Socialutskottets betänkande

2012/13:SoU26

Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

I propositionen gör regeringen bedömningen att en ny myndighet – Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur – bör bildas. Den nya myndigheten bör ha samma uppgifter som Apotekens Service Aktiebolag har i dag. Det innebär att Apotekens Service Aktiebolag ska avvecklas. Den nya myndigheten ska verka för sådana funktioner och system som främjar en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsdistribution på en omreglerad apoteksmarknad. I propositionen föreslås de lagändringar som är nödvändiga för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2014. Lagändringarna föreslås träda i kraft samma dag. Utskottet ställer sig bakom de föreslagna lagändringarna.

Regeringen föreslår även att riksdagen godkänner dels att staten förvärvar verksamheten (tillgångar och skulder) i Apotekens Service Aktiebolag, dels riktlinjerna för statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag. Utskottet ställer sig bakom förslagen.

Slutligen tillstyrker utskottet att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag enligt riktlinjer som regeringen förordar samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efter förvärvet av verksamheten avveckla bolaget.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,

2. lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer,

3. lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

4. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),

5. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

6. lag om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

7. lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),

8. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

9. lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,

10. lag om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,

b) godkänner

1. att staten förvärvar verksamheten (tillgångar och skulder) i Apotekens Service Aktiebolag,

2. riktlinjerna för statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag,

c) bemyndigar regeringen att genomföra statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag i enlighet med de riktlinjer som regeringen förordar samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efter förvärvet av verksamheten avveckla bolaget.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:128 punkterna 1–13.

Stockholm den 30 maj 2013

På socialutskottets vägnar

Anders W Jonsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders W Jonsson (C), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Helena Bouveng (M), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Meeri Wasberg (S), Christina Zedell (S), Barbro Westerholm (FP) och Ola Johansson (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2. En del av lagförslagen har granskats av Lagrådet. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

Regeringen beslutade i januari 2011 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över de statliga delarna av vård- och omsorgssystemet (dir. 2011:4). Utredningen, som antog namnet Statens vård- och omsorgsutredning, lämnade sitt slutbetänkande Gör det enklare! (SOU 2012:33) i maj 2012. Utredaren pekade i betänkandet ut fyra huvudområden där staten har en särskilt viktig roll inom hälso- och sjukvården: kunskapsstöd, reglering och tillsyn, långsiktig och strategisk styrning samt infrastruktur för it och kommunikationslösningar. Utifrån dessa huvuduppgifter föreslog utredaren att tio av de nuvarande myndigheterna, en ideell förening och ett statligt bolag ersätts av fyra nya myndigheter som inrättas för de utpekade huvuduppgifterna.

I juni 2012 publicerade Socialdepartementet promemorian Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21). Syftet med promemorian var att analysera förutsättningarna för att ombilda Apotekens Service Aktiebolag till en myndighet. Förslaget i promemorian skiljer sig från det förslag som Statens vård- och omsorgsutredning lämnade på så sätt att promemorian tar sin utgångspunkt i en ombildning av Apotekens Service Aktiebolag. Verksamheten för den nya myndigheten blir därför mer avgränsad jämfört med utredningens förslag. Både betänkandet och promemorian har remissbehandlats.

Regeringen beslutade den 7 februari 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur (dir. 2013:15).

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen gör regeringen bedömningen att en ny myndighet – Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur – bör bildas. Staten bör i myndighetsform fortsätta att utföra de uppgifter som utgjort verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag. Det innebär att Apotekens Service Aktiebolag ska avvecklas. Den nya myndigheten ska verka för sådana funktioner och system som främjar en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsdistribution på en omreglerad apoteksmarknad. Myndigheten ska ansvara för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser som ska vara tillgängliga för alla apotek på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor. Myndigheten ska även ansvara för att sammanställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik som i dag ligger på Apotekens Service Aktiebolag. Myndigheten bör i framtiden kunna få ansvar för uppgifter utöver de som i dag utförs av Apotekens Service Aktiebolag. För ställningstagande till framtida uppgifter krävs dock ytterligare analyser.

I propositionen föreslås de lagändringar som är nödvändiga för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2014.

Lagändringarna föreslås träda i kraft samma dag.

Utskottets överväganden

Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar de lagändringar som regeringen föreslagit. Vidare godkänner riksdagen dels att staten förvärvar verksamheten (tillgångar och skulder) i Apotekens Service Aktiebolag, dels riktlinjerna för statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag. Slutligen bemyndigar riksdagen regeringen att genomföra statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag enligt de riktlinjer som regeringen förordar samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efter förvärvet av verksamheten avveckla bolaget.

Propositionen

Apotekens Service Aktiebolag

Apotekens Service Aktiebolag är ett statligt helägt bolag som ansvarar för den infrastruktur som används av samtliga aktörer på den omreglerade apoteksmarknaden. Bolaget inledde sin verksamhet den 1 juli 2009 och har sitt säte i Stockholm. Apotekens Service Aktiebolags verksamhet regleras i huvudsak genom lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning samt genom bolagets ägardirektiv och bolagsordning. Ägardirektivet anger att Apotekens Service Aktiebolag genom sin verksamhet ska skapa förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på apoteksmarknaden genom att ge öppenvårdsapoteken tillgång till databaser, register och annan samhällsnyttig infrastruktur på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor. Bolagets verksamhet syftar vidare till att främja en patientsäker och kostnadseffektiv distribution av läkemedel.

En ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur

Regeringen bedömer att en ny myndighet – Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur – bör bildas. Enligt regeringen bör staten i myndighetsform fortsätta att utföra de uppgifter som utgjort verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag. Det innebär att Apotekens Service Aktiebolag ska avvecklas. Den nya myndigheten bör inleda sin verksamhet den 1 januari 2014.

Den verksamhet som Apotekens Service Aktiebolag hittills haft och den service som bolaget tillhandahållit gentemot apoteksaktörerna bör även fortsättningsvis finnas kvar i den nya myndigheten. Detta innebär att myndigheten bör verka för sådana funktioner och system som främjar en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsdistribution på en omreglerad apoteksmarknad. Myndigheten bör ansvara för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser som ska vara tillgängliga för alla apotek på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor. Myndigheten bör även ansvara för att sammanställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik, ett ansvar som i dag ligger på Apotekens Service Aktiebolag.

Regeringen anför att vården och omsorgen bedöms ha stora framtida behov av en samordning av nationella it-infrastrukturtjänster, och många initiativ pågår parallellt som syftar till att vidareutveckla och förbättra infrastruktur och it. För att det på sikt ska vara möjligt att utveckla fler gemensamma och interoperabla it- och infrastrukturlösningar inom vården och omsorgen krävs det enligt regeringen mer av samlade lösningar, som på sikt skulle kunna utföras av den nya myndigheten. I dag finns det ingen aktör som har rollen att vara en nationell samlande aktör. Regeringens bedömning är därför att det finns många fördelar med att låta den verksamhet som bedrivs i Apotekens Service Aktiebolag utgöra en grund för en ny myndighet med ansvar för infrastrukturfrågor. För ställningstagande till framtida uppgifter krävs dock ytterligare analyser.

Överföring av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag till staten samt avveckling av bolaget

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att staten förvärvar verksamheten (tillgångar och skulder) i Apotekens Service Aktiebolag. Vidare föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag enligt de riktlinjer som regeringen förordar samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efter förvärvet av verksamheten avveckla bolaget.

Med anledning av propositionen Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder (prop. 2007/08:87, bet. 2007/08:SoU17, rskr. 2007/08:182) bemyndigade riksdagen regeringen att inrätta ett statligt helägt servicebolag (som senare kom att bli Apotekens Service Aktiebolag) med ansvar för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser. Överföringen av verksamheten i bolaget innebär att dess roll som servicebolag enligt riksdagens tidigare beslut upphör, varför riksdagens godkännande krävs för åtgärden. Avvecklingen av bolaget förutsätter ett bemyndigande från riksdagen (jfr 8 kap. 4 § andra stycket budgetlagen [2011:203]).

Riktlinjer för statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner följande riktlinjer: tillgångar och skulder i Apotekens Service Aktiebolag ska förvärvas av staten på affärsmässiga villkor.

Av 8 kap. 7 § budgetlagen (2011:203) framgår att statens förvärv genom köp av egendom ska genomföras affärsmässigt, om inte särskilda skäl talar mot det. Att ett förvärv ska genomföras affärsmässigt har motsvarande innebörd som i fråga om försäljning. Priset ska vara så fördelaktigt som möjligt för staten, förvärv ska inte göras till överpris och ovidkommande hänsyn ska inte tas vid förvärvet (se prop. 2010/11:140 s. 153). Regeringen anser att det inte finns några särskilda skäl som motiverar en avvikelse från principen om affärsmässighet vid statens förvärv av tillgångarna i Apotekens Service Aktiebolag.

Regeringen har gett den särskilda utredaren (dir. 2013:15) som ska inrätta den nya myndigheten i uppdrag att uppdatera den befintliga finansiella värderingen av verksamheten vid Apotekens Service Aktiebolag. Regeringen kommer att – inom ramen för riksdagens bemyndigande – välja det sätt att genomföra verksamhetsförvärvet som regeringen bedömer som det mest lämpliga.

Myndighetens finansiering

Regeringen föreslår att myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska få ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra receptregistret enligt lagen om receptregister och läkemedelsförteckningen enligt lagen om läkemedelsförteckning. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få meddela ytterligare föreskrifter om avgifterna.

Regeringen bör meddela vissa föreskrifter om grunderna för beräkningen av avgifterna. Regeringen bör därefter bemyndiga den nya myndigheten att meddela ytterligare föreskrifter om avgifternas storlek.

Vidare bör regeringen bemyndiga myndigheten att ta ut avgifter för tillhandahållande av läkemedelsstatistik, bestämma storleken på avgifterna och disponera avgiftsinkomsterna.

Slutligen bör den nya myndigheten kunna bidra till att bygga upp, förstärka och reformera andra länders förvaltningar på hälso- och sjukvårdsområdet. Regeringen bör därför införa ett bemyndigande i den nya myndighetens instruktion som anger att myndigheten får ta till vara möjligheten att bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i instruktionen eller i någon annan angiven förordning.

Avgifter för intyg och kontroller

Regeringen föreslår att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska få ta ut en avgift för att utfärda ett intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsumenter (öppenvårdsapotek) har förutsättningar att uppfylla de krav för tillståndet som föreskrivs i lagen om handel med läkemedel och som avser uppgiftslämnande och elektronisk direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten. Myndigheten ska vidare få ta ut avgifter för kontroller som myndigheten utför av öppenvårdsapoteks elektroniska system för direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten. Regeringen ska få meddela ytterligare föreskrifter om avgifterna.

Myndighetens kontroller av receptexpeditionssystem m.m.

Regeringen föreslår att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska informera Läkemedelsverket om vad som framkommit vid en kontroll av en apoteksaktörs elektroniska system för direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten enligt lagen om handel med läkemedel. Vidare ska myndigheten informera Läkemedelsverket om en apoteksaktör inte lämnar sådana uppgifter till myndigheten som krävs för apotekstillstånd enligt samma lag.

Nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Regeringen föreslår att bestämmelsen om tystnadsplikt i lagen om receptregister ersätts med två bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, om sekretess hos den nyinrättade myndigheten.

Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur kommer att hantera register och databaser med känsliga uppgifter om enskilda. Regeringen föreslår att sekretess ska gälla hos Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Känsliga uppgifter om enskilda kan förekomma i olika typer av verksamhet hos myndigheten. Sekretessen enligt bestämmelsen bör gälla generellt hos myndigheten och således inte vara begränsad till en viss form av verksamhet.

Vidare föreslår regeringen att sekretess till skydd för uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inte ska hindra att uppgifter i läkemedelsförteckningen lämnas till en förskrivare av läkemedel eller till en legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel enligt vad som föreskrivs i lagen om läkemedelsförteckning. Regeringen anför att det i OSL bör anges i en bestämmelse att sekretessen enligt de nya bestämmelserna inte hindrar att uppgifter i receptregistret lämnas till öppenvårdsapotek, hälso- och sjukvårdspersonal eller förskrivare enligt vad som föreskrivs i lagen om receptregister.

De uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som kommer att finnas hos den nya myndigheten har bedömts vara så integritetskänsliga att den föreslagna sekretessbestämmelsen har försetts med ett omvänt skaderekvisit. Det har inte föreslagits att den nya myndigheten ska bedriva någon särskild form av myndighetsutövning gentemot enskilda personer, vilket hade kunnat tala för att meddelarfrihet skulle gälla. Den tystnadsplikt som följer av bestämmelsen om sekretess till skydd för uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden ska således enligt regeringens förslag ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Regeringen bedömer att bestämmelsen om statistiksekretess i offentlighets- och sekretesslagen kommer att gälla i den verksamhet hos myndigheten som avser framställning av nationell läkemedelsstatistik.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att en ny myndighet – Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur – bör bildas. Den nya myndigheten bör ha samma uppgifter som Apotekens Service Aktiebolag har i dag, vilket innebär att Apotekens Service Aktiebolag ska avvecklas. Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2014 och ska bl.a. verka för sådana funktioner och system som främjar en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsdistribution på en omreglerad apoteksmarknad samt ansvara för samhällsnyttig infrastruktur och informationsdatabaser som ska vara tillgängliga för alla apotek på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor. Utskottet ställer sig bakom de föreslagna lagändringarna.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen godkänner dels att staten förvärvar verksamheten (tillgångar och skulder) i Apotekens Service Aktiebolag, dels riktlinjerna för statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag.

Slutligen tillstyrker utskottet att riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag enligt de riktlinjer som regeringen förordar samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efter förvärvet av verksamheten avveckla bolaget.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355).

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367).

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

11.

Riksdagen godkänner att staten förvärvar verksamheten (tillgångar och skulder) i Apotekens Service Aktiebolag.

12.

Riksdagen godkänner riktlinjerna för statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag.

13.

Riksdagen bemyndigar regeringen att genomföra statens förvärv av verksamheten i Apotekens Service Aktiebolag i enlighet med de riktlinjer som regeringen förordar samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att efter förvärvet av verksamheten avveckla bolaget.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag