Finansutskottets betänkande

2012/13:FiU36

Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition om ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena (prop. 2012/13:95). I propositionen föreslås att regeringens beslutskompetens på bank- och försäkringsområdena tas bort. Förslaget innebär att hela beslutskompetensen i dessa frågor överförs till Finansinspektionen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 15 juli 2013.

Inga motioner har väckts i ärendet.

Utskottet tillstyrker lagförslagen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

2. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

3. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

4. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

6. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:95 punkterna 1–6.

Stockholm den 2 maj 2013

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Fredrik Olovsson (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Peder Wachtmeister (M), Sven-Erik Bucht (S), Carl B Hamilton (FP), Bo Bernhardsson (S), Per Åsling (C), Marie Nordén (S), Staffan Anger (M), Per Bolund (MP), Anders Sellström (KD), Sven-Olof Sällström (SD) och Ulla Andersson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas regeringens proposition om ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena (prop. 2012/13:95). I propositionen föreslås att regeringens beslutskompetens på bank- och försäkringsområdena tas bort. Förslaget innebär att hela beslutskompetensen i dessa frågor överförs till Finansinspektionen.

Internationella valutafonden (IMF) har framfört kritik mot att både Finansinspektionen och regeringen har beslutskompetens i vissa ärenden på dessa områden. Regeringen konstaterar i propositionen att det i praktiken inte längre förekommer att Finansinspektionen hänskjuter ärenden om tillstånd och därmed sammanhängande frågor till regeringen för prövning.

Förslagen har granskats av Lagrådet. Regeringen har följt Lagrådets förslag.

Inga motioner har väckts i ärendet.

Bakgrund

Att driva bank- och finansieringsrörelse kräver tillstånd. Vad som krävs för att få tillstånd framgår av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse. För sparbanker finns även regler i sparbankslagen (1987:619) och för medlemsbanker i lagen (1995:1570) om medlemsbanker. Tillstånd krävs även för att driva försäkringsrörelse. Det framgår av försäkringsrörelselagen (2010:2043) och försäkringsrörelseförordningen (2011:257).

Finansinspektionen prövar frågor om tillstånd och har även ansvar för tillsyn och regelgivning på området för finansiella marknader och företag. Dessutom prövar Finansinspektionen en rad andra ärenden på området. Som exempel kan nämnas godkännande av ett företags bolagsordning, stadgar eller reglemente och ingripanden mot företag med tillstånd. I normalfallet är det alltså Finansinspektionen som beslutar i dessa frågor. Ärenden av principiell betydelse eller av särskild respektive synnerlig vikt ska dock hänskjutas till regeringen för prövning. IMF som gjort en utvärdering av den finansiella sektorn i Sverige1 [ IMF Country Report No. 11/281.] har kritiserat Sverige för att både Finansinspektionen och regeringen har beslutskompetens på det aktuella området. Enligt IMF skapar det otydlighet när det gäller ansvarsfördelningen i beslutsprocessen. IMF rekommenderar därför att den tvådelade maktbefogenheten tas bort.

Regeringens beslutskompetens

Tidigare beslutade regeringen ensam i frågor som rörde tillstånd att bedriva bank- och försäkringsrörelse (oktroj på bankområdet och koncession på försäkringsområdet). Tillståndsärendena ansågs så viktiga att samhällsintresset krävde att regeringen avgjorde dem. I prövningen ingick även att bedöma om det fanns behov av ytterligare banker eller försäkringsrörelser. För försäkringsrörelser avskaffades behovsprövningen 1985 och för banker 1990.2 [ Prop. 1989/90:116, bet. 1989/90:NU38, rskr. 1989/90:351.] I förarbetena anförs att behovsprövningen kunde ses som en belastning på så sätt att den motverkade en anpassning till internationella förhållanden. Enligt EG:s första banksamordningsdirektiv3 [ Rådets första direktiv 77/780/EEG av den 12 december 1977 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EGT L 322, 17.12.1977, s. 30).] fick ett etableringstillstånd inte göras beroende av marknadens ekonomiska behov.

Efter att behovsprövningen hade avskaffats och det inte längre fick förekomma några näringspolitiska överväganden vid prövningen av ärenden om tillstånd att driva bank- eller försäkringsrörelse, ansågs det saknas principiella skäl för att regeringen skulle ha ensam beslutskompetens på området. Sedan den 1 maj 1999 ska en ansökan om tillstånd som huvudregel prövas av Finansinspektionen.4 [ Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.] Om ärendet anses vara av principiell betydelse eller av särskild vikt ska Finansinspektionen hänskjuta det till regeringen för prövning. I praktiken förekommer det inte längre att Finansinspektionen hänskjuter denna typ av ärenden till regeringen. Senaste gången det skedde var 2001 när regeringen godkände en ändring i ett försäkringsaktiebolags bolagsordning.5 [ Beslut 2001-04-19, dnr Fi2001/550 och Fi2001/658.]

Utskottets överväganden

Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Tillstånd att driva bank- eller försäkringsrörelse

Regeringen föreslår att den beslutskompetens regeringen har haft i ärenden om tillstånd att driva bank- och försäkringsrörelse ska tas bort. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det.

Vissa andra förvaltningsärenden

Regeringen föreslår att regeringens beslutskompetens även i andra förvaltningsärenden än tillståndsärenden på bank- och försäkringsområdena ska tas bort. Det kan handla om godkännande av bolagsordningen eller motsvarande handling i samband med tillståndsgivning liksom återkallelse av ett tillstånd och andra ingripanden. Även stadfästelser av ändringar av bolagsordningar, undantag från krav avseende bosättningsort för styrelseledamöter, firmatecknare eller verkställande direktörer i sparbanker eller medlemsbanker eller från företags skyldighet att följa vissa regler, ärenden om viss filialetablering samt strukturförändringar som fusion och absorption omfattas av den tvådelade beslutskompetensen. Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det.

Överklagande

Regeringen föreslår att frågan om möjligheten att överklaga Finansinspektionens beslut till regeringen inte bör hanteras inom ramen för detta lagstiftningsarbete. Bakgrunden är att det i olika associationsrättsliga lagar finns bestämmelser om att vissa funktionärer i bolag ska vara bosatta inom EES. Det gäller även i bank- respektive försäkringsaktiebolag. Finansinspektionen kan besluta om dispens från bosättningskravet. Ett sådant beslut kan överklagas hos regeringen.

Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med förslag som rör detta och som lämnats i betänkandet Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34). Förslagen omfattar frågan om bosättningskrav. En utredning har även tillsatts som fått i uppdrag att bl.a. föreslå att överprövningen av vissa associationsrättsliga dispensärenden flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol (dir. 2011:110). Utredningen har lämnat sitt betänkande Tillstånd och medling (SOU 2013:4).

Med anledning av detta lämnar därför inte regeringen i detta lagstiftningsärende något förslag om att ändra möjligheten att överklaga Finansinspektionens beslut till regeringen.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 15 juli 2013. För ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet bör, enligt regeringen, äldre bestämmelser tillämpas.

Förslagets konsekvenser

Det förekommer i praktiken inte längre att Finansinspektionen hänskjuter ärenden om tillstånd och därmed sammanhängande frågor till regeringen för prövning. Därför förväntas inte förslagen om att ta bort regeringens beslutskompetens i dessa ärenden få någon praktisk betydelse, och de förväntas inte heller medföra någon ökad arbetsbelastning för Finansinspektionen eller leda till några ökade kostnader för staten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens bedömning att regeringens beslutskompetens på bank- och försäkringsområdena bör tas bort. Det blir därigenom tydligt att det är Finansinspektionen som beslutar i dessa ärenden. Utskottet tillstyrker lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:95 Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag