Skatteutskottets betänkande

2012/13:SkU2

Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet. Förslagen utgör anpassningar till EU:s punktskattedirektiv (2008/118/EG) och undanröjer vissa otydligheter i den svenska lagstiftningen.

Bestämmelserna om när beskattning av en vara som importeras skjuts upp från importtillfället till en senare tidpunkt görs tydligare.

Uppgifter och handlingar som ingår i det EU-gemensamma datoriserade transportkontrollsystemet systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) ska kunna behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas. Tullverket får direktåtkomst till uppgifterna.

Säkerhetsbeloppet vid flyttningar av etanol i bulk med fartyg och via rörledning sänks från 100 procent till 10 procent av den skatt som belöper på varorna.

Reglerna om flyttning av varor från små vinproducenter förtydligas. En vara som skickas från en vinproducent i ett annat EU-land omfattas av uppskovsförfarandet när den befinner sig i Sverige även i de fall avsändarlandet infört undantag från de krav som annars gäller för att en vara ska få flyttas under skatteuppskov.

Tullverket får slutligen möjlighet att genomföra transportkontroller när punktskattepliktiga varor förvaras i en lokal för på-, av- och omlastning under en pågående flyttning.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

5. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

6. lag om ändring i lagen (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. lag om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

8. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:155 punkterna 1-8.

Stockholm den 27 september 2012

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Ulf Berg (M), Hannah Bergstedt (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Hans Olsson (S), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Maria Abrahamsson (M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), Thoralf Alfsson (SD), Jacob Johnson (V), Hillevi Larsson (S) och Anna Steele (FP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet. Förslagen utgör anpassningar till EU:s punktskattedirektiv och undanröjer vissa otydligheter i lagstiftningen. Ändringar görs i bl.a. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i skatteförfarandelagen (2011:1244). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Punktskatteförfarandet vid import

Import inom ramen för punktskattedirektivet

Punktskattedirektivet innebär bl.a. att skatten på vissa punktskattepliktiga varor och bränslen ska tas ut i det land där varan eller bränslet släpps för konsumtion.

Genom ett uppskovsförfarande åstadkoms att varor under vissa förutsättningar, oavsett att de i och för sig är skattepliktiga, kan tillverkas, bearbetas, förvaras och flyttas utan att det medför några konsekvenser för beskattningen. I huvudsak sker hanteringen inom ramen för ett system med skatteupplag, som förestås av godkända upplagshavare.

Ett datoriserat system för att hantera flyttningar under uppskovsförfarande systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) infördes under 2010.

Med import avses att en skattepliktig vara förs in i Sverige från tredje-land, dvs. ett land eller område som inte tillhör EU:s punktskatteområde. För att det ska vara fråga om import ska varan vid införseln till Sverige inte omfattas av ett suspensivt tullförfarande. Om så är fallet är det fråga om import då varan lämnar eller frisläpps från förfarandet.

Enligt direktivet får skattepliktiga varor under uppskov flyttas från platsen för import till vissa angivna destinationer, om varorna avsänds av en registrerad avsändare. Skattskyldighet inträder när varan släpps för konsumtion. Varorna anses ha frisläppts för konsumtion om de inte omedelbart efter importen hänförs till ett uppskovsförfarande. Skatteskyldig vid importen är den person som deklarerar varorna eller den person på vars vägnar de deklareras vid import.

Enligt de nuvarande bestämmelserna har uppdelningen mellan varor som ska beskattas vid importen respektive varor som ska beskattas vid en senare tidpunkt enligt uppskovsförfarandets bestämmelser reglerats genom att det anges i punktskattelagarna att skatt ska betalas till Tullverket när skattepliktiga varor importeras av någon som inte är upplagshavare eller registrerad avsändare. Vad gäller alkohol- och tobaksvaror tillkommer att skatt inte ska betalas till Tullverket när varorna importeras av någon som är registrerad varumottagare. När skatt ska betalas till Tullverket vid importen är skattskyldigheten kopplad till den som är skyldig att betala tull för varan.

Den nuvarande gränsdragningen mellan de situationer där varor ska beskattas vid importen till Tullverket och de situationer där varor ska beskattas vid en senare tidpunkt till Skatteverket med uppskov, utgår alltså från frågan om den som importerar varan är en av de uppräknade godkända aktörerna. För att bedöma när skatt ska betalas och till vilken myndighet måste man avgöra vem det är som anses importera varan från tredjeland. Någon närmare vägledning om hur denna bedömning ska göras saknas i förarbetena till bestämmelsen. Mot bakgrund av kopplingen av skattskyldigheten vid import till bestämmelserna i tullagstiftningen om vem som ska betala tull för varan ligger det nära till hands att tolka bestämmelsen utifrån tullbestämmelserna. Ansvaret för att en tullskuld betalas är enligt tullkodex gäldenären, vilket normalt innebär deklaranten, dvs. den som har lämnat tulldeklarationen.

Följden av en sådan tolkning är att det kan uppkomma situationer där skattskyldighet inte uppstår vid importen, trots att flyttning inte sker under uppskov. Skattskyldighet kan vidare uppkomma trots att avsikten är att flytta varorna från platsen för import under uppskov.

Mot den bakgrunden bör bestämmelserna om beskattning vid import från tredjeland ändras så att dessa närmare överensstämmer med hur bestämmelserna om uppskovsförfarandet är uppbyggda. Som framgår av direktivet bör den avgörande faktorn vara om varan omedelbart vid varornas övergång till fri omsättning placeras under uppskovsförfarandet.

För att en vara ska kunna flyttas från platsen för import under uppskovsförfarande måste den enligt direktivet avsändas av en registrerad avsändare. Om det inte är fallet har varan inte flyttats under uppskovsförfarande. Regeringen föreslår därför att bestämmelserna om när beskattning av en vara som importerats skjuts upp från importtillfället till en senare tidpunkt förtydligas på så sätt att skatt inte ska betalas vid importen om varorna vid importen avsänds under uppskovsförfarande av en registrerad avsändare.

En följd av den föreslagna förändringen av bestämmelserna om skattskyldighet vid import från tredjeland är att det tidigare uppskovet med betalning av skatt vid import av alkohol- och tobaksvaror för registrerade varumottagare upphör. Regeringen föreslår därför att bestämmelserna om registrerade varumottagare anpassas till direktivet. Ändringen innebär att skattskyldigheten och möjligheten till skatteuppskov för registrerade varumottagare vid import av alkohol- och tobaksvaror försvinner och att möjligheten att registrera sig som varumottagare om verksamheten endast består av import av skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror från tredjeland slopas.

Enligt alkohollagen får endast partihandlare föra in alkoholvaror i landet. Partihandlare är en godkänd upplagshavare eller registrerad varumottagare. En registrerad varumottagare som endast bedriver import från tredjeland av alkoholdrycker kommer efter den föreslagna ändringen att behöva ansöka om godkännande som upplagshavare eller ändra sin verksamhet som registrerad varumottagare till att också omfatta införsel av varor från EU-länder för att fortsättningsvis uppfylla kravet på att vara partihandlare och att ha rätt att importera alkohol från tredjeland.

Förslaget medför ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och energiskattelagen samt vissa följdändringar. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Import utanför ramen för punktskattedirektivet

Vissa bränslen samt snus och tuggtobak omfattas inte av punktskattedirektivets bestämmelser om flyttning av skattepliktiga varor. Varorna kan därmed inte hanteras inom uppskovsförfarandet.

I energi- och tobaksskattelagen finns särskilda förfarandebestämmelser för sådana varor som är uppbyggda kring ett system av godkända lagerhållare. På motsvarande sätt som inom uppskovsförfarandet medges ett uppskov med beskattningen, normalt till dess varorna lämnar lagerhållaren. Vid import av dessa varor är avsikten att skattskyldighet inte ska uppkomma vid importen utan först senare.

För att förtydliga även för dessa varor i vilka fall skatt ska betalas vid import respektive vid annan tidpunkt bör den nuvarande bestämmelsen ändras. Eftersom det i detta fall inte finns ett formaliserat uppskovsförfarande med registrerade avsändare m.m. är det lämpligt att anknyta till bestämmelserna om skattskyldighet för godkända lagerhållare som baserar sig på att de aktuella varorna ägs av dessa.

För att det inte ska uppkomma några luckor mellan bestämmelserna om skattskyldighet vid import och skattskyldighet för den godkända lagerhållaren föreslår regeringen därför att varor som vid övergången till fri omsättning ägs av en godkänd lagerhållare bör undantas från skattskyldighet vid import.

Förslaget medför ändringar i tobaksskattelagen och energiskattelagen. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Registrerade avsändare

Med registrerad avsändare avses en aktör som har godkänts av Skatteverket för att avsända varor under ett uppskovsförfarande vid varornas övergång till fri omsättning. En registrerad avsändare har således endast en funktion i samband med import av varor.

Av den föreslagna ändringen följer att skatt ska tas ut vid import om inte varorna avsänds under uppskovsförfarandet av en registrerad avsändare.

Något behov av särskilda bestämmelser om skattskyldig för registrerade avsändare i de fall varor flyttas från importplatsen på annat sätt än under uppskovsförfarande finns inte. Tvärtom kan den nuvarande bestämmelsen om skattskyldighet för den registrerade avsändaren kunna innebära att mer än en person är skattskyldig för samma varor. Regeringen föreslår därför att bestämmelsen om skattskyldighet för den registrerade avsändaren om varorna inte avsänds under uppskovsförfarande tas bort.

De nuvarande bestämmelserna om skattskyldighet för registrerade avsändare vid flyttningar från importplatsen som inte genomförs under uppskovsförfarande har medfört en deklarationsskyldighet för de registrerade avsändarna. Genom den föreslagna ändringen kommer skyldigheten att lämna deklaration i egenskap av registrerad avsändare att upphöra.

Förslaget medför ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen, energiskattelagen, skatteförfarandelagen samt vissa följdändringar. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Offentligfinansiella och andra effekter

Förslagen om punktskatteförfarandet vid import får inga eller endast försumbara offentligfinansiella effekter.

Skatteverket och Tullverket påverkas något av förslaget. Skatteverket får något ökade kostnader av engångskaraktär som ska hanteras inom ramen för befintliga och beräknade budgetramar. Vissa aktörer får en minskad administrativ börda. Registrerade varumottagare kan få en viss ökad kostnad eftersom skattskyldigheten inträder redan vid importen. Registrerade varumottagare som importerar endast alkohol- och tobaksvaror måste, för att fortsätta att ha rätt enligt alkohollagens regler att importera alkohol, även föra in alkohol- och tobaksvaror från andra EU-länder alternativt ansöka om godkännande som upplagshavare.

Anpassning till det datoriserade systemet av vissa bestämmelser som rör Skatteverkets beskattningsdatabas

För flyttning under uppskovsförfarande krävs som regel att de varor som flyttas omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument som upprättas i systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS).

En ny bestämmelse införs som reglerar behandlingen i Skatteverkets beskattningsdatabas av uppgifter och handlingar som ingår i det datoriserade systemet för kontroll av flyttningar av punktskattepliktiga varor.

En ny bestämmelse införs enligt vilken Tullverket får direktåtkomst till samtliga uppgifter och handlingar som ingår i det datoriserade systemet. Sekretessbrytande regler införs i en förordning som möjliggör direktåtkomsten.

En ny bestämmelse om gallring införs som reglerar gallringen av sådana uppgifter och handlingar som hanteras i beskattningsdatabasen till följd av det datoriserade systemet.

Förslaget bedöms inte ha några offentligfinansiella effekter och innebär inte några ökade kostnader för Tullverket och Skatteverket.

Förslaget medför en ny bestämmelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Transportsäkerhet vid flyttning av etylalkohol i bulk med fartyg och via rörledning

En upplagshavare som avser att flytta alkoholvaror under uppskovsförfarande ska enligt gällande bestämmelser ställa säkerhet för skatten hos Skatteverket innan flyttningen genomförs. Säkerheten ska motsvara den skatt som i medeltal belöper på de varor som flyttas under ett dygn.

Eftersom flyttningar av etylalkohol via rörledning eller i bulk med fartyg kan innebära mindre risk för att alkoholen ska försvinna under flyttningen kan kravet på säkerhet begränsas.

Regeringen föreslår följande. Vid flyttningar av etylalkohol i bulk med fartyg eller via rörledning ska säkerhet ställas med ett belopp som motsvarar 10 procent av den skatt som belöper på varorna. Detta belopp ska användas vid beräkningen av den totala transportsäkerhet som ska ställas av upplagshavaren eller den registrerade avsändaren.

Förslaget får inte några offentligfinansiella effekter och medför ingen ökad kostnad för Skatteverket. Företag som hanterar transporter av etylalkohol i bulk får genom den lägre transportsäkerheten en förbättrad konkurrenssituation.

Förslaget medför ändringar i alkoholskattelagen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2013.

Flyttningar av varor från små vinproducenter

Enligt artikel 40 i punktskattedirektivet kan en medlemsstat göra undantag för små vinproducenter från många av de förutsättningar som direktivet uppställer i kapitel fyra för att varor ska omfattas av uppskovsförfarandet och en flyttning anses ske under skatteuppskov. Vissa medlemsstater har valt att använda sig av denna möjlighet.

Avgörande för om en sådan flyttning anses ske under uppskovsförfarandet är om den uppfyller de nationella kraven i avsändarmedlemsstaten för att flyttas under skatteuppskov. I dessa fall bör medlemsstatens bedömning av om varorna anses flyttade under uppskov gälla även i Sverige.

En särskild bestämmelse införs som klargör att varor anses flyttas under skatteuppskov när de befinner sig på svenskt territorium om varorna avsänds av en vinproducent som enligt nationella bestämmelser i avsändarmedlemsstaten med stöd av artikel 40 i punktskattedirektivet undantas från kraven i kapitel fyra i direktivet.

Förslaget får inte några offentligfinansiella effekter och medför inte några ökade kostnader för Skatteverket eller andra myndigheter.

Förslaget medför en ny bestämmelse i alkoholskattelagen. Bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Transportkontroll i lokaler

Tullverket föreslås få rätt att genomföra transportkontroll även när alkohol, tobak och energiprodukter förvaras i en lokal för på-, av- eller omlastning under en pågående flyttning. Kontroller får genomföras i utrymmen i lokalen där det kan antas att punktskattepliktiga varor förvaras. Handlingar får inte eftersökas i utrymmen i lokalen. Transportkontroll får inte genomföras i bostäder.

Ägaren eller den som har nyttjanderätt till den lokal där transportkontroll genomförs ska se till att en administrativ referenskod, ersättningsdokument och ett förenklat ledsagardokument följer med flyttningen och tillhandahålla Tullverket dessa vid en transportkontroll.

Transporttillägg ska kunna tas ut av en ägare eller nyttjanderättshavare som inte ser till att ett förenklat ledsagardokument tillhandahålls vid transportkontrollen.

Ägaren eller den som har nyttjanderätten till lokalen ska vidare ge Tullverket tillträde till lokalen, ge verket möjlighet att undersöka varorna och transportmedlen och utan kostnad tillhandahålla varuprover, svara för den transport som behövs för kontrollen samt ansvara för uppackning och återinpackning av varorna. Den som åsidosätter sina skyldigheter ska ersätta staten för dess kostnader på grund av detta.

Förslaget får viss positiv offentligfinansiell effekt genom en mer effektiv kontroll av Tullverket. Förslaget har inte några nämnvärda effekter för Skatteverket eller andra myndigheter. Förslaget är till fördel för näringslivet.

Förslaget medför ändringar i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Vissa ändringar med koppling till det datoriserade systemet EMCS

Vissa ändringar föreslås för att anpassa lagstiftningen till att EMCS är obligatoriskt och att samtliga medlemsstater i EU numera har tagit det datoriserade kontrollsystemet i bruk. Utrymmet för att använda övergångsbestämmelserna om fysiska ledsagardokument har därmed upphört.

Förslaget medför ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen, energiskattelagen och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2013.

Utskottets överväganden

Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om punktskatteförfarandet vid import, Skatteverkets beskattningsdatabas, transportsäkerhet vid flyttning av etylalkohol, flyttning av varor från små vinproducenter, Tullverkets transportkontroll och ändringar med koppling till det datoriserade systemet EMCS.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1822) om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag