Regeringens proposition 2012/13:67

Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga Prop.
dimensionens partnerskap för hälsa och socialt 2012/13:67
välbefinnande (NDPHS)  

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 februari 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett av Sveriges regering ingånget avtal om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS). Vidare föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och sekretariatet för NDPHS. Enligt avtalet ska sekretariatet och dess tjänstemän samt familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll beviljas immunitet och privilegier i Sverige. Regeringen ska täcka sekretariatets kostnader för kontorshyra. Slutligen föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Prop. 2012/13:67

2

Innehållsförteckning  
1 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet  
  och privilegier i vissa fall.................................................................. 4
2 Ärendet och dess beredning .............................................................. 5
3 Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt  
  välbefinnande (NDPHS) ................................................................... 5
4 Avtalens innehåll .............................................................................. 6
5 Godkännande av avtalen ................................................................. 10
6 Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i  
  vissa fall .......................................................................................... 10
7 Kostnader........................................................................................ 11
Bilaga 1 AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE  
  SECRETARIAT OF THE NORTHERN DIMENSION  
  PARTNERSHIP IN PUBLIC HEALTH AND SOCIAL  
  WELL-BEING, NDPHS....................................................... 12
Bilaga 2 AVTAL OM INRÄTTANDE AV ETT  
  SEKRETARIAT FÖR NORDLIGA DIMENSIONENS  
  PARTNERSKAP FÖR HÄLSA OCH SOCIALT  
  VÄLBEFINNANDE, NDPHS.............................................. 17
Bilaga 3 Agreement between the Government of Sweden and  
  the Secretariat of the Northern Dimension Partnership  
  in Public Health and Social Well-being (NDPHS)  
  concerning the immunity and privileges of the  
  Secretariat and its staff.......................................................... 22
Bilaga 4 Avtal mellan Sveriges regering och sekretariatet för  
  Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och  
  socialt välbefinnande om immunitet och privilegier för  
  sekretariatet och dess personal.............................................. 31
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 ...... 39
1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2012/13:67

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (avsnitt 6),

2.godkänner avtalet mellan Sveriges regering och sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal (avsnitt 6),

3.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

3

Prop. 2012/13:67

4

2Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall1 ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

    Bilaga2
   
Immunitet och/eller privilegier gäller för Tillämplig internatio-
följande   nell överenskommelse
Internationella organ Fysiska personer  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

72. Sekretariatet för Personer med tjänst Avtal den 6 februari
Nordliga dimen- hos eller uppdrag av 2013 mellan Sveriges
sionens partnerskap sekretariatet samt regering och sekre-
för hälsa och socialt deras familjemedlem- tariatet för Nordliga
välbefinnande mar     dimensionens partner-
(NDPHS)         skap för hälsa och
            socialt välbefinnande

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1Lagen omtryckt 1994:717.

2Senaste lydelse 2012:406 (jfr 2012:407).

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2012/13:67

Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS), som är ett av fyra partnerskap under det politiska ramverket Nordliga dimensionen, bildades den 27 oktober 2003 i syfte att genom konkret samarbete förbättra hälsa och social situation i det bredare Östersjöområdet, samt att stimulera och underlätta ett större ryskt engagemang i ett nordeuropeiskt samarbete. NDPHS har sedan tillkomsten haft status som ett projekt under Östersjöstaternas råd, som är ett politiskt forum för regionalt mellanstatligt samarbete i östersjöregionen.

Regeringen undertecknade den 25 november 2011 ett avtal om inrättande av ett sekretariat för NDPHS, bilaga 1. Avtalet har trätt i kraft och sekretariatet för NDPHS har därmed fått status som juridisk person. Enligt avtalet ska sekretariatet ha sitt säte i Sverige.

Efter förhandlingar mellan representanter för svenska regeringen och sekretariatet har parterna kommit överens om ett avtal om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal (värdlandsavtal). Regeringen beslutade den 31 januari 2013 att värdlandsavtalet skulle undertecknas, vilket skedde den 6 februari 2013 med reservation för riksdagens godkännande. Avtalet finns i bilaga 3.

Lagrådet

Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

NDPHS uppdrag är att främja en hållbar utveckling av den nordliga dimensionen genom att förbättra människors hälsa och socialt välbefinnande. Partnerskapet syftar till att bidra till denna process genom att intensifiera samarbetet, att bistå partners och deltagare i kapacitetsuppbyggnad och genom att öka graden av samordning mellan internationella aktiviteter inom den nordliga dimensionen. I arbetet med att uppnå dessa mål fokuserar NDPHS partners på att öka den politiska och administrativa samstämmigheten mellan länderna i den nordliga dimensionens område, att minska deras sociala och ekonomiska skillnader, och att förbättra människors totala livskvalitet.

NDPHS, vars sekretariat är förlagt till Stockholm, har tio partnerstater; Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. Därutöver finns nio partnerorganisationer; EU- kommissionen, Nordiska Ministerrådet, Världshälsosekretariatet (WHO), Internationella arbetssekretariatet (ILO), International Organisation for Migration (IOM), FN:s aids-program (UNAIDS), Baltic Sea States

5

Prop. 2012/13:67 Subregional Co-operation (BSSSC), Barents Euro-Arktiska Råd (BEAC) och Östersjöstaternas Råd (CBSS).

5 Avtalens innehåll

Avtalet om inrättande av partnerskapets sekretariat

Av avtalet framgår att parterna (undertecknande partnerstater i NDPHS) är överens om att inrätta partnerskapets sekretariat som ett internationellt rättssubjekt (artikel 1). Sekretariatet ska ha status som juridisk person i värdlandet (artikel 2). Alla beslut i sekretariatet ska fattas med konsensus, om inte annat anges i avtalet (artikel 3). Sekretariatet ska ha sitt säte i Sverige (artikel 4). Ett värdlandsavtal ska ingås mellan sekretariatet och värdlandet Sverige. I avtalet ska sekretariatets immunitet och privilegier fastställas i enlighet med vad som bedöms vara nödvändigt för att sekretariatet ska kunna utöva sin verksamhet (artikel 5). Sekretariatets huvuduppgift ska vara att bistå NDPHS ämbetsmannakommitté med administrativt, analytiskt och annat stöd samt att säkra kontinuiteten för och samordningen av arbetet i NDPHS (artikel 6). Sekretariatet ska bestå av en direktör och, utifrån tillgängliga ekonomiska resurser, det antal medarbetare som krävs för att det framgångsrikt ska kunna utföra sina uppgifter. Parterna ska utse sekretariatets direktör. Detaljerade personalföreskrifter ska utarbetas av direktören och godkännas av parterna (artikel 7). Direktören ska varje budgetår utarbeta en ekonomisk rapport och ett budgetförslag som ska godkännas av parterna. Sekretariatet ska granskas av en oberoende revisor som utses av NDPHS ämbetsmannakommitté. Detaljerade bestämmelser om de ekonomiska frågorna ska anges i sekretariatets finansreglemente, som ska utarbetas av sekretariatets direktör och godkännas av parterna. Parterna ska varje år bidra ekonomiskt till sekretariatet enligt en betalningsformel där ett större bidrag är 2,6 gånger större än ett mindre bidrag. Sverige samt fem andra partnerstater ska ge det större bidraget (artikel 8). Tvister om tolkningen eller tillämpningen av avtalet ska avgöras genom förhandling mellan parterna (artikel 9). Parterna får ändra avtalet genom ett närmare angivet förfarande (artikel 10). Varje medlemsstat i NDPHS kan, enligt ett närmare angivet förfarande, ansluta sig till avtalet sedan det trätt i kraft (artikel 11). Parterna ska underrätta depositarien när nödvändiga nationella rättsliga förfaranden för avtalets ikraftträdande är avslutade. Avtalet träder i kraft sextio dagar efter den dag då depositarien tog emot den sjätte underrättelsen. För varje part som uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av avtalet efter dagen då den sjätte underrättelsen togs emot av depositarien träder avtalet i kraft sextio dagar efter att parten har deponerat sin underrättelse om att de nationella rättsliga förfarandena är avslutade. Depositarien ska informera parterna om vilken dag avtalet träder i kraft (artikel 12). Varje part kan frånträda avtalet genom en skriftlig underrättelse till depositarien (artikel 13). Ryska federationen ska vara depositarie för avtalet (artikel 14).

6

Värdlandsavtalet Prop. 2012/13:67

Mellan en mellanstatlig organisation och regeringen i det land där organisationen har sitt huvudsakliga säte ingås regelmässigt ett s.k. värdlandsavtal, även kallat högkvartersavtal. Värdlandsavtalet reglerar frågor om immunitet och undantagsförmåner för organisationen och dess personal.

Sekretariatets status samt immunitet för sekretariatet, dess lokaler och kommunikationer (art. II, III, IV och XII)

Sekretariatet ska ha status som juridisk person i värdlandet och ha de befogenheter som är nödvändiga för att kunna utöva verksamheten och uppfylla sina mål. Regeringen åtar sig att bistå sekretariatet med att finna lämpliga lokaler för dess kontor och att täcka sekretariatets hyreskostnader för dessa.

Sekretariatet, dess egendom och tillgångar ska ha immunitet mot alla  
former av rättsliga åtgärder i Sverige. Direktören kan dock i enskilda fall  
besluta att häva sådan immunitet.  
Sekretariatets lokaler är okränkbara liksom även bostäderna för de  
tjänstemän som har full diplomatisk immunitet enligt Wienkonventionen,  
såvida en sådan befattningshavare inte är svensk medborgare eller bosatt  
i Sverige omedelbart före anställningens början. För att svenska myndig-  
heter ska få tillträde krävs det att direktören lämnat sitt tillstånd. Vid eld-  
svåda eller annan svår olycka som kräver omedelbara åtgärder anses det  
dock ett sådant medgivande finns.  
I avtalet åtar sig regeringen att se till att svenska myndigheter vidtar  
nödvändiga åtgärder för att ge sekretariatets lokaler och personal  
säkerhet och skydd samt vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att  
sekretariatet får tillgång till allmännyttiga tjänster såsom telefon,  
radio/telegraf, telefax och post på samma sätt som diplomatiska  
representationer vanligen får. Vidare är sekretariatets arkiv, dess data-  
lagrade information, ljudupptagningar, foto och film samt andra hand-  
lingar som tillhör eller innehas av sekretariatet okränkbara. Slutligen är  
sekretariatets korrespondens, kommunikationer och kurirer okränkbara.  
Viseringsfrågor och frågor om immunitet för sekretariatets personal  
(art. V och VI)  
En tjänsteman vid sekretariatet har immunitet mot rättsliga åtgärder för  
muntliga och skriftliga uttalanden som de gjort i tjänsten liksom när det  
gäller åtgärder som vidtagits i tjänsten. Denna immunitet består även  
sedan tjänstemannen lämnat sin tjänst vid sekretariatet. Alla dokument,  
datalagrad information, ljudupptagningar, foto, film och andra handlingar  
som rör tjänstemannens verksamhet och som finns i tjänstemannens  
besittning ska vara okränkbara. Tjänstemannen är vidare befriad från  
nationell tjänsteplikt och är tillsammans med sina familjemedlemmar  
undantagen från svenska allmänna invandringsregler och regler om  
utlänningsregistrering. I samband med inflyttning till Sverige för tjänsten  
vid sekretariatet får en tjänsteman utan tull- eller andra införselavgifter  
införa möbler och personliga tillhörigheter, inklusive ett motorfordon per  
tjänsteman och partner. 7
 

Prop. 2012/13:67 För direktören gäller, såvida han eller hon inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningens början, att han eller hon tillsammans med sina familjemedlemmar som ingår i hushållet ska ha den immunitet och de privilegier som diplomatiska företrädare vanligen har enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Immuniteten ska inte gälla vid civilrättslig talan av tredje man om skadestånd på grund av olyckshändelse förorsakad av framfört motorfordon eller annat transportmedel eller när det gäller trafikförseelse där ett sådant fordon är inblandat.

Regeringen förbinder sig vidare att i enlighet med EU:s viseringskodex utfärda visering utan avgift för denna personkrets liksom för medlemmar av den årliga partnerskapskonferensen, ämbetsmannakommitté och varje annan kommitté som har inrättats av organisationen, personer som har utsetts av partnerstaterna eller partnerorganisationerna att företräda dem vid tjänsteärenden vid sekretariatet, experter som utför uppdrag åt sekretariatet, och personer som har inbjudits till sekretariatet av direktören.

För att underlätta för regeringen att uppfylla sina åtaganden i detta avseende ska direktören så långt det är möjligt före deras ankomst till Sverige meddela regeringen namnen på sådana personer.

Befrielse från skatter och avgifter (art. III och VI)

De stater som är medlemmar i en mellanstatlig organisation accepterar inte att deras bidrag delvis går in i värdlandets statskassa. Detta är bakgrunden till en etablerad princip att mellanstatliga organisationer har vissa skatteundantag. Därför ska enligt avtalet sekretariatet vara befriad från alla direkta skatter. För skatter som rätteligen är avgifter för utförda tjänster från det allmännas sida gäller dock inte denna skattebefrielse. Vidare är sekretariatet befriat från att betala arbetsgivaravgifter för personalen samt tull- och importavgifter.

Enligt avtalet är sekretariatets tjänstemän befriade från skatt och allmänna socialförsäkringsavgifter (t.ex. allmänna pensionsavgifter) på förmåner och ersättning som utbetalas av sekretariatet. Befrielsen från skatt gäller dock inte tjänstemän som är svenska medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid sekretariatet. Regeringen förbinder sig att ge ett särskilt ekonomiskt bidrag till sekretariatet med ett belopp som är lika stort som skatten på förmåner och ersättningar från sekretariatet som betalas av de den personal som inte är undantagen skattskyldighet. Den summa som de i personkretsen som är svenska medborgare eller som är bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid sekretariatet betalar i skatt, återgår således till sekretariatet.

När det gäller indirekta skatter på varor som inköpts eller tjänster som utförts för sekretariatets verksamhet gäller skattebefrielse för sekretariatet i enlighet med vad som fastställts i svensk lagstiftning. Enligt nu gällande reglering är kostnader för kontorsutrustning och installationer, tryckt material, utrustning för motorfordon, service och installationer på lokaler och fordon, telefonservice, el, vatten och avlopp, sophämtning, bevakning och säkerhetsarrangemang undantagna från skatt. Även kostnader för bensin, alkohol och tobak är skattebefriade. Andra varor och tjänster, som t.ex. kopieringspapper och juridiska tjänster, är däremot inte

undantagna.

8

Syftet med immunitet och privilegier (art. VII) Prop. 2012/13:67

Immunitet och undantagsförmåner medges endast för att sekretariatets mål och syften ska kunna uppnås effektivt, och inte för att gynna den enskilde tjänstemannen. Immuniteten kan därför hävas om den kan anses hindra rättvisans gång. Beslut om hävande av immuniteten fattas i fråga om en tjänsteman av direktören, och i fråga om direktören av NDPHS ämbetsmannakommitté.

De personer som har immunitet och undantagsförmåner enligt avtalet är givetvis alltid skyldiga att följa svenska lagar, om dessa inte inverkar på de förmåner som har beviljats enligt avtalet.

Socialförsäkringsskydd och arbetsrätt (art. VIII och XIII)

Eftersom sekretariatet inte är skyldigt att betala socialförsäkringsavgifter för sina anställda, omfattas dessa inte av det svenska socialförsäkringssystemet. Enligt avtalet ska därför sekretariatet se till att personalen och familjemedlemmar som ingår i personalens hushåll omfattas av en tillfredsställande social trygghet, något som normalt förverkligas genom ett försäkringsbaserat system. En tjänstemans familjemedlemmar ska dock ha rätt till svenska socialförsäkringsförmåner om familjemedlemmarna var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid sekretariatet.

Bestämmelserna om att det svenska socialförsäkringssystemet inte är tillämpligt ska dock inte gälla för socialförsäkringsförmåner som hänför sig till inkomst från förvärvsverksamhet i Sverige vid sidan av sekretariatet.

Det föreskrivs i avtalet att tjänstemännens anställningskontrakt ska hänvisa till en mekanism för att lösa tvister mellan sekretariatet och tjänstemännen om deras anställning. Eftersom sekretariatet har immunitet mot rättsliga åtgärder från svenska myndigheters sida, är det av vikt att en sådan rättslig mekanism finns och att det i avtalet föreskrivs att sekretariatet förbinder sig att verkställa varje beslut som fattas i enlighet med ett sådant rättsligt förfarande.

Tillgång till hälso- och sjukvård, barnomsorg och utbildning m.m.(art. IX, X och XI)

Tjänstemän vid sekretariatet och deras familjemedlemmar, som utgör del av deras respektive hushåll och som är folkbokförda i Sverige, har tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra bosatta i Sverige. Andra tjänstemän vid sekretariatet jämte familjemedlemmar som ingår i deras hushåll ska vara täckta av lämpliga arrangemang gällande hälso- och sjukvård som sekretariatet svarar för.

Barn till en tjänsteman vid sekretariatet, som är folkbokförd i Sverige, har tillträde till kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem på samma villkor som övriga barn i hemkommunen.

Familjemedlemmar till en tjänsteman vid sekretariatet, som är folkbokförd i Sverige, har tillträde till obligatorisk skola och gymnasieskola i enlighet med svensk lag.

9

Prop. 2012/13:67 6 Godkännande av avtalen

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sveriges regering och sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal.

Skälen för regeringens förslag: Enligt 9 kap. 8 § andra stycket regeringsformen får regeringen inte, utan att riksdagen har medgett det, ta upp lån eller göra andra ekonomiska åtaganden för staten. Avtalet om inrättande av partnerskapets sekretariat innehåller en förpliktelse för Sverige att varje år ge ett ekonomiskt bidrag till sekretariatet enligt en viss beräkningsgrund (artikel 8.5). Avtalet behöver således godkännas av riksdagen.

Immunitet innebär att talan inför domstol eller en ansökan om verkställighet ska avvisas. Privilegier (undantagsförmåner) innebär vissa undantag från nationell lagstiftning. Sekretariatet bör tillerkännas immunitet och andra privilegier för att kunna fullgöra sin målsättning på ett för värdlandet oberoende sätt. Den immunitet och de privilegier som sekretariatet och dess personal får enligt värdlandsavtalet motsvarar i huvudsak vad som gäller för andra internationella organisationer av liknande karaktär. För att avtalet ska träda i kraft krävs riksdagens godkännande.

7Ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Regeringens förslag: Lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska omfatta sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande.

Skälen för regeringens förslag: För att värdlandsavtalets bestämmelser om immunitet och privilegier ska bli gällande inför svenska domstolar och myndigheter måste de införlivas med svensk rätt.

Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ och personer med anknytning till sådana organ regleras i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § nämnda lag har vissa i en bilaga till lagen angivna organ och personer med anknytning till dessa organ immunitet och privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Immuniteten och privilegierna gäller i den utsträckning som framgår av avtalet.

Bilagan till lagen om immunitet och privilegier i vissa fall bör

kompletteras så att sekretariatet för NDPHS samt personer med tjänst hos

10

eller uppdrag av sekretariatet och deras familjemedlemmar får immunitet Prop. 2012/13:67 och privilegier i enlighet med värdlandsavtalet.

Värdlandsavtalet ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna procedurer. Det träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter den månad då parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats. Med hänsyn till att det inte redan nu säkert kan anges när avtalet blir bindande för Sverige bör den föreslagna lagändringen träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

8 Kostnader

Några direkta offentligfinansierade effekter bedöms inte följa av avtalen.

11

Prop. 2012/13:67

Bilaga 1

12

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND, THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ICELAND, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND,

THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN

ON THE ESTABLISHMENT OF THE SECRETARIAT OF THE NORTHERN DIMENSION PARTNERSHIP IN PUBLIC HEALTH AND SOCIAL WELL-BEING, NDPHS

The Government of the Republic of Estonia, the Government of the Republic of Finland, the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Republic of Iceland, the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Lithuania, the Government of the Kingdom of Norway, the Government of the Republic of Poland, the Government of the Russian Federation and, the Government of the Kingdom of Sweden, hereinafter referred to as ”the Parties,”

TAKING INTO ACCOUNT that the NDPHS, as defined in the

Declaration Concerning the Establishment of a Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (the Oslo Declaration), adopted at the Ministerial Meeting in Oslo on 27 October 2003, has since 2004 been served by the highly appreciated secretariat service hosted by the Council of the Baltic Sea States Secretariat,

HAVING REGARD to the Oslo Declaration of 2003 and the

Memorandum of Understanding Concerning the Establishment of a Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being signed at the ministerial-level Annual Partnership Conference in Oslo on 25 November 2009, in both of which the Partners expressed the intent and interest to establish a permanent Secretariat,

AFFIRMING that all references to the Partnership’s structures and procedures shall be interpreted according to the Oslo Declaration, and, in particular, that the “Partners” refers to the eligible partners as defined in Article 2 of the Oslo Declaration and the “CSR” refers to the Committee of Senior Representatives, the regular co-ordination mechanism of the Partnership, consisting of senior representatives appointed by each Partner.

The Parties have agreed as follows: Prop. 2012/13:67
Article 1 – Establishment Bilaga 1
 
The Parties hereby establish the Secretariat of the Northern Dimension  
Partnership in Public Health and Social Well-being (hereinafter referred  
to as the Secretariat) as an international legal entity.  
Article 2 – Juridical Personality  
The Secretariat shall possess full juridical personality in the Host  
Country and enjoy such capacities as may be necessary to exercise its  
functions and fulfil its objectives, including the capacity to contract, to  
acquire and dispose of movable and immovable property and to institute  
and participate in legal proceedings.  
Article 3 – Decision Making  
All decisions shall be made by consensus between the Parties, unless  
otherwise provided for in this Agreement.  
Article 4 – Seat  
The seat of the Secretariat shall be in Sweden.  
Article 5 – Host Country Agreement  
A separate agreement shall be concluded between the Secretariat and the  
Host Country (hereinafter referred to as the Host Country Agreement).  
The Host Country Agreement shall determine privileges and immunities  
of the Secretariat as deemed necessary for the exercise of its functions.  
Article 6 – Aims and Functions of the Secretariat  

1.The main function of the Secretariat is to provide administrative, analytical and other support to the NDPHS Committee of Senior Representatives (CSR) and to ensure the continuity and coordination of the work of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being. In addition, the Parties may assign the Secretariat with other tasks, as appropriate.

2.Detailed aims and functions of the Secretariat are set out in the Terms of Reference.

Article 7 – Personnel

1. The Secretariat shall be composed of a Director and, within the financial resources available, such number of other Staff Members as the successful performance of its tasks will require.

13

Prop. 2012/13:67 2. The Director of the Secretariat shall be appointed by the Parties. The Bilaga 1 CSR Chair is authorized to sign the employment contract with the Director of the Secretariat on behalf of the Parties. Other Staff Members of the Secretariat shall be appointed by the Director of the Secretariat at

the approval of the Parties.

3.The Director of the Secretariat and other Staff Members shall be appointed on the basis of merits in a manner which takes account of geographical balance, gender and of the principle of rotation.

4.Detailed Staff Rules, Administrative Manual and Regulations are to be set out in a Personnel Handbook of the Secretariat, to be developed by the Director of the Secretariat and approved by the Parties.

Article 8 – Financial Contributions

1.The financial year of the Secretariat is the calendar year.

2.The Director of the Secretariat shall every budget year prepare a financial report and a draft budget to be approved by the Parties.

3.The Secretariat shall be audited by an independent Auditor appointed by the CSR.

4.Detailed regulations on the financial matters shall be set out in the Financial Rules of the Secretariat, to be developed by the Director of the Secretariat and approved by the Parties.

5.The Parties shall provide annual financial contributions required for the Secretariat according to the following payment formula: a larger contribution shall be 2.6 times a smaller contribution. Larger contributors are: Finland, Germany, Norway, Poland, the Russian Federation and Sweden; and smaller contributors are: Estonia, Iceland, Latvia and Lithuania. Before approving a new Party to the Agreement, the existing Parties shall agree with that Party on the contribution level.

Article 9 – Settlement of Disputes

Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultations between the Parties.

Article 10 – Amendments

1.This Agreement may be amended by the Parties. A proposal to amend the Agreement shall be done in writing and communicated to the Depositary. The proposed amendment shall be communicated to all the Parties by the Depositary.

2.The amendment shall be adopted by consent by the Parties and shall enter into force on the sixtieth day after the notification of all Parties to

14

the Depositary of the completion of national legal procedures necessary Prop. 2012/13:67
for the amendment to enter into force. Bilaga 1

Article 11 – Accession

Any Partner of the NDPHS may at any time, after the entry into force of this Agreement, make a request to the Depositary to accede to this Agreement. The Depositary shall inform all Parties of such a request. If the request is approved by the Parties, the Agreement shall enter into force for the Partner in accordance with the procedure laid down in Article 12.1.

Article 12 – Entry into Force

1.The Parties shall notify in writing the Depositary of the completion of national legal procedures necessary for this Agreement to enter into force. The Agreement shall enter into force on the sixtieth day following the date of the receipt by the Depositary of the sixth such notification. For each Party expressing its consent to be bound by the Agreement after the date of receipt of the sixth such notification by the Depositary, the Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the deposit by such Party of its notification of the completion of national legal procedures.

2.The Depositary shall inform the Parties of the date of entry into force of the Agreement.

Article 13 – Withdrawal

1.Any Party may withdraw from this Agreement by a written notice submitted to the Depositary. A withdrawal from the NDPHS shall consequently result in a withdrawal from the Agreement. The withdrawal shall take effect at the end of the financial year following the year in which the Depositary received the notice.

2.The remaining Parties shall consult on the future existence and structure of the Secretariat.

Article 14 – Depositary

Russian Federation shall be the Depositary of this Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Saint-Petersburg on 25th of November 2011 in one original copy in English to be kept by the Depositary. The Depositary shall issue authenticated copies to all the Parties.

15

Prop. 2012/13:67 For the Government of the Republic of Estonia, Bilaga 1

For the Government of the Republic of Finland,

For the Government of the Federal Republic of Germany,

For the Government of the Republic of Iceland,

For the Government of the Republic of Latvia,

For the Government of the Republic of Lithuania,

For the Government of the Kingdom of Norway,

For the Government of the Republic of Poland,

For the Government of the Russian Federation,

For the Government of the Kingdom of Sweden

16

AVTAL MELLAN

REPUBLIKEN ESTLANDS REGERING, REPUBLIKEN FINLANDS REGERING, FÖRBUNDSPUBLIKEN TYSKLANDS REGERING, REPUBLIKEN ISLANDS REGERING, REPUBLIKENS LETTLANDS REGERING, REPUBLIKEN LITAUENS REGERING, KONUNGARIKET NORGES REGERING, REPUBLIKEN POLENS REGERING,

RYSKA FEDERATIONENS REGERING, KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

OM INRÄTTANDE AV ETT SEKRETARIAT FÖR NORDLIGA DIMENSIONENS PARTNERSKAP FÖR HÄLSA OCH SOCIALT VÄLBEFINNANDE, NDPHS

Republiken Estlands regering, Republiken Finlands regering, Förbundsrepubliken Tysklands regering, Republiken Islands regering, Republiken Lettlands regering, Republiken Litauens regering, Konungariket Norges regering, Republiken Polens regering, Ryska federationens regering och Konungariket Sveriges regering, nedan kallade parterna,

som beaktar att NDPHS, enligt definitionen i deklarationen om inrättande av Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (Oslodeklarationen) som antogs vid ministermötet i Oslo den 27 oktober 2003, sedan 2004 har administrerats av Östersjöstaternas råds mycket uppskattade sekretariat,

som beaktar Oslodeklarationen från 2003 och samförståndsavtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande som undertecknades på ministernivå vid den årliga partnerskapskonferensen i Oslo den 25 november 2009, vari medlemmarna i båda fallen uttryckte sin avsikt och sitt intresse för att inrätta ett permanent sekretariat,

som bekräftar att alla hänvisningar till partnerskapets strukturer och förfaranden ska tolkas i enlighet med Oslodeklarationen och, särskilt, att med medlem avses de berättigade medlemmar som anges i artikel 2 i Oslodeklarationen och med CSR avses ämbetsmannakommittén (Committee of Senior Representatives), som svarar för samordningen av verksamheten och som består av representanter utsedda av varje medlem,

har kommit överens om följande.

Prop. 2012/13:67

Bilaga 2

17

Prop. 2012/13:67 Artikel 1 – Inrättande
Bilaga 2 Parterna inrättar härmed sekretariatet för Nordliga dimensionens partner-
 
  skap för hälsa och socialt välbefinnande (nedan kallat sekretariatet) som
  ett internationellt rättssubjekt.

Artikel 2 – Juridisk person

Sekretariatet ska ha status som juridisk person i värdlandet och ha de befogenheter som är nödvändiga för att kunna utöva verksamheten och uppfylla sina mål, bland annat befogenheten att ingå avtal, förvärva och avyttra fast och lös egendom och inleda och delta i rättsliga förfaranden.

Artikel 3 – Beslutsfattande

Alla beslut ska fattas med konsensus, om inte annat anges i detta avtal.

Artikel 4 – Säte

Sekretariatet ska ha sitt säte i Sverige.

Artikel 5 – Värdlandsavtal

Ett separat avtal ska ingås mellan sekretariatet och värdlandet (nedan kallat värdlandsavtalet). I värdlandsavtalet ska sekretariatets immunitet och privilegier fastställas i enlighet med vad som bedöms vara nödvändigt för att sekretariatet ska kunna utöva sin verksamhet.

Artikel 6 – Sekretariatets syfte och funktioner

1. Sekretariatets huvuduppgift är att bistå med administrativt, analytiskt och annat stöd till NDPHS ämbetsmannakommitté (CSR) och att säkra kontinuiteten för och samordningen av arbetet i Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande. Parterna får även ge sekretariatet andra uppgifter som anses vara lämpliga.

2. Detaljerad information om sekretariatets syfte och funktioner anges i direktiven.

Artikel 7 – Personal

1. Sekretariatet ska bestå av en direktör och, utifrån tillgängliga ekonomiska resurser, det antal övriga medarbetare som krävs för att det framgångsrikt ska kunna utföra sina uppgifter.

2. Parterna ska utse sekretariatets direktör. Ordföranden för CSR har behörighet att för parternas räkning underteckna anställningsavtalet med sekretariatets direktör. Sekretariatets övriga medarbetare ska utses av sekretariatets direktör efter parternas godkännande.

18

3. Sekretariatets direktör och övriga medarbetare ska utses på grundval Prop. 2012/13:67
av sina meriter varvid geografisk jämvikt, en jämn könsfördelning och Bilaga 2
rotationsprincipen ska beaktas.  
4. Detaljerade bestämmelser för personalen, en administrativ handbok  
och föreskrifter ska ingå i sekretariatets personalhandbok, som ska  
utarbetas av sekretariatets direktör och godkännas av parterna.  

Artikel 8 – Ekonomiska bidrag

1.Sekretariatets räkenskapsår är kalenderåret.

2.Sekretariatets direktör ska för varje budgetår utarbeta en ekonomisk rapport och ett budgetförslag som ska godkännas av parterna.

3.Sekretariatet ska granskas av en oberoende revisor som utses av CSR.

4.Detaljerade bestämmelser om de ekonomiska frågorna ska anges i sekretariatets finansreglemente, som ska utarbetas av sekretariatets direktör och godkännas av parterna.

5.Parterna ska varje år bidra ekonomiskt till sekretariatet enligt följande betalningsformel: ett större bidrag ska vara 2,6 gånger större än ett mindre bidrag. De större bidragsgivarna är: Finland, Tyskland, Norge, Polen, Ryska federationen och Sverige och de mindre bidragsgivarna är: Estland, Island, Lettland och Litauen. Innan en ny part kan godkännas för anslutning till avtalet ska befintliga parter komma överens med den nya parten om bidragsnivån.

Artikel 9 – Tvistlösning

Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras genom förhandling mellan parterna.

Artikel 10 – Ändringar

1.Parterna får ändra detta avtal. Ett förslag om att ändra avtalet ska göras skriftligen och lämnas in till depositarien. Depositarien ska lämna in den föreslagna ändringen till alla parter.

2.Ändringen ska antas efter medgivande av parterna och träder i kraft sextio dagar efter att alla parter har underrättat depositarien om att de nödvändiga nationella rättsliga förfarandena för att ändringen ska träda i kraft är avslutade.

Artikel 11 – Anslutning

Varje medlem av NDPHS får, när detta avtal har trätt i kraft, när som helst lämna in en begäran till depositarien om anslutning till detta avtal. Depositarien ska informera alla parter om en sådan begäran. Om begäran

19

Prop. 2012/13:67 godkänns av parterna träder avtalet i kraft för medlemmen i enlighet med
Bilaga 2 det förfarande som anges i artikel 12.1.
  Artikel 12 – Ikraftträdande
  1. Parterna ska skriftligen underrätta depositarien om att nödvändiga
  nationella rättsliga förfaranden för att detta avtal ska träda i kraft är
  avslutade. Avtalet träder i kraft sextio dagar efter den dag då depositarien
  tog emot den sjätte underrättelsen. För varje part som uttrycker sitt
  samtycke till att vara bunden av avtalet efter dagen då den sjätte
  underrättelsen togs emot av depositarien träder avtalet i kraft sextio dagar
  efter att parten har deponerat sin underrättelse om att de nationella
  rättsliga förfarandena är avslutade.
  2. Depositarien ska informera parterna om vilken dag avtalet träder i
  kraft.
  Artikel 13 – Frånträde
  1. Varje part får frånträda avtalet genom en skriftlig underrättelse till
  depositarien. Ett frånträde av NDPHS innebär även att avtalet frånträds.
  Frånträdet träder i kraft i slutet av det räkenskapsår som följer på det år
  då depositarien tog emot underrättelsen.
  2. Återstående parter ska samråda om sekretariats framtida funktion och
  struktur.
  Artikel 14 – Depositarie
  Ryska federationen ska vara depositarie för detta avtal.
  Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
  befullmäktigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.
  Upprättat i Sankt Petersburg den 25 november 2011 i ett original på
  engelska som ska förvaras hos depositarien. Depositarien ska framställa
  bestyrkta kopior till alla parter.
  För Republiken Estlands regering
  För Republiken Finlands regering
  För Förbundsrepubliken Tysklands regering
  För Republiken Islands regering
  För Republiken Lettlands regering
  För Republiken Litauens regering
20 För Konungariket Norges regering
  Prop. 2012/13:67
För Republiken Polens regering Bilaga 2
För Ryska federationens regering  
För Konungariket Sveriges regering  

21

Prop. 2012/13:67

Bilaga 3

Agreement between the Government of Sweden and the Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing (NDPHS) concerning the immunity and privileges of the Secretariat and its staff

The Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being and

the Government of Sweden

RECALLING that the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS) was established on 27 October 2003 in accordance with the “Declaration concerning the establishment of a NDPHS”

NOTING the desire of NDPHS Partner Countries to establish the Secretariat as an international legal entity in Sweden as proclaimed in the Agreement on the establishment of the Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being concluded on 25 November 2011

HAVING REGARD to the Terms of Reference for the NDPHS Secretariat adopted on 27 October 2011,

have agreed as follows:

Article I

Definitions

Whenever used in this Agreement, the following words and expressions shall have the meaning assigned to them hereunder:

a)”Government” means the Government of Sweden;

b)”Organisation” means the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS);

c)“CSR” means the Committee of Senior Representatives of the NDPHS;

d)“Secretariat” means the Secretariat of the NDPHS;

e)“Parties” means the Government of Sweden and the Secretariat of the NDPHS

f)”Director” means the Director of the Secretariat and any other official specifically designated to act on his or her behalf;

g)”Officials” means persons employed or contracted by the Secretariat for its regular tasks;

22

h) ”Emoluments” means all sums in respect of employment by the Prop. 2012/13:67
Secretariat, paid to, vested in or accruing to an official in any form Bilaga 3
whatsoever;  

i)”Taxes being charges for public services” means such taxes which are paid in connection with the provision by a state or municipal authority of a particular service in direct relation to providing such a service;

j)”Family members” means:

i)the spouse of the person concerned;

ii)the partner of the same sex, if the two persons have officially registered their

relationship;

iii)a person comparable to a spouse, i.e. a person who continuously shares a household

and cohabits in a relationship resembling marriage with the person concerned; the sex of

the cohabitant is of no relevance;

iv)children of the person in question and of his/her spouse or a person defined

in point ii and iii, who are under the age of 18 years or dependant on his/her care.

Article II

Legal capacity

The Secretariat shall possess full legal capacity pursuant to Article 1 of the Agreement on the establishment of the Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, signed at the ministerial-level Partnership Annual Conference in St Petersburg on 25 November 2011. In particular it shall possess such capacity as is necessary for the exercise of its functions and possess capacity to contract, acquire and dispose of movable and immovable property, and to institute and participate in legal proceedings

Article III

Property, funds and assets

1.The Secretariat, its property and assets shall enjoy immunity from any form of legal proceedings. The property and assets held by the Secretariat in order to fulfill its objectives shall be exempt from requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference by an executive, administrative or judicial authority. The Director has the right to waive this immunity in any particular case.

2.The Secretariat, its property and assets, income and revenue shall be exempt from:

a) all direct taxes; the Secretariat shall not, however, demand exemption from taxes being charges for public services;

b) indirect taxes on goods purchased or services performed for the

benefits of the activities of the Secretariat, in accordance with the rules 23
Prop. 2012/13:67 regarding tax privileges for international organisations stipulated in the
Bilaga 3 Swedish legislation concerning indirect taxation;
  c) payroll taxes, social security contributions and wage taxes for officials
  of the Secretariat;
  d) customs and import charges.
  3. The Secretariat may possess funds and currencies of all kinds and may
  have accounts in any currency whatsoever.
  4. The Secretariat shall not be subject to any legal provisions concerning
  import and export restrictions with regard to goods imported or exported
  by the Secretariat for official use. Goods brought into Sweden may not
  be sold in Sweden except on conditions approved by the Government.
  Article IV
  Premises and services
  1. The Government undertakes to assist the Organisation in obtaining
  suitable premises for its office and reimburse the Secretariat the costs for
  office rent. Modalities of reimbursement will be periodically agreed upon
  by the Parties.
  2. The premises of the Secretariat and the living quarters of the Director
  shall be inviolable and shall be exempt from house search. Swedish
  authorities may not gain access to the same without consent of the
  Director. Such consent may, however, be deemed to have been given in
  the event of an outbreak of fire or some other severe accident
  necessitating immediate measures.
  3. The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures for
  the safety and protection of the premises and the personnel of the
  Secretariat.
  4. The archives of the Secretariat, in common with all other documents,
  manuscripts, information for computer storage and retrieval, recordings,
  photographs and films belonging to or held by the Secretariat, shall be
  inviolable.
  5. The Swedish authorities concerned shall take appropriate measures to
  ensure that the Secretariat obtains access to necessary public services and
  that these services are provided on reasonable terms. With regard to
  telephone, radio/telegraph, telefax and postal services the Secretariat
  shall enjoy the same privileges as are usually accorded to diplomatic
  missions.

24

Article V Prop. 2012/13:67
Visa formalities and border control Bilaga 3
 
1. The Government undertakes to issue visa to Sweden without visa  
charges, in accordance with the Regulation (EC) No 810/2009 of the  
European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a  
Community Code on Visas (Visa Code), to the following persons for as  
long as they have business at the Organisation:  

a)The Chairperson of the NDPHS Committee of Senior Representatives;

b)Members of the Partnership Annual Conference, the Committee of Senior Representatives and any other committee established by the Organisation;

c)Persons appointed by Partner States and Partner Organisations to represent them on official business at the Secretariat;

d)Officials of the Secretariat and members of their families, if included in their respective households;

e)Experts on assignment at the Secretariat; and

f)Persons invited to the Secretariat by the Director.

2.The provisions of paragraph 1 shall apply regardless of the relations between the government of the persons concerned and the Government of Sweden. They shall not preclude the stipulation of reasonable proof that persons claiming the above mentioned rights belong to the categories indicated, nor the reasonable implementation of international rules of quarantine of public health regulations.

3.The Director shall as far as possible before their arrival in Sweden, notify the Government of the names of persons in the categories mentioned in paragraph 1 of this Article, to facilitate implementation by the Government of the provisions of this Agreement.

4.Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) is applicable regarding the crossing of the external borders and conditions for entry.

Article VI  
The Director and other officials of the Secretariat  
1. The Director and other officials of the Secretariat who are not Swedish  
citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by  
the Secretariat shall enjoy: 25
Prop. 2012/13:67  
Bilaga 3 a) Immunity from legal action of any kind in relation to verbal or written
  statements which they have made in their official capacity and measures
  which they have taken in that capacity. This immunity shall continue to
  apply when the persons concerned have left the service of the Secretariat;
  b) Inviolability in respect of all papers, documents, manuscripts,
  information for computer storage and retrieval, recordings, photographs
  and films relating to the activities of the Secretariat;
  c) Exemption from tax and general social security contributions on
  emoluments and indemnities paid by the Secretariat;
  d) Personal exemptions for themselves and members of their families
  included in their households from immigration restrictions and
  provisions concerning the registration of aliens;
  e) Exemption from national service obligations;
  f) The same currency exchange privileges as are accorded to officials
  holding corresponding positions with diplomatic missions. In particular,
  officials of the Secretariat shall be entitled, on terminating their
  employment in Sweden, legally and without hindrance, to transfer money
  from Sweden in the same currency and up to the same amount as they
  brought into Sweden, together with other money which they can show
  themselves to be in lawful possession of;
  g) The same protection and opportunities of repatriation for themselves
  personally and for members of their families included in their households
  as during international crises are accorded to officials holding
  corresponding positions with diplomatic missions;
  h) The right, when taking up their appointment, and without liability for
  customs and other import dues, to import furniture and other personal
  belongings, including one vehicle per official and spouse/partner;
  importation can be effected in one or more shipments.
  2. The Director and other officials of the Secretariat who are Swedish
  citizens or residents of Sweden immediately prior to the employment by
  the Secretariat shall enjoy the privileges and immunities indicated in
  section 1 a), b), d) and e) of this Article. Furthermore, they shall enjoy
  exemption from paying general social security contributions.
  3. In addition to the immunities and privileges indicated in paragraph 1
  of this Article, the Director of the Secretariat together with members of
  his or her family included in his or her household, insofar as he or she is
  not a Swedish citizen or a resident of Sweden when appointed, shall
  enjoy the privileges and immunities usually accorded to diplomatic
  envoys of corresponding status by the Vienna Convention on diplomatic
  relations. There shall, however, be no immunity in respect of a civil
26 action by a third party for damage arising from an accident caused by a
motor vehicle or other means of transport belonging to or driven by Prop. 2012/13:67
them, or in respect of a traffic offence involving such a vehicle and Bilaga 3
caused by them.  

4.The Government undertakes that it will make a financial contribution to the Secretariat additional to and separate from its other contributions, equaling the amount of income tax on emoluments and indemnities from the Secretariat payable by officials who are not exempt from tax under this Article, which is deducted and remitted to the Swedish tax authorities by the Secretariat.

5.For the purposes of this Article, a person shall not be considered as resident of Sweden if he or she has immediately prior to the employment by the Secretariat been in the employment of another international organisation.

6.On applying paragraph 1c) of this Article on exemption from tax and general social security contributions on emoluments and indemnities paid by the Secretariat, the concept ”resident of Sweden” shall imply resident of Sweden for tax purposes in accordance with Swedish national legislation.

Article VII

Purpose of immunities and privileges

1. Privileges and immunities under this Agreement are granted solely in order for the objectives and purposes of the Secretariat to be achieved efficiently. The Director of the Secretariat may waive the immunity of an official if, in his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be suspended without detriment to the interests of the Secretariat. The Committee of Senior Representatives may waive the immunity of the Director in corresponding circumstances.

2. All persons enjoying immunity and privileges are obliged to respect Swedish law if this does not impinge on the immunities and privileges granted under this Agreement.

Article VIII

Social security

1.The Secretariat shall provide its officials and members of their families forming part of their respective households with appropriate social security protection.

2.However, members of a family of an official shall be entitled to Swedish social security benefits, if such family members were residents in Sweden immediately prior to the employment of the official by the Secretariat.

27

Prop. 2012/13:67 3. The provisions of this Article shall not apply to social security benefits Bilaga 3 related to income from gainful occupation in Sweden outside the

Secretariat.

Article IX

Health care

Officials of the Secretariat and members of their families forming part of their respective households and who are registered in the population registry as residents have access to health care on the same terms as other Swedish residents. Other officials of the Secretariat and members of their families forming part of their respective households shall be covered by appropriate arrangements made by the Secretariat.

Article X

Access to municipal preschool activities and childcare organised by municipalities

The children of an official of the Secretariat, who is registered in the population registry as a resident of Sweden, have access to preschool activities and school-age childcare organised by Swedish municipalities on the same terms as other children in their home municipality.

Article XI

Access to the Swedish compulsory education and upper secondary education

The family members of an official of the Secretariat, who is registered in the population registry as a resident of Sweden, have access to compulsory education and to upper secondary education in accordance with Swedish legislation.

Article XII

Communications

1.The official correspondence of the Secretariat shall be inviolable.

2.The Government shall permit and protect unrestricted communication on the part of the Secretariat for all official purposes. The Secretariat may employ all appropriate means of communication, including couriers and messages in code and cipher.

3.Sealed bags containing documents or articles for official use and bearing external marks of their character shall not be opened or detained.

  4. A courier of the Secretariat shall be provided with an official
28 document indicating his or her status and the number of packages
constituting the sealed bag. The appropriate authorities shall assist him or Prop. 2012/13:67
her in the performance of his or her functions, in which he or she shall Bilaga 3
enjoy personal inviolability and he or she shall not be subjected to any  
form of arrest or detention.  

Article XIII

General provisions

1.The Secretariat shall establish the terms of contract and necessary employment regulations for its staff and the contract of employment shall prescribe for a legal mechanism to solve any dispute between the Secretariat and its staff regarding the contracts of their employment. The Secretariat undertakes to implement any decision made in accordance with such legal mechanism. The Secretariat shall further be entitled to establish any regulations necessary for the execution of the functions of the Secretariat, including rules of international administrative law.

2.This Agreement shall be interpreted with reference to its primary purpose of enabling the Secretariat to perform completely and efficiently its duties and achieve its purposes.

Article XIV

Settlement of disputes

Any dispute between the Government and the Secretariat concerning the interpretation or application of this Agreement or any question effecting the relations between the Government and the Secretariat which cannot be settled by negotiation or by some other agreed method shall be referred for final decision to a panel consisting of three arbitrators. One of the arbitrators shall be selected by the Government, one shall be selected by the Secretariat, and the third, who shall act as chairperson of the arbitration panel, shall be chosen by the first two arbitrators. Should they fail to agree upon a choice of the third arbitrator within one year of their first appointment, the third arbitrator shall at the request of either Party be chosen by the President of the International Court of Justice.

Article XV

Final provisions

1.Consultations on alterations to this Agreement shall be held at the request of either Party. Any such alterations shall be made by mutual consent.

2.Either of the Parties may terminate this Agreement at any time by giving 12 months notice to the other Party. In the event of the Secretariat being transferred from Swedish territory, the Agreement shall cease to apply after the length of time reasonably required for such relocation and

for disposal of the Secretariat’s property in Sweden. 29

Prop. 2012/13:67

Bilaga 3 3. This Agreement shall be approved by the Parties in accordance with their procedures. It shall enter into force on the first day of the month following the month when the Parties have notified each other that the requisite procedures have been completed.

Done at Stockholm on 6 February 2013 in duplicate in the English language.

For the Government of Sweden For the Secretariat of the
  Northern Dimension Partnership
  in Public Health and Social
  Well-being (NDPHS)
Göran Hägglund Marek Maciejowski
Minister for Health and Director of Secretariat
Social Affairs  

30

Avtal mellan Sveriges regering och sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal

Sveriges regering

och

sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande

som erinrar om att Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) inrättades den 27 oktober 2003 i enlighet med deklarationen om inrättande av ett NDPHS

som noterar önskan från partnerskapsländerna i NDPHS om att inrätta sekretariatet som ett internationellt rättssubjekt i Sverige i enlighet med avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande av den 25 november 2011

som beaktar den uppdragsbeskrivning för sekretariatet som antagits den 27 oktober 2011

har kommit överens om följande.

Prop. 2012/13:67

Bilaga 4

Artikel I

Definitioner

I detta avtal ska följande ord och uttryck ha här angiven innebörd:

a)regering: Sveriges regering,

b)organisation: Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS),

c)CSR: NDPHS ämbetsmannakommitté,

d)sekretariat: NDPHS sekretariat,

e)parter: Sveriges regering och NDPHS sekretariat,

f)direktör: sekretariatets direktör och varje annan tjänsteman som särskilt utsetts att handla i hans eller hennes ställe,

g)tjänstemän: personer som är anställda vid eller kontrakterade av sekretariatet för dess ordinarie arbetsuppgifter,

h)ersättningar: alla summor som hänför sig till anställning vid sekretariatet, vilka i någon form utbetalas till, tillkommer eller tillfaller en tjänsteman,

31

Prop. 2012/13:67 i) skatter som utgör avgifter för allmännyttiga tjänster: sådana skatter Bilaga 4 som betalas i samband med en statlig eller kommunal myndighets

tillhandahållande av en särskild tjänst i direkt anslutning till tjänsten,

j)familjemedlemmar:

i)den berörda personens make eller maka,

ii)partner av samma kön, om de två personerna har registrerat sitt förhållande officiellt,

iii)en person som kan jämställas med make eller maka, det vill säga en person som kontinuerligt delar hushåll och bor tillsammans med den berörda personen under äktenskapsliknande former, varvid sambons kön saknar betydelse,

iv)barn till personen ifråga och till hans eller hennes make eller maka eller till sådan person som avses i ii) och iii) som är under 18 år eller beroende av personen ifråga för sin försörjning.

Artikel II

Rättkapacitet

Sekretariatet ska ha full rättskapacitet enligt artikel 1 i avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande, undertecknat vid den årliga partnerskapskonferensen på ministernivå i Sankt Petersburg den 25 november 2011. Sekretariatet ska särskilt ha sådan kapacitet som är nödvändig för att fullgöra sitt uppdrag och ha rättskapacitet att ingå avtal om, anskaffa och avhända sig lös och fast egendom, och att ta initiativ till och delta i juridiska förhandlingar.

Artikel III

Sekretariatets egendom, fonder och tillgångar

1.Sekretariatet, dess egendom och tillgångar ska åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsliga åtgärder. Egendom och tillgångar som sekretariatet innehar för att uppfylla sina mål får inte bli föremål för rekvisition, beslagtagande, expropriation eller något annat slags ingripande av en verkställande, administrativ eller rättslig myndighet. Direktören har rätt att häva denna immunitet i enskilda fall.

2.Sekretariatet, dess egendom och tillgångar, inkomster och intäkter, ska vara befriade från

a) alla direkta skatter; sekretariatet ska dock inte begära befrielse från skatter som utgör avgifter för allmännyttiga tjänster,

b) indirekta skatter på varor som inköpts eller tjänster som utförts för sekretariatets verksamhet, i enlighet med reglerna för skatteprivilegier för internationella organisationer fastställda i svensk lagstiftning avseende indirekt beskattning,

c)arbetsgivaravgifter, socialförsäkringsavgifter och löneskatter för sekretariatets tjänstemän,

d)tull- och importavgifter.

32

3. Sekretariatet ska ha rätt att inneha penningmedel och valutor av alla Prop. 2012/13:67
slag och att ha konton i vilken valuta som helst. Bilaga 4
4. Sekretariatet ska inte vara föremål för några rättsliga bestämmelser om  
in- och utförselbegränsningar ifråga om varor som förs in och ut av  
sekretariatet för tjänstebruk. Varor som förs in i Sverige får inte avyttras i  
Sverige om det inte sker på villkor som har godkänts av regeringen.  

Artikel IV

Lokaler och tjänster

1.Regeringen åtar sig att bistå sekretariatet i att finna lämpliga lokaler för dess kontor och förbinder sig att till sekretariatet återbetala kostnaderna för kontorshyra. Parterna ska från tid till annan komma överens om formerna för återbetalningen.

2.Sekretariatets lokaler och direktörens bostad ska vara okränkbara och får inte bli föremål för husrannsakan. Svenska myndigheter får inte bereda sig tillträde till dessa utan medgivande av direktören. Sådant medgivande får emellertid anses ha lämnats i händelse av eldsvåda eller annan allvarlig olycka som kräver omedelbara åtgärder.

3.Berörda svenska myndigheter ska vidta nödvändiga åtgärder för att ge sekretariatets lokaler och personal säkerhet och skydd.

4.Sekretariatets arkiv, tillsammans med alla dokument, manuskript, datalagrad information, ljudupptagningar, fotografier och filmer som tillhör eller innehas av sekretariatet, ska vara okränkbart.

5.Berörda svenska myndigheter ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att sekretariatet på skäliga villkor har tillgång till de allmännyttiga tjänster som den behöver. I fråga om telefon, radio/telegraf, telefax och post ska sekretariatet åtnjuta samma privilegier som diplomatiska representationer vanligen åtnjuter.

Artikel V

Viseringar och gränskontroll

Regeringen förbinder sig att i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) bevilja visering till Sverige utan viseringsavgifter för följande personer för den tid som de har ärenden vid organisationen:

a)Ordföranden i NDPHS ämbetsmannakommitté.

b)Medlemmar av den årliga partnerskapskonferensen, ämbetsmannakommittén och varje annan kommitté som har inrättats av organisationen.

c)Personer som har utsetts av partnerstaterna och partnerorganisa-

tionerna att företräda dem i tjänsteärenden vid sekretariatet. 33
Prop. 2012/13:67 d) Tjänstemän vid sekretariatet och deras familjemedlemmar om de ingår
Bilaga 4 i deras hushåll.
  e) Experter som utför uppdrag åt sekretariatet.
  f) Personer som av direktören har inbjudits till sekretariatet.
  2. Bestämmelserna i punkt 1 ska tillämpas oberoende av det förhållande
  som råder mellan de berörda personernas regering och Sveriges regering.
  De utgör inget hinder för krav på skäliga bevis för att personer som gör
  anspråk på de ovan nämnda rättigheterna tillhör de angivna kategorierna
  och inte heller för en skälig tillämpning av internationella
  karantänsbestämmelser enligt folkhälsoföreskrifter.
  3. Direktören ska så långt som är möjligt före ankomsten till Sverige
  underrätta regeringen om namnen på personer inom de kategorier som
  anges i punkt 1 i denna artikel, för att underlätta för regeringen att
  tillämpa bestämmelserna i detta avtal.
  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15
  mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer
  (kodex om Schengengränserna) är tillämplig när det gäller passage av de
  yttre gränserna och villkor för inresa.
  Artikel VI
  Sekretariatets direktör och övriga tjänstemän
  1. Sekretariatets direktör och övriga tjänstemän som inte är svenska
  medborgare eller bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid
  sekretariatet ska åtnjuta
  a) immunitet mot rättsliga åtgärder av varje slag såvitt avser muntliga
  eller skriftliga uttalanden som de har gjort i tjänsten och åtgärder som de
  har vidtagit i denna egenskap. Denna immunitet ska fortsätta att gälla när
  de berörda personerna har lämnat sin tjänst vid sekretariatet,
  b) okränkbarhet för alla handlingar, dokument, manuskript, datalagrad
  information, ljudupptagningar, fotografier och filmer som rör
  sekretariatets verksamhet,
  c) befrielse från skatt och allmänna socialförsäkringsavgifter på
  förmåner och ersättning som utbetalas av sekretariatet,
  d) undantag för egen del och för familjemedlemmar som ingår i deras
  hushåll från invandringsrestriktioner och bestämmelser om registrering
  av utlänningar,
  e) befrielse från nationell tjänsteplikt,
  f) samma privilegier i fråga om valutaväxling som tillerkänns
  tjänstemän som innehar motsvarande befattningar vid diplomatiska
  beskickningar. I synnerhet ska sekretariatets tjänstemän när de avslutar
  sin anställning i Sverige ha laglig rätt att utan hinder överföra pengar från
  Sverige i samma valuta och till samma belopp som de införde till
  Sverige, tillsammans med andra penningmedel som de kan styrka att de
  är lagliga innehavare av,
  g) samma skydd och möjligheter till repatriering för egen del och för
34 familjemedlemmar som ingår i deras hushåll som vid internationella
kriser tillerkänns tjänstemän som innehar motsvarande befattningar vid Prop. 2012/13:67
diplomatiska beskickningar, Bilaga 4
h) rätt att, då de tillträder sin tjänst, utan tull och andra införselavgifter  
införa möbler och personliga tillhörigheter, inklusive ett motorfordon per  
tjänsteman och make/maka/partner; införsel kan ske i en eller flera  
sändningar,  

2.Sekretariatets direktör och övriga tjänstemän som är svenska medborgare eller som är bosatta i Sverige omedelbart före anställningen vid sekretariatet ska åtnjuta den immunitet och de privilegier som anges i punkt 1 a), 1 b), 1 d) och 1 e) i denna artikel. De ska vidare vara befriade från att betala allmänna socialförsäkringsavgifter.

3.Utöver den immunitet och de privilegier som anges i punkt 1 i denna artikel ska sekretariatets direktör, såvida han eller hon inte är svensk medborgare eller bosatt i Sverige vid utnämningen, tillsammans med de familjemedlemmar som ingår i hans eller hennes hushåll, åtnjuta den immunitet och de privilegier som vanligen tillerkänns diplomatiska sändebud i motsvarande ställning enligt Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Immuniteten ska dock inte gälla vid civilrättslig talan av tredje man om skadestånd på grund av olyckshändelse förorsakad av motorfordon eller annat transportmedel som tillhör dem eller framförs av dem, eller vid trafikförseelser där ett sådant fordon är inblandat och som förorsakas av dem.

4.Regeringen förbinder sig att, utöver och åtskilt från sina övriga bidrag, lämna ett ekonomiskt bidrag till sekretariatet uppgående till ett belopp lika stort som den skatt på förmåner och ersättning från sekretariatet som ska betalas av de tjänstemän som inte är befriade från skatt enligt denna artikel och som dragits av och inbetalats till svensk skattemyndighet av sekretariatet.

5.Vid tillämpning av denna artikel ska en person inte anses vara bosatt i Sverige om han eller hon omedelbart före anställningen vid sekretariatet varit anställd av någon annan internationell organisation.

6.Vid tillämpning av punkt 1 c) i denna artikel om befrielse från skatt och allmänna socialförsäkringsavgifter på förmåner och ersättning som utbetalas av sekretariatet, ska begreppet ”bosatt i Sverige” innebära skatterättsligt bosatt i Sverige enligt svensk nationell lagstiftning.

Artikel VII  
Syftet med immunitet och privilegier  
1. Immunitet och privilegier enligt detta avtal tillerkänns endast för att  
sekretariatets mål och syften ska uppnås effektivt. Sekretariatets direktör  
får häva en tjänstemans immunitet om immuniteten enligt hans eller  
hennes åsikt skulle hindra rättvisans gång och kan hävas utan förfång för  
sekretariatets intressen. CSR får häva direktörens immunitet under  
motsvarande omständigheter. 35

Prop. 2012/13:67

Bilaga 4 2. Alla personer som åtnjuter immunitet och privilegier är förpliktade att följa svensk lag om detta inte inverkar på den immunitet och de privilegier som tillerkänns enligt detta avtal.

Artikel VIII

Social trygghet

1.Sekretariatet ska svara för att dess tjänstemän jämte familjemedlemmar som ingår i deras hushåll omfattas av ett lämpligt socialförsäkringsskydd.

2.En tjänstemans familjemedlemmar ska dock ha rätt till svenska socialförsäkringsförmåner om dessa familjemedlemmar var bosatta i Sverige omedelbart före tjänstemannens anställning vid sekretariatet.

3.Bestämmelserna i denna artikel ska inte gälla för socialförsäkringsförmåner som hänför sig till inkomst från förvärvsverksamhet i Sverige vid sidan av sekretariatet.

Artikel IX

Hälso- och sjukvård

Tjänstemän vid sekretariatet och deras familjemedlemmar, som utgör del av deras respektive hushåll och som är folkbokförda i Sverige, har tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra bosatta i Sverige. Andra tjänstemän vid sekretariatet jämte familjemedlemmar som ingår i deras hushåll ska vara täckta av lämpliga arrangemang gällande hälso- och sjukvård som sekretariatet svarar för.

Artikel X

Tillgång till kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem

Barn till en tjänsteman vid sekretariatet, som är folkbokförd i Sverige, har tillträde till kommunal förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass och fritidshem på samma villkor som övriga barn i hemkommunen.

Artikel XI

Tillträde till svensk obligatorisk skola och gymnasieskola

Familjemedlemmar till en tjänsteman vid sekretariatet, som är folkbokförd i Sverige, har tillträde till obligatorisk skola och gymnasieskola i enlighet med svensk lag.

36

Artikel XII Prop. 2012/13:67
Kommunikationer Bilaga 4
 

1.Sekretariatets officiella korrespondens ska vara okränkbar.

2.Regeringen ska medge och värna obegränsade kommunikationer för sekretariatet vad gäller dess officiella verksamhet. Sekretariatet får bruka alla lämpliga kommunikationsmedel, inbegripet kurirer samt kod- och chiffermeddelanden.

3.Förseglade väskor som innehåller handlingar eller föremål för tjänstebruk och som är försedda med yttre kännetecken får inte öppnas eller kvarhållas.

4.Sekretariatets kurir ska medföra en officiell handling som anger hans eller hennes ställning och antalet kollin som ingår i den förseglade försändelsen. Behöriga myndigheter ska bistå honom eller henne vid fullgörandet av hans eller hennes uppgifter, varvid han eller hon ska åtnjuta okränkbarhet till sin person och inte utsättas för någon form av frihetsberövande eller kvarhållande.

Artikel XIII

Allmänna bestämmelser

1.Sekretariatet ska fastställa kontraktsbestämmelser och erforderliga anställningsföreskrifter för sin personal och anställningskontraktet ska innehålla bestämmelser om ett rättsligt förfarande för att lösa tvister mellan sekretariatet och dess personal angående deras anställningskontrakt. Sekretariatet förbinder sig att verkställa varje beslut som fattas i enlighet med ett sådant rättsligt förfarande. Sekretariatet ska vidare ha rätt att fastställa erforderliga bestämmelser för utförandet av sekretariatets uppgifter, inbegripet bestämmelser i internationell förvaltningsrätt.

2.Detta avtal ska tolkas med hänsyn till dess grundläggande syfte att göra det möjligt för sekretariatet att till fullo och effektivt kunna utföra sina åligganden och uppfylla sina syften.

Artikel XIV  
Tvistlösning  
Tvister som uppkommer mellan regeringen och sekretariatet om tolkning  
eller tillämpning av detta avtal, eller om frågor som rör förhållandena  
mellan regeringen och sekretariatet och som inte kan lösas genom  
förhandling eller på något annat avtalat sätt, ska hänskjutas till en  
skiljenämnd med tre skiljemän för slutligt avgörande. En av dessa  
skiljemän ska utses av regeringen, en ska utses av sekretariatet och den  
tredje, som ska vara skiljenämndens ordförande, ska väljas av de två 37

Prop. 2012/13:67 första skiljemännen. Kan de två förstnämnda inte enas om valet av den Bilaga 4 tredje skiljemannen inom ett år från sin egen utnämning, ska den tredje skiljemannen på begäran av endera parten utses av ordföranden i

Internationella domstolen.

Artikel XV

Slutbestämmelser

1.Samråd i fråga om ändringar i detta avtal ska hållas på begäran av endera parten. Sådana ändringar ska göras genom ömsesidigt samtycke.

2.Endera parten kan när som helst säga upp detta avtal genom att ge den andra parten tolv månaders varsel. För den händelse sekretariatet flyttas från svenskt territorium, ska avtalet upphöra att gälla efter den tidrymd som skäligen krävs för sådan omlokalisering och för avyttring av sekretariatets egendom i Sverige.

3.Detta avtal ska godkännas av parterna i enlighet med deras respektive interna procedurer. Det träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter den månad då parterna har underrättat varandra om att procedurerna har avslutats.

38

Socialdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 februari 2013

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Billström, Adelsohn Liljeroth, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Lööf, Arnholm

Föredragande: statsrådet Hägglund

Regeringen beslutar proposition 2012/13:67 Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

Prop. 2012/13:67

39