Civilutskottets betänkande

2012/13:CU15

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:61 och en motion som väckts under den allmänna motionstiden 2012.

I propositionen föreslås en ändring i brottsbalken som innebär att bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Syftet är att göra den straffrättsliga regleringen av försenade årsredovisningar och årsbokslut mindre sträng. Vidare föreslås ändringar i bl.a. revisorslagen som innebär att möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen tas bort. En godkänd revisor som före ikraftträdandet har avlagt revisorsexamen ska benämnas auktoriserad revisor. En godkänd revisor som inte har avlagt revisorsexamen behåller sin behörighet och ska även i fortsättningen benämnas godkänd revisor. Det föreslås även att begreppet revisionsverksamhet ges en tydligare och något bredare innebörd. I propositionen behandlas också revisorns skadeståndsskyldighet och vissa frågor om revisorns oberoende.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 juni 2013.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionen.

I betänkandet finns ett särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i brottsbalken,

2. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

3. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

4. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

5. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

6. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

7. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

8. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

9. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

10. lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

11. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

12. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

13. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

14. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

15. lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i revisorslagen (2001:883).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:61 punkterna 1–15 och avslår motion

2012/13:C355 av Jan Lindholm (MP).

Stockholm den 26 mars 2013

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Nina Lundström (FP), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Carina Ohlsson (S), Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S), Jonas Gunnarsson (S), Katarina Köhler (S), Ola Johansson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Roland Utbult (KD), Markus Wiechel (SD), Lars Eriksson (S), Bino Drummond (M) och Amineh Kakabaveh (V).

Redogörelse för ärendet

Sommaren 2007 fick en särskild utredare i uppdrag att se över vissa redovisningsfrågor (dir. 2007:78). Utredningen antog namnet Utredningen om enklare redovisning. Utredningen har överlämnat delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67) och slutbetänkandet Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. (SOU 2009:46). Delbetänkandets förslag har behandlats i propositionerna Enklare redovisning (prop. 2009/10:235) och En frivillig revision (prop. 2009/10:204). Riksdagen antog regeringens förslag i de propositionerna (bet. 2010/11:CU13, rskr. 2010/11:39 och bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368).

I den nu aktuella propositionen tar regeringen upp slutbetänkandets förslag om bokföringsbrott vid för sent upprättad årsredovisning eller för sent upprättat årsbokslut. Betänkandet har remissbehandlats.

För att komplettera beredningsunderlaget remitterade Justitiedepartementet i november 2011 en promemoria med lagtext och författningskommentar om särskild åtalsprövning för ringa bokföringsbrott.

I propositionen behandlas även några revisorsfrågor.

Regeringen tillkallade i september 2006 en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor om revisorer och revision (dir. 2006:96). Utredningen, som biträtts av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna, antog namnet Utredningen om revisorer och revision (Ju 2006:11). Utredningen har överlämnat delbetänkandena Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (SOU 2007:56) och Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) samt slutbetänkandet Revisorers skadeståndsansvar (SOU 2008:79). Regeringen har i propositionerna Revisionsutskott m.m. – genomförande av 2006 års revisorsdirektiv (prop. 2008/09:135) och En frivillig revision (prop. 2009/10:204) behandlat flertalet av de förslag som utredningen lagt fram i de två delbetänkandena. Riksdagen antog regeringens förslag i de propositionerna (bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265 och bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368).

I den nu aktuella propositionen tar regeringen upp de frågor som behandlas i slutbetänkandet Revisorers skadeståndsansvar. Betänkandet har remissbehandlats.

I propositionen behandlas även vad som ska avses med revisionsverksamhet, liksom revisionsbyråers möjlighet att inneha värdepapper. Dessa frågor har väckts i framställningar av Revisorsnämnden. Slutligen behandlas giltighetstiden för revisorers auktorisation, en fråga som har väckts i en framställning från Revisorsnämnden och FAR. Eftersom frågan om giltighetstiden för auktorisation inte berör andra än Revisorsnämnden och FAR har framställningen inte remitterats.

Regeringen har begärt in Lagrådets yttrande över lagförslagen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

I betänkandet behandlas även en motion som väckts under den allmänna motionstiden 2012.

Utskottets överväganden

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar de framlagda lagförslagen och avslår motionen.

Jämför särskilt yttrande (MP).

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

Vidare föreslås att möjligheten att bli godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen tas bort. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen ska benämnas auktoriserad revisor. Regeringen gör bedömningen att en godkänd revisor som inte har avlagt revisorsexamen bör behålla sin behörighet och även i fortsättningen benämnas godkänd revisor.

I propositionen föreslås också att revisorsnämnden i ett enskilt fall ska få besluta om en längre giltighetstid för en revisors auktorisation än fem år, dock längst sex år.

Regeringen gör bedömningen att de s.k. redovisnings-, medelsförvaltnings- och byråjäven för revisorer inte bör tas bort.

Det föreslås att i ett registrerat revisionsbolag ska aktier med mer än hälften av röstetalet ägas av revisorer. Av styrelseledamöterna ska mer än hälften vara revisorer. Regeringen gör bedömningen att kravet på att den verkställande direktören i ett registrerat revisionsbolag ska vara revisor bör behållas. Vidare bör förbudet för en revisionsbyrå att utöva verksamhet som saknar naturligt samband med revisionsverksamheten (sidoverksamhet) kvarstå. Inte heller bör huvudregeln att en revisor bara får vara anställd hos en revisionsbyrå ändras.

Därutöver föreslås att en revisionsbyrå som drivs i form av ett handelsbolag eller aktiebolag tillåts äga aktier i alla typer av aktiebolag, om innehavet har ett naturligt samband med revisionsverksamheten. Regeringen gör bedömningen att revisorns skadeståndsansvar inte bör begränsas till ett visst belopp (”beloppstak”). Rätten för bolaget och tredje man att väcka talan mot revisorn bör inte inskränkas.

Vidare föreslås att begreppet revisionsverksamhet ges en tydligare och något bredare innebörd genom att kravet på att granskningen ska följa av författning, bolagsordning eller avtal tas bort. Regeringen gör bedömningen att det inte behövs någon särskild bestämmelse om sekretess hos Revisorsnämnden för uppgifter som hänför sig till en anmälan till Finanspolisen om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Slutligen föreslås att möjligheten för en revisor att ställa säkerhet hos Revisorsnämnden tas bort.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 juni 2013. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen enligt äldre bestämmelser ska anses vara auktoriserad. Detsamma gäller en godkänd revisor som enligt äldre bestämmelser har ansetts uppfylla kravet på revisorsexamen efter att ha genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

Motionen

Enligt motion 2012/13:C355 av Jan Lindholm (MP), som väcktes under den allmänna motionstiden 2012, väntas ett förslag från regeringen som innebär att gränsdragningen mellan redovisningstjänster och revision suddas ut. Motionären menar att förslaget skulle innebära en risk för ökade kostnader för småföretagen. Motionären vill behålla den tydliga gräns som vi i dag har mellan redovisningstjänster och revision och begär ett tillkännagivande i enlighet härmed.

Utskottets ställningstagande

I propositionen gör regeringen bedömningen att de s.k. redovisnings-, medelsförvaltnings- och byråjäven för revisorer inte bör tas bort. Regeringens ställningstagande ligger helt i linje med motionsönskemålen. Motionen bör därför avslås. Vad sedan gäller regeringens lagförslag så har de inte mött några invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

Särskilt yttrande

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor (MP)

Jan Lindholm (MP) anför:

I propositionen föreslår regeringen att bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om det av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Syftet är att göra den straffrättsliga regleringen av försenade årsredovisningar och årsbokslut mindre sträng.

Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning och jag har därför ställt mig bakom lagförslaget. Jag anser emellertid att det finns skäl att överväga ytterligare förändringar. Mycket talar för att en ordning med förseningsavgift med stigande avgift i förhållande till förseningens längd skulle fungera bättre än en kriminalisering. Jag avser att i annat sammanhang återkomma med förslag om detta.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisorslagen (2001:883).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

11.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

12.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.

13.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

14.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

15.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i revisorslagen (2001:883).

Motion från allmänna motionstiden hösten 2012

2012/13:C355 av Jan Lindholm (MP):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av tydlig gränsdragning mellan redovisningstjänster och revision.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag