Regeringens proposition 2012/13:155

Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Prop.

 

2012/13:155

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 maj 2013

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

Direktivet innebär att det införs en harmoniserad reglering inom Euro- peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) av förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet innehåller bestämmelser om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn när det gäller AIF- förvaltare. Förvaltarna får rätt att med stöd av tillståndet i hemlandet förvalta alternativa investeringsfonder och marknadsföra andelar till professionella investerare även i andra länder inom EES. Vidare finns bestämmelser som ger AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder som är etablerade utanför EES möjlighet att driva verksamhet inom EES.

I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investerings- fonder regleras även förvaltning av specialfonder. I enlighet med detta föreslås att lagen om investeringsfonder enbart ska reglera förvaltning av fonder som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (UCITS-direktivet).

I propositionen föreslås också vissa andra ändringar än de som är direkt motiverade av AIFM-direktivet. Dessa förslag syftar främst till att reglera marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke- professionella investerare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 22 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:155

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ..............................................................

11

2

Lagtext

...........................................................................................

13

 

2.1

Förslag till lag om förvaltare av alternativa

 

 

...........................................................

investeringsfonder

13

 

2.2 ....................

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

70

2.3Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624) .......................................................................

74

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument...................................

80

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m......................................................

82

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om

individuellt pensionssparande..........................................

84

2.7Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200) .......................................................................

86

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om

investerarskydd................................................................

87

2.9Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) .....................................................................

95

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om

byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ............

102

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om

allmänna pensionsfonder (AP-fonder)...........................

103

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

internationell rättslig hjälp i brottmål ............................

105

2.13Förslag till lag om ändring i lagen (2003:862) om

finansiell rådgivning till konsumenter...........................

106

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

investeringsfonder .........................................................

107

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om

försäkringsförmedling ...................................................

131

2.16Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

(2005:551) .....................................................................

132

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat.................

134

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar.........................

136

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden ................................................

137

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

terrorism ........................................................................

146

2.21

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken....

148

2.22Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

betaltjänster ...................................................................

150

2.23Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ...................................................................

152

Prop. 2012/13:155

3

Prop. 2012/13:155

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om

 

 

 

elektroniska pengar ........................................................

155

 

2.25

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

156

 

2.26

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om

 

 

 

investeringssparkonto.....................................................

164

3 Ärendet och dess beredning ..........................................................

166

4

Bakgrund.......................................................................................

 

168

 

4.1

Direktivet om förvaltare av alternativa

 

 

 

investeringsfonder ..........................................................

168

 

4.2

Kommissionens genomförandeåtgärder .........................

168

 

4.3

Skäl för reglering av fonder och fondsparande ..............

169

 

4.4

Övrig harmoniserad lagstiftning med relevans för

 

 

 

fondområdet ...................................................................

172

 

4.5

Fondsparandets organisation och kategorier ..................

173

 

 

4.5.1

Inledning........................................................

173

 

 

4.5.2

Investeringsfonder .........................................

174

 

 

4.5.3

Andra icke-harmoniserade fonder som

 

 

 

 

inte är specialfonder ......................................

176

 

4.6

Den svenska fondmarknaden..........................................

179

 

 

4.6.1

Inledning........................................................

179

 

 

4.6.2

Fondförvaltare ...............................................

179

 

 

4.6.3

Utländska aktörer på den svenska

 

 

 

 

fondmarknaden..............................................

180

 

4.7

Den svenska riskkapitalmarknaden ................................

181

 

 

4.7.1

Inledning........................................................

181

 

 

4.7.2

Statliga institutioner och företag....................

181

 

 

4.7.3

Koncernägda riskkapitalföretag.....................

182

 

 

4.7.4

Privatägda riskkapitalföretag och

 

 

 

 

riskkapitalfonder............................................

182

5

Allmänna utgångspunkter .............................................................

184

 

5.1

Förhållandet mellan AIFM-direktivet och den

 

 

 

nationella regleringen.....................................................

184

 

5.2

Fondernas och förvaltarnas juridiska form.....................

185

 

5.3

Terminologi....................................................................

186

 

5.4

En ny lag ........................................................................

 

187

 

5.5

Behörig myndighet.........................................................

189

6

Tillämpningsområde .....................................................................

191

 

6.1

Definitionen av alternativa investeringsfonder...............

191

 

6.2

Definitionen av AIF-förvaltare.......................................

196

 

 

6.2.1

Begreppet förvaltare ......................................

196

 

 

6.2.2

En enda AIF-förvaltare – intern och

 

 

 

 

extern förvaltning ..........................................

197

 

6.3

Generella undantag.........................................................

198

 

6.4

Partiellt undantag för förvaltning av alternativa

 

 

 

investeringsfonder som inte överstiger vissa

 

 

 

tröskelvärden ..................................................................

201

7

Tillstånd och kapitalkrav...............................................................

204

4

 

 

 

 

7.1

Förutsättningar för tillstånd ...........................................

204

 

7.1.1

Regler om tillståndsplikt och kärn-

 

 

 

verksamheten................................................

204

 

7.1.2

Förvaltning av investeringsportföljer och

 

 

 

sidotjänster....................................................

206

 

7.1.3

Särskilda bestämmelser för

 

 

 

värdepappersinstitut......................................

209

7.2Ansökan om tillstånd och anmälan om ändringar i

 

verksamheten m.m.........................................................

212

 

7.2.1

Ansökan om tillstånd ....................................

212

 

7.2.2

Förutsättningar för tillstånd ..........................

215

 

7.2.3

Begränsningar i omfattningen av

 

 

 

tillståndet ......................................................

217

 

7.2.4

Tidsfrister för tillståndsprövning ..................

218

 

7.2.5

Ändringar i verksamheten ............................

220

7.3

Ägarprövning.................................................................

221

7.4

Kapitalkrav ....................................................................

223

 

7.4.1

Startkapital ....................................................

223

 

7.4.2

Kapital beräknat på den förvaltade

 

 

 

fondförmögenheten .......................................

225

 

7.4.3

Kapital beräknat efter AIF - förvaltarens

 

 

 

fasta omkostnader .........................................

226

 

7.4.4

Kapitalkrav för att täcka potentiella risker

 

 

 

i fråga om yrkesansvar ..................................

226

 

7.4.5

Ytterligare regler om kapitalbasen och

 

 

 

undantag för förvaltare av UCITS - fonder ....

228

8 Marknadsföring

............................................................................

229

8.1

Marknadsföring av andelar eller aktier i AIF:er ............

229

8.2

Begreppet . ...................................marknadsföring m.m

229

8.3Förhindrande av marknadsföring till icke-

 

professionella investerare ..............................................

233

8.4

Underrättelse om marknadsföring .................................

235

9 Olika regler för olika kategorier av investerare............................

239

9.1

Inledning........................................................................

239

9.2

Professionella och icke-professionella investerare........

239

9.3

Specialfonder.................................................................

241

9.4Marknadsföring till icke-professionella investerare

 

av AIF:er som inte är specialfonder ..............................

243

9.5

AIF:er som inte överstiger vissa tröskelvärden .............

250

10 Verksamhetsregler

.......................................................................

252

10.1

Allmänna ........................................................principer

252

10.2

Intressekonflikter...........................................................

254

 

10.2.1

Identifiering och hantering av

 

 

..........................................

intressekonflikter

254

 

10.2.2 ................

Information om intressekonflikter

256

 

10.2.3

Tjänster som utförs av en primärmäklare

 

 

...............................................

(prime broker)

257

10.3

Ersättningssystem..........................................................

259

10.4

Riskhanteringsfunktion ........och riskhanteringssystem

261

Prop. 2012/13:155

5

Prop. 2012/13:155

10.4.1

Finansiell hävstång ........................................

263

10.5

Likviditetshantering .......................................................

265

10.6

Värdepapperiseringstransaktioner ..................................

267

10.7

Särskilda verksamhetskrav för AIF-förvaltare som

 

 

utför diskretionär förvaltning av

 

 

investeringsportföljer .....................................................

269

 

10.7.1

Investeringar i egenförvaltade fonder ............

269

 

10.7.2

Investerarskydd .............................................

269

11 Organisation, värdering och delegering ........................................

271

11.1

Allmänna principer för AIF-förvaltarens

 

 

organisation ....................................................................

271

11.2

Värdering

........................................................................

273

 

11.2.1

Värderingsförfaranden och

 

 

 

värderingsintervall .........................................

273

 

11.2.2 .....................................

Oberoende värdering

277

11.3

Delegering ......................................................................

281

 

11.3.1 ..................................

Allmänt om delegering

281

 

11.3.2 . ..............

Förutsättningar för delegering m.m

282

 

11.3.3 .........

Förbud mot delegering i vissa fall m.m

287

 

11.3.4 .......................

Förbud mot ”brevlådeföretag”

288

 

11.3.5 ...........................................

Vidaredelegering

289

11.4

Skadeståndsansvar..........................................................

290

12 Förvaringsinstitut ..........................................................................

 

294

12.1

Krav på att ha ett förvaringsinstitut och vem som

 

 

kan vara förvaringsinstitut..............................................

294

12.2

Begränsningar ................på grund av intressekonflikter

298

12.3

Särskilda krav ...........på förvaringsinstitut utanför EES

299

12.4

Förvaringsinstitutets uppgifter beträffande AIF:ens

 

 

penningflöden.................................................................

301

12.5

Förvaring .....................................av AIF:ens tillgångar

302

12.6

Förvaringsinstitutets ................kontrollerande funktion

305

12.7

Skyldigheten att agera i AIF:ens och investerarnas

 

 

intresse............................................................................

 

306

12.8

Uppdragsavtal avseende

 

 

förvaringsinstitutsfunktioner ..........................................

308

12.9

Förvaringsinstitutets .........................skadeståndsansvar

312

12.10

Förvaringsinstitutets skyldighet att lämna

 

 

information ..............................till tillsynsmyndigheten

317

13 Informationskrav och ...........rapportering till behörig myndighet

320

13.1

Allmänt om .....................................informationskraven

320

13.2

Information .............................................till investerare

320

 

13.2.1 ....................................

Informationsbroschyr

320

 

13.2.2 .......................................................

Faktablad

324

 

13.2.3 ..................................................

Årsberättelse

328

 

13.2.4 .........................................................

Revision

333

 

13.2.5

Övrig information som ska lämnas

 

 

....................................................

regelbundet

334

 

13.2.6

Information om förvaringsinstitutets

 

6

...........................................................

ansvar

336

 

 

 

13.3

Rapportering till behöriga myndigheter.........................

337

 

13.3.1

Rapporteringskrav för AIF-förvaltare...........

337

 

13.3.2

Rapporteringskrav beträffande

 

 

 

specialfonder.................................................

340

13.4Rapporteringskrav för förvaltare av AIF:er som inte

 

överstiger tröskelvärdena...............................................

341

14 AIF:er med kontroll över onoterade företag eller emittenter .......

342

14.1

Inledning........................................................................

342

14.2

Tillämpningsområde......................................................

342

14.3

Anmälan om förvärv .....................................................

345

14.4

Ytterligare informationskrav vid förvärv av kontroll ....

347

14.5Särskilda krav på innehållet i årsberättelse eller

 

årsredovisning när AIF:er har kontroll över

 

 

onoterade företag...........................................................

350

14.6

Skydd mot att företag töms på tillgångar.......................

353

15 Verksamhet över gränserna..........................................................

355

15.1

Inledning

........................................................................

355

15.2

AIF-förvaltare och AIF:er inom EES ............................

356

 

15.2.1

Marknadsföring av AIF:er över gränserna ....

356

 

15.2.2 ...........

Förvaltning av AIF:er över gränserna

360

15.3

AIF-förvaltare .....................och AIF:er från tredjeland

362

 

15.3.1

AIF - förvaltares förvaltning av AIF:er från

 

 

......................................................

tredjeland

362

 

15.3.2

Marknadsföring i Sverige av icke EES -

 

 

 

baserade AIF:er som förvaltas av en EES -

 

 

..................................

baserad AIF - förvaltare

363

 

15.3.3

Marknadsföring i Sverige av AIF:er som

 

 

 

förvaltas av en icke EES - baserad AIF -

 

 

......................................................

förvaltare

366

16 Tillsyn och sanktioner ..........................................................m.m

370

16.1

De behöriga ..............myndigheternas ansvarsområden

370

16.2

Kontroll och ..............................ingripandemöjligheter

371

 

16.2.1 .......................................................

Inledning

371

 

16.2.2 .....................................

Verktyg för tillsynen

372

 

16.2.3

Ingripanden mot svenska AIF - förvaltare

 

 

...

och mot en förvaltare som saknar tillstånd

372

 

16.2.4 ...

Ingripanden mot utländska AIF - förvaltare

377

 

16.2.5

Ingripanden mot AIF - förvaltare som

 

 

 

förvaltar AIF:er vars samlade tillgångar

 

 

.......................

inte överstiger tröskelvärdena

379

16.3

Avgifter till ....................................Finansinspektionen

382

16.4

Överklagande.................................................................

383

16.5

Myndighetssamarbete....................................................

385

17 Förslagens inverkan ......................................på skattekontrollen

387

17.1

Inledning........................................................................

 

387

17.2

Ny terminologi ............................i skattelagstiftningen

388

17.3

Inkomstskattelagen........................................................

389

17.4

Kupongskatt ..................................................................

392

17.5

Mervärdesskatt ..............................................................

393

Prop. 2012/13:155

7

Prop. 2012/13:155

17.6

Skatteförfarandet och skattekontrollen...........................

394

18

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.................................

398

 

18.1

Ikraftträdande .................................................................

398

 

18.2

Övergångsbestämmelser.................................................

399

 

 

18.2.1

AIF - förvaltare som redan driver

 

 

 

 

verksamhet ....................................................

399

 

 

18.2.2

AIF:er för vilka ett prospekt har upprättats

 

 

 

 

före den 22 juli 2013 .....................................

401

 

 

18.2.3

Slutna AIF:er .................................................

402

 

 

18.2.4

Förvaringsinstitut i andra länder inom

 

 

 

 

EES ...........................................................

403

 

 

18.2.5

AIF - förvaltare som har tillstånd för

 

 

 

 

förvaltning av specialfonder ..........................

404

 

 

18.2.6

Förvaltningsbolag som driver verksamhet

 

 

 

 

från filial i Sverige .........................................

407

 

 

18.2.7

Fondföretag som marknadsför andelar i

 

 

 

 

företaget i Sverige .........................................

407

19

Förslagets konsekvenser ...............................................................

409

 

19.1

Inledning

........................................................................

409

 

19.2

Problembeskrivning .......................................................

410

 

19.3

Ikraftträdande .m.m ........................................................

410

 

19.4

Berörda företag ..................................och andra aktörer

411

 

19.5

Konsekvenser ...................................för AIF-förvaltare

411

 

 

19.5.1 ..............................

Konsekvenser i allmänhet

411

 

 

19.5.2 .......................

Konsekvenser för små företag

417

 

 

19.5.3 ............

Påverkan på konkurrensförhållanden

417

 

19.6

Företagens ..............................kostnader och tidsåtgång

418

 

 

19.6.1 ........................................................

Inledning

418

 

 

19.6.2 ......................................

Materiella kostnader

418

 

 

19.6.3 .....................................

Finansiella kostnader

419

 

 

19.6.4 ...............................

Administrativa kostnader

420

 

19.7

Konsekvenser ...............................för förvaringsinstitut

422

 

19.8

Konsekvenser .........................................för investerare

423

 

19.9

Konsekvenser ......................................för det allmänna

424

 

19.10

Konsekvenser ............................för Finansinspektionen

425

20

Författningskommentar.................................................................

427

 

20.1

Förslaget till lag om förvaltare av alternativa

 

 

 

investeringsfonder ..........................................................

427

 

20.2

Övriga författningsförslag ..............................................

520

 

 

20.2.1 ........................................................

Inledning

520

 

 

20.2.2

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

................................................

föräldrabalken

521

 

 

20.2.3

Förslaget till lag om ändring i

 

 

 

......................

kupongskattelagen (1970:624)

521

 

 

20.2.4

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

 

 

(1991:980) om handel med finansiella

 

 

 

......................................................

instrument

524

 

 

20.2.5

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

8

 

. ..........

(1992:160) om utländska filialer m.m

525

 

 

 

 

20.2.6

Förslaget till lag om ändring i lagen

Prop. 2012/13:155

 

(1993:931) om individuellt

 

 

pensionssparande..........................................

526

20.2.7

Förslaget till lag om ändring i

 

 

mervärdesskattelagen (1994:200).................

526

20.2.8

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(1999:158) om investerarskydd ....................

526

20.2.9

Förslaget till lag om ändring i

 

 

inkomstskattelagen (1999:1229)...................

527

20.2.10

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2000:35) om byte av redovisningsvaluta i

 

 

finansiella företag .........................................

528

20.2.11

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2000:192) om allmänna pensionsfonder

 

 

(AP-fonder) ..................................................

528

20.2.12

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2003:862) om finansiell rådgivning till

 

 

konsumenter .................................................

528

20.2.13

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2004:46) om investeringsfonder..................

528

20.2.14

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2005:405) om försäkringsförmedling..........

534

20.2.15

Förslaget till lag om ändring i

 

 

aktiebolagslagen (2005:551).........................

534

20.2.16

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora

 

 

exponeringar.................................................

534

20.2.17

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2007:528) om värdepappersmarknaden ......

535

20.2.18

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt

 

 

och finansiering av terrorism........................

538

20.2.19

Förslaget till lag om ändring i

 

 

socialförsäkringsbalken ................................

538

20.2.20

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2010:751) om betaltjänster..........................

539

20.2.21

Förslaget till lag om ändring i

 

 

försäkringsrörelselagen (2010:2043) ............

539

20.2.22

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2011:755) om elektroniska pengar ..............

539

20.2.23

Förslaget till lag om ändring i

 

 

skatteförfarandelagen (2011:1244)...............

540

20.2.24

Förslaget till lag om ändring i lagen

 

 

(2011:1268) om investeringssparkonto ........

542

Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av

 

den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investe-

 

ringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG

 

och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009

 

och (EU) nr 1095/2010 ......................................................

543

 

 

9

Prop. 2012/13:155 Bilaga 2

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr

 

 

231/2013 av den 19.12.2012 om komplettering av

 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU

 

 

vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor,

 

 

förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och

 

 

tillsyn ..................................................................................

617

Bilaga 3

Utredningens sammanfattning av förslagen i

 

 

betänkandet (Förvaltare av alternativa

 

 

investeringsfonder, SOU 2012:67) .....................................

713

Bilaga 4

Utredningens lagförslag......................................................

722

Bilaga 5 Remissinstanser som har haft möjlighet att yttra sig

 

 

eller yttrat sig över utredningens förslag (Förvaltare av

 

 

alternativa investeringsfonder, SOU 2012:67)....................

868

Bilaga 6

Lagrådsremissens lagförslag...............................................

869

Bilaga 7

Lagrådets yttrande ............................................................

1024

Bilaga 8

Lagförslag ur promemorian Avgifter för tillsyn och

 

 

prövning enligt EU-förordningarna om Europeiska

 

 

riskkapitalfonder och Europeiska fonder för socialt

 

 

företagande .......................................................................

1028

Bilaga 9 Remissinstanser som har haft möjlighet att yttra sig

 

 

över promemorian Avgifter för tillsyn och prövning

 

 

enligt EU-förordningarna om Europeiska riskkapital-

 

 

fonder och Europeiska fonder för socialt företagande ......

1029

Bilaga 10

Parallelluppställning över genomförandet av direktiv

 

 

2011/61/EU (AIFM-direktivet) i svensk rätt ....................

1030

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 maj 2013.........

1037

Rättsdatablad.......................................................................................

1038

10

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2012/13:155

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2.lag om ändring i föräldrabalken,

3.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

4.lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

5.lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

6.lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

7.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

8.lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

9.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

10.lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

11.lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

12.lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

13.lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,

14.lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

15.lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

16.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

17.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

18.lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

19.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

20.lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

21.lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

22.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

23.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

24.lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

25.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

26.lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

11

Prop. 2012/13:155

12

2

Lagtext

Prop. 2012/13:155

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) samt hur deras verksamhet ska drivas.

I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares skadeståndsansvar.

Lagen är indelad i sexton kapitel. Dessa är

lagens innehåll, definitioner, tillämpningsområde och allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder (1 kap.),

registrering vid förvaltning av alternativa investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden (2 kap.),

tillstånd för svenska AIF-förvaltare (3 kap.),

svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige (4 kap.),

utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige (5 kap.),

svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands (6 kap.),

startkapital och kapitalbas (7 kap.),

skydd för investerare och andra rörelseregler (8 kap.),

förvaringsinstitut (9 kap.),

informationskrav (10 kap.),

särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter (11 kap.),

särskilt om specialfonder (12 kap.),

tillsyn och myndighetssamarbete (13 kap.),

ingripanden (14 kap.),

bemyndiganden (15 kap.), och

överklagande (16 kap.)

Definitioner

2 § Med alternativ investeringsfond avses ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1,

Celex 32011L0061).

13

Prop. 2012/13:155 1. tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlig- het med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare, och

2.inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar

och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)2, senast ändrat genom Europa- parlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU3.

Med EES-baserad alternativ investeringsfond avses en alternativ investeringsfond som

1.har tillstånd eller är registrerad i ett land inom Europeiska ekono- miska samarbetsområdet (EES) enligt tillämplig nationell lagstiftning,

2.har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor i ett land inom EES, eller,

3.om fonden varken har tillstånd eller är registrerad i något land eller har något säte eller huvudkontor, har starkast anknytning till ett land inom EES.

En alternativ investeringsfond som inte uppfyller villkoren i andra stycket är en icke EES-baserad alternativ investeringsfond.

3 § Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verk- samhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investerings- fonder.

En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ investerings- fond.

En extern AIF-förvaltare är en från den alternativa investeringsfonden fristående juridisk person, som förvaltar fonden.

Med EES-baserad AIF-förvaltare avses en AIF-förvaltare som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES. Andra AIF-förvaltare utgör icke EES-baserade AIF-förvaltare.

4 § Med förvaltning av en alternativ investeringsfond avses att, i förhållande till fonden, utföra åtminstone portföljförvaltning eller risk- hantering.

5 § Med en alternativ investeringsfonds hemland avses

1.det land inom EES i vilket fonden, i enlighet med det landets lag- stiftning, först fick sitt tillstånd eller blev registrerad,

2.om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, det land inom EES där fonden har sitt stadgeenliga säte eller sitt huvudkontor, eller

3.i andra fall än de som anges i 1 och 2, det land inom EES till vilket fonden har starkast anknytning.

6 § Med en AIF-förvaltares hemland avses det land inom EES där förvaltaren har sitt stadgeenliga säte.

2EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

3EUT L 174, 1.7.2011, s. 1 (Celex 32011L0061).

14

7 § Med en EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det land, annat Prop. 2012/13:155 än hemlandet, i vilket förvaltaren

1.förvaltar en alternativ investeringsfond som har det landet som sitt hemland, eller

2.marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, oberoende av vilket land som utgör fondens hemland.

8 § Med en icke EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det land i vilket förvaltaren

1.förvaltar en alternativ investeringsfond som har det landet som sitt hemland, eller

2.marknadsför andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond, oberoende av vilket land som utgör fondens hemland.

9 § Med behörig myndighet avses i Sverige Finansinspektionen och i övrigt en utländsk myndighet i ett land inom EES som har behörighet att utöva tillsyn över AIF-förvaltare eller alternativa investeringsfonder.

Med tillsynsmyndighet avses en utländsk myndighet i ett land utanför EES som har behörighet att utöva tillsyn över AIF-förvaltare eller alternativa investeringsfonder.

10 § Med ett förvaringsinstituts behöriga myndigheter avses följande. Om förvaringsinstitutet

1.är ett kreditinstitut med tillstånd som avses enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)4, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU5: de myndig- heter som anges i 1 kap. 3 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

2.är ett värdepappersföretag med tillstånd som avses enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv

85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG6, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU7: de myndigheter som anges i 1 kap. 5 § 2 lagen (2007:528) om värdepap- persmarknaden,

3.är ett sådant institut som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3: de myndigheter i institutets hemland som enligt nationell lag eller annan författning har behörighet att utöva tillsyn över sådana institut,

4.är någon som avses i 9 kap. 7 §: de myndigheter i det land inom EES där denne är etablerad och vilka, enligt nationell lag eller annan författning, har behörighet att utöva tillsyn över denne, alternativt det officiella organ som har behörighet att registrera eller utöva tillsyn över denne i enlighet med yrkesetiska regler, eller

4EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

5EUT L 326, 8.12.2011, s. 113 (Celex 32011L0089).

6EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

7EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

15

Prop. 2012/13:155 5. är utsett som förvaringsinstitut för en icke EES-baserad alternativ investeringsfond enligt 9 kap. 5 § och inte omfattas av 1–4: de berörda nationella myndigheterna i det land där förvaringsinstitutet har sitt stadgeenliga säte.

11 § I denna lag betyder

1.arbetstagarrepresentanter: detsamma som i artikel 2 e i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om

inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbets- tagare i Europeiska gemenskapen8,

2.direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder: Europa- parlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv

2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/20109,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4.emittent: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad,

5.etablerad:

a)för en alternativ investeringsfond: där fonden har tillstånd eller är registrerad eller, om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, där dess stadgeenliga säte eller huvudkontor finns, eller, om fonden inte har något stadgeenligt säte eller huvudkontor, det land till vilket fonden har starkast anknytning,

b)för en AIF-förvaltare: där dess stadgeenliga säte finns,

c)för ett förvaringsinstitut: där dess stadgeenliga säte eller en filial finns,

6. filial: avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även en AIF-förvaltares etablering av flera driftställen i ett annat land inom EES än hemlandet eller i ett land utanför EES ska anses som en enda filial,

7. finansiell hävstång: en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar exponeringen för en förvaltad alternativ investeringsfond genom lån av kontanter eller värdepapper, eller med användning av derivatinstrument eller på något annat sätt,

8. finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

9. fondföretag: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

10. holdingbolag: ett företag med aktieinnehav i ett eller flera andra företag, vars affärsidé är att fullfölja en eller flera affärsstrategier genom sina dotterföretag, närstående företag eller ägarintressen för att bidra till deras värde på lång sikt, och som är ett företag som antingen

a)handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, eller

b)har etablerats inte huvudsakligen för att generera avkastning åt sina investerare genom avyttring av sina dotterföretag eller närstående före-

8EGT L 80, 23.3.2002, s. 29 (Celex 32002L0014).

9EUT L 174, 1.7.2011, s. 1 (Celex 32011L0061).

16

tag, vilket framgår av bolagets årsredovisning eller andra offentliga Prop. 2012/13:155 handlingar,

11.kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapital- täckning och stora exponeringar,

12.kommissionens delegerade förordning: kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplette- ring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller

undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell häv- stång, öppenhet och tillsyn10,

13.kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i en AIF- förvaltare, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 1 a § lagen om värdepappersfonder representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av förvaltaren,

14.marknadsföring: direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som denne förvaltar och som riktar sig till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte inom EES,

15.matarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investe- ringsfond som

a) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar eller aktier i en annan alternativ investeringsfond (mottagarfond till en alternativ investe- ringsfond), eller

b) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i fler än en mottagarfond till en alternativ investeringsfond förutsatt att dessa fonder har identiska investeringsstrategier, eller

c) på annat sätt har en exponering på minst 85 procent av sina till- gångar mot en sådan mottagarfond till en alternativ investeringsfond,

16.moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),

17.mottagarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investeringsfond i vilken en annan alternativ investeringsfond investerar eller mot vilken denna fond har en exponering i enlighet med 15,

18.nära förbindelser: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om värde-

pappersfonder, med den skillnaden att det som anges om fondbolag i stället ska tillämpas på AIF-förvaltare,

19.onoterat företag: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES och vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad,

20.primärmäklare: kreditinstitut, värdepappersbolag, värdepappers- företag eller annan lagreglerad enhet som står under fortlöpande tillsyn, vilka erbjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller som motpart utföra transaktioner med finansiella instrument, och som även kan tillhandahålla andra tjänster, såsom clearing, avveckling, depåtjänster, värdepapperslån, skräddarsydda tekniska lösningar och stödtjänster,

21.professionell investerare: en investerare som avses i 8 kap. 16 eller 17 § lagen om värdepappersmarknaden,

10 EUT L 83, 22.3.2013, s. 1 (Celex 32013R0231).

17

Prop. 2012/13:155 22. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden,

23.specialfond: en alternativ investeringsfond som förvaltas enligt denna lag och uppfyller de särskilda villkoren i 12 kap.,

24.specialföretag för värdepapperisering: ett företag vars enda syfte är att genomföra en eller flera värdepapperiseringstransaktioner i den mening som avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 24/2009 av den 19 december 2008 om statistik över tillgångar

och skulder hos finansiella företag som deltar i värdepapperiserings- transaktioner11 och annan lämplig verksamhet för att uppnå detta mål,

25.startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

26.särskild vinstandel: en andel av en alternativ investeringsfonds vinst som tillfaller AIF-förvaltaren som ersättning för förvaltningen, exklusive eventuell andel av fondens vinst som tillfaller förvaltaren som avkastning på en investering som gjorts i fonden av förvaltaren, och

27.värdepappersfond: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen om värdepappersfonder.

Lagens tillämpningsområde

12 § Denna lag gäller för AIF-förvaltare som är etablerade i Sverige och som förvaltar en eller flera alternativa investeringsfonder, oberoende av om dessa fonder är EES-baserade eller icke EES-baserade.

För utländska AIF-förvaltare gäller bestämmelserna i denna lag i den utsträckning som framgår av 5 kap. och 14 kap. 19–22 §§. För filialer till utländska AIF-förvaltare gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

I 2 kap. finns särskilda bestämmelser för AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av fonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger vissa tröskelvärden.

Undantag

13 § Denna lag ska inte tillämpas på AIF-förvaltare i den utsträckning de förvaltar en eller flera alternativa investeringsfonder vars enda investe- rare är AIF-förvaltaren, dess moderföretag eller dotterföretag eller andra dotterföretag till dessa moderföretag, under förutsättning att inget av dem är en alternativ investeringsfond.

Lagen ska inte heller tillämpas på

1.holdingbolag,

2.tjänstepensionsinstitut som omfattas av Europaparlamentets och

rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut12, senast ändrat genom Europaparla- mentets och rådets direktiv 2011/61/EU, i den utsträckning de inte förvaltar alternativa investeringsfonder,

11EUT L 15, 20.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0024).

12EUT L 235, 23.9.2003, s. 10 (Celex 32003L0041).

18

3. överstatliga institutioner och internationella organisationer, i de fall Prop. 2012/13:155 då dessa förvaltar alternativa investeringsfonder och i den utsträckning

sådana fonder agerar i allmänhetens intresse,

4.nationella centralbanker,

5.nationella, regionala eller lokala myndigheter och organ eller andra institut som förvaltar fonder som är anknutna till system för social trygghet och pensionssystem,

6.program för anställdas andelsägande eller sparande, eller

7.specialföretag för värdepapperisering.

Allmänna bestämmelser om förvaltning av alternativa investeringsfonder

14 § En alternativ investeringsfond ska ha endast en AIF-förvaltare. AIF-förvaltaren ska vara antingen en intern AIF-förvaltare eller en

extern AIF-förvaltare.

En intern AIF-förvaltare får inte vara extern AIF-förvaltare för en alternativ investeringsfond.

AIF-förvaltaren ansvarar för att kraven i denna lag och andra författ- ningar som reglerar verksamheten uppfylls.

2 kap. Registrering vid förvaltning av alternativa investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden

1 § För svenska AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 § tillämpas endast bestämmelserna i detta kapitel samt 4 kap. 5 § och 6 § andra stycket, om förvaltaren inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag. Alternativa investerings- fonder som AIF-förvaltaren förvaltar får marknadsföras till professio- nella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 3 § får inte förvalta special- fonder eller andra alternativa investeringsfonder som riktar sig till icke- professionella investerare i andra fall än de som anges i tredje stycket.

En registrerad AIF-förvaltare får förvalta alternativa investeringsfonder som riktar sig till sådana investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket, om fonderna

1.saknar rätt till inlösen under minst fem år från den första investe- ringen, och

2.enligt investeringspolicyn generellt investerar i emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

Tröskelvärden

2 § Bestämmelserna i 3–5 §§ gäller för AIF-förvaltare som direkt eller indirekt förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder

1.vars tillgångar, inklusive sådana som förvärvats genom finansiell hävstång, inte överstiger motsvarande 100 miljoner euro, eller

2.vars tillgångar inte överstiger motsvarande 500 miljoner euro, om portföljerna består av alternativa investeringsfonder utan finansiell

19

Prop. 2012/13:155

20

hävstång och utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i fonden.

Registrering

3 § En svensk AIF-förvaltare som avses i 2 § ska, om den inte ansöker om tillstånd enligt 3 kap. 1 §, anmäla sig för registrering hos Finans- inspektionen.

En anmälan om registrering ska innehålla uppgifter om

1.AIF-förvaltaren, och

2.de alternativa investeringsfonder som förvaltaren avser att förvalta samt investeringsstrategierna för dessa.

Om AIF-förvaltaren ingår i en koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovis- ningslagen (1995:1554) ska en anmälan om registrering även innehålla uppgifter om ägarförhållandena inom koncernen samt om de alternativa investeringsfonder som förvaltas av företag inom koncernen.

Underrättelseskyldighet

4 § En registrerad AIF-förvaltare ska regelbundet informera Finans- inspektionen om de huvudsakliga instrument som de förvaltade alterna- tiva investeringsfonderna handlar med samt om fondernas huvudsakliga exponeringar och viktigaste koncentrationer.

En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen om den inte längre uppfyller villkoren i 2 §.

Tillståndsplikt

5 § En registrerad AIF-förvaltare som inte längre uppfyller villkoren i 2 § ska ansöka om tillstånd enligt 3 kap. 1 §. En sådan ansökan ska göras inom 30 kalenderdagar från den dag då det tillämpliga tröskelvärdet överskrids, om inte överskridandet är tillfälligt.

Tillsyn

6 § Av bestämmelserna om tillsyn i 13 kap. ska bara 1 § första och andra styckena 3, 7, 9, 10 och 15 §§ tillämpas på AIF-förvaltare som avses i 2 § men som inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag.

Ingripanden

7 § Av bestämmelserna om ingripanden i 14 kap. ska bara 9–18, 23 och 24 §§ tillämpas på AIF-förvaltare som avses i 2 § men som inte har tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag.

3 kap. Tillstånd för svenska AIF-förvaltare

Tillståndsplikt och tillståndets innebörd

1 § För att förvalta en alternativ investeringsfond krävs tillstånd av Finansinspektionen, om inte något annat framgår av denna lag. En AIF- förvaltare med ett sådant tillstånd ska vid varje tidpunkt uppfylla villkoren för tillstånd enligt denna lag.

Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond ska omfatta port- Prop. 2012/13:155 följförvaltning och riskhantering. En AIF-förvaltare får inte tillhanda-

hålla portföljförvaltning utan att samtidigt tillhandahålla riskhantering, eller tvärtom.

En AIF-förvaltare får inte ägna sig åt någon annan verksamhet än den som anges i andra stycket. En extern AIF-förvaltare får dock

1.utföra tjänster enligt 2 §, och

2.förvalta en värdepappersfond eller ett fondföretag efter tillstånd av Finansinspektionen enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och sidotjänster

2 § En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av Finans- inspektionen ges tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investe- ringsportföljer.

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investe- ringsportföljer får efter tillstånd av Finansinspektionen

1.förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar,

2.ta emot medel med redovisningsskyldighet,

3.ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument,

och

4.lämna investeringsråd.

Vid erbjudande och tillhandahållande av tjänster enligt första och andra styckena ska 8 kap. 1, 9–12, 14, 21–23, 26, 27 och 34 §§ samt 35 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpas. Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt andra stycket 2 ska omedelbart avskiljas från AIF-förvaltarens egna tillgångar.

Förutsättningar för tillstånd

3 § Finansinspektionen ska ge en AIF-förvaltare med stadgeenligt säte i Sverige tillstånd enligt 1 §, om

1.förvaltaren har sitt huvudkontor i Sverige,

2.förvaltaren har tillräckligt startkapital och tillräcklig kapitalbas enligt 7 kap.,

3.förvaltarens aktieägare eller medlemmar, som har eller kan förväntas få kvalificerade innehav, bedöms lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över AIF-förvaltarens ledning,

4.de personer som ingår i ledningen för förvaltarens verksamhet har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en AIF- förvaltare samt även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift, och

5.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet.

Om en AIF-förvaltare avser att förvalta en specialfond, får tillstånd ges bara om förvaltaren är ett aktiebolag.

4 § En AIF-förvaltare som är ett aktiebolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verkställande direktör. Bolagets verkställande

direktör får inte vara ordförande i styrelsen.

21

Prop. 2012/13:155 Andra AIF-förvaltare ska ha en ledning som består av minst tre personer.

Ansökan om tillstånd och tillståndsprövning

5 § En ansökan om tillstånd enligt 1 § ska innehålla

1.uppgifter om vilka som ingår i ledningen för AIF-förvaltaren,

2.en ägarförteckning, där kvalificerade innehav och storleken av dessa framgår,

3.en verksamhetsplan med AIF-förvaltarens organisationsstruktur,

4.information om AIF-förvaltarens

a)rutiner för att delegera eller vidaredelegera funktioner enligt 8 kap. 14–18 §§, och

b)ersättningssystem enligt 8 kap. 22 §,

5.information om vilken eller vilka investeringsstrategier som ska användas,

6.uppgift om var mottagarfonden är etablerad, i de fall den förvaltade fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond,

7.fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande handlingar,

8.rutiner för hur förvaringsinstitut ska utses, samt

9.ett utkast till informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §.

Om verksamheten avser förvaltning av specialfonder, ska ansökan också innehålla ett utkast till faktablad enligt 10 kap. 2 §.

Om AIF-förvaltaren har tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, behöver en ansökan enligt första stycket inte innehålla sådan information som har lämnats in till Finans- inspektionen med anledning av ansökan om det tillståndet, om dessa uppgifter fortfarande är aktuella. I sådant fall ska ansökan innehålla en tydlig hänvisning till den informationen och uppgift om vid vilken tid- punkt informationen har lämnats. Motsvarande gäller vid ansökan om tillstånd enligt 2 §.

6 § Finansinspektionen ska innan den beslutar om tillstånd samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om AIF-förvaltaren

1.är eller kan förväntas bli dotterföretag till en AIF-förvaltare, ett förvaltningsbolag för fondföretag, ett värdepappersföretag, ett kredit- institut eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet,

2.är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till en AIF-förvaltare, ett förvaltningsbolag för fondföretag, ett värdepappers- företag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet, eller

3.kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har kontroll över en annan AIF- förvaltare, ett förvaltningsbolag för fondföretag, ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet.

7 § Tillstånd får inte ges om en effektiv tillsyn av AIF-förvaltarens verk- samhet förhindras av

1.nära förbindelser mellan förvaltaren och någon annan,

2.lagar eller andra författningar i ett land utanför EES som gäller för

22

den person med vilken förvaltaren har en nära förbindelse, eller

 

3. svårigheter vid tillämpningen av dessa lagar och andra författningar. Prop. 2012/13:155

8 § Finansinspektionen ska inom tre månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in skriftligen underrätta AIF-förvaltaren om sitt be- slut i tillståndsfrågan. Om det finns särskilda skäl får tiden för tillstånds- prövningen förlängas med högst tre månader. AIF-förvaltaren ska under- rättas om förlängningen.

Vid tillämpningen av första stycket ska ansökan anses fullständig när AIF-förvaltaren har lämnat in det som anges i 5 § första stycket 1–3, 4 b, 5 och 6.

En AIF-förvaltare får inleda sin verksamhet så snart tillstånd enligt 1 § har getts. Om ansökan behöver kompletteras med det som anges i 5 § första stycket 4 a eller 7–9, får verksamheten inledas tidigast en månad efter det att de saknade uppgifterna har lämnats in.

Tillståndets omfattning

9 § Av tillståndet ska omfattningen av AIF-förvaltarens rätt att förvalta alternativa investeringsfonder framgå. Tillståndet får ges en begränsad omfattning i fråga om investeringsstrategier.

Av tillståndet ska det framgå om AIF-förvaltaren har tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och, i förekommande fall, sidotjänster enligt 2 §.

Väsentliga ändringar

10 § En AIF-förvaltare som avser att genomföra en väsentlig ändring avseende sin verksamhet eller organisation, ska skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska inom en månad från det att anmälan togs emot lämna besked till AIF-förvaltaren om ändringen inte godtas eller föran- leder en begränsning av tillståndets omfattning. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas med högst en månad. Förvaltaren ska underrättas om förlängningen.

Ändringen får genomföras om Finansinspektionen inte motsätter sig den inom den tid som anges i andra stycket.

4 kap. Svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige

Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke- professionella investerare

Specialfonder

1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får marknadsföra andelar i en av förvaltaren förvaltad specialfond till icke-professionella investerare i Sverige.

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade inom EES

2 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren

23

Prop. 2012/13:155

24

förvaltad utländsk EES-baserad alternativ investeringsfond till icke- professionella investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1.fondens enda syfte är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som avses i 12 kap. 13 § med kapital från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

2.fonden tillämpar principen om riskspridning,

3.fondens andelar eller aktier på begäran av andels- eller aktieägarna återköps eller inlöses med medel ur fondens tillgångar,

4.AIF-förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna

– göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna,

– lösa in andelar eller aktier, och

– lämna den information som förvaltaren är skyldig att tillhandahålla,

och

5. det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §. Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad, gäller dessutom 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt andra

stycket.

Utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade i ett land utanför EES

3 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investeringsfond till icke- professionella investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1.det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att uppfylla samt- liga krav enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksam- heten,

2.kraven i 2 § är uppfyllda,

3.det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etablerad, finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervakningen av system- risker, och

4.det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess förvaltare, är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillstånd får ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda, om AIF- förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen om vem som ansvarar för dessa uppgifter.

Alternativa investeringsfonder upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES

4 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 1–3 §§, om

1.andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en regle- rad marknad eller motsvarande marknad utanför EES, och

2.det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke EES-baserad Prop. 2012/13:155 alternativ investeringsfond eller i en matarfond till en alternativ investe-

ringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad, gäller dessutom 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt andra stycket.

Alternativa investeringsfonder som får marknadsföras till vissa icke- professionella investerare

5 § En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § eller har till- stånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, mark- nadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond till sådana icke-professionella investerare som anges i andra stycket, om fonden

1.saknar rätt till inlösen under minst fem år från den första investe- ringen, och

2.enligt sin investeringspolicy generellt investerar i emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

Andelar eller aktier i en sådan alternativ investeringsfond som anges i första stycket får, under de förutsättningar som anges där, marknadsföras till sådana icke-professionella investerare i Sverige som

1. utfäster sig att investera ett belopp som motsvarar minst 100 000 euro, och

2. skriftligen, i en annan handling än avtalet som ingås för investerings- åtagandet, uppger att de är medvetna om riskerna med det avsedda åtagandet eller investeringen.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket 1 och 2 till investerare som avses i andra stycket, om kraven i 3 § första stycket 3 och 4 är uppfyllda. För en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § gäller även 3 § första stycket 1 och andra stycket.

Marknadsföring till professionella investerare av EES-baserade alternativa investeringsfonder

6 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får utöver sådana andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknads- föras enligt 1, 2, 4 eller 5 §, efter underrättelse till Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES- baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige.

En AIF-förvaltare ska fastställa och vidta åtgärder som förhindrar att andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond marknadsförs till icke- professionella investerare i Sverige. Det gäller dock inte sådana fonder som förvaltaren får marknadsföra till icke-professionella investerare enligt 1, 2 eller 4 §. Det gäller inte heller för marknadsföring av sådana fonder som anges i 5 § första stycket i förhållande till sådana investerare som anges i 5 § andra stycket.

Ytterligare bestämmelser om marknadsföring av matarfonder till alternativa investeringsfonder finns i 7 och 8 §§.

25

Prop. 2012/13:155 7 § Marknadsföring av en matarfond till en alternativ investeringsfond får påbörjas enligt 6 §, om mottagarfonden är etablerad inom EES och förvaltas av en EES-baserad AIF-förvaltare.

Marknadsföring till professionella investerare av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder samt vissa matarfonder

8 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, utöver sådana andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknads- föras enligt 3 eller 4 §, efter tillstånd av Finansinspektionen, till profes- sionella investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1.icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller

2.matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd får ges om kraven i 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt andra stycket är uppfyllda.

Vid marknadsföring enligt första stycket gäller även 6 § andra stycket.

Underrättelse om marknadsföring

9 § En underrättelse om marknadsföring enligt 6 § ska innehålla

1.en verksamhetsplan med uppgifter om vilken alternativ investerings- fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

2.fondens fondbestämmelser eller bolagsordning eller motsvarande handlingar,

3.uppgift om fondens förvaringsinstitut,

4.uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond,

5.en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och

6.uppgifter om vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att marknadsföring sker till icke-professionella investerare.

10 § Finansinspektionen ska senast 20 arbetsdagar efter det att en full- ständig underrättelse som avses i 6 § togs emot meddela AIF-förvaltaren om marknadsföringen får påbörjas eller inte. Bara om förvaltaren eller dess förvaltning av den alternativa investeringsfonden inte uppfyller eller kan antas komma att uppfylla kraven i denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten får inspektionen besluta att marknadsföringen inte får påbörjas.

Marknadsföringen får påbörjas tidigast när Finansinspektionen med- delat AIF-förvaltaren om detta.

 

Om den alternativa investeringsfondens hemland är ett annat land inom

 

EES, ska Finansinspektionen lämna information till behörig myndighet i

 

det landet om att marknadsföring av andelarna eller aktierna i fonden får

 

påbörjas här i landet.

 

Väsentliga ändringar

 

11 § En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring av något

 

som har angetts i en underrättelse eller i en ansökan om tillstånd för

26

marknadsföring efter det att marknadsföringen har påbörjats, ska skrift-

ligen anmäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan änd- Prop. 2012/13:155 ringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad

ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter det att ändringen har genomförts.

Om en planerad ändring skulle innebära att AIF-förvaltaren eller dess förvaltning av en alternativ investeringsfond inte längre uppfyller kraven i denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela förvaltaren att ändringen inte får genomföras.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en AIF-förvaltare som har genomfört en väsentlig ändring i strid med denna paragraf.

5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige

EES-baserade AIF-förvaltare

Förvaltning av en alternativ investeringsfond som är etablerad i Sverige

1 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare får, utan tillstånd enligt denna lag, förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i Sverige och inte är en specialfond, om förvaltaren i sitt hemland har till- stånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investerings- fonder och som omfattar förvaltning av en alternativ investeringsfond av motsvarande slag som den som ska förvaltas här i landet.

Verksamheten får inledas den dag då behörig myndighet i förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder har lämnats till Finansinspek- tionen.

Särskilt om förvaltning av en specialfond

2 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har till- stånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investerings- fonder får, efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en specialfond.

Tillstånd ges i form av godkännande av specialfondens fondbestäm- melser. Tillstånd får ges bara om

1.Finansinspektionen från behörig myndighet i förvaltarens hemland har tagit emot en underrättelse om den planerade verksamheten samt ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2.förvaltarens verksamhetstillstånd omfattar förvaltning av en alterna- tiv investeringsfond av motsvarande slag som den specialfond som ska förvaltas här i landet,

3.förvaltaren har en rättslig struktur som motsvarar ett aktiebolag, och

4.AIF-förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna

– göra utbetalningar till andelsägarna,

– lösa in andelar, och

– lämna den information som förvaltaren är skyldig att tillhandahålla. Vid prövningen enligt andra stycket ska 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om

värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om fondbolag ska

i stället avse AIF-förvaltare.

27

Prop. 2012/13:155 En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare med tillstånd enligt andra stycket får marknadsföra andelar i specialfonden till professionella och icke-professionella investerare i Sverige.

Marknadsföring till professionella investerare av EES-baserade alternativa investeringsfonder

3 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investerings- fonder får, utan tillstånd enligt denna lag, till professionella investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond.

Marknadsföring av andelar eller aktier i andra alternativa investerings- fonder än specialfonder får inledas när behörig myndighet i förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och där tillståndets omfatt- ning och eventuella begränsningar avseende investeringsstrategier fram- går har lämnats till Finansinspektionen.

4 § Marknadsföring av en matarfond till en alternativ investeringsfond får ske enligt 3 § bara om mottagarfonden är etablerad inom EES och förvaltas av en EES-baserad AIF-förvaltare.

Marknadsföring till professionella investerare av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder och vissa matarfonder

5 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har till- stånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investerings- fonder får, efter tillstånd av Finansinspektionen, till professionella inve- sterare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1.icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller

2.matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd får ges bara om

1.det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att uppfylla samt- liga krav enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksam- heten,

2.det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där fonden eller mottagarfonden eller dess förvaltare är etablerad finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervakningen av system- risker, och

3.det land där fonden eller mottagarfonden, eller dess förvaltare, är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillstånd får ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda, om förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen om vem som ansvarar för dessa uppgifter.

28

Marknadsföring till icke-professionella investerare av andra alternativa

Prop. 2012/13:155

investeringsfonder än specialfonder

 

6 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investerings- fonder får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1.fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket, eller

2.andelarna eller aktierna i fonden är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES och det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en icke EES-baserad alternativ investeringsfond eller en matarfond till en alternativ investe- ringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare inte är EES-baserad, gäller dessutom 5 § andra och tredje styckena.

7 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd eller är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till professionella investerare i Sverige samt sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i första stycket till investerare som avses i första stycket, om kraven i 5 § andra stycket 2 och 3 är uppfyllda.

EES-baserade AIF-förvaltares filialverksamhet eller gränsöverskridande verksamhet i Sverige

8 § Verksamhet enligt 1–3 och 5–7 §§ får drivas genom att AIF- förvaltaren inrättar en filial i Sverige eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från sitt hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än

1.specialfonder,

2.sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare efter tillstånd enligt 6 §, och

3.sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 7 §, såvitt gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga om verk- samhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap. 1, 19–21 och 23 §§ tillämpas. Vid förvaltning enligt 1 och 2 §§ tillämpas även 8 kap. 28 §. För förvaringsinstitut till alternativa investeringsfonder som förval- tas enligt 5 kap. 1 eller 2 § tillämpas 9 kap.

29

Prop. 2012/13:155

30

Väsentliga ändringar

9 § En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring av något som har angetts i en ansökan om tillstånd efter det att verksamheten har inletts, ska skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genom- förd, oplanerad ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan ändring.

Om Finansinspektionen finner att en ändring är godtagbar, ska inspek- tionen utan dröjsmål informera behörig myndighet i AIF-förvaltarens hemland om ändringen.

Om en planerad ändring innebär att AIF-förvaltaren eller dess förvalt- ning av en alternativ investeringsfond inte längre uppfyller kraven enligt denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela förvaltaren att ändringen inte får genomföras.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en AIF-förvaltare som har genomfört en väsentlig ändring i strid med denna paragraf.

Icke EES-baserade AIF-förvaltare

Marknadsföring till professionella investerare

10 § En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finans- inspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren för- valtad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 10 kap. 1 och 4–10 §§, 11 kap. samt 13 kap. 2–5 §§,

2.det finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervakningen av systemrisker mellan å ena sidan Finansinspektionen och å andra sidan tillsynsmyndigheten för den icke EES-baserade AIF-förvaltaren, den behöriga myndigheten för en EES-baserad alternativ investeringsfond eller tillsynsmyndigheten för en icke EES-baserad alternativ investe- ringsfond, och

3.det land där den icke EES-baserade AIF-förvaltaren eller den icke EES-baserade fonden är etablerad har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Marknadsföring till icke-professionella investerare

11 § En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finans- inspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige. För tillstånd krävs, utöver det som anges i 10 §, att

1.fonden uppfyller kraven i 4 kap. 2 § första stycket och AIF-förval- taren driver motsvarande verksamhet och står under betryggande tillsyn av en tillsynsmyndighet i det land där förvaltaren är etablerad, eller

2.andelarna eller aktier i fonden är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES och det finns ett faktablad för fonden som uppfyller kraven i 10 kap. 2 §.

12 § En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finans- Prop. 2012/13:155 inspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investe-

ringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till professio- nella investerare i Sverige och sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket. Tillstånd får ges bara om kraven i 10 § är uppfyllda.

Icke EES-baserade AIF-förvaltares filialverksamhet eller gränsöverskridande verksamhet

13 § Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF- förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än

1.sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare efter tillstånd enligt 11 §, och

2.sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, såvitt gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap. 1, 19–21 och 23 §§ tillämpas.

Vid en planerad eller en redan genomförd, oplanerad väsentlig ändring av något som har angetts i en ansökan om tillstånd ska 9 § tillämpas.

6 kap. Svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands

Förvaltning av en alternativ investeringsfond i ett land inom EES

1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § som avser att förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen innan sådan verksamhet inleds första gången. Vid förvaltning av en sådan fond krävs att AIF- förvaltaren enligt sitt tillstånd enligt 3 kap. 1 § har rätt att förvalta fonder av motsvarande slag som den som ska förvaltas i värdlandet.

Om förvaltaren avser att förvalta fonden från Sverige (gränsöver- skridande verksamhet), ska underrättelsen innehålla

1.uppgift om i vilket land förvaltaren avser att förvalta fonden, samt

2.en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som förvaltaren avser att utföra och vilken fond som förvaltaren avser att förvalta.

Om förvaltaren avser att erbjuda och utföra sina tjänster genom en filial i värdlandet (filialverksamhet), ska underrättelsen, utöver det som anges i andra stycket, innehålla uppgifter om

1.filialens organisation,

2.på vilken adress i fondens hemland handlingar kan erhållas, samt

3.namn och kontaktuppgifter för filialens ansvariga ledning.

2 § Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns skäl att ifrågasätta

 

att AIF-förvaltaren och dess verksamhet kommer att uppfylla villkoren i

 

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, ska inspek-

 

tionen lämna över underrättelsen med tillhörande handlingar till behörig

 

myndighet i AIF-förvaltarens värdland

31

Prop. 2012/13:155 1. inom en månad från det att en underrättelse om gränsöverskridande verksamhet enligt 1 § andra stycket togs emot, eller

2. inom två månader från det att en underrättelse om filialverksamhet enligt 1 § tredje stycket togs emot.

Finansinspektionen ska även lämna över ett skriftligt intyg om att AIF- förvaltaren har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta AIF-förvaltaren när inspektionen lämnar över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att lämna över en underrättelse, ska inspektionen meddela beslut om det

1.inom en månad från det att en underrättelse som avses i första stycket 1 togs emot, eller

2.inom två månader från det att en underrättelse som avses i första stycket 2 togs emot.

Marknadsföring av en alternativ investeringsfond i ett annat land inom EES

3 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § som avser att marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten inleds. Under- rättelsen ska innehålla

1.en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska mark- nadsföras, var den är etablerad och i vilka länder marknadsföringen ska ske,

2.fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande hand- lingar,

3.uppgift om fondens förvaringsinstitut,

4.uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om den marknadsförda fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond,

5.en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och

6.information om de arrangemang som har fastställts för marknads- föringen och, i tillämpliga fall, vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att marknadsföring sker till icke-professionella investerare.

4 § Marknadsföring av en EES-baserad matarfond till en alternativ investeringsfond får ske enligt 3 § bara om mottagarfonden, och dess förvaltare, är EES-baserade.

 

5 § Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns skäl att ifrågasätta

 

att AIF-förvaltaren och dess verksamhet kommer att uppfylla villkoren i

 

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, ska

 

inspektionen lämna över underrättelsen med tillhörande handlingar till

 

behörig myndighet i AIF-förvaltarens värdland inom 20 arbetsdagar från

 

det att en fullständig underrättelse enligt 3 § togs emot.

 

Finansinspektionen ska även lämna över ett skriftligt intyg om att AIF-

 

förvaltaren har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i direktivet

 

om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I intyget ska omfatt-

32

ningen av förvaltarens tillstånd anges och uppgift lämnas om huruvida

 

det finns några begränsningar av vilka investeringsstrategier som får Prop. 2012/13:155 användas.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta AIF-förvaltaren när inspektionen lämnar över underrättelsen.

Om den alternativa investeringsfond som ska marknadsföras är etablerad i ett annat land inom EES än Sverige eller AIF-förvaltarens värdland, ska Finansinspektionen även underrätta behörig myndighet i fondens hemland om den avsedda marknadsföringen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att lämna över en underrättelse som avses i första stycket, ska inspektionen meddela beslut om det inom 20 arbetsdagar från det att underrättelsen togs emot.

Väsentliga ändringar

6 § En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring av något som har angetts i en underrättelse enligt 1 eller 3 § efter det att verk- samheten har inletts, ska skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan ändring.

Om Finansinspektionen finner att en ändring är godtagbar, ska inspek- tionen utan dröjsmål informera behörig myndighet i AIF-förvaltarens värdland om ändringen.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, ska inspek- tionen utan dröjsmål underrätta förvaltaren om detta.

I 14 kap. finns bestämmelser om ingripanden mot en AIF-förvaltare som har genomfört en väsentlig ändring i strid med denna paragraf.

Verksamhet i ett land utanför EES

7 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en alternativ investeringsfond som är etable- rad i ett land utanför EES men som inte marknadsförs inom EES, om

1.det finns skäl att anta att förvaltaren kommer att uppfylla samtliga krav i denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och

2.det finns lämpliga arrangemang för samarbete mellan Finansinspek- tionen och tillsynsmyndigheten i det land där fonden är etablerad.

Om förvaltaren avser att göra en väsentlig ändring av något som angetts i ansökan om tillstånd, ska förvaltaren skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad ändring, ska dock en anmälan göras omedel- bart efter en sådan ändring.

Tillstånd enligt första stycket får ges även om kraven i 9 kap. och 10 kap. 4–7 §§ inte är uppfyllda.

7 kap. Startkapital och kapitalbas

Startkapital

 

1 § En intern AIF-förvaltare ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för

 

beslut om tillstånd motsvarar minst 300 000 euro.

33

Prop. 2012/13:155 En extern AIF-förvaltare ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar minst 125 000 euro.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

2 § En AIF-förvaltares kapitalbas får under pågående verksamhet inte understiga det minsta startkapital som förvaltaren ska ha enligt 1 §.

3 § En AIF-förvaltare som förvaltar en fondförmögenhet som överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro, ska utöver det startkapital som anges i 1 § ha ytterligare medel i kapitalbasen.

Dessa ytterligare medel ska motsvara minst 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro. I fondförmögenheten inräknas tillgångar som AIF- förvaltaren har uppdragit åt någon annan att förvalta men inte tillgångar som AIF-förvaltaren förvaltar på uppdrag av någon annan. AIF-förval- tarens kapitalbas, startkapitalet inräknat, behöver dock inte vara högre än motsvarande 10 miljoner euro.

En AIF-förvaltare får ersätta hälften av de ytterligare medel som avses i första stycket med en garanti för motsvarande belopp, om garantin lämnats av

1.ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte i ett land inom EES, eller

2.ett sådant kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte i ett land utanför EES som står under tillsyn som är likvärdig med den som gäller inom EES.

4 § En AIF-förvaltares kapitalbas får, trots det som anges i 2 och 3 §§, inte understiga ett belopp som motsvarar 25 procent av dess fasta omkostnader för det föregående året eller, om AIF-förvaltarens verk- samhet har pågått kortare tid än ett år, 25 procent av de fasta omkost- nader som angetts i AIF-förvaltarens verksamhetsplan.

Om omfattningen av AIF-förvaltarens verksamhet har ändrats väsent- ligt sedan det föregående året eller om Finansinspektionen finner att verksamhetsplanen behöver korrigeras, får inspektionen besluta om ändring av kapitalkravet enligt första stycket.

Ett belopp motsvarande kapitalbasen ska investeras i likvida tillgångar och får inte innehålla spekulativa positioner.

5 § För att täcka risker för skadeståndsansvar på grund av fel eller försumlighet i den verksamhet som en AIF-förvaltare utför med stöd av tillstånd enligt 3 kap. 1 §, ska förvaltaren ha antingen tillräckligt med extra medel i kapitalbasen, eller en ansvarsförsäkring mot skadestånds- ansvar som är lämplig i förhållande till de risker som ska täckas.

6 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 2 § ska för denna förvaltning och de tjänster som bolaget utför ha det eventuella ytterligare kapital för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar krävs av ett värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

34

För en AIF-förvaltare som utför diskretionär förvaltning av investe- Prop. 2012/13:155 ringsportföljer enligt 3 kap. 2 § första stycket tillämpas även övriga

bestämmelser i lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar som gäller för ett värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

Undantag för fondbolag

7 § Med undantag för 4 § tredje stycket samt 5 och 6 §§ gäller detta kapitel inte för AIF-förvaltare som är fondbolag med tillstånd enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

8 kap. Skydd för investerare och andra rörelseregler

Allmänna krav och principer

1 § När en AIF-förvaltare driver sin verksamhet ska förvaltaren, i enlig- het med denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

1.handla hederligt, rättvist, professionellt och på ett sätt som bäst gagnar den alternativa investeringsfonden och dess investerares intressen och upprätthåller allmänhetens förtroende för marknaden, samt

2.förfoga över och effektivt använda de resurser och rutiner som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera väl.

Organisatoriska krav

2 § En AIF-förvaltare ska ha sunda rutiner för

1.förvaltning av verksamheten och redovisning,

2.drift och förvaltning av sina informationssystem, och

3.intern kontroll.

AIF-förvaltaren ska särskilt

1.upprätta och tillämpa regler för anställdas egna transaktioner,

2.upprätta och tillämpa regler för investeringar som görs för förvalta- rens egen räkning,

3.ha rutiner för att kunna säkerställa att varje transaktion som genom- förs för en alternativ investeringsfonds räkning är möjlig att rekonstruera

iefterhand med avseende på dess ursprung, art, parter, tidpunkt och plats, samt

4.ha rutiner för att säkerställa att tillgångarna i de alternativa investe- ringsfonder som förvaltaren förvaltar investeras i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten eller lagstiftningen i det land där fonden är etablerad samt fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

Likviditetshantering

3 § En AIF-förvaltare ska ha lämpliga system för likviditetshantering och förfaranden för övervakning av likviditetsrisk som gör det möjligt att säkerställa att den alternativa investeringsfondens likviditetsprofil stämmer överens med dess underliggande skyldigheter. En AIF-förval- tare ska göra regelbundna stresstester som gör det möjligt att bedöma varje fonds likviditetsrisk under extraordinära omständigheter.

35

Prop. 2012/13:155 Första stycket gäller inte slutna alternativa investeringsfonder utan finansiell hävstång.

En alternativ investeringsfonds likviditetsprofil, inlösenpolicy och investeringsstrategi ska stämma överens inbördes.

Riskhanteringsfunktion och riskhanteringssystem

4 § En AIF-förvaltare ska ha en riskhanteringsfunktion som är åtskild från förvaltarens operativa enheter.

En AIF-förvaltare ska ha lämpliga riskhanteringssystem som kan identifiera, mäta, hantera och övervaka de risker som är relevanta för den alternativa investeringsfonden. Riskhanteringssystemen ska ses över regelbundet och minst en gång per år.

En AIF-förvaltares riskhanteringsfunktion ska särskilt

1.se till att det införs ett lämpligt och dokumenterat förfarande att tillämpas vid investeringar för den alternativa investeringsfondens räk- ning i syfte att säkerställa att sådana investeringar överensstämmer med fondens investeringsstrategi, mål och riskprofil,

2.säkerställa att riskerna i varje enskild placering och deras samlade effekt på fonden fortlöpande kan identifieras, mätas, hanteras och över- vakas korrekt, samt

3.säkerställa att fondens riskprofil motsvarar dess investeringsstrategi och mål som de kommer till uttryck i fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

Fastställande av en högsta tillåten nivå för finansiell hävstång

5 § En AIF-förvaltare som använder sig av finansiell hävstång ska för varje förvaltad alternativ investeringsfond fastställa

1.en högsta tillåtna nivå för sådan hävstång, och

2.i vilken utsträckning förfoganderätt över säkerheter får medges eller garantier får lämnas enligt arrangemanget för finansiell hävstång.

De gränser som AIF-förvaltaren har fastställt enligt första stycket ska vara rimliga och förvaltaren ska följa dem vid varje tidpunkt.

6 § Om det behövs för att minska systemrisker i det finansiella systemet och för att minska riskerna för störningar på marknaden, får Finans- inspektionen besluta om

1.begränsningar i den nivå av finansiell hävstång som en AIF- förvaltare får använda vid förvaltning av alternativa investeringsfonder, och

2.andra begränsningar för förvaltningen av fonderna. Finansinspektionen ska, innan beslutet meddelas, utbyta information

med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden och berörda behöriga myndigheter, i enlighet med artikel 25 i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

36

Värdering

Värderingsförfaranden

7 § En AIF-förvaltare ska för varje förvaltad alternativ investeringsfond säkerställa att det finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende värdering av fondens tillgångar.

Värdering av tillgångarna i en alternativ investeringsfond och beräk- ningen av nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller aktie ska göras i enlighet med lagstiftningen i det land där fonden är etablerad och enligt fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

Värderingsintervall

8 § En AIF-förvaltare ska värdera tillgångarna i en alternativ investe- ringsfond och beräkna nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller aktie. Värderingen ska ske med den regelbundenhet som framgår av andra och tredje styckena och minst en gång per år.

För en öppen fond ska en värdering och beräkning enligt första stycket även genomföras utifrån det som är lämpligt med beaktande av fondens tillgångar och dess emissions- och inlösenintervaller.

För en sluten fond ska en värdering och beräkning enligt första stycket även genomföras i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Den alternativa investeringsfondens investerare ska informeras om resultaten av varje värdering och beräkning i enlighet med lagstiftningen i det land där fonden är etablerad och enligt fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

9 § För förvaltning av specialfonder gäller, i stället för 8 §, det som följer av 12 kap. 5 §.

Värderingsfunktion

10 § En AIF-förvaltare ska se till att det finns en värderingsfunktion för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren förvaltar. Värderings- funktionen får vara internt eller externt organiserad i enlighet med det som anges i 11 och 12 §§.

Värderingen ska utföras opartiskt och professionellt.

Krav vid intern värdering

11 § Vid intern värdering ska AIF-förvaltarens ersättningssystem och andra åtgärder säkerställa att intressekonflikter motverkas och att otill- börlig påverkan på de anställda undviks. Den interna värderingen ska organiseras så att den är funktionellt oberoende av portföljförvaltningen.

Krav vid extern värdering

12 § Extern värdering får utföras av en fysisk eller juridisk person som är oberoende av den alternativa investeringsfonden, AIF-förvaltaren och andra personer med nära anknytning till fonden eller förvaltaren.

AIF-förvaltaren ska kunna visa att den externa värderaren

1. omfattas av tillståndsplikt eller registreringsskyldighet enligt lag eller andra författningar eller av yrkesetiska regler,

Prop. 2012/13:155

37

Prop. 2012/13:155 2. kan lämna tillräckliga yrkesmässiga garantier för att värderingen kan utföras effektivt, och

3. har utsetts i enlighet med 14 §.

En alternativ investeringsfonds förvaringsinstitut får vara extern värde- rare om utförandet av dess funktion som förvaringsinstitut hålls åtskild från uppgiften som värderare och eventuella intressekonflikter kan identi- fieras, hanteras, övervakas och redovisas för fondens investerare.

En extern värderare får inte uppdra åt någon annan att utföra värde- ringen.

13 § Bestämmelser om myndighetskontroll av värderingsfunktionen finns i 13 kap. 8 §.

Uppdragsavtal

Allmänna krav på uppdragsavtal

14 § En AIF-förvaltare får genom delegering uppdra åt någon annan att utföra en uppgift eller en funktion (uppdragsavtal), om

1.uppdragsavtalet och AIF-förvaltarens delegeringsstruktur i övrigt kan motiveras på objektiva grunder,

2.uppdragstagaren är kvalificerad för uppgiften eller funktionen och förfogar över tillräckliga resurser för att utföra den,

3.uppdragsavtalet inte hindrar

a)förvaltaren från att handla i investerarnas intresse, eller

b)Finansinspektionens tillsyn över förvaltaren, och

4. AIF-förvaltaren kan övervaka den delegerade uppgiften eller funk- tionen och ge de anvisningar som behövs för en sund förvaltning samt med omedelbar verkan säga upp uppdragsavtalet, om det är i investe- rarnas gemensamma intresse.

Delegering får inte ske i sådan omfattning att AIF-förvaltaren i prak- tiken inte längre kan anses fungera som förvaltare av den alternativa investeringsfonden.

AIF-förvaltaren ska underrätta Finansinspektionen om uppdragsavtalet innan uppdragstagaren börjar utföra de uppgifter eller funktioner som avtalet avser.

15 § Vid uppdragsavtal enligt 14 § ska AIF-förvaltaren fortlöpande över- vaka de uppgifter eller funktioner som utförs av uppdragstagaren.

Uppdragsavtal avseende portföljförvaltning eller riskhantering

16 § Uppdragsavtal som omfattar portföljförvaltning eller riskhantering får endast ingås under de förutsättningar som anges i 14 § och endast med uppdragstagare som har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument eller är registrerade som förvaltare av tillgångar och är föremål för tillsyn.

Trots första stycket får uppdragsavtal som avses där ingås med någon annan förutsatt att villkoren i det stycket inte kan uppfyllas, att uppdrags- tagaren har förutsättningar för att utföra uppgifterna eller funktionerna på ett tillfredsställande sätt och att det även i övrigt är lämpligt att delege-

ring sker. I sådana fall krävs att Finansinspektionen har godkänt upp-

38

dragsavtalet innan uppdragstagaren börjar utföra de uppgifter eller funk- Prop. 2012/13:155 tioner som avtalet avser.

Om uppdragstagaren inte är etablerad i ett land inom EES krävs, utöver villkoren i första stycket, att det finns ett samarbete mellan Finans- inspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där uppdragstagaren är etablerad.

17 § Ett sådant uppdrag som avses i 16 § får inte ges till den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut eller till den som genom uppdrags- avtal eller vidaredelegering utför någon av förvaringsinstitutets uppgifter.

Om ett sådant uppdrag som avses i 16 § ges till någon vars intressen kan komma i konflikt med AIF-förvaltarens intressen eller med fondens investerares gemensamma intressen, ska uppdragstagaren

1.hålla portföljförvaltnings- eller riskhanteringsuppgifterna funktio- nellt och hierarkiskt åtskilda från de oförenliga uppgifterna, och

2.identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter samt redovisa dem för fondens investerare.

Vidaredelegering

18 § En uppdragstagare får vidaredelegera vissa uppgifter och funktioner till någon annan under förutsättning att

1.AIF-förvaltaren på förhand har godkänt en sådan delegering,

2.AIF-förvaltaren har underrättat Finansinspektionen innan de upp- gifter eller funktioner som ska vidaredelegeras börjar utföras, och

3.uppdragstagaren fortlöpande övervakar utförandet av de vidare- delegerade uppgifterna eller funktionerna.

Vid vidaredelegering tillämpas även 14–17 §§ i fråga om dem till vilka uppgifter eller funktioner har delegerats respektive vidaredelegerats.

Om den till vilken vissa uppgifter eller vissa funktioner har vidaredele- gerats i sin tur uppdrar åt någon annan att utföra sådana uppgifter, gäller villkoren i första och andra styckena i förhållande till den som ska utföra uppgifterna eller funktionerna.

Uppföranderegler m.m.

Intressekonflikter

19 § En AIF-förvaltare ska vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter och för att identifiera, hantera och redovisa dem som trots detta uppkommer.

En AIF-förvaltare ska ha organisatoriska och administrativa system som förhindrar att den alternativa investeringsfondens intressen eller dess investerares gemensamma intressen påverkas negativt av intresse- konflikter.

En investerare i en alternativ investeringsfond får inte ges förmånligare villkor än övriga investerare, om det inte framgår av fondens fond- bestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

20 § Om de åtgärder som en AIF-förvaltare har vidtagit enligt 19 § inte är tillräckliga för att förhindra att investerarnas intressen kan komma att

skadas, ska förvaltaren tydligt informera investerarna om arten av eller

39

Prop. 2012/13:155

40

orsaken till intressekonflikterna innan förvaltaren utför några tjänster för deras räkning.

En AIF-förvaltare ska vidta åtgärder för att förebygga de problem som orsakar att investerares intressen kan komma att skadas.

Primärmäklare

21 § Om en AIF-förvaltare använder sig av en primärmäklares tjänster, ska villkoren för samarbetet anges i ett skriftligt avtal. I avtalet ska det särskilt anges om det finns möjligheter till överföring av och förfogande- rätt över den alternativa investeringsfondens tillgångar. Avtalet får inte stå i strid med fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsva- rande regelverk och ska innehålla en bestämmelse om att fondens förvaringsinstitut ska få del av innehållet i avtalet.

Ersättningssystem

22 § En AIF-förvaltare ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering.

Särskilda krav för AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer

23 § En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer får inte placera en investerares tillgångar i en alternativ investeringsfond som förvaltaren direkt eller på någon annans uppdrag förvaltar, om inte investeraren har godkänt detta på förhand.

Tystnadsplikt

24 § Enskildas förhållanden till en alternativ investeringsfond, en AIF- förvaltare eller ett förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offent- lighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftsskyldighet

25 § En AIF-förvaltare och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till förvaltaren och institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Bestämmelser om skyldighet för AIF-förvaltare och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns i 16 kap. 10 a § föräldra- balken.

Meddelandeförbud

26 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 25 § får besluta att AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet samt förvaltarens eller institutets styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 25 § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överens- kommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Ansvarsbestämmelse

27 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 26 §.

Skadeståndsansvar

Skadeståndsansvar i allmänhet

28 § En sådan AIF-förvaltare som avses i 3 kap. eller 5 kap. 1 eller 2 § ska ersätta en skada som förvaltaren eller en uppdragstagare har tillfogat den alternativa investeringsfonden eller dess investerare genom att över- träda

1.denna lag, andra författningar som reglerar AIF-förvaltarens verk- samhet eller nationella bestämmelser i förvaltarens hemland som genom- för direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2.fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regel- verk, eller

3.bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar förvaltarens verksamhet.

Avtal som inskränker en icke-professionell investerares rätt enligt första stycket är utan verkan. Det gäller dock inte sådana icke-professio- nella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

Skadestånd vid finansiell rådgivning

29 § I lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter finns särskilda bestämmelser om skadestånd vid finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument.

Skadestånd vid uppdragsavtal

30 § Ett uppdragsavtal enligt 14–18 §§ inskränker inte AIF-förvaltarens ansvar för skada enligt 28 §.

En extern värderare är enligt 31 § andra stycket i vissa fall ansvarig gentemot AIF-förvaltaren för förluster som förvaltaren har åsamkats.

Skadestånd vid värdering

31 § En AIF-förvaltare ansvarar enligt 28 § gentemot den alternativa investeringsfonden och dess investerare för att fondens tillgångar

Prop. 2012/13:155

41

Prop. 2012/13:155 värderas korrekt, för att beräkna fondens nettotillgångsvärde (NAV) samt för att offentliggöra detta värde.

En extern värderare ansvarar gentemot AIF-förvaltaren för förluster som förvaltaren har åsamkats till följd av att värderaren uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i utförandet av sina uppgifter.

Avtal som inskränker en icke-professionell investerares rätt enligt första stycket eller AIF-förvaltarens rätt enligt andra stycket är utan verkan. Det gäller dock inte sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

9 kap. Förvaringsinstitut

Allmänna bestämmelser om förvaringsinstitut

1 § En AIF-förvaltare ska för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren förvaltar se till att det utses ett förvaringsinstitut.

2 § Ett förvaringsinstitut ska handla hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i den alternativa investeringsfondens och investerarnas intresse.

Förvaringsinstitutet ska hålla verksamheten som förvaringsinstitut åtskild från verksamheter som kan komma i konflikt med AIF-förvalta- rens, fondens eller investerarnas intressen.

Förvaringsinstitutet ska identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter. Sådana konflikter ska redovisas för fondens investe- rare.

Skriftligt avtal

3 § AIF-förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden och förva- ringsinstitutet ska ingå ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan parterna. Avtalet ska bland annat reglera det informationsutbyte och den samordning som krävs för att institutet ska kunna utföra sina uppgifter för fondens räkning i enlighet med kraven i denna lag och andra författningar.

EES-baserade alternativa investeringsfonders förvaringsinstitut

4 § Ett förvaringsinstitut för en EES-baserad alternativ investeringsfond ska vara

1. ett kreditinstitut som

a)har stadgeenligt säte inom EES, och

b)har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG,

2. ett värdepappersföretag som

a)har stadgeenligt säte inom EES,

b)omfattas av kapitalkraven i enlighet med artikel 20.1 i Europaparla- mentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapital-

42

krav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning)13, senast Prop. 2012/13:155 ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU14, och

c) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, inbegripet för att tillhandahålla sidotjänster avseende förva- ring och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning som avses i punkten 1 i avsnitt B i bilaga I till direktivet, och som har egna medel motsvarande det startkapital som anges i artikel 9 i direktiv 2006/49/EG, eller

3. ett annat institut som står under fortlöpande tillsyn och som den 21 juli 2011 hör till de kategorier som har godtagits såsom förvarings- institut enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i den alternativa investerings- fondens hemland.

Icke EES-baserade alternativa investeringsfonders förvaringsinstitut

5 § Ett förvaringsinstitut för en icke EES-baserad alternativ investerings- fond ska vara

1.ett kreditinstitut som anges i 4 § första stycket 1,

2.ett värdepappersföretag som anges i 4 § första stycket 2,

3.ett kreditinstitut som är etablerat utanför EES, eller

4.ett värdepappersföretag som är etablerat utanför EES.

Om förvaringsinstitutet är ett sådant institut eller företag som anges i första stycket 3 eller 4, ska kraven i 6 § vara uppfyllda.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i det land utanför EES där den alternativa investeringsfonden är etablerad eller i hemlandet för den AIF- förvaltare som förvaltar fonden.

Särskilda krav på förvaringsinstitut utanför EES

6 § Ett förvaringsinstitut som är etablerat utanför EES ska vid varje tidpunkt

1.omfattas av effektiv reglering, inbegripet minimikapitalkrav, och effektiv tillsyn av verksamheten med samma verkan som EU-rätten, och

2.enligt avtal vara ansvarigt gentemot den alternativa investerings- fonden eller dess investerare i enlighet med 17–20 §§ samt uttryckligen utfästa sig att uppfylla villkoren i 13–16 §§.

Det ska finnas en skriftlig överenskommelse om samarbete och infor- mationsutbyte mellan förvaringsinstitutets behöriga myndigheter och de behöriga myndigheterna i de länder inom EES där andelar eller aktier i en icke EES-baserad alternativ investeringsfond avses att marknadsföras samt, om den inte är en av dessa myndigheter, den behöriga myndigheten

iAIF-förvaltarens hemland.

Det ska finnas en skriftlig överenskommelse som uppfyller kraven i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och som säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden mellan det land där förvaringsinstitutet är etablerat och de länder inom EES där andelar eller aktier i en icke EES-baserad alternativ investe-

13EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049).

14EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

43

Prop. 2012/13:155 ringsfond avses att marknadsföras samt, om det inte är ett av dessa länder, AIF-förvaltarens hemland.

Landet där förvaringsinstitutet är etablerat ska också ha vidtagit nöd- vändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förvaringsinstitut för vissa typer av slutna alternativa investeringsfonder

7 § Även andra än sådana som avses i 4 och 5 §§ får utses till förvaringsinstitut för en alternativ investeringsfond, om

1.investerarna i fonden saknar rätt till inlösen under fem år från den första investeringen, och

2.fonden enligt sin investeringspolicy

a)generellt investerar i andra tillgångar än sådana som kräver depå- förvaring, eller

b)generellt investerar i emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

En fysisk eller juridisk person får utses till förvaringsinstitut för en sådan alternativ investeringsfond som avses i första stycket, om

1. funktionen som förvaringsinstitut utgör en del av den fysiska eller juridiska personens yrkes- eller affärsverksamhet för vilken gäller registreringsskyldighet enligt lag, andra författningar eller yrkesetiska regler, och

2. det finns finansiella och yrkesmässiga garantier för att relevanta förvaringsinstitutsuppgifter och därmed förenade åtaganden kan utföras på ett effektivt sätt.

Begränsningar på grund av intressekonflikter

8 § En AIF-förvaltare får inte utses som förvaringsinstitut.

En primärmäklare som agerar som motpart till en alternativ investe- ringsfond får inte utses som förvaringsinstitut för fonden, om inte verk- samheten som förvaringsinstitut hålls åtskild från tillhandahållandet av tjänster i egenskap av primärmäklare. En sådan primärmäklare ska dess- utom ha rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter för fondens investerare.

Förvaringsinstitutets uppgifter

Övervakning av penningflöden

9 § Förvaringsinstitutet har till uppgift att övervaka den alternativa investeringsfondens penningflöden.

Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att alla betalningar från investe- rare har tagits emot och att alla likvida medel i den alternativa investe- ringsfonden har bokförts på likvidkonton som har öppnats i fondens namn eller i AIF-förvaltarens eller förvaringsinstitutets namn för fondens räkning.

Likvidkonton enligt andra stycket ska öppnas hos en sådan enhet som avses i artikel 18.1 a, b eller c i kommissionens direktiv 2006/73/EG av

den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och

44

rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor Prop. 2012/13:155 för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning

av det direktivet15. Likvidkonton får även öppnas hos någon annan enhet av samma slag på marknader där sådana konton krävs, om enheten är föremål för effektiv reglering av och tillsyn över verksamheten, som har samma verkan som EU-rätten och som upprätthålls i enlighet med principerna i artikel 16 i nämnda direktiv.

Om likvidkontot har öppnats i förvaringsinstitutets namn för fondens räkning, får medel som tillhör förvaringsinstitutet eller sådana enheter som avses i tredje stycket inte finnas på samma konto.

Förvaring av den alternativa investeringsfondens tillgångar

10 § Förvaringsinstitutet ska

1. depåförvara

a)alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finan- siella instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet, och

b)alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till förvarings- institutet, samt

2. kontrollera AIF-förvaltarens, för den alternativa investeringsfondens räkning, eller fondens äganderätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register över dem.

Förvaringsinstitutet får inte utan förhandsgodkännande av AIF-förval- taren eller fonden förfoga över de tillgångar som avses i första stycket för egen räkning.

11 § För att fullgöra sina uppgifter enligt 10 § första stycket 1 ska förvaringsinstitutet se till att alla finansiella instrument registreras på ett separat konto hos institutet i den alternativa investeringsfondens namn, eller i AIF-förvaltarens namn för fondens räkning, och i enlighet med principerna i artikel 16 i kommissionens direktiv 2006/73/EG.

För att fullgöra sina uppgifter enligt 10 § första stycket 2 ska för- varingsinstitutet lägga uppgifter eller handlingar från AIF-förvaltaren eller fonden samt andra tillgängliga handlingar till grund för sin bedöm- ning av äganderätten till tillgångarna.

Förvaringsinstitutets övriga uppgifter

12 § Förvaringsinstitutet ska, utöver det som anges i 9 och 10 §§, verk- ställa AIF-förvaltarens instruktioner, om de inte strider mot bestäm- melserna i denna lag eller annan författning, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk, samt se till att

1.försäljning, emission, återköp, inlösen och makulering av andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden genomförs enligt denna lag och fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regel- verk,

2.värdet av andelarna eller aktierna i fonden beräknas enligt denna lag och fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk,

15 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26 (Celex 32006L0073).

45

Prop. 2012/13:155 3. ersättningar för transaktioner som berör en alternativ investerings- fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och

4. fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk.

Uppdragsavtal

Allmänna krav på uppdragsavtal

13 § Förvaringsinstitutet får inte uppdra åt någon annan att utföra andra uppgifter än förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 10 §.

Delegering enligt första stycket förutsätter att förvaringsinstitutet

1.kan visa att det finns ett objektivt skäl för delegering av uppgifterna och att avsikten inte är att kringgå kraven i denna lag eller annan författ- ning,

2.har handlat med vederbörlig skicklighet, aktsamhet och omsorg vid valet av uppdragstagare, och

3.regelbundet övervakar uppdragstagaren och dennes rutiner avseende delegerade uppgifter.

Övriga villkor för uppdragsavtal

14 § Förvaringsinstitutet ska, utöver det som anges i 13 § och om inget annat följer av 15 §, förvissa sig om att uppdragstagaren

1.har den struktur och den sakkunskap som krävs i förhållande till uppdraget,

2.om uppdraget avser depåförvaringsuppgifter, omfattas av en effektiv reglering, inbegripet minimikapitalkrav, effektiv tillsyn över verksam- heten i den berörda jurisdiktionen och regelbunden extern granskning för att säkerställa att de finansiella instrumenten finns i uppdragstagarens besittning,

3.håller de anförtrodda tillgångarna åtskilda från egna och andras tillgångar så att de alltid går att identifiera,

4.använder den alternativa investeringsfondens tillgångar endast om AIF-förvaltaren eller fonden har gett sitt godkännande och efter anmälan till förvaringsinstitutet, samt

5.uppfyller de allmänna skyldigheter och respekterar de förbud som anges i 1, 2, 10 och 11 §§.

Särskilda bestämmelser vid uppdragsavtal avseende depåförvaringsuppgifter utanför EES

15 § Om lagstiftningen i ett land utanför EES kräver att vissa finansiella instrument depåförvaras av en lokal enhet och det inte finns någon sådan enhet som uppfyller kraven i 14 § 2, får förvaringsinstitutet trots det uppdra depåförvaringsfunktioner åt enheten. Detta får dock ske endast i den omfattning som är nödvändig enligt det landets lagstiftning och endast så länge det inte finns lokala enheter som uppfyller dessa krav.

För delegering enligt första stycket krävs dessutom att

1. den alternativa investeringsfondens investerare, innan de gjorde sin investering, har blivit korrekt informerade om att delegeringen är nöd-

46

vändig enligt det landets lagstiftning och om de omständigheter som motiverar delegeringen, och

2. AIF-förvaltaren eller fonden har gett instruktioner till förvarings- institutet att delegera depåförvaringen av de finansiella instrumenten till en lokal enhet.

Vidaredelegering

16 § En uppdragstagare får i sin tur uppdra åt någon annan att utföra uppgifter enligt 13 § (vidaredelegering), om samtliga villkor som ställs upp för förvaringsinstitutets delegering är uppfyllda.

Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar

Skadeståndsansvar vid förlust av finansiella instrument som depåförvaras

17 § Om förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare har förlorat finan- siella instrument som depåförvaras enligt 10 § första stycket 1, ska institutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller ett belopp motsvarande värdet till den alternativa investeringsfonden eller AIF-förvaltaren för fondens räkning.

Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt enligt första stycket om institutet kan visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utanför institutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts. Förvaringsinstitutet är inte heller skadeståndsansvarigt om förutsättningarna enligt 20 eller 21 § är upp- fyllda.

Skadeståndsansvar för övriga skador

18 § Om den alternativa investeringsfonden eller dess investerare till- fogats annan skada än sådan som avses i 17 § genom att förvarings- institutet eller en uppdragstagare uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska institutet ersätta skadan.

Skadeståndsansvar vid uppdragsavtal

19 § Ett uppdragsavtal avseende förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 10 § fråntar inte förvaringsinstitutet dess skade- ståndsansvar enligt denna lag. Detta gäller även om uppdragstagaren har vidaredelegerat uppgiften enligt 16 §.

20 § Trots det som anges i 19 § får förvaringsinstitutet befrias från ansvar för förlust av finansiella instrument som depåförvarats av en uppdrags- tagare, om institutet kan visa att

1.samtliga krav för delegering i 13 och 14 §§ är uppfyllda,

2.det finns ett skriftligt avtal mellan institutet och uppdragstagaren som uttryckligen överför ansvaret till uppdragstagaren och gör det möjligt för AIF-förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden, eller institutet för deras räkning, att framställa krav mot uppdragstagaren, och

Prop. 2012/13:155

47

Prop. 2012/13:155 3. det finns ett skriftligt avtal mellan institutet och AIF-förvaltaren eller fonden som uttryckligen tillåter, och fastställer ett objektivt skäl för, ansvarsbefrielse för institutet.

21 § Om förvaringsinstitutet har delegerat depåförvaringsuppgifter enligt 15 §, får institutet befrias från ansvar för förlust av finansiella instrument, om

1.den alternativa investeringsfondens fondbestämmelser, bolags- ordning eller motsvarande regelverk uttryckligen tillåter en sådan ansvarsbefrielse,

2.fondens investerare, innan de gjorde sin investering, har blivit korrekt informerade om möjligheten till och förutsättningarna för en sådan ansvarsbefrielse,

3.AIF-förvaltaren eller fonden har gett instruktioner till förvarings- institutet om att delegera depåförvaringen av de finansiella instrumenten till en lokal enhet i det landet,

4.det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och AIF- förvaltaren eller fonden som uttryckligen tillåter en sådan befrielse, och

5.det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och uppdrags- tagaren som uttryckligen överför ansvaret till uppdragstagaren och gör det möjligt för AIF-förvaltaren eller fonden, eller institutet för deras räkning, att framställa krav mot uppdragstagaren för förlust av finansiella instrument.

 

Skadeståndsansvar för förvaringsinstitut för specialfonder

 

22 § För förvaringsinstitut för specialfonder gäller, i stället för det som

 

anges i 17–21 §§, att institutet ska ersätta en skada som tillfogats en

 

fondandelsägare eller en AIF-förvaltare genom att förvaringsinstitutet

 

överträtt denna lag eller fondbestämmelserna.

 

Talerätt

 

23 § Talan om förvaringsinstitutets ansvar får väckas av den alternativa

 

investeringsfonden eller av AIF-förvaltaren, beroende på hur rätts-

 

förhållandet mellan förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och investerarna

 

är utformat.

 

Förvaringsinstitutets informationsskyldighet

 

24 § Ett förvaringsinstitut ska på begäran av den behöriga myndigheten

 

lämna all information som institutet har fått vid utförandet av förvarings-

 

uppgifter och som den alternativa investeringsfondens och AIF-förvalta-

 

rens behöriga myndigheter kan behöva. Förvaringsinstitutets behöriga

 

myndigheter ska utan dröjsmål lämna den mottagna informationen till

 

fondens och AIF-förvaltarens behöriga myndigheter.

 

10 kap. Informationskrav

 

Informationsbroschyr

 

1 § För varje EES-baserad alternativ investeringsfond som AIF-förval-

48

taren förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren

marknadsför inom EES ska det finnas en aktuell informationsbroschyr. Prop. 2012/13:155 Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter om

1.fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras,

2.var mottagarfonden är etablerad om fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond samt information om var de underliggande fonderna är etablerade om fonden är en fond-i-fond,

3.de tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil, inklusive information om användande av finansiell hävstång,

4.de viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden,

5.AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänsteleveran- törer,

6.ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för att täcka eventuella skadeståndsanspråk,

7.delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner,

8.principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden,

9.hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier,

10.avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare,

11.förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden,

12.fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan mäklare och fonden,

13.hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§ lämnas,

14.den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier, och

15.historisk avkastning.

För en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav på att offentliggöra prospekt behöver AIF-förvaltaren endast lämna information enligt första stycket som inte redan framgår av prospektet.

Faktablad

2 § För alternativa investeringsfonder som en AIF-förvaltare marknads- för till icke-professionella investerare i Sverige ska det finnas ett aktuellt faktablad.

Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla den grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och får inte vara vilseledande. Det ska stämma överens med relevanta delar i infor- mationsbroschyren.

Av faktabladet ska fondens rättsliga ställning framgå.

49

Prop. 2012/13:155 Tillhandahållande av information om alternativa investeringsfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige

3 § Informationsbroschyren och faktabladet ska på begäran kostnadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige. Köparen ska, med undantag för de fall som avses i 8 kap. 22 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran till- handahållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om AIF-förvaltaren genom marknadsföring erbjuder allmänheten att köpa andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som avses i första stycket, ska det av erbjudandet framgå att det finns ett faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information inte tillhandahålls i enlighet med 2 § samt första och andra styckena denna paragraf, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknads- störningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

Årsberättelse

4 § En AIF-förvaltare ska inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår tillhandahålla en årsberättelse för varje

1.EES-baserad alternativ investeringsfond som förvaltaren förvaltar,

och

2.alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför inom EES. Årsberättelsen ska på begäran lämnas till fondens investerare. Års-

berättelsen ska göras tillgänglig för Finansinspektionen och, om fondens hemland inte är Sverige, den behöriga myndigheten i fondens hemland.

En AIF-förvaltare som förvaltar en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav på att offentliggöra en årsredovisning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplys- ningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG16, senast ändrat genom direktiv 2010/78/EU17, ska på begäran av fondens investe- rare lämna den kompletterande information som anges i 5 §, om den inte redan framgår av årsredovisningen.

5 § Årsberättelsen ska innehålla

1.en balansräkning eller annan redovisning av tillgångar och skulder,

2.en resultaträkning,

3.en verksamhetsberättelse,

4.information om väsentliga förändringar i den information som ska lämnas enligt 1, 9 och 10 §§, och

5.information om ersättningar.

Uppgifterna om räkenskaperna i årsberättelsen ska sammanställas i enlighet med

16EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

17EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

50

1.bestämmelserna om redovisning i den alternativa investerings- Prop. 2012/13:155 fondens hemland eller, om det är fråga om en icke EES-baserad

alternativ investeringsfond, i det land där fonden är etablerad, och

2.fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande

regelverk.

6 § Information om ersättningar i enlighet med 5 § första stycket 5 ska innehålla

1.det sammanlagda ersättningsbeloppet till AIF-förvaltarens anställda under året fördelat på fasta och rörliga ersättningar med uppgift om antal ersättningsmottagare, och

2.totalt ersättningsbelopp till AIF-förvaltarens verkställande ledning och sådana anställda som väsentligt påverkar den alternativa investe- ringsfondens riskprofil.

Om fonden har betalat ut särskilda vinstandelar, ska information och beloppsuppgifter avseende vinstandelarna lämnas.

7 § AIF-förvaltarens eller den alternativa investeringsfondens revisorer ska granska de räkenskaper som ligger till grund för årsberättelsen. Granskningen ska utföras av auktoriserad eller godkänd revisor eller av någon med behörighet att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES. Revisionsberättelsen, med eventuella anmärkningar, ska i sin helhet återges i årsberättelsen.

Revisionen av räkenskaperna i årsberättelsen för en icke EES-baserad alternativ investeringsfond får utföras i enlighet med internationella revisionsstandarder som är tillämpliga i det land där fonden är etablerad.

Information om förvaringsinstitutets ansvar

8 § En AIF-förvaltare ska informera investerare innan de investerar i en alternativ investeringsfond, om det finns avtal genom vilket förvarings- institutet har friskrivit sig från ansvar för förlust av finansiella instrument som depåförvaras av tredje part.

En AIF-förvaltare ska utan dröjsmål informera investerare om ändringar som rör förvaringsinstitutets ansvar.

Information om risk och likviditetshantering

9 § En AIF-förvaltare ska för varje EES-baserad alternativ investerings- fond som förvaltaren förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför inom EES regelbundet lämna information till investerarna om

1.andelen icke likvida tillgångar i fonden,

2.ändringar i fondens likviditetshantering, och

3.fondens aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas.

Information om finansiell hävstång

 

10 § En AIF-förvaltare som förvaltar EES-baserade alternativa investe-

 

ringsfonder som använder finansiell hävstång eller som inom EES mark-

 

nadsför alternativa investeringsfonder som använder finansiell hävstång,

51

Prop. 2012/13:155 ska för varje sådan fond regelbundet lämna information till investerarna om

1.det totala beloppet för den finansiella hävstång som fonden använt,

2.förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som förvaltaren får använda för fondens räkning, och

3.rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång.

11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter

Kontroll över onoterade företag

1 § En alternativ investeringsfond har kontroll över ett onoterat företag, om fonden innehar mer än fem tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i företaget.

Vid beräkningen av en alternativ investeringsfonds innehav ska följande aktier i det onoterade företaget likställas med fondens egna, nämligen aktier som innehas av

1.andra alternativa investeringsfonder som förvaltas av samma AIF- förvaltare som förvaltar fonden, om det finns en överenskommelse mellan dem avseende kontroll över företaget,

2.alternativa investeringsfonder som förvaltas av andra AIF-förvaltare, om det finns en överenskommelse mellan dem avseende kontroll över företaget,

3.företag som kontrolleras av fonden, och

4.andra, fysiska eller juridiska personer, som innehar aktierna i företaget i eget namn men som agerar för fondens räkning eller för ett företag som kontrolleras av fonden.

Beräkningen av andelen av röstetalet ska göras med utgångspunkt i samtliga aktier som det onoterade företaget har gett ut, även om röst- rätten för vissa aktier inte kan utövas.

Det som avses med kontroll enligt denna paragraf gäller enbart bestäm- melserna i detta kapitel.

Kontroll över emittenter

2 § En alternativ investeringsfond har kontroll över en emittent med säte i Sverige om fonden innehar aktier som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i emittenten. Vid beräkningen av inne- havet ska 1 § andra och tredje styckena tillämpas.

För emittenter med säte i ett annat land inom EES ska kontroll bestämmas enligt de i det landet tillämpliga reglerna.

Det som avses med kontroll enligt denna paragraf gäller enbart bestäm- melserna i detta kapitel.

Undantag för vissa företag

3 § Bestämmelserna i detta kapitel om kontroll över onoterade företag ska inte tillämpas på innehav i

52

1. små eller medelstora företag i den mening som avses i artikel 2.1 i Prop. 2012/13:155 bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj

2003 avseende definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag18, eller

2. specialföretag vars syfte är att förvärva, inneha eller administrera fastigheter.

Underrättelser och information

4 § En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen när förvärv och avyttringar av aktier i ett onoterat företag som medför att innehavet hos en alternativ investeringsfond som förvaltaren förvaltar uppnår, över- stiger eller faller under 10, 20, 30, 50 eller 75 procent av röstetalet för samtliga aktier i företaget.

5 § När en alternativ investeringsfond har uppnått kontroll över ett onoterat företag ska AIF-förvaltaren underrätta Finansinspektionen, det onoterade företaget och företagets kända aktieägare.

Underrättelsen ska innehålla uppgifter om

1.det röstetal som kontrolleras,

2.hur de förvärv som medfört att kontroll uppnåtts har skett, inbegripet vilka som är de berörda aktieägarna och varje fysisk eller juridisk person som har rätt att utöva rösträtten för deras räkning samt eventuella kedjor av företag genom vilka rösträtten faktiskt innehas, och

3.vilket datum som kontrollen uppnåddes.

AIF-förvaltaren ska i en underrättelse till ett onoterat företag begära att styrelsen i företaget utan onödigt dröjsmål lämnar den information som avses i andra stycket till arbetstagarrepresentanterna eller, om det inte finns några sådana, de anställda.

6 § En AIF-förvaltare ska skicka en underrättelse enligt 4 eller 5 § så snart som möjligt och senast tio arbetsdagar efter det att innehavet har uppnått, överstigit eller fallit under ett tröskelvärde respektive kontrollen har uppnåtts.

7 § När en alternativ investeringsfond har uppnått kontroll över ett onoterat företag eller en emittent, ska AIF-förvaltaren underrätta Finans- inspektionen, företaget och företagets kända aktieägare.

Underrättelsen ska innehålla uppgifter om

1.vilka AIF-förvaltare som antingen enskilt eller genom en överens- kommelse mellan dem förvaltar den eller de alternativa investerings- fonder som har uppnått kontroll över företaget,

2.den policy som tillämpas för att förebygga och hantera intresse- konflikter, särskilt mellan AIF-förvaltaren, fonden och företaget, inbe- gripet uppgifter om de särskilda skyddsmekanismer som inrättats för att se till att alla avtal mellan förvaltaren eller fonden och företaget ingås enligt normala marknadsmässiga villkor, och

18 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361).

53

Prop. 2012/13:155 3. den policy som tillämpas för extern och intern kommunikation som rör företaget, särskilt när det gäller de anställda.

AIF-förvaltaren ska i underrättelsen till företaget begära att styrelsen utan onödigt dröjsmål lämnar den information som avses i första stycket till arbetstagarrepresentanter eller, om det inte finns några sådana, de anställda.

8 § När en alternativ investeringsfond har uppnått kontroll över ett onoterat företag, ska AIF-förvaltaren informera

1.företaget och företagets kända aktieägare om sina avsikter i fråga om företagets framtida verksamhet och förväntade effekter på sysselsätt- ningen, inbegripet väsentliga ändringar i anställningsvillkoren samt begära att styrelsen i företaget informerar arbetstagarrepresentanter eller, om det inte finns några sådana, de anställda om detta, och

2.Finansinspektionen och investerarna i fonden om hur förvärvet har finansierats.

Årsberättelse och årsredovisning

9 § Årsberättelsen för en alternativ investeringsfond som har kontroll över ett onoterat företag, ska innehålla en översikt över utvecklingen av det onoterade företagets verksamhet. Översikten ska vara rättvisande och återspegla situationen i slutet av den period som årsberättelsen avser. Årsberättelsen ska även innehålla upplysningar om

1.viktiga händelser som har inträffat efter räkenskapsårets utgång,

2.den förväntade framtida utvecklingen för det onoterade företaget,

och

3.innehav, förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med kraven i 6 kap. 1 § andra stycket 6–9 årsredovisningslagen (1995:1554) eller motsvarande lagstiftning i ett annat land inom EES.

AIF-förvaltaren ska begära att styrelsen i det onoterade företaget lämnar den information som avses i första stycket till arbetstagar- representanter eller, om det inte finns några sådana, de anställda, inom den tid som årsberättelsen för den alternativa investeringsfonden ska upprättas.

Kraven i första och andra styckena behöver inte uppfyllas, om kraven i 10 § uppfylls.

10 § Årsberättelsen för en alternativ investeringsfond behöver inte inne- hålla den information som avses i 9 § första stycket, om informationen ingår i det onoterade företagets årsredovisning och AIF-förvaltaren

1.begär att styrelsen i det onoterade företaget gör företagets årsredo- visning tillgänglig för arbetstagarrepresentanter eller, om det inte finns några sådana, de anställda, inom den tid som årsredovisningen ska upp- rättas enligt tillämplig lag, och

2.tillhandahåller investerarna i fonden det onoterade företagets års- redovisning inom den tid som årsberättelsen för fonden ska upprättas, om företagets årsredovisning finns att tillgå då eller, om den inte gör det, senast det datum när årsredovisningen för företaget ska vara upprättad enligt tillämplig lag.

54

Utdelning och förvärv av egna aktier m.m.

Prop. 2012/13:155

11 § En AIF-förvaltare som förvaltar en alternativ investeringsfond som får kontroll över ett onoterat företag eller en emittent, får under 24 månader efter förvärvet inte underlätta, stödja, rösta för eller ge instruktioner om följande:

1.Utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna när netto- tillgångarna enligt företagets årsredovisning på bokslutsdagen för det senaste räkenskapsåret understiger, eller till följd av en sådan utdelning eller annan värdeöverföring skulle understiga, det tecknade kapitalet inklusive de reserver som inte får utdelas enligt lag eller bolagsordning. Om den icke inbetalda delen av det tecknade kapitalet inte ingår i tillgångarna enligt balansräkningen, ska detta belopp dras av från det tecknade kapitalet.

2.Utdelningar eller andra värdeöverföringar till aktieägarna som skulle överstiga vinsten för det senast avslutade räkenskapsåret inklusive balanserad vinst och belopp från reserver som får användas för detta och med avdrag för balanserad förlust och belopp som enligt lag eller bolagsordning har avsatts till reserver.

3.Förvärv av egna aktier som företaget gör, inbegripet aktier som tidigare förvärvats av företaget och innehas av det samt aktier som för- värvats av personer som agerar i eget namn men för företagets räkning, om förvärven skulle leda till att nettotillgångarna understiger det belopp som anges i 1.

För förvärv av egna aktier ska, utöver det som anges i första stycket 3, även förutsättningarna i något av leden b–h i artikel 22.1 i Europaparla- mentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om sam- ordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det

gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (omarbetning)19 vara upp- fyllda.

AIF-förvaltaren ska göra sitt yttersta för att förhindra sådana åtgärder som avses i första stycket.

Första stycket gäller inte nedsättning av aktiekapitalet som görs för att täcka förlust eller nedsättning som görs för överföring av medel till reserv som inte får utdelas enligt lag eller bolagsordning, om reserven efter åtgärden inte överstiger tio procent av det tecknade kapitalet efter nedsättningen.

12 kap. Särskilt om specialfonder

Specialfondens rättsliga ställning

1 § En specialfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldig- heter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet.

19 EUT L 315, 14.11.2012, s. 74 (Celex 32012L0030).

55

Prop. 2012/13:155 Egendom som ingår i en specialfond får inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ska inte tillämpas på delägar-

skap i en specialfond.

Förvaltningen av en specialfond

2 § AIF-förvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör en specialfond. AIF-förvaltaren handlar vid förvaltningen av fonden i eget namn och ska därvid ange fondens beteckning.

AIF-förvaltaren får använda tillgångarna i en specialfond för att fullgöra förpliktelser som ingåtts som ett led i förvaltningen av fonden och för att ställa säkerhet för fullgörandet av sådana förpliktelser.

Vid förvaltningen av en specialfond ska AIF-förvaltaren handla ute- slutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

AIF-förvaltaren ska handla oberoende av förvaringsinstitutet.

Fondbestämmelser

3 § För varje specialfond ska det finnas fondbestämmelser som upprättas av AIF-förvaltaren. För fondbestämmelserna ska 4 kap. 8–9 b §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

4 § I fondbestämmelserna ska det anges om specialfonden riktar sig till allmänheten eller till en avgränsad krets investerare. I det senare fallet ska kretsen anges. Fondbestämmelserna ska även innehålla upplysning om

1.i vilka avseenden specialfonden avviker från det som gäller för värdepappersfonder,

2.vilken risknivå som eftersträvas, och

3.vilket riskmått som används.

Fondandelar och inlösen av fondandelar

5 § För andelar i en specialfond och inlösen av sådana andelar ska 4 kap. 10–14 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om

värdepappersfond ska avse specialfond,

fondbolag ska avse AIF-förvaltare,

– informationsbroschyr ska avse informationsbroschyr enligt 12 kap. 7 § denna lag,

faktablad ska avse faktablad enligt 12 kap. 8 § denna lag, samt

årsberättelsen och halvårsredogörelsen ska avse årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 12 kap. 10 § denna lag.

6 § Fondbestämmelserna för en specialfond får, under förutsättning av Finansinspektionens godkännande, innehålla begränsningar av möjlig- heten att förvärva fondandelar. Specialfonder måste vara öppna för inlösen av andelar minst en gång om året.

56

Information om specialfonder

7 § Informationsbroschyren för en specialfond ska, utöver det som anges i 10 kap. 1 §, innehålla fondbestämmelserna för fonden. Därutöver ska det på en framträdande plats i informationsbroschyren och allt övrigt marknadsföringsmaterial avseende fonden anges

1.om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sam- mansättning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av, och

2.att fonden är en specialfond.

8 § För specialfonder ska, utöver 10 kap. 2 §, även 4 kap. 16 a § fjärde stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond.

9 § För specialfonder ska 4 kap. 17 § lagen (2004:46) om värdepappers- fonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Årsberättelse och halvårsredogörelse

10 § För specialfonder ska, i stället för 10 kap. 4 § och utöver 10 kap. 5 §, 4 kap. 18 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

11 § För specialfonder ska 4 kap. 20 § första stycket och 21 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond.

Information om kostnader

12 § För specialfonder ska bestämmelserna om information om kostnader i 4 kap. 22 och 23 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Placeringsbestämmelser

13 § Finansinspektionen ska vid godkännandet av fondbestämmelserna för en specialfond pröva om fonden har en lämplig fördelning av placeringar med hänsyn till de krav som bör ställas på riskspridning.

För förvaltningen av medlen i en specialfond gäller 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder, om inte Finansinspektionen har tillåtit undantag. Derivatinstrument får dock ha andra underliggande tillgångar än de som anges i 5 kap. 12 § samma lag, om instrumenten är föremål för handel på någon finansiell marknad och inte medför en skyldighet att leverera den underliggande tillgången.

14 § Om medel i en specialfond till minst 85 procent av fondens värde ska placeras i andelar i en värdepappersfond eller i en specialfond tillämpas 5 a kap. 5 § första stycket och andra stycket 1–6, 6 § första

Prop. 2012/13:155

57

Prop. 2012/13:155 stycket, 8 §, 9 §, 11–16 §§, 18–20 §§, 22–25 §§, 27 § första och andra styckena, 29 §, 30 § 2, 31 §, 33–37 §§, 38 § första stycket 2 och andra stycket, 39 §, 41–46 §§, 49 § första stycket, 50 och 51 §§, 52 § 1, 53 § samt 54 § 1 och 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Det som anges om en värdepappersfond eller en matarfond ska avse specialfonden och det som anges om en mottagarfond ska avse den fond som special- fondens medel placeras i. Hänvisningar till placering enligt 5 a kap. 1 § lagen om värdepappersfonder ska avse en specialfonds placering enligt denna paragraf.

15 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond beräkna och till Finans- inspektionen redovisa fondens risknivå.

Fusion av specialfonder

16 § En AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, lägga samman specialfonder. Tillstånd får även ges till en fusion mellan en eller flera överlåtande specialfonder och en övertagande värdepappers- fond.

Bestämmelserna om fusion av värdepappersfonder i 8 kap. 1–16 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder gäller på motsvarande sätt för en fusion som avses i första stycket. Det som anges där om värdepappers- fond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Delning av specialfonder

17 § En AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en specialfond. Tillstånd till delning ska lämnas om åtgärden kan anses förenlig med investerarnas intressen.

En AIF-förvaltare som har fått tillstånd till en delning ska genast underrätta investerarna om den planerade åtgärden och Finansinspek- tionens beslut. Denna information ska också finnas att tillgå hos AIF- förvaltaren och förvaringsinstitutet. En delning får genomföras tidigast tre månader från dagen för Finansinspektionens beslut.

Upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en specialfond

18 § För upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en specialfond ska 9 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Organisation och uppföranderegler för förvaltare av specialfonder

19 § AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska, utöver det som anges i 8 kap., ha interna regler och rutiner för att hantera klagomål från fondens investerare och för att hantera etiska frågor som uppkommer i verksamheten. Reglerna ska fastställas av AIF-förvaltarens styrelse.

58

13 kap. Tillsyn och myndighetssamarbete

Tillsynen och dess omfattning

1 § Finansinspektionen har tillsyn över AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 eller 5 kap. eller är registrerade enligt 2 kap. och över förvarings- institut.

För svenska AIF-förvaltare och svenska förvaringsinstitut omfattar tillsynen att verksamheten drivs enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet.

För AIF-förvaltare och förvaringsinstitut som driver verksamhet från filial i Sverige eller marknadsför eller förvaltar alternativa investerings- fonder i Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar och andra författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige samt, när en specialfond förvaltas enligt 5 kap. 2 §, även det som anges i fond- bestämmelserna.

Information till Finansinspektionen

2 § En AIF-förvaltare ska regelbundet informera Finansinspektionen om

1.de marknader där förvaltaren är medlem eller bedriver aktiv handel,

2.de instrument som förvaltaren huvudsakligen handlar med, och

3.varje alternativ investeringsfonds huvudsakliga exponeringar och riskkoncentrationer.

AIF-förvaltaren ska för varje EES-baserad alternativ investeringsfond som förvaltas och för varje alternativ investeringsfond som marknadsförs inom EES informera Finansinspektionen om

1.andelen icke likvida tillgångar i fonden,

2.förändringar i fondens likviditetshantering,

3.fondens riskprofil och riskhanteringssystem,

4.de huvudsakliga kategorier av tillgångar som fonden har investe- ringar i, och

5.resultatet av genomförda stresstester.

3 § På begäran av Finansinspektionen ska en AIF-förvaltare till inspek- tionen lämna

1.en förteckning, som ska uppdateras vid utgången av varje kvartal, över de alternativa investeringsfonder som förvaltaren förvaltar, och

2.årsberättelser för dels de EES-baserade alternativa investerings- fonder som förvaltaren förvaltar, dels de alternativa investeringsfonder som förvaltaren marknadsför inom EES.

4 § En AIF-förvaltare som förvaltar alternativa investeringsfonder som i betydande grad använder finansiell hävstång ska för varje sådan fond regelbundet informera Finansinspektionen om den samlade nivån på finansiell hävstång och den finansiella hävstångens sammansättning. Informationen ska innehålla uppgift om fondens fem mest betydande långivare och om de belopp som lånats från dessa.

Prop. 2012/13:155

59

Prop. 2012/13:155 Första stycket ska även tillämpas av icke EES-baserade AIF-förvaltare med tillstånd enligt 5 kap. 10–12 §§ att i Sverige marknadsföra alter- nativa investeringsfonder.

5 § Om det behövs för att övervaka risker i det finansiella systemet, får Finansinspektionen begära att en AIF-förvaltare lämnar ytterligare infor- mation till inspektionen. Finansinspektionen ska i så fall informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

6 § AIF-förvaltare ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter enligt före- skrifter som meddelats med stöd av denna lag.

AIF-förvaltare och förvaringsinstitut ska, utöver det som anges i första stycket, lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

7 § För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag, kommis- sionens delegerade förordning och föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs, får Finansinspektionen begära att

1.en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat, och

2.den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt första stycket att fullgöra sin skyldighet.

Myndighetskontroll av värderingsfunktionen

8 § Om förutsättningarna för extern värdering enligt 8 kap. 12 § andra stycket inte är uppfyllda, får Finansinspektionen kräva att AIF- förvaltaren utser en annan värderare.

Utförs värderingsfunktionen av AIF-förvaltaren internt, får Finans- inspektionen besluta att förvaltarens värderingar ska kontrolleras av en utomstående värderare eller, om det är lämpligt, en revisor.

Platsundersökning

9 § Finansinspektionen får, när det är nödvändigt, genomföra en under- sökning hos

1.en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige, samt

2.ett förvaringsinstitut.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett före- tag som har fått i uppdrag av en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av AIF-förvaltaren.

 

Samarbete mellan behöriga myndigheter m.m.

 

10 § Finansinspektionen ska i sin

tillsynsverksamhet samarbeta och

60

utbyta information med andra

behöriga myndigheter, Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska systemrisk- Prop. 2012/13:155 nämnden, i den utsträckning som följer av direktivet om förvaltare av

alternativa investeringsfonder.

11 § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndig- heten ska kunna utöva sin tillsyn enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den utländska myndigheten får närvara vid kontroll som utförs av inspektionen.

12 § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en tillsynsmyndighet i ett land utanför EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

13 § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.6, 42.1, 45.10, 50.4 och 55 i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Sammankallande av styrelse eller stämma

14 § Finansinspektionen får sammankalla styrelsen i en svensk AIF- förvaltare som förvaltar specialfonder. Inspektionen får även begära att styrelsen kallar till extra stämma. Om styrelsen inte rättar sig efter en sådan begäran, får inspektionen utfärda kallelsen.

Finansinspektionen får närvara vid en stämma och vid ett sådant styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i överläggningarna.

Avgifter till Finansinspektionen

15 § Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag samt underrättelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder20 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande21.

För Finansinspektionens tillsyn enligt denna lag ska AIF-förvaltare som anges i 1 § betala en årlig avgift.

20EUT L 115, 25.4.2013, s. 1 (Celex 32013R0345).

21EUT L 115, 25.4.2013, s. 18 (Celex 32013R0346).

61

Prop. 2012/13:155 14 kap. Ingripanden

Ingripanden mot svenska AIF-förvaltare

1 § Om en AIF-förvaltare har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, fondbestäm- melserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, med- dela ett förbud att verkställa beslut eller utfärda en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska förvaltarens tillstånd återkallas. Om det är tillräckligt får varning meddelas.

2 § Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 1 § om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om AIF-förvaltaren gör rättelse eller om något annat organ har vidtagit åtgärder mot förvaltaren som bedöms tillräckliga.

3 § Om någon som ingår i ledningen eller styrelsen eller är verkställande direktör eller motsvarande i en AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 §, inte uppfyller de krav som anges i 3 kap. 3 § 4, ska Finansinspek- tionen återkalla förvaltarens tillstånd. Detta får dock ske bara om inspektionen först har beslutat att påtala för förvaltaren att personen inte uppfyller kraven och han eller hon ändå finns kvar i ledningen eller styrelsen eller som verkställande direktör efter det att en av inspektionen bestämd tid på högst tre månader har gått ut.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen besluta att en ledningsperson, styrelseledamot eller verkställande direktör inte längre får ha den ställningen. Inspektionen får då förordna en ersättare. Ersätta- rens uppdrag gäller till dess förvaltaren har utsett en ny ledningsperson, styrelseledamot eller verkställande direktör.

Det som sägs i första och andra styckena om verkställande direktör ska tillämpas även på en ersättare för verkställande direktör.

4 § Finansinspektionen ska återkalla en AIF-förvaltares tillstånd om förvaltaren

1.har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2.inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser,

3.har förklarat sig avstå från tillståndet, eller

4.under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verksamhet som tillståndet avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

 

5 § Om en AIF-förvaltares tillstånd återkallas får Finansinspektionen

62

besluta om hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksam- heten.

6 § Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för en AIF-förvaltare som förvaltar alternativa investeringsfonder i ett annat land inom EES, ska inspektionen samråda med den behöriga myndigheten i fondens hemland.

7 § Finansinspektionen ska omedelbart underrätta behöriga myndigheter i de andra länder inom EES där en AIF-förvaltare marknadsför andelar i en alternativ investeringsfond som förvaltaren förvaltar, när någon åtgärd enligt 1, 3 eller 4 § har vidtagits mot förvaltaren.

8 § Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om att en AIF-förvaltare överträtt föreskrifter som gäller i det landet för förval- taren, får inspektionen vidta de åtgärder som anges i 1–4 §§ mot förval- taren, om det råder någon omständighet som avses där. Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Ingripanden mot AIF-förvaltare som förvaltar alternativa investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden

9 § Om en AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar före- tagets verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsva- rande regelverk för en alternativ investeringsfond, företagets bolags- ordning, stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet, ska Finans- inspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga förvaltaren att inom viss tid vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut eller utfärda en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska förvaltaren avregistreras eller, om det är tillräckligt, varning meddelas. Finansinspektionen får avstå från ingripande om en över- trädelse är ringa eller ursäktlig eller om förvaltaren gör rättelse.

10 § En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. ska avregistreras av Finansinspektionen, om förvaltaren

1.har registrerats genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2.inte inom ett år från registreringen har börjat driva sådan verksamhet som registreringen avser,

3.har förklarat sig avstå från registreringen, eller

4.under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verksamhet som registreringen avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället varning med- delas om det är tillräckligt.

Om en AIF-förvaltare avregistreras får Finansinspektionen besluta om hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om avregistrering får förenas med förbud att fortsätta verk-

samheten.

Prop. 2012/13:155

63

Prop. 2012/13:155

64

Straffavgift

11 § Om en AIF-förvaltare har fått anmärkning eller varning, får Finans- inspektionen besluta att förvaltaren ska betala en straffavgift. Detta gäller dock inte om varningen bara omfattar fall som avses i 4 § första stycket 2 eller 4 eller 10 § första stycket 2 eller 4.

Avgiften tillfaller staten.

12 § Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 mil- joner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av förvaltarens om- sättning under närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under förvaltarens första verksamhetsår eller om uppgifter om om- sättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen upp- skattas.

13 § När straffavgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen och hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

14 § Om en AIF-förvaltare inte i tid lämnar de upplysningar som förval- taren är skyldig att lämna, får Finansinspektionen besluta att förvaltaren ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

15 § En straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finansinspek- tionen inom 30 dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

16 § Finansinspektionens beslut om straffavgift eller förseningsavgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 15 §.

17 § Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 15 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

18 § En straffavgift eller förseningsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften vann laga kraft.

Ingripanden mot utländska AIF-förvaltare

19 § Om en EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige efter tillstånd eller underrättelse enligt 5 kap. åsidosätter sina skyldig- heter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet i Sverige eller fondbestämmelserna för en specialfond som

förvaltas enligt 5 kap. 2 §, får Finansinspektionen förelägga förvaltaren Prop. 2012/13:155 att göra rättelse.

Om AIF-förvaltaren inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i förvaltarens hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas eller att den finansiella stabiliteten hotas, får Finans- inspektionen

1.förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen,

2.meddela ett förbud att verkställa beslut,

3.utfärda en anmärkning,

4.förbjuda förvaltaren att påbörja nya transaktioner i Sverige, eller

5.besluta att förvaltaren inte längre får förvalta en alternativ investe- ringsfond.

Innan en åtgärd enligt tredje stycket vidtas, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i AIF-förvaltarens hemland.

20§ Om en EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige med stöd av 5 kap. har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hem- landet, får Finansinspektionen genast förbjuda förvaltaren att driva verk- samhet i Sverige.

21§ Om Finansinspektionen har skäl att anta att en EES-baserad AIF- förvaltare som driver verksamhet i Sverige med stöd av 5 kap. åsidosätter sina skyldigheter enligt direktivet om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder i annat fall än som avses i 19 §, ska inspektionen underrätta behörig myndighet i förvaltarens hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att den berörda alternativa investeringsfondens investerares intressen skadas eller att den finansiella stabiliteten eller allmänhetens förtroende för marknaden hotas, får Finansinspektionen

1.förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen,

2.meddela ett förbud att verkställa beslut,

3.utfärda en anmärkning,

4.förbjuda förvaltaren att påbörja nya transaktioner i Sverige, eller

5.besluta att förvaltaren inte längre får förvalta en alternativ investe- ringsfond.

Innan en åtgärd enligt andra stycket vidtas, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i AIF-förvaltarens hemland.

22§ Om en icke EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige med stöd av tillstånd enligt 5 kap. 10 § åsidosätter sina skyldig- heter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet i Sverige, gäller 1 och 2 §§.

Finansinspektionen ska underrätta behörig tillsynsmyndighet i det land där förvaltaren är etablerad om de åtgärder som enligt 1 § har vidtagits med stöd av denna paragraf.

65

Prop. 2012/13:155 Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

23 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten att upphöra med den.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upp- lysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets räkning.

Vite

24 § Ett föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas med vite.

15 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter eller handlingar som ska ingå i

1.en anmälan för registrering enligt 2 kap. 3 §,

2.en underrättelse enligt 2 kap. 4 §,

3.en ansökan om tillstånd enligt 3 kap. 2 §,

4.en ansökan om tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond enligt 3 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 7 §,

5.en ansökan om tillstånd till marknadsföring enligt 4 kap. 2–5 och 8 §§ samt 5 kap. 5–7 och 10–12 §§,

6.en anmälan om väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 §, 4 kap. 11 §, 5 kap. 9 § och 6 kap. 6 och 7 §§, samt

7.en verksamhetsplan enligt 3 kap. 5 §, 4 kap. 9 § samt 6 kap. 1 och 3 §§.

 

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 

meddela föreskrifter om

 

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav

 

som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

 

2. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

 

4 kap. 2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje

 

stycket,

 

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

 

7 kap. 1–4 §§,

 

4. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och

 

i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information

 

och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

 

5. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta

 

för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

 

6. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt

 

10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,

 

7. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och

66

12 kap. 8 §,

 

8. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt Prop. 2012/13:155

10 kap. 3 §,

9.vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

10.vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

11.innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

12.kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhante- ring som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräk- ning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

13.på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för över- föring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

14.hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

15.vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

16.vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

17.vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till Finans- inspektionen enligt 13 kap. 6 §,

18.avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

19.på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

16 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 14 § och 14 kap. 23 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, före-

läggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

2 § Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. 1 § första stycket inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i 6 kap. 2 § första stycket 2 till behörig myndighet i utlandet inom den tid som anges i paragrafen från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt fjärde stycket 2 samma paragraf, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta.

67

Prop. 2012/13:155 Sökanden får därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första eller andra stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut som avses i första stycket inom sex månader från det att en förklaring har lämnats, ska an- sökan anses ha avslagits. Om en underrättelse som avses i andra stycket inte har lämnats över inom två månader från det att en förklaring har lämnats, ska beslut enligt 6 kap. 2 § fjärde stycket 2 anses ha meddelats.

1.Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

2.En AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av denna lag driver verk- samhet som är tillståndspliktig enligt denna lag ska senast den 22 juli 2014 ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. AIF-förvaltaren får, om en ansökan om tillstånd har getts in till inspektionen senast nämnda dag, fortsätta att driva denna verksamhet till dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras, ska AIF-förvaltaren upphöra med verksam- heten.

3.En AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investe- ringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § ska senast den 22 juli 2014 anmäla sig för registrering eller ansöka om tillstånd som AIF-förvaltare hos Finans- inspektionen. AIF-förvaltaren får, om en anmälan om registrering eller en ansökan om tillstånd har getts in till inspektionen senast nämnda dag, fortsätta att driva denna verksamhet till dess att anmälan eller ansökan har prövats slutligt. Om registrering vägras, ska AIF-förvaltaren upphöra med verksamheten.

4.Om andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond omfattas av ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen eller en behörig myndighet i ett annat land inom EES, och inspektionen har fått ett intyg om detta, och offentliggjorts före den 22 juli 2013, ska 4 kap. 2 och 6– 11 §§ inte tillämpas vid marknadsföring av andelarna eller aktierna under prospektets giltighetstid.

5.Om andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond omfattas av ett prospekt som har utarbetats och offentliggjorts i enlighet med Europa- parlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till all-

mänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG före den 22 juli 201322, ska 6 kap. 1–6 §§ inte tillämpas vid marknadsföring av andelarna eller aktierna under prospektets giltig- hetstid.

22 EUT L 345, 31.12.2003, s. 64 (Celex 32003L0071), senast ändrat genom Europaparla- mentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direk- tiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogen- heterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten),

EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

68

6. En AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av denna lag förvaltar Prop. 2012/13:155 slutna alternativa investeringsfonder, får fortsätta att förvalta fonderna

utan tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag, om fonderna inte gör några ytterligare investeringar efter det datumet.

7.En AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av denna lag förvaltar slutna alternativa investeringsfonder där teckningstiden för investerarna löpte ut före den 22 juli 2011 och som har upprättats för en tidsperiod som löper ut senast tre år efter den 22 juli 2013, får fortsätta att förvalta fonderna utan tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag. AIF- förvaltaren ska dock tillämpa 10 kap. 4–7 §§ och, i förekommande fall, 11 kap.

8.För en svensk alternativ investeringsfond som inte är en specialfond eller en alternativ investeringsfond som inte är reglerad och förvaltas av en svensk AIF-förvaltare får Finansinspektionen, fram till den 22 juli 2017, tillåta att ett kreditinstitut med säte i ett land inom EES utses som förvaringsinstitut även om fonden är etablerad i ett annat land inom EES än det land där förvaringsinstitutet har sitt säte.

69

Prop. 2012/13:155 2.2 Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 5 och 19 §§, 14 kap. 5 och 21 §§ samt 16 kap. 10 a § föräldrabalken1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

13 kap.

 

5 §2

Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i

1.skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,

2.skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska skeppshypoteks- kassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

3. andelar i

en värdepappers-

3. andelar i

en värdepappers-

fond som avses i lagen (2004:46)

fond som avses i lagen (2004:46)

om investeringsfonder eller i ett

om värdepappersfonder eller i ett

utländskt

fondföretag

som är

utländskt

fondföretag

som är

underkastat

en

offentlig

reglering

underkastat

en

offentlig

reglering

som väsentligen stämmer överens

som väsentligen stämmer överens

med den som gäller för värde-

med den som gäller för värde-

pappersfonder här i landet.

pappersfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

19 §3

Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga förvalt- ningen, får överförmyndaren

1.besluta att 3–7 §§ ska tillämpas även i andra fall än som följer av

2 §,

2.begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

3.besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värde- pappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i Sverige,

1Balken omtryckt 1995:974.

2Senaste lydelse 2011:454.

3Senaste lydelse 2008:910.

70

4. genom

meddelande

till

en

4. genom

meddelande

till

en Prop. 2012/13:155

central värdepappersförvarare, den

central värdepappersförvarare, den

som för ett register enligt 4 kap.

som för ett register enligt 4 kap.

11 § lagen (2004:46) om investe-

11 § lagen (2004:46) om värde-

ringsfonder eller den som har

pappersfonder eller enligt 12 kap.

registrerats

som förvaltare

av

5 § lagen (2013:000) om förval-

finansiella instrument eller andelar

tare av alternativa investerings-

i investeringsfonder,

 

begränsa

fonder eller den som har registre-

föräldrars

möjlighet

att

förfoga

rats som förvaltare av finansiella

över

rättigheter

som

registreras

instrument eller andelar i värde-

enligt

lagen

(1998:1479)

om

pappersfonder eller i special-

kontoföring av finansiella instru-

fonder, begränsa föräldrars möjlig-

ment eller som avses i lagen om

het att förfoga över rättigheter som

investeringsfonder, och

 

 

registreras

enligt

lagen

 

 

 

 

 

 

 

(1998:1479) om kontoföring

av

 

 

 

 

 

 

 

finansiella

instrument eller

som

 

 

 

 

 

 

 

avses i lagen om värdepappers-

fonder eller i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

5. genom meddelande till den som ska betala pengar till den omyndige besluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Meddelas beslut enligt första stycket 3, ska föräldrarna träffa avtal med ett värdepappersinstitut på villkor som överförmyndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

14 kap.

5 §4

Den enskildes tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i

1.skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,

2.skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypoteks- kassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller

3. andelar i en värdepappersfond

3. andelar i en värdepappersfond

som avses i lagen (2004:46) om

som avses i lagen (2004:46) om

investeringsfonder eller

i

ett

värdepappersfonder eller i

ett

utländskt

fondföretag

som

är

utländskt

fondföretag

som

är

underkastat

en offentlig

reglering

underkastat

en offentlig

reglering

4 Senaste lydelse 2011:454.

71

Prop. 2012/13:155 som väsentligen stämmer överens

som väsentligen stämmer överens

med den som gäller för värdepap-

med den som gäller för värdepap-

persfonder här i landet.

persfonder här i landet.

Den enskildes tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

21 §5

Om det behövs för att trygga förvaltningen, får överförmyndaren

1.begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

2.besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värde- pappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller ett motsvarande utländskt institut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i Sverige,

3.genom meddelande till den som ska betala pengar till den enskilde besluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag, och

4. genom

meddelande

till

en

4. genom

meddelande till

en

central värdepappersförvarare, den

central värdepappersförvarare, den

som för ett register enligt 4 kap.

som för ett register enligt 4 kap.

11 § lagen (2004:46) om investe-

11 § lagen (2004:46) om värde-

ringsfonder eller den som har

pappersfonder eller enligt 12 kap.

registrerats

som förvaltare

av

5 § lagen (2013:000) om förval-

finansiella instrument eller andelar

tare av alternativa investerings-

i investeringsfonder,

begränsa

fonder eller den som har registre-

ställföreträdarens möjlighet att för-

rats som förvaltare av finansiella

foga över rättigheter som registre-

instrument eller andelar i värde-

ras enligt lagen (1998:1479) om

pappersfonder eller i special-

kontoföring av finansiella instru-

fonder, begränsa ställföreträdarens

ment eller som avses i lagen om

möjlighet att förfoga över rättig-

investeringsfonder.

 

 

heter som registreras enligt lagen

 

 

 

 

(1998:1479) om kontoföring

av

 

 

 

 

finansiella

instrument eller

som

 

 

 

 

avses i lagen om värdepappers-

fonder eller i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Meddelas beslut enligt första stycket 2, ska ställföreträdaren träffa avtal med ett värdepappersinstitut på villkor som överförmyndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

5 Senaste lydelse 2008:910.

72

 

 

 

16 kap.

 

 

 

Prop. 2012/13:155

 

 

 

10 a §6

 

 

 

 

En bank är skyldig att på begäran lämna överförmyndaren de uppgifter

som behövs för överförmyndarens tillsynsverksamhet.

 

 

 

Första

stycket

gäller

också

Första

stycket

gäller

också

kreditmarknadsföretag, värdepap-

kreditmarknadsföretag, värdepap-

persbolag,

centrala

värdepappers-

persbolag,

centrala

värdepappers-

förvarare,

kontoförande

institut,

förvarare,

kontoförande institut,

fondbolag, förvaringsinstitut, före-

fondbolag, AIF-förvaltare, förva-

tag som driver inlåningsverksam-

ringsinstitut, företag

som

driver

het enligt lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet

 

enligt

lagen

inlåningsverksamhet och utländska

(2004:299) om inlåningsverksam-

företag som driver

motsvarande

het och utländska företag som

verksamhet från en filial i Sverige.

driver motsvarande

verksamhet

 

 

 

 

från en filial i Sverige.

 

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

6 Senaste lydelse 2008:910.

73

Prop. 2012/13:155 2.3

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

 

(1970:624)

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 4 och 11 b–12 §§ kupongskattelagen (1970:624) ska ha följande lydelse.

1 §1

Kupongskatt ska betalas enligt denna lag till staten för utdelning av annat slag än som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229)

på aktie i svenskt aktiebolag.

Vad som i denna lag sägs om

Vad i denna lag sägs om aktie i

svenskt aktiebolag gäller även

aktie i svenskt aktiebolag gäller

aktie i europabolag med säte i

även aktie i europabolag med säte

Sverige och andel i svensk

i Sverige samt andel i svensk

investeringsfond.

värdepappersfond och svensk

 

specialfond.

I ärenden och mål om kupongskatt gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1.ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,

2.bevissäkring och betalningssäkring i 45 kap., 46 kap., 68 kap. 1 och 3 §§, 69 kap. och 71 kap. 1 §, samt

3.uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i 47 kap. och 68 kap. 1 och 3 §§.

2 §2

I denna lag förstås med

AIF-förvaltare: juridisk person

som

är

AIF-förvaltare enligt

1 kap.

3 §

lagen (2013:000) om

förvaltare av alternativa invest- eringsfonder,

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring

av finansiella instrument,

 

 

 

 

 

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

 

 

 

fondbolag:

aktiebolag

som

fondbolag:

aktiebolag

som

driver fondverksamhet enligt lagen

driver fondverksamhet enligt lagen

(2004:46) om investeringsfonder,

(2004:46)

om

värdepappers-

 

 

 

fonder,

 

 

 

förvaltningsbolag: ett utländskt

förvaltningsbolag:

ett utländskt

företag som förvaltar en investe-

företag som förvaltar en värde-

ringsfond i Sverige,

 

pappersfond i Sverige,

 

förvaringsinstitut: en bank eller

förvaringsinstitut:

ett

företag

ett annat kreditinstitut som enligt

som är förvaringsinstitut

enligt

1Senaste lydelse 2011:1246.

2Senaste lydelse 2011:935.

74

lagen

om

investeringsfonder

1 kap. 1 § första stycket 15 lagen Prop. 2012/13:155

förvarar

tillgångarna

 

i

en

om värdepappersfonder

 

eller

investeringsfond

och

som

sköter

9 kap. 4, 5

eller

7 § lagen

om

in- och utbetalningar avseende

förvaltare

av

alternativa

fonden,

 

 

 

 

 

 

 

investeringsfonder.

 

 

utdelningstillfälle: för

avstäm-

utdelningstillfälle: för

avstäm-

ningsbolag

den

i

4 kap.

39 §

ningsbolag

den

i 4 kap.

39 §

aktiebolagslagen

avsedda

dagen

aktiebolagslagen

avsedda

dagen

för avstämning och för andra

för avstämning och för andra

aktiebolag liksom i fråga om

aktiebolag liksom i fråga om

investeringsfond

den

dag

värdepappersfond

eller

special-

utdelningen

blir

tillgänglig

för

fond den dag då utdelningen blir

lyftning,

 

 

 

 

 

 

 

tillgänglig för lyftning,

 

 

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även

1. återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2.utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktie- bolagslagen,

3.utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag,

4.utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget,

5. utbetalning

av

fusions-

5. utbetalning

av

fusions-

vederlag till andelsägare enligt

vederlag till andelsägare enligt

8 kap. 14 § lagen om investerings-

8 kap. 14 §

lagen

om

värdepap-

fonder till den del vederlaget

persfonder

eller

12

kap.

16 §

utgörs av annat än andelar i den

lagen om förvaltare av alternativa

övertagande fonden, och

 

investeringsfonder

till

den

del

 

 

 

vederlaget

utgörs

av

annat

än

andelar i den övertagande fonden, och

6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap. 28 § aktiebolagslagen som avser

a)delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller

b)delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp.

4 §3

Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av

3 Senaste lydelse 2012:272.

75

Prop. 2012/13:155 näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, komman- ditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4 inkomstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotter- bolag hemmahörande i olika medlemsstater4.

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 13 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17–22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 § samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid utdelningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på

delägarens indirekta innehav.

 

 

 

 

Skattskyldighet

föreligger

inte

Skattskyldighet

föreligger inte

heller för fondföretag enligt 1 kap.

heller för fondföretag enligt 1 kap.

1 §

första

stycket 8 lagen

1 §

första

stycket 9 lagen

(2004:46)

om investeringsfonder

(2004:46) om värdepappersfonder

som hör hemma i en stat inom

eller utländska specialfonder som

Europeiska

ekonomiska

sam-

hör hemma i en stat inom Euro-

arbetsområdet eller i en stat med

peiska

ekonomiska samarbetsom-

vilken

Sverige

har ingått

ett

rådet

eller i en

stat med vilken

4 EUT L 345, 29.12.2011, s. 8 (Celex 32011L0096).

76

skatteavtal

som

innehåller

en

Sverige

har

ingått

ett

skatteavtal Prop. 2012/13:155

artikel om informationsutbyte eller

som innehåller en artikel om infor-

ett avtal om informationsutbyte i

mationsutbyte eller ett avtal om

skatteärenden.

 

 

informationsutbyte

i

 

skatte-

 

 

 

 

ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 b §5

 

 

 

 

 

 

Vid utdelning på andel i en

Vid utdelning på andel i en

investeringsfond som förvaltas av

värdepappersfond

som

förvaltas

ett fondbolag ska bolaget ansvara

av ett fondbolag eller en

för de uppgifter som den centrala

specialfond som förvaltas av en

värdepappersförvararen har enligt

svensk AIF-förvaltare ska bolaget

7 §, 8 § första och andra styckena,

eller förvaltaren ansvara för de

9–11, 20 och 22 §§.

 

uppgifter

som

den

centrala

 

 

 

 

värdepappersförvararen

har

enligt

 

 

 

 

7 §, 8 § första och andra styckena,

 

 

 

 

9–11, 20 och 22 §§.

 

 

 

 

Uppgift enligt 7 § första stycket

Uppgift enligt 7 § första stycket

ska lämnas av den som registre-

ska lämnas av den som registre-

ringen avser enligt lagen (2004:46)

ringen avser enligt lagen (2004:46)

om investeringsfonder. Uppgiften

om värdepappersfonder

eller

ska lämnas på det sätt som

lagen (2013:000) om förvaltare av

föreskrivs i 7 § andra stycket i

alternativa

investeringsfonder.

samband

med registreringen

av

Uppgiften ska lämnas på det sätt

andelsinnehavet samt i övrigt när

som föreskrivs i 7 § andra stycket i

fondbolaget eller förvaltaren begär

samband

med registreringen

av

det. Om utdelning på andel i en

andelsinnehavet samt i övrigt när

investeringsfond

inte har betalats

fondbolaget, AIF-förvaltaren eller

ut på grund av att andelsägaren

förvaltaren begär det. Om utdel-

inte registrerats, ska skatt inte

ning på andel i en värdepappers-

innehållas

före

utbetalning

av

fond eller i en specialfond inte har

utdelningen.

 

 

betalats ut på grund av att

 

 

 

 

andelsägaren inte registrerats,

ska

 

 

 

 

skatt inte innehållas före utbetal-

 

 

 

 

ning av utdelningen.

 

 

 

Det som sägs om fondbolaget i denna paragraf gäller även värde- pappersbolag och svenska kredit- institut som har tillstånd för fondverksamhet enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.

Av 1 kap. 1 § första stycket 14 lagen om investeringsfonder fram- går att ett förvaringsinstitut sköter in- och utbetalningar avseende en investeringsfond.

5 Senaste lydelse 2011:935. Ändringen innebär att tredje och fjärde styckena upphävs.

77

Prop. 2012/13:155

 

11 c 6§

 

 

 

 

 

 

 

Vid utdelning på andel i en

Vid utdelning på andel i en

investeringsfond som förvaltas av

värdepappersfond som

förvaltas

ett förvaltningsbolag ska för-

av ett förvaltningsbolag eller en

varingsinstitutet

ansvara för

de

specialfond som förvaltas av en

uppgifter som den centrala värde-

utländsk AIF-förvaltare ska för-

pappersförvararen har enligt

7 §,

varingsinstitutet

ansvara

för

de

8 § första och andra styckena, 9–

uppgifter

som

den

 

centrala

11, 20 och 22 §§.

 

värdepappersförvararen

har

enligt

 

 

 

7 §, 8 § första och andra styckena,

 

 

 

9–11, 20 och 22 §§.

 

 

 

 

Uppgift enligt 7 § första stycket

Uppgift enligt 7 § första stycket

ska lämnas av den som registre-

ska lämnas av den som registre-

ringen avser enligt lagen (2004:46)

ringen avser enligt lagen (2004:46)

om investeringsfonder. Uppgiften

om värdepappersfonder

eller

ska lämnas på det sätt som före-

lagen (2013:000) om förvaltare av

skrivs i 7 § andra stycket i sam-

alternativa

investeringsfonder.

band med registreringen av andels-

Uppgiften ska lämnas på det sätt

innehavet samt i övrigt när förva-

som föreskrivs i 7 § andra stycket i

ringsinstitutet begär det. Om utdel-

samband

med

registreringen

av

ning på andel i en investeringsfond

andelsinnehavet samt i övrigt när

inte har betalats ut på grund av att

förvaringsinstitutet begär det. Om

andelsägaren inte registrerats, ska

utdelning på andel i en värdepap-

skatt inte innehållas före utbetal-

persfond eller i en specialfond inte

ning av utdelningen.

 

har betalats ut på grund av att

 

 

 

andelsägaren

inte registrerats,

ska

 

 

 

skatt inte innehållas före utbetal-

 

 

 

ning av utdelningen.

eller

 

den

Förvaltningsbolaget ska omedel-

Förvaltningsbolaget

 

bart lämna

förvaringsinstitutet

utländska AIF-förvaltaren ska

upplysning om förhållande som är

omedelbart

lämna

förvarings-

av betydelse för frågan om inne-

institutet upplysning om för-

hållande av kupongskatt.

 

hållande som är av betydelse för

 

 

 

frågan

om

innehållande

 

av

 

 

 

kupongskatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §7

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren

vid förvaltarregistrering enligt

 

1.

5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),

2.

4 kap. 12 § lagen (2004:46)

2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46)

om investeringsfonder, eller

om värdepappersfonder eller

 

 

12 kap. 5 § lagen (2013:000) om

 

 

förvaltare av alternativa investe-

 

 

ringsfonder, eller

6Senaste lydelse 2011:935.

7Senaste lydelse 2011:69.

78

3. 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru- Prop. 2012/13:155 ment.

En central värdepappersförvarare eller den som annars ansvarar för innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § ska vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna paragraf.

1.Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013 och tillämpas på utdelning som lämnas efter den 21 juli 2013.

2.Äldre bestämmelser gäller för utdelning på andel i en specialfond som förvaltas av ett fondbolag, ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut som enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (2013:000) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder får fortsätta med sådan verksamhet efter den 21 juli 2013 till dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.

79

Prop. 2012/13:155 2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980)

 

om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument1

dels att rubriken närmast efter 6 kap. 1 a § ska utgå,

dels att 2 kap. 2 § och 4 kap. 16 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

 

2 §2

Bestämmelserna om prospekt i denna lag tillämpas inte, om de

överlåtbara värdepapperen utgörs av

 

1. andelar i en investeringsfond

1. andelar

eller i ett sådant fondföretag som

a) i en värdepappersfond eller i

avses i 1 kap.

7 eller 9 § lagen

ett sådant fondföretag som avses i

(2004:46) om

investeringsfonder,

1 kap. 7 § lagen (2004:46) om

eller

 

värdepappersfonder, eller

b) i en specialfond eller i en sådan alternativ investeringsfond som avses i 4 kap. 2 eller 3 § lagen (2013:000) om förvaltare av alter- nativa investeringsfonder, eller

2. penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år.

4 kap.

Ett moderföretag till ett fond- bolag behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en investeringsfond som förvaltas av bolaget enligt lagen (2004:46) om investerings- fonder, om bolaget utnyttjar röst- rätten för aktierna oberoende av moderföretaget.

16 §3

Ett moderföretag till ett fond- bolag eller till en svensk AIF- förvaltare behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en värdepap- persfond eller ett fondföretag som förvaltas av bolaget enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som förvaltas av AIF-förvaltaren enligt lagen (2013:000) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller en motsvarande utländsk EES-baserad fond som AIF- förvaltaren förvaltar, om bolaget eller AIF-förvaltaren utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

1Lagen omtryckt 1992:558.

2Senaste lydelse 2007:535.

3Senaste lydelse 2011:880.

80

Första stycket ska också tilläm-

Första stycket ska också tilläm- Prop. 2012/13:155

pas på moderföretag till ett sådant

pas på moderföretag till

 

 

 

förvaltningsbolag som avses

i

1. ett

sådant

förvaltningsbolag

1 kap. 6 § första stycket lagen om

som avses

i

1 kap.

6 §

första

investeringsfonder, i fråga om

stycket lagen om värdepappers-

aktier som bolaget förvaltar i

fonder, i fråga om aktier som

enlighet

med bestämmelserna

i

bolaget förvaltar i enlighet med

Europaparlamentets

och

rådets

bestämmelserna

i

Europa-

direktiv 2009/65/EG av den 13 juli

parlamentets

och

rådets direktiv

2009 om samordning av lagar och

2009/65/EG av den 13 juli 2009

andra

författningar

som

avser

om samordning av lagar och andra

företag för kollektiva investeringar

författningar som avser företag för

i överlåtbara värdepapper (fond-

kollektiva investeringar i överlåt-

företag)4. Detsamma gäller aktier

bara värdepapper (fondföretag)5,

som förvaltas av ett motsvarande

eller

 

 

 

 

 

 

 

förvaltningsbolag som inte har säte

2. en

sådan

EES-baserad AIF-

i en stat inom EES.

 

 

 

förvaltare som avses i 5 kap. 1

 

 

 

 

 

eller 2 § lagen om förvaltare av

 

 

 

 

 

alternativa

investeringsfonder,

i

 

 

 

 

 

fråga om aktier

som

ingår

i

en

 

 

 

 

 

specialfond

 

som

förvaltaren

 

 

 

 

 

förvaltar enligt den lagen eller en

 

 

 

 

 

motsvarande

 

utländsk

EES-

 

 

 

 

 

baserad fond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första stycket ska också tilläm-

pas på aktier som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en AIF- förvaltare som inte har säte i en stat inom EES som motsvarar ett sådant bolag eller en sådan förvaltare som avses i andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

4EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

5EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

81

Prop. 2012/13:155 2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160)

 

om utländska filialer m.m.

Härigenom föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser, nämligen

1.för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4–6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

2.för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3.för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansie- ringsrörelse,

4.för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5.för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden,

6.för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6–11 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6–7, 10 och 11 §§ lagen (2004:46) om värde- pappersfonder,

8.för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26–28 §§ lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

9.för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

10.för utländska försäkringsför- medlare 3 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, och

11.för företag som tillhanda- håller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betal- tjänster.

10.för utländska försäkringsför- medlare 3 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

11.för företag som tillhanda- håller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen (2010:751) om betal- tjänster, och

12.för utländska AIF-förvaltare 5 kap. lagen (2013:000) om för- valtare av alternativa investe- ringsfonder.

12 §2

Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor, om

1Senaste lydelse 2011:763.

2Senaste lydelse 2011:763.

82

verksamheten i Sverige uppfyller mer än ett av de villkor som anges i 2 § andra stycket revisionslagen (1999:1079).

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten

omfattas av

 

– lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-

pensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– lagen

(2004:46) om investe-

– lagen (2004:46) om värde-

ringsfonder,

pappersfonder,

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

– lagen (2010:751) om betal-

– lagen

(2010:751)

om

betal-

tjänster, eller

tjänster,

 

 

 

– lagen (2011:755) om elektro-

– lagen (2011:755) om elektro-

niska pengar.

niska pengar, eller

 

 

 

– lagen

(2013:000)

om

förval-

 

tare av alternativa investerings-

 

fonder.

 

 

 

I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver angiven verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och att denne inom tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovis- ningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

Prop. 2012/13:155

83

2. andelar i värdepappersfond och i specialfond och

Prop. 2012/13:155 2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931)

 

om individuellt pensionssparande

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1, 3 och 4 §§ samt 3 kap. 11 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

 

1 §1

Individuellt pensionssparande får ske i en eller flera av sparformerna 1. inlåning,

2. andelar i investeringsfond och

3. andra fondpapper.

Vid sparande i en investerings- fond skall pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i en sådan investeringsfond som avses i lagen (2004:46) om investerings- fonder. Pensionssparmedlen får även placeras i ett utländskt fondföretag som är underkastat lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för investeringsfonder här i landet.

3 §2

Vid sparande i en värdepap- persfond eller specialfond ska pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i en sådan värde- pappersfond som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller i en sådan specialfond som avses i lagen (2013:000) om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. Pensionssparmedlen får även placeras i ett utländskt fondföretag som är underkastat lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder eller special- fonder här i landet.

Vid sparande i andra fond- papper än andelar i en investe- ringsfond skall pensionssparmed- len för spararens räkning placeras i fondpapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

4 §3

Vid sparande i andra fond- papper än andelar i en värdepap- persfond eller i en specialfond ska pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i fondpapper som är upptagna till handel på en regle- rad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska eko- nomiska samarbetsområdet.

1Senaste lydelse 2004:60.

2Senaste lydelse 2004:60.

3Senaste lydelse 2007:539.

84

 

3 kap.

Prop. 2012/13:155

 

 

11 §4

 

Pensionssparinstitutet skall

år-

Pensionssparinstitutet ska

år-

ligen ge kontoinnehavaren

en

ligen ge kontoinnehavaren

en

skriftlig redovisning av förvalt-

skriftlig redovisning av förvalt-

ningen av tillgångarna på pen-

ningen av tillgångarna på pen-

sionssparkontot. I redovisningen

sionssparkontot. I redovisningen

skall anges

 

ska anges

 

1.tillgångarnas ingående och utgående värde,

2.tillgångarnas placering,

3.köp, försäljningar och andra omplaceringar som skett,

4.belopp som har betalats eller utbetalats,

5.räntor och utdelningar, och

6.skatter och avgifter som dragits från kontot.

Om tillgångarna under året varit

Om tillgångarna under året varit

placerade i andelar i en sådan

placerade i andelar i en sådan

investeringsfond som avses i lagen

värdepappersfond som avses i

(2004:46)

om investeringsfonder,

lagen (2004:46) om värdepappers-

skall det i redovisningen dessutom

fonder eller i en sådan specialfond

anges hur stort belopp av de totala

som avses i lagen (2013:000) om

kostnader

som belastat fonden

förvaltare av alternativa investe-

under det

närmast

föregående

ringsfonder, ska det i redovis-

kalenderåret som hänför sig till

ningen dessutom anges hur stort

andelsinnehavet. Det skall framgå

belopp av de totala kostnader som

hur stor del av beloppet som avser

belastat fonden under det närmast

förvaltningskostnader,

inklusive

föregående

kalenderåret

som

kostnader för förvaring av fondtill-

hänför sig till andelsinnehavet. Det

gångarna.

 

 

ska framgå hur stor del av

 

 

 

beloppet som

avser förvaltnings-

kostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

4 Senaste lydelse 2004:60.

85

Prop. 2012/13:155 2.7

Förslag till lag om ändring i

 

mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)

ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

3 kap.

 

 

9 §1

Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.

Med värdepappershandel förstås

1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och

2. förvaltning av investerings-

2. förvaltning av värdepappers-

fonder enligt lagen (2004:46) om

fonder enligt lagen (2004:46) om

investeringsfonder.

värdepappersfonder och special-

 

fonder enligt lagen (2013:000) om

 

förvaltare av alternativa investe-

 

ringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

1 Senaste lydelse 2004:61.

86

2.8

 

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158)

Prop. 2012/13:155

 

 

om investerarskydd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 1–4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20–23, 27–30 och

32 §§ lagen (1999:158) om investerarskydd ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna lag innehåller bestäm-

Denna lag innehåller bestäm-

melser om ersättning för förlust av

melser om ersättning för förlust av

investerares finansiella instrument

investerares finansiella instrument

och medel hos ett värdepappers-

och medel hos ett värdepappers-

institut, ett fondbolag eller ett för-

institut, ett fondbolag, ett förvalt-

valtningsbolag (investerarskydd).

ningsbolag eller en AIF-förvaltare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(investerarskydd).

 

 

 

 

 

Frågor om investerarskyddet handläggs av den myndighet som

regeringen bestämmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna lag betyder

 

 

2 §2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. värdepappersinstitut: detsamma

som

anges

i

1 kap.

5 § 27

lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. fondbolag:

ett sådant

bolag

2. fondbolag:

ett

sådant

bolag

som

anges

i

1 kap.

1 §

första

som

anges

i

1 kap.

1 §

första

stycket 7

lagen

(2004:46)

om

stycket 8

lagen

(2004:46)

om

investeringsfonder,

 

 

 

värdepappersfonder,

 

 

 

 

 

3. förvaltningsbolag:

ett

sådant

3. förvaltningsbolag:

ett

sådant

utländskt

företag

som anges i

utländskt

företag som anges

i

1 kap. 1 § första

stycket 12 lagen

1 kap. 1 § första

stycket 13 lagen

om investeringsfonder, som driver

om

värdepappersfonder,

 

som

verksamhet från filial i Sverige

driver verksamhet från filial i

med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

Sverige med stöd av 1 kap.

6 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samma lag,

 

 

 

 

 

 

 

 

4. investerare:

den

som

anlitat

4. investerare:

den som

anlitat

ett värdepappersinstitut, ett fond-

ett värdepappersinstitut, ett fond-

bolag eller

ett

förvaltningsbolag

bolag, ett förvaltningsbolag eller

för utförande av en investerings-

en svensk AIF-förvaltare för

tjänst eller den för vars räkning

utförande av en investeringstjänst

tjänsten utförs,

 

 

 

 

 

eller den för vars räkning tjänsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utförs,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. investeringstjänst:

en

sådan

5. investeringstjänst:

en

sådan

tjänst som avses i 2 kap. 1 § och

tjänst som avses i

 

 

 

 

 

2 §

första

 

stycket 1

lagen

om

a) 2 kap.

 

1 §

och

2 §

första

värdepappersmarknaden,

7 kap.

stycket 1 lagen om värdepappers-

1 §

andra

 

stycket 9

lagen

marknaden,

 

 

 

 

 

 

 

 

(2004:297)

 

om

bank-

 

och

b) 7 kap.

 

1 §

andra

stycket

9

1 Senaste lydelse 2007:1434.

2 Senaste lydelse 2008:278.

87

Investerarskyddet omfattar
1. finansiella instrument som tillhör en investerare och som ett svenskt värdepappersinstitut, en filial i Sverige till ett utländskt värdepappersinstitut, ett fondbolag eller en filial till ett förvaltnings- bolag förfogar över i samband med att en investeringstjänst ut- förs, och
2. medel som ett svenskt värde- pappersinstitut, en filial i Sverige till ett utländskt värdepappers- institut, ett fondbolag eller en filial till ett förvaltningsbolag har tagit emot med redovisningsskyldighet i samband med att en investerings- tjänst utförs.

Prop. 2012/13:155 finansieringsrörelse

samt

1 kap.

lagen (2004:297) om bank- och

4 §

såvitt

avser

diskretionär

finansieringsrörelse,

 

 

 

portföljförvaltning, 3 kap. 1 § och

c) 1 kap. 4 § såvitt avser diskre-

7 kap.

1 § första

stycket 1

och 2

tionär

portföljförvaltning,

3 kap.

lagen om investeringsfonder,

1 § och 7 kap. 1 § första stycket 1

 

 

 

 

 

 

och 2 lagen om värdepappers-

 

 

 

 

 

 

fonder samt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 3 kap. 2 §

första

stycket

och

 

 

 

 

 

 

andra stycket 1–3 och 9 kap. 10 §

 

 

 

 

 

 

första stycket 1 lagen (2013:000)

 

 

 

 

 

 

om

förvaltare

av

alternativa

6. finansiella

instrument:

det-

investeringsfonder,

 

 

 

6. finansiella

instrument:

det-

samma som

anges

i 1 kap. 4 §

samma som anges i

1 kap.

4 §

första stycket 1 lagen om värde-

första stycket 1 lagen om värde-

pappersmarknaden, och

 

pappersmarknaden,

 

 

 

7. garantimyndigheten:

den

7. garantimyndigheten:

 

den

myndighet som handlägger frågor

myndighet som handlägger frågor

om investerarskyddet.

 

om investerarskyddet, och

 

 

 

 

 

 

 

 

8. AIF-förvaltare:

ett

sådant

 

 

 

 

 

 

företag som har tillstånd som

 

 

 

 

 

 

avses

i 3 kap.

2 § första

stycket

 

 

 

 

 

 

lagen om förvaltare av alternativa

 

 

 

 

 

 

investeringsfonder.

 

 

 

3 §3

1. finansiella instrument som tillhör en investerare och som ett svenskt värdepappersinstitut, en filial i Sverige till ett utländskt värdepappersinstitut, ett fond- bolag, en filial till ett förvaltnings- bolag eller en AIF-förvaltare för- fogar över i samband med att en investeringstjänst utförs, och

2. medel som ett svenskt värde- pappersinstitut, en filial i Sverige till ett utländskt värdepappers- institut, ett fondbolag, en filial till ett förvaltningsbolag eller en AIF- förvaltare har tagit emot med redovisningsskyldighet i samband med att en investeringstjänst ut- förs.

Rätt till ersättning enligt denna lag föreligger inte om medlen kan ersättas enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

3 Senaste lydelse 2004:65.

88

Prop. 2012/13:155

 

 

4 §4

Ett svenskt

värdepappersinstitut

Ett svenskt värdepappersinstitut,

och ett fondbolag som har fått

ett fondbolag eller en AIF-

tillstånd att tillhandahålla investe-

förvaltare som har fått tillstånd att

ringstjänster

tillhör investerar-

tillhandahålla investeringstjänster

skyddet enligt denna lag.

tillhör investerarskyddet enligt

 

 

denna lag.

Investerarskyddet omfattar även tillgångar enligt 3 § hos ett svenskt värdepappersinstituts eller fondbolags filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Garantimyndigheten får på an-

Garantimyndigheten får på an-

sökan av ett svenskt värdepap-

sökan av ett svenskt värdepap-

persinstitut eller ett fondbolag be-

persinstitut eller ett fondbolag be-

sluta om att skyddet enligt denna

sluta om att skyddet enligt denna

lag skall omfatta även tillgångar

lag ska omfatta även tillgångar

enligt 3 § som finns hos en filial

enligt 3 § som finns hos en filial

till institutet eller fondbolaget i ett

till institutet eller fondbolaget i ett

land utanför EES.

land utanför EES.

En investerare har rätt till ersätt- ning från investerarskyddet om ett värdepappersinstitut, ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som tillhör skyddet försätts i konkurs och investeraren inte från institutet eller bolaget kan få ut finansiella instrument eller medel som avses i 3 §.

Om en filial till ett utländskt värdepappersinstitut eller en filial till ett förvaltningsbolag tillhör investerarskyddet, har investerare som anlitat filialen även rätt till ersättning om en behörig myndig- het i institutets eller bolagets hem- land förklarat att finansiella instru- ment och medel hos institutet eller bolaget inte är tillgängliga. Vad som sägs i denna lag om konkurs- beslut skall i sådana fall tillämpas på motsvarande sätt.

7 §5

En investerare har rätt till ersätt- ning från investerarskyddet om ett värdepappersinstitut, ett fond- bolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare som tillhör skyddet försätts i konkurs och investeraren inte från institutet, bolaget eller AIF-förvaltaren kan få ut finansiella instrument eller medel som avses i 3 §.

Om en filial till ett utländskt värdepappersinstitut eller en filial till ett förvaltningsbolag tillhör investerarskyddet, har investerare som anlitat filialen även rätt till ersättning om en behörig myndig- het i institutets eller bolagets hem- land förklarat att finansiella instru- ment och medel hos institutet eller bolaget inte är tillgängliga. Vad som sägs i denna lag om konkurs- beslut ska i sådana fall tillämpas på motsvarande sätt.

4Senaste lydelse 2007:1434.

5Senaste lydelse 2004:65.

89

Prop. 2012/13:155

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i värdepap- persinstitutets, fondbolagets eller förvaltningsbolagets konkurs, er- sättning genom institutets, fond- bolagets eller förvaltnings- bolagets ansvarsförsäkring och skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, för en för- lust som enligt denna lag är ersätt- ningsgill, får uppgå till samman- lagt högst 250 000 kronor för varje institut eller bolag.

9 §6

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i värdepap- persinstitutets, fondbolagets, för- valtningsbolagets eller AIF-förval- tarens konkurs, ersättning genom institutets, fondbolagets, förvalt- ningsbolagets eller AIF-förval- tarens ansvarsförsäkring och skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, för en för- lust som enligt denna lag är ersätt- ningsgill, får uppgå till samman- lagt högst 250 000 kronor för varje institut eller bolag.

Om en person har anlitat ett värdepappersinstitut, ett fond- bolag eller ett förvaltningsbolag helt eller delvis för någon annans räkning, skall denne ha rätten till ersättning. Rätten till ersättning skall i sådant fall prövas som om den personen själv har anlitat institutet eller bolaget.

10 §7

Om en person har anlitat ett värdepappersinstitut, ett fond- bolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare helt eller delvis för någon annans räkning, ska denne ha rätten till ersättning. Rätten till ersättning ska i sådant fall prövas som om den personen själv har anlitat institutet, bolaget eller AIF-förvaltaren.

 

12 §8

 

 

 

Andelsägare i en investerings-

Andelsägare i en värdepappers-

fond enligt lagen (2004:46) om

fond enligt lagen (2004:46) om

investeringsfonder har inte rätt till

värdepappersfonder

eller

en

ersättning för tillgångar som ingår

specialfond

enligt

lagen

i fonden.

(2013:000) om förvaltare av alter-

 

nativa investeringsfonder har

inte

 

rätt till ersättning för tillgångar

 

som ingår i fonden.

 

 

Investerarskyddet gäller inte heller för tillgångar som omfattas av lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

Ett värdepappersinstitut, ett fondbolag eller ett förvaltnings- bolag som tillhör investerar-

13 §9

Ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare som till-

6 Senaste lydelse 2004:65.

7 Senaste lydelse 2004:65.

8 Senaste lydelse 2004:65.

9 Senaste lydelse 2004:65.

90

Om förvaltaren i ett värdepap- persinstituts, ett fondbolags eller en AIF-förvaltares konkurs finner att en investerare kan ha rätt till ersättning från investerarskyddet, ska förvaltaren genast informera investeraren om detta. Förvaltaren ska också lämna de uppgifter till garantimyndigheten som myndig- heten behöver för att kunna ta ställning till en investerares ersätt- ningskrav.

skyddet kan inte få ersättning från detta.

hör investerarskyddet kan inte få Prop. 2012/13:155 ersättning från detta.

16 §10 Om förvaltaren i ett värdepap-

persinstituts eller ett fondbolags konkurs finner att en investerare kan ha rätt till ersättning från investerarskyddet, skall förvalta- ren genast informera investeraren om detta. Förvaltaren skall också lämna de uppgifter till garanti- myndigheten som myndigheten behöver för att kunna ta ställning till en investerares ersättningskrav.

 

 

20 §11

 

 

 

 

 

Ett

värdepappersinstitut,

ett

Ett

värdepappersinstitut,

ett

fondbolag och ett förvaltnings-

fondbolag,

ett

förvaltningsbolag

bolag ska informera sina kunder

och en AIF-förvaltare ska infor-

om

 

 

mera sina kunder om

 

 

1. det

skydd som gäller

hos

1. det skydd

som

gäller

hos

institutet eller bolaget för till-

institutet, bolaget eller AIF-förval-

gångar som avses i 3 §,

 

taren

för

tillgångar

som avses i

3§,

2.den ersättningsnivå som gäller för skyddet, och

3.formerna för utbetalning av ersättning från skyddet. Informationen ska hållas tillgänglig på svenska språket.

Om information som anges i första eller andra stycket inte lämnas ska

marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestäm- melserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

 

21 §12

 

I fråga om ersättningar som har

I fråga om ersättningar som har

betalats

ut från investerarskyddet

betalats ut från investerarskyddet

träder staten in i investerarens rätt

träder staten in i investerarens rätt

mot värdepappersinstitutet, fond-

mot värdepappersinstitutet,

fond-

bolaget

eller förvaltningsbolaget

bolaget, förvaltningsbolaget

eller

med företrädesrätt framför investe-

AIF-förvaltaren med företrädesrätt

raren intill det utgivna beloppet.

framför investeraren intill det ut-

 

 

givna beloppet.

 

När ett utländskt skyddssystem har betalat ut ersättning med anledning av att ett svenskt värdepappersinstitut eller ett fondbolag försatts i kon- kurs, träder det utländska skyddssystemet in i investerarens rätt mot

10Senaste lydelse 2007:1434.

11Senaste lydelse 2008:502.

12Senaste lydelse 2004:65.

91

Prop. 2012/13:155 värdepappersinstitutet eller fondbolaget med företrädesrätt framför investeraren intill det utgivna beloppet.

 

 

 

22 §13

 

 

 

Om en investerare har rätt till

Om en investerare har rätt till

ersättning enligt en ansvarsför-

ersättning enligt en ansvarsför-

säkring som har tecknats av ett

säkring som har tecknats av ett

värdepappersinstitut, ett fondbolag

värdepappersinstitut, ett

fond-

eller ett förvaltningsbolag och om

bolag, ett förvaltningsbolag eller

ersättning har betalats ut enligt

en AIF-förvaltare och om ersätt-

denna lag för de tillgångar som

ning har betalats ut enligt denna

försäkringsersättningen avser, trä-

lag för de tillgångar som försäk-

der staten in i investerarens rätt till

ringsersättningen

avser,

träder

ersättning

enligt

ansvarsförsäk-

staten in i investerarens rätt till

ringen med

företrädesrätt

framför

ersättning

enligt

ansvarsförsäk-

investeraren

intill

det

utgivna

ringen med

företrädesrätt

framför

beloppet.

 

 

 

investeraren

intill

det

utgivna

 

 

 

 

beloppet.

 

 

 

Om en investerare har rätt till skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och ersättning har betalats ut från investerarskyddet för de tillgångar som skadeståndet avser, träder staten in i investerarens rätt till ersättning enligt den lagen med företrädesrätt framför investeraren intill det utgivna beloppet.

 

 

 

 

 

23 §14

 

 

 

 

 

Garantimyndigheten

skall

un-

Garantimyndigheten ska

under-

derrätta Finansinspektionen,

om

rätta

Finansinspektionen,

om

ett

ett värdepappersinstitut

eller

ett

värdepappersinstitut, ett fondbolag

fondbolag som tillhör investerar-

eller en AIF-förvaltare som tillhör

skyddet inte fullgör sina skyldig-

investerarskyddet inte fullgör sina

heter enligt denna lag.

 

 

skyldigheter enligt denna lag.

 

 

 

 

 

 

27 §15

 

 

 

 

 

När garantimyndigheten har be-

När garantimyndigheten har be-

slutat

att

investerarskyddet

inte

slutat

att

investerarskyddet

inte

längre skall gälla för tillgångar hos

längre ska gälla för tillgångar hos

ett värdepappersinstitut, ett fond-

ett värdepappersinstitut, ett fond-

bolag

eller

ett

förvaltningsbolag,

bolag, ett förvaltningsbolag eller

skall

institutet

eller

bolaget

en AIF-förvaltare, ska institutet,

informera berörda investerare om

bolaget

eller

AIF-förvaltaren

beslutet.

 

 

 

 

informera berörda investerare om

 

 

 

 

 

 

beslutet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 §16

 

 

 

 

 

Ett beslut om att skyddet inte

Ett beslut om att skyddet inte

längre skall gälla hos ett värdepap-

längre ska gälla hos ett värdepap-

13Senaste lydelse 2004:65.

14Senaste lydelse 2007:1434.

15Senaste lydelse 2007:1434.

16Senaste lydelse 2006:539.

92

persinstitut, ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag inverkar inte på skyddet av de tillgångar som om- fattades av skyddet när beslutet meddelades. Motsvarande gäller när Finansinspektionen återkallat ett tillstånd att driva bankrörelse, finansieringsrörelse eller värde- pappersrörelse eller ett tillstånd för ett fondbolag att förvalta någon annans finansiella instrument.

persinstitut, ett fondbolag, ett Prop. 2012/13:155 förvaltningsbolag eller en AIF-

förvaltare inverkar inte på skyddet av de tillgångar som omfattades av skyddet när beslutet meddelades. Motsvarande gäller när Finans- inspektionen återkallat ett tillstånd att driva bankrörelse, finansie- ringsrörelse eller värdepappers- rörelse, ett tillstånd för ett fondbolag att förvalta någon annans finansiella instrument eller ett tillstånd för en AIF-förvaltare till diskretionär förvaltning av investeringsportföljer.

 

 

29 §17

 

 

 

 

 

De

värdepappersinstitut,

fond-

De

värdepappersinstitut,

fond-

bolag

och förvaltningsbolag

som

bolag, förvaltningsbolag och AIF-

tillhör investerarskyddet ska betala

förvaltare som tillhör investerar-

avgifter till garantimyndigheten.

skyddet ska betala avgifter till

 

 

 

garantimyndigheten.

 

 

Institutens och bolagens sam-

Institutens, bolagens och AIF-

manlagda avgifter ska motsvara

förvaltarnas sammanlagda avgifter

vad som är nödvändigt för en

ska motsvara vad som är nöd-

långsiktig finansiering av skyddet

vändigt för en långsiktig finan-

och för att täcka garantimyndig-

siering av skyddet och för att täcka

hetens

administrationskostnader.

garantimyndighetens

administra-

Vid beräkningen av avgiften ska

tionskostnader.

Vid

beräkningen

beaktas hur stor andel skyddade

av avgiften ska beaktas hur stor

tillgångar som finns hos institutet

andel

skyddade

tillgångar

som

eller bolaget jämfört med samtliga

finns hos institutet, bolaget eller

skyddade tillgångar. Avgift

som

AIF-förvaltaren jämfört med samt-

avser

myndighetens administra-

liga

skyddade

tillgångar. Avgift

tionskostnader får emellertid för-

som avser myndighetens admini-

delas lika mellan samtliga institut

strationskostnader

får emellertid

och bolag som tillhör investerar-

fördelas lika mellan samtliga insti-

skyddet.

 

tut, bolag och AIF-förvaltare som

 

 

 

tillhör investerarskyddet.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

 

30 §18

Om skyddet för ett värdepap-

Om skyddet för ett värdepap-

persinstitut, ett fondbolag eller ett

persinstitut, ett fondbolag, ett för-

förvaltningsbolag

börjar eller

valtningsbolag eller en AIF-förval-

upphör att gälla under ett löpande

tare börjar eller upphör att gälla

17Senaste lydelse 2007:1434.

18Senaste lydelse 2007:1434.

93

Ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag och en AIF-förvaltare som om- fattas av investerarskyddet ska lämna de uppgifter till garanti- myndigheten som myndigheten behöver för att fastställa insti- tutets, bolagets eller AIF-förval- tarens avgift och i övrigt för sin verksamhet enligt denna lag.

Prop. 2012/13:155 kalenderår får garantimyndigheten ta hänsyn till detta när avgiften för skyddet fastställs.

under ett löpande kalenderår får garantimyndigheten ta hänsyn till detta när avgiften för skyddet fastställs.

32 §19 Ett värdepappersinstitut, ett

fondbolag och ett förvaltnings- bolag som omfattas av investerar- skyddet skall lämna de uppgifter till garantimyndigheten som myn- digheten behöver för att fastställa institutets eller bolagets avgift och i övrigt för sin verksamhet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

19 Senaste lydelse 2007:1434.

94

2.9

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen Prop. 2012/13:155

 

(1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §, 3 kap. 19 §, 6 kap. 5, 10 a och 13 §§, 15 kap. 1 §, 17 kap. 15 §, 42 kap. 8, 43 och 44 §§, 44 kap. 6 §, 48 kap. 2, 7, 18 och 21 §§ samt rubrikerna närmast före 6 kap. 5 och 13 §§, 17 kap. 15 §, 42 kap. 43 §, 44 kap. 6 § och 48 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska ha följande lydelse.

2kap.

3 §

Bestämmelserna om juridiska personer ska inte tillämpas på

dödsbon,

svenska handelsbolag, eller

– juridiska personer

som förvaltar samfälligheter och

som avses i

6 kap. 6 § andra stycket.

 

 

 

Bestämmelserna om

juridiska

Bestämmelserna

om

juridiska

personer ska tillämpas

också på

personer ska tillämpas

också på

investeringsfonder.

 

värdepappersfonder

och

special-

 

 

fonder.

 

 

Särskilda bestämmelser om dödsbon efter dem som var begränsat skattskyldiga vid dödsfallet finns i 4 kap. 3 §.

Att bestämmelserna om svenska handelsbolag gäller också för europeiska ekonomiska intressegrupperingar framgår av 5 kap. 2 §.

I vilka fall utländska associationer anses som eller behandlas som juridiska personer framgår av 6 kap. 8 §.

3 kap.

19 §2

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst på sådana tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp. Skattskyldigheten gäller också belopp som motsvarar en kapitalvinst och som enligt 51 kap. 3 och 4 §§ ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skattskyldigheten enligt första stycket omfattar delägarrätter enligt 48 kap. 2 §, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägar- beskattade juridiska personer. Skattskyldigheten omfattar dock inte

1. andelar i investeringsfonder,

1. andelar i värdepappersfonder

eller

och specialfonder, eller

2. delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto, förutom

tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

 

Undantaget från skattskyldighet

Undantaget från skattskyldighet

i andra stycket 2 gäller inte kapi-

i andra stycket 2 gäller inte kapi-

talvinster på andra delägarrätter än

talvinster på andra delägarrätter än

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2011:1271.

95

Prop. 2012/13:155 andelar i

investeringsfonder som

andelar i värdepappersfonder eller

anses ha

avyttrats enligt 44 kap.

specialfonder som anses ha

8 a §.

 

avyttrats enligt 44 kap. 8 a §.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att

1.delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person bara omfattas om de förvärvats under tiden som den skattskyldige har varit obegränsat skattskyldig i Sverige, och

2.delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller andelar som avses i 1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga förvärvet.

Vad som sägs i fjärde stycket tillämpas inte i fråga om delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som har ersatt svenska delägarrätter och andelar i svenska handelsbolag.

6 kap.

Svenska investeringsfonder

Svenska investeringsfonder är inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

Svenska värdepappersfonder och specialfonder

5 §3

Svenska värdepappersfonder och specialfonder är inte skatt- skyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

10 a §

Utländska investeringsfonder är

Utländska värdepappersfonder

begränsat skattskyldiga.

och specialfonder är begränsat

 

skattskyldiga.

Utländska investeringsfonder4

Utländska värdepappersfonder

 

och specialfonder

Utländska investeringsfonder är inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

13 §5

Utländska värdepappersfonder och specialfonder är inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

15 kap.

1 §6

Ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av tillgångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverk- samheten ska tas upp som intäkt.

3Senaste lydelse 2011:1271.

4Senaste lydelse 2011:1271.

5Senaste lydelse 2011:1271.

6Senaste lydelse 2011:1271.

96

Utöver bestämmelserna

i

detta

Utöver bestämmelserna

i

detta

kapitel

finns

bestämmelser

om

kapitel

finns

bestämmelser

om

inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–

inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–

52, 55 och 60 kap. I 42 kap. 43

52, 55 och 60 kap. I 42 kap. 43

och 44 §§ finns även

bestäm-

och 44 §§ finns även

bestäm-

melser

om

schablonintäkt

vid

melser

om

schablonintäkt

vid

innehav av andelar i investerings-

innehav av andelar i en värdepap-

fond.

 

 

 

 

persfond eller en specialfond.

 

Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i

61 kap.

 

 

 

 

 

 

17 kap.

 

Fusion, delning eller annan om-

Fusion, delning eller annan om-

bildning av investeringsfonder7

bildning av värdepappersfonder

 

 

 

och specialfonder

 

 

 

 

15 §8

 

Fusion eller delning av investe-

Fusion eller delning av värde-

ringsfonder enligt 8 kap. 1, 24 och

pappersfonder enligt 8 kap. 1 och

25 §§ lagen (2004:46) om investe-

25 §§ lagen (2004:46) om värde-

ringsfonder ska inte leda till att

pappersfonder och av special-

delägarna ska ta upp en intäkt.

fonder enligt 12 kap. 16 och 17 §§

Detsamma gäller när en special-

lagen (2013:000) om förvaltare av

fond ombildas till en värdepap-

alternativa investeringsfonder ska

persfond. Ersättning i pengar ska

inte leda till att delägarna ska ta

dock tas upp som intäkt det

upp en intäkt. Detsamma gäller när

beskattningsår

fusionen

eller

en specialfond ombildas till en

delningen sker.

 

 

värdepappersfond.

Ersättning i

 

 

 

pengar ska dock tas upp som intäkt

 

 

 

det beskattningsår

fusionen eller

 

 

 

delningen sker.

 

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsvärde för de nya andelarna det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre andelarna. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade

fonders värde vid delningen.

 

 

 

 

 

Det som sägs om fusion i första

Det som sägs om fusion i första

och andra styckena gäller även vid

och andra styckena gäller även vid

en

gränsöverskridande

fusion

en

gränsöverskridande

fusion

enligt

8 kap.

17 § lagen om

enligt

8 kap. 17 § lagen om

investeringsfonder.

 

värdepappersfonder.

 

Första–tredje

styckena

gäller

Första–tredje

styckena

gäller

även sådana utländska investe-

även

utländska

värdepappers-

ringsfonder som har bildats i

fonder, när respektive fond hör

enlighet med Europaparlamentets

hemma i en stat inom Europeiska

och rådets direktiv 2009/65/EG av

ekonomiska samarbetsområdet om

7Senaste lydelse 2011:937.

8Senaste lydelse 2011:1271.

Prop. 2012/13:155

97

Prop. 2012/13:155 den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när respektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

42 kap.

8 §

Räntekompensation som förvärvaren av ett skuldebrev betalar till

överlåtaren för upplupen men inte förfallen ränta behandlas som ränta.

 

Första stycket

tillämpas också

Första

stycket tillämpas också

vid förvärv av marknadsnoterade

vid förvärv

av

marknadsnoterade

andelar i en investeringsfond som

andelar

i

en

värdepappersfond

bara innehåller svenska fordrings-

eller en specialfond som bara

rätter.

 

 

 

innehåller svenska fordringsrätter.

Schablonintäkt vid innehav av

Schablonintäkt vid innehav av

andelar i en investeringsfond9

 

andelar i en värdepappersfond

 

 

 

 

 

eller en specialfond

 

 

 

 

 

43 §10

 

 

 

 

 

Den som vid ingången av ett

Den som vid ingången av ett

kalenderår har ägt andelar i en

kalenderår har ägt andelar i en

investeringsfond ska ta upp en

värdepappersfond eller en special-

schablonintäkt.

Intäkten

ska

fond ska ta upp en schablonintäkt.

beräknas till 0,4 procent av

Intäkten

 

ska

beräknas

till

kapitalunderlaget enligt 44 §.

 

0,4 procent

av

kapitalunderlaget

 

 

 

 

enligt 44 §.

 

 

 

 

Första stycket gäller inte an-

Första stycket gäller inte an-

delar i en investeringsfond som vid

delar i en värdepappersfond eller

kalenderårets ingång

förvaras

en specialfond som vid kalender-

ett investeringssparkonto.

 

årets ingång förvaras på ett

 

 

 

 

investeringssparkonto.

 

 

 

 

 

44 §11

 

 

 

 

 

Kapitalunderlaget

utgörs

av

Kapitalunderlaget

utgörs

av

värdet vid ingången av kalender-

värdet vid ingången av kalender-

året på de andelar i en investe-

året på de andelar i en värde-

ringsfond som vid denna tidpunkt

pappersfond eller en

specialfond

ägs av den skattskyldige.

 

som vid denna tidpunkt ägs av den

9Senaste lydelse 2011:1271.

10Senaste lydelse 2011:1271.

11Senaste lydelse 2011:1271.

98

Vid beräkningen av kapital- underlaget ska andelar i en investeringsfond som utgör lager- tillgångar och som enligt 17 kap. 20 § tas upp till det verkliga värdet inte ingå.

skattskyldige.

Prop. 2012/13:155

Vid beräkningen av kapital-

underlaget ska andelar i en värde-

pappersfond

eller en specialfond

som utgör lagertillgångar och som enligt 17 kap. 20 § tas upp till det verkliga värdet inte ingå.

44 kap.

Upplösning av investeringsfond

Om en investeringsfond upp- löses, anses varje andelsägare ha avyttrat sin andel.

Upplösning av en värdepappers- fond eller en specialfond

6 §

Om en värdepappersfond eller en specialfond upplöses, anses varje andelsägare ha avyttrat sin andel.

48 kap.

2 §

Med delägarrätt avses

– aktie,

– rätt på grund av teckning av aktier,

– teckningsrätt,

– fondaktierätt,

 

– andel i en investeringsfond,

– andel i en värdepappersfond

 

och en specialfond,

andel i en ekonomisk förening, och

annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt. Bestämmelserna om delägarrätter ska tillämpas också på

vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor,

konvertibel i svenska kronor,

inlösenrätt och säljrätt som avser aktier,

termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller termin och option som avser aktieindex, och

annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.

Andel i privatbostadsföretag anses inte som delägarrätt.

7 §12

Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och sort som den avyttrade användas. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade förändringar

i innehavet.

 

Om en andel i en invest-

Om en andel i en värdepap-

eringsfond är förvaltarregistrerad

persfond är förvaltarregistrerad

enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46)

enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46)

12 Senaste lydelse 2011:1271.

 

99

Prop. 2012/13:155 om investeringsfonder,

ska vid

om värdepappersfonder eller en

tillämpning

av

genomsnitts-

andel i en specialfond är förval-

metoden enligt

första

stycket

tarregistrerad enligt 12 kap. 5 §

bortses från andra andelar i samma

lagen (2013:000) om förvaltare av

fond som är registrerade i annan

alternativa investeringsfonder, ska

förvaltares

eller

andelsinnehav-

vid tillämpning av genomsnitts-

arens eget namn.

 

 

metoden enligt första stycket bort-

 

 

 

 

ses från andra andelar i samma

 

 

 

 

fond som är registrerade i annan

förvaltares eller andelsinnehava- rens eget namn.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska närings- betingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter som uppfyller villkoren om innehavstid i 25 a kap. 6 eller 7 § om de avyttras eller hade avyttrats vid den tidpunkt som bedömningen avser, inte anses vara av samma slag och sort som andra näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter i det aktuella företaget.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska bortses från delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och sort som förvaras på ett investeringssparkonto. Detta gäller dock inte tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

I 18 c §, 48 a kap. 16 § och 49 kap. 29 § finns ytterligare undantag från bestämmelsen i första stycket som gäller partiella fissioner, andelsbyten med framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyten.

Fusion, delning eller annan ombildning av investerings- fonder13

Fusion, delning eller annan ombildning av värdepappers- fonder och specialfonder

 

 

 

18 §14

 

 

 

 

Fusion eller delning av inve-

Fusion eller delning av värde-

steringsfonder enligt 8 kap. 1, 24

pappersfonder enligt 8 kap. 1 och

och

25 §§ lagen

(2004:46)

om

25 §§

lagen

(2004:46)

om

investeringsfonder ska inte leda till

värdepappersfonder

eller

av

att kapitalvinster tas upp hos

specialfonder enligt

12 kap.

16

delägarna. Detsamma gäller när en

och 17 §§ lagen

(2013:000)

om

specialfond ombildas till en värde-

förvaltare av alternativa investe-

pappersfond. Ersättning i pengar

ringsfonder ska inte leda till att

ska dock tas upp som kapitalvinst

kapitalvinster tas upp hos del-

det

beskattningsår

fusionen

eller

ägarna. Detsamma gäller när en

delningen sker.

 

 

specialfond ombildas till en värde-

 

 

 

 

pappersfond. Ersättning i pengar

 

 

 

 

ska dock tas upp som kapitalvinst

 

 

 

 

det beskattningsår fusionen

eller

 

 

 

 

delningen sker.

 

 

 

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den

13Senaste lydelse 2011:937.

14Senaste lydelse 2011:937.

100

skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda

Prop. 2012/13:155

omkostnadsbeloppet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa

 

nybildade fonders värde vid delningen.

 

 

 

 

Det som sägs om fusion i första

Det som sägs om fusion i första

och andra styckena gäller även vid

och andra styckena gäller även vid

en

gränsöverskridande

fusion

en gränsöverskridande fusion

enligt

8 kap.

17 §

lagen

om

enligt

8 kap.

17 § lagen

om

investeringsfonder.

 

 

 

värdepappersfonder.

 

Första–tredje

styckena

gäller

Första–tredje

styckena

gäller

även sådana utländska invest-

även

utländska

värdepappers-

eringsfonder som har bildats i

fonder, när respektive fond hör

enlighet med Europaparlamentets

hemma i en stat inom Europeiska

och rådets direktiv 2009/65/EG av

ekonomiska samarbetsområdet om

den 13 juli 2009 om samordning

fusionen, den

gränsöverskridande

av lagar och andra författningar

fusionen eller delningen har skett i

som avser företag för kollektiva

enlighet med lagstiftningen i den

investeringar

i

överlåtbara

berörda staten eller de berörda

värdepapper (fondföretag)15, när

staterna.

 

 

 

respektive fond hör hemma i en

 

 

 

 

 

stat inom Europeiska ekonomiska

 

 

 

 

 

samarbetsområdet om

fusionen,

 

 

 

 

 

den gränsöverskridande

fusionen

 

 

 

 

 

eller delningen har skett i enlighet

 

 

 

 

 

med lagstiftningen i den berörda

 

 

 

 

 

staten eller de berörda staterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 §

 

 

 

 

Kapitalförluster på marknadsno-

Kapitalförluster på marknadsno-

terade andelar i investeringsfonder

terade andelar i värdepappers-

som innehåller bara svenska ford-

fonder

eller

specialfonder

som

ringsrätter ska dras av i sin helhet.

innehåller bara svenska fordrings-

 

 

 

 

 

 

rätter ska dras av i sin helhet.

 

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

15 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

101

Prop. 2012/13:155 2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:35)

 

om byte av redovisningsvaluta i finansiella

 

företag

Härigenom föreskrivs

att 2 § lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

I denna lag avses med

2 §1

 

1.försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkrings- bolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2.kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3.finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt

a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

 

 

 

 

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 §

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 §

första stycket 7 lagen (2004:46)

första stycket 8 lagen (2004:46)

om investeringsfonder,

om värdepappersfonder,

 

c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,

 

d) svensk

clearingorganisation

d) svensk

clearingorganisation

enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värde-

enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värde-

pappersmarknaden, och

pappersmarknaden,

 

e) central

värdepappersförvarare

e) central värdepappersförvarare

enligt 1 kap. 3 § lagen

enligt 1 kap. 3 § lagen

(1998:1479)

om kontoföring av

(1998:1479)

om

kontoföring

av

finansiella instrument,

finansiella instrument, och

 

 

 

f) AIF-förvaltare som har

till-

 

 

stånd enligt

3

kap. 1 § lagen

 

 

(2013:000) om förvaltare av alter-

 

 

nativa investeringsfonder,

 

4.finansiell företagsgrupp: grupp av företag som avses i 9 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar eller annan grupp av företag på vilka, enligt föreskrift meddelad med stöd av 13 kap. 1 § 33 samma lag, bestämmelserna om finansiell företagsgrupp ska tillämpas och

5.koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

1 Senaste lydelse 2011:765.

102

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:192)

Prop. 2012/13:155

 

om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

 

 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2, 7 och 8 §§ samt rubriken närmast

 

före 5 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-

 

fonder) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

Samarbetsavtal med

 

 

Samarbetsavtal med

 

 

 

Premiepensionsmyndigheten m.m.

Pensionsmyndigheten m.m.

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

Sjunde

AP-fonden

ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap. 19 § 2

 

socialförsäkringsbalken med Pensionsmyndigheten samt göra de

 

åtaganden som anges i samma paragraf.

 

 

 

Fondbestämmelserna

för

de

Fondbestämmelserna

för

de

 

fonder som förvaltas av Sjunde

fonder som förvaltas av Sjunde

 

AP-fonden får inte tillåta att medel

AP-fonden får inte tillåta att medel

 

delas ut till någon annan än

delas ut till någon annan än

 

Pensionsmyndigheten. Sjunde AP-

Pensionsmyndigheten. Sjunde AP-

 

fonden får inte heller genom

fonden får inte heller genom

 

fonderna utöva sådan fondverk-

fonderna utöva sådan fondverk-

 

samhet som avser förvaltning av

samhet som avser förvaltning av

 

specialfonder enligt 6 kap. lagen

specialfonder enligt 12 kap. lagen

 

(2004:46) om investeringsfonder.

(2013:000) om förvaltare av alter-

 

 

 

 

 

nativa investeringsfonder.

 

 

 

 

 

 

7 §2

 

 

 

Följande bestämmelser i lagen

Följande bestämmelser

i lagen

 

(2004:46)

om investeringsfonder

(2004:46) om värdepappersfonder

 

ska gälla för förvaltningen av

ska gälla för förvaltningen av

 

fonderna:

 

 

 

fonderna:

 

 

 

– 2 kap.

18 § om

förbud

för

– 2 kap. 18 § om förbud

för

 

vissa personer med insynsställning

vissa personer med insynsställning

 

att handla med en investerings-

att handla med en värdepappers-

 

fond,

 

 

 

fond,

 

 

 

– 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd,

 

 

 

– 4 kap. 2 § om företrädare för

– 4 kap. 2 § om företrädare för

 

andelsägarna i en investeringsfond

andelsägarna i en värdepappers-

 

m.m.,

 

 

 

fond m.m.,

 

 

 

4 kap. 8 och 9 §§ om upprättande och godkännande av fondbestäm- melser,

4 kap. 13 § första stycket om inlösen av fondandelar,

– 4 kap. 15–23 §§ om infor-

– 4 kap. 15–23 §§ om infor-

1Senaste lydelse 2010:1281.

2Senaste lydelse 2009:1460.

103

Prop. 2012/13:155 mation om en investeringsfond,

mation om en värdepappersfond,

5 kap. 1, 3–19 och 21–25 §§ om placering av medel i en värde- pappersfond m.m., samt

10 kap. 8 § om skyldighet för revisor att anmäla vissa förhållanden till Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska fonderna anses som värdepappersfonder och Pensionsmyndigheten som fondandelsägare. Det som föreskrivs om fondbolag ska avse Sjunde AP- fonden.

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som

regeringen

bestämmer

får,

som

regeringen

bestämmer får,

utom såvitt avser 2 kap. 18 § om

utom såvitt avser 2 kap. 18 § om

förbud för vissa personer med

förbud för vissa personer med

insynsställning att handla med en

insynsställning att handla med en

investeringsfond

och

2 kap.

21 §

värdepappersfond och 2 kap. 21 §

första

stycket

om

skadestånd,

första

stycket

om skadestånd,

meddela föreskrifter om avvikelser

meddela föreskrifter om avvikelser

från de bestämmelser som anges i

från de bestämmelser som anges i

första stycket och i ett enskilt fall

första stycket och i ett enskilt fall

besluta om undantag från dessa

besluta om undantag från dessa

bestämmelser.

 

 

 

bestämmelser.

 

 

 

 

 

8 §3

 

 

Sjunde AP-fonden ska stå under

Sjunde AP-fonden ska stå under

tillsyn av Finansinspektionen. För

tillsyn av Finansinspektionen. För

tillsynen gäller

bestämmelserna i

tillsynen gäller

bestämmelserna i

10 kap. 1 § första och andra

10 kap. 1 § första och andra

styckena, 2, 4, 7, 10 och 11 §§

styckena, 2, 4, 7, 10 och 11 §§

samt 14 kap. 1 § lagen (2004:46)

samt 14 kap. 1 § lagen (2004:46)

om investeringsfonder.

 

 

om värdepappersfonder.

Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges i första stycket ska det som sägs om fondbolag avse Sjunde AP-fonden.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

3 Senaste lydelse 2008:280.

104

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562)

Prop. 2012/13:155

 

om internationell rättslig hjälp i brottmål

 

 

 

Härigenom

föreskrivs

att

5 kap. 10

§

lagen

(2000:562)

om

 

internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om uppgiftsskyl-

Bestämmelser om uppgiftsskyl-

 

dighet finns i 9 kap. 12 § försäk-

dighet finns i 9 kap. 12 § försäk-

 

ringsrörelselagen

(2010:2043),

ringsrörelselagen

(2010:2043),

 

8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om

8 kap. 2 a § lagen (1998:1479) om

 

kontoföring av finansiella instru-

kontoföring av finansiella instru-

 

ment, 2 kap. 20 § lagen (2004:46)

ment, 2 kap. 20 § lagen (2004:46)

 

om investeringsfonder, 1 kap. 11 §

om värdepappersfonder, 1 kap.

 

lagen (2004:297) om bank- och

11 § lagen (2004:297) om bank-

 

finansieringsrörelse, 6 kap. 8 §

och finansieringsrörelse, 6 kap. 8 §

 

lagen

(2006:531)

om

särskild

lagen

(2006:531)

om

särskild

 

tillsyn över finansiella konglo-

tillsyn över finansiella konglo-

 

merat, 10 kap. 18 § lagen

merat, 10 kap. 18 § lagen

 

(2006:1371)

om

kapitaltäckning

(2006:1371)

om

kapitaltäckning

 

och stora exponeringar,

1

kap.

och

stora

exponeringar,

1

kap.

 

12 §

lagen

(2007:528)

om

12 §

lagen

 

(2007:528)

om

 

värdepappersmarknaden,

3

kap.

värdepappersmarknaden,

3

kap.

 

14 §

lagen

(2010:751)

om

14 §

lagen

 

(2010:751)

om

 

betaltjänster och 3 kap. 14 § lagen

betaltjänster, 3 kap. 14 § lagen

 

(2011:755)

om

elektroniska

(2011:755)

 

om

elektroniska

 

pengar.

 

 

 

 

 

pengar och 8 kap. 25 § lagen

 

 

 

 

 

 

 

(2013:000)

om

 

förvaltare

av

 

 

 

 

 

 

 

alternativa investeringsfonder.

 

 

I de

lagar

som anges

i första stycket finns

även

bestämmelser om

 

meddelandeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett sådant förbud.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

1 Senaste lydelse 2011:766.

105

Prop. 2012/13:155 2.13

 

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:862)

 

 

om finansiell rådgivning till konsumenter

 

 

Härigenom föreskrivs att

3 a §

lagen

(2003:862)

om

finansiell

rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 a §1

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som

tillhandahålls av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. fondbolag

enligt

7 kap.

1 §

1. fondbolag

enligt 7 kap.

1 §

första

stycket 3

lagen

(2004:46)

första

stycket 3

lagen

(2004:46)

om investeringsfonder,

 

 

 

om värdepappersfonder,

 

 

 

2. försäkringsförmedlare

enligt

2. försäkringsförmedlare

enligt

5 kap.

1 §

första

stycket

lagen

5 kap.

1 §

första

stycket

lagen

(2005:405)

om

försäkringsför-

(2005:405)

om

försäkringsför-

medling, eller

 

 

 

 

 

medling,

 

 

 

 

 

 

3. värdepappersinstitut

 

och

3. värdepappersinstitut

 

 

och

utländska

värdepappersföretag

utländska

värdepappersföretag

enligt lagen (2007:528) om värde-

enligt lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden.

 

 

 

 

pappersmarknaden, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AIF-förvaltare

enligt

3 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §

andra

stycket

4

lagen

 

 

 

 

 

 

 

 

(2013:000)

om

förvaltare

av

 

 

 

 

 

 

 

 

alternativa investeringsfonder.

 

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

1 Senaste lydelse 2007:560.

106

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46)

Prop. 2012/13:155

 

om investeringsfonder

 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om investerings- fonder

dels att 1 kap. 8 och 9 §§, 6 kap., 8 kap. 24 § samt 12 kap. 18 §1 ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 24 § ska utgå,

dels att rubriken till lagen, 1 kap. 1 och 5 §§, 2 kap. 1–3 och 17–19 §§, 3 kap. 1–4 §§, 4 kap. 1–5, 7, 8, 10–11, 13, 15–20 och 22 §§, 5 kap. 15 och 20 §§, 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 25 och 26 §§, 9 kap. 1, 2 och 4–6 §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1 § samt rubrikerna till 4, 8 och 9 kap., närmast före 4 kap. 1 och 2 §§, närmast efter 4 kap. 14 § och närmast före 8 kap. 25 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Lag om investeringsfonder

Lag om värdepappersfonder

1 kap.

 

 

I denna lag betyder

1 §2

 

 

1. alternativ

investeringsfond:

 

 

detsamma som i 1 kap. 2 § lagen

 

(2013:000)

om

förvaltare av

 

alternativa investeringsfonder,

1. behörig myndighet: utländsk

2. behörig

myndighet: utländsk

myndighet som har behörighet att

myndighet som har behörighet att

utöva tillsyn över fondföretag eller

utöva tillsyn över fondföretag eller

förvaltningsbolag,

förvaltningsbolag,

2. derivatinstrument: optioner,

3. derivatinstrument: optioner,

terminer och swappar samt andra

terminer och swappar samt andra

likartade finansiella instrument,

likartade finansiella instrument,

3. EES: Europeiska ekonomiska

4. EES: Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet,

samarbetsområdet,

4. egna medel: detsamma som i

5. egna medel: detsamma som i

artikel 2.1 l i Europaparlamentets

artikel 2.1 l i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2009/65/EG av

och rådets direktiv 2009/65/EG av

den 13 juli 2009 om samordning

den 13 juli 2009 om samordning

av lagar och andra författningar

av lagar och andra författningar

som avser företag för kollektiva