Civilutskottets betänkande

2012/13:CU19

Ett mer tillförlitligt fastighetsregister

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister. I propositionen föreslås en ny lag, lagen om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, samt ändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen och anläggningslagen.

De huvudsakliga lagförslagen avser att motverka att det förekommer inaktuella inskrivningar i fastighetsregistret. Registret ska därmed bli mer tillförlitligt, och åtgärderna ska minska kostnaderna i verksamheter där uppgifter från registret används, t.ex. vid fastighetsbildning.

Propositionens lagförslag omfattar också tydligare regler om förrättningskostnader och skadestånd vid upphävande av ledningsrätter som inte längre behövs.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Ett enhälligt utskott föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ett mer tillförlitligt fastighetsregister

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret,

2. lag om ändring i jordabalken,

3. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

4. lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144),

5. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:76 punkterna 1–5.

Stockholm den 2 maj 2013

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Nina Lundström (FP), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Carina Ohlsson (S), Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S), Margareta Cederfelt (M), Jonas Gunnarsson (S), Katarina Köhler (S), Ola Johansson (C), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Roland Utbult (KD), Markus Wiechel (SD) och Marianne Berg (V).

Redogörelse för ärendet

I proposition 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister föreslår regeringen en ny lag, lagen om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, samt ändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) och anläggningslagen (1973:1149). Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Regeringen behandlar i propositionen det uppdrag som redovisades i departementspromemorian Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret (Ds 2010:43). Departementspromemorian har remissbehandlats. Regeringen behandlar de av promemorieförslagen som avser lagstiftningsåtgärder. Övriga förslag i promemorian har inte gett regeringen anledning till någon åtgärd.

I propositionen behandlas även en rapport som gavs in till Justitiedepartementet i januari 2012 där Lantmäteriet föreslår ändringar i ledningsrättslagen. Förslagen syftar till att skapa tydligare regler om förrättningskostnader och skadestånd när en ledningsrätt upphävs på grund av att ändamålet har upphört. Rapporten har remissbehandlats.

Regeringen har begärt in ett yttrande från Lagrådet. Denna remiss har inte omfattat ett par lagändringar av rättelsekaraktär som saknar samband med propositionens övriga förslag. Regeringen har anfört att de förslagen är av så enkel beskaffenhet att Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Ett mer tillförlitligt fastighetsregister

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I proposition 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister föreslås en ny lag, lagen om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, samt ändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen (1970:988), ledningsrättslagen (1973:1144) och anläggningslagen (1973:1149).

De huvudsakliga lagförslagen avser att motverka att det förekommer inaktuella inskrivningar i fastighetsregistret. Registret ska därmed bli mer tillförlitligt och åtgärderna ska minska kostnaderna i verksamheter där uppgifter från registret används, t.ex. vid fastighetsbildning.

Den nya lagen innebär att mer än 50 år gamla inskrivningar av bl.a. nyttjanderätter och servitut ska tas bort från fastighetsregistret, om inte önskemål om förnyelse anmäls. Vidare föreslår regeringen att rättighetshavaren ska vara skyldig att ansöka om dödning av en inskrivning när rättigheten upphör och att inskrivningsmyndigheten i ökad utsträckning ska ta bort inaktuella inskrivningar med stöd av information från lantmäteriförrättningar.

Propositionens lagförslag omfattar också tydligare regler om förrättningskostnader och skadestånd vid upphävande av ledningsrätter som inte längre behövs.

Propositionen innehåller också förslag till ett par lagändringar av rättelsekaraktär. Ändringarna saknar samband med propositionens övriga förslag.

Regeringen föreslår att de nya lagbestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2013.

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144).

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag