Regeringens proposition 2012/13:23

Några körkortsfrågor Prop.
  2012/13:23

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i körkortslagen (1998:488), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen. Förslagen är huvudsakligen föranledda av att det redan innan lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen träder i kraft har framkommit skäl att göra vissa kompletteringar av och ändringar i de uppräknade författningarna.

De viktigaste förslagen kompletterar eller justerar regler om när körkort med högre behörigheter (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE) ska förnyas för att se till att körkortshavarens medicinska lämplighet att köra fordon som kräver dessa behörigheter blir föremål för regelbunden kontroll. Bland annat föreslås bestämmelser om hur kontinuiteten i sådana kontroller ska säkerställas när körkort utfärdas efter återkallelse i vissa fall. Det föreslås vidare ändringar av definitionerna av lätt och tung motorcykel samt lätt släpfordon i lagen om vägtrafikdefinitioner så att definitionerna även fortsättningsvis kan användas i körkortslagen. Det föreslås även förtydliganden och ändringar i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen bl.a. i fråga om giltigheten av äldre föreskrifter och i fråga om när förnyelse vart femte år av körkort med högre behörigheter ska börja tillämpas för körkort som före den 19 januari 2013 utfärdats eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett utländskt EES-körkort. Vidare föreslås två nya övergångsbestämmelser till denna lag gällande dels omfattningen av behörighet A1 som förvärvats före den 19 januari 2013, dels konvertering av lastbils- och busskörkort med inskränkt behörighet (gemenskapskod 74–77) till

körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. En möjlighet för

1

Prop. 2012/13:23 den vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås att efter särskilt medgivande köra vissa fordon utan att dessa är utrustade med alkolås föreslås införas. Det föreslås också vissa ändringar av huvudsakligen redaktionell karaktär.

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 19 januari 2013.

2

Innehållsförteckning Prop. 2012/13:23
1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................ 5
2 Lagtext ............................................................................................. 6
  2.1 Förslag till lag om ändring i körkortslagen  
    (1998:488) ......................................................................... 6

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om

vägtrafikdefinitioner........................................................ 10

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1580) om

  ändring i körkortslagen (1998:488) ................................. 12
3 Ärendet och dess beredning ........................................................... 20
4 Bakgrund samt gällande och kommande reglering ........................ 20
4.1 Bakgrund ......................................................................... 20
4.2 Gällande och kommande reglering.................................. 22
  4.2.1 Prövning av den medicinska lämpligheten  
    för körkortshavare med högre  
  .................................................... behörigheter 23
  4.2.2 Det permanenta systemet med villkor om  
  ............................................................. alkolås 24
5 Ändringar i lagen (2001:559) .................om vägtrafikdefinitioner 25
5.1 Ändrade definitioner av motorcyklar och lätt  
  släpfordon........................................................................ 25
  5.1.1 .................................................... Motorcyklar 25
  5.1.2 ................................................ Lätt släpfordon 27
6 Ändringar i körkortslagen ............................................(1998:488) 28
6.1 Vissa fall ......av utfärdande av körkort efter återkallelse 28
  6.1.1 ....................... Utfärdande enligt huvudregeln 28
  6.1.2 Utfärdande och förnyelse efter  
    återkallelse av körkort med högre  
  .................................................... behörigheter 29
  6.1.3 Förnyelse av körkort som lämnats i utbyte  
    mot eller ersatt ett utländskt EES - körkort  
  .................................. med högre behörigheter 31
6.2 Innehav av .....................körkort med villkor om alkolås 32
6.3 Redaktionella ............ändringar av körkortsbehörigheter 33
6.4 Ändrade övergångsbestämmelser till lagen  
  (2011:1580) ......om ändring i körkortslagen (1998:488) 35
  6.4.1 Körkortsbehörigheter som förvärvats före  
  ................................................. ikraftträdandet 35
  6.4.2 ................... Femårsförnyelse av äldre körkort 36
  6.4.3 Behörighet A1 som förvärvats före den  
  ............................................... 19 januari 2013 38
  6.4.4 ...................... Körkort med gemenskapskoder 39
6.5 Övriga frågor ................................................................... 39
  6.5.1 ...................... Ersättande av utländskt körkort 39
  6.5.2 Körning utan alkolås inom garage - ,  
  ............ verkstads - eller bensinstationsområde 40

3

Prop. 2012/13:23   6.5.3 Provning och godkännande av en viss typ  
      av alkolås......................................................... 41
7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................... 42
8 Konsekvenser..................................................................................   45
  8.1 Allmänt.............................................................................   45
  8.2 Vissa fall av körkortsutfärdande efter återkallelse  
    och slopad femårsförnyelse vid körkortsinnehav med  
    villkor om alkolås............................................................. 46
  8.3 Nya och ändrade övergångsregler om  
    femårsförnyelse ................................................................ 47
  8.4 Körning utan alkolås inom garage-, verkstads- eller  
    bensinstationsområde ....................................................... 47
  8.5 Provning och godkännande av en viss typ av alkolås....... 48
  8.6 Övriga förslag................................................................... 48
9 Författningskommentar................................................................... 49
  9.1 Förslaget till lag om ändring i körkortslagen  
    (1998:488)........................................................................ 49
  9.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:559) om  
    vägtrafikdefinitioner......................................................... 53
  9.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1580) om  
    ändring i körkortslagen (1998:488).................................. 54
Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Några körkortsfrågor  
    (N2012/2177/TE).................................................................. 57
Bilaga 2 Lagförslagen i promemorian Några körkortsfrågor  
    (N2012/2177/TE).................................................................. 58
Bilaga 3 Sammanfattning av Transportstyrelsens framställan om  
    ändring i körkortslagen (1998:488) och  
    körkortsförordningen (1998:980) – i nu aktuella delar  
    (TSV 2012-1292).................................................................. 72
Bilaga 4 Lagförslaget i Transportstyrelsens framställan om  
    ändring i körkortslagen (1998:488) och  
    körkortsförordningen (1998:980) – i nu aktuella delar  
    (TSV 2012-1292).................................................................. 74
Bilaga 5 Förteckning över remissinstanser avseende  
    promemorian Några körkortsfrågor samt  
    Transportstyrelsens framställan om vissa ändringar i  
    körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen  
    (1998:980) ............................................................................   76
Bilaga 6 Lagrådsremissens lagförslag................................................. 77
Bilaga 7 Lagrådets yttrande ................................................................ 90
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 oktober  
2012. .......................................................................................................     93
Rättsdatablad...........................................................................................   94
4        
1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2012/13:23

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

2.lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

3.lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488).

5

Den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped. Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.
Den vars innehav av körkort med behörigheten B är förenat med villkor om alkolås får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped även om fordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.
Prop. 2012/13:23 2 Lagtext

2.1Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488) dels att rubriken närmast efter 3 kap. 7 a § ska utgå,

dels att 2 kap. 11 §, 5 kap. 14 och 26 §§ och 6 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 14 b och 14 c §§, av följande lydelse samt närmast före 5 kap. 25 a § en ny rubrik som ska lyda ”Kontroll av alkolås”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

11 §1

Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

Om ett särskilt medgivande lämnats får den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat, med de begränsningar som anges i första stycket, köra fordon som anges där samt mopeder. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.

1 Senaste lydelse 2009:189.

6

3 kap.   Prop. 2012/13:23
14 b §    
Trots 14 § andra stycket ska ett
körkort med behörigheten C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE
som efter återkallelse har ut-
färdats enligt 5 kap. 14 § andra
stycket första meningen förnyas

första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Trots 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år.

Vid förnyelse enligt denna paragraf tillämpas 12 § och 14 a § första stycket.

14 c §

Förnyelse enligt 14 § andra stycket eller 14 b § andra stycket ska inte ske om innehavet av körkortet är förenat med villkor om alkolås.

5 kap.

Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket, 15 eller 15 a §.

14 §2

Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § eller, i fråga om ålderskravet, 3 kap. 1 a § om inte annat sägs i andra stycket, tredje stycket, 15 eller

2 Senaste lydelse 2010:1914.

7

Prop. 2012/13:23

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2–4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5–6 bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med stöd av 3 § 7–8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd.

Innan en viss typ av alkolås får användas ska den genomgå teknisk prövning. Den tekniska prövningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

15 a §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2, 3 eller 4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. Om körkortet omfattade någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och utfärdandet görs vid eller efter utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, får det nya körkortet ge sådan behörighet endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda.

Om tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5 eller 6 har bestämts till högst ett år, eller om körkortet har återkallats med stöd av 3 § 7 eller 8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd.

26 §3

Innan en viss typ av alkolås får godkännas ska den genomgå teknisk provning. Den tekniska provningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

3 Senaste lydelse 2011:804.

8

6 kap. Prop. 2012/13:23
  8 § om utbyte eller er-
Vid beslut om utbyte av ett ut- Vid beslut
ländskt körkort gäller bestämmel- sättande av ett utländskt körkort
serna i 3 kap. 10 §. tillämpas 3 kap. 10 §.

1.Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

2.I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter återkallelse utfärdades enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen före den 19 januari 2013 tillämpas inte 3 kap. 14 b §. Detsamma gäller ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som före den 19 januari 2013 hade lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES.

3.I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter återkallelse utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen den 19 januari 2013 eller senare tillämpas inte 3 kap. 14 b § första stycket, om det återkallade körkortet före den 19 januari 2013 hade utfärdats eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES och det återkallade körkortet inte hade förnyats enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap. 14 b § andra stycket. I stället gäller för ett körkort som utfärdas under de förutsättningar som anges i första meningen vad som föreskrivs i 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen om att körkortet får ge behörigheten C, CE, D eller DE endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda, oavsett om utfärdandet görs före, vid eller efter utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet.

4.Det som anges i punkten 3 andra meningen gäller dock inte om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 och giltighetstiden för behörigheten löper ut efter utfärdandet. Körkortet ska i sådant fall förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket när giltighetstiden för behörigheten löper ut.

5.Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter den 18 januari 2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 b § fem år efter utbytet, om ursprungskörkortet hade en längre giltighetstid än fem år.

9

Prop. 2012/13:23 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:559)
    om vägtrafikdefinitioner    
  Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefi-
  nitioner ska ha följande lydelse.      
      Nuvarande lydelse  
      2 §1    
  Beteckning Betydelse    
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Lätt lastbil   En lastbil med en totalvikt av högst 3,5
      ton.      
  Lätt motorcykel 1. En motorcykel som drivs av förbrän-
      ningsmotor med en slagvolym om högst
      125 kubikcentimeter och en nettoeffekt
      av högst 11 kilowatt.  
      2. En motorcykel med annan motor än
      förbränningsmotor som har en netto-
      effekt av högst 11 kilowatt.
  Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt av
      högst 750 kilogram.  
      2. Ett släpfordon med en totalvikt över
      750 kilogram under förutsättning att
      denna inte överstiger dragfordonets
      tjänstevikt och att dragfordonets och
      släpfordonets sammanlagda totalvikt inte
      överstiger 3,5 ton.  
  Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är högst
      2 ton.      
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Tung lastbil En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
  Tung motorcykel En motorcykel vars motor har en slag-
      volym som överstiger 125 kubikcenti-
      meter eller en nettoeffekt som överstiger
      11 kilowatt.    
  Tung terrängvagn En terrängvagn med en tjänstevikt över
      2 ton.      
  Tungt släpfordon Ett annat släpfordon än ett lätt släpfor-
      don.      

1 Senaste lydelse 2011:913.

10

  Föreslagen lydelse   Prop. 2012/13:23
  2 §    
Beteckning Betydelse    
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av högst
  3,5 ton.    
Lätt motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul
  a) som drivs av förbränningsmotor
  med en slagvolym om högst 125 kubik-
  centimeter, en nettoeffekt av högst 11
  kilowatt och ett förhållande mellan
  nettoeffekt och tjänstevikt som inte över-
  stiger 0,1 kilowatt/kilogram,    
  b) med annan motor än förbrännings-
  motor som har en nettoeffekt av högst 11
  kilowatt och ett förhållande mellan
  nettoeffekt och tjänstevikt som inte över-
  stiger 0,1 kilowatt/kilogram.    
  2. En motorcykel på tre hjul med en
  nettoeffekt av högst 15 kilowatt.    
Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt av
  högst 750 kilogram.    
  2. Ett släpfordon med en totalvikt över
  750 kilogram under förutsättning att
  dragfordonets och släpfordonets sam-
  manlagda totalvikt inte överstiger 3,5
  ton.    
Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är högst

2ton.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tung lastbil En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul
  vars motor har en slagvolym som över-
  stiger 125 kubikcentimeter, en netto-
  effekt som överstiger 11 kilowatt eller ett
  förhållande mellan nettoeffekt och
  tjänstevikt som överstiger 0,1 kilo-
  watt/kilogram.
  2. En motorcykel på tre hjul med en
  nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.
Tungt släpfordon Ett annat släpfordon än ett lätt släpfor-
  don.
Tung terrängvagn En terrängvagn med en tjänstevikt över
  2 ton.

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

11

Prop. 2012/13:23 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1580)
  om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att 6 kap. 7 b § i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska utgå,

dels att 2 kap. 5 och 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 § samt 8 kap. 1 § i stället för deras lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att punkterna 3–5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska införas tre nya punkter, 6–8, av följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2011:1580

2 kap.

5 §1

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

Beteckning Körkortsbehörighet
AM moped klass I
A1 1. tvåhjulig motorcykel
  a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym
  om högst 125 kubikcentimeter och en nettoeffekt av
  högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
  effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilo-
  watt/kilogram, eller
  b) med annan motor än förbränningsmotor som har
  en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhål-
  lande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte
  överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
  2. trehjulig motorcykel med en nettoeffekt av högst
  15 kilowatt.
A2 1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av
  högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
  effekt och tjänstevikt som inte överstiger
  0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets origi-
  nalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon
  med högst den dubbla effekten.
  2. trehjulig motorcykel som omfattas av behörighet
  A1.

1 Senaste lydelse 2009:189.

12

A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym,
  effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänste-
  vikt.
B 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt
  lastbil samt enbart ett släpfordon som är kopplat till
  sådan bil om
  a) släpfordonets totalvikt inte överstiger 750 kilo-
  gram, eller
  b) bilens och släpfordonets sammanlagda totalvikt
  inte överstiger 3,5 ton.
  2. terrängvagn
  3. motorredskap klass I
  4. trehjulig motorcykel
  5. fyrhjulig motorcykel
BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera
  släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släp-
  fordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger
  3,5 ton.
C1 tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och
  personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton
  samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
  sådan bil.
C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett
  eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil
  om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt
  inte överstiger 12 ton.
C tung lastbil och personbil över 3,5 ton samt enbart ett
  lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.
CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera
  släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan
  bil.
D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver
  förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta
  meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat
  till sådan buss.
D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller
  flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
  sådan buss.
D buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart
  ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

Prop. 2012/13:23

13

Prop. 2012/13:23 DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller
    flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
    sådan buss.      
    Föreslagen lydelse    
    2 kap.      
    5 §      
  Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteck-
  ningar.        
           
  Beteckning Körkortsbehörighet      
  AM moped klass I      
  A1 lätt två- eller trehjulig motorcykel    
  A2 1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av
    högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
    effekt och tjänstevikt som inte överstiger
    0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets origi-
    nalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon
    med högst den dubbla effekten.    
    2. lätt trehjulig motorcykel      
  A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym,
    effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänste-
    vikt.      
  B 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt
    lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat
    till sådan bil.      
    2. terrängvagn      
    3. motorredskap klass I      
    4. trehjulig motorcykel      
    5. fyrhjulig motorcykel      
  BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera
    släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släp-
    fordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger
    3,5 ton.      
  C1 tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och per-
    sonbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt
    enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.
  C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett
    eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil

om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

14

C tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton Prop. 2012/13:23
  samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
  sådan bil.  
CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera
  släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan
  bil.  
D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver
  förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta
  meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat
  till sådan buss.  
D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller
  flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
  sådan buss.  
D buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart
  ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.
DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller
  flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
  sådan buss.  
Lydelse enligt SFS 2011:1580 Föreslagen lydelse

Behörigheterna A och B ger rätt att köra trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kilowatt endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

6 §

Behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

4 kap.

2 §2

Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 §, ha uppnått en ål-

der av  
1. 14 år och 9 månader för körning med moped,
2. 15 år och 9 månader för kör- 2. 15 år och 9 månader för kör-
ning med snöskoter eller terräng- ning med snöskoter eller terräng-
hjuling eller med fordon som krä- hjuling eller med lätt två- eller
ver behörighet A1, trehjulig motorcykel,

3.16 år för körning med personbil utan släpfordon,

4.17 år och 6 månader för körning med

a)fordon som kräver behörighet A2,

b)andra fordon som kräver behörighet B än sådana som avses i 3 eller 7 b, eller

2 Senaste lydelse 2010:799.

15

Prop. 2012/13:23 c) fordon som kräver utökad behörighet B,

5.18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1 eller C1E,

6.19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader,

7.20 år för körning med

a) fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller

b) trehjulig motorcykel med en b) tung trehjulig motorcykel,
högre nettoeffekt än 15 kilowatt, och
och  
8. 23 år för körning med  
a) fordon som kräver behörighet a) fordon som kräver behörighet
D eller DE, D eller DE, eller

b) sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader.

Den som övningskör för behörighet B ska vid sådan övningskörning som avses i 5 § 4 någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning.

6 kap.

7 §

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit bort ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid Om ansökan avser utbyte vid
utgången av den giltighetstid som utgången av den giltighetstid som
är angiven på körkortet av ett är angiven på körkortet av ett
körkort som är utfärdat i en stat körkort som är utfärdat i en stat
inom EES, får utbyte ske även om inom EES, får utbyte även göras
körkortshavaren sedan minst sex om körkortshavaren sedan minst
månader studerar här.   sex månader studerar här.
Om ansökan avser utbyte vid ut- Om ansökan avser utbyte vid ut-
gången av den giltighetstid som är gången av den giltighetstid som är
angiven på körkortet av ett körkort angiven på körkortet av ett körkort
som är utfärdat i en stat inom EES som är utfärdat i en stat inom EES
och som omfattar någon av behö- och som omfattar någon av behö-
righeterna C1, C1E, C, CE, D1, righeterna C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D eller DE, får utbyteskör- D1E, D eller DE, får utbyteskör-
kortet endast ge sådan behörighet kortet ge sådan behörighet endast
om körkortshavaren i samband om körkortshavaren i samband
med ansökan har visat att de medi- med ansökan har visat att de medi-
cinska kraven för att ha sådan cinska kraven för att ha sådan
behörighet är uppfyllda.   behörighet är uppfyllda.

16

2. beslut
a) att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2, och
b) att utfärda körkort utan behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE med stöd av 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen,

Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

Ett körkort som är utfärdat i Prop. 2012/13:23 Schweiz eller Japan får bytas ut

eller ersättas endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

7 kap.

2 §3 Transportstyrelsen prövar frågor om

1. medgivande enligt 2 kap. 11 § 1. särskilt medgivande enligt
andra stycket, 2 kap. 11 § andra och tredje styck-
  ena,

2.förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,

3.godkännande av handledare,

4.förnyelse av körkort,

5.villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,

6.körkortstillstånd,

7.körkortsingripande,

8.giltighet, utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort, och

9.godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet samt varning enligt 5 kap. 27 §.

Transportstyrelsen prövar också frågor om

1.medicinsk undersökning enligt 3 kap. 3 §,

2.ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra stycket, och

3.undantag från ålderskrav i fråga om traktorkort enligt 3 kap. 16 § 1. Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

8 kap.

1 §4

Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte annat följer av 2 §,

2. beslut att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2,

3.beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning, och

4.beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning.

3Senaste lydelse 2010:1914.

4Senaste lydelse 2009:1352.

17

Prop. 2012/13:23 Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

Ett beslut om föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

1.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012 i fråga om 4 kap. 8 §, 5 kap. 25 a, 27 och 28 §§ samt 10 kap. 2 § och i övrigt den 19 januari 2013.

2.Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket 9 i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 februari 2012.

3. Äldre föreskrifter gäller fort- 3. För en körkortsbehörighet
farande för en förarbehörighet som har förvärvats före den
som har förvärvats före den 19 januari 2013 gäller 2 kap. 5
19 januari 2013. För ett körkort och 6 §§ i sina äldre lydelser samt
som utfärdats före detta datum ska den upphävda 2 kap. 7 §.    
dock 3 kap. 12, 14 och 14 a §§,                
7 kap. 2   § första stycket 4 och                
8 kap. 2 § tillämpas i sina nya                
lydelser   från och med den                
19 januari 2013. Ett körkort med                
behörighet C, CE, D eller DE ska                
därvid förnyas första gången                
enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid                
det ordinarie förnyelsetillfälle som                
enligt äldre föreskrifter skulle ha                
infallit   närmast efter   den                
18 januari 2013, dock senast den                
19 januari 2023.         4. Ett körkort med behörighet C,
4. Trots   ålderskraven i
3 kap. 1 § får körkort med behö- CE, D eller DE som har utfärdats
righeten A, C, CE, D eller DE eller har lämnats i utbyte mot eller
utfärdas till den som tidigare in- ersatt ett körkort som utfärdats i
nehaft ett körkort med motsva- en annan stat inom EES före den
rande behörighet, om det tidigare 19 januari 2013 ska förnyas första
körkortet   utfärdats före den gången enligt 3 kap. 14 § andra
19 januari 2013. Därvid ska 2 kap. stycket vid det ordinarie för-
6 § tillämpas i sin äldre lydelse. nyelsetillfälle som enligt äldre
                  föreskrifter skulle ha infallit
                  närmast efter den 18 januari 2013,
                  men senast den 19 januari 2023.
                  Körkortet ska dock förnyas när
                  körkortshavaren fyller 45 år om
                  detta inträffar innan körkortet ska
                  förnyas enligt första meningen.
                  Om behörigheten C, CE, D eller
                  DE har förlängts före den
                  19 januari 2013 ska körkortet i
                  stället för vad som anges i första
                  meningen förnyas när giltighets-

18

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för godkännande som handledare som har meddelats före den 1 februari 2012.

tiden för behörigheten löper ut.

5. För körkortsbehörighet A1 som har förvärvats före den 19 januari 2013 tillämpas inte den begränsning som följer av 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner till två- eller fyrhjulig motorcykel vars motor har ett förhållande mellan nettoeffekt och

tjänstevikt som inte överstiger
0,1 kilowatt/kilogram.    
6. Trots ålderskraven i
3 kap. 1 § får körkort med behö-

righeten A, C, CE, D eller DE utfärdas till den som tidigare innehaft ett körkort med motsvarande behörighet, om det tidigare

körkortet utfärdats före den
19 januari 2013. För dessa fall

gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.

7.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådant godkännande som handledare som har meddelats före den 1 februari 2012.

8.Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskapskod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19 januari 2013 ska Transportstyrelsen i stället tillhandahålla ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. Detsamma gäller vid utfärdande av körkort efter återkallelse av ett körkort med sådan gemenskapskod.

Prop. 2012/13:23

19

Prop. 2012/13:23 3 Ärendet och dess beredning

Den 19 januari 2013 träder lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488) i kraft. Under våren 2012 har inom Näringsdepartementet utarbetats promemorian Några körkortsfrågor där det bl.a. har lämnats förslag till justeringar och kompletteringar av nyssnämnda ändringslag. En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2.

Transportstyrelsen inkom den 2 april 2012 till Näringsdepartementet med en framställan om ändringar i bl.a. körkortslagen. De föreslagna lagändringarna avser bestämmelser om innehav av körkort med villkor om alkolås och om godkännande av alkolås. En sammanfattning av framställningen finns i bilaga 3. Lagförslaget i framställningen finns i bilaga 4. Såväl sammanfattningen som lagförslaget redovisas endast i de delar som är aktuella i detta lagstiftningsärende.

Promemorian och framställningen har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5. Remissvaren och en remissammanställning finns tillgängliga i Näringsdepartementets ärenden N2012/2177/TE och N2012/1861/TE.

Efter remissbehandlingen av promemorian har förslaget till lag om ändring i körkortslagen (1998:488) förtydligats i ett visst avseende (se avsnitt 6.1.2 och 6.1.3). Transportstyrelsen har givits tillfälle att lämna synpunkter på förtydligandet. I förhållande till lagrådsremissen har även vissa redaktionella ändringar gjorts.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 23 augusti 2012 att inhämta Lagrådets yttrande över de förslag som finns i bilaga 6. Lagrådets yttrande finns i bilaga 7. Regeringen har i allt väsentligt följt de ändringsförslag som Lagrådet lämnat i yttrandet. Transportstyrelsen har efter lagrådsbehandlingen beretts tillfälle att lämna synpunkter på ändringsförslagen. Lagrådets förslag och synpunkter behandlas i avsnitt 6.4.1, 6.4.2 och 7 samt författningskommentaren.

4Bakgrund samt gällande och kommande reglering

4.1Bakgrund

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Genom beslut den 14 december 2011 antog riksdagen regeringens förslag till lagändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort,1 det s.k. tredje

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om

20

körkortsdirektivet, i svensk rätt och för att i övrigt göra de anpassningar Prop. 2012/13:23 av svensk lag som behövs.

Till grund för lagförslagen (prop. 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet) låg betänkandet SOU 2008:130 En reformerad körkortslagstiftning. Genomförande av det tredje körkortsdirektivet, ett utkast till lagrådsremiss med bearbetningar av förslagen i betänkandet, departementspromemorian Kontroll av alkolås och tillsyn, 2011-01-20 och Transportstyrelsens promemoria Förslag till ändring i yrkestrafiklagen (1998:490) – TSV 2010-4733.

Lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488) och lagen (2011:1583) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens träder huvudsakligen i kraft den 19 januari 2013. Vissa ändringar i körkortslagen trädde dock i kraft den 1 februari 2012. Även lagen (2011:1581) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse och lagen (2011:1582) om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490) trädde i kraft den 1 februari 2012.

De lagförslag som genomförs genom ändringarna i körkortslagen, lagen om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, yrkestrafiklagen och lagen om yrkesförarkompetens innebär i sammandrag följande. Det införs en delvis ny indelning av körkortspliktiga fordon i behörigheter och vissa nya ålderskrav för körkort. Principen om s.k. stegvist tillträde förstärks, varmed menas att en körkortshavare med stigande ålder eller ökad erfarenhet av ett fordon av lättare slag får tillträde till de mer krävande fordonen inom ett fordonsslag. Körkortsbehörigheterna C1, C1E, D1 och D1E, som tidigare varit frivilliga för medlemsstaterna, införs. En ny motorcykelbehörighet A2 tillkommer, liksom en möjlighet att få framföra tyngre släp än tidigare med B-körkort.

Vidare införs nya harmoniserade bestämmelser om giltighetstid och förnyelse i fråga om körkort. Det ställs krav på anknytning till den medlemsstat som förnyar körkortet, liksom på att vissa medicinska förutsättningar är uppfyllda för att behörighet att köra buss eller lastbil ska fortsätta att gälla efter körkortsförnyelse. En ny möjlighet att återkalla körkort som utfärdats trots att det fanns hinder för utfärdande införs.

Åldersgränserna för att få övningsköra justeras. Vidare avskaffas förhandsbesked om körkortstillstånd och bevis om att körkort har utfärdats. Möjligheten att begära upphävande av ett godkännande som handledare tas bort och ersätts med en begränsad giltighetstid för sådant godkännande. Internationella körkort ges viss rättsverkan. Vidare föreskrivs en utökad anmälningsskyldighet enligt yrkestrafiklagen och körkortslagen för läkare. Slutligen införs vissa kompletterande bestämmelser om tillsyn och kontroll inom det permanenta system med alkolås som införs den 1 januari 2012.

I anslutning till ovannämnda lagförslag har det även gjorts ändringar i körkortsförordningen (1998:980), förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens, militärtrafikförordningen

körkort (omarbetning) (EUT L 403, 30.12.2006, s. 18, Celex 32006L0126), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2011/94/EU (EUT L 314, 29.11.2011, s. 31, Celex

32011L0094).

21

Prop. 2012/13:23 (2009:212) och förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Det permanenta systemet med villkor om alkolås

Regeringen överlämnade den 21 oktober 2010 prop. 2010/11:26 Alkolås efter rattfylleri till riksdagen. I propositionen föreslogs ett nytt regelverk för att permanenta den försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse som pågått sedan den 1 februari 1999. De nya bestämmelserna om alkolås som ett alternativ till körkortsåterkallelse föreslogs därvid tas in i körkortslagen i stället för som hittills i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Till grund för propositionen låg betänkandet SOU 2008:84 Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi. Riksdagen antog i enlighet med regeringens förslag den 9 december 2010 lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen. Lagändringarna trädde huvudsakligen i kraft den 1 januari 2012.

Innebörden av de nya bestämmelserna beskrivs närmare i avsnitt 4.2.2.

Behov av kompletteringar och justeringar

De ovan beskrivna ändringarna i körkortslagen m.fl. lagar för att genomföra det tredje körkortsdirektivet har till huvuddelen ännu inte trätt i kraft. Redan innan så sker har det uppmärksammats att lagändringarna behöver justeras och kompletteras på några punkter. De förslag som lämnas i denna proposition syftar till att åstadkomma detta. Vidare har Lagrådet vid behandlingen av den lagrådsremiss som föregick prop. 2011/12:25 uttalat att regeringen borde överväga en ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner så att begreppet lätt motorcykel alltjämt kan användas i körkortslagen. I propositionen lämnar regeringen förslag för att så långt möjligt tillgodose detta.

Transportstyrelsen har i en framställan som inkom till Näringsdepartementet den 4 april 2012 (TSV 2012-1292) föreslagit en rad ändringar och kompletteringar av det nya regelverket för alkolås efter rattfylleri. Enligt regeringens bedömning förutsätter emellertid förslagen vidare överväganden och analys av det sammanhang i vilket de föreslagna bestämmelserna ingår. Ett eventuellt genomförande av förslagen bör därför anstå. Vissa av de föreslagna ändringarna är dock sådana att det inte finns hinder för att gå vidare med dem redan nu.

4.2Gällande och kommande reglering

I det följande redogörs översiktligt för vissa regelkomplex i körkortslagen som är centrala för de förslag som syftar till att säkerställa regelbunden kontroll av den medicinska lämpligheten för körkortshavare med behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE och för de förslag som berör körkortsinnehav med villkor om alkolås. I övrigt hänvisas till det avsnitt där respektive författningsförslag behandlas.

22

4.2.1Prövning av den medicinska lämpligheten för körkortshavare med högre behörigheter

Det andra körkortsdirektivet innehåller bestämmelser om krav som ska ställas på körkortshavare för att ett körkort ska få utfärdas. Där finns också gemensamma bestämmelser om bl.a. vilka körkortsbehörigheter som får finnas och om giltigheten av andra EES-körkort i medlemsstaterna. Ett förhållande som dock hittills har överlämnats till medlemsstaterna att reglera är giltighetstiden för de körkort som de utfärdar. Genom tredje körkortsdirektivet ändras den saken. Direktivet ålägger medlemsstaterna att införa harmoniserade bestämmelser om körkortets administrativa giltighetstid och om vilka krav som för närvarande ska ställas för att ett körkort ska få förnyas vid utgången av denna giltighetstid (se art. 7 2–3 i direktivet). För alla körkort ställs krav på att körkortshavaren har viss anknytning till den stat som förnyar körkortet. För körkort med högre behörigheter (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE) ställs dessutom krav på att körkortshavaren fortsatt uppfyller minimikraven i fråga om fysisk och psykisk lämplighet att föra fordon med sådana behörigheter.

I körkortslagen kommer denna ordning att införas genom att den prövning av körkortshavares medicinska lämplighet, som ska äga rum vart tionde år från och med 45 års ålder för att dessa ska få behålla högre behörigheter, knyts till förnyelsen av körkortet. Vidare halveras den tid inom vilken körkort med en högre behörighet ska förnyas, och därmed den medicinska lämpligheten prövas, från tio till fem år, i enlighet med direktivet. Ett körkort med högre behörigheter ska sålunda förnyas vart femte år från det att det utfärdats. Detta gäller även om körkortet av någon anledning kommit att förnyas under tiden mellan två femårsförnyelser, p.g.a. att körkortet förstörts eller kommit bort eller att någon uppgift i det har ändrats. Av det följer att ett körkort som på detta sätt förnyats i mellantiden kommer att få en kortare giltighetstid än fem år. Genom att principen om regelbunden förnyelse vart femte år upprätthålls undviks att prövningen av den medicinska lämpligheten skjuts på framtiden.

Det följer av övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen att de nya bestämmelser om förnyelse av körkort och förlängning av högre behörigheter som nyss beskrivits ska tillämpas även i fråga om körkort som utfärdats före den 19 januari 2013, då bestämmelserna träder i kraft. En närmare redogörelse för dessa övergångsbestämmelser görs i avsnitt 6.4.1 och 6.4.2.

Även vid utbyte mot (och ersättande med) svenskt körkort av körkort med högre behörigheter som utfärdats i en annan EES-stat införs i körkortslagen krav på att körkortshavaren uppfyller de medicinska krav som gäller för sådana behörigheter, om utbytet görs vid utgången av den giltighetstid som anges på körkortet. Görs utbytet eller ersättandet vid annan tidpunkt, gäller i stället att det svenska körkort som därvid erhålls ska förnyas vid den tidpunkt då det utländska körkortet skulle ha förnyats i utfärdandestaten. Även dessa regler syftar till att säkerställa att den medicinska prövning som innehavare av högre behörigheter regelbundet måste underkasta sig inte underlåts på grund av administrativa åtgärder under giltighetstiden.

Prop. 2012/13:23

23

Prop. 2012/13:23 Såväl beslut om att inte förlänga giltigheten av högre behörigheter efter förnyelse av körkortet som beslut om att inte låta ett utbyteskörkort ge sådana högre behörigheter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

4.2.2Det permanenta systemet med villkor om alkolås

De bestämmelser om alkolås efter rattfylleri som berördes i avsnitt 4.1 innebär i korthet följande. I stället för att körkortet återkallas slutligt eller interimistiskt på grund av rattfylleri efter alkoholintag ska på ansökan av körkortshavaren ett beslut om att förena körkortsinnehavet med villkor om alkolås kunna meddelas. Även för förare med motorcykelbehörighet, förare med körkort utfärdat i en annan stat inom EES och förare under prövotid kan beslut om villkor om alkolås fattas. Den vars körkort kommer i fråga för körkortsåterkallelse på grund av drograttfylleri omfattas dock inte av regleringen.

Ansökan om beslut om villkor om alkolås får bifallas endast om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms som lämplig för körkortsinnehav med villkor om alkolås, vilket bl.a. förutsätter att han eller hon uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Emellertid görs för denna grupp av körkortshavare undantag från kravet på att inte ha ett diagnostiserat alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Syftet med det föreskrivna undantaget är att inte utesluta rattfyllerister med sådant missbruk eller beroende från att köra motorfordon förutsatt att det sker under sådana garantier för trafiksäkerheten som ett villkor om alkolås innebär. Under den tid som körkortsinnehavet är förenat med villkor om alkolås gäller således på denna punkt ett lägre krav på medicinsk lämplighet än annars.

Tiden med alkolåset, villkorstiden, är differentierad. För dem som begår grovt rattfylleri, återfaller i rattfylleribrott inom de senaste fem åren eller har begått ett rattfylleri och har diagnosen alkoholberoende eller missbruk av alkohol gäller en villkorstid om två år. För övriga gäller en villkorstid om ett år. Efter att villkorstiden gått ut blir körkortet ogiltigt.

Om en ansökan inte ges in, eller om den inte kan bifallas, ska körkortet återkallas. När spärrtiden bestäms ska den motsvara lägst den villkorstid som skulle ha bestämts vid ett bifall till ansökan om villkorat körkort, dvs. ett eller två år. Förslaget innebär att spärrtiderna blir längre än vad som för närvarande är fallet när ett körkort återkallas.

Ett körkort kan även komma att återkallas p.g.a. att körkortshavaren inte uppfyller de krav på lämplighet som gäller för körkortsinnehavet eller under villkorstiden gör sig skyldig till ett beteende som utgör grund för återkallelse. Enligt det nya regelverket ska det emellertid göras en mer nyanserad bedömning än tidigare av om sådana överträdelser bör föranleda att beslutet om villkor om alkolås ska ersättas med ett beslut om återkallelse.

Beslut om att inte bevilja körkortsinnehav med villkor om alkolås, om att undanröja ett beslut om villkor om alkolås för att i stället återkalla körkortet och om villkorstidens längd får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

24

5 Ändringar i lagen (2001:559) om Prop. 2012/13:23
  vägtrafikdefinitioner  

5.1Ändrade definitioner av motorcyklar och lätt släpfordon

5.1.1Motorcyklar

Regeringens förslag: Definitionen av lätt motorcykel ändras. Med detta begrepp ska avses

a)dels en motorcykel på två eller fyra hjul som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,

b)dels en motorcykel på två eller fyra hjul med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett

förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,

c) dels en motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.

Definitionen av tung motorcykel ändras. Med detta begrepp ska i fortsättningen avses dels en motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram, dels en motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Motorförarnas Helnykterhetsförbund tillstyrker förslaget.

Skälen för regeringens förslag: I 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner definieras begreppet motorcykel. Där anges att motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar. Med lätt motorcykel avses dels en motorcykel som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter och en nettoeffekt av högst 11 kilowatt, dels en motorcykel med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt. Med tung motorcykel avses följdriktigt en motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, i förekommande fall, eller en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt.

Enligt gällande lydelse av 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) ger körkort med beteckningen A1 behörighet att köra lätt motorcykel. Från och med den 19 januari 2013 ger körkort med beteckningen A1 i stället behörighet att köra dels en tvåhjulig motorcykel som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram eller en tvåhjulig motorcykel med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av

högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt

25

Prop. 2012/13:23 som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram, dels en trehjulig motorcykel
  med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.
  Ändringen är ett led i genomförandet av direktiv 2006/126/EG (det
  tredje körkortsdirektivet) och innebär att avgränsningen av behörighet
  A1 blir mer differentierad än tidigare. Skillnaden mot den tidigare behö-
  righeten består dels i att körkort med behörigheten A1 framdeles kommer
  att ge rätt att köra effektstarkare trehjuliga motorcyklar än tidigare
  (15 kilowatt mot förut 11 kilowatt), dels i en ny begränsning i fråga om
  prestanda hos de tvåhjuliga motorcyklar som behörigheten omfattar (för-
  hållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt får inte överstiga 0,1 kilo-
  watt/kilogram).
  Mot bakgrund av att den nya avgränsningen av behörighet A1 (mot den
  nya behörigheten A2) är mer invecklad än den tidigare (mot behörighet
  A) avstod regeringen i sitt lagförslag från att samordna definitionerna av
  lätt och tung motorcykel i lagen om vägtrafikdefinitioner med gränsdrag-
  ningen mellan motorcykelbehörigheterna i körkortslagen. I sitt yttrande
  över lagrådsremissen anförde emellertid Lagrådet att det fanns skäl att
  överväga om det går att anpassa definitionen av lätt motorcykel i lagen
  om vägtrafikdefinitioner så att det fortsatt är möjligt att i körkortslagen
  hänvisa dit. I den efterföljande propositionen instämde regeringen i att
  detta skulle vara önskvärt men ansåg även att en sådan lagändring krävde
  ytterligare överväganden och avstod därför tills vidare från att lägga fram
  något sådant förslag (prop. 2011/12:25 s. 72).
  Regeringen har nu analyserat relevanta bestämmelser och funnit att en
  anpassning av definitionen av lätt motorcykel (och därmed även tung
  motorcykel) endast skulle påverka regleringen i 4 kap. 15 § trafikförord-
  ningen (1998:1276) och 7 kap. 1 § militärtrafikförordningen (2009:212).
  Regeringen anser att den avgränsning av behörigheten A1 som finns i
  den lydelse av 2 kap. 5 § körkortslagen som träder i kraft den 19 januari
  2013 kan inarbetas i definitionen av lätt motorcykel i lagen om väg-
  trafikdefinitioner. Gränsen mellan lätt och tung motorcykel kommer
  därefter att sammanfalla med gränsen mellan behörighet A1 och A2.
  Till skillnad från vad som gäller i dag ger körkortskategorierna A1, A2
  och A enligt det tredje körkortsdirektivet endast rätt att framföra två- och
  trehjuliga motorcyklar. Fyrhjuliga motorcyklar – såväl lätta som tunga –
  kräver enligt direktivet körkort med behörighet B (i de medlemsstater
  som valt att inte införa behörighet B1, däribland Sverige). Med hänsyn
  till detta skulle det kunna finnas skäl att lämna fyrhjuliga motorcyklar
  utanför definitionerna av lätt och tung motorcykel. Eftersom fyrhjuliga
  motorcyklar även i fortsättningen bör omfattas av rätten att köra lätt
  motorcykel med viss utskjutande last på väg som inte är enskild enligt
  4 kap. 15 § trafikförordningen och av rätten att övningsköra med tung
  motorcykel i vissa fall enligt 7 kap. 1 § militärtrafikförordningen bör så
  emellertid inte ske.
  Mot bakgrund av det ovanstående föreslår regeringen att definitionen
  av lätt motorcykel ändras på följande sätt. Med lätt motorcykel ska i
  fortsättningen för det första avses en motorcykel på två eller fyra hjul
  som drivs av antingen förbränningsmotor med en slagvolym om högst
  125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhål-
  lande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilo-
26 watt/kilogram eller av en annan motor än förbränningsmotor som har en

nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt Prop. 2012/13:23 och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. För det andra

ska med lätt motorcykel avses en motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.

Även definitionen av tung motorcykel föreslås ändras som en följd av att definitionen av lätt motorcykel ändras. Med tung motorcykel ska i fortsättningen avses dels en motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram, dels en motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

5.1.2Lätt släpfordon

Regeringens förslag: Förutsättningen att släpfordonets totalvikt inte överstiger dragfordonets tjänstevikt för det fall släpfordonets totalvikt överstiger 750 kg tas bort ur definitionen av lätt släpfordon.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: Motorförarnas Helnykterhetsförbund tillstyrker  
förslaget.  
Skälen för regeringens förslag: Lätt släpfordon definieras i 2 § lagen  
om vägtrafikdefinitioner som dels ett släpfordon med en totalvikt av  
högst 750 kilogram, dels ett släpfordon med en totalvikt över  
750 kilogram under förutsättning att denna inte överstiger dragfordonets  
tjänstevikt och att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda total-  
vikt inte överstiger 3,5 ton.  
Enligt gällande lydelse av 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) ger kör-  
kort med beteckningarna B, C och D behörighet att till sådana bilar som  
omfattas av respektive behörighet koppla ett lätt släpfordon. Från och  
med den 19 januari 2013 ger körkort med beteckningen B i stället behö-  
righet att till bilar som omfattas av behörigheten koppla ett släpfordon  
vars totalvikt antingen inte överstiger 750 kilogram eller tillsammans  
med bilens totalvikt inte överstiger 3,5 ton. Ändringen har sin grund i det  
tredje körkortsdirektivet och innebär att den nuvarande begränsningen att  
släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt om  
släpfordonets totalvikt överstiger 750 kg slopas. Det kan anmärkas att  
ändringen inte har någon betydelse för behörigheterna C och D eller de  
nya behörigheterna C1 och D1 eftersom lätt släpfordon i dessa fall bara  
kan avse släpfordon vars totalvikt inte överstiger 750 kilogram.  
Regeringen föreslår att denna ändring inarbetas direkt i definitionen av  
lätt släpfordon i 2 § lagen om vägtrafikdefinitioner i stället för i 2 kap.  
5 § körkortslagen och att begreppet lätt släpfordon bibehålls i sistnämnda  
lagrum även såvitt gäller behörighet B (se avsnitt 6.3).  
Enligt övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i  
körkortslagen gäller 2 kap. 5 § i sin lydelse före den 19 januari 2013 för  
körkortsbehörighet som förvärvats före det datumet, vilket innebär att  
äldre B-körkort ger rätt att framföra lätt släpfordon. Med den gällande  
definitionen av lätt släpfordon skulle innehavare av sådana körkort även  
fortsättningsvis vara förhindrade att framföra släpfordon vars totalvikt 27
 

Prop. 2012/13:23 samtidigt överstiger både dragfordonets tjänstevikt och 750 kg. Om definitionen av lätt släpfordon ändras på det sätt som föreslås kommer även förare med äldre B-körkort att kunna framföra släpfordon med en totalvikt över 750 kg även om totalvikten överstiger dragfordonets tjänstevikt.

Ändringen av definitionen av lätt släpfordon får till följd att vissa släpfordon som hittills har betecknats som tunga kan komma att betraktas som lätta. Det leder till en viss utvidgad möjlighet att övningsköra med släpfordon i Sverige vid norsk eller åländsk trafikskola utan att inneha norskt eller åländskt B-körkort enligt förordningen (1991:1803) om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige. Denna bieffekt får anses vara av marginell betydelse.

6 Ändringar i körkortslagen (1998:488)

6.1Vissa fall av utfärdande av körkort efter återkallelse

6.1.1Utfärdande enligt huvudregeln

Regeringens förslag: Hänvisningen i 5 kap. 14 § första stycket körkortslagen till ålderskraven i 3 kap. 1 § för utfärdande av körkort efter återkallelse ska i tillämpliga fall i stället avse ålderskraven i 3 kap. 1 a §.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Framför inga synpunkter i denna del.

Skälen för regeringens förslag: För att ett körkort ska få utfärdas efter återkallelse gäller som huvudregel samma krav som för utfärdande första gången, nämligen att sökanden har körkortstillstånd, är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här, uppfyller det ålderskrav som gäller för varje behörighet samt har avlagt godkänt förarprov (se 5 kap. 14 § första stycket körkortslagen). Från denna huvudregel föreskrivs emellertid i 5 kap. körkortslagen en rad undantag (se avsnitt 6.1.2).

Ålderskraven för utfärdande av körkort anges för närvarande endast i 3 kap. 1 § körkortslagen. Från och med den 19 januari 2013 föreskrivs emellertid i en ny 1 a § lägre ålderskrav för att inneha vissa högre behörigheter om sökanden har förvärvat grundläggande kompetens att utföra gods- eller persontransporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. Någon hänvisning till dessa lägre ålderskrav har emellertid inte tagits in i 5 kap. 14 § första stycket. Avsikten är givetvis inte att ålderskravet för att återfå behörigheterna ska vara skarpare än för att förvärva dem första gången. Därför föreslås att hänvisningen i 5 kap. 14 § första stycket till ålderskraven i 3 kap. 1 § kompletteras med en hänvisning till ålderskraven i 3 kap. 1 a § i förekommande fall.

28

6.1.2Utfärdande och förnyelse efter återkallelse av körkort med högre behörigheter

Regeringens förslag: Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter återkallelse har utfärdats enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen körkortslagen ska förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, om utfärdandet gjordes före utgången av denna giltighetstid. Därefter ska körkortet förnyas vart femte år. Vid sådana förnyelser ska bestämmelserna om förlängd giltighet av högre behörigheter och om förutsättningarna för femårsförnyelse av körkort med sådana behörigheter tillämpas.

Om utfärdandet görs vid eller efter utgången av giltighetstiden ska den sökande, för att återfå behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, i stället visa att de medicinska kraven för att inneha behörigheten är uppfyllda. Ett beslut om att det nya körkortet inte ska ge sådan behörighet ska vara överklagbart.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag och bedömning. Promemorian innehöll dock inget förslag om att bestämmelserna om förlängd giltighet av högre behörigheter och om förutsättningarna för femårsförnyelse av körkort ska tillämpas även vid förnyelser av körkort med högre behörigheter som har utfärdats efter återkallelse enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen körkortslagen. Transportstyrelsen har givits tillfälle att lämna synpunkter på förslaget i denna del. Styrelsen har inte haft något att erinra.

Remissinstanserna: Framför inga synpunkter i denna del.

Skälen för regeringens förslag: I såväl det andra som det tredje körkortsdirektivet föreskrivs att körkort endast får utfärdas till sökande som är permanent bosatt eller sedan minst sex månader studerar i utfärdandelandet, uppfyller det tillämpliga ålderskravet, har godkänts i ett förarprov och uppfyller de medicinska krav som specificeras i direktiven.

Såsom anfördes i föregående avsnitt föreskrivs i körkortslagen krav för att utfärda körkort som motsvarar dem som anges i körkortsdirektiven. Emellertid upprätthålls inte de angivna kraven för utfärdande av körkort fullt ut i alla situationer då en sökande återfår sin behörighet efter att körkortet har varit ogiltigt. I vissa fall där körkortet har blivit ogiltigt får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts (se 3 kap. 1 § sista stycket körkortslagen) och vid utfärdande av körkort efter återkallelse gäller vissa lättnader i kraven för utfärdande beroende på av vilken anledning körkortet återkallats och hur lång ogiltighetstid som bestämts för körkortet. I 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen föreskrivs bl.a. att om körkortet återkallats med stöd av antingen 3 § 2 (obehörigt avvikande från trafikolycksplats), 3 (upprepade trafikbrott) eller 4 (brott mot en väsentlig trafiksäkerhetsregel), får körkort utfärdas efter ansökan utan någon ytterligare prövning, förutsatt att körkortets ogiltighetstid har bestämts till högst ett år (”automatiskt” utfärdande efter återkallelse).

Enligt regeringens bedömning är dessa undantagsregler förenliga med direktiven. Regeringens tolkning är att de krav för utfärdande som beskrivits inledningsvis ska gälla när en körkortshavare förvärvar sin

Prop. 2012/13:23

29

Prop. 2012/13:23 behörighet för första gången men inte med nödvändighet när körkort utfärdas på nytt efter att ha varit ogiltigt. Frågor om körkortsingripande och ogiltighet av körkort är i stor utsträckning oreglerade i direktiven. Det förhåller sig också så att utfärdande av nytt körkort i många medlemsstater inte aktualiseras efter körkortsingripande. Exempelvis förekommer det att körkort suspenderas eller liknande i situationer där de i Sverige skulle ha blivit återkallade.

”Automatiskt” utfärdande efter återkallelse medför emellertid ett potentiellt problem i förhållande till de nya regler om körkortsförnyelse och förlängning av högre behörigheter som införs från och med den 19 januari 2013. Dessa regler innebär att prövningen enligt 3 kap. 12 § körkortslagen av att de medicinska kraven för att fortsatt inneha sådana behörigheter är uppfyllda knyts till den nya femårsförnyelsen av körkortet (se avsnitt 4.2.1).

Enligt den ordning som gäller nu och fram till den 19 januari 2013 ska frågan om förlängning av de högre behörigheterna prövas regelbundet vart tionde år räknat från det att körkortshavaren fyller 45 år, oavsett om körkortet dessemellan förnyas eller utfärdas på nytt efter återkallelse eller ogiltighet av annan anledning. Att körkort i vissa fall utfärdas efter återkallelse utan krav på körkortstillstånd påverkar alltså inte regelbundenheten i prövningen av de medicinska kraven.

I förening med den nya ordningen för förnyelse av körkort och förlängning av högre behörigheter kan däremot ett ”automatiskt” utfärdande av körkort med högre behörigheter efter återkallelse komma att leda till att den regelbundna prövningen av körkortshavarens medicinska lämplighet skjuts på framtiden. Detta beror på att ett körkort inte behöver förnyas, och uppfyllelse av de medicinska kraven inte prövas, förrän fem år efter utfärdandet. Det är ett problem av samma slag som uppstår när ett körkort behöver förnyas därför att det förkommit eller därför att någon uppgift i det har ändrats, liksom när ett utländskt EES-körkort byts ut mot eller ersätts med ett svenskt före den administrativa giltighetstidens utgång. För sådana fall föreskrivs att det nya körkortet ska förnyas på nytt inom den tid som återstod av giltighetstiden innan körkortet förnyades, byttes ut eller ersattes.

Regeringen föreslår en liknande lösning på det nu aktuella problemet. När ett körkort med någon av de högre behörigheterna efter återkallelse utfärdas ”automatiskt” enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen ska den första femårsförnyelsen av körkortet ske vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet. Det nya körkortet får alltså en kortare giltighetstid, i överensstämmelse med vad som gäller när körkort förnyas eller byts ut under löpande giltighetstid.

Efter den första förnyelsen bör körkortet fortsättningsvis förnyas vart femte år räknat från förnyelsetillfället i stället för från utfärdandetidpunkten. Vidare bör vid såväl den första förnyelsen som efterföljande förnyelser bestämmelserna om förlängd giltighet av högre behörigheter (3 kap. 12 §) och om förutsättningarna för femårsförnyelse av körkort med sådana behörigheter (3 kap. 14 a §) tillämpas. Det är naturligt eftersom den föreslagna regleringen ska tillämpas i stället för huvudregeln om förnyelse av körkort med högre behörigheter (3 kap. 14 § andra stycket). Särskilda bestämmelser härom behöver införas.

30

Den lösning som nu föreslagits kan bara tillämpas om körkortet efter Prop. 2012/13:23 återkallelse utfärdas inom den giltighetstid som skulle ha gällt för det

återkallade körkortet. Det kan emellertid inträffa att körkortet efter återkallelsen utfärdas först vid utgången av eller efter denna tid. Eftersom det vid denna tidpunkt har förflutit åtminstone fem år sedan den senaste prövningen av att de medicinska kraven för högre behörigheter är uppfyllda bör det för utfärdande av körkortet med sådana behörigheter ställas samma krav som skulle ha gällt om det återkallade körkortet i stället hade förnyats vid giltighetstidens utgång. Regeringen föreslår för detta fall att det ska krävas att den som ansöker om nytt körkort visar att de medicinska kraven för att inneha aktuella behörigheter är uppfyllda för att det körkort som utfärdas ska få ge sådana behörigheter.

Från och med den 19 januari 2013 kommer att gälla att en körkortshavare får överklaga ett beslut om avslag på en ansökan om förlängning av högre behörigheter i samband med förnyelse av körkort. Den som vid den administrativa giltighetstidens utgång byter ett utländskt EES- körkort med högre behörigheter mot ett svenskt körkort får likaså överklaga ett beslut om att inte överföra de högre behörigheterna till det svenska körkortet. På motsvarande sätt bör även den vars innehav av högre behörigheter ska prövas när körkortet utfärdas efter återkallelse enligt ovanstående förslag få överklaga ett negativt beslut.

I avsnitt 7 föreslås övergångsbestämmelser i fråga om utfärdande och förnyelse av körkort i vissa fall av utfärdande efter återkallelse där det återkallade körkortet hade utfärdats, eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett utländskt EES-körkort, före den 19 januari 2013.

6.1.3Förnyelse av körkort som lämnats i utbyte mot eller ersatt ett utländskt EES-körkort med högre behörigheter

Regeringens förslag: Om ett utländskt EES-körkort med högre behörigheter bytts ut eller ersatts före utgången av sin giltighetstid ska, efter den första förnyelsen, förnyelse av utbyteskörkortet fortsättningsvis äga rum vart femte år från det första förnyelsetillfället.

Bestämmelserna om förlängd giltighet av högre behörigheter och om förutsättningarna för femårsförnyelse av körkort med sådana behörigheter ska tillämpas vid sådana förnyelser.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer i huvudsak med rege-  
ringens förslag. Promemorian innehöll dock inget förslag om att be-  
stämmelserna om förlängd giltighet av högre behörigheter och om förut-  
sättningarna för femårsförnyelse av körkort ska tillämpas även vid för-  
nyelser av körkort med högre behörigheter som lämnats i utbyte mot eller  
ersatt ett utländskt EES-körkort före utgången av EES-körkortets giltig-  
hetstid. Transportstyrelsen har givits tillfälle att lämna synpunkter på  
förslaget i denna del. Styrelsen har inte haft något att erinra.  
Remissinstanserna: Framför inga synpunkter i denna del.  
Skälen för regeringens förslag: Som nyss anförts bör ett körkort med  
högre behörigheter som efter återkallelse utfärdats enligt 5 kap. 14 §  
andra stycket första meningen körkortslagen förnyas första gången vid 31

Prop. 2012/13:23 utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, förutsatt att utfärdandet gjordes före utgången av denna tid. Körkortet ska därefter förnyas vart femte år. Vidare bör vid dessa förnyelser bestämmelserna om förlängd giltighet av högre behörigheter och om förutsättningarna för femårsförnyelse av körkort med sådana behörigheter tillämpas.

Efter utbyte eller ersättande av ett utländskt EES-körkort med högre behörigheter före utgången av den giltighetstid som angavs på körkortet, ska på motsvarande sätt körkortet förnyas första gången vid den tidpunkt då denna giltighetstid skulle ha löpt ut (se 6 kap. 7 b § körkortslagen i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen). Även för detta fall bör det föreskrivas att femårsförnyelse därefter ska ske vart femte år från det första förnyelsetillfället. Det bör också klart anges att bestämmelserna om förlängd giltighet av högre behörigheter och om förutsättningarna för femårsförnyelse av körkort med sådana behörigheter är tillämpliga i samtliga dessa fall av förnyelse.

I avsnitt 7 föreslås övergångsbestämmelser i fråga om förnyelse av ett körkort som lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013.

6.2Innehav av körkort med villkor om alkolås

Regeringens förslag: Femårsförnyelse av körkort ska inte tillämpas när körkortsinnehavet är förenat med villkor om alkolås.

Regeringens bedömning: En körkortshavare eller en körkortssökande bör inte heller i övrigt behöva uppfylla andra medicinska krav än dem som gäller för innehav av körkort med villkor om alkolås under tid då körkortsinnehavet är förenat eller ska förenas med sådant villkor.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Motorförarnas Helnykterhetsförbund tillstyrker förslaget.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: I stället för att ett körkort återkallas p.g.a. alkoholrattfylleri kan körkortshavaren ansöka om att få körkortsinnehavet förenat med villkor om alkolås under en villkorstid, se avsnitt 4.2.2. När ett beslut om villkor om alkolås fattas ska körkortet som regel förnyas eftersom en uppgift i körkortet har ändrats. I vissa särskilt föreskrivna fall ska i stället ett nytt körkort utfärdas (se 5 kap. 21 § jämfört med 24 § körkortslagen). I stället för att förnyas ska ett utländskt EES-körkort tvångsvis bytas ut mot ett svenskt körkort när villkor om alkolås beslutas.

Enligt den ordning som införs från och med den 19 januari 2013 ska ett körkort med högre behörigheter förnyas vart femte år från utfärdandet oavsett eventuella förnyelser under tiden. I samband med sådan förnyelse underkastas körkortshavaren samma medicinska kontroll som när körkortet utfärdades första gången. Regeln om sådan femårsförnyelse blir tillämplig även när ett körkort under giltighetstiden förnyats på grund av

att innehavet förenats med villkor om alkolås. För ett sådant tidsbegrän-

32

sat körkortsinnehav gäller emellertid som beskrivits i avsnitt 4.2.2 sär- Prop. 2012/13:23 skilda lättnader i de medicinska kraven i fråga om alkoholmissbruk eller

alkoholberoende. Om villkorstiden råkar sammanfalla med en förnyelsetidpunkt kommer oförenliga medicinska krav att ställas på körkortsinnehavaren. Regeln om att ett körkort med högre behörigheter ska förnyas med fem års intervall från utfärdandet bör därför inte gälla om förnyelse under tiden har skett på grund av beslut om villkor om alkolås.

Ett utländskt EES-körkort med högre behörigheter som byts ut vid annan tidpunkt än när den administrativa giltighetstiden går ut ska enligt de bestämmelser som gäller från och med den 19 januari 2013 förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det utbytta körkortet. På samma sätt som när ett körkort förnyats på grund av ett beslut om villkor om alkolås bör emellertid ett körkort efter tvångsutbyte för att förena körkortsinnehavet med villkor om alkolås vara undantaget från kravet på regelbunden förnyelse.

I vissa andra fall ska som sagts ovan ett nytt körkort utfärdas i samband med att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, i stället för att det gamla körkortet förnyas. Inte heller i dessa fall bör andra medicinska krav ställas vid utfärdandet eller under innehavstiden än vad som gäller för att inneha körkort med villkor om alkolås.

Det bör framhållas att efter villkorstiden om ett eller två år upphör körkortet att gälla. Därefter får ett nytt körkort endast utfärdas om sökanden har körkortstillstånd, dvs. att de allmänna kraven på personlig och medicinsk lämplighet är uppfyllda.

6.3Redaktionella ändringar av körkortsbehörigheter

Regeringens förslag: Bestämmelserna i körkortslagen om innebörden av körkortsbehörighet A1, A2, A och B och om ålderskraven för att få övningsköra ska anpassas till de nya definitionerna av lätt och tung motorcykel samt lätt släpfordon i lagen om vägtrafikdefinitioner.

Körkortsbehörighet C ska, när det gäller personbil, anges omfatta personbil med totalvikt över 3,5 ton.

Körkortsbehörighet C1 ska, när det gäller lastbil, anges omfatta tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Örebro tingsrätt anser att det bör övervägas om inte även begreppet ”tung motorcykel” ska arbetas in i 2 kap. 5 § körkortslagen. Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund (McRF) anser att innehav av behörighet B sedan minst tre år bör ge rätt att köra motorcykel med en motor med slagvolym upp till 125 kubikcentimeter.

Skälen för regeringens förslag: I 2 kap. 5 § körkortslagen, i dess lydelse från och med den 19 januari 2013, föreskrivs bl.a. de begränsningar i fråga om motorcykelns prestanda som gäller för att köra två- och trehjuliga motorcyklar med behörighet A1 respektive A2 (för fyrhjulig motorcykel krävs behörighet B). I samma paragraf regleras också vilken

33

Prop. 2012/13:23 kombination av drag- och släpfordon som får framföras med stöd av ett
  körkort med behörighet B.
  I 2 kap. 6 §, i dess lydelse från och med den 19 januari 2013, anges
  villkor för att få köra trehjulig motorcykel som har en högre nettoeffekt
  än 15 kilowatt med stöd av ett körkort med behörighet A eller B.
  I 4 kap. 2 § första stycket 2, i dess lydelse från och med den 19 januari
  2013, anges det ålderskrav som gäller för att få övningsköra med bl.a.
  sådant fordon som kräver behörighet A1. I första stycket 7 b samma
  paragraf anges det ålderskrav som gäller för övningskörning med tre-
  hjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kilowatt.
  Ovannämnda bestämmelser föreslås nu redigeras mot bakgrund av de
  ändringar av definitionerna av lätt och tung motorcykel samt lätt släp-
  fordon som föreslagits i avsnitt 5.1.1 och 5.1.2. I 2 kap. 5 § körkortslagen
  bör således fortsättningsvis anges att körkort med beteckningen A1 ger
  behörighet att köra en lätt två- eller trehjulig motorcykel. Körkort med
  beteckningen A2 bör i fråga om trehjulig motorcykel ange behörighet att
  köra lätt trehjulig motorcykel. I fråga om tvåhjuliga motorcyklar föreslås
  dock ingen ändring. I fråga om körkort med beteckningen B bör anges att
  det till personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil får kopplas
  ett lätt släpfordon.
  I 2 kap. 6 § körkortslagen bör på motsvarande sätt anges att körkort
  med behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel
  endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.
  När det gäller övningskörning bör det i 4 kap. 2 § första stycket 2
  anges att den som övningskör med lätt två- eller trehjulig motorcykel
  (eller med snöskoter eller terränghjuling) ska ha uppnått en ålder av 15 år
  och 9 månader medan det i första stycket 7 b bör anges att den som
  övningskör med tung trehjulig motorcykel som huvudregel ska ha upp-
  nått en ålder av 20 år.
  Det bör anmärkas att de föreslagna anpassningarna inte innebär några
  materiella förändringar av bestämmelserna.
  Slutligen föreslås ett par redaktionella ändringar i fråga om körkorts-
  behörighet C och C1. I nuvarande lydelse av 2 kap. 5 § körkortslagen
  anges att körkort med beteckningen C ger behörighet att köra tung lastbil
  och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon
  som är kopplat till sådana bilar. I den lydelse som träder i kraft den
  19 januari 2013 anges inte längre att gränsvärdet 3,5 ton avser
  personbilens totalvikt. Ändringen är oavsiktlig och bör korrigeras. I fråga
  om körkortsbehörighet C1 föreslås ordet ”en” mellan ”med” och
  ”totalvikt” tas bort för en mer enhetlig utformning av paragrafen.
  Örebro tingsrätt har ifrågasatt om inte, utöver ”lätt motorcykel”,
  begreppet ”tung motorcykel” borde inarbetas i 2 kap. 5 § körkortslagen.
  Som ”tunga” betecknas motorcyklar vars prestanda i något avseende
  överskrider de gränser som gäller för lätta motorcyklar. Behörighet A
  omfattar visserligen tunga två- och trehjuliga motorcyklar, liksom behö-
  righet A2 omfattar vissa tunga tvåhjuliga motorcyklar. Båda behörig-
  heterna omfattar emellertid därutöver lätta motorcyklar (dock inte fyr-
  hjuliga). Det finns därför inget behov av begreppet ”tung motorcykel” i
  2 kap. 5 § körkortslagen.
  Beträffande förslaget från McRF m.fl. om att låta behörighet B omfatta
34 skoter med en slagvolym på upp till 125 kubikcentimeter avvisade rege-
ringen detta senast i prop. 2011/12:25 Genomförandet av det tredje Prop. 2012/13:23
körkortsdirektivet (se avsnitt 5.2.4 i den propositionen). Regeringens  

uppfattning i frågan är oförändrad.

6.4Ändrade övergångsbestämmelser till lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

6.4.1Körkortsbehörigheter som förvärvats före ikraftträdandet

Regeringens förslag: För en körkortsbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013 gäller 2 kap. 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser samt den upphävda 2 kap. 7 §.

Förslaget i promemorian: Saknas i denna del. Förslaget har  
tillkommit efter behandling i Lagrådet. Transportstyrelsen har givits  
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget i denna del. Styrelsen har inte  
haft något att erinra men framhåller att hänvisningen till 2 kap. 5 § även  
torde omfatta den övergångsbestämmelse från 1996 som ger äldre  
körkortshavare med behörighet B rätt att köra personbil enligt äldre  
definitioner, dvs. utan begränsningen till en totalvikt av högst 3,5 ton.  
Skälen för regeringens förslag: I punkten 3 första och andra  
meningarna i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om  
ändring i körkortslagen (1998:488), som huvudsakligen träder i kraft den  
19 januari 2013, anges följande. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för  
en förarbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013. För ett  
körkort som utfärdats före detta datum ska dock 3 kap. 12, 14 och  
14 a §§, 7 kap. 2 § första stycket 4 och 8 kap. 2 § tillämpas i sina nya  
lydelser från och med den 19 januari 2013.  
Övergångsbestämmelsen syftar till att uppfylla art. 13.2 i tredje  
körkortsdirektivet som anger att äldre behörigheter inte ska kunna dras in  
eller på något sätt inskränkas genom direktivets bestämmelse och innebär  
enligt vad som anges i prop. 2011/12:25 s. 138 att ”nya krav för förvärv  
av behörigheter och nya gränsdragningar mellan fordonskategorierna inte  
får påverka giltigheten av en redan förvärvad behörighet”. Lagrådet har  
emellertid uppmärksammat att den föreslagna lydelsen är missvisande i  
några avseenden. Regeringen instämmer i Lagrådets bedömning och  
finner att bestämmelsen kan tolkas som att äldre föreskrifter ska  
tillämpas i större utsträckning än vad som varit avsikten. Liksom  
Lagrådet bedömer regeringen att den önskade verkan av övergångsregle-  
ringen torde uppnås genom att punkten 3 ges följande lydelse: ”För en  
körkortsbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013 gäller  
2 kap. 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser samt den upphävda 2 kap. 7 §.”  
Det bör påpekas att de äldre bestämmelser som i enlighet med vad som  
nu sagts gäller för behörigheter förvärvade före den 19 januari 2013  
måste läsas i ljuset av sådana övergångsbestämmelser som, beroende på  
omständigheterna, sedan tidigare kan gälla för dessa behörigheter. Som  
exempel kan nämnas att en körkortsbehörighet B som förvärvats före den 35
 

Prop. 2012/13:23 1 juli 1996 alltjämt ger rätt att köra bl.a. personbil med en totalvikt som överstiger 3,5 ton; detta följer av punkten 7 av övergångsbestämmelserna till körkortslagen (1998:488).

6.4.2Femårsförnyelse av äldre körkort

Regeringens förslag: Femårsförnyelse av ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har utfärdats före den 19 januari 2013 ska ske första gången vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, men senast den 19 januari 2023. Körkortet ska dock förnyas när körkortshavaren fyller 45 år om detta inträffar innan körkortet ska förnyas enligt första meningen. Om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska körkortet i stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut.

Vad som nu har sagts om körkort som har utfärdats före den 19 januari 2013 ska på motsvarande sätt gälla körkort som före detta datum har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES.

  Förslaget i promemorian: Överensstämmer i huvudsak med rege-
  ringens förslag. Promemorian innehöll dock inget förslag om att över-
  gångsbestämmelsen skulle gälla även körkort som före den 19 januari
  2013 lämnats i utbyte mot eller ersatt ett utländskt EES-körkort. Detta
  förslag har tillkommit efter behandling i Lagrådet. Transportstyrelsen har
  givits tillfälle att lämna synpunkter på förslaget i denna del. Styrelsen har
  inte haft något att erinra.
  Remissinstanserna: Framför inga synpunkter i denna del.
  Skälen för regeringens förslag: Enligt 3 kap. 12 § körkortslagen
  (1998:488) gäller körkortsbehörigheterna C, CE, D eller DE till dess att
  körkortshavaren fyller 45 år och därefter för perioder om högst tio år, om
  körkortshavaren har visat att de medicinska kraven för att ha sådan
  behörighet är uppfyllda.
  I enlighet med det tredje körkortsdirektivet ändras reglerna i kör-
  kortslagen om förnyelse av körkort med högre behörigheter och förläng-
  ning av behörigheterna från och med den 19 januari 2013. I 3 kap. 12 § i
  dess lydelse från och med den 19 januari 2013 föreskrivs sålunda:
  ”Behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE fortsätter att gälla
  efter förnyelse av körkortet enligt 14 § andra stycket endast om körkorts-
  havaren i samband med ansökan om förnyelse har visat att de medicinska
  kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.” I 3 kap. 14 § andra
  stycket föreskrivs från och med den 19 januari 2013 att ett körkort med
  behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE ska förnyas vart
  femte år från det att det har utfärdats.
  De nya reglerna gäller för körkort som utfärdats såväl före som efter
  den 19 januari 2013. För äldre körkort gäller dock en särskild övergångs-
  reglering som innebär att den första femårsförnyelsen och förlängningen
  av högre behörigheter ska äga rum inom viss tid från att de nya reglerna
  träder i kraft. I punkten 3 sista meningen i övergångsbestämmelserna till
36 lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488) anges sålunda
 

att för ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har utfärdats före den 19 januari 2013 ska femårsförnyelse ske första gången vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, men senast den 19 januari 2023.

Övergångsregeln syftar förenklat till att ett äldre körkorts tioåriga giltighetstid ska få löpa ut innan den nya ordningen med femårsförnyelse börjar tillämpas på det. Regeln tar emellertid inte tillräcklig hänsyn till att körkortsförnyelse och förlängning av högre behörigheter enligt den ordning som gäller fram till den 19 januari 2013 inte är tidsmässigt samordnade medan de enligt den ordning som gäller därefter ska sammanfalla i tiden. I övergången mellan regelverken kan följden i vissa fall bli att intervallet mellan prövningarna av de medicinska kraven för att ha högre behörigheter vida kommer att överstiga de tio år som för närvarande föreskrivs. I det extrema fallet skulle intervallet mellan de medicinska prövningarna kunna bli uppemot tjugo år. Det motsatta fallet kan också komma att inträffa, nämligen att körkortshavaren med kort mellanrum tvingas genomgå två medicinska prövningar för att få behålla sina högre behörigheter.

Övergångsregeln behöver därför kompletteras. Om körkortshavaren fyller 45 år före det första ordinarie förnyelsetillfället (alternativt före den 19 januari 2023) bör den första femårsförnyelsen i stället göras vid denna tidpunkt. Det motsvarar den tidpunkt då den första förlängningen av de högre behörigheterna skulle ha skett enligt de föreskrifter som gäller fram till den 19 januari 2013.

Om körkortshavaren har fyllt 45 år före den 19 januari 2013 kommer de högre behörigheterna att ha förlängts minst en gång enligt 3 kap. 12 § körkortslagen i dess nuvarande lydelse. Den första femårsförnyelsen (och medicinska prövningen av att de medicinska kraven är uppfyllda) bör i sådant fall inte behöva ske förrän när giltigheten av de högre behörigheterna löper ut, dvs. tio år efter det att de senast förlängdes.

För det fall att körkortshavaren är yngre än 45 år och inte heller kommer att fylla 45 år före det första ordinarie förnyelsetillfället som infaller enligt äldre föreskrifter (alternativt före den 19 januari 2023) är övergångsregeln i dess beslutade lydelse ändamålsenlig.

Övergångsbestämmelsen i punkten 3 sista meningen föreslås i denna proposition justeras och brytas ut till en ny punkt 4. Varken i den beslutade lydelsen av punkten 3 i övergångsbestämmelserna eller i den remitterade lydelsen av punkten 4 anges att bestämmelsen är tillämplig även på ett körkort som före den 19 januari 2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES. Som Lagrådet påpekat bör bestämmelsen emellertid omfatta även sådana körkort (jfr avsnitt 7).

Regeringen föreslår att den aktuella övergångsbestämmelsen kompletteras i enlighet med det ovanstående. Sålunda bör bestämmelserna om första femårsförnyelse ges följande utformning: ”Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har utfärdats eller har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, men senast den 19 januari 2023. Körkortet ska dock förnyas när körkortshavaren fyller

Prop. 2012/13:23

37

Prop. 2012/13:23 45 år om detta inträffar innan körkortet ska förnyas enligt första meningen. Om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska körkortet i stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut.”

En nackdel med den föreslagna ändringen är att ett körkort som förnyats enligt 3 kap. 14 § i dess äldre lydelse strax före den 19 januari 2013 i vissa fall kan komma att behöva förnyas igen en kort tid efter detta datum. Det är dock en olägenhet som redan är förutsedd i det nya systemet. Så kan ske i de fall ett körkort med högre behörigheter förnyas mellan två ordinarie femårsförnyelser utan att någon medicinsk prövning görs. Även i sådana fall kan körkortets giltighetstid bli kortvarig (jfr prop. 2011/12:25 avsnitt 6.3.1).

6.4.3Behörighet A1 som förvärvats före den 19 januari 2013

Regeringens förslag: För körkortsbehörighet A1 som har förvärvats före den 19 januari 2013 ska, i fråga om två- och fyrhjuliga motorcyklar, inte tillämpas någon begränsning till sådan motorcykel vars motor har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Framför inga synpunkter i sak. Transportstyrelsen föreslår emellertid en annan utformning av övergångs-

bestämmelserna.

Skälen för regeringens förslag: Enligt den föreslagna lydelsen av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488) gäller bl.a. 2 kap. 5 § körkortslagen för körkortshavare som förvärvat sin behörighet före den 19 januari 2013. Det innebär att den som förvärvat behörigheten A1 före detta datum har rätt att köra lätt motorcykel. De ändringar av definitionen av lätt motorcykel som föreslagits i avsnitt 5.1.1 medför emellertid att två- och fyrhjuliga motorcyklar vars motor har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram kommer att klassificeras som tung motorcykel. För att undvika att behörigheten inskränks för dem som förvärvat sin behörighet före den 19 januari 2013 och inrättat sig efter de då gällande reglerna bör en särregel införas.

Regeringen föreslår en ny punkt i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen av följande lydelse: ”För körkortsbehörighet A1 som har förvärvats före den 19 januari 2013 tillämpas inte den begränsning som följer av 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner till två- eller fyrhjulig motorcykel vars motor har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.”

38

6.4.4 Körkort med gemenskapskoder Prop. 2012/13:23

Regeringens förslag: Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskapskod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19 januari 2013 ska Transportstyrelsen tillhandahålla ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. Efter återkallelse av ett körkort med sådan gemenskapskod ska i stället det nya körkort som utfärdas ge behörighet C1, D1, C1E respektive D1E.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Framför inga synpunkter i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Före den 19 januari 2013 finns inte körkort med behörigheten C1, D1, C1E eller D1E i Sverige. Vid utbyte eller ersättande av utländska EES-körkort förses fram till detta datum innehavare av sådana EES-körkort med ett svenskt körkort med behörigheten C, D, CE eller DE och gemenskapskoden 74, 75, 76 respektive 77. Gemenskapskoden begränsar behörigheten till sådana fordon som omfattas av behörigheten C1, D1, C1E respektive D1E.

Efter den 19 januari 2013 saknas anledning såväl att utfärda körkort med gemenskapskod 74–77 som att behålla sådana i systemet. Dessa körkort bör i stället fasas ut genom att bytas ut mot körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. Eftersom ett körkort med gemenskapskod ger samma behörighet att köra motorfordon som körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E behöver inte något nytt körkort utfärdas. Utbyte bör i stället göras genom att Transportstyrelsen vid förnyelse av körkortet tillhandahåller ett körkort med motsvarande behörighet C1, D1, C1E eller D1E. Detsamma bör gälla för det fall ett utländskt EES-körkort med gemenskapskod byts ut mot eller ersätts med ett svenskt körkort.

Om körkort återkallas innan förnyelse aktualiseras bör ett nytt körkort med behörighet C1, D1, C1E eller D1E, i stället för med motsvarande gemenskapskod, utfärdas.

6.5Övriga frågor

6.5.1Ersättande av utländskt körkort

Regeringens förslag: Det förtydligas att kraven enligt 6 kap. 7 § fjärde stycket körkortslagen i fråga om körkortshavarens personliga och medicinska lämplighet vid utbyte av ett körkort som utfärdats i Schweiz eller Japan mot ett svenskt även gäller när ett sådant körkort ska ersättas.

Det förtydligas även att vad som anges i 6 kap. 8 § körkortslagen om att 3 kap. 10 § samma lag är tillämplig vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort även gäller vid beslut om att ersätta ett sådant körkort.

Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Framför inga synpunkter i denna del.

39

Prop. 2012/13:23 Skälen för regeringens förslag: Genom en lagändring som träder i kraft den 19 januari 2013 har det i 6 kap. 7 § första stycket körkortslagen gjorts ett förtydligande om att den som har ett körkort utfärdat i en stat inom EES eller i Schweiz eller Japan inte bara har rätt att byta ut sitt körkort utan även att få det ersatt med ett svenskt i händelse av förlust av det utländska körkortet. Jfr art. 11.5 i direktivet. Rätten gäller i båda fallen under förutsättning att körkortshavaren är permanent bosatt i Sverige.

I sista stycket nämnda paragraf anges i fråga om körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan att det får bytas ut endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §. Bestämmelsen bör kompletteras så att det framgår att samma krav ställs då ett sådant körkort har gått förlorat och behöver ersättas med ett svenskt körkort.

I 6 kap. 8 § körkortslagen föreskrivs att bestämmelserna i 3 kap. 10 §, om villkor för innehav av körkort, gäller vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort. Detsamma bör även gälla vid beslut om att ersätta ett sådant körkort med ett svenskt.

6.5.2Körning utan alkolås inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde

Regeringens förslag: Den som har B-körkort med villkor om alkolås ska ges möjlighet att inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde köra moped, personbil, lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare, utan godkänt alkolås. Sådan körning förutsätter särskilt medgivande av Transportstyrelsen. Medgivande får lämnas för högst tre år.

  Transportstyrelsens förslag: Överensstämmer huvudsakligen med
  regeringens förslag. Styrelsens förslag till lagtext innehåller dock inget
  krav på B-körkort, ej heller några begränsningar i fråga om vilka kör-
  kortspliktiga fordon som får framföras.
  Remissinstanserna: Framför inga synpunkter i denna del.
  Skälen för regeringens förslag: Enligt 2 kap. 11 § första stycket kör-
  kortslagen får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil
  oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men
  utan last eller passagerare inom garage-, verkstads- eller bensinstations-
  område. Enligt andra stycket får, om ett särskilt medgivande lämnats, den
  som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat köra mopeder och
  fordon som anges i första stycket med de begränsningar som anges där.
  Ett medgivande får lämnas för högst tre år.
  Den som har körkort med villkor om alkolås får endast köra körkorts-
  pliktiga fordon utrustade med godkänt alkolås (se 5 kap. 22 § första
  stycket 2 körkortslagen). Något undantag för körning inom garage-,
  verkstads- eller bensinstationsområde föreskrivs inte. Transportstyrelsen
  har påtalat att detta medför problem för den som i sin tjänst behöver
  kunna köra kunders fordon inom t.ex. ett verkstadsområde, eftersom
  dessa fordon inte har ett godkänt alkolås installerat. Styrelsen har därför
40 föreslagit att det ska införas en möjlighet att lämna särskilt medgivande

för körkortshavare med sådant villkor att köra körkortspliktiga fordon Prop. 2012/13:23 utan godkänt alkolås inom ett begränsat område, i likhet med vad som

redan gäller när en förare har fått sitt körkort återkallat.

Vid sådant särskilt medgivande som redan nu kan meddelas definieras det aktuella området i ord och bild i beslutet. Det särskilda medgivandet med denna områdesbeskrivning måste medföras vid färd för att styrka behörigheten att köra fordon utan godkänt alkolås. Mot den bakgrunden bedömer Transportstyrelsen att någon ökad risk från trafiksäkerhetssynpunkt inte bör uppkomma om möjligheten utsträcks till den som har körkort med villkor om alkolås. Antalet ansökningar om särskilt medgivande enligt 2 kap. 11 § andra stycket är i dag mycket litet och styrelsen väntar sig ett mycket begränsat antal ansökningar om medgivande även enligt det förslag som styrelsen nu lämnar. Ett medgivande kan dock ha stor betydelse för den enskilde körkortshavaren.

Regeringen instämmer i att det finns skäl att införa en möjlighet för den som har körkort med villkor om alkolås att på vissa villkor köra fordon som kräver körkortsbehörighet inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde, även om fordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. I likhet med Transportstyrelsen anser regeringen att denna undantagsmöjlighet inte bör gälla generellt utan att den bör kräva ett särskilt medgivande – på samma sätt som redan gäller för den vars körkort har återkallats. Regeringen anser dock att det i lagtexten bör förtydligas att undantagsmöjligheten inte gäller körkortspliktiga fordon generellt utan endast dem som anges i 2 kap. 11 § andra stycket: personbil oavsett totalvikt, lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare, samt moped. Det bör också anges vara en förutsättning att körkortshavaren har ett B-körkort med villkor om alkolås; den som endast har körkort med behörigheten AM, A1, A2 eller A med villkor om alkolås bör inte genom ett särskilt medgivande enligt denna bestämmelse kunna ges rätt att köra fyrhjuliga fordon som annars inte omfattas av behörigheten, jfr andra stycket nämnda paragraf.

Transportstyrelsen har föreslagit att ett medgivande ska kunna lämnas för en period om tre år även om villkorstiden som längst kan uppgå till två år. Körkortet kan nämligen återkallas för mindre allvarliga trafikbrott under villkorstiden. Efter spärrtiden utfärdas utan ansökan ett nytt körkort med villkor om alkolås och villkorstiden förlängs då med en tid som motsvarar spärrtiden. Förslaget bör i denna del innebära att nytt medgivande i regel inte behöver begäras. Regeringen ansluter sig till Transportstyrelsens förslag. Det bör dock anmärkas att medgivandet inte kan åberopas under den tid körkortet är återkallat. Det finns däremot inget hinder för att Transportstyrelsen under tiden medger körning enligt 11 § andra stycket.

Förslaget föranleder även en mindre ändring i 7 kap. 2 § körkortslagen.

6.5.3 Provning och godkännande av en viss typ av  
  alkolås  
   
Regeringens förslag: ”Teknisk prövning” av en viss typ av alkolås  
ska benämnas ”teknisk provning”. Sådan provning ska vara en förut-  
sättning för godkännande av alkolåstypen. 41
   

Prop. 2012/13:23

Transportstyrelsens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Swedac tillstyrker förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Innan en viss typ av alkolås får användas ska den enligt 5 kap. 26 § körkortslagen genomgå en teknisk prövning som får utföras endast av godkända provorgan. Detta är en testning för verifiering av att alkolåstypen klarar gällande tekniska krav. Transportstyrelsen har föreslagit att kravet på teknisk ”prövning” av alkolåset ändras till ett krav på teknisk ”provning”, i överensstämmelse med terminologin i bestämmelserna om teknisk tjänst och om nationellt typgodkännande i fordonsförordningen (2009:211). Ändringen innebär också ett förtydligande av att det är fråga om en annan typ av bedömning än den prövning av en ansökan om godkännande som görs av Transportstyrelsen enligt 5 kap. 27 § körkortslagen.

Den typ av alkolås som används av förare som innehar körkort med villkor om alkolås ska enligt gällande rätt inte bara ha genomgått teknisk provning. Enligt 5 kap. 27 § körkortslagen ska den också vara godkänd av Transportstyrelsen. Styrelsen har emellertid föreslagit att den tekniska provning som föreskrivs i 26 § ska vara en förutsättning inte bara för användningen av alkolåset utan även för dess godkännande, eftersom verifieringen av överensstämmelse med föreskriven standard och andra tekniska krav bör ingå som underlag vid Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen har anfört att den med bestämmelsernas nuvarande lydelse visserligen kan kontrollera att en viss typ av alkolås har godkänts av ett provorgan, innan respektive leverantör av alkolås ansluts till den digitala rapporteringen av uppgifter från alkolåset till vägtrafikregistret. Den föreslagna ändringen innebär dock att det redan vid godkännandet kan säkerställas att en viss typ av alkolås uppfyller samtliga föreskrivna krav. Genom att resultatet av den tekniska provningen omfattas av Transportstyrelsens prövning av om alkolåstypen ska godkännas, kommer den sökande att kunna meddelas ett överklagbart beslut även i denna del.

Regeringen, som instämmer i Transportstyrelsens bedömning, anser att de föreslagna ändringarna bör genomföras.

7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Ikraftträdande

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 19 januari 2013.

  Transportstyrelsens förslag: Ändringarna i 2 kap. 11 § och 5 kap.
  26 § föreslås träda i kraft så snart som möjligt.
42 Förslaget i promemorian: Överensstämmer med regeringens förslag.
 
Remissinstanserna: Framför inga synpunkter i denna del.     Prop. 2012/13:23
Skälen för regeringens förslag: Flertalet lagförslag utgör ändringar i  
beslutade bestämmelser i körkortslagen (1998:488) och bör träda i kraft  
vid samma tidpunkt som dessa skulle ha trätt i kraft, den 19 januari 2013.  
Övriga ändringar har i huvudsak sådant samband med ovannämnda änd-  
ringar att de bör träda i kraft samtidigt. Detsamma gäller de ändringar i  
fråga om innehav och godkännande av alkolås som föreslås.      
Övergångsbestämmelser      
     
Regeringens förslag: I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE,    
D eller DE som efter återkallelse utfärdades enligt 5 kap. 14 § andra    
stycket första meningen före den 19 januari 2013 tillämpas inte 3 kap.    
14 b §. Detsamma gäller ett körkort med behörigheten C, CE, D eller    
DE som före den 19 januari 2013 hade lämnats i utbyte mot eller ersatt    
ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES.      
I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som    
efter återkallelse utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra stycket första    
meningen den 19 januari 2013 eller senare tillämpas inte 3 kap. 14 b §    
första stycket, om det återkallade körkortet före den 19 januari 2013    
hade utfärdats eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som    
utfärdats i en annan stat inom EES och det återkallade körkortet inte    
hade förnyats enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap. 14 b § andra    
stycket. I stället gäller för ett körkort som utfärdas under de förutsätt-    
ningar som anges i första meningen vad som föreskrivs i 5 kap. 14 §    
andra stycket andra meningen om att körkortet får ge behörigheten C,    
CE, D eller DE endast om den sökande i samband med ansökan har    
visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda,    
oavsett om utfärdandet görs före, vid eller efter utgången av den    
giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet. Detta gäller dock    
inte om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den    
19 januari 2013 och giltighetstiden för behörigheten löper ut efter    
utfärdandet. Körkortet ska i sådant fall förnyas första gången enligt    
3 kap. 14 § andra stycket när giltighetstiden för behörigheten löper ut.    
Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE    
som efter den 18 januari 2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett    
körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari    
2013 ska förnyas enligt 3 kap. 14 b § första gången fem år efter    
utbytet, om ursprungskörkortet hade en längre giltighetstid än fem år.    
Förslaget i promemorian: saknas i denna del. Förslaget har till-  
kommit efter behandling i Lagrådet. Transportstyrelsen har givits tillfälle  
att lämna synpunkter på förslaget i denna del. Styrelsen har inte haft  
något att erinra.      
Skälen för regeringens förslag: Det förslag till lag om ändring i  
körkortslagen (1998:488) som remitterades till Lagrådet innehöll inget  
förslag till övergångsbestämmelser. Lagrådet har emellertid uppmärk-  
sammat att det finns ett behov av övergångsregler i anslutning till de nya  
bestämmelserna i 5 kap. 14 § andra stycket och 3 kap. 14 b § första  
stycket om utfärdande och förnyelse av körkort med högre behörigheter  
som utfärdas efter att ha varit återkallade med stöd av 5 kap. 3 § 2, 3 eller 43
     
Prop. 2012/13:23 4 och med en ogiltighetstid på högst ett år. Lagrådet har även påtalat ett
  motsvarande behov av övergångsreglering till bestämmelserna i 3 kap.
  14 b § andra stycket om förnyelse av körkort som har lämnats i utbyte
  mot eller ersatt ett utländskt EES-körkort.
  Regeringen delar Lagrådets uppfattning. De nya bestämmelserna om
  första femårsförnyelse tar nämligen sikte på körkort som utfärdats,
  respektive lämnats i utbyte eller i ersättning mot utländskt EES-körkort,
  inom ramen för den nya ordning med förnyelse och prövning av
  medicinsk lämplighet vart femte år som gäller från och med den
  19 januari 2013. Enligt den äldre ordning som gäller före detta datum har
  emellertid körkort som utfärdats i Sverige en giltighetstid på tio år,
  samtidigt som den medicinska kontrollen är frikopplad från förnyelsen av
  körkortet. För körkort som utfärdats i en annan EES-stat före den
  19 januari 2013 varierar reglerna från stat till stat. I fråga om körkort som
  utfärdats efter återkallelse av, eller lämnats i utbyte mot eller ersatt,
  sådana äldre körkort lämpar sig de nya bestämmelser som nu föreslås
  mindre bra. I övergången mellan systemen krävs därför särskilda över-
  gångsbestämmelser.
  När det gäller körkort som i de aktuella fallen utfärdats efter åter-
  kallelse före den 19 januari 2013 kan bestämmelserna få en förhållande-
  vis enkel utformning. I den äldre ordningen följer förnyelse av ett sådant
  körkort samma regler som förnyelse av andra körkort (förnyelse tio år
  efter utfärdandet eller den senaste förnyelsen). Samma sak gäller för
  förlängning av de högre behörigheterna för en innehavare av ett sådant
  körkort (förlängning när körkortshavaren fyller 45 år och därefter vart
  tionde år). Ett sådant körkort kan därför likställas med andra körkort som
  utfärdats före den 19 januari 2013, vilket innebär att körkortet bör
  femårsförnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket (varvid
  punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring
  i körkortslagen ska tillämpas). Även ett körkort som inte utfärdats i
  Sverige men som lämnats i utbyte mot eller ersatt ett utländskt EES-
  körkort kan femårsförnyas första gången enligt dessa regler, om utbytet
  eller ersättandet ägde rum före den 19 januari 2013.
  Lagtekniskt kan det avsedda resultatet uppnås genom en bestämmelse
  som innebär att 3 kap. 14 b § inte ska tillämpas i fråga om körkort som
  utfärdats, eller som lämnats i utbyte mot eller ersatt ett utländskt EES-
  körkort, före den 19 januari 2013.
  I övergången mellan den gamla och den nya ordningen för körkorts-
  förnyelse och medicinsk kontroll kan det även förekomma att ett körkort
  som utfärdats före den 19 januari 2013 återkallas och sedan utfärdas ”på
  nytt” först detta datum eller senare. Själva återkallelsen kan därvid
  inträffa antingen före eller efter detta ikraftträdandedatum.
  Om det återkallade körkortet inte hunnit femårsförnyas vid åter-
  kallelsetillfället har det återkallade körkortet en giltighetstid om tio år.
  Vidare har det inte med automatik skett någon medicinsk kontroll av
  körkortshavaren vid den senaste förnyelsen. Det finns därför inte något
  bärande skäl för att i enlighet med 3 kap. 14 b § första stycket femårs-
  förnya det nya körkortet första gången just vid utgången av det åter-
  kallade körkortets tioåriga giltighetstid. Syftet med denna bestämmelse är
  att säkerställa att körkortet förnyas och att uppfyllelsen av de medicinska
44 kraven kontrolleras vart femte år. Enligt regeringens mening bör femårs-

förnyelse av det nya körkortet i stället kunna skjutas upp till den tidpunkt Prop. 2012/13:23 då giltighetstiden för körkortshavarens högre behörigheter löper ut. Det

bör dock bara gälla under de ytterligare förutsättningarna att de högre behörigheterna har förlängts före den 19 januari 2013 och att den tioåriga giltighetstiden efter förlängning inte har löpt ut när det nya körkortet utfärdas. Om körkortshavaren däremot inte kan tillgodoräkna sig någon förlängning av de högre behörigheterna under de senaste tio åren bör det i stället i samband med utfärdandet av körkortet ställas krav på att körkortshavaren visar att de medicinska kraven är uppfyllda för att han eller hon ska återfå sina högre behörigheter. Detta krav bör gälla oavsett om körkortet utfärdas före, vid eller efter utgången av den giltighetstid som anges på det återkallade körkortet.

Det bör anmärkas att det kan förekomma att ett körkort som utfärdats före den 19 januari 2013 hinner femårsförnyas efter detta datum, men innan det återkallas. Då har körkortshavaren också underkastats en medicinsk kontroll, och det återkallade körkortet fått en giltighetstid om fem år, vid tiden för återkallelsen. I sådant fall är det återkallade körkortet en del av det nya systemet när det återkallas, och det saknas skäl att inte tillämpa 3 kap. 14 b § första stycket på samma sätt som om det återkallade körkortet hade utfärdats den 19 januari 2013 eller därefter. Något behov av en övergångsregel finns alltså inte i detta fall.

En annan tänkbar situation som däremot kräver övergångsregler är att ett svenskt körkort den 19 januari 2013 eller senare lämnas i utbyte mot eller ersätter ett körkort med högre behörigheter som har utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013. Ett sådant EES-körkort behöver inte nödvändigtvis ha en giltighetstid på fem år. Vid tillämpning av 3 kap. 14 b § andra stycket skulle ett svenskt utbytes- eller ersättningskörkort därför kunna komma att få en mycket lång giltighetstid. För att undvika detta bör regeln om första femårsförnyelse vid utgången av det utbytta körkortets giltighetstid även i detta fall frångås. Regeringen föreslår att om ursprungskörkortet har en längre giltighetstid än fem år, det svenska utbytes- eller ersättningskörkortets giltighetstid begränsas till fem år. Den första femårsförnyelsen ska då med andra ord ske fem år efter utbytet eller ersättandet. Har utbyteskörkortet en giltighetstid om fem år eller kortare kan 3 kap. 14 b § andra stycket tillämpas utan någon modifikation. Regeringen bedömer att den ordning som nu beskrivits är förenlig med art. 2.2 i tredje körkortsdirektivet.

8 Konsekvenser
8.1 Allmänt
De förslag som lämnas i denna proposition syftar huvudsakligen till att  
komplettera och korrigera det ändrade regelverk som införs genom lagen  
(2011:1580) om ändring i körkortslagen när det gäller prövningen av att  
körkortshavare med högre behörigheter uppfyller de medicinska krav  
som gäller för sådana behörigheter. Detta syfte kan inte uppnås på annat 45
 

Prop. 2012/13:23 sätt än genom författningsändringar. Förslagen berör Transportstyrelsen, Sveriges Domstolar och enskilda körkortshavare eller de företag de är anställda hos.

Förslagen bör träda i kraft samtidigt som övriga beslutade ändringar till genomförande av det tredje körkortsdirektivet, den 19 januari 2013.

8.2Vissa fall av körkortsutfärdande efter återkallelse och slopad femårsförnyelse vid körkortsinnehav med villkor om alkolås

Regeringen har i avsnitt 6.1.2 föreslagit bestämmelser som syftar till att bevara kontinuiteten i de medicinska kontroller som en innehavare av högre behörigheter ska genomgå. Förslagen går ut på att ett körkort med högre behörigheter som utfärdas efter återkallelse i vissa fall ska förnyas första gången som om körkortet inte hade återkallats. Görs utfärdande först efter den tidpunkt då det återkallade körkortet skulle ha förnyats, måste sökanden i stället genomgå en medicinsk prövning med godkänt resultat för att återfå de högre behörigheterna.

De föreslagna bestämmelserna medför att den medicinska prövningen tidigareläggs för förare som får nytt körkort utfärdat i dessa fall, i förhållande till om förslagen inte genomförs. Det kan för dessa körkortshavare leda till ett ökat antal medicinska prövningar under deras aktiva tid som förare. Förslagen bedöms innebära en viss ökning av Transportstyrelsens administrativa kostnader. För Sveriges Domstolar bedöms förslagen innebära en mindre ökning av antalet mål då det införs en rätt att överklaga beslut om att utfärda körkort utan de högre behörigheter som det återkallade körkortet gav.

För de enskilda körkortshavarna innebär förslagen att de måste genomgå en medicinsk kontroll i en ny situation (när det nya körkortet utfärdas efter den tidpunkt då det återkallade körkortet skulle ha förnyats). Detta medför kostnader (för körkortshavarna alternativt deras arbetsgivare) för läkarintyg eller annat underlag för den medicinska prövningen och sannolikt även för avgift för handläggningen hos Transportstyrelsen.

Det bör noteras att förslagen inte innebär ett ökat antal medicinska prövningar i förhållande till om de aktuella förarnas körkort inte hade återkallats. Syftet är ju att säkerställa att körkorthavarens medicinska lämplighet prövas med samma regelbundenhet oavsett om körkortet återkallas eller inte.

I avsnitt 6.2 föreslås bl.a. att femårsförnyelse inte ska tillämpas på körkort om innehavet är förenat med villkor om alkolås. Förslagen leder till färre körkortsförnyelser och medicinska prövningar. Detta innebär en besparing för såväl Transportstyrelsen och Sveriges Domstolar som för körkortshavarna.

Sammantaget innebär förslagen ovan enligt regeringens bedömning en marginell förändring av kostnaderna för Transportstyrelsen och Sveriges Domstolar. I den mån kostnader uppkommer bedöms de kunna tas inom ram. Sveriges Domstolar delar regeringens bedömning men framhåller

46

att ett flertal mindre resurskrävande reformer sammantagna kan medföra Prop. 2012/13:23 att ett resurstillskott är nödvändigt.

8.3Nya och ändrade övergångsregler om femårsförnyelse

I avsnitt 6.4.2 föreslås en komplettering av övergångsregeln att femårsförnyelse för körkort med högre behörigheter som utfärdats före den 19 januari 2013 ska börja tillämpas när den första tioårsförnyelsen skulle ha ägt rum enligt äldre regler. Om körkortshavaren dessförinnan fyller 45 år ska femårsförnyelse börja tillämpas vid den tidpunkten i stället. Har körkortshavaren redan fyllt 45 år före den 19 januari 2013 och har de högre behörigheterna följaktligen förlängts vid minst ett tillfälle aktualiseras femårsförnyelse först när giltighetstiden för de högre behörigheterna löper ut enligt de regler som gäller i dag. Förslaget innebär alltså att begynnelsetidpunkten för femårsförnyelsen differentieras, i syfte att undvika att intervallet mellan de medicinska prövningarna blir alltför långt eller kort i förhållande till vad som gäller efter den 19 januari 2013. Totalt sett väntas inte ändringen få några konsekvenser för antalet förnyelser och medicinska prövningar. Detsamma gäller de nya övergångsbestämmelser till lagen om ändring i körkortslagen (lagförslag 2.1) som föreslås i avsnitt 7 och som huvudsakligen reglerar tidpunkten för första femårsförnyelse av körkort som utfärdats efter återkallelse i vissa fall respektive av körkort som lämnats i utbyte mot eller ersatt ett utländskt EES-körkort.

8.4Körning utan alkolås inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde

I avsnitt 6.5.2 föreslås en möjlighet att besluta om särskilt medgivande  
att under villkorstid få köra fordon utan godkänt alkolås inom garage-,  
verkstads- eller bensinstationsområde. Syftet är att ge t.ex. anställda vid  
bilverkstad som behöver kunna framföra kunders fordon inom sådant  
område, men vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås,  
möjlighet att arbeta under villkorstiden.  
Förslaget berör ett mycket begränsat antal körkortshavare men har stor  
betydelse för dessa. Om möjligheten till särskilt medgivande införs  
kommer sådana körkortshavare i större utsträckning att kunna behålla sin  
anställning, till fördel för både dem och deras arbetsgivare.  
Förslaget bedöms inte medföra någon nämnvärd merkostnad för en-  
skilda körkortshavare. Det bedöms vidare innebära så få ärenden per år  
att någon ökad kostnad inte uppkommer för Transportstyrelsen eller  
Sveriges Domstolar.  
I stället för att införa en möjlighet till särskilt medgivande att inom  
begränsat område köra fordon utan godkänt alkolås skulle det kunna  
införas en generell sådan rätt för den som har körkort med villkor om  
alkolås (jfr 2 kap. 11 § första stycket körkortslagen). Ett sådant generellt  
undantag skulle dock innebära en mer omfattande rätt än som är nödvän- 47
 

Prop. 2012/13:23 dig för att uppnå syftet med förslaget och medföra en ökad trafiksäkerhetsrisk. Transportstyrelsen skulle visserligen i så fall inte behöva meddela ett särskilt beslut vilket skulle vara en fördel för den enskilde och för styrelsen men värdet härav får anses vara klart mindre än trafiksäkerhetsvärdet av kravet på särskilt medgivande.

8.5Provning och godkännande av en viss typ av alkolås

I avsnitt 6.5.3 föreslås att en viss typ av alkolås ska ha genomgått en testning av att de tekniska kraven är uppfyllda som en förutsättning för godkännande av alkolåset. Syftet med förslaget är att det redan vid godkännandet ska säkerställas att en viss typ av alkolås uppfyller samtliga föreskrivna krav och att den sökande meddelas ett överklagbart beslut i denna del.

Regeringen föreslår också att den testning som ska genomföras benämns provning och inte prövning för att tydliggöra att det är fråga om en praktisk testning och inte en bedömning i administrativt avseende.

Förslagen bedöms säkra en korrekt bedömning av de alkolås som ska användas. Förslaget om att teknisk provning med godkänt resultat ska ingå i förutsättningarna för godkännande innebär dock också att sökanden kan drabbas av onödiga kostnader för testning av alkolåset om ansökan om godkännande av alkolås avslås på grund av andra brister i ansökan. Regeringen bedömer emellertid att det ofta ligger i leverantörens eget intresse att ha genomfört testning av alkolåset innan ansökan om godkännande lämnas in, så att verksamheten kan starta så snart som möjligt efter godkännande.

Förslagen bedöms inte påverka arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor för den som ansöker om godkännande av alkolås.

8.6Övriga förslag

Övriga förslag bedöms inte medföra några ekonomiska eller andra konsekvenser av betydelse för myndigheter, företag eller enskilda.

48

9 Författningskommentar Prop. 2012/13:23
9.1 Förslaget till lag om ändring i körkortslagen  
  (1998:488)  

2 kap.

11 §

Paragrafens andra stycke har omarbetats redaktionellt.

Paragrafen har tillförts ett nytt tredje stycke som ger körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås, i stället för att körkortet återkallats, möjlighet att framföra moped, personbil (oavsett vikt), lastbil eller buss samt släpfordon även om dragfordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. Denna dispensmöjlighet förutsätter att körkortshavaren har lägst behörighet B och att fordonet eller fordonen körs inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde och utan last eller passagerare. Vidare krävs att Transportstyrelsen har lämnat ett särskilt medgivande till sådan körning. Förutsättningarna motsvarar vad som redan gäller enligt andra stycket för den som fått ett körkort med behörighet B återkallat.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.5.2.

3 kap.

14 b §

Paragrafen är ny. Första stycket första meningen innebär att i det fall ett körkort med någon av de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE återkallats enligt 5 kap. 3 § 2, 3 eller 4 och ogiltighetstiden bestämts till högst ett år, ska det körkort som därefter utfärdas förnyas första gången vid den tidpunkt då det återkallade körkortet skulle ha förnyats, i stället för som annars fem år efter utfärdandet. Regeln är endast tillämplig om körkortet utfärdades före utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet. Om körkortet utfärdas vid eller efter utgången av giltighetstiden gäller i stället enligt 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen att körkortet endast får omfatta en högre behörighet om den sökande visar att de medicinska kraven för att inneha aktuell behörighet är uppfyllda.

Enligt andra meningen ska körkortet efter den första förnyelsen förnyas vart femte år från förnyelsen och inte vart femte år räknat från det att körkortet utfärdades, vilket annars hade följt av 14 §.

Andra stycket motsvarar i huvudsak 6 kap. 7 b § körkortslagen i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (jfr prop. 2011/12:25 s. 159). Även för denna förnyelsesituation har emellertid införts en kompletterande bestämmelse om att körkortet efter den första förnyelsen ska förnyas vart femte år från förnyelsen.

49

Prop. 2012/13:23 I tredje stycket har förtydligats att vid förnyelse enligt denna paragraf,
  som sker i stället för förnyelse enligt 14 § andra stycket, tillämpas
  bestämmelsen om förlängd giltighet av högre behörigheter (12 §) och
  bestämmelsen om förutsättningarna för femårsförnyelse av körkort
  (14 a § första stycket) på motsvarande sätt.
  Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.1.2 och 6.1.3.
  14 c §
  Paragrafen är ny. Den innehåller ett undantag från bestämmelserna om
  förnyelse av körkort med högre behörigheter i 14 § andra stycket och
  14 b § andra stycket för det fall att innehavet av körkortet är förenat med
  villkor om alkolås. Undantaget medför för det första att ett körkort som
  utfärdats i Sverige inte ska förnyas fem år efter utfärdandet om körkortet
  är förenat med villkor om alkolås. Undantaget medför för det andra att ett
  svenskt körkort, som lämnats i utbyte mot ett utländskt EES-körkort
  varvid körkortsinnehavet har förenats med villkor om alkolås, inte ska
  förnyas vid den tidpunkt då EES-körkortets giltighetstid skulle ha löpt ut.
  Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.2.
  5 kap.
  14 §
  I första stycket har införts en hänvisning till de alternativa ålderskrav för
  utfärdande av körkort som ställs i 3 kap. 1 a §.
  I en ny andra mening i andra stycket har införts en skärpningsregel för
  vissa fall av utfärdande av körkort efter att ett körkort återkallats med
  stöd av 5 kap. 3 § 2, 3 eller 4 med en ogiltighetstid om högst ett år. Om
  körkortet omfattar någon av de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE,
  D1, D1E, D eller DE krävs att den sökande visar att de medicinska kra-
  ven för att inneha aktuell behörighet är uppfyllda för att det körkort som
  utfärdas ska omfatta behörigheten. Regelns tillämpning förutsätter att
  körkortet utfärdas samtidigt med eller efter utgången av den giltighetstid
  som angavs på det återkallade körkortet. I annat fall gäller i stället be-
  stämmelsen i 3 kap. 14 b § första stycket.
  Paragrafen har även bearbetats redaktionellt i några avseenden. Den
  har kommenterats i avsnitt 6.1.2.
  26 §
  Ordet ”prövning” har bytts ut mot ”provning”. Terminologin stämmer
  därmed överens med den som används i bl.a. bestämmelserna om teknisk
  tjänst respektive nationellt typgodkännande i 1 kap. 4 § och 3 kap. 9 a §
  fordonsförordningen (2009:211). Ändringen förtydligar också att det är
  fråga om en annan typ av bedömning än den prövning som görs efter
  ansökan om godkännande av Transportstyrelsen enligt 5 kap. 27 § kör-
  kortslagen.
  Enligt paragrafen har hittills gällt att teknisk provning av att alkolås-
  typen uppfyller standardiserade krav är ett krav för att den ska få an-
  vändas i verksamheten med alkolås efter rattfylleri. Det anges nu i stället
  att provningen är en förutsättning för att alkolåstypen ska godkännas
  enligt 27 §. Därigenom blir ett underkännande av alkolåstypen på grund
50 av att den inte uppfyller de tekniska kraven också möjligt att överklaga

till allmän förvaltningsdomstol enligt bestämmelserna om överklagande i 8 kap. körkortslagen.

I paragrafen har också gjorts en redaktionell ändring i förtydligande syfte.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.5.3.

6 kap.

8 §

I paragrafen har ”beslut om utbyte av körkort” kompletterats med ”beslut om ersättande” av körkort. Ändringen görs för att åstadkomma överensstämmelse med 6 kap. 7 § första stycket i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen där det görs skillnad mellan att byta ut och att ersätta utländskt körkort. Därutöver har en redaktionell ändring gjorts.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.5.1.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Punkten 1 anger att lagen ska träda i kraft den 19 januari 2013.

I punkten 2 anges vad som i vissa fall gäller för förnyelse av körkort som utfärdats efter återkallelse respektive körkort som har lämnats i utbyte mot eller ersatt utländskt körkort. Första meningen är tillämplig när ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE före den 19 januari 2013 utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen – dvs. efter att ha varit återkallat med stöd av 5 kap. 3 § 2, 3 eller 4 och med en ogiltighetstid om högst ett år. Andra meningen är tillämplig när ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE före den 19 januari 2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES.

I båda dessa fall gäller att 3 kap. 14 b § inte tillämpas. Det innebär, när första meningen är tillämplig, att det nya körkortet inte ska förnyas vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, även om det nya körkortet utfärdades före utgången av denna giltighetstid (vilket annars skulle följa av 3 kap. 14 b § första stycket). Det innebär på motsvarande sätt, när andra meningen är tillämplig, att det svenska körkortet inte ska förnyas vid utgången av den giltighetstid som angavs på det utländska ursprungskörkortet, även om utbytet eller ersättandet gjordes före utgången av den giltighetstiden (vilket annars skulle följa av 3 kap. 14 b § andra stycket).

Det följer av att 3 kap. 14 b § inte ska tillämpas i dessa fall att körkortet i stället ska femårsförnyas första gången efter utfärdandet, respektive utbytet eller ersättandet, enligt huvudregeln i 3 kap. 14 § andra stycket. Eftersom utfärdandet, utbytet eller ersättandet i dessa fall ägde rum före den 19 januari 2013 görs förnyelsen med tillämpning av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen.

I punkten 3 regleras vad som gäller i det fall som avses i punkten 2 första meningen om körkortet utfärdas först den 19 januari 2013 eller senare. Bestämmelsen tillämpas när ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen –

Prop. 2012/13:23

51

Prop. 2012/13:23 dvs. efter att ha varit återkallat med stöd av 5 kap. 3 § 2, 3 eller 4 och
  med en ogiltighetstid om högst ett år – och utfärdandet görs den
  19 januari 2013 eller senare. Som ytterligare förutsättningar för
  bestämmelsens tillämplighet gäller för det första att det återkallade
  körkortet hade utfärdats, alternativt hade lämnats i utbyte mot eller ersatt
  ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES, före den 19 januari
  2013. För det andra gäller att det återkallade körkortet inte ännu hade
  hunnit femårsförnyas enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap. 14 b §
  andra stycket innan det återkallades.
  Om angivna förutsättningar är uppfyllda tillämpas enligt första
  meningen inte 3 kap. 14 b §, vilket innebär att det nya körkortet inte i
  något fall ska femårsförnyas vid utgången av den giltighetstid som
  angavs på det återkallade körkortet. Enligt andra meningen gäller i stället
  redan vid utfärdandet av det nya körkortet att den som ansöker om nytt
  körkort måste visa att han eller hon uppfyller de medicinska kraven för
  att ha behörighet C, CE, D eller DE för att det nya körkortet ska få ge
  sådan behörighet. Detta krav gäller oavsett om utfärdandet görs före, vid
  eller efter utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade
  körkortet. Ett beslut om att utfärda körkortet utan högre behörigheter kan
  överklagas enligt 8 kap. 1 § första stycket 2 körkortslagen.
  Av det föregående följer att 3 kap. 14 b § tillämpas som vanligt om ett
  körkort med behörighet C, CE, D eller DE vid återkallelsetidpunkten
  hunnit femårsförnyas (varvid det även skett en kontroll av körkorts-
  havarens medicinska lämplighet) enligt de bestämmelser som gäller efter
  den 19 januari 2013.  
  I punkten 4 föreskrivs ett undantag från kravet i punkten 3 andra
  meningen på att vid utfärdandet styrka att de medicinska kraven för de
  högre behörigheterna är uppfyllda. Tillämpning av undantaget förutsätter
  dels att körkortshavaren före den 19 januari 2013 har visat att han eller
  hon uppfyller de medicinska kraven för behörighet C, CE, D eller DE
  (enligt 3 kap. 12 § i dess äldre lydelse), dels att den tioåriga giltighets-
  tiden för behörigheten inte löper ut eller har löpt ut när det nya körkortet
  utfärdas. Återstår det sålunda något av denna giltighetstid när körkortet
  utfärdas ska körkortet i stället förnyas första gången enligt 3 kap. 14 §
  andra stycket vid giltighetstidens utgång. Det följer av 3 kap. 12 § att en
  medicinsk kontroll av körkortshavarens lämplighet ska göras i samband
  med denna förnyelse.  
  I punkten 5 regleras när förnyelse ska ske i fråga om ett körkort med
  behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter den
  18 januari 2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som
  utfärdats i en annan stat inom EES, om ursprungskörkortet utfärdades
  före den 19 januari 2013. Sådana utländska EES-körkort behöver, till
  skillnad från motsvarande körkort som utfärdas efter den 19 januari
  2013, inte ha en administrativ giltighetstid om fem år. Av bestämmelsen
  följer att det svenska utbyteskörkortet ska femårsförnyas första gången
  enligt 3 kap. 14 b § andra stycket vid utgången av den giltighetstid som
  angavs på det utländska ursprungskörkortet endast om denna giltighetstid
  är fem år eller kortare. Har ursprungskörkortet en längre giltighetstid än
  så ska den första femårsförnyelsen i stället ske fem år efter utbytet.
  Övergångsbestämmelserna har utformats i allt väsentligt enligt
52 Lagrådets förslag.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna har kommenterats i Prop. 2012/13:23 avsnitt 7.

9.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

2 §

Definitionerna av lätt och tung motorcykel samt lätt släpfordon har ändrats för att möjliggöra användning i körkortslagen. Ändringarna av definitionerna har således sin grund i avgränsningen mellan de körkortskategorier som anges i det tredje körkortsdirektivet.

När det gäller lätt motorcykel har definitionen delats upp mellan å ena sidan två- och fyrhjuliga motorcyklar och å andra sidan trehjuliga motorcyklar. I fråga om två- och fyrhjuliga motorcyklar avses med lätt motorcykel för det första en motorcykel som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. För det andra avses en motorcykel med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. Det nya i förhållande till den tidigare definitionen är kravet på förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

När det gäller trehjuliga motorcyklar avses med lätt motorcykel i stället en motorcykel med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt. För dessa motorcyklar ställs alltså inget krav på viss största slagvolym eller visst förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt. Vidare har gränsvärdet för nettoeffekten höjts från tidigare 11 kilowatt till 15 kilowatt.

Den ändrade definitionen av tung motorcykel är en följd av ändringen av definitionen av lätt motorcykel. En tung motorcykel är liksom tidigare en motorcykel vars prestanda i något avseende överstiger en lätt motorcykels. Det betyder för två- och fyrhjuliga motorcyklars del en motorcykel vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram. För trehjuliga motorcyklars del avses en motorcykel med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.

Med lätt släpfordon avses dels ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kilogram, dels ett släpfordon med en totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton. Den nu gällande begränsningen att släpfordonets totalvikt inte får överstiga dragfordonets tjänstevikt om släpfordonets totalvikt samtidigt överstiger 750 kg har tagits bort i den nya definitionen.

En redaktionell ändring har även gjorts genom att beteckningarna ”tungt släpfordon” och tung ”terrängvagn” har bytt plats.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 5.1.1 och 5.1.2.

53

Prop. 2012/13:23 9.3 Förslaget till lag om ändring i lagen
  (2011:1580) om ändring i körkortslagen
  (1998:488)
2 kap.  

5 §

Ändringarna i utformningen av paragrafen vad gäller behörighet A1, A2 och B är en anpassning till de ändringar av definitionerna av lätt motorcykel och lätt släpfordon som föreslås i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Behörighet A1 anges sålunda omfatta lätt två- eller trehjulig motorcykel. Begränsningen till lätt två- eller trehjulig motorcykel följer av att fyrhjulig motorcykel omfattas av definitionen av lätt motorcykel samtidigt som det krävs körkort med behörighet B för att framföra sådan motorcykel.

Den ändrade gränsdragningen mellan lätt och tung motorcykel föranleder ingen ändring av formuleringen av behörighet A2 vad avser tvåhjulig motorcykel. Den typ av tvåhjulig motorcykel som omfattas av behörighet A2 är definitionsmässigt en lättare typ av tung motorcykel. Däremot kan begreppet lätt motorcykel användas i fråga om den typ av trehjulig motorcykel som behörighet A2 omfattar.

När det gäller behörighet B anges att ett lätt släpfordon får kopplas till sådan dragbil som omfattas av behörigheten. De viktbegränsningar som angavs i paragrafen i lydelsen enligt lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen återfinns i stället i den nya definitionen av lätt släpfordon i lagen om vägtrafikdefinitioner.

Ytterligare ett par redaktionella ändringar har gjorts. I fråga om behörighet C1 har ordet ”en” mellan ”med” och ”totalvikt” tagits bort. I fråga om behörighet C har orden ”med totalvikt” lagts till mellan ”personbil” och ”över”.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.3.

6 §

I paragrafen anges att behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel under de förutsättningar som anges i paragrafen. Ändringen är en anpassning till den nya definitionen av tung motorcykel i lagen om vägtrafikdefinitioner.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.3.

54

4 kap.

2 §

I första stycket punkten 2 anges att den som övningskör ska ha uppnått en ålder av 15 år och 9 månader för körning med snöskoter eller terränghjuling eller med lätt två- eller trehjulig motorcykel. I punkten 7 b) anges att den som övningskör ska ha uppnått en ålder av 20 år för körning med tung trehjulig motorcykel. Ändringarna i utformningen av paragrafen är en anpassning till de ändringar av definitionerna av lätt motorcykel och lätt släpfordon som föreslås i lagen om vägtrafikdefinitioner. I punkten 8 a) har en redaktionell ändring gjorts.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.3.

6kap.

7§

I andra och tredje styckena har gjorts redaktionella ändringar. I fjärde stycket har gjorts ett tillägg om att de personliga och medicinska krav som gäller för utbyte av ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan även gäller när ett sådant körkort förstörts eller kommit bort och behöver ersättas med ett svenskt körkort. Ändringen görs för att åstadkomma överensstämmelse med första stycket i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen där det görs skillnad mellan att byta ut och att ersätta utländskt körkort.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.5.1.

7 kap.

2 §

Ändringen i första stycket första punkten är en anpassning till att det har införts ett nytt tredje stycke i 2 kap. 11 § angående möjligheten att med Transportstyrelsens särskilda medgivande under löpande villkorstid köra vissa fordon utan alkolås inom ett begränsat område.

8 kap.

1 §

Tillägget i första stycket andra punkten innebär att även ett beslut om att efter återkallelse av ett körkort med behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE utfärda ett nytt körkort utan sådan behörighet får överklagas. Ett sådant beslut kan enligt 5 kap. 14 § andra stycket komma att fattas när ett körkort återkallats med stöd av 3 § 2, 3 eller 4 samma kapitel och ogiltighetstiden bestämts till högst ett år. Andra stycket har bearbetats redaktionellt.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.1.2.

Övergångsbestämmelserna

Punkten 3 har fått en ny lydelse. Där anges nu att för en körkortsbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013 gäller 2 kap. 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser. Vidare anges att även den upphävda 2 kap. 7 § gäller

Prop. 2012/13:23

55

Prop. 2012/13:23 för sådan körkortsbehörighet. Bestämmelsen medför bl.a. att körkortshavare som förvärvat behörighet A1 eller A före den 19 januari 2013 även fortsättningsvis kan köra fyrhjuliga motorcyklar, att den som före detta datum förvärvat behörighet A eller B kan fortsätta att köra tung trehjulig motorcykel även om han eller hon inte fyllt 21 år och att den som före detta datum förvärvat behörighet BE även fortsättningsvis kan köra släpfordon vars sammanlagda totalvikt överstiger 3,5 ton. Av bestämmelsen följer att andra bestämmelser än 2 kap. 5–7 §§ gäller i sina nya lydelser.

Sakinnehållet i punkten 3 tredje meningen i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen har flyttats över till en ny punkt 4 och kompletterats med särskilda bestämmelser för vissa fall. Körkort med behörighet C, CE, D eller DE ska således som huvudregel förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, men senast den 19 januari 2023. Körkortet ska dock förnyas när körkortshavaren fyller 45 år om så sker innan körkortet ska förnyas enligt huvudregeln. Om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska körkortet förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut i stället för enligt huvudregeln. I punkten 4 anges också att vad som nu sagts gäller på samma sätt för ett körkort som före den 19 januari 2013 lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES.

En ny punkt 5 har införts. Bestämmelsen anger att om behörighet att köra lätt motorcykel (A1) har förvärvats före den 19 januari 2013 tillämpas inte den inskränkning av behörigheten A1 till (två- eller fyrhjulig) motorcykel med motor vars förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram som den nya definitionen av lätt motorcykel medför.

De tidigare punkterna 4 och 5 betecknas nu 6 och 7, varvid punkten 6 har förtydligats något. Punkten 7 har bearbetats redaktionellt. I en ny punkt 8 regleras vad som ska gälla vid förnyelse, utfärdande i vissa fall, utbyte och ersättande av körkort som före den 19 januari 2013 utfärdats med gemenskapskoderna 74–77. Vid förnyelse av körkort med en sådan kod ska Transportstyrelsen tillhandahålla ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E i stället för ett nytt körkort med gemenskapskod. Detsamma gäller vid utfärdande av körkort efter återkallelse av ett körkort med sådan gemenskapskod liksom då ett utländskt EES-körkort med sådan gemenskapskod byts ut mot eller ersätts med ett svenskt körkort.

Övergångsbestämmelserna har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. De har kommenterats i avsnitt 6.4.

56

Sammanfattning av promemorian Några körkortsfrågor (N2012/2177/TE)

Prop. 2012/13:23

Bilaga 1

I promemorian föreslås vissa ändringar i körkortslagen (1998:488), lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och körkortsförordningen (1998:980). Förslag lämnas också till ändringar i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen, lagen (2011:1583) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen (2011:10) om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212). Förslagen är huvudsakligen föranledda av att det redan innan lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen träder i kraft har framkommit skäl att göra vissa kompletteringar av och ändringar i de uppräknade författningarna.

De viktigaste förslagen kompletterar eller justerar regler om när körkort med högre behörigheter (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE) ska förnyas för att tillse att körkortshavarens medicinska lämplighet att köra fordon som kräver dessa behörigheter blir föremål för regelbunden kontroll. Bland annat föreslås bestämmelser om hur kontinuiteten i sådana kontroller ska säkerställas när körkort utfärdas efter återkallelse i vissa fall.

Det föreslås vidare ändringar av definitionerna av lätt och tung motorcykel samt lätt släpfordon i lagen om vägtrafikdefinitioner så att dessa även fortsättningsvis kan användas i körkortslagen.

Det föreslås även bl.a. en ändring i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen i fråga om när förnyelse vart femte år av körkort med högre behörigheter ska börja tillämpas för körkort som utfärdats före den 19 januari 2013. Vidare föreslås två nya övergångsbestämmelser till denna lag gällande dels omfattningen av behörighet A1 som förvärvats före den 19 januari 2013, dels konvertering av lastbils- och busskörkort med inskränkt behörighet (gemenskapskod 74–77) till körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. Det föreslås slutligen vissa ändringar av huvudsakligen redaktionell karaktär.

Samtliga författningsförslag föreslås träda i kraft den 19 januari 2013.

57

Prop. 2012/13:23

Bilaga 2

58

Lagförslagen i promemorian Några körkortsfrågor (N2012/2177/TE)

Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488) dels att rubriken närmast före 3 kap. 8 § ska utgå,

dels att 5 kap. 14 § och 6 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 14 b §, av följande lydelse samt närmast före 5 kap. 25 a § en ny rubrik med lydelsen ”Kontroll av alkolås”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

14 b §

Trots 3 kap. 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har utfärdats efter återkallelse enligt 5 kap. 14 § andra stycket förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, om utfärdandet skedde före utgången av denna giltighetstid.

Trots 3 kap. 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som har utfärdats i en stat inom EES förnyas första gången vid utgången av den giltighetstid som angavs på ursprungskörkortet, om utbytet eller ersättningen skedde före utgången av denna giltighetstid. Vad nu har sagts gäller dock inte vid utbyte som avses i 5 kap. 21 § andra stycket.

Efter förnyelse enligt första eller andra stycket ska körkortet förnyas vart femte år.

            5 kap. Prop. 2012/13:23
              14 §1 Bilaga 2
Efter återkallelse får nytt körkort Efter återkallelse får nytt körkort
utfärdas endast om sökanden har utfärdas endast om sökanden har
körkortstillstånd, har avlagt god- körkortstillstånd, har avlagt god-
känt förarprov och även i övrigt känt förarprov och även i övrigt
uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om uppfyller kraven i 3 kap. 1 § eller,
inte annat sägs i andra stycket, 15 i fråga om ålderskravet, 1 a § om
eller 15 a §.           inte annat sägs i andra stycket,
              tredje stycket, 15 eller 15 a §.
Har tiden för körkortets ogiltig- Har tiden för körkortets ogiltig-
het efter återkallelse med stöd av het efter återkallelse med stöd av
3 § 2–4 bestämts till högst ett år 3 § 2–4 bestämts till högst ett år
får nytt körkort utan ytterligare får nytt körkort utan ytterligare
prövning utfärdas efter ansökan. prövning utfärdas efter ansökan.
Har tiden för körkortets ogiltighet Om körkortet omfattade någon av
efter återkallelse med stöd av behörigheterna C1, C1E, C, CE,
3 § 1, 5–6 bestämts till högst ett D1, D1E, D eller DE och utfär-
år, eller om körkortet återkallats dandet sker vid eller efter
med stöd av 3 § 7–8, får nytt utgången av den giltighetstid som
körkort utfärdas efter ansökan om angavs på det återkallade kör-
sökanden har körkortstillstånd.   kortet, får det nya körkortet endast
              ge sådan behörighet om den
              sökande i samband med ansökan
              har visat att de medicinska kraven
              för att ha behörigheten är upp-
              fyllda.  
              Har tiden för körkortets ogiltig-
              het efter återkallelse med stöd av
              3 § 1, 5 eller 6 bestämts till högst
              ett år, eller om körkortet åter-
              kallats med stöd av 3 § 7 eller 8,
              får nytt körkort utfärdas efter
              ansökan om sökanden har kör-
              kortstillstånd.  

6 kap.

Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort gäller bestämmelserna i 3 kap. 10 §.

8 §

Vid beslut om utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort gäller bestämmelserna i 3 kap. 10 §.

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

1 Senaste lydelse 2010:1914.

59

Prop. 2012/13:23

Bilaga 2

60

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.

  Nuvarande lydelse
  2 §1
Beteckning Betydelse

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av
  högst 3,5 ton.      
Lätt motorcykel 1. En motorcykel som drivs av
  förbränningsmotor med en slag-
  volym om högst 125 kubikcenti-
  meter och en nettoeffekt av högst
  11 kilowatt.      
  2. En motorcykel med annan
  motor än förbränningsmotor som
  har en nettoeffekt av högst
  11 kilowatt.      
Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt
  av högst 750 kilogram.  
  2. Ett släpfordon med en totalvikt
  över 750 kilogram under förutsätt-
  ning att denna inte överstiger
  dragfordonets tjänstevikt och att
  dragfordonets och släpfordonets
  sammanlagda totalvikt inte över-
  stiger 3,5 ton.      
Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är
  högst 2 ton.      

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tung lastbil En lastbil med en totalvikt över
  3,5 ton.
Tung motorcykel En motorcykel vars motor har en
  slagvolym som överstiger 125
  kubikcentimeter eller en netto-
  effekt som överstiger 11 kilowatt.
Tung terrängvagn En terrängvagn med en tjänstevikt
  över 2 ton.
Tungt släpfordon Ett annat släpfordon än ett lätt
  släpfordon.

1 Senaste lydelse 2011:913.

  Föreslagen lydelse         Prop. 2012/13:23
  2 §         Bilaga 2
           
Beteckning Betydelse          
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av
  högst 3,5 ton.        
Lätt motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra
  hjul          
  a) som drivs av förbrännings-
  motor med en slagvolym om högst
  125 kubikcentimeter, en nettoeffekt
  av högst 11 kilowatt och ett för-
  hållande mellan nettoeffekt och
  tjänstevikt som inte överstiger
  0,1 kilowatt/kilogram.      
  b) med annan motor än för-
  bränningsmotor som har en netto-
  effekt av högst 11 kilowatt och ett
  förhållande mellan nettoeffekt och
  tjänstevikt som inte överstiger
  0,1 kilowatt/kilogram.      
  2. En motorcykel på tre hjul med
  en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.
Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt
  av högst 750 kilogram.      
  2. Ett släpfordon med en totalvikt
  över 750 kilogram under förutsätt-
  ning att dragfordonets och släp-
  fordonets sammanlagda totalvikt
  inte överstiger 3,5 ton.      
Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är
  högst 2 ton.        
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tung lastbil En lastbil med en totalvikt över
  3,5 ton.          
Tung motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra
  hjul vars motor har en slagvolym
  som överstiger 125 kubikcenti-
  meter, en nettoeffekt som översti-
  ger 11 kilowatt eller ett förhål-
  lande mellan nettoeffekt och
  tjänstevikt som överstiger 0,1 kilo-
  watt/kilogram.        
  2. En motorcykel på tre hjul med
  en nettoeffekt som överstiger
  15 kilowatt.        
Tung terrängvagn En terrängvagn med en tjänstevikt
  över 2 ton.        
          61
Prop. 2012/13:23 Tungt släpfordon Ett annat släpfordon än ett lätt
Bilaga 2   släpfordon.

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

62

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att 6 kap. 7 b § i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska utgå,

dels att 2 kap. 5 och 6 §§, 3 kap. 14 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 § samt 8 kap. 1 § i stället för deras lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att punkterna 3–5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska införas tre nya punkter, 6–8, av följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2011:1580

2 kap.

5 §1

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

Beteckning Körkortsbehörighet
AM moped klass I
A1 1. tvåhjulig motorcykel
  a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym
  om högst 125 kubikcentimeter och en nettoeffekt av
  högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
  effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilo-
  watt/kilogram, eller
  b) med annan motor än förbränningsmotor som har
  en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhål-
  lande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte
  överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
  2. trehjulig motorcykel med en nettoeffekt av högst
  15 kilowatt.
A2 1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av
  högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
  effekt och tjänstevikt som inte överstiger
  0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets origi-
  nalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon
  med högst den dubbla effekten.
  2. trehjulig motorcykel som omfattas av behörighet
  A1.

Prop. 2012/13:23

Bilaga 2

1 Senaste lydelse 2009:189.

63

Prop. 2012/13:23 A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym,
Bilaga 2   effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänste-
    vikt.        
  B 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt
    lastbil samt enbart ett släpfordon som är kopplat till
    sådan bil om      
    a) släpfordonets totalvikt inte överstiger
    750 kilogram, eller      
    b) bilens och släpfordonets sammanlagda totalvikt
    inte överstiger 3,5 ton.      
    2. terrängvagn      
    3. motorredskap klass I      
    4. trehjulig motorcykel      
    5. fyrhjulig motorcykel      
  BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera
    släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släp-
    fordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger
    3,5 ton.      
  C1 tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och
    personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton
    samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
    sådan bil.      
  C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett
    eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil
    om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt
    inte överstiger 12 ton.      
  C tung lastbil och personbil över 3,5 ton samt enbart ett
    lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.
  CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera
    släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan
    bil.        
  D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver
    förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta
    meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat
    till sådan buss.      
  D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller
    flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
    sådan buss.      
  D buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart
    ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.
64            
DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller Prop. 2012/13:23
  flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till Bilaga 2
  sådan buss.  

Föreslagen lydelse

2kap.

5 §

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

Beteckning Körkortsbehörighet      
AM moped klass I      
A1 lätt två- eller trehjulig motorcykel    
A2 1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av
  högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
  effekt och tjänstevikt som inte överstiger
  0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets origi-
  nalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon
  med högst den dubbla effekten.    
  2. lätt trehjulig motorcykel      
A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym,
  effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänste-
  vikt.      
B 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt
  lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat
  till sådan bil      
  2. terrängvagn      
  3. motorredskap klass I      
  4. trehjulig motorcykel      
  5. fyrhjulig motorcykel      
BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera
  släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släp-
  fordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger
  3,5 ton.      
C1 tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och per-
  sonbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt
  enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

65

Prop. 2012/13:23 C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett
Bilaga 2   eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil
    om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt
    inte överstiger 12 ton.
  C tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton
    samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
    sådan bil.
  CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera
    släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan
    bil.
  D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver
    förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta
    meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat
    till sådan buss.
  D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller
    flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
    sådan buss.
  D buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart
    ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.
  DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller
    flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
    sådan buss.

Lydelse enligt SFS 2011:1580

Behörigheterna A och B ger rätt att köra trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kilowatt endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

Föreslagen lydelse

6 §

Behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

  3 kap.
  14 §
  Ett körkort med behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE ska förnyas
  inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats.
  Ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE
  ska förnyas vart femte år från det att det har utfärdats.
  Körkortet ska också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller
  om någon uppgift i det har ändrats.
  Vad som föreskrivs i andra
  stycket gäller inte om innehavet av
  körkortet är förenat med villkor
66 om alkolås.
4 kap. Prop. 2012/13:23
  2 §2 Bilaga 2
Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 §, ha uppnått en  
ålder av    
1. 14 år och 9 månader för körning med moped,  
2. 15 år och 9 månader för kör- 2. 15 år och 9 månader för kör-  
ning med snöskoter eller terräng- ning med snöskoter eller terräng-  
hjuling eller med fordon som krä- hjuling eller med lätt två- eller  
ver behörighet A1, trehjulig motorcykel,  

3.16 år för körning med personbil utan släpfordon,

4.17 år och 6 månader för körning med

a)fordon som kräver behörighet A2,

b)andra fordon som kräver behörighet B än sådana som avses i 3 eller 7 b, eller

c)fordon som kräver utökad behörighet B,

5.18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1 eller C1E,

6.19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader,

7.20 år för körning med

a) fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller
b) trehjulig motorcykel med en b) tung trehjulig motorcykel,
högre nettoeffekt än 15 kilowatt, och  
och    
8. 23 år för körning med    

a)fordon som kräver behörighet D eller DE,

b)sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader.

Den som övningskör för behörighet B ska vid sådan övningskörning som avses i 5 § 4 någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning.

6kap.

7 §

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit bort ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte ske även om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D

2 Senaste lydelse 2010:799.

67

2. beslut
a) att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2, b) att utfärda körkort utan behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 5 kap. 14 §
andra stycket andra meningen
Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut eller ersättas endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

Prop. 2012/13:23 eller DE, får utbyteskörkortet endast ge sådan behörighet om körkorts- Bilaga 2 havaren i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för

att ha sådan behörighet är uppfyllda. Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

8 kap.

1 §3

Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte annat följer av 2 §,

2. beslut att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2,

3.beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning, och

4.beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning.

Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

1.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012 i fråga om 4 kap. 8 §, 5 kap. 25 a, 27 och 28 §§ samt 10 kap. 2 § och i övrigt den 19 januari 2013.

2.Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket 9 i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 februari 2012.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en förarbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013. För ett körkort som utfärdats före detta datum ska dock 3 kap. 12, 14 och 14 a §§, 7 kap. 2 § första stycket 4 och 8 kap. 2 § tillämpas i sina nya lydelser från och med den 19 januari 2013. Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE ska därvid förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en förarbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013. För ett körkort som utfärdats före detta datum ska dock 3 kap. 12, 14 och 14 a §§, 7 kap. 2 § första stycket 4 och 8 kap. 2 § tillämpas i sina nya lydelser från och med den 19 januari 2013.

3 Senaste lydelse 2009:1352.

68

stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, dock senast den 19 januari 2023.

4. Trots ålderskraven i 3 kap. 1 § får körkort med behörigheten A, C, CE, D eller DE utfärdas till den som tidigare innehaft ett körkort med motsvarande behörighet, om det tidigare körkortet utfärdats före den 19 januari 2013. Därvid ska 2 kap. 6 § tillämpas i sin äldre lydelse.

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för godkännande som handledare som har meddelats före den 1 februari 2012.

4.Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, men senast den 19 januari 2023. Körkortet ska dock förnyas när körkortshavaren fyller 45 år om detta inträffar innan körkortet ska förnyas enligt första meningen. Om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska körkortet i stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut.

5.För körkortsbehörighet A1

som har förvärvats före den
19 januari 2013 tillämpas inte
någon begränsning till sådan

motorcykel vars motor har ett förhållande mellan nettoeffekt och

tjänstevikt som inte överstiger
0,1 kilowatt/kilogram.    
6. Trots ålderskraven i
3 kap. 1 § får körkort med be-

hörigheten A, C, CE, D eller DE utfärdas till den som tidigare innehaft ett körkort med motsvarande behörighet, om det tidigare körkortet utfärdats före den 19 januari 2013. Därvid ska 2 kap. 6 § tillämpas i sin äldre lydelse.

7.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för godkännande som handledare som har meddelats före den 1 februari 2012.

8.Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskapskod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19 januari 2013 ska Transportstyrelsen i stället tillhandahålla ett körkort med

Prop. 2012/13:23

Bilaga 2

69

Prop. 2012/13:23 behörighet C1, D1, C1E respektive
Bilaga 2 D1E. Detsamma gäller vid ut-
  färdande av körkort efter återkal-
  lelse av ett körkort med sådan
  gemenskapskod.

70

Om den grundutbildning som anges i första stycket har skett enligt 4 kap. 1 § och ägt rum inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, får persontransporter med sådana fordon utföras av föraren från och med 18 års ålder.

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1583) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 och 7 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens i stället för deras lydelse enligt lagen (2011:1583) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:23

Bilaga 2

Lydelse enligt SFS 2011:1583 Föreslagen lydelse
  3 kap.
  5 §1

En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 § för fordon som kräver körkortsbehörigheten D eller DE får från och med 21 års ålder

utföra persontransporter med sådana fordon.    
Om den grundutbildning som Om den grundutbildning som
anges i första stycket ägt rum inom anges i första stycket ägt rum inom
gymnasieskolan eller motsvarande gymnasieskolan eller kommunal
utbildning, får persontransporter vuxenutbildning, får persontrans-
med sådana fordon utföras av porter med sådana fordon utföras
föraren från och med 20 års ålder. av föraren från och med 20 års
Sådana transporter får dock utföras ålder. Sådana transporter får dock
av föraren från och med 18 års utföras av föraren från och med
ålder, om fordonet 18 års ålder, om fordonet
– körs utan passagerare, eller – körs utan passagerare, eller
– används för persontransporter – används för persontransporter
i linjetrafik, där linjens längd inte i linjetrafik, där linjens längd inte
överstiger 50 kilometer. överstiger 50 kilometer.

7 §2

En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom grundutbildning för fordon som kräver körkortsbehörigheten D1 eller D1E får från och med 21 års ålder utföra persontransporter med sådana fordon.

Om den grundutbildning som anges i första stycket har skett enligt 4 kap. 1 § och ägt rum inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, får persontransporter med sådana fordon utföras av föraren från och med 18 års ålder.

1Senaste lydelse 2010:487.

2Tidigare 7 § upphävd genom 2010:487.

71

Prop. 2012/13:23

Bilaga 3

72

Sammanfattning av Transportstyrelsens framställan om ändring i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980)

– i nu aktuella delar (TSV 2012-1292)

Särskilt medgivande att köra fordon utan alkolås inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde utan alkolås

Enligt 5 kap. 22 § första stycket 2 körkortslagen får den som har villkor om alkolås endast köra körkortspliktiga fordon utrustade med godkänt alkolås. Bestämmelsen torde innebära att fordonet ska vara utrustat med godkänt alkolås även vid sådan körning inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde med personbil, lastbil, buss och släpfordon som anges i 2 kap. 11 § första stycket samma lag. Det innebär ett stort problem för den som behöver kunna köra kunders fordon inom t.ex. ett verkstadsområde, eftersom dessa fordon inte har ett godkänt alkolås installerat. Transportstyrelsen anser inte att det ska införas ett generellt undantag från kravet på godkänt alkolås inom sådant område i dessa situationer. Däremot föreslås att det införs en möjlighet att lämna särskilt medgivande till den som har körkort med villkor om alkolås att få köra fordon utan godkänt alkolås inom garage, verkstads- eller bensinstationsområde. För att den som erhållit särskilt medgivande inte ska behöva ansöka om nytt sådant medgivande under villkorstiden föreslås att medgivande kan lämnas för en period om tre år.

Förslaget föranleder dels ett tillägg i 2 kap. 11 § körkortslagen, dels att styrelsens bemyndigande i 7 kap. 2 § första stycket 1 samma lag utökas.

Godkännande av en viss typ av alkolås

Den typ av alkolås som används i det permanenta systemet med alkolås ska enligt 5 kap. 27 § körkortslagen vara godkänd av Transportstyrelsen. Den testning som anges i 26 § samma kapitel bör dock vara ett krav inte bara för användningen av alkolåset utan även ett krav för godkännande, eftersom verifieringen av överensstämmelse med föreskriven standard och andra tekniska krav bör ingå som underlag vid Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen föreslår att en viss typ av alkolås ska ha genomgått en teknisk prövning innan styrelsen prövar frågan om godkännande av alkolåset. Förslaget syftar bl.a. till att den som inte tillåts leverera ett alkolås på grund av resultatet av sådan testning, ska kunna meddelas detta i ett överklagbart beslut istället för att endast nekas teknisk anslutning för rapportering till vägtrafikregistret.

Förtydligande avseende teknisk provning av alkolås

Innan en viss typ av alkolås får användas ska den enligt 5 kap. 26 § körkortslagen genomgå teknisk prövning som får utföras endast av godkända provorgan. Transportstyrelsen föreslår att kravet på teknisk prövning av alkolåset ändras till ett krav på teknisk provning – i likhet med begreppsanvändningen i bestämmelserna om teknisk tjänst enligt 1 kap.

4 § och om nationellt typgodkännande enligt 3 kap. 9 a § fordonsförordningen (2009:211). Ändringen innebär att det förtydligas att det är fråga om en annan typ av bedömning än den prövning som sker efter ansökan om godkännande av Transportstyrelsen enligt 5 kap. 27 § körkortslagen.

Prop. 2012/13:23

Bilaga 3

73

Prop. 2012/13:23

Bilaga 4

74

Lagförslaget i Transportstyrelsens framställan om ändring i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) – i nu aktuella delar (TSV 2012-1292)

Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs att körkortslagen (1998:488) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
2 kap.      
  11 §      
Inom garageverkstads- eller Inom garageverkstads- eller
bensinstationsområde får den som bensinstationsområde får den som
har ett körkort med behörigheten har ett körkort med behörigheten
B köra personbil oavsett totalvikt B köra personbil oavsett totalvikt
samt lastbil och buss, med eller samt lastbil och buss, med eller
utan släpfordon men utan last eller utan släpfordon men utan last eller
passagerare. passagerare.    
Om ett särskilt medgivande Om ett särskilt medgivande
lämnats får den som har fått ett lämnats får den som har fått ett
körkort med behörigheten B åter- körkort med behörigheten B åter-
kallat, med de begränsningar som kallat, med de begränsningar som
anges i första stycket, köra fordon anges i första stycket, köra fordon
som anges där samt mopeder. Ett som anges där samt mopeder. Ett
medgivande får lämnas för högst medgivande får lämnas för högst
tre år. tre år.      
  Om ett särskilt medgivande
  lämnats får den som har körkort

med villkor om alkolås köra körkortspliktigt fordon som inte är utrustat med godkänt alkolås. Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst 3 år.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5 kap.

Innan en viss typ av alkolås får användas ska den genomgå teknisk prövning. Den tekniska prövningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering

26 §

Innan en viss typ av alkolås får godkännas ska den genomgå teknisk provning. Den tekniska provningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

enligt Europaparlamentets och Prop. 2012/13:23
rådets förordning (EG) nr Bilaga 4

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

7kap.

2 §

Transportstyrelsen prövar ären- Transportstyrelsen prövar ären-
den om     den om    
1. medgivande enligt 2 kap. 11 § 1. medgivande enligt 2 kap. 11 §
andra stycket,     andra och tredje stycket,
2. förlängd giltighet enligt 3 kap. 2. förlängd giltighet enligt 3 kap.
12 §,     12 §,    
3. godkännande av handledare, 3. godkännande av handledare,
4. förhandsbesked,   4. förhandsbesked,  
5. villkor för innehav av kör- 5. villkor för innehav av kör-
kortstillstånd och körkort, kortstillstånd och körkort,
6. körkortstillstånd, 6. körkortstillstånd,
7. körkortsingripande, 7. körkortsingripande,
8. giltighet eller utbyte av ett 8. giltighet eller utbyte av ett
utländskt körkort, och utländskt körkort, och
9. godkännande av alkolås och 9. godkännande av alkolås och
återkallelse av godkännandet återkallelse av godkännandet
enligt 5 kap. 27 §.   enligt 5 kap. 27 §.  
Transportstyrelsen prövar också Transportstyrelsen prövar också
ärenden enligt     ärenden enligt    
1. 3 kap. 3 §,   1. 3 kap. 3 §,  
2. 3 kap. 13 § första stycket 1 2. 3 kap. 13 § första stycket 1
och 5 samt andra stycket, och och 5 samt andra stycket, och
3. 3 kap. 16 § 1.   3. 3 kap. 16 § 1.  
Transportstyrelsen prövar frågor Transportstyrelsen prövar frågor
om utfärdande av körkort. om utfärdande av körkort.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna lag träder i kraft den xx xxx xxxx.

75

Prop. 2012/13:23

Bilaga 5

76

Förteckning över remissinstanser avseende promemorian Några körkortsfrågor samt Transportstyrelsens framställan om vissa ändringar i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980)

Riksdagens ombudsmän (JO), Hovrätten för Västra Sverige, Kammarrätten i Sundsvall, Örebro tingsrätt, Förvaltningsrätten i Umeå, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Datainspektionen, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens skolverk, Statens skolinspektion, Trafikverket, Transportstyrelsen, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Regelrådet, Alkolås i Skandinavien AB, Dräger Safety Sverige AB, Malux AB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Cykel Motor och Sportfackhandlarna, Cykel- och Sporthandlarnas Riksförbund (CSR), Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund (McRF), Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF), Motormännens riksförbund (M), Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF), Seko, Svenska Bussbranschens riksförbund (BR), Svenska Transportarbetarförbundet (Transport), Sveriges MotorCyklister (SMC), Svenska Taxiförbundet, Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR), Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Swedac, Trafikmedicinskt centrum vid Karolinska universitetssjukhuset, Trafikutbildarnas Riksorganisation, Transportgruppen, Umeå universitetssjukhus, Bussarbetsgivarna.

Den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped. Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.
Den vars innehav av körkort med behörigheten B är förenat med villkor om alkolås får efter särskilt medgivande köra fordon som anges i första stycket samt moped även om fordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. Vid sådant medgivande gäller de begränsningar som anges i första stycket. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.

Lagrådsremissens lagförslag

Lagtext

Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488) dels att rubriken närmast efter 3 kap. 7 a § ska utgå,

dels att 2 kap. 11 §, 5 kap. 14 och 26 §§ och 6 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 14 b och 14 c §§, av följande lydelse samt närmast före 5 kap. 25 a § en ny rubrik som ska lyda ”Kontroll av alkolås”.

Prop. 2012/13:23

Bilaga 6

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

11 §1

Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

Om ett särskilt medgivande lämnats får den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat, med de begränsningar som anges i första stycket, köra fordon som anges där samt mopeder. Ett medgivande får lämnas för högst tre år.

3 kap.

14 b §

Trots 3 kap. 14 § andra stycket ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller

1 Senaste lydelse 2009:189.

77

Prop. 2012/13:23 DE som har utfärdats efter åter-
Bilaga 6 kallelse enligt 5 kap. 14 § andra
  stycket förnyas första gången vid
  utgången av den giltighetstid som
  angavs på det återkallade kör-
  kortet, om utfärdandet skedde före
  utgången av denna giltighetstid.
  Körkortet ska därefter förnyas vart
  femte år.  
  Trots 3 kap. 14 § andra stycket
  ska ett körkort med behörigheten
  C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller
  DE som har lämnats i utbyte mot
  eller ersatt ett körkort som har
  utfärdats i en stat inom EES för-
  nyas första gången vid utgången
  av den giltighetstid som angavs på
  ursprungskörkortet, om utbytet
  eller ersättningen skedde före
  utgången av denna giltighetstid.
  Körkortet ska därefter förnyas vart
  femte år.  
  Vid förnyelse enligt denna para-

graf tillämpas 12 § och 14 a § första stycket.

14 c §

Förnyelse enligt 14 § andra stycket eller 14 b § andra stycket ska inte ske om innehavet av körkortet är förenat med villkor om alkolås.

5 kap.

Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket, 15 eller 15 a §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2–4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare pröv-

14 §2

Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § eller, i fråga om ålderskravet, 3 kap. 1 a § om inte annat sägs i andra stycket, tredje stycket, 15 eller 15 a §.

Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2, 3 eller 4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare

2 Senaste lydelse 2010:1914.

78

ning utfärdas efter ansökan. Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5–6 bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med stöd av 3 § 7–8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd.

Innan en viss typ av alkolås får användas ska den genomgå teknisk prövning. Den tekniska prövningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

prövning utfärdas efter ansökan. Prop. 2012/13:23

Om körkortet omfattade någon av Bilaga 6 behörigheterna C1, C1E, C, CE,

D1, D1E, D eller DE och utfärdandet sker vid eller efter utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet, får det nya körkortet ge sådan behörighet endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda.

Om tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5 eller 6 har bestämts till högst ett år, eller om körkortet har återkallats med stöd av 3 § 7 eller 8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd.

26 §3

Innan en viss typ av alkolås får godkännas ska den genomgå teknisk provning. Den tekniska provningen får utföras endast av godkända provorgan. Provorgan ska godkännas genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller motsvarande förfarande.

6 kap.

Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort gäller bestämmelserna i 3 kap. 10 §.

8 §

Vid beslut om utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort tillämpas 3 kap. 10 §.

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

3 Senaste lydelse 2011:804.

79

Prop. 2012/13:23

Bilaga 6

80

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner ska ha följande lydelse.

  Nuvarande lydelse
  2 §1
Beteckning Betydelse

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av högst
  3,5 ton.
Lätt motorcykel 1. En motorcykel som drivs av förbrän-
  ningsmotor med en slagvolym om högst
  125 kubikcentimeter och en nettoeffekt
  av högst 11 kilowatt.
  2. En motorcykel med annan motor än
  förbränningsmotor som har en netto-
  effekt av högst 11 kilowatt.
Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt av
  högst 750 kilogram.
  2. Ett släpfordon med en totalvikt över
  750 kilogram under förutsättning att
  denna inte överstiger dragfordonets
  tjänstevikt och att dragfordonets och
  släpfordonets sammanlagda totalvikt inte
  överstiger 3,5 ton.
Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är högst

2ton.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tung lastbil En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung motorcykel En motorcykel vars motor har en slag-
  volym som överstiger 125 kubikcenti-
  meter eller en nettoeffekt som överstiger
  11 kilowatt.
Tung terrängvagn En terrängvagn med en tjänstevikt över
  2 ton.
Tungt släpfordon Ett annat släpfordon än ett lätt släpfor-
  don.

1 Senaste lydelse 2011:913.

  Föreslagen lydelse     Prop. 2012/13:23
  2 §       Bilaga 6
         
Beteckning Betydelse        
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av högst
  3,5 ton.        
Lätt motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul
  a) som drivs av förbränningsmotor
  med en slagvolym om högst 125 kubik-
  centimeter, en nettoeffekt av högst
  11 kilowatt och ett förhållande mellan
  nettoeffekt och tjänstevikt som inte över-
  stiger 0,1 kilowatt/kilogram,      
  b) med annan motor än förbrännings-
  motor som har en nettoeffekt av högst
  11 kilowatt och ett förhållande mellan
  nettoeffekt och tjänstevikt som inte över-
  stiger 0,1 kilowatt/kilogram.      
  2. En motorcykel på tre hjul med en
  nettoeffekt av högst 15 kilowatt.    
Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt av
  högst 750 kilogram.      
  2. Ett släpfordon med en totalvikt över
  750 kilogram under förutsättning att
  dragfordonets och släpfordonets sam-
  manlagda totalvikt inte överstiger
  3,5 ton.        
Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är högst

2ton.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tung lastbil En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul
  vars motor har en slagvolym som över-
  stiger 125 kubikcentimeter, en netto-
  effekt som överstiger 11 kilowatt eller ett
  förhållande mellan nettoeffekt och
  tjänstevikt som överstiger 0,1 kilo-
  watt/kilogram.
  2. En motorcykel på tre hjul med en
  nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.
Tung terrängvagn En terrängvagn med en tjänstevikt över
  2 ton.
Tungt släpfordon Ett annat släpfordon än ett lätt släpfor-
  don.

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2013.

81

Prop. 2012/13:23

Bilaga 6

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Härigenom föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

dels att 6 kap. 7 b § i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska utgå,

dels att 2 kap. 5 och 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 § samt 8 kap. 1 § i stället för deras lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att punkterna 3–5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2011:1580) om ändring i nämnda lag ska införas tre nya punkter, 6–8, av följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2011:1580

2 kap.

5 §1

Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteckningar.

Beteckning Körkortsbehörighet
AM moped klass I
A1 1. tvåhjulig motorcykel
  a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym
  om högst 125 kubikcentimeter och en nettoeffekt av
  högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
  effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilo-
  watt/kilogram, eller
  b) med annan motor än förbränningsmotor som har
  en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhål-
  lande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte
  överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
  2. trehjulig motorcykel med en nettoeffekt av högst
  15 kilowatt.
A2 1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av
  högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
  effekt och tjänstevikt som inte överstiger
  0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets origi-
  nalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon
  med högst den dubbla effekten.
  2. trehjulig motorcykel som omfattas av behörighet
  A1.

1 Senaste lydelse 2009:189.

82

A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym,
  effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänste-
  vikt.
B 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt
  lastbil samt enbart ett släpfordon som är kopplat till
  sådan bil om
  a) släpfordonets totalvikt inte överstiger 750 kilo-
  gram, eller
  b) bilens och släpfordonets sammanlagda totalvikt
  inte överstiger 3,5 ton.
  2. terrängvagn
  3. motorredskap klass I
  4. trehjulig motorcykel
  5. fyrhjulig motorcykel
BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera
  släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släp-
  fordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger
  3,5 ton.
C1 tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och
  personbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton
  samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
  sådan bil.
C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett
  eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil
  om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt
  inte överstiger 12 ton.
C tung lastbil och personbil över 3,5 ton samt enbart ett
  lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.
CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera
  släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan
  bil.
D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver
  förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta
  meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat
  till sådan buss.
D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller
  flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
  sådan buss.
D buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart
  ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.

Prop. 2012/13:23

Bilaga 6

83

Prop. 2012/13:23 DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller
Bilaga 6   flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till
    sådan buss.      
    Föreslagen lydelse    
    2 kap.      
    5 §      
  Körkortsbehörighet enligt 1 § anges i körkort med följande beteck-
  ningar.        
           
  Beteckning Körkortsbehörighet      
  AM moped klass I      
  A1 lätt två- eller trehjulig motorcykel    
  A2 1. tvåhjulig motorcykel som har en nettoeffekt av
    högst 35 kilowatt och ett förhållande mellan netto-
    effekt och tjänstevikt som inte överstiger
    0,2 kilowatt/kilogram och som, om fordonets origi-
    nalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon
    med högst den dubbla effekten.    
    2. lätt trehjulig motorcykel      
  A två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym,
    effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänste-
    vikt.      
  B 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt
    lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat
    till sådan bil.      
    2. terrängvagn      
    3. motorredskap klass I      
    4. trehjulig motorcykel      
    5. fyrhjulig motorcykel      
  BE bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera
    släpfordon som är kopplade till sådan bil, om släp-
    fordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger
    3,5 ton.      
  C1 tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och per-
    sonbil med totalvikt över 3,5 men inte 7,5 ton samt
    enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.
  C1E bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett
    eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil

om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

84

C tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton Prop. 2012/13:23
  samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till Bilaga 6
  sådan bil.    
CE bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera  
  släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till sådan  
  bil.    
D1 buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver  
  förarplatsen och vars längd inte överskrider åtta  
  meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat  
  till sådan buss.    
D1E buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller  
  flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till  
  sådan buss.    
D buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart  
  ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan buss.  
DE buss som omfattas av behörighet D samt ett eller  
  flera släpfordon, oavsett vikt, som är kopplade till  
  sådan buss.    
Lydelse enligt SFS 2011:1580 Föreslagen lydelse  

Behörigheterna A och B ger rätt att köra trehjulig motorcykel med en högre nettoeffekt än 15 kilowatt endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

6 §

Behörigheterna A och B ger rätt att köra tung trehjulig motorcykel endast om körkortshavaren har fyllt 21 år.

4 kap.

2 §2

Den som övningskör ska, om annat inte följer av 3 §, ha uppnått en ål-

der av  
1. 14 år och 9 månader för körning med moped,
2. 15 år och 9 månader för kör- 2. 15 år och 9 månader för kör-
ning med snöskoter eller terräng- ning med snöskoter eller terräng-
hjuling eller med fordon som krä- hjuling eller med lätt två- eller
ver behörighet A1, trehjulig motorcykel,

3.16 år för körning med personbil utan släpfordon,

4.17 år och 6 månader för körning med

a)fordon som kräver behörighet A2,

b)andra fordon som kräver behörighet B än sådana som avses i 3 eller 7 b, eller

2 Senaste lydelse 2010:799.

85

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får utbyteskörkortet ge sådan behörighet endast om körkortshavaren i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.
Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut eller ersättas endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

Prop. 2012/13:23 c) fordon som kräver utökad behörighet B,

Bilaga 6 5. 18 år för körning med fordon som kräver behörighet BE, C1 eller C1E,

6.19 år och 6 månader för körning med sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, under förutsättning att körkortshavaren har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader,

7.20 år för körning med

a) fordon som kräver behörighet C, CE, D1 eller D1E, eller

b) trehjulig motorcykel med en b) tung trehjulig motorcykel,
högre nettoeffekt än 15 kilowatt, och
och  
8. 23 år för körning med  
a) fordon som kräver behörighet a) fordon som kräver behörighet
D eller DE, D eller DE, eller

b) sådan tvåhjulig motorcykel som kräver behörighet A, om körkortshavaren inte har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader.

Den som övningskör för behörighet B ska vid sådan övningskörning som avses i 5 § 4 någon gång under de senaste fem åren ha genomgått en introduktionsutbildning.

6 kap.

7 §

Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige ska efter ansökan bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige. Om körkortet förstörts eller kommit bort ska beslut i fråga om att ersätta körkortet grundas på tillgängliga uppgifter.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, får utbyte ske även om körkortshavaren sedan minst sex månader studerar här.

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får utbyteskörkortet endast ge sådan behörighet om körkortshavaren i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

86

2. beslut
a) att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2, och
b) att utfärda körkort utan behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE med stöd av 5 kap. 14 § andra stycket andra meningen,
7 kap. Prop. 2012/13:23
  2 §3 Bilaga 6
Transportstyrelsen prövar frågor om  
1. medgivande enligt 2 kap. 11 § 1. särskilt medgivande enligt
andra stycket, 2 kap. 11 § andra och tredje styck-
  ena,  

2.förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 §,

3.godkännande av handledare,

4.förnyelse av körkort,

5.villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort,

6.körkortstillstånd,

7.körkortsingripande,

8.giltighet, utbyte eller ersättande av ett utländskt körkort, och

9.godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet samt varning enligt 5 kap. 27 §.

Transportstyrelsen prövar också frågor om

1.medicinsk undersökning enligt 3 kap. 3 §,

2.ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1 och 5 samt andra stycket, och

3.undantag från ålderskrav i fråga om traktorkort enligt 3 kap. 16 § 1. Transportstyrelsen prövar frågor om utfärdande av körkort.

8 kap.

1 §4

Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut enligt 7 kap. 2 § första och andra styckena, om inte annat följer av 2 §,

2. beslut att inte utfärda körkort med stöd av 3 kap. 1 § första stycket 2,

3.beslut att inte bevilja tillstånd enligt 4 kap. 9 § att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning, och

4.beslut enligt 4 kap. 10 § att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning eller riskutbildning.

Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

Ett beslut om föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut varigenom ärendet avgörs.

3Senaste lydelse 2010:1914.

4Senaste lydelse 2009:1352.

87

Prop. 2012/13:23

Bilaga 6

88

1.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012 i fråga om 4 kap. 8 §, 5 kap. 25 a, 27 och 28 §§ samt 10 kap. 2 § och i övrigt den 19 januari 2013.

2.Bestämmelsen i 7 kap. 2 § första stycket 9 i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 februari 2012.

3. Äldre föreskrifter gäller fort- 3. Äldre föreskrifter gäller fort-
farande för en förarbehörighet som farande för en förarbehörighet som
har förvärvats före den 19 januari har förvärvats före den 19 januari
2013. För ett körkort som utfärdats 2013. För ett körkort som utfärdats
före detta datum ska dock 3 kap. före detta datum ska dock 3 kap.
12, 14 och 14 a §§, 7 kap. 2 § 12, 14 och 14 a §§, 7 kap. 2 §
första stycket 4 och 8 kap. 2 § första stycket 4 och 8 kap. 2 §
tillämpas i sina nya lydelser från tillämpas i sina nya lydelser från
och med den 19 januari 2013. Ett och med den 19 januari 2013.
körkort med behörighet C, CE, D  
eller DE ska därvid förnyas första  
gången enligt 3 kap. 14 § andra  
stycket vid det ordinarie förnyel-  
setillfälle som enligt äldre före-  
skrifter skulle ha infallit närmast  
efter den 18 januari 2013, dock  
senast den 19 januari 2023.   4. Ett körkort med behörighet C,
4. Trots ålderskraven i
3 kap. 1 § får körkort med behö- CE, D eller DE ska förnyas första
righeten A, C, CE, D eller DE gången enligt 3 kap. 14 § andra
utfärdas till den som tidigare in- stycket vid det ordinarie förnyel-
nehaft ett körkort med motsva- setillfälle som enligt äldre före-
rande behörighet, om det tidigare skrifter skulle ha infallit närmast
körkortet utfärdats före den efter den 18 januari 2013, men
19 januari 2013. Därvid ska 2 kap. senast den 19 januari 2023. Kör-
6 § tillämpas i sin äldre lydelse. kortet ska dock förnyas när kör-
            kortshavaren fyller 45 år om detta
            inträffar innan körkortet ska för-
            nyas enligt första meningen. Om

behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska körkortet i stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut.

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för godkännande som handledare som har meddelats före den 1 februari 2012.

5. För körkortsbehörighet A1 som har förvärvats före den 19 januari 2013 tillämpas inte den begränsning som följer av 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner till två- eller fyrhjulig motorcykel vars motor har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1

kilowatt/kilogram.  
6. Trots ålderskraven i
3 kap. 1 § får körkort med behö-

righeten A, C, CE, D eller DE utfärdas till den som tidigare innehaft ett körkort med motsvarande behörighet, om det tidigare

körkortet utfärdats före den
19 januari 2013. För dessa fall

gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.

7.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådant godkännande som handledare som har meddelats före den 1 februari 2012.

8.Vid förnyelse, utbyte eller ersättande av körkort med gemenskapskod 74, 75, 76 eller 77 som utfärdats före den 19 januari 2013 ska Transportstyrelsen i stället tillhandahålla ett körkort med behörighet C1, D1, C1E respektive D1E. Detsamma gäller vid utfärdande av körkort efter återkallelse av ett körkort med sådan gemenskapskod.

Prop. 2012/13:23

Bilaga 6

89

Prop. 2012/13:23

Bilaga 7

90

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-13

Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Annika Brickman och Margit Knutsson.

Några körkortsfrågor

Enligt en lagrådsremiss den 23 augusti 2012 (Näringsdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

2.lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner,

3.lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Paul Sjögren.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i körkortslagen

I det remitterade förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488) finns en övergångsbestämmelse 4 angående förnyelse av körkort enligt 3 kap. 14 § andra stycket körkortslagen. Övergångsregeln syftar till att bättre ta hänsyn till att körkortsförnyelse och förlängning av högre behörigheter ska samordnas i tiden enligt den ordning som träder i kraft den 19 januari 2013, vilket inte är fallet i den ordning som gäller för närvarande.

Under föredragningen har uppmärksammats att motsvarande övergångsbestämmelser behövs även i föreliggande förslag i fråga om tillämpningen av 3 kap. 14 b §. Sådana bestämmelser kan förslagsvis ha följande lydelse:

2.I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter återkallelse utfärdades enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen före den 19 januari 2013 tillämpas inte 3 kap. 14 b §. Detsamma gäller ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som före detta datum hade lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES.

3.I fråga om ett körkort med behörigheten C, CE, D eller DE som efter återkallelse utfärdas enligt 5 kap. 14 § andra stycket första meningen den 19 januari 2013 eller senare tillämpas inte 3 kap.

14 b § första stycket, om det återkallade körkortet före den 19 januari 2013 hade utfärdats eller lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES och det återkallade körkortet inte hade förnyats enligt 3 kap. 14 § andra stycket eller 3 kap. 14 b § andra stycket. I stället gäller att körkort som utfärdas under de förutsättningar som anges i första

meningen får ge behörigheten C, CE, D eller DE endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda, oavsett om utfärdandet sker före, vid eller efter utgången av den giltighetstid som angavs på det återkallade körkortet.

4. Det som har sagts i punkten 3 andra meningen gäller dock inte om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 och giltighetstiden för behörigheten löper ut efter utfärdandet. Körkortet ska i sådant fall förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket när giltighetstiden för behörigheten löper ut.

5. Vid tillämpningen av 3 kap. 14 b § ska ett körkort med behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE som efter den 18 januari 2013 har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 förnyas första gången fem år efter utbytet, om ursprungskörkortet hade en längre giltighetstid än fem år.

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Punkten 3 i övergångsbestämmelserna syftar till att uppfylla artikel 13.2 i det tredje körkortsdirektivet, enligt vilken äldre behörigheter inte skall kunna dras in eller inskränkas. Under föredragningen har uppmärksammats att den föreslagna lydelsen är missvisande i några avseenden. Den önskade verkan torde uppnås genom en bestämmelse av följande lydelse:

3. För en körkortsbehörighet som har förvärvats före den 19 januari 2013 gäller 2 kap. 5 och 6 §§ i sina äldre lydelser samt den upphävda 2 kap. 7 §.

I punkten 4 bör behandlas även körkort som före den 19 januari 2013 har lämnats i utbyte mot eller har ersatt ett körkort som har utfärdats i en annan stat inom EES. Punkten skulle då kunna få följande lydelse:

4. Ett körkort med behörighet C, CE, D eller DE som har utfärdats eller har lämnats i utbyte mot eller ersatt ett körkort som utfärdats i en annan stat inom EES före den 19 januari 2013 ska förnyas första gången enligt 3 kap. 14 § andra stycket vid det ordinarie förnyelsetillfälle som enligt äldre föreskrifter skulle ha infallit närmast efter den 18 januari 2013, men senast den 19 januari 2023. Körkortet ska dock förnyas när körkortshavaren fyller 45 år om detta inträffar innan körkortet ska förnyas enligt första meningen. Om behörigheten C, CE, D eller DE har förlängts före den 19 januari 2013 ska körkortet i stället för vad som anges i första meningen förnyas när giltighetstiden för behörigheten löper ut.

Prop. 2012/13:23

Bilaga 7

91

Prop. 2012/13:23 Övrigt lagförslag
Bilaga 7 Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

92

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 oktober 2012.

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Larsson, Hägglund, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Norman, Engström, Kristersson, Ullenhag, Hatt, Ek, Enström.

Föredragande: statsrådet Norman.

Regeringen beslutar proposition 2012/13:23 Några körkortsfrågor.

Prop. 2012/13:23

93

Prop. 2012/13:23 Rättsdatablad    
       
  Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
    inför, ändrar, upp- bakomliggande EU-
    häver eller upprepar regler
    ett normgivnings-  
    bemyndigande  
       
  Lag om ändring i kör-   32006L0126
  kortslagen (1998:488)    
  Lag om ändring i lagen   32006L0126
  (2011:1580) om ändring    
  i körkortslagen    
  (1998:488)    

94