Socialutskottets betänkande

2012/13:SoU24

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet och tre motioner som väckts med anledning av propositionen. I promemorian behandlas också fem motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagar om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ändringarna i könstillhörighetslagen innebär att kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet tas bort. Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen utgör följdändringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

I betänkandet finns tre reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Avslag på propositionen

 

Riksdagen avslår motionerna

2012/13:So13 av Per Ramhorn (SD) och

2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (båda KD).

Reservation 1 (SD)

2.

Upphävande av kravet på sterilisering

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1) lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,

2) lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:107 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2012/13:So15 av Helena Leander m.fl. (MP),

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 52,

2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1 och 3 samt

2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 21.

Reservation 2 (MP, V)

3.

Ansvar för behandling och vård vid könsidentitetsstörningar

 

Riksdagen avslår motion

2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (båda S) yrkande 1.

Reservation 3 (S, V)

Stockholm den 14 maj 2013

På socialutskottets vägnar

Anders W Jonsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Helena Bouveng (M), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Meeri Wasberg (S), Barbro Westerholm (FP) och Åsa Torstensson (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2012/12:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet föreslår regeringen att riksdagen antar förslag till lagar om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Med anledning av propositionen har tre motioner väckts. I promemorian behandlas också fem motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012.

Förslagen i motionerna återges i bilaga 1.

Utskottet har i ärendet tagit emot en skrivelse från Föreningen Benjamin.

Bakgrund

Utskottet behandlade under våren 2012 propositionen Ändrad könstillhörighet (prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23), som i huvudsak innehöll förslag till ändringar i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Riksdagen biföll utskottets förslag (rskr. 2011/12:259).

De ändringar i könstillhörighetslagen som då beslutades innebär bl.a. att den som ansöker om fastställelse av ändrad könstillhörighet inte längre måste vara svensk medborgare och ogift. I samma ärende behandlade utskottet ett antal motioner om att kravet på att en sökande ska vara steriliserad skulle tas bort. I denna del uttalade utskottet bl.a. att det inte fanns tillräckliga skäl för att även fortsättningsvis motivera ett krav på sterilisering och att detta krav därför borde avskaffas. Utskottet avstyrkte motionerna och framhöll att det var mycket angeläget att kravet på sterilisering skulle tas bort så snart som möjligt och att den tidsplan som presenterats av regeringen följdes (bet. s. 17).

Gällande rätt

En relativt utförlig redogörelse för bestämmelserna om ändring av könstillhörighet, fastställelse av moderskap, faderskap och föräldraskap, registrering av moderskap, faderskap och föräldraskap samt rättigheter och skyldigheter till följd av föräldraskap finns i avsnitt 5 i propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet tas bort i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Regeringen föreslår också följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Utskottets överväganden

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lagar om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Riksdagen avslår motioner om avslag på propositionen, åldersgräns för fastställelse av könstillhörighet samt ansvar för behandling och vård vid könsidentitetsstörningar.

Jämför reservationerna 1 (SD), 2 (MP, V) och 3 (S, V).

Propositionen

Regeringen föreslår att steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändring av könstillhörighet tas bort.

Ändringen innebär dels att det inte längre krävs att den som vill få sin könstillhörighet ändrad är steriliserad, dels att det inte längre är något som hindrar att en transsexuell person sparar könsceller inför ändringen av könstillhörigheten.

Som grund för förslagen hänvisar regeringen inledningsvis till en rapport som kommissionären för de mänskliga rättigheterna publicerade i juli 2009 och i vilken det konstateras att artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna tillerkänner alla rätt till respekt för sitt privatliv och sitt familjeliv. I fråga om steriliseringskravet anges i kommissionärens rapport att respekten för den enskildes fysiska integritet tydligt kränks av kravet på att en transsexuell person genomgår sterilisering eller någon form av könskorrigerande kirurgi innan ändring av könstillhörigheten beviljas.

Regeringen hänvisar vidare till en dom från Kammarrätten i Stockholm om fastställelse av ändrad könstillhörighet. Kammarrätten fann att bestämmelsen om steriliseringskravet i 1 § könstillhörighetslagen inte skulle tillämpas i målet (dom av den 19 december 2012, mål nr 1968-12).

Mot bakgrund av den utveckling som skett inom såväl FN som Europarådet gjorde regeringen i propositionen Ändrad könstillhörighet (prop. 2011/12:142) bedömningen att det inte finns tillräckliga skäl för att motivera ett fortsatt krav på sterilisering. Regeringen har således redan gjort bedömningen att det nuvarande kravet på att sökanden ska ha undergått sterilisering eller av annan orsak sakna fortplantningsförmåga ska avskaffas. Härutöver konstaterar regeringen att ett avskaffande av kravet på sterilisering också har ett mycket starkt stöd bland remissinstanserna.

Mot denna bakgrund föreslås att kravet på att den som ansöker om ändrad könstillhörighet ska vara steriliserad eller av någon annan orsak sakna fortplantningsförmåga tas bort.

När det gäller frågan om åldersgränsen för ändring av könstillhörigheten har regeringen tidigare (prop. 2011/12:142) redovisat sin bedömning att flera frågor som aktualiseras vid en ändring av åldersgränsen behöver analyseras ytterligare innan det går att ta ställning till om åldersgränsen kan ändras. Frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Regeringen förutsätter att vissa bestämmelser, med undantag för vissa sekretessbrytande bestämmelser (se nästa stycke), kommer att kunna tillämpas analogt på det sättet att den som har ändrat könstillhörighet också omfattas av bl.a. de rättigheter, förmåner och skyldigheter som följer med att vara mor, far eller förälder till ett barn, eller med att vara gravid eller att ha fött ett barn.

Regeringen instämmer i den bedömning som har gjorts av ett stort antal remissinstanser när det gäller vikten av att följa upp rättstillämpningen av framför allt den föräldraskapsrättsliga regleringen i de nya situationer som kan uppkomma vid ett slopat krav på sterilisering. Det är viktigt att tillämpningen sker på ett rättssäkert sätt och på ett sätt som tillvaratar såväl föräldrarnas som barnets rättigheter. Regeringen avser därför att under innevarande år ge en utredning i uppdrag att noga uppmärksamma vilka eventuella svårigheter det avskaffade steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga för personer som ändrat könstillhörighet har medfört vid tillämpningen av den föräldraskapsrättsliga regleringen – det vill säga att göra en tidig utvärdering av hur reformen fungerat i föräldraskapsrättsligt avseende. Om utredningen, mot bakgrund av denna översyn eller av andra skäl, finner att det finns anledning att ändra den föräldraskapsrättsliga regleringen, bör utredningen även överväga hur detta påverkar annan lagstiftning.

Det föreslås att bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om sekretessgenombrott i fråga om uppgifter om gravida kvinnor ändras till att omfatta uppgifter om gravida personer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Motionerna

I motion 2012/13:So13 av Per Ramhorn (SD) begärs att riksdagen avslår propositionen. Motionären anser att frågan inte är tillräckligt utredd samt att konsekvensanalysen måste förbättras och utgå från barnets bästa.

I motion 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (båda KD) finns också en begäran om avslag på propositionen.

I kommittémotion 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 52 begärs ett tillkännagivande om att skyndsamt ta bort steriliseringskravet i könstillhörighetslagen.

I motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1 finns ett liknande yrkande. I samma motion begärs i yrkande 3 ett tillkännagivande om transpersoners rätt att bilda familj. Motionärerna anser att möjligheten att frysa ned könsceller bör vara en självklar rättighet.

I kommittémotion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 21 begärs ett tillkännagivande om att den statiska 18-årsgränsen för fastställelse av könstillhörighet bör tas bort. I motion 2012/13:So15 av Helena Leander m.fl. (MP) finns ett likadant yrkande.

I motion 2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (båda S) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att de enheter som utreder könsidentitetsstörningar även måste medverka till behandling och vård under hela utredningstiden.

Utskottets ställningstagande

Vid behandlingen av proposition 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet gjorde utskottet bedömningen (bet. 2011/12:SoU23, s. 15) att det nuvarande kravet för fastställelse av ändrad könstillhörighet, dvs. att sökanden har steriliserats eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga, bör avskaffas. Mot bakgrund av bl.a. Sveriges anslutning till konventioner och andra överenskommelser på området mänskliga rättigheter var det enligt utskottets mening mycket angeläget att kravet på sterilisering skulle tas bort. Utskottet vidhåller denna bedömning och ser mycket positivt på regeringens förslag om att ta bort kravet på sterilisering för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Utskottet ställer sig därmed bakom regeringens förslag i den nu aktuella propositionen. Motionerna 2012/13:So13 (SD) och 2012/13:So14 (KD) avstyrks.

Utskottet ställer sig därmed också bakom regeringens förslag till lagar om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Motionerna 2012/13:So557 (S) yrkande 52 och 2012/13:So560 (S) yrkande 1 är därmed tillgodosedda och avstyrks.

Med den föreslagna lagändringen i könstillhörighetslagen blir det möjligt för personer som har ändrat könstillhörighet att använda nedfrusna könsceller för assisterad befruktning i någon form. Därmed är även motion So560 (S) yrkande 3 tillgodosedd och avstyrks.

Den nuvarande åldersgränsen för fastställelse av könstillhörighet är föremål för utredningsarbete inom Regeringskansliet. Utskottet anser inte att riksdagen bör föregripa resultatet av detta arbete. Motionerna 2012/13:So15 (MP) och 2012/13:So595 (MP) yrkande 21 avstyrks.

Utskottet anser inte att riksdagen bör ta något initiativ med anledning av ett motionsyrkande som gäller ansvar för behandling och vård vid könsidentitetsstörningar. Motion 2012/13:So561 (S) yrkande 1 avstyrks.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har lett till följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Avslag på propositionen, punkt 1 (SD)

 

av Per Ramhorn (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen motionerna

2012/13:So13 av Per Ramhorn (SD) och

2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (båda KD).

Ställningstagande

En viktig utgångspunkt när det gäller frågor som främst rör familjen, men även samhället i stora drag, är att sätta barnet i fokus.

Jag konstaterar att det inte finns någon utredning eller något underlag när det gäller hur barn i en familj med en förälder som har ändrat könstillhörighet mår. Det finns inte heller någon kartläggning av hur många minderåriga barn som i dag lever med en förälder som har ändrat könstillhörighet.

Av de 47 länder som är medlemmar i Europarådet ställer 29 krav på sterilisering för att bevilja ändring av könstillhörighet, dvs. en majoritet av länderna ställer ett krav på detta.

Den kritik som framförts av Lagrådet i ärendet bör enligt min mening uppmärksammas. Den utredning kring de rättsliga konsekvenserna av den föreslagna ändringen som utlovats har inte genomförts. Departementspromemorian (Ds 2012:46) innehåller inte någon egentlig analys av konsekvenserna för exempelvis den föräldraskapsrättsliga regleringen utan endast ett konstaterande att denna inte är ”direkt anpassad efter samtliga situationer som kan uppkomma om kravet på sterilisering slopas”.

Mot denna bakgrund anser jag att förslaget, som är av väldigt speciell karaktär, inte är tillräckligt utrett. Konsekvensanalysen måste förbättras och utgå från barnets bästa. Förslaget i sin helhet bör avslås.

2.

Upphävande av kravet på sterilisering, punkt 2 (MP, V)

 

av Agneta Luttropp (MP) och Eva Olofsson (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1) lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,

2) lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:107 punkterna 1 och 2 samt motionerna

2012/13:So15 av Helena Leander m.fl. (MP) och

2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 21 och

avslår motionerna

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 52 och

2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1 och 3.

Ställningstagande

Vi ställer oss bakom regeringens förslag i propositionen. Vi ställer oss därmed också bakom regeringens lagförslag. Vi har följande synpunkter när det gäller den nuvarande åldersgränsen för könsbyte.

Unga transsexuella kan i dag tvingas genomgå puberteten i en kropp som känns fel och främmande. Enligt könstillhörighetslagen får fastställelse av könstillhörighet för en person som är transsexuell endast meddelas om sökanden har fyllt 18 år. Detta innebär att någon könskorrigerande operation inte kan utföras på en person som är under 18 år. Innan sökanden fyllt 23 år får tillstånd bara lämnas om det finns synnerliga skäl.

Enligt uppgift gör dock Rättsliga rådet regelmässigt undantag från 23-årsgränsen (SOU 2007:16 s. 161). Utredning och hormonbehandling enligt hälso- och sjukvårdslagen kan dock påbörjas innan personen har fyllt 18 år. Möjligheterna till en lyckad övergång till det önskade könet ökar kraftigt om personen slipper genomgå puberteten i sitt biologiska kön (SOU 2007:16 s. 164).

För en person som är man-till-kvinna-transsexuell (MTF) kan det innebära att hon slipper röstterapi, operationer av struphuvudet och plågsam epilering (hårborttagning). För en kvinna-till-man-transsexuell (FTM) kan det innebära att brösten inte utvecklas helt och att han därigenom eventuellt slipper genomgå mastektomi (borttagande av brösten).

Vi anser att den statiska åldersgränsen ska tas bort helt. Det görs redan i dag en omfattande utredning av varje patient och en bedömning i det enskilda fallet. Åldersgränsen fyller därför inget syfte, och bör tas bort.

Vi anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att åldersgränsen tas bort.

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

3.

Ansvar för behandling och vård vid könsidentitetsstörningar, punkt 3 (S, V)

 

av Lena Hallengren (S), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Lennart Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Eva Olofsson (V) och Meeri Wasberg (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (båda S) yrkande 1.

Ställningstagande

Vi anser att det är märkligt att de enheter som utreder könsidentitetsstörningar inte har ett ansvar för att medverka till behandling och vård under utredningstiden, alltså även innan diagnosen är ställd.

Självmordsfrekvensen bland transsexuella är extremt hög, och depressioner och andra psykiska problem är snarare regel än undantag. Att i detta läge lämna utsatta personer vind för våg, ofta under en lång utredningstid, är direkt farligt.

Visst kan transsexuella själva söka sig vidare till psykiatrin under utredningstiden, men många orkar inte ännu en gång ta sig dit. Många är vid det här laget förlamade av sin identitetskris och andra tillkommande psykiska problem. Väntetiderna inom psykiatrin kan dessutom vara långa, och specialkunskap om transsexualism finns inte alltid att tillgå. De som inte orkar ta sig till psykiatrin går ofta miste om vård, stöd och inkomst under den påfrestande utredningstiden.

Vi anser att det hade varit bättre om utredningsenheterna ser till att deras patienter får den behandling och vård de behöver under väntetiden, i samarbete med psykiatrin. Det kan röra sig om både medicinering och terapi eller andra åtgärder.

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Följdmotionerna

2012/13:So13 av Per Ramhorn (SD):

Riksdagen avslår proposition 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.

2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (båda KD):

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet i proposition 2012/13:107.

2012/13:So15 av Helena Leander m.fl. (MP):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den statiska 18-årsgränsen för fastställelse av könstillhörighet bör tas bort.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2012

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S):

52.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt ta bort steriliseringskravet i könstillhörighetslagen.

2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avskaffa steriliseringskravet i lagen om fastställelse av kön.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om transpersoners rätt att bilda familj.

2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (båda S):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de enheter som utreder könsidentitetsstörningar även måste medverka till behandling och vård under hela utredningstiden.

2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP):

21.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den statiska 18-årsgränsen för fastställelse av könstillhörighet bör tas bort.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag