Finansutskottets betänkande

2012/13:FiU31

Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition om förvaltare av alternativa investeringsfonder (prop. 2012/13:155). I propositionen föreslår regeringen att det införs en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den nya lagen innehåller bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).

Genom direktivet harmoniseras reglerna inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Direktivet innehåller bestämmelser om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn när det gäller AIF-förvaltare. Med stöd av tillståndet i hemlandet får förvaltarna rätt att förvalta alternativa investeringsfonder (AIF:er) och marknadsföra andelar till professionella investerare även i andra länder inom EES. Det finns också bestämmelser som ger AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder som är etablerade utanför EES vissa möjligheter att driva verksamhet inom EES.

Den föreslagna lagen reglerar även förvaltning av specialfonder. Det föreslås därför att lagen om investeringsfonder1 [ Lagen (2004:46) om investeringsfonder, förkortad LIF, kommer att byta namn till lagen om värdepappersfonder.] bara ska reglera förvaltning av fonder som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (UCITS-direktivet).

I propositionen föreslås också vissa ändringar som inte är direkt motiverade av AIFM-direktivet. Dessa ändringsförslag syftar främst till att reglera marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 22 juli 2013. Förslagen har granskats av Lagrådet. Regeringen har följt Lagrådets förslag. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Riksdagen antar

1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

2. lag om ändring i föräldrabalken,

3. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

4. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

5. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

6. lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,

7. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

8. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,

9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

10. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,

11. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

12. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

13. lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter,

14. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder, med den ändringen att det som i regeringens lagförslag tagits in som ett andra stycke i 5 § i stället ska utgöra sista meningen i första stycket i denna paragraf,

15. lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

16. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

17. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

18. lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

19. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

20. lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

21. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

22. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

23. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

24. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

25. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

26. lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:155 punkterna 1–13 och 15–26 samt bifaller delvis proposition 2012/13:155 punkt 14.

Stockholm den 11 juni 2013

På finansutskottets vägnar

Anna Kinberg Batra

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anna Kinberg Batra (M), Fredrik Olovsson (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Pia Nilsson (S), Göran Pettersson (M), Jörgen Hellman (S), Peder Wachtmeister (M), Bo Bernhardsson (S), Marie Nordén (S), Per Åsling (C), Staffan Anger (M), Per Bolund (MP), Sven-Olof Sällström (SD), Ulla Andersson (V), Ardalan Shekarabi (S), Gunnar Andrén (FP) och Emma Henriksson (KD).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslår regeringen att en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder antas. Dessutom föreslås ett antal följdändringar i annan lagstiftning. Därigenom genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). Förslagen har granskats av Lagrådet. Regeringen har följt Lagrådets synpunkter. Dessutom har det gjorts några redaktionella ändringar i lagtexten. Samtliga lagförslag föreslås träda i kraft den 22 juli 2013.

Bakgrund

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) reglerar juridiska personer vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder.

AIFM-direktivet är tillämpligt på alla AIF-förvaltare oavsett de förvaltade AIF:ernas struktur och rättsliga form. Direktivet reglerar förvaltarna men endast i begränsad utsträckning fonderna, vilka kan vara bildade på kontraktsrättslig eller associationsrättslig grund, genom trustlagstiftning eller på annat sätt. Av de företag för kollektiva investeringar som förekommer på den svenska marknaden omfattas vissa nationellt reglerade investeringsfonder (specialfonder) av definitionen av AIF. Andra fonder som förekommer i Sverige och som omfattas av direktivets definition är dock inte föremål för någon särskild reglering. Det rör sig främst om olika typer av slutna fonder1 [ Med begreppet sluten fond avses i propositionen en fond som har en begränsad mängd kapital och generellt sett inte är öppen för inlösen under fondens livstid.], såsom riskkapitalfonder, fastighetsfonder och infrastrukturfonder. För närvarande finns inte något svenskt regelverk som omfattar alla de former av förvaltare som regleras i AIFM-direktivet.

Den 8 september 2011 beslutade regeringen att ge en särskild utredare uppdraget att bl.a. lämna förslag till hur direktivet ska genomföras i svensk rätt2 [ AIF-förvaltarutredningen.]. Utredningen har avgett betänkandet Förvaltare av alternativa investeringsfonder (SOU 2012:67).

Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder handlar om tillståndsplikt, verksamhetskrav och tillsyn när det gäller AIF-förvaltare. Den svenska lagstiftningen har utformats för att uppnå största möjliga likhet med direktivet, både i sak och terminologiskt. Genom AIFM-direktivet införs en harmoniserad EU-rättslig reglering av AIF-förvaltare.

Utskottets överväganden

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder och de förslag till ändringar av andra lagar som föreslås för att genomföra EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet).

Propositionens huvudsakliga innehåll

1. Bakgrund

Europaparlamentet och rådet har antagit direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). AIFM-direktivet reglerar juridiska personer vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder.

Motiven till AIFM-direktivet är främst följande:

·.    Behovet av ett harmoniserat regelverk för att förbättra förutsättningarna för övervakning av fondförvaltare vars verksamhet på olika sätt befaras kunna påverka risker i det finansiella systemet. De behöriga myndigheterna kan genom direktivet samla in information om användandet av finansiell hävstång1 [ På engelska ”leverage”, dvs. en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar exponeringen för en förvaltad alternativ investeringsfond genom lån av kontanter eller värdepapper, eller med användning av derivatinstrument eller på något annat sätt.] och vidarebefordra den informationen till andra behöriga myndigheter, till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma (European Securities and Market Authority), och till Europeiska systemrisknämnden, ESRB (European Systemic Risk Board)2 [ Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordnig (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten). Europeiska systemrisknämnden har inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd.].

·.    Viljan att öka den offentliga insynen i fonder som agerar på marknaden för företagskontroll eller s.k. riskkapitalfonder.

·.    Skapa en inre marknad för AIF-förvaltare. På samma sätt som förvaltare av UCITS-fonder ska AIF-förvaltare kunna få ett s.k. marknadsföringspass som innebär att de genom ett enkelt registreringsförfarande ska kunna marknadsföra andelar i AIF:er i hela unionen.

Fondsparandets organisation och kategorier

Den svenska lagstiftningen på fondområdet är sedan början på 1990-talet harmoniserad med EU:s UCITS-direktiv. Reglerna finns i lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Investeringsfonder delas där upp i värdepappersfonder och specialfonder.

Värdepappersfonder är harmoniserade fonder som uppfyller UCITS-direktivets krav och som efter notifiering får marknadsföras fritt inom EES. Värdepappersfonder kallas även för UCITS-fonder. En UCITS-fond måste vända sig till allmänheten, och det går därför inte att begränsa kretsen av investerare i en sådan fond. Särskilda placeringsbestämmelser gäller som ställer upp krav på riskspridning. Dessutom finns det särskilda skyddsregler för UCITS-fonder, t.ex. att andelar i fonden måste kunna lösas in eller återköpas på fondandelsägarens begäran, att fondandelsägarna ska få tillgång till viss information om fonden och att tillgångarna i fonden ska förvaras hos ett förvaringsinstitut.

Specialfonder är nationellt reglerade fonder och behöver därför inte följa UCITS-direktivets regler. De kallas ibland för icke-harmoniserade fonder och får bara marknadsföras i en medlemsstat i den mån det är förenligt med nationell lagstiftning i den medlemsstaten. En specialfond får vända sig till en begränsad krets investerare och behöver inte erbjuda samma likviditet som en värdepappersfond. Den måste dock vara öppen för inlösen minst en gång per år.

Utländska fonder som uppfyller UCITS-direktivets krav får marknadsföras fritt i Sverige, efter att det har anmälts till Finansinspektionen. Även fonder som inte uppfyller UCITS-direktivets krav får marknadsföras i Sverige om dessa fonder uppfyller motsvarande krav som ställs på specialfonder.

Svenska aktiebolag som har tillstånd att driva fondverksamhet, dvs. förvalta en investeringsfond och ha hand om försäljning och inlösen av andelar, benämns fondbolag. Tillstånd för fondverksamhet avseende specialfonder får även beviljas svenska kreditinstitut och värdepappersbolag som har tillstånd för portföljförvaltning av finansiella instrument. Termen förvaltningsbolag används i LIF för att beteckna utländska fondförvaltare som förvaltar UCITS-fonder och andra fonder.

Tillgångarna i en investeringsfond ska förvaras av ett förvaringsinstitut som även på fondbolagets instruktion utför in- och utbetalningar i fonden. Förvaringsinstitut kan vara banker eller andra kreditinstitut. Syftet med att hålla förvaltningen och förvaringen av fondens tillgångar åtskilda på detta sätt är bl.a. att förvaringsinstitutet ska vara en extra kontrollfunktion som ser till att fondbolaget använder fondens medel i enlighet med fondbestämmelserna.

Definitionen av AIF i AIFM-direktivet omfattar – utöver specialfonder – även andra fonder som inte omfattas av den svenska fondlagstiftningen. Det gäller dels sådana fonder som investerar i andra typer av tillgångar än vad LIF medger att medlen i en investeringsfond investeras i, exempelvis riskkapitalfonder, fastighetsfonder eller råvarufonder, dels sådana fonder som är bildade som bolag, exempelvis aktiebolag eller kommanditbolag.

Den svenska fondmarknaden

Sparandet i fonder görs både direkt och indirekt genom fondförsäkring, inklusive fall då tjänstepension tryggas genom sådan försäkring, samt genom s.k. individuellt pensionssparande (IPS). Dessutom äger en stor andel av fondsparandet rum genom det statliga premiepensionssystemet. Vid utgången av 2012 uppgick fondförmögenheten i svenska investeringsfonder till 1 605 miljarder kronor. Det fanns då 538 svenska värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen. Den förvaltade förmögenheten i dessa värdepappersfonder uppgick till 1 282 miljarder kronor. Antalet specialfonder med tillstånd från Finansinspektionen vid samma tidpunkt var 355 stycken. Den förvaltade förmögenheten uppgick för dessa fonder till 324 miljarder kronor. Intresset för icke-UCITS-fonder har ökat under de senaste 15 åren.

I Sverige hade 75 fondbolag beviljats tillstånd för att driva fondverksamhet vid utgången av 2012. Storleken på de svenska fondbolagen varierar, och de förvaltar allt från en enstaka fond till 100 fonder eller fler. Vid utgången av 2012 hade 23 värdepappersbolag beviljats tillstånd för att driva fondverksamhet avseende specialfonder.

Vid utgången av 2012 fanns 709 utländska UCITS-fonder registrerade hos Finansinspektionen och 36 utländska fonder som inte är UCITS-fonder med tillstånd från inspektionen för marknadsföring i Sverige.

Huvudsakligen förekommer tre kategorier av riskkapitalaktörer i Sverige: privata riskkapitalbolag, koncernägda riskkapitalföretag (captives) och statliga institutioner och företag. Utöver dessa kategorier finns också enskilda aktörer, s.k. affärsänglar, som hjälper nystartade företag med rådgivning och finansiering.

2. Allmänna utgångspunkter

AIFM-direktivet syftar till att uppnå harmoniserade krav för tillståndsgivning och tillsyn över AIF-förvaltare och att skapa ett gemensamt regelverk för att hantera de risker som investerare i AIF:er utsätts för. Direktivet syftar också till att skapa en gemensam marknad för förvaltare av AIF:er. En förutsättning för den eftersträvade harmoniseringen är att de nationella regelverken i länderna inom EES inte ställer upp ytterligare eller annorlunda krav än dem som följer av det gemensamma regelverket. Regeringen anser därför att de nya reglerna inte utan starka skäl bör gå längre än AIFM-direktivets regler.

För specialfonder finns i dag investerarskyddsregler i LIF. Enligt regeringen finns det inga skäl att avskaffa dessa regler, utan de bör behållas och endast AIF:er som uppfyller vissa krav bör få marknadsföras till icke-professionella investerare. På detta område bör det därför uppställas nationella krav som går utöver direktivet. Detta bör enligt regeringen inte betraktas som s.k. goldplating, eftersom reglerna i direktivet gäller för marknadsföring till professionella investerare och varje land inom EES får reglera det som ska gälla för marknadsföring till icke-professionella investerare på det egna territoriet. För andra AIF:er än specialfonder föreslår regeringen att marknadsföring till icke-professionella investerare bara får ske efter tillstånd från Finansinspektionen. Sådant tillstånd får bara ges för AIF:er vars andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES och för vilka det finns ett faktablad.

AIF:er och AIF-förvaltares juridiska form bör inte regleras i det nya svenska regelverket. Undantag görs i förslaget för specialfonder. Det införs nya begrepp och termer i samband med genomförandet av AIFM-direktivet, och dessa bör enligt regeringen så nära som möjligt ansluta sig till de begrepp och termer som används i direktivet. Regeringen föreslår att de nya bestämmelser som följer av AIFM-direktivet genomförs genom en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även regleringen av specialfonder överförs till den nya lagen. Finansinspektionen föreslås till behörig myndighet enligt AIFM-direktivet.

3. Tillämpningsområde

Definition av AIF

Enligt regeringens förslag är en AIF ett företag för kollektiva investeringar som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare, och inte kräver auktorisation enligt UCITS-direktivet.

Definition av AIF-förvaltare

En AIF-förvaltare föreslås vara en juridisk person vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera AIF:er. Med förvaltning avses portföljförvaltning eller riskhantering.

En AIF ska ha en enda AIF-förvaltare som ansvarar för förvaltarens skyldigheter. En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad AIF. En extern AIF-förvaltare är en från AIF:en fristående juridisk person, som förvaltar fonden.

Undantag

Den föreslagna lagen ska inte tillämpas på

·.    holdingbolag,

·.    tjänstepensionsinstitut som omfattas av direktiv 2003/41/EG3 [ I förekommande fall inklusive de auktoriserade enheter som ansvarar för förvaltningen av dessa institut och agerar för deras räkning enligt vad som avses i artikel 2.1 i det direktivet eller kapitalförvaltare som utsetts enligt artikel 19.1 i det direktivet, i den mån de inte förvaltar AIF:er.]

·.    överstatliga institutioner4 [ Exempelvis Europeiska centralbanken, Europeiska investeringsbanken, Europeiska investeringsfonden, europeiska finansiella institut för utveckling (European Development Finance Institutions) och bilaterala utvecklingsbanker, Världsbanken, Internationella valutafonden samt andra överstatliga institutioner och liknande internationella organisationer, i de fall då dessa institutioner eller organisationer förvaltar AIF:er och i den mån dessa fonder agerar i allmänhetens intresse.]

·.    nationella centralbanker

·.    nationella, regionala eller lokala myndigheter och organ eller andra institut som förvaltar fonder som är kopplade till system för social trygghet och pensionssystem, program för anställdas andelsägande och program för anställdas sparande

·.    specialföretag för värdepapperisering

·.    AIF-förvaltare som förvaltar en eller fler AIF:er vars enda investerare är den som förvaltar fonden, eller moder-, dotter- eller systerbolag till förvaltaren, förutsatt att investeraren själv inte är en AIF.

För AIF-förvaltare som förvaltar AIF:er där värdet av de sammanlagda tillgångarna inte överstiger motsvarande 100 000 euro eller 500 000 euro om fonderna inte använder finansiell hävstång och inte är öppna för inlösen under fem år föreslås att enbart bestämmelserna om registrering och rapportering i den nya lagen ska tillämpas.

4. Tillstånd och kapitalkrav

I propositionen talas om intern AIF-förvaltare och extern AIF-förvaltare. Regeringen föreslår att det ska krävas tillstånd för att få förvalta AIF:er. En AIF-förvaltare ska vid varje tidpunkt uppfylla kraven för tillstånd och får inte ägna sig åt någon annan verksamhet än förvaltning av AIF:er. En extern AIF-förvaltare får dock förvalta en värdepappersfond eller ett fondföretag, om förvaltaren har tillstånd för sådan förvaltning enligt LIF5 [ Som angetts i tidigare fotnot kommer lagen (2004:46) om investeringsfonder, förkortad LIF att byta namn till lagen om värdepappersfonder.]. En extern AIF-förvaltare får, efter tillstånd, även förvalta investeringsportföljer och tillhandahålla sidotjänster.

En AIF-förvaltare med tillstånd föreslås kunna få tillstånd för diskretionär förvaltning6 [ Diskretionär förvaltning är en finansiell tjänst där investeraren ger förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut, ofta inom vissa avtalade ramar.] av investeringsportföljer och ska då också kunna få tillstånd för att

·.    förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar

·.    ta emot medel med redovisningsskyldighet

·.    ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument

·.    lämna investeringsråd.

Ett värdepappersinstitut ska enligt regeringens förslag inte kunna få tillstånd att förvalta AIF:er. Ett värdepappersinstitut får dock utan tillstånd enligt den föreslagna lagen tillhandahålla investeringstjänster beträffande AIF:er eller andelar eller aktier i AIF:er.

Ett värdepappersinstitut får, direkt eller indirekt, erbjuda andelar eller aktier i AIF:er till eller placera andelar eller aktier i AIF hos investerare inom EES bara om sådan marknadsföring är tillåten enligt den föreslagna lagen eller andra tillämpliga nationella bestämmelser för genomförande av AIFM-direktivet.

Ansökan om tillstånd m.m.

Regeringen föreslår att tillstånd för en svensk AIF-förvaltare ska få ges om

·.    förvaltaren har sitt huvudkontor i Sverige

·.    förvaltaren har tillräckligt startkapital och tillräcklig kapitalbas

·.    förvaltarens aktieägare eller medlemmar som har eller kan förväntas få kvalificerade innehav bedöms lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över AIF-förvaltarens ledning

·.    de personer som ingår i ledningen för förvaltaren har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en AIF-förvaltare samt även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift

·.    det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i den föreslagna lagen och andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet.

Tillstånd för en AIF-förvaltare som avser att förvalta specialfonder ska endast få ges till ett aktiebolag.

En AIF-förvaltare som är ett aktiebolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verkställande direktör. Andra AIF-förvaltare ska ha en ledning som består av minst tre personer.

Finansinspektionen ska, i vissa angivna fall, innan den beslutar om tillstånd samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES.

Tillstånd får inte ges om en effektiv tillsyn av förvaltarens verksamhet förhindras av

·.    nära förbindelser mellan AIF-förvaltaren och någon annan

·.    lagar eller andra författningar i ett land utanför EES som gäller för den person med vilken AIF-förvaltaren har en nära förbindelse

·.    svårigheter vid tillämpningen av dessa lagar och andra författningar.

I samband med prövningen av förvaltarens ansökan om tillstånd föreslås också att det görs en prövning av de aktieägare eller medlemmar i en AIF-förvaltare som har kvalificerade innehav för att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av AIF-förvaltaren.

En intern AIF-förvaltare föreslås ha ett startkapital på minst 300 000 euro. För en extern AIF-förvaltare föreslås ett startkapital på minst 125 000 euro. Kapitalbasen får under pågående verksamhet inte understiga det minsta startkapital som förvaltaren ska ha. För AIF-förvaltare som förvaltar investeringsportföljer krävs ytterligare kapital för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar. En AIF-förvaltare som förvaltar en fondförmögenhet som överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro föreslås utöver startkapitalet ha ytterligare medel i kapitalbasen.

En AIF-förvaltares kapitalbas föreslås inte få understiga ett belopp som motsvarar 25 procent av förvaltarens fasta omkostnader för det föregående året eller, om förvaltarens verksamhet pågått i mindre än ett år, 25 procent av de fasta omkostnader som angetts i förvaltarens verksamhetsplan. Det föreslås att en AIF-förvaltare antingen ska ha tillräckligt med extra medel i kapitalbasen eller en ansvarsförsäkring mot skadeståndsansvar som är lämplig i förhållande till de risker som ska täckas.

Förslaget innebär att kapitalbasen, inklusive alla extra kapitalbasmedel, ska investeras i likvida tillgångar eller tillgångar som enkelt kan omvandlas till likvida medel på kort sikt, och den får inte innehålla spekulativa positioner.

5. Marknadsföring

AIFM-direktivet innehåller flera regler om AIF-förvaltares rätt att marknadsföra andelar eller aktier i AIF:er. Definitionen av begreppet marknadsföring i den nya lagen är direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en AIF som denne förvaltar och som riktar sig till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte inom EES. En AIF-förvaltare ska fastställa och vidta åtgärder som förhindrar att andelar eller aktier i AIF:er marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige när sådan marknadsföring inte får ske. En svensk AIF-förvaltare ska enligt förslaget vara tvungen att underrätta Finansinspektionen om den avser att marknadsföra andelar eller aktier i en AIF, som inte är en specialfond, till professionella investerare i Sverige.

6. Olika regler för olika kategorier av investerare

AIFM-direktivet tillåter att länderna inom EES behåller eller inför striktare krav på AIF-förvaltare och AIF:er som marknadsförs till icke-professionella investerare. De striktare kraven måste dock gälla både inhemska fonder och fonder från andra länder inom EES.

I den nya lagen definieras en professionell investerare som en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 § lagen om värdepappersmarknaden (bl.a. finansiella företag, stora icke-finansiella företag och statliga myndigheter samt fysiska personer som själva begär att bli behandlade som professionella kunder och som innehar medel eller finansiella instrument till ett värde överstigande motsvarande 500 000 euro eller har erfarenhet av och kunskap om finansmarknaden). Andra investerare är icke-professionella investerare (bl.a. små och medelstora icke-finansiella företag samt fysiska personer).

Svenska specialfonder omfattas av AIFM-direktivets definition av AIF:er. Sådana fonder är utförligt reglerade i lagen om investeringsfonder (LIF). Dessa regler förs över i sak oförändrade till den nya lagen. Specialfonder får marknadsföras till icke-professionella investerare utan något särskilt tillstånd. För andra AIF:er än specialfonder föreslås marknadsföring till icke-professionella investerare bara få ske efter tillstånd från Finansinspektionen. Enligt förslaget får specialfonder och AIF:er vars andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad således även fortsättningsvis marknadsföras till konsumenter och andra icke-professionella investerare. Förslaget innebär inte något förbud mot att sådana investerare på eget initiativ också fortsättningsvis investerar i olika AIF:er (även i de fall där marknadsföring till icke-professionella investerare inte får ske).

En AIF-förvaltare som är registrerad för att den förvaltar AIF:er vars sammanlagda tillgångar inte överstiger tröskelvärdena för tillståndsplikt får inte förvalta specialfonder eller andra AIF:er som riktas till icke-professionella investerare. En AIF-förvaltare som är registrerad föreslås i vissa fall, efter tillstånd från Finansinspektionen, få förvalta och marknadsföra riskkapitalfonder som riktar sig till professionella och sådana icke-professionella investerare som utfäster sig att investera ett belopp som motsvarar minst 100 000 euro och skriftligen uppger att de är medvetna om riskerna med det avsedda åtagandet eller investeringen. Till denna kategori investerare får förvaltare av riskkapitalfonder som faller under tröskelvärdet i AIFM-direktivet marknadsföra andelar eller aktier i vissa riskkapitalfonder i enlighet med artikel 6 i EU-förordningen om europeiska riskkapitalfonder7 [ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder.].

7. Verksamhetsregler

En AIF-förvaltare ska enligt förslaget i sin verksamhet handla hederligt, rättvist, professionellt och på ett sätt som bäst gagnar AIF:en och dess investerares intressen och upprätthåller allmänhetens förtroende för marknaden. Den ska också förfoga över och effektivt använda de resurser och rutiner som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera väl. Enskildas förhållanden till en AIF, en AIF-förvaltare eller ett förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

En AIF-förvaltare ska vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter och för att identifiera, hantera och redovisa de intressekonflikter som trots detta uppkommer. En AIF-förvaltare ska ha organisatoriska och administrativa system som förhindrar att AIF:ens intressen eller dess investerares gemensamma intressen påverkas negativt av intressekonflikter.

En investerare i en AIF får inte ges förmånligare villkor än övriga investerare, om det inte framgår av AIF:ens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

Om de åtgärder som en AIF-förvaltare har vidtagit för att identifiera och förhindra intressekonflikter inte är tillräckliga för att förhindra att investerarnas intressen kan komma att skadas, ska AIF-förvaltaren tydligt informera investerarna om arten av eller orsaken till intressekonflikterna innan förvaltaren utför några tjänster för deras räkning. En AIF-förvaltare ska vidta åtgärder för att förebygga de problem som orsakar att investerares intressen kan komma att skadas. Om en AIF-förvaltare använder sig av en primärmäklares8 [ På engelska ”prime broker”, dvs. ett institut som erbjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller som motpart utföra transaktioner med finansiella instrument och som även kan tillhandahålla andra tjänster såsom värdepapperslån.] tjänster ska villkoren för samarbetet anges i ett skriftligt avtal.

Ersättningssystem

En AIF-förvaltare föreslås vara tvungen att ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering.

Riskhanteringsfunktion och riskhanteringssystem

Förslaget innebär att en AIF-förvaltare ska ha en riskhanteringsfunktion som är åtskild från förvaltarens operativa enheter. En AIF-förvaltare ska ha lämpliga riskhanteringssystem som kan identifiera, mäta, hantera och övervaka de risker som är relevanta för AIF:en. Riskhanteringssystemen ska ses över regelbundet och minst en gång per år.

En AIF-förvaltare som använder sig av finansiell hävstång ska för varje AIF som förvaltaren förvaltar fastställa en högsta nivå för sådan hävstång och när förfoganderätt över säkerheter får medges eller garantier får lämnas enligt arrangemanget för finansiell hävstång.

Likviditetshantering

En AIF-förvaltare ska ha lämpliga system för likviditetshantering och förfaranden för övervakning av likviditetsrisk som gör det möjligt att säkerställa att AIF:ens likviditetsprofil överensstämmer med dess underliggande skyldigheter. En AIF-förvaltare ska göra regelbundna stresstester som gör det möjligt att bedöma AIF:ens likviditetsrisk under extraordinära omständigheter. Dessa krav ska inte gälla i fråga om slutna AIF:er utan finansiell hävstång. En AIF:s likviditetsprofil, inlösenpolicy och investeringsstrategi ska vara inbördes överensstämmande.

Värdepapperiseringstransaktioner

Genomförandet av reglerna i AIFM-direktivet och UCITS-direktivet om de krav som ska vara uppfyllda för att medel i en AIF respektive en värdepappersfond ska få investeras i värdepapperiserade tillgångar som har emitterats efter den 1 januari 2011 bedöms inte kräva någon lagstiftningsåtgärd.

Särskilda verksamhetskrav för AIF-förvaltare som utför diskretionär förvaltning av investeringsportföljer

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer föreslås inte få placera en investerares tillgångar i en AIF som förvaltaren direkt eller på någon annans uppdrag förvaltar, om inte investeraren har godkänt detta på förhand.

För en AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer ska LIF gälla i fråga om den verksamheten. Investerarskyddet ska endast omfatta de tjänster som AIF-förvaltaren utför inom ramen för sin verksamhet som diskretionär förvaltare av investeringsportföljer.

8. Organisation, värdering och delegering

En AIF-förvaltare ska förfoga över och effektivt använda de resurser och rutiner som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera väl. Den ska också säkerställa att det för varje AIF som denne förvaltar finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende värdering av AIF:ens tillgångar. Värderingsfunktionen ska vara antingen internt eller externt organiserad och värderingen ska utföras opartiskt och professionellt. En intern värderingsfunktion ska vara funktionellt oberoende i förhållande till portföljförvaltningen och förutsätter att AIF-förvaltaren motverkar intressekonflikter och undviker otillbörlig påverkan på de anställda.

AIFM-direktivet innehåller regler om AIF-förvaltares delegering av uppgifter till en tredje part. Regler om delegering finns också i UCITS-direktivet9 [ Direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-direktivet).] och i MiFID10 [ Direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument. Direktivet har i svensk rätt i huvudsak genomförts i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (se prop. 2006/07:115).]. Liksom vid delegering enligt MiFID är det inte all delegering som omfattas av AIFM-direktivets regler. Att en viss uppgift har delegerats upphäver inte AIF-förvaltarens skyldigheter enligt AIFM-direktivet. En AIF-förvaltare som avser att delegera vissa uppgifter eller funktioner till någon annan ska underrätta Finansinspektionen innan uppdragstagaren påbörjar uppdraget. Delegering av portföljförvaltningen eller riskhanteringen får inte göras till förvaringsinstitut eller till den som genom uppdragsavtal eller vidaredelegering utför någon av förvaringsinstitutets uppgifter. En AIF-förvaltare får inte delegera uppgifter eller funktioner i en sådan omfattning att förvaltaren i praktiken inte längre kan anses fungera som förvaltare av en AIF. En uppdragstagare till vilken en AIF-förvaltare har delegerat uppgifter eller funktioner får vidaredelegera dem under vissa förutsättningar.

En svensk AIF-förvaltare eller en utländsk AIF-förvaltare som förvaltar en AIF som är etablerad i Sverige ska ersätta skada som denne eller en uppdragstagare har tillfogat AIF:en eller dess investerare genom att överträda

·.    den nya lagen om alternativa investeringsfonder eller nationella bestämmelser i förvaltarens hemland som genomför AIFM-direktivet

·.    andra författningar som reglerar AIF-förvaltarens verksamhet

·.    fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för AIF:en

·.    bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar förvaltarens verksamhet.

En AIF-förvaltares ansvar för skada som har tillfogats AIF:en eller dess investerare ska inte inskränkas av ett uppdragsavtal. AIF-förvaltaren ska vara skadeståndsskyldig gentemot AIF:en och dess investerare när det gäller värdering. En extern värderare ska dock gentemot AIF-förvaltaren ansvara för förlust som uppkommit till följd av att denne uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i utförandet av sina uppgifter.

9. Förvaringsinstitut

En AIF-förvaltare ska för varje AIF som förvaltaren förvaltar se till att ett förvaringsinstitut utses. AIF-förvaltaren eller AIF:en och förvaringsinstitutet ska ingå ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan parterna. Avtalet ska bland annat reglera det informationsutbyte och den samordning som krävs för att institutet ska kunna utföra sina uppgifter för AIF:ens räkning i enlighet med kraven i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och andra författningar.

Ett förvaringsinstitut för en EES-baserad AIF ska vara etablerat i AIF:ens hemland och vara ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag som har tillstånd för förvaring av finansiella instrument eller ett institut som får vara förvaringsinstitut för värdepappersfonder. Ett förvaringsinstitut för en icke EES-baserad AIF ska vara ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag under förutsättning att förvaringsinstitutet uppfyller vissa särskilda krav som beskrivs nedan. Ett förvaringsinstitut för en icke EES-baserad AIF ska vara etablerat i det land utanför EES där AIF:en är etablerad eller i hemlandet för den AIF-förvaltare som förvaltar AIF:en.

För vissa typer av slutna AIF:er såsom riskkapitalfonder och fastighetsfonder får en fysisk eller juridisk person utses till förvaringsinstitut om funktionen som förvaringsinstitut utgör en del av den personens yrkes- eller affärsverksamhet för vilken gäller registreringsskyldighet enligt lag, andra författningar eller yrkesetiska regler, och det finns finansiella och yrkesmässiga garantier för att relevanta förvaringsinstitutsuppgifter och därmed förenade åtaganden kan utföras på ett effektivt sätt.

En AIF-förvaltare får inte utses som förvaringsinstitut. Vidare får en primärmäklare som agerar som motpart till en AIF inte utses som förvaringsinstitut för AIF:en, om inte verksamheten som förvaringsinstitut hålls åtskild från tillhandahållandet av tjänster i egenskap av primärmäklare. En sådan primärmäklare ska dessutom ha rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa eventuella intressekonflikter för AIF:ens investerare.

Särskilda krav på förvaringsinstitut utanför EES

Ett förvaringsinstitut som är etablerat utanför EES ska vid varje tidpunkt

·.    omfattas av effektiv reglering, inbegripet minimikapitalkrav och effektiv tillsyn av verksamheten med samma verkan som EU-rätten

·.    enligt avtal vara ansvarigt gentemot AIF:en eller dess investerare för skador till följd av att finansiella instrument som det förvarar bl.a. har gått förlorade.

Det ska finnas en skriftlig överenskommelse om samarbete och informationsutbyte mellan förvaringsinstitutets behöriga myndigheter och de behöriga myndigheterna i de länder inom EES där andelar eller aktier i en icke EES-baserad AIF är avsedda att marknadsföras samt den behöriga myndigheten i AIF-förvaltarens hemland om denna inte är en av dessa myndigheter.

Det ska också finnas en skriftlig överenskommelse som uppfyller kraven i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och som säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden mellan det land där förvaringsinstitutet är etablerat och de länder inom EES där andelar eller aktier i en icke EES-baserad AIF avses att marknadsföras samt, om det inte är ett av dessa länder, AIF-förvaltarens hemland. Landet där förvaringsinstitutet är etablerat ska också ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter om AIF:ens penningflöden

Förvaringsinstitutet ska övervaka AIF:ens penningflöden. Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att alla betalningar från investerare har mottagits och att alla likvida medel i AIF:en har bokförts på likvidkonton som har öppnats i AIF:ens namn eller i AIF-förvaltarens eller förvaringsinstitutets namn för AIF:ens räkning. Likvidkonton ska öppnas hos en centralbank, ett kreditinstitut i ett land inom EES eller en bank i ett land utanför EES. Likvidkonton får även öppnas hos någon annan enhet av samma slag på marknader där sådana konton krävs, om enheten är föremål för effektiv reglering av och tillsyn över verksamheten som har samma verkan som EU-rätten. Om likvidkontot har öppnats i förvaringsinstitutets namn för AIF:ens räkning får medel som tillhör förvaringsinstitutet eller nämnda enheter inte finnas på samma konto.

Förvaring av AIF:ens tillgångar

Förvaringsinstitutet ska depåförvara alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet, och alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till förvaringsinstitutet, samt kontrollera AIF-förvaltarens, för AIF:ens räkning, eller AIF:ens äganderätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register över dem.

För att fullgöra sina uppgifter vid depåförvaring ska förvaringsinstitutet se till att alla finansiella instrument registreras på ett separat konto hos institutet i AIF:ens namn, eller i AIF-förvaltarens namn för AIF:ens räkning. För att fullgöra sina uppgifter att kontrollera äganderätten ska förvaringsinstitutet lägga uppgifter eller handlingar från AIF-förvaltaren eller AIF:en samt andra tillgängliga handlingar till grund för sin bedömning av äganderätten till tillgångarna. Förvaringsinstitutet får inte utan AIF-förvaltarens eller AIF:ens förhandsgodkännande förfoga över tillgångarna för egen räkning.

Förvaringsinstitutens kontrollerande funktion

Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens instruktioner, om de inte strider mot bestämmelserna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller annan författning eller AIF:ens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

Skyldighet att agera i AIF:ens och investerarnas intresse

Ett förvaringsinstitut ska handla hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i AIF:ens och investerarnas intresse. Förvaringsinstitutet ska hålla verksamheten som förvaringsinstitut åtskild från verksamheter som kan komma i konflikt med AIF-förvaltarens, AIF:ens eller investerarnas intressen. Förvaringsinstitutet ska identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter. Sådana konflikter ska redovisas för AIF:ens investerare.

Delegering av förvaringsinstitutsfunktioner

Ett förvaringsinstitut får inte genom delegering (uppdragsavtal) uppdra åt någon annan att utföra andra förvaringsinstitutsfunktioner än förvaring av tillgångar eller kontroll av äganderätten.

Skadeståndsansvar

Om förvaringsinstitutet eller en uppdragstagare har förlorat finansiella instrument som depåförvaras ska institutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument av samma slag eller ett belopp motsvarande värdet till AIF:en eller AIF-förvaltaren för AIF:ens räkning. Förvaringsinstitutet är dock inte ansvarigt om institutet kan visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utanför institutets rimliga kontroll och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots att alla rimliga ansträngningar gjorts. Förvaringsinstitutet är inte heller skadeståndsansvarigt vid förlust av finansiella instrument som depåförvarats av en uppdragstagare om det finns ett skriftligt avtal mellan institutet och uppdragstagaren som uttryckligen överför ansvaret till uppdragstagaren och gör det möjligt för AIF-förvaltaren eller den alternativa investeringsfonden att framställa krav mot uppdragstagaren samt det finns ett skriftligt avtal mellan institutet och AIF-förvaltaren eller fonden som uttryckligen tillåter ansvarsbefrielse för institutet.

Information till tillsynsmyndigheten

Ett förvaringsinstitut ska på begäran av den behöriga myndigheten lämna all information som institutet har fått vid utförandet av förvaringsuppgifter och som AIF:ens och AIF-förvaltarens behöriga myndigheter kan behöva. Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål lämna den mottagna informationen till AIF:ens och AIF-förvaltarens behöriga myndigheter.

10. Informationskrav och rapportering till behörig myndighet

Ett syfte med AIFM-direktivet är att öka transparensen för investerare och behöriga myndigheter genom att ställa upp enhetliga krav på årsredovisning för och annan information om AIF:er.

För varje EES-baserad AIF som AIF-förvaltaren förvaltar och för varje AIF som förvaltaren marknadsför inom EES ska det finnas en aktuell informationsbroschyr. För specialfonder och AIF:er som en AIF-förvaltare marknadsför i Sverige till icke-professionella investerare ska det finnas ett aktuellt faktablad. Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla den grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma AIF:en och den risk som är förenad med att investera i den.

En AIF-förvaltare ska inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår tillhandahålla en årsberättelse för varje EES-baserad AIF som förvaltaren förvaltar och för varje AIF som förvaltaren marknadsför inom EES. Räkenskaperna i årsberättelsen ska vara granskade av AIF-förvaltarens eller, om annan än AIF-förvaltarens, AIF:ens revisor.

En AIF-förvaltare ska för varje EES-baserad AIF som förvaltaren förvaltar och för varje AIF som förvaltaren marknadsför inom EES regelbundet tillhandahålla information om

·.    andelen icke likvida tillgångar

·.    ändringar i AIF:ens likviditetshantering

·.    AIF:ens aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas.

Alla AIF-förvaltare som förvaltar EES-baserade AIF:er som använder finansiell hävstång, eller som i EES marknadsför AIF:er som använder finansiell hävstång, ska för varje sådan AIF regelbundet lämna information om

·.    det totala beloppet för den finansiella hävstång, som den AIF:en använt

·.    eventuella ändringar av den högsta nivå av finansiell hävstång som AIF-förvaltaren får använda för en AIF:s räkning samt ändringar i fråga om rätten att förfoga över säkerheter eller andra garantier enligt ordningen för finansiell hävstång.

För specialfonder ska AIF-förvaltaren, på begäran av en investerare eller den som avser att köpa andelar eller aktier i en fond, lämna kompletterande information om riskhanteringen för fonden. En AIF-förvaltare ska varje år skriftligen informera varje investerare i en specialfond som denne förvaltar om hur stort belopp av de totala kostnaderna för fonden under det närmast föregående året som hänför sig till andelsinnehavet.

En AIF-förvaltare ska informera investerare innan de investerar i en AIF om de arrangemang som förvaringsinstitutet gjort för att avtalsrättsligt friskriva sig från ansvar för förlust av finansiella instrument som depåförvaras av tredje part. Information ska också regelbundet lämnas till Finansinspektionen om marknader, instrument, exponeringar och riskkoncentrationer. Förvaltare av AIF:er som inte överstiger tröskelvärdena ska regelbundet rapportera information om de huvudsakliga instrument som förvaltaren handlar med, viktiga exponeringar samt större riskkoncentrationer för de AIF:er som de förvaltar till Finansinspektionen.

11. AIF:er med kontroll över onoterade företag eller emittenter

I AIFM-direktivet finns särskilda regler för AIF-förvaltare som förvaltar AIF:er som kontrollerar onoterade företag eller emittenter. Syftet med reglerna är att den behöriga myndigheten i en AIF-förvaltares hemland, de företag som kontrolleras av en AIF och de anställda i sådana företag ska få den information som krävs för att företagen ska kunna göra en bedömning av hur den kontrollen kommer att påverka deras situation.

En AIF har kontroll över ett onoterat företag enligt den nya lagen om förvaltare av investeringsfonder, om AIF:en har mer än fem tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i företaget.

En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen om förvärv eller avyttring av aktier i ett onoterat företag som medför att innehavet hos en AIF som förvaltaren förvaltar uppnår, överstiger eller faller under 10, 20, 30, 50 eller 75 procent av röstetalet för samtliga aktier i företaget.

När en AIF har uppnått kontroll över ett onoterat företag eller en emittent ska AIF-förvaltaren underrätta Finansinspektionen, företaget och företagets kända aktieägare.

Årsberättelsen för en AIF som har kontroll över ett onoterat företag ska innehålla en översikt över utvecklingen av det onoterade företagets verksamhet. Översikten ska vara rättvisande och återspegla situationen i slutet av den period som årsberättelsen avser.

En AIF-förvaltare som förvaltar en AIF som får kontroll över ett onoterat företag eller en emittent får under 24 månader efter förvärvet inte underlätta, stödja, rösta för eller ge instruktioner om utdelningar, kapitalminskningar, aktieinlösen eller förvärv av egna aktier från företagets sida som innebär att företaget töms på tillgångar. AIF-förvaltaren ska även göra sitt yttersta för att förhindra sådana åtgärder.

12. Verksamhet över gränserna

Reglerna i AIFM-direktivet om verksamhet över gränserna är i stora drag utformade som motsvarande regler i andra direktiv på värdepappersmarknadsområdet (t.ex. UCITS-direktivet och MiFID). Den som vill bedriva verksamhet över gränserna ska underrätta den behöriga myndigheten i sitt hemland vilken, i sin tur, ska överlämna underrättelsen till den behöriga myndigheten i det hemland inom EES där verksamheten ska bedrivas.

AIF-förvaltare och AIF:er inom EES

En svensk AIF-förvaltare som förvaltar EES-baserade AIF:er och som avser att marknadsföra andelar eller aktier i en sådan AIF till professionella investerare i ett annat land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten inleds.

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som AIF-förvaltare får till professionella investerare i Sverige, utan tillstånd enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, marknadsföra andelar eller aktier i EES-baserade AIF:er som förvaltaren förvaltar.

En svensk eller utländsk EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en EES-baserad AIF till icke-professionella investerare i Sverige.

En svensk AIF-förvaltare som avser att förvalta en EES-baserad AIF i ett annat land inom EES ska skriftligen underrätta Finansinspektionen om den avsedda verksamheten. En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som AIF-förvaltare får, utan tillstånd enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvalta en AIF i Sverige som inte är en specialfond. Efter tillstånd av Finansinspektionen får en sådan förvaltare förvalta en specialfond.

AIF-förvaltare och AIF:er från tredjeland

En svensk AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, förvalta en icke EES-baserad AIF som inte marknadsförs inom EES.

En svensk eller annan EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad AIF till professionella investerare i Sverige.

En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra AIF:er till professionella investerare i Sverige.

I AIFM-direktivet finns även regler om förvaltnings- och marknadsföringspass för icke EES-baserade AIF-förvaltare. Regeringens förslag omfattar inte de reglerna. Reglerna om förvaltnings- och marknadsföringspass för icke EES-baserade AIF-förvaltare ska börja tillämpas tidigast 2015 och bara om EU-kommissionen först antar en delegerad akt med den innebörden.

13. Tillsyn och sanktioner m.m.

Finansinspektionen ska ha tillsyn över AIF-förvaltare och förvaringsinstitut. För övervakningen av att bestämmelserna i den nya lagen, kommissionens delegerade förordning och föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs, får Finansinspektionen begära att en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat, och att den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer. Finansinspektionen får även genomföra nödvändiga undersökningar hos en AIF-förvaltare och hos ett förvaringsinstitut.

Enligt förslaget ska Finansinspektionen ingripa om en AIF-förvaltare har åsidosatt sina skyldigheter enligt den nya lagen, andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en AIF, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar företagets verksamhet.

Om en EES-baserad AIF-förvaltare som bedriver verksamhet i Sverige åsidosätter sina skyldigheter får Finansinspektionen förelägga förvaltaren att göra rättelse. Om AIF-förvaltaren inte följer föreläggandet ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i förvaltarens hemland. Om en EES-baserad AIF-förvaltare som bedriver verksamhet i Sverige har fått sitt verksamhetstillstånd i hemlandet återkallat ska Finansinspektionen genast förbjuda förvaltaren att påbörja nya transaktioner i Sverige och underrätta den behöriga myndigheten i förvaltarens hemland.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt den nya lagen samt underrättelser enligt EU:s förordning om europeiska riskkapitalfonder och EU:s förordning om europeiska fonder för socialt företagande. AIF-förvaltare ska betala årliga avgifter för att bekosta Finansinspektionens tillsyn enligt den nya lagen.

Ett beslut av Finansinspektionen enligt den nya lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter, Esma och ESRB, i den utsträckning som följer av AIFM-direktivet.

14. Förslagens inverkan på skattekontrollen

Det finns inte några enhetliga bestämmelser i gällande rätt om beskattning av enheter som definieras som AIF:er i AIFM-direktivet eller andelar eller aktier i AIF:er. AIF:er är inte någon enhetlig kategori och de kan vara bildade på antingen kontraktsrättslig eller associationsrättslig grund. Regeringens förslag innebär att de fonder som omfattas av definitionen av en AIF i den nya lagen får samma skatterättsliga ställning som de har i dag.

Uttrycket investeringsfond i skattelagstiftningen ersätts med uttrycken värdepappersfond och specialfond. Om endast utländska motsvarigheter till investeringsfonder avses används uttrycken utländsk värdepappersfond respektive utländsk specialfond.

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om beskattning av värdepappersfonder, specialfonder och utländska motsvarigheter till dem samt andelar i sådana fonder i inkomstskattelagen påverkas inte av regeringens förslag. Detsamma gäller för tillämpningsområdet för bestämmelserna om mervärdesskatt i mervärdesskattelagen.

Definitionen av förvaringsinstitut i kupongskattelagen anpassas så att den omfattar förvaringsinstitut enligt såväl LIF som den nya lagen.

Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av andelar i en specialfond och en utländsk specialfond. AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder eller utländska specialfonder som marknadsförs i Sverige ska vara skyldiga att lämna kontrolluppgift om schablonintäkt och avyttring av andelar i specialfonder genom inlösen eller avyttring som avses i inkomstskattelagen. Utländska AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond eller marknadsför en utländsk specialfond i Sverige ska vara skyldiga att ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgift.

Om andelar i en specialfond har förvaltarregistrerats ska AIF-förvaltaren lämna kontrolluppgifter till förvaltaren om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för andelarna.

Regeringen bedömer att förslagen inte får några större konsekvenser för skattekontrollen. Omfattningen av kontrolluppgiftsskyldigheten utvidgas dock i viss mån.

15. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 22 juli 2013. AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt den lagen ska senast den 22 juli 2014 ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av AIF:er vars sammanlagda tillgångar inte överstiger tillämpligt tröskelvärde ska senast den 22 juli 2014 anmäla sig för registrering eller ansöka om tillstånd som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen. De företag som berörs är dels AIF-förvaltare som bedriver verksamhet som i dag är tillståndspliktig enligt 1 kap. 9 § LIF (förvaltare av specialfonder), dels AIF-förvaltare som bedriver verksamhet som i dag inte är tillståndspliktig (t.ex. förvaltare av riskkapitalfonder). De berörda företagen har således ett år på sig att anpassa sig till den nya lagstiftningen så att de uppfyller de krav som ställs för att få tillstånd som AIF-förvaltare.

Om andelar eller aktier i en AIF omfattas av ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen eller en behörig myndighet i ett annat land inom EES och offentliggjorts före den 22 juli 2013, ska bestämmelserna om underrättelseförfarandet vid marknadsföring av EES-baserade AIF:er till professionella investerare i Sverige inte tillämpas vid marknadsföring av andelarna eller aktierna under prospektets giltighetstid.

AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av den nya lagen förvaltar slutna AIF:er får enligt den nya lagen fortsätta att förvalta AIF:erna utan tillstånd som AIF-förvaltare, om AIF:erna inte gör några ytterligare investeringar efter det datumet.

För en svensk AIF som inte är en specialfond eller en AIF som inte är reglerad och som förvaltas av en svensk AIF-förvaltare får Finansinspektionen, fram till den 22 juli 2017, tillåta att ett kreditinstitut med säte i ett land inom EES utses som förvaringsinstitut även om AIF:en är etablerad i ett annat land inom EES än det land där förvaringsinstitutet har sitt säte.

Fondbolag, värdepappersbolag och svenska kreditinstitut som vid ikraftträdandet av den nya lagen har tillstånd att driva verksamhet avseende specialfonder får, om en ansökan om tillstånd som AIF-förvaltare enligt den nya lagen har getts in till Finansinspektionen senast den 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras ska bolaget eller institutet upphöra med verksamheten.

Ett värdepappersbolag eller svenskt kreditinstitut som vid ikraftträdandet av den nya lagen förvaltar en specialfond får, efter Finansinspektionens tillstånd, överlåta förvaltningen av fonden till en AIF-förvaltare som överlåtelsen sker och AIF-förvaltaren har tillstånd enligt den nya lagen senast den 22 juli 2014. För sådana överlåtelser gäller äldre bestämmelser i lagen om investeringsfonder om informationskrav och om förvaltarens skyldigheter vid överlåtelse.

Förvaltningsbolag som vid ikraftträdandet av den nya lagen har tillstånd att marknadsföra andelar i företaget i Sverige enligt lagen om investeringsfonder får, om en ansökan om tillstånd enligt den nya lagen har getts in till Finansinspektionen senast den 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras ska förvaltningsbolaget upphöra med verksamheten.

Fondföretag som vid ikraftträdandet av den nya lagen har tillstånd att marknadsföra andelar i företaget i Sverige enligt lagen om investeringsfonder får, om en ansökan om tillstånd har getts in till Finansinspektionen senast den 22 juli 2014, fortsätta att driva denna verksamhet enligt äldre bestämmelser till dess att ansökan har prövats slutligt. Om tillstånd vägras ska fondföretaget upphöra med verksamheten.

Regeringen anser att det kommer att behövas särskilda informationsinsatser från Finansinspektionen för att nå ut till de berörda företagen, i synnerhet de företag som i dag bedriver verksamhet som inte är tillståndspliktig men som omfattas av AIFM-direktivet.

16. Förslagets konsekvenser

AIFM-direktivet reglerar juridiska personer vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera AIF:er. Genom AIFM-direktivet införs en harmoniserad EU-rättslig reglering av AIF-förvaltare. En utgångspunkt för regeringen har varit att det inte bör ställas högre krav på AIF-förvaltare än de som ställs i AIFM-direktivet, om det inte är motiverat av investerarskyddsskäl. Genomförandet av direktivet lämnar bara ett begränsat utrymme för nationella särregler. Regeringen föreslår att det inte ställs upp några krav utöver minimikraven i AIFM-direktivet när det gäller AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av AIF:er där värdet av de sammanlagda tillgångarna inte överstiger tröskelvärdena. Regeringen föreslår att befintliga regler för specialfonder i LIF förs över oförändrade i sak till den nya lagen. Med undantag för specialfonder innebär regeringens förslag inte någon reglering av AIF:er.

Med anledning av finanskrisen har Europeiska rådet och kommissionen konstaterat att alla relevanta aktörer på finansmarknadsområdet bör omfattas av lämplig reglering och tillsyn. Ett viktigt syfte med AIFM-direktivet är som tidigare nämnts att skapa harmoniserade krav för tillståndsgivning och tillsyn över AIF-förvaltare och ett gemensamt regelverk för att hantera de risker som investerare i AIF:er utsätts för. Tanken är att främja den finansiella stabiliteten, stärka investerarskyddet och skapa förutsättningar för en effektiv gränsöverskridande distribution av AIF:er för utvecklingen av en inre marknad.

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslås träda i kraft den 22 juli 2013. AIF-förvaltare som vid ikraftträdandet av den nya lagen bedriver verksamhet som är tillståndspliktig enligt den lagen ska senast den 22 juli 2014 ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen.

Förslaget berör alla förvaltare av AIF:er, dvs. fondbolag och värdepappersinstitut som förvaltar specialfonder samt förvaltare av andra typer av AIF:er såsom riskkapitalfonder och fastighetsfonder. Förslaget berör också vissa myndigheter, framför allt Finansinspektionen, samt investerare i AIF:er.

AIF-förvaltare

I och med förslaget kommer vissa AIF-förvaltare att behöva ha tillstånd, medan övriga AIF-förvaltare kommer att behöva vara registrerade hos Finansinspektionen. Förslaget innebär nya förutsättningar för investeringar på riskkapitalområdet. På detta område finns det i dag inte någon näringsrättslig reglering. Tillståndsplikt, administrativa krav och ökade kapitalkostnader för riskkapitalverksamhet kan indirekt komma att påverka möjligheterna till finansiering, tillväxt och utveckling för små och medelstora företag, vilket i sin tur kan få konsekvenser för samhällsekonomin i stort. Reglerna i AIFM-direktivet om verksamhet över gränserna är i stora drag utformade som motsvarande regler i andra direktiv på värdepappersområdet (t.ex. UCITS–direktivet och MiFID).

De krav som den nya lagen kan komma att ställa kan bli särskilt betungande för små företag med begränsade resurser. I och med de tröskelvärden som finns i AIFM-direktivet har viss hänsyn till små företag redan tagits vid utformningen av direktivet. Vissa av kraven gäller också endast om företagen väljer att driva gränsöverskridande verksamhet eller delegera verksamhet. Små företag bedöms vara mer benägna att delegera verksamhet än stora företag och dessa krav kan därför komma att bli särskilt betungande.

Förslaget innebär att många företag som i dag inte omfattas av någon näringsrättslig reglering kommer att bli antingen tillståndspliktiga eller föremål för registreringskrav. Utformningen av AIFM-direktivet utgår från proportionalitet och tar på så sätt hänsyn till storleken på respektive verksamhet, vilket regeringen anser bör, förutom att ta hänsyn till små företa, främja konkurrens på lika villkor.

Företagens kostnader och tidsåtgång

Materiella kostnader

De kostnader som avses är sådana kostnader som uppkommer till följd av krav som medför att företagen behöver göra investeringar i anläggningar eller personal, anpassa produkter eller genomföra olika åtgärder. Precis som för andra finansiella företag finns det kapitalkrav för AIF-förvaltare. Reglerna om kapitalkrav överensstämmer till stor del med de kapitalkrav i LIF som gäller för fondbolag. Kapitalkrav kommer givetvis att innebära ökade kostnader för de AIF-förvaltare som i dag inte omfattas av någon näringsrättslig reglering, men bidrar samtidigt till ökat investerarskydd. Förvaltare av exempelvis riskkapital- och fastighetsfonder omfattas inte av LIF men kommer i och med den nya lagen i många fall att bli tillståndspliktiga. För dessa företag kommer förslaget att medföra stora kostnader som hänför sig till verksamheten, såsom förändringar av it-system samt införande av nya funktioner och rutiner. Beloppsmässigt är dessa konsekvenser, enligt regeringen, mycket svåra att uppskatta.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader är kostnader som uppstår till följd av krav på att betala skatter och avgifter. I detta fall utgörs de finansiella kostnaderna bl.a. av avgifter för Finansinspektionens prövning av ansökan om tillstånd som AIF-förvaltare samt inspektionens årliga avgift för tillsyn. Dessutom betalas en årlig avgift till Finansinspektionen för tillsyn och regelgivning m.m. rörande fondbolagen, som fördelas proportionellt på dessa efter storleken på den fondförmögenhet som de förvaltar. Finansinspektionen kommer vidare att kunna ta ut avgifter för anmälningar och underrättelser. Förslaget innebär att Finansinspektionen ska kunna ta ut en avgift för prövning av underrättelser enligt EU:s förordning om europeiska riskkapitalfonder och EU:s förordning om europeiska fonder för socialt företagande.

Administrativa kostnader

Administrativa kostnader utgörs i första hand av företagens kostnader för att upprätta, lagra eller överföra information eller uppgifter till följd av krav i lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter eller anvisningar i allmänna råd. Regeringen gör i propositionen en uppskattning av de huvudsakliga administrativa kostnaderna.11 [ Prop. 2012/13:155 s. 420 f.]

Förvaringsinstitut

Regeringen konstaterar att de kapitalkrav för värdepappersföretag som fastställs i AIFM-direktivet motsvarar de kapitalkrav som gäller för värdepappersföretag enligt kreditinstitutsdirektivet12 [ Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG.] och kapitaltäckningsdirektivet13 [ Europapparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG.]. Det är alltså inte fråga om någon skärpning eller mildring av gällande kapitalkrav för värdepappersbolag som har tillstånd för inlåning och därmed anses som kreditinstitut.

Investerare

Till följd av förslaget kommer tillståndspliktiga AIF-förvaltare att omfattas av krav på att agera i investerarnas bästa intresse samt att i övrigt övervaka, hantera och undvika intressekonflikter.

Att fler aktörer på fondmarknaden ställs under Finansinspektionens tillsyn bör, enligt regeringen, gynna investerarnas och framför allt konsumenternas intressen. Kapitalkrav och ökade administrativa kostnader för AIF-förvaltare och AIF:er till följd av det nya regelverket riskerar å andra sidan att negativt påverka antalet investeringsalternativ och kan även leda till höjda förvaltningsavgifter för investerarna. Det är dock enligt regeringen mycket svårt att göra en uppskattning av storleken på en sådan eventuell höjning.

Det allmänna

Att det införs ett harmoniserat EU-rättsligt regelverk för alla AIF-förvaltare bedöms av regeringen få positiva effekter för den finansiella stabiliteten, investerarskyddet samt för utvecklingen av en inre marknad. Genomförandet av AIFM-direktivet skapar förutsättningar för en gemensam marknad för marknadsföring av andelar eller aktier i AIF:er till professionella investerare inom EES.

Förslaget kommer att medföra en ökad arbetsbelastning för framför allt Finansinspektionen. När det gäller frågan hur stort resursbehovet blir för Sveriges domstolar avser regeringen att återkomma med en samlad bedömning. Regeringen räknar också med att banker och andra kontrolluppgiftslämnare kan få en ökad arbetsbelastning.

Finansinspektionen

Finansinspektionen får genom förslaget utökade uppgifter som tillsynsmyndighet för AIF-förvaltare. En prövning av Finansinspektionens eventuella behov av ökade resurser för de merkostnader som kan uppstå till följd av förslaget kommer att göras inom ramen för den normala budgetprocessen. Kostnaderna för hantering av tillståndsärenden kommer att finansieras i enlighet med principen om full kostnadstäckning, vilket innebär att kostnaderna finansieras genom de avgifter som tas ut för prövning av ärenden. Avgifternas storlek bestäms i förordningen om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar att det genom direktivet införs en harmoniserad reglering inom EES av förvaltare av alternativa investeringsfonder. Enligt utskottet innebär förslagen i den föreliggande propositionen att direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder genomförs i svensk lagstiftning på ett väl avvägt sätt.

Utskottet tillstyrker propositionen med en smärre ändring av korrekturkaraktär.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd.

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

11.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

12.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

13.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

14.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder.

15.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

16.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

17.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

18.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

19.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

20.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

21.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

22.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

23.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

24.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

25.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

26.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag