Socialutskottets betänkande

2012/13:SoU14

Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:67 Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS).

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal som Sveriges regering har ingått om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS). Vidare föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och sekretariatet för NDPHS. Slutligen föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner de båda avtalen och antar lagförslaget med en smärre ändring.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

Riksdagen

a) godkänner avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande,

b) godkänner avtalet mellan Sveriges regering och sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal,

c) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall med den ändringen att det i vänstra kolumnen ska stå 73 i stället för 72.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:67 punkterna 1–3.

Stockholm den 26 mars 2013

På socialutskottets vägnar

Anders W Jonsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Gunnar Sandberg (S), Rickard Nordin (C), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Meeri Wasberg (S), Metin Ataseven (M) och Magnus Ehrencrona (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2012/13:67 Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) föreslår regeringen att riksdagen godkänner två avtal som regeringen har undertecknat, se bilagorna 1–4 till propositionen, samt att riksdagen antar ett förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2. Sedan propositionen beslutades har riksdagen antagit regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (prop. 2012/13:53, bet. 2012/13:UU9, rskr. 2012/13:163). Detta föranleder nu en smärre ändring i regeringens förslag till lag om ändring.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal som Sveriges regering har ingått om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS). Vidare föreslås att riksdagen godkänner ett värdlandsavtal mellan Sveriges regering och sekretariatet för NDPHS. Enligt avtalet ska sekretariatet och dess tjänstemän samt familjemedlemmar som ingår i tjänstemännens hushåll beviljas immunitet och privilegier i Sverige. Regeringen ska täcka sekretariatets kostnader för kontorshyra. Slutligen föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Ändringen innebär att bilagan till nämnda lag ändras. Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS)

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande samt regeringens avtal med sekretariatet om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal. Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall med en smärre ändring.

Propositionen

Bakgrund

Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS), som är ett av fyra partnerskap under det politiska ramverket Nordliga dimensionen, bildades den 27 oktober 2003 i syfte att genom konkret samarbete förbättra hälsa och social situation i det bredare Östersjöområdet, samt att stimulera och underlätta ett större ryskt engagemang i ett nordeuropeiskt samarbete. NDPHS har sedan tillkomsten haft status som ett projekt under Östersjöstaternas råd, som är ett politiskt forum för regionalt mellanstatligt samarbete i Östersjöregionen.

NDPHS, vars sekretariat ligger i Stockholm, har tio partnerstater: Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. Därutöver finns nio partnerorganisationer: EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet, Världshälsoorganisationen (WHO), Internationella arbetsorganisationen (ILO), Internationella organisationen för migration (IOM), FN:s aidsprogram (Unaids), Östersjöstaternas regionsamarbete (BSSSC), Barents euro-arktiska råd (BEAC) och Östersjöstaternas råd (CBSS).

Den 25 november 2011 undertecknade regeringen ett avtal om inrättande av ett sekretariat för NDPHS. Avtalet med de tio partnerstaterna har trätt i kraft och sekretariatet för NDPHS har därmed fått status som juridisk person. Enligt avtalet ska sekretariatet ha sitt säte i Sverige.

Efter förhandlingar mellan representanter för den svenska regeringen och sekretariatet har parterna kommit överens om ett avtal om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal (värdlandsavtal). Regeringen beslutade den 31 januari 2013 att värdlandsavtalet skulle undertecknas, vilket skedde den 6 februari 2013 med reservation för riksdagens godkännande.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner dels avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande, dels avtalet mellan Sveriges regering och sekretariatet. Därtill föreslås att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall som innebär att lagen ska omfatta sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och välbefinnande.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att godkänna avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande liksom regeringens förslag att godkänna regeringens avtal med sekretariatet om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal. Vidare ställer sig utskottet bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall med den ändringen att det i den vänstra kolumnen ska stå 73 i stället för 72 (prop. 2012/13:53, bet. 2012/13:UU9, rskr 2012/13:163). Utskottet föreslår att riksdagen godkänner de båda avtalen samt antar lagförslaget med nyss nämnda ändring.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:67 Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS):

1.

Riksdagen godkänner avtalet om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande.

2.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sveriges regering och sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande om immunitet och privilegier för sekretariatet och dess personal.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag