

 

 

 

 

 

Fusion får ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma

 

redovisningsvaluta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotterbolaget

är

upplöst

när

Dotterbolaget

är

upplöst

när

 

regeringens

eller

Finansinspek-

Finansinspektionens

beslut

om

 

tionens beslut om

tillstånd

enligt

tillstånd enligt 5 § har registrerats.

 

5 § har registrerats. Registrerings-

Registreringsmyndigheten

 

ska

 

myndigheten skall registrera till-

registrera

tillståndet

även

i

 

ståndet även i aktiebolagsregistret.

aktiebolagsregistret.

 

 

 

 

Fusion enligt första stycket får ske även om det i dotterbolaget finns

egendom som medlemsbanken inte får förvärva. Sådan egendom måste avyttras senast ett år från registreringen. Om det finns särskilda skäl, kan Finansinspektionen förlänga denna frist.

5 Senaste lydelse 2000:820.

64

13 kap.

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som är föreskrivet om anmälan, skall denne föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller göra rättelse. Detsamma gäller om registrerings- myndigheten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regeringens eller

Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller en handling som bifogas anmälan

3 §6

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som är föreskrivet om anmälan, ska denne föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller göra rättelse. Detsamma gäller om registrerings- myndigheten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller en handling som bifogas anmälan

1.inte har kommit till i behörig ordning,

2.till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stadgarna, eller

3.i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

Om sökanden inte rättar sig efter

Om sökanden inte rättar sig efter

föreläggandet, skall anmälan av-

föreläggandet, ska anmälan av-

skrivas. En underrättelse om denna

skrivas. En underrättelse om denna

påföljd skall tas in i föreläggandet.

påföljd ska tas in i föreläggandet.

Finns det även efter det att

Finns det även efter det att

yttrandet har avgetts något hinder

yttrandet har avgetts något hinder

mot registrering och har sökanden

mot registrering och har sökanden

haft tillfälle att yttra sig över

haft tillfälle att yttra sig över

hindret, skall registrering vägras,

hindret, ska registrering vägras,

om det inte finns anledning att ge

om det inte finns anledning att ge

sökanden ett nytt föreläggande.

sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 7 kap. 18 § andra stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

6 Senaste lydelse 2004:318.

65

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

66

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige1

dels att 6 kap. 10 § ska upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 2 och 4 §§, 6 kap. 2 och 13 §§, 7 kap. 1 § samt 10 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §2

 

 

 

 

 

En

försäkringsgivare

från

tredje

En försäkringsgivare

från

tredje

land

 

som

bedriver

 

verksamhet

land

som

bedriver

 

verksamhet

enligt denna lag får inte utan

enligt denna lag får inte utan

medgivande driva annan rörelse än

medgivande driva annan rörelse än

försäkringsrörelse

här

i

landet.

försäkringsrörelse här

i

landet.

Frågor

om

sådant

 

medgivande

Frågor

om

sådant

 

medgivande

prövas

av

 

Finansinspektionen.

prövas

av

Finansinspektionen.

Ärenden som är av principiell

Medgivande ska lämnas om det

betydelse eller av synnerlig vikt

finns särskilda skäl för det.

 

prövas

dock

av

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

Medgivande skall lämnas om det

 

 

 

 

 

 

finns särskilda skäl för det.

 

 

Ett

medgivande

enligt

första

Ett

 

medgivande

 

enligt

första

stycket får återkallas av den som

stycket får återkallas av Finans-

lämnat medgivandet, om det finns

inspektionen, om det finns skäl för

skäl för det.

 

 

 

 

 

 

 

det.

 

 

 

 

 

Ansökan om

medgivande

enligt

Ansökan om medgivande

enligt

första stycket skall lämnas in till

första stycket ska lämnas in till

Finansinspektionen.

 

Till

ansök-

Finansinspektionen.

Till

ansök-

ningen skall fogas den utredning

ningen ska fogas den utredning som

som inspektionen bestämmer.

 

inspektionen bestämmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §3

 

 

 

 

 

Ansökan

om

koncession

enligt

Ansökan

om koncession

enligt

1 §

första

stycket

 

prövas

av

1 § första

stycket

prövas av

Finansinspektionen.

Ärenden

som

Finansinspektionen.

 

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

regeringen.

Om

ansökan

 

skall

 

 

 

 

 

 

prövas av regeringen, skall Finansinspektionen överlämna den

1Senaste lydelse av 6 kap. 10 § 1999:226.

2Senaste lydelse 1999:226.

3Senaste lydelse 1999:602.

till regeringen tillsammans med ett

Prop. 2012/13:95

eget yttrande.

Bilaga 1

Till ansökningen skall fogas

Till ansökningen ska fogas

1.en plan för verksamheten i Sverige (verksamhetsplan), och

2.ett intyg om att försäkringsgivaren har deponerat värdehandlingar enligt 5 kap. 1 § andra stycket.

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som

regeringen

bestämmer

får

som

regeringen bestämmer får

meddela närmare

föreskrifter

om

meddela närmare föreskrifter om

vad verksamhetsplanen skall inne-

vad verksamhetsplanen ska inne-

hålla

och

vilka

ytterligare

hålla

och vilka ytterligare

handlingar som skall fogas

till handlingar som ska fogas till

ansökan.

ansökan.

 

6 kap.

 

2 §4

Koncession som beviljats för en försäkringsgivare från tredje land skall förklaras förverkad om

Koncession som beviljats för en försäkringsgivare från tredje land ska förklaras förverkad om

1.försäkringsgivaren inte har börjat sin verksamhet inom ett år från det koncessionen beviljades eller inom samma tid förklarat sig avstå från koncessionen eller

2.försäkringsgivaren under längre tid än sex månader inte drivit verksamhet.

Frågor

om förverkande

av

Frågor om förverkande av

koncession prövas av Finans-

koncession prövas av Finans-

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

principiell

betydelse eller

av

 

särskild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av inspek- tionen.

13 §5

En koncession för en försäkringsgivare från tredje land kan förklaras förverkad om försäkringsgivaren

1.inte längre uppfyller kraven för koncession,

2.inte inom angiven tid har fullföljt en plan som har godkänts enligt 9 § första stycket 2 eller 3 eller

3.på annat sätt allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksamheten.

Om försäkringsgivaren medgetts undantag enligt 5 kap. 16 § och försäkringsgivarens auktorisation förklarats förverkad av en utländsk myndighet som kontrollerar dennes soliditet, skall Finansinspektionen

Om försäkringsgivaren medgetts undantag enligt 5 kap. 16 § och försäkringsgivarens auktorisation förklarats förverkad av en utländsk myndighet som kontrollerar dennes soliditet, ska Finansinspektionen

4Senaste lydelse 1999:226.

5Senaste lydelse 2005:1054.

67

Prop. 2012/13:95

vidta de åtgärder som behövs. Om

vidta de åtgärder som behövs. Om

Bilaga 1

skälet

till

att

auktorisationen

skälet

till

att

auktorisationen

 

förklarats förverkad är att för-

förklarats förverkad är att för-

 

säkringsgivarens soliditet är otill-

säkringsgivarens soliditet är otill-

 

räcklig,

skall

försäkringsgivarens

räcklig,

ska

försäkringsgivarens

 

koncession

i

Sverige genast

koncession

i

Sverige

genast

 

förklaras förverkad.

 

 

 

förklaras förverkad.

 

 

 

 

Om försäkringsgivaren försatts i

Om försäkringsgivaren försatts i

 

konkurs eller om beslut fattats om

konkurs eller om beslut fattats om

 

att bolaget skall träda i tvångs-

att bolaget ska träda i tvångs-

 

likvidation,

 

skall

försäkrings-

likvidation, ska försäkringsgivarens

 

givarens

auktorisation

förklaras

auktorisation förklaras förverkad.

 

förverkad.

 

 

 

 

 

Frågor

om

förverkande

av

 

Frågor om förverkande av kon-

 

cession

prövas

av

Finans-

koncession prövas av Finans-

 

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

 

 

 

 

 

principiell

betydelse

eller

av

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen. Regeringens

prövning

 

 

 

 

 

 

 

 

sker efter anmälan av inspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §6

 

 

 

 

 

 

 

Om en

försäkringsgivare

från

Om

en

försäkringsgivare

från

 

tredje land avser att upphöra med

tredje land avser att upphöra med

 

sin försäkringsrörelse i

Sverige,

sin försäkringsrörelse i Sverige, ska

 

skall försäkringsgivaren ansöka om

försäkringsgivaren

ansöka

om

 

återkallelse av koncessionen. Sådan

återkallelse av koncessionen. Sådan

 

ansökan

 

prövas

av

Finans-

ansökan

prövas

av

Finans-

 

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

 

 

 

 

 

principiell

betydelse

eller

av

 

 

 

 

 

 

 

 

synnerlig vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kap.

4 §7

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut enligt 4 kap. 5 och 6 §§ samt 6 kap. 2 och 13 §§ får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos förvaltningsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av förvaltningsrättens avgörande.

6Senaste lydelse 1999:226.

7Senaste lydelse 2009:828.

68

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

69

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

70

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att 15 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 8 §, 3 kap. 8 och 8 a §§, 4 kap. 5 §, 10 kap. 1, 20, 23, 25, 25 b, 40 och 40 a §§, 15 kap. 7 och 17 §§ samt 17 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §1

 

 

 

 

Om ett kreditinstitut ingår i en

Om ett kreditinstitut ingår i en

finansiell

företagsgrupp

enligt

finansiell

företagsgrupp

enligt

9 kap.

1 §

lagen

(2006:1371)

om

9 kap. 1 § lagen

(2006:1371) om

kapitaltäckning och stora expo-

kapitaltäckning och stora expo-

neringar, skall bestämmelserna i 6-

neringar, ska bestämmelserna i 6–9,

9, 13 och 15 kap. denna lag samt

13 och

15 kap.

denna lag

samt

bestämmelserna

i

lagen

 

om

bestämmelserna

i

lagen

om

kapitaltäckning och stora expo-

kapitaltäckning och stora expo-

neringar om ett instituts rörelse och

neringar om ett instituts rörelse och

om tillsyn över ett institut, gälla i

om tillsyn över ett institut, gälla i

tillämpliga delar för övriga företag i

tillämpliga delar för övriga företag i

företagsgruppen. Begränsningarna i

företagsgruppen. Begränsningarna i

fråga om ett instituts rörelse skall

fråga om ett instituts rörelse ska

avse företagen i

företagsgruppen

avse företagen i

företagsgruppen

gemensamt.

 

 

 

 

 

gemensamt.

 

 

 

Om det finns särskilda skäl får ett

Om det finns särskilda skäl får ett

företag undantas från bestäm-

företag undantas från bestäm-

melserna i första stycket. Frågor om

melserna i första stycket. Frågor om

sådana

undantag

prövas

 

av

sådana

undantag

prövas

av

Finansinspektionen.

Ärenden

 

som

Finansinspektionen.

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

synnerlig vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3kap.

8 §

En ansökan om tillstånd att driva

En ansökan om tillstånd att driva

bankrörelse

eller finansierings-

bankrörelse eller finansierings-

rörelse, liksom frågor om god-

rörelse, liksom frågor om god-

kännande av bolagsordning, stadgar

kännande av bolagsordning, stadgar

eller reglemente enligt 3 eller 4 §

eller reglemente enligt 3 eller 4 §

och om medgivande

enligt 7 §

och om medgivande enligt 7 §

andra stycket, prövas av Finans-

andra stycket, prövas av Finans-

inspektionen.

Följande

ärenden

inspektionen.

1 Senaste lydelse 2006:1387.

skall dock prövas av regeringen om

Prop. 2012/13:95

de är av principiell betydelse eller

Bilaga 1

av särskild vikt

 

1.ärenden som avser tillstånd att driva bankrörelse, liksom frågor enligt 3 § och 7 § andra stycket i samma ärenden, och

2.ärenden om godkännande av ändring av bolagsordning, stadgar eller reglemente för en bank enligt 4 §.

8 a §2

 

 

Finansinspektionen skall innan

Finansinspektionen ska innan den

den beslutar om tillstånd samråda

beslutar om tillstånd samråda med

med motsvarande utländska till-

motsvarande

utländska

till-

synsmyndighet i ett annat land

synsmyndighet i ett annat land

inom EES, om företaget

inom EES, om företaget

 

1.är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett utländskt kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet,

2.är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett utländskt kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3.kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett utländskt kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet.

Om regeringen beslutar i frågan om tillstånd, skall den information som Finansinspektionen fått vid samrådet med den utländska tillsynsmyndigheten överlämnas till regeringen.

4 kap.

Ansökan om tillstånd till filialetablering enligt 4 § prövas av Finansinspektionen. I fråga om bankföretag prövas dock ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt av regeringen.

5 §

Ansökan om tillstånd till filialetablering enligt 4 § prövas av Finansinspektionen.

2 Senaste lydelse 2006:543.

71

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

10 kap.

1 §3

För bankaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller

i stället för eller utöver bestämmelserna i aktiebolagslagen.

 

I fråga om bankaktiebolag ska det

I fråga om bankaktiebolag ska det

som föreskrivs om Bolagsverket i

som föreskrivs om Bolagsverket i

1. 2 kap. 1 § tredje stycket, 8 kap.

1. 2 kap. 1 § tredje stycket, 8 kap.

9 och 30 §§ och 37 § andra stycket

9 och 30 §§ och 37 § andra stycket

aktiebolagslagen i

stället

gälla

aktiebolagslagen, och

 

Finansinspektionen, och

 

 

 

2. 23

kap.

21 a §

samma

lag i

2. 23 kap. 21 a § samma

lag i

stället

gälla

Finansinspektionen

stället gälla Finansinspektionen.

eller regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §4

 

När

fusionsplanen har

blivit

När fusionsplanen har

blivit

gällande i samtliga bolag, ska såväl

gällande i samtliga bolag, ska såväl

överlåtande som övertagande bolag

överlåtande som övertagande bolag

ansöka om tillstånd att verkställa

ansöka om tillstånd att verkställa

planen. Vid en gränsöverskridande

planen. Vid en gränsöverskridande

fusion ska ansökan göras av det

fusion ska ansökan göras av det

eller de svenska bolag som deltar i

eller de svenska bolag som deltar i

fusionen. Ansökan ska göras hos

fusionen. Ansökan ska göras hos

Finansinspektionen.

Ärenden

som

Finansinspektionen.

 

är av principiell betydelse eller av särskild vikt ska prövas av regeringen.

Vid fusion genom kombination ska bolagen dessutom ansöka om tillstånd enligt 3 kap. 2 § och godkännande av bolagsordningen enligt 3 kap. 3 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om det övertagande bolaget ska ha sitt hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har blivit gällande i samtliga bolag och, om fusionsplanen

har registrerats enligt

23 kap.

14 § första stycket

aktiebolagslagen

(2005:551), senast två

år efter

det att fusionsplanen

kungjorts enligt

27 kap. 3 § aktiebolagslagen.

 

 

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

3Senaste lydelse 2009:711.

4Senaste lydelse 2009:711.

72

 

 

 

 

 

 

 

23 §5

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2012/13:95

I stället för det som föreskrivs i

I stället för det som föreskrivs i

Bilaga 1

23 kap.

25 §

andra

stycket aktie-

23 kap.

25 § andra

stycket

aktie-

 

bolagslagen

 

(2005:551)

 

om

bolagslagen

 

(2005:551)

 

om

 

tidpunkten för anmälan av fusionen

tidpunkten för anmälan av fusionen

 

för registrering ska anmälan göras

för registrering ska anmälan göras

 

senast två månader från det att

senast två månader från det att

 

Finansinspektionens

tillstånd

att

Finansinspektionens

tillstånd

att

 

verkställa fusionsplanen har vunnit

verkställa fusionsplanen har vunnit

 

laga kraft eller regeringen har

laga kraft.

 

 

 

 

 

 

 

meddelat ett sådant tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 §6

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid absorption av ett helägt dotterbolag tillämpas inte 23 kap. 32 och

 

33 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller vad som sägs i denna

 

paragraf.

 

skall

 

 

 

Moderbolaget

ska

ansöka

om

 

Moderbolaget

ansöka

om

 

tillstånd att verkställa fusions-

tillstånd att verkställa fusions-

 

planen. Ansökan skall ges in inom

planen. Ansökan ska ges in inom en

 

en månad efter det att fusionsplanen

månad efter det att fusionsplanen

 

har

blivit

gällande

 

hos

har blivit gällande hos moder-

 

moderbolaget och, om fusions-

bolaget och, om fusionsplanen har

 

planen

har

 

registrerats

enligt

registrerats

enligt

23 kap.

 

30 §

 

23 kap.

30 §

aktiebolagslagen,

aktiebolagslagen, senast två år efter

 

senast två år efter det att uppgift om

det att uppgift om att planen har

 

att planen har registrerats har

registrerats

har

kungjorts.

Frågor

 

kungjorts.

Frågor

om

sådant

om sådant tillstånd prövas av

 

tillstånd

prövas

av

Finans-

Finansinspektionen.

 

 

 

 

 

inspektionen. Ärenden som är av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

principiell

betydelse

eller

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

I fråga om ett sådant ärende

 

I fråga om ett sådant ärende

 

gäller bestämmelserna

i

21

och

gäller

bestämmelserna

i 21

och

 

22 §§ i tillämpliga delar. Vad som

22 §§ i tillämpliga delar. Vad som

 

sägs om överlåtande bolag skall

sägs om överlåtande bolag ska avse

 

avse dotterbolag och vad som sägs

dotterbolag och vad som sägs om

 

om övertagande bolag skall avse

övertagande

bolag

 

ska

 

avse

 

moderbolag.

 

 

skall

 

 

moderbolag.

 

 

ska

 

 

 

Finansinspektionen

under-

Finansinspektionen

under-

 

rätta Bolagsverket om ansökningar

rätta Bolagsverket om ansökningar

 

enligt andra stycket och om

enligt andra stycket och om

 

lagakraftvunna

beslut

 

som

lagakraftvunna

beslut

 

som

 

meddelats med anledning av sådana

meddelats med anledning av sådana

 

ansökningar.

Bolagsverket

skall

ansökningar. Bolagsverket ska efter

 

efter

en

sådan

underrättelse

en sådan underrättelse

registrera

 

registrera tillståndet

enligt

23 kap.

tillståndet

enligt 23 kap.

 

34 §

 

5 Senaste lydelse 2009:711.

6 Senaste lydelse 2007:316.

73

Prop. 2012/13:95

34 § aktiebolagslagen.

 

 

aktiebolagslagen.

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

 

 

 

25 b §7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

stället för

föreskrifterna i

I

stället för

föreskrifterna

i

 

23 kap.

52 §

tredje

stycket

23 kap.

52 §

tredje

stycket

 

aktiebolagslagen (2005:551) om att

aktiebolagslagen (2005:551) om att

 

väcka talan gäller följande. Utöver

väcka talan gäller följande. Utöver

 

det

som

föreskrivs

i 7 kap.

51 §

det

som

föreskrivs

i 7 kap. 51 §

 

första stycket aktiebolagslagen och

första stycket aktiebolagslagen och

 

23 kap. 52 § första stycket samma

23 kap. 52 § första stycket samma

 

lag får talan inte väckas efter det att

lag får talan inte väckas efter det att

 

Finansinspektionen

genom

ett

Finansinspektionen

genom

ett

 

beslut som har vunnit laga kraft har

beslut som har vunnit laga kraft har

 

lämnat

tillstånd

 

att

verkställa

lämnat

tillstånd

 

att

verkställa

 

fusionsplanen enligt 20–22 §§ detta

fusionsplanen enligt 20–22 §§ detta

 

kapitel

eller

regeringen

har

kapitel.

 

 

 

 

 

 

meddelat ett sådant tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 §8

 

 

 

 

 

 

 

Om bolagsstämman med stöd av

Om bolagsstämman med stöd av

 

artikel 8 i SE-förordningen har be-

artikel 8 i SE-förordningen har be-

 

slutat att bolagets säte ska flyttas

slutat att bolagets säte ska flyttas

 

till en annan stat, ska bolaget

till en annan stat, ska bolaget

 

ansöka om tillstånd till flyttningen.

ansöka om tillstånd till flyttningen.

 

Frågor om sådant tillstånd prövas

Frågor om sådant tillstånd prövas

 

av

Finansinspektionen.

Ärenden

av Finansinspektionen.

 

 

 

som är av principiell betydelse eller

 

 

 

 

 

 

 

 

av särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan ska ges in inom en månad från bolagsstämmans beslut om flyttning.

Till ansökan ska följande handlingar fogas:

1.en kopia av protokollet från den bolagsstämma där beslut om flyttning fattades,

2.en kopia av förslaget om flyttning, och

3.en kopia av den redogörelse som avses i artikel 8.3 i SE- förordningen.

Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i tredje stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till prövning, ska bolaget föreläggas att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om bolaget inte gör detta, ska ansökan avvisas.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

7Senaste lydelse 2009:711.

8Senaste lydelse 2009:711.

74

 

40 a §9

 

 

 

 

 

 

Prop. 2012/13:95

Under den tid som Finans-

Under

den

tid

som Finans- Bilaga 1

inspektionens

eller regeringens

inspektionens

handläggning

av en

handläggning av en ansökan enligt

ansökan

enligt 40 §

pågår

får

40 § pågår får Skatteverket besluta

Skatteverket besluta om att bolaget

om att bolaget under en viss tid om

under en viss tid om högst tolv

högst tolv månader inte får flytta

månader inte får flytta sitt säte till

sitt säte till en annan stat. Tiden får

en annan stat. Tiden får förlängas,

förlängas, om det finns särskilda

om det finns särskilda skäl, men

skäl, men bara med tre månader i

bara med tre månader i taget. Så

taget. Så länge Skatteverkets beslut

länge

Skatteverkets

beslut

gäller,

gäller, ska

Finansinspektionens

ska

Finansinspektionens

hand-

eller regeringens handläggning av

läggning

av

ansökan

enligt

40 §

ansökan enligt 40 § vila.

vila.

 

 

 

 

 

 

 

Skatteverket får besluta enligt första stycket bara om

 

 

 

 

1.det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,

2.verket har beslutat om revision hos bolaget, och

3.det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en flyttning av sätet.

15 kap.

Om ett kreditinstitut har med- delats beslut om anmärkning eller varning enligt 1 §, får Finansinspektionen besluta att institutet skall betala en straffavgift.

Om regeringen beslutar om anmärkning eller varning får den överlämna till inspektionen att besluta om straffavgift skall betalas.

Avgiften tillfaller staten.

7 §

Om ett kreditinstitut har med- delats beslut om anmärkning eller varning enligt 1 §, får Finansinspektionen besluta att institutet ska betala en straffavgift.

 

 

 

 

 

17 §10

Om

ett

utländskt

kreditinstitut

Om ett utländskt kreditinstitut

driver verksamhet här enligt 4 kap.

driver verksamhet här enligt 4 kap.

4 §, skall 1 § och 3 § första stycket

4 §, ska 1 § och 3 § första stycket 6

6 tillämpas på verksamheten här i

tillämpas på verksamheten här i

landet.

 

 

 

 

 

landet.

Ärenden

som

rör

ingripanden

 

som

avses

i

1 §

prövas

av

 

Finansinspektionen.

I fråga

om

 

bankfilialer prövas dock ett sådant ärende av regeringen om ärendet är av principiell betydelse eller av särskild vikt. Regeringens prövning

9Senaste lydelse 2009:711.

10Senaste lydelse 2005:1055.

75

Prop. 2012/13:95

sker efter anmälan av inspektionen.

Om insättningar hos

filialen

Bilaga 1

Om

insättningar

hos

filialen

 

omfattas av garanti till följd av ett

omfattas av garanti till följd av ett

 

beslut enligt 3 § andra stycket lagen

beslut enligt 3 § andra stycket lagen

 

(1995:1571) om

insättningsgaranti

(1995:1571) om

insättningsgaranti

 

och tillstånd till filialetablering inte

och tillstånd till filialetablering inte

 

skulle ha meddelats utan ett sådant

skulle ha meddelats utan ett sådant

 

beslut, får inspektionen, om kredit-

beslut, får inspektionen, om kredit-

 

institutet inte fullgör sina skyldig-

institutet inte fullgör sina skyldig-

 

heter enligt lagen om insättnings-

heter enligt lagen om insättnings-

 

garanti, förelägga institutet att göra

garanti, förelägga institutet att göra

 

rättelse. Föreläggandet skall inne-

rättelse. Föreläggandet ska inne-

 

hålla en upplysning om att

hålla en upplysning om att

 

filialtillståndet

annars

kan

filialtillståndet

annars

kan

 

återkallas. Om institutet inte har

återkallas. Om institutet inte har

 

gjort rättelse inom ett år från

gjort rättelse inom ett år från

 

föreläggandet, får tillståndet åter-

föreläggandet, får tillståndet åter-

 

kallas. Vid en sådan prövning

kallas. Vid en sådan prövning

 

tillämpas andra stycket.

 

tillämpas andra stycket.

 

 

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 4 §.

 

 

 

Inspektionen

skall underrätta

Inspektionen ska underrätta den

 

den

behöriga

myndigheten i

behöriga myndigheten i institutets

 

institutets

hemland

om

åtgärder

hemland om åtgärder som har

 

som har vidtagits med stöd av

vidtagits med stöd av denna

 

denna paragraf.

 

 

 

paragraf.

 

 

 

 

 

 

 

 

17 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §11

 

 

 

Finansinspektionens beslut enligt

Finansinspektionens beslut enligt

 

13 kap. 12 § och 15 kap. 18 § andra

13 kap. 12 § och 15 kap. 18 § andra

 

stycket

får

inte

överklagas.

stycket får inte överklagas.

 

 

Detsamma

gäller

inspektionens

 

 

 

 

beslut att överlämna ett ärende till

 

 

 

 

regeringen för prövning.

 

 

 

 

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 får överklagas hos regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse ska gälla omedelbart.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

11 Senaste lydelse 2009:711.

76

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043) dels att 16 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 16 kap. 13 § ska utgå,

dels att 1 kap. 22 §, 2 kap. 15 och 16 §§, 11 kap. 1, 33, 36, 37 och 39 §§, 12 kap. 82, 83, 85 och 86 §§, 13 kap. 33, 34, 36 och 37 §§, 16 kap. 14 § samt 17 kap. 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

Frågor om undantag enligt 19– 21 §§ prövas av Finans- inspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finans- inspektionen.

22 §

Frågor om undantag enligt 19– 21 §§ prövas av Finans- inspektionen.

2 kap.

En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse, liksom frågor om godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt 8 eller 9 §, prövas av Finansinspektionen.

Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av Finansinspektionen.

15 §

En ansökan om tillstånd att driva försäkringsrörelse, liksom frågor om godkännande av bolagsordning eller stadgar enligt 8 eller 9 §, prövas av Finansinspektionen.

16 §

Finansinspektionen ska innan den beslutar i fråga om tillstånd samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om företaget

1.är eller kan förväntas bli dotterföretag till en försäkringsgivare, ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet,

2.är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till en försäkringsgivare, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3.kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över en försäkringsgivare, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet.

Om regeringen prövar frågan om

77

Prop. 2012/13:95 tillstånd, ska den information som Bilaga 1 Finansinspektionen har fått vid samrådet med den behöriga myndigheten överlämnas till

regeringen.

11 kap.

1 §

För försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller i stället för eller utöver bestämmelserna i aktiebolagslagen.

I fråga om försäkringsaktiebolag

I fråga om försäkringsaktiebolag

ska det som anges om Bolagsverket

ska det som anges om Bolagsverket

i

i

1. 2 kap. 1 § tredje stycket, 8 kap.

1. 2 kap. 1 § tredje stycket, 8 kap.

9 och 30 §§ samt 37 § andra stycket

9 och 30 §§ samt 37 § andra stycket

aktiebolagslagen i stället gälla

aktiebolagslagen, och

Finansinspektionen, och

 

2. 23 kap. 21 a § aktiebolagslagen

2. 23 kap. 21 a § aktiebolagslagen

i stället gälla Finansinspektionen

i stället gälla Finansinspektionen.

eller regeringen.

 

Bestämmelserna i 32 kap. aktiebolagslagen om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning gäller inte för försäkringsaktiebolag.

 

 

 

33 §

När

fusionsplanen

gäller

i

När fusionsplanen gäller i samt-

samtliga bolag, ska såväl över-

liga bolag, ska såväl överlåtande

låtande

som övertagande bolag

som övertagande bolag ansöka om

ansöka om tillstånd att verkställa

tillstånd att verkställa planen. Vid

planen. Vid en gränsöverskridande

en gränsöverskridande fusion ska

fusion ska ansökan göras av det

ansökan göras av det eller de

eller de svenska bolag som deltar i

svenska bolag som deltar i

fusionen. Ansökan ska göras hos

fusionen. Ansökan ska göras hos

Finansinspektionen. Ärenden

som

Finansinspektionen.

är av principiell betydelse eller av

 

särskild vikt prövas dock av

 

regeringen. Regeringens

prövning

 

sker efter anmälan av Finans- inspektionen.

Vid fusion genom kombination ska bolagen dessutom ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt 2 kap. 8 § för det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om det övertagande bolaget ska ha sin hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att fusionsplanen gäller i samtliga bolag och, om fusionsplanen har registrerats enligt 23 kap. 14 § första stycket aktiebolagslagen

78

(2005:551), senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt Prop. 2012/13:95

27 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Bilaga 1

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

 

ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

 

 

 

 

 

 

36 §

 

 

 

 

 

 

I stället för det som föreskrivs i

I stället för det som föreskrivs i

23 kap.

25 §

andra

stycket

23 kap.

25 §

andra

stycket

aktiebolagslagen

(2005:551)

om

aktiebolagslagen

(2005:551)

om

tidpunkten för anmälan av fusionen

tidpunkten för anmälan av fusionen

för registrering ska anmälan göras

för registrering ska anmälan göras

senast två månader från det att

senast två månader från det att

Finansinspektionens

tillstånd

att

Finansinspektionens

tillstånd

att

verkställa fusionsplanen har vunnit

verkställa fusionsplanen har vunnit

laga kraft eller regeringen har

laga kraft.

 

 

 

 

 

meddelat sådant tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 §

 

 

 

 

 

 

Vid absorption av ett helägt dotterbolag gäller inte

23 kap.

32

och

33 §§ aktiebolagslagen (2005:551). I stället gäller följande.

 

 

 

Moderbolaget

ska

ansöka

om

Moderbolaget

ska

ansöka

om

tillstånd att verkställa fusionsplanen

tillstånd att verkställa fusionsplanen

hos

Finansinspektionen.

Ansökan

hos

Finansinspektionen.

Ansökan

ska ges in senast en månad efter det

ska ges in senast en månad efter det

att fusionsplanen har blivit gällande

att fusionsplanen har blivit gällande

hos

moderbolaget

och,

om

hos

moderbolaget

och,

om

fusionsplanen har registrerats enligt

fusionsplanen har registrerats enligt

23 kap.

30 §

aktiebolagslagen,

23 kap.

30 §

aktiebolagslagen,

senast två år efter det att uppgift om

senast två år efter det att uppgift om

att planen har registrerats har kun-

att planen har registrerats har

gjorts. Ärenden som är av

kungjorts.

 

 

 

 

 

principiell

betydelse

eller

av

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt ska prövas av

 

 

 

 

 

 

 

regeringen. Regeringens

prövning

 

 

 

 

 

 

 

sker

efter anmälan

av

Finans-

 

 

 

 

 

 

 

inspektionen.

I fråga om ett ärende enligt första stycket gäller 34 och 35 §§ i tillämpliga delar. Det som anges om överlåtande bolag ska avse dotterbolag och det som anges om övertagande bolag ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt andra stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med an- ledning av sådana ansökningar. Bolagsverket ska efter en sådan underrättelse registrera tillståndet enligt 23 kap. 34 § aktiebolagslagen.

79

Prop. 2012/13:95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

I

stället

för

det

som föreskrivs i

23 kap.

52 §

tredje

stycket

 

aktiebolagslagen (2005:551) om att väcka talan gäller följande för ett

 

försäkringsaktiebolag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver

det som

föreskrivs

i

Utöver

det

som

föreskrivs i

 

7 kap.

51 §

första

stycket

7 kap.

51 § första

stycket aktie-

 

aktiebolagslagen

och 23 kap.

52 §

bolagslagen och 23 kap. 52 § första

 

första stycket samma lag får talan

stycket samma lag får talan inte

 

inte

väckas

efter

det

 

att

väckas

 

 

efter

 

det

att

 

Finansinspektionen

genom

 

ett

Finansinspektionen

 

genom

ett

 

beslut som har vunnit laga kraft har

beslut som har vunnit laga kraft har

 

lämnat

tillstånd

att

verkställa

lämnat

 

tillstånd

att

verkställa

 

fusionsplanen eller regeringen har

fusionsplanen.

 

 

 

 

 

 

meddelat sådant tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När

fusionsplanen

gäller

 

i

När

fusionsplanen

gäller

i

 

samtliga

försäkringsbolag,

 

ska

samtliga

 

försäkringsbolag,

ska

 

såväl överlåtande som övertagande

såväl överlåtande som övertagande

 

bolag ansöka om tillstånd att

bolag ansöka om tillstånd att

 

verkställa

planen.

Vid

 

en

verkställa

 

planen.

Vid

en

 

gränsöverskridande

fusion

 

ska

gränsöverskridande

 

fusion

ska

 

ansökan göras av det eller de

ansökan göras av det eller de

 

svenska bolag som deltar i

svenska bolag som deltar i

 

fusionen. Ansökan ska göras hos

fusionen. Ansökan ska göras hos

 

Finansinspektionen.

Ärenden

 

som

Finansinspektionen.

 

 

 

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen

efter

anmälan

 

 

av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid fusion genom kombination ska försäkringsbolagen dessutom

 

ansöka

om

tillstånd

enligt

 

2 kap.

4 §

och

godkännande

av

 

bolagsordningen

enligt

2 kap.

8 §

för det övertagande bolaget. Vid

 

gränsöverskridande fusion gäller detta bara om det övertagande bolaget

 

ska ha sin hemvist i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att

 

fusionsplanen gäller i samtliga bolag och, om fusionsplanen har

 

registrerats

enligt

12 kap.

6 §

lagen

om

ekonomiska

föreningar

 

(1987:667), senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt

 

15 kap. 2 § samma lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

 

ansökningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som har

 

meddelats med anledning av sådana ansökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid behandlingen av en ansökan

Vid behandlingen av en ansökan

 

om tillstånd att verkställa en

om tillstånd att verkställa en

 

fusionsplan ska Finansinspektionen

fusionsplan ska Finansinspektionen

80

eller

regeringen

pröva

om

 

för-

pröva

om

försäkringstagarna

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

säkringstagarna

och

andra

andra

borgenärer tillförsäkras

en

Prop. 2012/13:95

borgenärer tillförsäkras en be-

betryggande säkerhet, om ett sådant Bilaga 1

tryggande säkerhet, om ett sådant

skydd behövs med hänsyn till de

 

skydd behövs med hänsyn till de

fusionerande

försäkringsbolagens

 

fusionerande

försäkringsbolagens

ekonomiska

förhållanden

och

om

 

ekonomiska

förhållanden

och

om

borgenärerna inte redan har en

 

borgenärerna inte redan har en

sådan säkerhet.

 

 

 

 

 

sådan säkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 §

 

 

 

 

 

 

 

Det som sägs om föreningsregistret i 12 kap.

6 §

och

17 § första

 

stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska i stället avse

 

försäkringsregistret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I stället för det som föreskrivs om

I stället för det som föreskrivs om

 

tidpunkten

för

anmälan

för

tidpunkten

för

anmälan

för

 

registrering

i 12 kap. 17 § andra

registrering

i 12 kap.

17 § andra

 

stycket

lagen

om

ekonomiska

stycket

lagen

om

ekonomiska

 

föreningar,

ska

sådan

anmälan

föreningar,

ska

sådan

anmälan

 

göras senast två månader från det

göras senast två månader från det

 

att Finansinspektionens tillstånd till

att Finansinspektionens tillstånd till

 

verkställande av fusionsplanen har

verkställande av fusionsplanen har

 

vunnit laga kraft eller regeringen

vunnit laga kraft.

 

 

 

 

 

har meddelat sådant tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 §

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna om fusion genom absorption i 12 kap. 21 § lagen

 

(1987:667) om ekonomiska föreningar ska bara gälla vid fusion mellan

 

bolag enligt 80 § detta kapitel.

 

Moderbolaget

ska

ansöka

om

 

Moderbolaget

ska

ansöka

om

 

tillstånd att verkställa fusionsplanen

tillstånd att verkställa fusionsplanen

 

hos Finansinspektionen.

Ansökan

hos Finansinspektionen.

Ansökan

 

ska ges in senast en månad efter det

ska ges in senast en månad efter det

 

att fusionsplanen har blivit gällande

att fusionsplanen har blivit gällande

 

hos

moderbolaget

och,

om

hos

moderbolaget

och,

om

 

fusionsplanen har registrerats enligt

fusionsplanen har registrerats enligt

 

12 kap. 6 § lagen om ekonomiska

12 kap. 6 § lagen om ekonomiska

 

föreningar, senast två år efter det att

föreningar, senast två år efter det att

 

uppgift om att planen har

uppgift om att planen har

 

registrerats har kungjorts. Ärenden

registrerats har kungjorts.

 

 

 

som är av principiell betydelse eller

 

 

 

 

 

 

 

 

av särskild vikt ska prövas av

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen

efter

anmälan

av

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen.

I fråga om ett sådant ärende gäller bestämmelserna i 83 och 84 §§ i tillämpliga delar. Det som sägs om överlåtande bolag ska avse dotterbolag och det som sägs om övertagande bolag ska avse moderbolag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt andra stycket och om lagakraftvunna beslut som har meddelats med

anledning av sådana ansökningar.

81

Prop. 2012/13:95 Bolagsverket ska efter en sådan underrättelse registrera tillståndet Bilaga 1 enligt 12 kap. 21 § lagen om ekonomiska föreningar.

Det som sägs om föreningsregistret i 12 kap. 21 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar ska i stället avse försäkringsregistret.

 

 

 

 

 

13 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 §

 

 

 

 

När

fusionsplanen

gäller

i

När

fusionsplanen

gäller

i

samtliga

föreningar,

ska såväl

samtliga

föreningar,

ska såväl

överlåtande

som

 

övertagande

överlåtande

som

övertagande

försäkringsförening

ansöka

om

försäkringsförening ansöka

om

tillstånd att verkställa planen. Vid

tillstånd att verkställa planen. Vid

en gränsöverskridande

fusion

ska

en gränsöverskridande

fusion

ska

ansökan göras av den eller de

ansökan göras av den eller de

svenska föreningar som deltar i

svenska föreningar som deltar i

fusionen. Ansökan ska göras hos

fusionen. Ansökan ska göras hos

Finansinspektionen.

Ärenden

som

Finansinspektionen.

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

regeringen

efter

anmälan

av

 

 

 

 

 

Finansinspektionen.

Vid fusion genom kombination ska försäkringsföreningarna dessutom ansöka om tillstånd enligt 2 kap. 4§ och godkännande av stadgarna enligt 2 kap. 8 § för den övertagande föreningen. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om den övertagande föreningen ska ha sin hemvist i Sverige.

Ansökan enligt första stycket ska ges in inom en månad efter det att fusionsplanen gäller i samtliga föreningar och, om fusionsplanen har registrerats enligt 12 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, senast två år efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 15 kap. 2 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats

med anledning av sådana ansökningar.

 

 

 

 

 

 

34 §

 

 

Vid behandlingen av en ansökan

Vid behandlingen av en ansökan

om tillstånd att verkställa en

om tillstånd att verkställa en

fusionsplan ska Finansinspektionen

fusionsplan ska Finansinspektionen

eller

regeringen

pröva

om

pröva

om försäkringstagarna

och

försäkringstagarna

och

andra

andra

borgenärer tillförsäkras

en

borgenärer tillförsäkras en be-

betryggande säkerhet, om ett sådant

tryggande säkerhet, om ett sådant

skydd behövs med hänsyn till de

skydd behövs med hänsyn till de

fusionerande försäkringsförening-

fusionerande försäkringsförening-

arnas ekonomiska förhållanden och

arnas ekonomiska förhållanden och

om borgenärerna inte redan har en

om borgenärerna inte redan har en

sådan säkerhet.

 

sådan säkerhet.

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

36 §

 

 

 

 

 

Prop. 2012/13:95

I stället för det som föreskrivs om

I stället för det som föreskrivs om Bilaga 1

anmälan till Bolagsverket i 12 kap.

anmälan till Bolagsverket i 12 kap.

17 § andra stycket lagen (1987:667)

17 § andra stycket lagen (1987:667)

om

ekonomiska

föreningar

ska

om

ekonomiska

föreningar

ska

anmälan göras senast två månader

anmälan göras senast två månader

från

det

att

Finansinspektionens

från

det

att

Finansinspektionens

tillstånd

till

 

verkställande

av

tillstånd

till

verkställande

av

fusionsplanen har vunnit laga kraft

fusionsplanen har vunnit laga kraft.

eller

regeringen

har meddelat

 

 

 

 

 

 

 

sådant tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 §

 

 

 

 

 

 

I stället för bestämmelsen i 7 kap.

I stället för bestämmelsen i 7 kap.

17 § femte stycket första meningen

17 § femte stycket första meningen

lagen (1987:667)

om

ekonomiska

lagen (1987:667)

om

ekonomiska

föreningar om väckande av talan

föreningar om väckande av talan

gäller, utöver det som anges i 7 kap.

gäller, utöver det som anges i 7 kap.

17 §

andra

stycket

samma

lag

17 §

andra

stycket

samma

lag

följande. Talan

mot stämmobeslut

följande. Talan mot stämmobeslut

om

godkännande

av

fusionsplan

om

godkännande

av

fusionsplan

rörande gränsöverskridande fusion

rörande gränsöverskridande fusion

får inte väckas efter det att

får inte väckas efter det att

Finansinspektionen

 

genom

ett

Finansinspektionen

 

genom

ett

beslut som har vunnit laga kraft har

beslut som har vunnit laga kraft har

lämnat tillstånd till verkställande av

lämnat tillstånd till verkställande av

en

fusionsplan

eller

regeringen

en fusionsplan.

 

 

 

meddelat sådant tillstånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §

 

 

 

 

 

 

Om

Finansinspektionen

har

Om

Finansinspektionen

har

meddelat ett beslut om anmärkning

meddelat ett beslut om anmärkning

eller varning mot ett försäkrings-

eller varning mot ett försäkrings-

företag, får inspektionen besluta att

företag, får inspektionen besluta att

företaget ska betala en straffavgift.

företaget ska betala en straffavgift.

Om

regeringen

har meddelat

ett

 

 

 

 

 

 

 

beslut om varning mot ett försäkringsföretag, får den över- lämna till inspektionen att pröva frågan om företaget ska betala en straffavgift.

Avgiften tillfaller staten.

83

Prop. 2012/13:95

Bilaga 1

84

17 kap.

Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 14 kap. 13 §, 17 § första och andra styckena och 16 kap. 23 § andra stycket får inte överklagas. Detsamma gäller inspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning.

1 §

Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 14 kap. 13 §, 17 § första och andra styckena och 16 kap. 23 § andra stycket får inte överklagas.

5 §

Kammarrätten får, på begäran av sökanden, förklara att ett ärende onödigt uppehålls, om Finansinspektionen från det att ansökan gavs in inte har meddelat beslut

1.inom sex månader i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 4 §,

2.inom tre månader i ett ärende enligt 3 kap. 2, 9, 13 eller 22 §, eller

3.inom en månad i ett ärende enligt 3 kap. 7 eller 17 §.

Lämnar kammarrätten en sådan

Lämnar kammarrätten en sådan

förklaring ska ansökan anses ha

förklaring ska ansökan anses ha

avslagits av regeringen

eller

avslagits

av Finansinspektionen

Finansinspektionen om

beslut

om beslut därefter inte har

därefter inte har meddelats inom

meddelats

inom motsvarande

motsvarande tidsfrister som anges

tidsfrister som anges i första

i första stycket för respektive

stycket för respektive ärende.

ärende.

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2012/13:95

Bilaga 2

Sveriges riksbank, Kammarrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm, Domstolsverket, Riksgäldskontoret, Finansinspektionen, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Svenska Bankföreningen, Sparbankernas riksförbund, Svensk Försäkring, Sveriges advokatsamfund och Regelrådet.

85

Prop. 2012/13:95

Bilaga 3

86

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 6 § och 11 kap. 3 § sparbankslagen (1987:619)1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §2

 

 

 

 

 

 

 

Styrelseledamöterna skall

vara

Styrelseledamöterna ska

 

vara

bosatta inom Europeiska eko-

bosatta inom Europeiska eko-

nomiska

samarbetsområdet,

om

nomiska

samarbetsområdet,

om

inte något annat tillåts i särskilda

inte något annat tillåts i särskilda

fall. Frågor om sådant tillstånd

fall. Frågor om sådant tillstånd

prövas

av

Finansinspektionen.

prövas av Finansinspektionen. Den

Ärenden som är av principiell

som är underårig eller i konkurs

betydelse eller av synnerlig vikt

eller

som

har

förvaltare

enligt

prövas dock av regeringen. Den

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte

som är underårig eller i konkurs

vara styrelseledamot. Att det-

eller

som

har förvaltare enligt

samma gäller den som är

11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte

underkastad

näringsförbud

 

följer

vara styrelseledamot. Att det-

av

6 §

lagen

(1986:436)

om

samma gäller den som är under-

näringsförbud.

 

 

 

 

kastad näringsförbud följer av 6 §

 

 

 

 

 

 

 

 

lagen (1986:436) om närings-

 

 

 

 

 

 

 

 

förbud.

 

 

 

Av

styrelseledamöterna

 

får

Av

styrelseledamöterna

får

 

högst en för varje påbörjat femtal

högst en för varje påbörjat femtal

vara anställd i sparbanken. Vid

vara anställd i sparbanken. Vid

denna beräkning skall hänsyn inte

denna beräkning ska hänsyn inte

tas

till

arbetstagarrepresentanter

tas

till

arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen

som har utsetts enligt lagen

(1987:1245)

om styrelserepre-

(1987:1245)

om

styrelserepre-

sentation för de privatanställda.

sentation för de privatanställda.

 

 

 

 

7 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §3

 

 

 

 

 

 

 

Senast två månader efter det att

Senast två månader efter det att

avtalet om fusion har registrerats

avtalet om fusion har registrerats

skall såväl överlåtande som över-

ska såväl överlåtande som över-

tagande sparbank ansöka om till-

tagande sparbank ansöka om till-

stånd att verkställa avtalet. Frågor

stånd att verkställa avtalet. Frågor

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen.

Vid

fusion

1Lagen omtryckt 1996:1005.

2Senaste lydelse 1999:223.

3Senaste lydelse 2004:447.

är av principiell betydelse eller av

enligt 2 § ska sparbankerna dess-

Prop. 2012/13:95

särskild vikt prövas dock av

utom ansöka om tillstånd att driva

Bilaga 3

regeringen. Vid fusion enligt 2 §

bankrörelse

och

godkännande

av

 

skall

sparbankerna

dessutom

reglementet

för

den

övertagande

 

ansöka om tillstånd att driva bank-

sparbanken

enligt

3 kap.

lagen

 

rörelse och godkännande av regle-

(2004:297)

om

 

bank-

 

och

 

mentet för den övertagande spar-

finansieringsrörelse.

 

 

 

 

 

banken

enligt

 

3 kap.

lagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2004:297)

om

bank-

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finansieringsrörelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa avtalet om

 

fusion prövas om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som

 

är insättare i eller i övrigt har fordringar på de av fusionen berörda spar-

 

bankerna, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän

 

synpunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen skall

under-

Finansinspektionen

ska

under-

 

rätta registreringsmyndigheten om

rätta registreringsmyndigheten om

 

ansökningar

enligt

första

stycket

ansökningar

enligt

första

stycket

 

och om lagakraftvunna beslut som

och om lagakraftvunna beslut som

 

meddelats

med

anledning

av

meddelats

med

anledning

av

 

sådana ansökningar.

 

 

 

sådana ansökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §4

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast två månader efter det att

Senast två månader efter det att

 

beslutet

om

ombildning

har

beslutet om

ombildning

har

 

registrerats

skall

 

sparbanken

registrerats ska sparbanken ansöka

 

ansöka om tillstånd att verkställa

om

tillstånd

att

verkställa

 

ombildningen.

Om

sparbanken

ombildningen. Om sparbanken ska

 

skall bilda den stiftelse som

bilda den stiftelse som aktierna i

 

aktierna

i bankaktiebolaget skall

bankaktiebolaget

ska överlämnas

 

överlämnas

till,

skall

sparbanken

till, ska sparbanken inom samma

 

inom samma tid ansöka om god-

tid ansöka om godkännande av

 

kännande av stiftelseförordnandet.

stiftelseförordnandet.

Frågor

om

 

Frågor om sådant tillstånd och

sådant tillstånd och sådant god-

 

sådant

godkännande

prövas

av

kännande prövas av Finans-

 

Finansinspektionen. Ärenden som

inspektionen.

 

 

 

 

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid behandlingen av en ansökan om tillstånd att verkställa ombildning

 

prövas om ombildningen kan anses förenlig med insättarnas och

 

fordringsägarnas intressen samt om ombildningen framstår som ända-

 

målsenlig från allmän synpunkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen skall

under-

Finansinspektionen

ska

under-

 

rätta registreringsmyndigheten om

rätta registreringsmyndigheten om

 

ansökningar

enligt

första

stycket

ansökningar

enligt

första

stycket

 

och om lagakraftvunna beslut som

och om lagakraftvunna beslut som

 

4 Senaste lydelse 2000:819.

87

Prop. 2012/13:95

meddelats med anledning

av meddelats med anledning av

Bilaga 3

sådana ansökningar.

sådana ansökningar.

 

 

11 kap.

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som är föreskrivet om anmälan, skall denne föreläggas att inom viss tid avge yttrande eller göra rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regeringens eller Finansinspek- tionens godkännande inte krävs, eller en handling som bifogas anmälan

3 §5

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har följt vad som är föreskrivet om anmälan, ska Finansinspektionen förelägga sökanden att inom viss tid yttra sig eller göra rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndig- heten finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet Finansinspektionens godkännande inte krävs, eller en handling som bifogas anmälan

1.inte har kommit till i behörig ordning,

2.till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller reglementet, eller

3.i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

Om sökanden inte rättar sig

Om föreläggandet inte följs, ska

efter föreläggandet, skall anmälan

ärendet

om registrering

skrivas

avskrivas. En underrättelse om

av. En upplysning om denna

denna påföljd skall tas in i

påföljd ska tas in i föreläggandet.

föreläggandet. Finns det även efter

Om det fortfarande finns hinder

det att yttrandet har avgetts något

för registrering även efter det att

hinder mot registrering och har

yttrande

har

lämnats,

ska

sökanden haft tillfälle att yttra sig

sökanden ges tillfälle att yttra sig

över hindret, skall registrering

över hindret. Finns hindret ändå

vägras, om det inte finns

kvar ska registrering vägras, om

anledning att ge sökanden ett nytt

det inte finns anledning att ge

föreläggande.

sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 4 kap. 17 § andra stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 2004:304.

88

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § och 10 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 kap.

 

1 §1

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäk- ringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet ute- slutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och

förvalta andelar i dotterföretag.

 

 

Från denna lag får medges

Från denna lag får medges

undantag för sådana försäkrings-

undantag för sådana försäkrings-

företag som får undantas från

företag som får undantas från

försäkringsrörelselagen

enligt

försäkringsrörelselagen

enligt

1 kap. 19 och 20 §§ samma lag.

1 kap. 19 och 20 §§ samma lag.

Frågor om sådana undantag prövas

Frågor om sådana undantag prövas

av Finansinspektionen.

Ärenden

av Finansinspektionen.

 

som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla.

10 kap.

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen för prövning får inte överklagas.

Andra beslut som inspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltnings- lagen (1986:223).

1 §2

Beslut som Finansinspektionen eller registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvalt- ningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltnings- lagen (1986:223).

Prop. 2012/13:95

Bilaga 3

1Senaste lydelse 2010:2058.

2Senaste lydelse 2007:369. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

89

Prop. 2012/13:95 Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Bilaga 3

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

90

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3, 4 och 14 §§, 10 kap. 5 och 8 §§ samt 13 kap. 3 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:95

Bilaga 3

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

3 §1

 

 

 

 

Minst hälften av styrelse-

Minst hälften av styrelseleda-

ledamöterna skall

vara bosatta

möterna ska vara bosatta inom

inom Europeiska

ekonomiska

Europeiska

ekonomiska

sam-

samarbetsområdet,

om inte något

arbetsområdet,

om

inte

något

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen. Den som är

är av principiell betydelse eller av

underårig eller i konkurs eller som

synnerlig vikt prövas dock av

har förvaltare

enligt

11 kap. 7 §

regeringen. Den som är underårig

föräldrabalken

 

kan

inte

vara

eller i konkurs eller som har för-

styrelseledamot.

Att

detsamma

valtare enligt 11 kap. 7 § föräldra-

gäller den som är underkastad

balken kan inte vara styrelse-

näringsförbud följer av 6 § lagen

ledamot. Att detsamma gäller den

(1986:436) om näringsförbud.

som är underkastad näringsförbud

 

 

 

 

 

följer av 6 § lagen (1986:436) om

 

 

 

 

 

näringsförbud.

 

 

 

 

ska

 

Styrelseledamöterna skall vara

Styrelseledamöterna

vara

medlemmar i medlemsbanken, om

medlemmar i medlemsbanken, om

inte stadgarna i särskilt angivna

inte stadgarna i särskilt angivna

fall tillåter annat. Den som enligt

fall tillåter annat. Den som enligt

lag är ställföreträdare för en med-

lag är ställföreträdare för en med-

lem eller, om en juridisk person är

lem eller, om en juridisk person är

medlem, den som är ledamot av

medlem, den som är ledamot av

styrelsen för den juridiska per-

styrelsen för den juridiska per-

sonen eller delägare i denna får

sonen eller delägare i denna får

dock vara styrelseledamot utan att

dock vara styrelseledamot utan att

vara medlem i banken, även om

vara medlem i banken, även om

stadgarna saknar föreskrift om det.

stadgarna saknar föreskrift om det.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de

privatanställda.

 

 

 

 

Av

styrelseledamöterna får

Av

styrelseledamöterna får

högst en för varje påbörjat femtal

högst en för varje påbörjat femtal

vara

anställd i

medlemsbanken.

vara

anställd i

medlemsbanken.

Vid denna beräkning skall hänsyn

Vid denna beräkning ska hänsyn

inte

tas till

arbetstagarrepre-

inte

tas till

arbetstagarrepre-

1 Senaste lydelse 2006:608.

91

Prop. 2012/13:95

sentanter

som

har

utsetts

enligt

sentanter som har utsetts enligt

Bilaga 3

lagen

om

styrelserepresentation

lagen

om

styrelserepresentation

 

för de privatanställda.

 

 

 

för de privatanställda.

 

 

 

 

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen skall utse en eller, om

Styrelsen ska utse en eller, om

 

det

behövs,

flera

verkställande

det

behövs,

flera

verkställande

 

direktörer

att

under

styrelsens

direktörer

att

under

styrelsens

 

inseende

leda

verksamheten

i

inseende

leda

verksamheten

i

 

banken. Styrelsen får även utse

banken. Styrelsen får även utse

 

ställföreträdare

för

verkställande

ställföreträdare

för

verkställande

 

direktör. Om någon annan än en

direktör. Om någon annan än en

 

styrelseledamot utses till verk-

styrelseledamot utses till verk-

 

ställande direktör, skall han ingå

ställande direktör, ska han eller

 

som ledamot i styrelsen. Om

hon ingå som ledamot i styrelsen.

 

någon annan än en styrelseledamot

Om någon annan än en styrelse-

 

eller en styrelsesuppleant utses till

ledamot eller en styrelsesuppleant

 

ställföreträdare

för

verkställande

utses till ställföreträdare för verk-

 

direktör, skall han ingå som

ställande direktör, ska han eller

 

suppleant i styrelsen. Verk-

hon ingå som suppleant i styrelsen.

 

ställande direktör skall vara bosatt

Verkställande

direktör

ska

vara

 

inom

Europeiska

ekonomiska

bosatt inom Europeiska eko-

 

samarbetsområdet,

om inte

något

nomiska

samarbetsområdet,

 

om

 

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

inte något annat tillåts i särskilda

 

om sådant tillstånd prövas av

fall. Frågor om sådant tillstånd

 

Finansinspektionen. Ärenden som

prövas av Finansinspektionen.

 

 

 

är av principiell betydelse eller av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

synnerlig vikt prövas dock av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regeringen.

 

 

 

 

 

 

Vad som sägs i denna lag om

 

Vad som sägs i denna lag om

 

verkställande

 

direktör

skall

i

verkställande

 

direktör

ska

i

 

tillämpliga delar gälla också för

tillämpliga delar gälla också för

 

ställföreträdare

för

verkställande

ställföreträdare

för

verkställande

 

direktör.

 

 

 

 

 

 

 

direktör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen företräder medlemsbanken och tecknar dess firma.

 

 

 

 

Styrelsen

kan bemyndiga

en

Styrelsen

kan bemyndiga

 

en

 

styrelseledamot eller någon annan

styrelseledamot eller någon annan

 

att

företräda medlemsbanken och

att

företräda medlemsbanken

och

 

teckna dess firma, om inte ett

teckna dess firma, om inte ett

 

förbud mot sådant bemyndigande

förbud mot sådant bemyndigande

 

har tagits in i stadgarna. Minst en

har tagits in i stadgarna. Minst en

 

av dem som bemyndigas att före-

av dem som bemyndigas att före-

 

träda banken och teckna dess

träda banken och teckna dess

 

firma

skall

vara

bosatt

inom

firma

ska

vara

bosatt inom

2Senaste lydelse 1999:224.

3Senaste lydelse 1999:224.

92

Europeiska

ekonomiska

 

sam-

Europeiska

ekonomiska

sam-

Prop. 2012/13:95

arbetsområdet,

om

inte

något

arbetsområdet, om

inte

något

Bilaga 3

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

annat tillåts i särskilda fall. Frågor

 

om sådant tillstånd prövas av

om sådant tillstånd prövas av

 

Finansinspektionen. Ärenden som

Finansinspektionen. I övrigt gäller

 

är av principiell betydelse eller av

i fråga om den som inte är

 

synnerlig vikt prövas dock av

styrelseledamot vad som sägs i 3 §

 

regeringen. I övrigt gäller i fråga

första och andra styckena och 13 §

 

om den som inte är styrelseleda-

om styrelseledamot.

 

 

 

 

mot vad som sägs i 3 § första och

 

 

 

 

 

 

 

andra

styckena

och

13 §

om

 

 

 

 

 

 

 

styrelseledamot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätten att teckna medlemsbankens firma får utövas endast av två eller

 

flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

 

 

Styrelsen kan när som helst återkalla ett bemyndigande som avses i

 

andra stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

medlemsbanken

inte

har

Om

medlemsbanken

inte har

 

någon behörig ställföreträdare som

någon behörig ställföreträdare som

 

är bosatt i Sverige, skall styrelsen

är bosatt i Sverige, ska styrelsen

 

bemyndiga en person som är bo-

bemyndiga en person som är bo-

 

satt här att på bankens vägnar ta

satt här att på bankens vägnar ta

 

emot

delgivning.

Ett

sådant

emot

delgivning.

Ett

sådant

 

bemyndigande får inte lämnas till

bemyndigande får inte lämnas till

 

någon som är underårig eller har

någon som är underårig eller har

 

förvaltare

enligt

11 kap.

7 §

förvaltare

enligt

11 kap.

7 §

 

föräldrabalken.

 

 

 

 

 

föräldrabalken.

 

 

 

 

10 kap.

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats skall såväl överlåtande som över- tagande medlemsbanker ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Tillstånd att verk- ställa fusionsavtalet skall meddelas, om fusionen kan anses förenlig med deras intressen, som är insättare i de berörda bankerna eller i övrigt har fordringar på dessa banker, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd

5 §4

Senast två månader efter det att avtalet om fusion har registrerats ska såväl överlåtande som över- tagande medlemsbanker ansöka om tillstånd att verkställa avtalet. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. Tillstånd att verkställa fusionsavtalet ska meddelas, om fusionen kan anses förenlig med deras intressen som är insättare i de berörda bankerna eller i övrigt har fordringar på dessa banker, samt om fusionen framstår som ändamålsenlig från allmän synpunkt.

När beslut om sådant tillstånd

4 Senaste lydelse 2004:318.

93

Prop. 2012/13:95

som

avses

i

första

stycket

som avses i första stycket

Bilaga 3

meddelas

skall

stadgeändringar

meddelas

ska

stadgeändringar

 

eller, i fall som avses i 2 §, den

eller, i fall som avses i 2 §, den

 

nybildade

medlemsbankens

stad-

nybildade medlemsbankens

stad-

 

gar godkännas och tillstånd att

gar godkännas och tillstånd att

 

driva bankrörelse beviljas.

 

 

driva bankrörelse beviljas.

 

 

 

Finansinspektionen skall

under-

Finansinspektionen

ska

under-

 

rätta registreringsmyndigheten om

rätta registreringsmyndigheten om

 

ansökningar

enligt

första

stycket

ansökningar

enligt första

stycket

 

och om lagakraftvunna beslut som

och om lagakraftvunna beslut som

 

meddelats

 

med

 

anledning

av

meddelats

med

anledning

av

 

sådana ansökningar.

 

 

sådana ansökningar.

 

 

 

 

Har inte ansökan om tillstånd att

Har inte ansökan om tillstånd att

 

verkställa

 

fusionsavtalet

gjorts

verkställa

fusionsavtalet

gjorts

 

inom den i första stycket före-

inom den i första stycket före-

 

skrivna tiden eller har ansökan

skrivna tiden eller har ansökan

 

avslagits,

 

skall

 

registrerings-

avslagits, ska registreringsmyndig-

 

myndigheten förklara att

frågan

heten förklara att frågan om fusion

 

om fusion har fallit.

 

 

 

har fallit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §5

 

 

 

 

 

 

 

Om

en

 

medlemsbank

 

äger

Om

en

medlemsbank

 

äger

 

samtliga aktier i ett dotterbolag,

samtliga aktier i ett dotterbolag,

 

kan medlemsbankens och bolagets

kan medlemsbankens och bolagets

 

styrelser träffa ett fusionsavtal som

styrelser träffa ett fusionsavtal som

 

innebär att dotterbolaget skall

innebär att dotterbolaget ska

 

upp i medlemsbanken. Styrelserna

upp i medlemsbanken. Styrelserna

 

skall

anmäla

 

avtalet

 

för

ska anmäla avtalet för registrering

 

registrering

hos

registrerings-

hos

registreringsmyndigheten.

 

myndigheten. Därvid gäller 5–7 §§

Därvid gäller 5–7 §§ i tillämpliga

 

i tillämpliga delar.

 

 

 

delar.

 

 

 

 

 

 

 

Fusion får ske endast om medlemsbanken och bolaget har samma

 

redovisningsvaluta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotterbolaget

är

upplöst

när

Dotterbolaget

är

upplöst

när

 

regeringens

eller

Finansinspek-

Finansinspektionens

beslut

om

 

tionens beslut om tillstånd enligt

tillstånd enligt 5 § har registrerats.

 

5 § har registrerats. Registrerings-

Registreringsmyndigheten

 

ska

 

myndigheten skall registrera till-

registrera tillståndet även i aktie-

 

ståndet även i aktiebolagsregistret.

bolagsregistret.

 

 

 

 

 

Fusion enligt första stycket får ske även om det i dotterbolaget finns

egendom som medlemsbanken inte får förvärva. Sådan egendom måste avyttras senast ett år från registreringen. Om det finns särskilda skäl, kan Finansinspektionen förlänga denna frist.

5 Senaste lydelse 2000:820.

94

 

 

 

13 kap.

 

 

 

Prop. 2012/13:95

 

 

 

 

3 §6

 

 

 

Bilaga 3

Om en sökande vid anmälan för

Om en sökande vid anmälan för

registrering inte har iakttagit vad

registrering inte har följt vad som

som är föreskrivet om anmälan,

är föreskrivet om anmälan, ska

skall denne föreläggas att inom

Finansinspektionen

 

förelägga

viss tid avge yttrande eller göra

sökanden att inom viss tid yttra sig

rättelse. Detsamma gäller

om

eller

göra

rättelse.

Detsamma

registreringsmyndigheten

finner

gäller

om

registrerings-

att ett beslut, som anmäls för

myndigheten finner att ett beslut,

registrering och för vars giltighet

som anmäls för registrering och

regeringens

eller

Finans-

för

vars

giltighet

Finans-

inspektionens

godkännande

inte

inspektionens

godkännande inte

krävs, eller en handling som

krävs, eller en handling som

bifogas anmälan

 

 

bifogas anmälan

 

 

1.inte har kommit till i behörig ordning,

2.till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stadgarna, eller

3.i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.

Om sökanden inte rättar sig

Om föreläggandet inte följs, ska

efter föreläggandet, skall anmälan

ärendet

om registrering

skrivas

avskrivas. En

underrättelse om

av. En upplysning om denna

denna påföljd skall tas in i

påföljd ska tas in i föreläggandet.

föreläggandet. Finns det även efter

Om det fortfarande finns hinder

det att yttrandet har avgetts något

för registrering även efter det att

hinder mot registrering och har

yttrande

har

lämnats,

ska

sökanden haft tillfälle att yttra sig

sökanden ges tillfälle att yttra sig

över hindret,

skall registrering

över hindret. Finns hindret ändå

vägras, om det inte finns

kvar ska registrering vägras, om

anledning att ge sökanden ett nytt

det inte finns anledning att ge

föreläggande.

 

sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket hindrar inte registrering av ett beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 7 kap. 18 § andra stycket.

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 2004:318.

95

Prop. 2012/13:95

Bilaga 3

96

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige1

dels att 6 kap. 10 § ska upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 2 och 4 §§, 6 kap. 2 och 13 §§, 7 kap. 1 § samt 10 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

En försäkringsgivare från tredje land som bedriver verksamhet enligt denna lag får inte utan medgivande driva annan rörelse än försäkringsrörelse här i landet. Frågor om sådant medgivande prövas av Finansinspektionen.

Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen. Medgivande skall lämnas om det finns särskilda skäl för det.

Ett medgivande enligt första stycket får återkallas av den som lämnat medgivandet, om det finns skäl för det.

Ansökan om medgivande enligt första stycket skall lämnas in till Finansinspektionen. Till ansök- ningen skall fogas den utredning som inspektionen bestämmer.

2 §2

En försäkringsgivare från tredje land som bedriver verksamhet enligt denna lag får inte utan medgivande driva annan rörelse än försäkringsrörelse här i landet. Frågor om sådant medgivande prövas av Finansinspektionen. Medgivande ska lämnas om det finns särskilda skäl för det.

Ett medgivande enligt första stycket får återkallas av Finans- inspektionen, om det finns skäl för det.

Ansökan om medgivande enligt första stycket ska lämnas in till Finansinspektionen. Ansökningen ska även innehålla den utredning som inspektionen bestämmer.

Ansökan om koncession enligt 1 § första stycket prövas av Finans- inspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Om ansökan skall prövas av regeringen, skall

4 §3

Ansökan om koncession enligt 1 § första stycket prövas av Finansinspektionen.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:1123

6kap. 10 § 1999:226.

2Senaste lydelse 1999:226.

3Senaste lydelse 1999:602.

Finansinspektionen överlämna den

Prop. 2012/13:95

till regeringen tillsammans med ett

Bilaga 3

eget yttrande.

 

Till ansökningen skall fogas

Tillsammans med ansökningen

 

ska följande handlingar lämnas:

1.en plan för verksamheten i Sverige (verksamhetsplan), och

2.ett intyg om att försäkringsgivaren har deponerat värdehandlingar enligt 5 kap. 1 § andra stycket.

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som

regeringen

bestämmer

får

som

regeringen

bestämmer

får

meddela närmare föreskrifter om

meddela

föreskrifter

om

vad

vad verksamhetsplanen skall inne-

verksamhetsplanen

ska innehålla

hålla

och

vilka

ytterligare

och

vilka

ytterligare

handlingar

handlingar som skall fogas till

som ska lämnas tillsammans med

ansökan.

 

 

 

 

ansökan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §4

 

 

 

 

 

Koncession som beviljats för en

Koncession som beviljats för en

försäkringsgivare

från

tredje

land

försäkringsgivare från

tredje

land

skall förklaras förverkad om

 

ska förklaras förverkad om

 

1. försäkringsgivaren

inte

har

1. försäkringsgivaren

inte

har

börjat sin verksamhet inom ett år

börjat sin verksamhet inom ett år

från

det koncessionen

beviljades

från

det koncessionen

beviljades

eller inom samma tid förklarat sig

eller inom samma tid förklarat sig

avstå från koncessionen eller

 

avstå från koncessionen, eller

 

2. försäkringsgivaren under längre tid än sex månader inte drivit

verksamhet.

 

 

 

Frågor

om

förverkande

av

Frågor om förverkande av

koncession prövas av Finans-

koncession prövas av Finans-

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

principiell betydelse eller

av

 

särskild vikt prövas dock av

 

regeringen. Regeringens prövning

 

sker

efter

anmälan

av

 

inspektionen.

 

 

 

 

 

 

 

13 §5

En koncession för en försäkringsgivare från tredje land kan förklaras förverkad om försäkringsgivaren

1. inte längre uppfyller kraven för koncession,

2. inte inom angiven tid har

2. inte inom angiven tid har

fullföljt en plan som har godkänts

fullföljt en plan som har godkänts

enligt 9 § första stycket 2 eller 3

enligt 9 § första stycket 2 eller 3,

eller

eller

3. på annat sätt allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksamheten.

4Senaste lydelse 1999:226.

5Senaste lydelse 2005:1054.

97

Prop. 2012/13:95

Om försäkringsgivaren medgetts

Om försäkringsgivaren medgetts

Bilaga 3

undantag

enligt 5 kap.

16 §

och

undantag

enligt 5 kap.

16 §

och

 

försäkringsgivarens

auktorisation

försäkringsgivarens

auktorisation

 

förklarats förverkad av en utländsk

förklarats förverkad av en utländsk

 

myndighet

 

som

kontrollerar

myndighet

som

kontrollerar

 

dennes soliditet, skall Finans-

dennes soliditet, ska Finans-

 

inspektionen vidta de åtgärder som

inspektionen vidta de åtgärder som

 

behövs. Om skälet till att auktori-

behövs. Om skälet till att auktori-

 

sationen förklarats förverkad är att

sationen förklarats förverkad är att

 

försäkringsgivarens

soliditet

är

försäkringsgivarens

soliditet

är

 

otillräcklig,

skall

försäkrings-

otillräcklig,

ska

försäkrings-

 

givarens

koncession

i Sverige

givarens

koncession

i

Sverige

 

genast förklaras förverkad.

 

genast förklaras förverkad.

 

 

Om försäkringsgivaren försatts i

Om försäkringsgivaren försatts i

 

konkurs eller om beslut fattats om

konkurs eller om beslut fattats om

 

att bolaget skall träda i tvångslik-

att bolaget ska träda i tvångslik-

 

vidation, skall försäkringsgivarens

vidation,

ska

försäkringsgivarens

 

auktorisation förklaras förverkad.

auktorisation förklaras förverkad.

 

Frågor om förverkande av kon-

Frågor

om

förverkande

av

 

cession

prövas

av

Finans-

koncession prövas av Finans-

 

inspektionen. Ärenden som är av

inspektionen.

 

 

 

 

 

principiell

betydelse

eller

av

 

 

 

 

 

 

 

särskild vikt

prövas

dock

av

 

 

 

 

 

 

regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av inspek- tionen.

7 kap.

Om en försäkringsgivare från tredje land avser att upphöra med sin försäkringsrörelse i Sverige, skall försäkringsgivaren ansöka om återkallelse av koncessionen. Sådan ansökan prövas av Finans- inspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

1 §6

Om en försäkringsgivare från tredje land avser att upphöra med sin försäkringsrörelse i Sverige, ska försäkringsgivaren ansöka om återkallelse av koncessionen. Sådan ansökan prövas av Finans- inspektionen.

Lydelse enligt prop. 2012/13:45

Föreslagen lydelse

10 kap.

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut att överlämna ett ärende till

4 §

Beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 20 §

6 Senaste lydelse 1999:226.

98

regeringen för prövning och beslut

första stycket

5 förvaltningslagen

Prop. 2012/13:95

i ärenden som avses i 20 § första

(1986:223)

får

dock

inte

Bilaga 3

stycket

5

förvaltningslagen

överklagas.

 

 

 

 

(1986:223)

 

får

dock

inte

 

 

 

 

 

överklagas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

99

Prop. 2012/13:95

Bilaga 3

100

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att 15 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 8 §, 3 kap. 8 och 8 a §§, 4 kap. 5 §, 10 kap. 1, 20, 23, 25, 25 b, 40 och 40 a §§, 15 kap. 7 och 17 §§ samt 17 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

Om ett kreditinstitut ingår i en finansiell företagsgrupp enligt 9 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora expo- neringar, skall bestämmelserna i 6–9, 13 och 15 kap. denna lag samt bestämmelserna i lagen om kapitaltäckning och stora expo- neringar om ett instituts rörelse och om tillsyn över ett institut, gälla i tillämpliga delar för övriga företag i företagsgruppen. Be- gränsningarna i fråga om ett instituts rörelse skall avse före- tagen i företagsgruppen gemen- samt.

Om det finns särskilda skäl får ett företag undantas från bestämmelserna i första stycket. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen. Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock av regeringen.

8 §1

Om ett kreditinstitut ingår i en finansiell företagsgrupp enligt 9 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora expo- neringar, ska bestämmelserna i 6– 9, 13 och 15 kap. denna lag samt bestämmelserna i lagen om kapitaltäckning och stora expo- neringar om ett instituts rörelse och om tillsyn över ett institut, gälla i tillämpliga delar för övriga företag i företagsgruppen. Be- gränsningarna i fråga om ett instituts rörelse ska avse företagen i företagsgruppen gemensamt.

Om det finns särskilda skäl får ett företag undantas från bestämmelserna i första stycket. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

3 kap.

En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansierings- rörelse, liksom frågor om god- kännande av bolagsordning, stad- gar eller reglemente enligt 3 eller 4 § och om medgivande enligt 7 § andra stycket, prövas av Finans-

8 §

En ansökan om tillstånd att driva bankrörelse eller finansierings- rörelse, liksom frågor om god- kännande av bolagsordning, stad- gar eller reglemente enligt 3 eller 4 § och om medgivande enligt 7 § andra stycket, prövas av Finans-

1 Senaste lydelse 2006:1387.

inspektionen.

Följande

ärenden inspektionen.

Prop. 2012/13:95

skall dock prövas av regeringen

Bilaga 3

om de är av principiell betydelse

 

eller av särskild vikt

 

 

1. ärenden

som avser

tillstånd

 

att driva bankrörelse,

liksom

 

frågor enligt

3 § och 7 § andra

 

stycket i samma ärenden, och

 

2. ärenden om godkännande av ändring av bolagsordning, stadgar eller reglemente för en bank enligt 4 §.

8 a §2

Finansinspektionen skall innan

Finansinspektionen ska innan

den beslutar om tillstånd samråda

den beslutar om tillstånd samråda

med motsvarande utländska till-

med motsvarande utländska till-

synsmyndighet i ett annat land

synsmyndighet i ett annat land

inom EES, om företaget

inom EES, om företaget

1.är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett utländskt kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet,

2.är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett utländskt kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3.kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett utländskt kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet.

Om regeringen beslutar i frågan om tillstånd, skall den information som Finansinspektionen fått vid samrådet med den utländska tillsynsmyndigheten överlämnas till regeringen.

4 kap.

Ansökan om tillstånd till filial- etablering enligt 4 § prövas av Finansinspektionen. I fråga om bankföretag prövas dock ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt av regeringen.

5 §

Ansökan om tillstånd till filial- etablering enligt 4 § prövas av Finansinspektionen.

2 Senaste lydelse 2006:543. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

101

Prop. 2012/13:95

10 kap.

Bilaga 3

1 §3

För bankaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet, om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller

i stället för eller utöver bestämmelserna i aktiebolagslagen.

 

I fråga om bankaktiebolag ska

I fråga om bankaktiebolag ska

det som föreskrivs om Bolags-

det som föreskrivs om Bolags-

verket i