Regeringens proposition 2012/13:88

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden, som är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll, utgör ett betydelsefullt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning

4.2.7Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse .22

Prop. 2012/13:88

2

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

3

2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Prop. 2012/13:88 Panama om utbyte av upplysningar i

skatteärenden

Härigenom föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sveriges regering och Republiken Panamas regering undertecknade den 12 november 2012 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, spanska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

4

AVTAL MELLAN KONUNGA- RIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN PANAMAS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTE- ÄRENDEN

Bilaga Prop. 2012/13:88

AGREEMENT BETWEEN THE

GOVERNMENT OF THE

KINGDOM OF SWEDEN AND

THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF PANAMA FOR

THE EXCHANGE OF INFOR-

MATION RELATING TO TAX

MATTERS

Konungariket Sveriges regering och Republiken Panamas regering, som önskar ingå ett avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden, har kommit överens om följande:

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Panama, desiring to conclude an Agreement for the exchange of information relating to tax matters, have agreed as follows:

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska biträda varandra med handräckning genom utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av de avtalsslutande parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal. Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, beskattning och uppbörd av sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden.

Upplysningarna ska utbytas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt som anges i artikel 7. De rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters.

Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 7. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administra-

tive practice of the requested Party

5

utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

information.

2. This Agreement shall not affect the application in the Contracting Parties of the rules on mutual legal assistance in criminal matters.

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

1.De skatter som omfattas av detta avtal är skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande parterna.

2.Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska meddela varandra om de väsentliga ändringar som gjorts rörande den skattelagstiftning och de åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av avtalet.

3.Detta avtal ska inte tillämpas på skatter som tas ut i Republiken Panama av kommuner eller andra politiska underavdelningar.

1.The taxes which are the subject of this Agreement are taxes of every kind and description imposed in the Contracting Parties.

2.This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

3.This Agreement shall not apply to taxes imposed in the Republic of Panama by municipalities or other political subdivisions.

6

Prop. 2012/13:88

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

a)”Panama” avser, när uttrycket används i geografisk betydelse, Republiken Panamas territorium, innefattande inre vatten, luftrum och territorialvatten, samt varje område utanför territorialvattnet inom vilket Republiken Panama, i överensstämmelse med folkrättens regler och vid tillämpning av nationell rätt, utövar, eller i framtiden kan utöva, jurisdiktion eller suveräna rättigheter såvitt avser havsbottnen, dess underlag och vattnet där över, samt dess naturtillgångar,

b)”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c)”avtalsslutande part” avser Sverige eller Panama beroende på sammanhanget,

d)”behörig myndighet” avser

1)i Panama, ekonomi- och finansministeriet eller dettas befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

2)i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

e) ”person” inbegriper fysisk

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:

a)the term ”Panama”, when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of Panama, including inland waters, its airspace and the territorial sea, and any area outside the territorial sea within which, in accordance with International Law and on application of its domestic legislation, the Republic of Panama exercises, or may exercise in the future, jurisdiction or sovereign rights with respect to the seabed, its subsoil and superjacent waters, and their natural resources;

b)the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

c)the term ”Contracting Party” means Sweden or Panama as the context requires;

d)the term ”competent authority” means:

(i) in Panama, the Ministry of Economy and Finance or its authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement;

person, bolag och annan personsammanslutning,

f)”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

g)”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

h)”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som representerar majoriteten av rösterna i och värdet av bolaget,

i)”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens om,

j)”kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva investeringar oavsett juridisk form. ”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem” avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt investeringssystem vars andelar, aktier eller andra rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av allmänheten. An- delar, aktier eller andra rättigheter

ifonden eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp, försäljning eller inlösen inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad krets av investerare,

k)”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal,

l)”anmodande part” avser den avtalsslutande part som begär

individual, a company and any other body of persons;

f)the term ”company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

g)the term ”publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold ”by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

h)the term ”principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

i)the term ”recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

j)the term ”collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term ”public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed ”by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

k)the term ”tax” means any tax to which the Agreement applies;

l)the term ”requesting Party” means the Contracting Party

Prop. 2012/13:88

8

upplysningar,

m)”anmodad part” avser den avtalsslutande part som har anmodats att lämna upplysningar,

n)”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna begärda upplysningar,

o)”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande, handling eller annan dokumentation oavsett form,

p)”skattebrottsärenden” avser skatteärenden som omfattar handlande, vilket enligt strafflagstiftningen i den anmodande parten kan bli föremål för åtal,

q)”strafflagstiftning” avser all strafflagstiftning som benämns som sådan i intern lagstiftning oberoende av om den innefattas i

skattelagstiftningen, strafflagstiftningen eller andra författningar.

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning

m)the term ”requested Party” means the Contracting Party requested to provide information;

n)the term ”information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

o)the term ”information” means any fact, statement or record in any form whatever;

p)the term ”criminal tax matters” means tax matters involving any conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;

q)the term ”criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den anmodade parten.

2.Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte har behov av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål – vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de begärda upplysningarna.

3.Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten – i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

4.Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har befogenhet att genom dess behöriga myndigheter på begäran och för de ändamål som anges i artikel 1 i avtalet, inhämta och lämna:

a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar

iegenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare,

b) upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 – upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om stiftare, förvaltare och förmånstagare; i fråga om stiftelser, upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer. Detta

would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2.If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3.If specifically requested by the competent authority of a requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4.Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, ”Anstalten” and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees, and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council, and beneficiaries. Further, this Agree-

Prop. 2012/13:88

10

avtal medför inte skyldighet för de avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför oproportionerligt stora svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga myndigheten i den anmodade parten lämna följande upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna kan antas vara relevanta:

a)identiteten på den person eller de personer som är föremål för utredning eller undersökning,

b)uppgift om de begärda upplysningarna, däri inbegripet deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den anmodande parten önskar att få upplysningarna från den anmodade parten,

c)de beskattningsperioder för vilka upplysningar begärs,

d)det beskattningsändamål för vilket upplysningarna efterfrågas,

e)skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av person inom den anmodade partens jurisdiktion,

f)såvitt det är känt, namn och adress på person som kan antas inneha de begärda upplysningarna,

g)uppgift om att begäran är i överensstämmelse med lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion – skulle kunna

ment does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the requesting Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

a)the identity of the person or persons under examination or investigation;

b)a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting Party wishes to receive the information from the requested Party;

c)the taxable periods for which the information is requested;

d)the tax purpose for which the information is sought;

e)grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

f)to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

g)a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to

Prop. 2012/13:88

11

inhämta upplysningarna enligt lagstiftning eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,

h)uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten:

a)Till den behöriga myndigheten i den anmodande parten skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den anmodande parten om eventuella brister

ibegäran.

b)Om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har kunnat inhämta och lämna de

begärda upplysningarna inom 90 dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna, ska den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger eller skälen för dess vägran.

tive practice and that it is in conformity with this Agreement; h) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to

disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the requesting Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

a)Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

b)If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

1. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller lämna

upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation:

a)förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller

b)förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

5. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande parten har begärt upplysningarna för admi-

information that the requesting Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2.The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3.The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4.The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

5.A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6.The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or

Prop. 2012/13:88

13

nistration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the requesting Party in the same circumstances.

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens jurisdiktion som har befattning med beskattning eller uppbörd av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan institution eller myndighet inom den anmodande partens jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Party and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other entity or authority within the jurisdiction of the requesting Party without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska komma överens om fördelningen av

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the competent

14

uppkomna kostnader för handräckning.

Artikel 9

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpning av artikel 5.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse med stöd av denna artikel.

authorities of the Contracting Prop. 2012/13:88 Parties.

Article 9

Mutual agreement procedure

1.Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavor to resolve the matter by mutual agreement.

2.In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Article 5.

3.The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Artikel 10

Ikraftträdande

1.De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och tillämpas

a)i skattebrottsärenden, från och med dagen för ikraftträdandet,

b)i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer på dagen

Article 10

Entry into force

1.Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

a) for criminal tax matters, from the date of entry into force;

b) for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax

för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

which the Agreement enters into Prop. 2012/13:88 force.

1.Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2.I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna

iartikel 7 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i London den 12 november 2012, i två exemplar på svenska, spanska och engelska språken, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna, ska den engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Nicola Clase

För Republiken Panamas regering

Luis Laguerre

1.This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Contracting Party. In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

2.In the event of termination, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 7 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement.

Done at London this 12th day of November 2012, in duplicate in the Swedish, the Spanish and the English languages, each text being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall prevail.

For the Government of the

Kingdom of Sweden

Nicola Clase

For the Government of the

Republic of Panama

Förhandlingar om informationsutbytesavtal med Panama har förts under 2012. Ett utkast till avtal färdigställdes i augusti 2012. Utkastet var upprättat på engelska. En svensk och en spansk text har därefter upprättats. Den engelska och den svenska texten har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades i London den 12 november 2012.

Ett förslag till lag om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas det avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden som undertecknades den 12 november 2012 i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Avtalet mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket tillstyrker förslaget till avtal.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Panama. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Panama.

4.1Lagförslaget

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalet är upprättat på engelska, svenska och spanska. Den engelska och den svenska texten framgår av bilagan till lagen. Den spanska texten finns tillgänglig i Utrikesdepartementet.

Enligt artikel 10 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet

17

kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att Prop. 2012/13:88 lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4.2Informationsutbytesavtalets innehåll

Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Modellavtalet har utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD-länder och från Aruba, Bahrain, Bermuda, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, San Marino och Seychellerna.

Modellavtalet publicerades 2002 och syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1 Avtalets syfte och tillämpningsområde

tecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som Prop. 2012/13:88 anges i artikel 3.1. Av punkt 3 framgår att avtalet inte ska tillämpas på

skatter som tas ut i Panama av kommuner eller andra politiska underavdelningar. Bestämmelsen, som tillkom på begäran av Panama, medför att den panamanska behöriga myndigheten saknar rätt att från den svenska behöriga myndigheten inhämta upplysningar rörande de aktuella skatterna. Avsikten är inte att någon motsvarande begränsning ska gälla för den svenska behöriga myndigheten.

4.2.2Definitioner

Artikel 4 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Definitionerna överensstämmer i huvudsak med motsvarande definitioner i modellavtalet.

4.2.3Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I artikel 5.1 finns den allmänna bestämmelsen att den behöriga myndigheten i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska lämnas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den anmodade parten.

Av artikel 5.2, som kompletterar artikel 5.1, framgår att den anmodade parten ska vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna. Vad som avses med ”åtgärder för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 4.1 n).

Enligt artikel 5.3 ska behörig myndighet i den anmodade parten på begäran, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt denna parts interna lagstiftning, lämna upplysningar i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

I artikel 5.4 anges att parterna ska säkerställa att de, för de ändamål som anges i artikel 1, har befogenhet att på begäran inhämta och lämna sådana upplysningar som närmare anges i punkterna a) och b). I punkt a) anges att de behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare. Enligt artikel 5.4 b) ska de behöriga myndigheterna vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet upplysningar om alla sådana personer i en ägarkedja. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare. I fråga om stiftelser ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer.

Artikel 5.5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran

om upplysningar ska innehålla.

19

bekräfta mottagandet av en begäran och bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

4.2.4Möjlighet att avslå en begäran

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar finns införda i artikel 6. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. I artikel 6.1 anges att den anmodade parten inte har någon skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Vidare anges att en begäran får avslås när den inte har gjorts i överensstämmelse med avtalet.

I artikel 6.2 anges att avtalet inte ska medföra skyldighet att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska dock inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i artikel 5.4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller utgör information om ägarförhållanden.

Artikel 6.3 innebär begränsningar i skyldigheten att lämna ut upplysningar som röjer hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud i samband med juridisk rådgivning.

I artikel 6.4 anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn.

I artikel 6.5 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

Syftet med artikel 6.6 är att förhindra att avtalet tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering av medborgare i den anmodade parten. Enligt bestämmelsen får den anmodade parten avslå en begäran om upplysningar om dessa begärs av den anmodande parten för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

4.2.5Sekretess

Artikel 7 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikeln anges att alla upplysningar som tas emot av en part med stöd av avtalet ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part. Vidare anges i artikeln att sådana upplysningar endast får yppas för personer eller myndigheter inom den partens jurisdiktion som har befattning med beskattning eller uppbörd,

exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande

20

avseende de skatter som omfattas av avtalet. Av artikeln framgår vidare Prop. 2012/13:88 att uppgifterna endast får användas för angivna ändamål och att uppgif-

terna får yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande. Av artikeln framgår också att upplysningarna inte får yppas för annan institution eller myndighet inom den anmodande partens jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Avtalet tar sikte på såväl den situationen att en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra parten biträder den svenska myndigheten.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor, som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende, följas av svenska myndigheter oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av bestämmelsens första stycke framgår att sekretess enligt 27 kap. 1–4 §§ OSL för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Sekretess gäller enligt andra stycket samma bestämmelse, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 27 kap. 1–4 §§ OSL för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt andra stycket, får enligt bestämmelsens tredje stycke de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket OSL inte tillämpas i strid med avtalet. Av bestämmelsens fjärde stycke framgår att för uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för denna artikel omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § OSL. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

4.2.6Kostnader

Enligt artikel 8 ska de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter komma överens om fördelningen av de kostnader som uppkommer med

21

anledning av en begäran om handräckning. Bestämmelsen överensstäm- Prop. 2012/13:88 mer i huvudsak med modellavtalet.

4.2.7Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 9.

4.2.8Slutbestämmelser

Artiklarna 10 och 11 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 10 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet från och med dagen för ikraftträdandet. I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller om beskattningsår saknas, på skatteanspråk som uppkommer dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

5 Konsekvenser för de offentliga finanserna

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Panama.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

22

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2013.

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Arnholm

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition 2012/13:88 Informationsutbytesavtal med Panama.

Prop. 2012/13:88

23