Skatteutskottets betänkande

2012/13:SkU27

Informationsutbytesavtal med Panama

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2012/13:88) om ett avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar på begäran, möjligheter att avslå en begäran, sekretess, fördelning av kostnader och förfarandet vid ömsesidiga överenskommelser.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter utväxlingen av godkännanden. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet fr.o.m. dagen för ikraftträdandet. I alla andra fall tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar den dag då avtalet träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatteanspråk som uppkommer på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Informationsutbytesavtal med Panama

Riksdagen

a) godkänner avtalet mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

b) antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:88 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 18 april 2013

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Leif Jakobsson (S), Ulf Berg (M), Hannah Bergstedt (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), Thoralf Alfsson (SD) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2012/13:88 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om avtalet.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om avtalet. Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll och utgör ett betydelsefullt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden.

Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet fr.o.m. dagen för ikraftträdandet. I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet för beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatteanspråk som uppkommer på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Panama.

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Panama

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:88 Informationsutbytesavtal med Panama:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Panama om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag