Justitieutskottets betänkande

2012/13:JuU4

Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater.

Regeringen lämnar i propositionen förslag till lagändringar vilka regeringen bedömer som nödvändiga för att genomföra rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.

Rambeslutet är en del av det arbete som pågår inom EU för att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna på det rättsliga området.

Enligt rambeslutet ska varje medlemsstat som meddelar en dom mot en annan medlemsstats medborgare informera medborgarstaten om domen. Medborgarstaten ska därefter lagra informationen. Tanken är att varje medlemsstat ska ha information om samtliga domar som har meddelats inom EU mot de egna medborgarna. Rambeslutet möjliggör också för medlemsstaterna att, via centralmyndigheterna, begära uppgifter ur varandras kriminalregister i enskilda fall.

Rambeslutet omfattar flera åtgärder som medlemsstaterna redan i dag bistår varandra med. Rambeslutet öppnar dock nya, standardiserade vägar och möjligheter för ett mer rutinmässigt uppgiftsutbyte, främst när det gäller uppgifter som ska användas i brottmålsförfaranden.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,

2. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

4. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:163 punkterna 1–4.

Stockholm den 15 november 2012

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Kerstin Haglö (S), Ulrika Karlsson i Uppsala (M), Christer Adelsbo (S), Jan R Andersson (M), Elin Lundgren (S), Anna Wallén (S), Arhe Hamednaca (S), Maria Ferm (MP), Caroline Szyber (KD), Lena Olsson (V), Pia Hallström (M), Jan Ertsborn (FP) och Margareta Larsson (SD).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I december 2005 lämnade Europeiska kommissionen ett förslag till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor nådde i juni 2007 en principöverenskommelse om innehållet i rambeslutet.

Utkastet till rambeslut bereddes för Sveriges del inom Justitiedepartementet. I departementspromemorian Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ds 2008:49) behandlades frågan om godkännande av utkastet till rambeslut och en översiktlig analys gjordes av behovet av författningsändringar som ett genomförande kunde föranleda. Promemorian remissbehandlades. I propositionen 2008/09:18 med samma namn som promemorian föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna utkastet till rambeslut. I propositionen lämnades en översiktlig redovisning av vilka lagändringar som ett genomförande av rambeslutet bedömdes kräva. Riksdagen godkände den 12 november 2008 utkastet till rambeslut (bet. 2008/09:JuU11, rskr. 2008/09:33).

Europeiska rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (EUT L 93, 7.4.2009, s. 23, Celex 32009F0315) antogs av rådet med endast några mindre ändringar i förhållande till det utkast som var fogat till godkännandepropositionen.

Till rambeslutet har det knutits ett rådsbeslut av den 6 april 2009 (2009/316/RIF) om inrättande av det europeiska informationssystemet för elektroniskt utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) i enlighet med artikel 11 i rambeslutet 2009/315/RIF. Rådsbeslutet innehåller bestämmelser om det tekniska och praktiska genomförandet av rambeslutet genom inrättandet av det europeiska informationssystemet för elektroniskt utbyte av författningsändringar. Rådsbeslutet har inte bedömts kräva några författningsändringar.

Förslag till de författningsändringar som krävs för att genomföra rambeslutet i svensk rätt har lämnats i promemorian Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ds 2011:15). Promemorian har remissbehandlats.

Lagrådet har lämnat förslagen utan invändningar.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Rambeslutet i dess lydelse på svenska finns i bilaga 3. Det ovannämnda rådsbeslutet i dess lydelse på svenska finns i bilaga 4.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som är nödvändiga för att genomföra rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.

Rambeslutet är en del av det arbete som pågår inom EU för att förbättra informationsutbytet mellan medlemsstaterna på det rättsliga området. Enligt rambeslutet ska varje medlemsstat som meddelar en dom mot en annan medlemsstats medborgare informera medborgarstaten om domen. Medborgarstaten ska därefter lagra informationen. Tanken är att varje medlemsstat ska ha information om samtliga domar som har meddelats inom EU mot de egna medborgarna. Rambeslutet möjliggör också för medlemsstaterna att, via centralmyndigheterna, begära uppgifter ur varandras kriminalregister i enskilda fall.

Rambeslutet omfattar flera åtgärder som medlemsstaterna redan i dag bistår varandra med. Rambeslutet öppnar dock nya, standardiserade vägar och möjligheter för ett mer rutinmässigt uppgiftsutbyte, främst när det gäller uppgifter som ska användas i brottmålsförfaranden.

Den anpassning av lagstiftningen som rambeslutet kräver föreslås genomföras genom ändringar i lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och polisdatalagen (2010:361).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Utskottets överväganden

Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lagändringar.

Propositionen

I propositionen lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att genomföra rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Bestämmelserna i rambeslutet bör enligt propositionens förslag genomföras genom ändringar i lagen om belastningsregister, lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål, offentlighets- och sekretesslagen och polisdatalagen.

Av propositionen framgår bl.a. följande. Sedan tidigare finns Europeiska konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål av den 20 april 1959 (1959 års konvention). Sverige ratificerade konventionen 1967 (SÖ 1968:15). I dag har samtliga 27 medlemsstater i EU tillträtt konventionen. Även länder utanför EU har anslutit sig och totalt är 50 länder numera anslutna. Genom konventionen har det skapats möjligheter för medlemsstaterna att bistå varandra i brottsutredningar, bl.a. genom utbyte av uppgifter ur kriminalregister. Konventionen har kompletterats med några tilläggsprotokoll.

Genom 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater av den 29 maj 2000 (2000 års EU-konvention) och ett tilläggsprotokoll har det rättsliga samarbetet i brottmål mellan EU:s medlemsstater utvidgats till att omfatta nya förfaranden och blivit mer effektivt. Konventionen trädde för Sveriges del i kraft år 2005. Ett huvudsyfte med 2000 års EU-konvention är att ansökningar om rättslig hjälp ska göras genom direkta kontakter mellan rättsliga myndigheter i medlemsstaterna.

Sverige lämnar sedan länge rättslig hjälp i brottmål. Den rättsliga hjälpen lämnas framför allt med stöd av bestämmelserna i 1959 års konvention och 2000 års EU-konvention. Bestämmelserna i konventionen är numera i huvudsak inarbetade i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Det nu aktuella rambeslutet utgör ytterligare ett steg i utvecklingen av det rättsliga samarbetet inom EU. Rambeslutet förenklar förfarandet för överföring av kriminalregisteruppgifter mellan medlemsstaterna och gör det möjligt att lämna ut uppgifter ur kriminalregister även för andra ändamål än brottmål. Rambeslutets regler utgör en specialreglering i förhållande till de ovannämnda konventionerna.

Det uppgiftsutbyte som sker med stöd av det aktuella rambeslutet kommer att omfattas av rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (dataskyddsrambeslutet).

Till det aktuella rambeslutet har ett rådsbeslut om inrättandet av det europeiska informationssystemet för elektroniskt utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) knutits. Rådsbeslutet syftar till att tekniskt genomföra rambeslutet genom att bygga upp och utveckla ett datoriserat system för utbyte av uppgifter om fällande domar mellan medlemsstaterna.

Utskottets ställningstagande

Inom Europeiska unionen pågår ett omfattande arbete för att förbättra det straffrättsliga samarbetet. Målsättningen är att samarbetet ska bygga på principen om ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut inom EU. Utskottet har tidigare tillstyrkt regeringens proposition 2008/09:18 Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister (bet. 2008/09:JuU11). Utskottet anförde då bl.a. att ett förbättrat och mer effektivt system för utbyte av uppgifter ur kriminalregister är av stor betydelse för det rättsliga samarbetet i allmänhet och för de svenska brottsbekämpande myndigheterna i synnerhet. Information ur kriminalregister är värdefull under förundersökningen, rättegången och straffverkställigheten, t.ex. för valet av tvångsmedel, påföljd och anstaltsvistelse. Riksdagen följde utskottets förslag (rskr. 2008/09:33).

Den nu aktuella propositionen, som innehåller förslag till de lagändringar vilka bedöms som nödvändiga för att genomföra rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll, har inte föranlett några motionsyrkanden eller några invändningar under behandlingen. Utskottet vidhåller sin ovan anförda inställning och välkomnar propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen antar de lagförslag som läggs fram i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Rambeslutet

Bilaga 4

Rådsbeslutet