Skatteutskottets betänkande

2012/13:SkU4

Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2011/12:168 om ett nytt avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt mellan Sverige och Mauritius.

Skatteavtal syftar bl.a. till att eliminera eller minska de skattehinder som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Skatteavtal är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skattebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget.

I det nya skatteavtalet mellan Sverige och Mauritius finns uppdaterade bestämmelser om informationsutbyte i enlighet med OECD:s modellavtal. Vidare har det införts nya bestämmelser som är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres eller liknande verksamhet vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl.

Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius

Riksdagen

a) godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Mauritius för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och

b) antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:168 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 16 oktober 2012

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Leif Jakobsson (S), Ulf Berg (M), Hannah Bergstedt (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), Thoralf Alfsson (SD) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:168 Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius. Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius och lagens bilaga med avtalstext, protokoll och skriftväxling återges i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal undertecknat den 1 december 2011 mellan Sverige och Mauritius för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius.

Det nya skatteavtalet ansluter nära till den modell som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) rekommenderar för bilaterala skatteavtal (”Model Tax Convention on Income and on Capital”). Avtalet möjliggör även ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande länderna och bidrar därför till att bekämpa internationell skatteflykt.

Det har också införts bestämmelser som är avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres eller liknande verksamhet vars uppbyggnad huvudsakligen styrs av skatteskäl. Majoriteten av OECD:s medlemsstater är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom skatteavtal. Det är därför svensk policy att i samband med att man ingår nya skatteavtal införa särskilda spärregler som en gardering för eventuella framtida ändringar i den interna lagstiftningen i de stater med vilka vi har skatteavtal.

Dessa särskilda spärregler återfinns i det tilläggsprotokoll som har fogats till avtalet och som kompletterar reglerna i artikel 26 i avtalet.

De avtalsslutande staterna ska underrätta varandra när de har vidtagit de åtgärder som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Avtalet ska därefter tillämpas i fråga om källskatter, för belopp som betalats eller tillgodoförts den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare och i fråga om andra skatter på inkomst, och skatter på förmögenhet, på skatt som tas ut för det beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

Genom förslaget kommer det skatteavtal med Mauritius som nu är i kraft att ersättas av ett nytt avtal. Detta förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Mauritius för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius. Det nya skatteavtalet innehåller bestämmelser om informationsutbyte i enlighet med OECD:s modellavtal. Vidare finns bestämmelser avsedda att förhindra att avtalsförmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres eller liknande verksamhet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:168 Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Mauritius för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag