Regeringens proposition 2011/12:96

Överklagande av vitesföreläggande i fastighets- Prop.
taxeringen och genomförande av direktiv på 2011/12:96
skatteområdet  

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet ska gälla omedelbart och ska få överklagas.

I propositionen föreslås även vissa ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och kupongskattelagen (1970:624) i syfte att genomföra rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan samt rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.

Slutligen föreslås en redaktionell ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

1

Innehållsförteckning Prop. 2011/12:96
1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Lagtext .............................................................................................. 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen  
    (1970:624).......................................................................... 4

2.2Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

(1979:1152)........................................................................ 6

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel.................................... 7

2.4Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

    (1999:1229)........................................................................ 9
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 15
4 Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen............. 16
  4.1 Bakgrund.......................................................................... 16
  4.2 Vitesförelägganden ska få överklagas.............................. 17
5 Genomförande av det nya fusionsdirektivet och det nya  
  direktivet om moderbolag och dotterbolag ..................................... 17
  5.1 Det nya fusionsdirektivet ................................................. 17
  5.2 Det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag......... 18
6 Konsekvensanalys .......................................................................... 19
7 Författningskommentar................................................................... 20

7.1Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen

  (1970:624)........................................................................ 20
7.2 Förslaget till lag om ändring i  
  fastighetstaxeringslagen (1979:1152) .............................. 20

7.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel.................................. 21

7.4Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

  (1999:1229)...................................................................... 21
Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian......................................... 23
Bilaga 2 Lagförslagen i promemorian ................................................ 24
Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna ..................................... 25
Bilaga 4 Lagrådsremissens lagförslag................................................. 26
Bilaga 5 Lagrådets yttrande ................................................................ 27
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2012......... 28
Rättsdatablad .......................................................................................... 29

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2011/12:96

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2.lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

3.lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

4.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

3

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater3.
2 Lagtext Prop. 2011/12:96

2.1Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs1 att 4 § kupongskattelagen (1970:624) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 §2

Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelningsberättigad utländsk juridisk person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obehörigen beredes förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4 inkomstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den innehar 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 2005 (90/435/EEG).

1Jfr rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EUT L 345, 29.12.2011, s. 8, Celex 32011L0096).

2Senaste lydelse 2011:1273.

3EUT L 345, 29.12.2011, s. 8 (Celex 32011L0096).

4

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett sådant svenskt företag som avses i 24 kap. 13 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17–22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen, om det utländska bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om innehavstid enligt 24 kap. 20 § samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid utdelningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri ska aktieinnehavet bestämmas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav.

Skattskyldighet föreligger inte heller för fondföretag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om investeringsfonder som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på utdelning som hänför sig till tiden efter den 17 januari 2012.

Prop. 2011/12:96

5

2.2Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152) dels att 18 kap. 28 § och 21 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 20 kap. 2 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

28 §1

Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

20kap.

2 b §

Beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart.

21kap.

    2 §2
Ett beslut om föreläggande vid Ett beslut om föreläggande som
vite får inte överklagas. har förenats med vite får över-
    klagas till den förvaltningsrätt som
    avses i 1 §.
     

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter den 30 juni 2012.

1Senaste lydelse 2009:793. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

2Senaste lydelse 1993:1193.

Prop. 2011/12:96

6

1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 a § fjärde stycket helt upplöses under beskattningsåret,
2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om Prop. 2011/12:96
  avkastningsskatt på pensionsmedel  
Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på  
pensionsmedel ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

9 §1

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § första och fjärde styckena om inte annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde styckena.

Skatten uppgår till 30 procent av skatteunderlaget enligt 3 d § andra– fjärde styckena som avser kapitalförsäkring eller sådant tjänstepensionsavtal som är jämförbart med kapitalförsäkring.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229).

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om

1. hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket helt upplöses under beskattningsåret,

2.det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3.en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 § tredje stycket inkomstskattelagen.

Överlåts ett helt försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett annat sådant företag eller sker fusion mellan sådana företag inträder det övertagande företaget i det överlåtande företagets skattemässiga situation.

Överlåts ett försäkringsbestånd helt eller delvis från ett livförsäkringsföretag som är skattskyldigt enligt denna lag till ett företag som inte är det, ska det överlåtande livförsäkringsföretaget betala avkastningsskatt för den del av året som företaget innehaft försäkringsbeståndet. Skattesatsen ska då jämkas i motsvarande mån. Detsamma gäller också vid överlåtelse genom fusion.

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatteunderlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

1 Senaste lydelse 2011:1278.

7

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012.

Prop. 2011/12:96

8

2.4 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen Prop. 2011/12:96
  (1999:1229)  

Härigenom föreskrivs1 att 37 kap. 30 §, 38 kap. 20 §, 38 a kap. 22 §, 48 a kap. 17 § och 49 kap. 32 § inkomstskattelagen (1999:1229)2 och bilaga 24.2 till lagen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  37 kap.
  30 §

Om tillgångar samt skulder och andra förpliktelser förs över genom en fusion eller fission från ett företag som hör hemma i Sverige till ett företag som hör hemma i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen, gäller andra stycket till den del tillgångarna samt skulderna och förpliktelserna är knutna till en sådan plats i en medlemsstat som är ett fast driftställe enligt ett skatteavtal mellan Sverige och den staten eller – om det inte finns något skatteavtal – som skulle ha varit ett fast driftställe

om 2 kap. 29 § hade tillämpats i den staten.          
Det överlåtande företaget har Det överlåtande företaget har
vid tillämpning av 16 kap. 18 och vid tillämpning av 16 kap. 18 och
19 §§ och av lagen (1986:468) om 19 §§ och av lagen (1986:468) om
avräkning av utländsk skatt rätt till avräkning av utländsk skatt rätt till
avdrag respektive avräkning av avdrag respektive avräkning av
utländsk skatt som om företaget utländsk skatt som om företaget
faktiskt hade betalat den skatt som faktiskt hade betalat den skatt som
skulle ha betalats i den stat där det skulle ha betalats i den stat där det
fasta driftstället är beläget om det fasta driftstället är beläget om det
inte hade funnits sådan lagstiftning inte hade funnits sådan lagstiftning
där som avses i rådets direktiv där som avses i rådets direktiv
90/434/EEG av den 23 juli 1990 2009/133/EG av den 19 oktober
om ett gemensamt beskattnings- 2009 om ett gemensamt beskatt-
system för fusion, fission, partiell ningssystem för fusion, fission,
fission, överföring av tillgångar partiell fission, överföring av till-
och utbyte av aktier eller andelar gångar och utbyte av aktier eller
som berör bolag i olika medlems- andelar som berör bolag i olika
stater samt om flyttning av ett medlemsstater samt om flyttning
europabolags eller en europeisk av ett europabolags eller en
kooperativ förenings säte från en europeisk kooperativ förenings
medlemsstat till en annan, senast säte från en medlemsstat till en
ändrad genom rådets direktiv annan3.          

1Jfr rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (EUT L 310, 25.11.2009, s. 34, Celex 32009L0133) samt rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EUT L 345, 29.12.2011, s. 8, Celex 32011L0096).

2Lagen omtryckt 2008:803.

3EUT L 310, 25.11.2009, s. 34 (Celex 32009L0133).

9

2005/19/EG. Prop. 2011/12:96

38 kap.

20 §

Avdrag för respektive avräkning av skatt ska göras enligt andra stycket om

tillgångar samt skulder och andra förpliktelser förs över genom en ombildning som hade varit en verksamhetsavyttring om säljaren hade varit en utländsk juridisk person,

säljaren är en utländsk association som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i Europeiska unionen,

säljaren bedriver verksamheten i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1, och

säljaren är skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

En delägare i associationen som beskattas på grund av ombildningen har vid tillämpning av 16 kap. 18 och 19 §§ och av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt samma rätt till avdrag för respektive avräkning av utländsk skatt som om associationen hade betalat den skatt som skulle ha betalats i den stat där associationen hör hemma om det inte hade funnits sådan lagstiftning där som avses i rådets direktiv

90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan.

En delägare i associationen som beskattas på grund av ombildningen har vid tillämpning av 16 kap. 18 och 19 §§ och av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt samma rätt till avdrag för respektive avräkning av utländsk skatt som om associationen hade betalat den skatt som skulle ha betalats i den stat där associationen hör hemma om det inte hade funnits sådan lagstiftning där som avses i rådets direktiv

2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan.

38 a kap.

22 §

Avdrag för respektive avräkning av skatt ska göras enligt andra stycket om

tillgångar samt skulder och andra förpliktelser förs över genom en ombildning som hade varit en partiell fission om överlåtaren hade varit en utländsk juridisk person,

överlåtaren är en utländsk association som hör hemma i en

utländsk stat som är medlem i Europeiska unionen,  
– överlåtaren bedriver verksamheten i någon av de associationsformer  
som anges i bilaga 37.1, och 10

– överlåtaren är skyldig att betala någon av de skatter som anges i

bilaga 37.2, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.      
En delägare i associationen som En delägare i associationen som
beskattas på grund av ombild- beskattas på grund av ombild-
ningen har vid tillämpning av ningen har vid tillämpning av
16 kap. 18 och 19 §§ och av lagen 16 kap. 18 och 19 §§ och av lagen
(1986:468) om avräkning av (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt samma rätt till utländsk skatt samma rätt till
avdrag för respektive avräkning av avdrag för respektive avräkning av
utländsk skatt som om associa- utländsk skatt som om associa-
tionen hade betalat den skatt som tionen hade betalat den skatt som
skulle ha betalats i den stat där skulle ha betalats i den stat där
associationen hör hemma om det associationen hör hemma om det
inte hade funnits sådan lagstiftning inte hade funnits sådan lagstiftning
där som avses i rådets direktiv där som avses i rådets direktiv
90/434/EEG av den 23 juli 1990 2009/133/EG av den 19 oktober
om ett gemensamt beskattnings- 2009 om ett gemensamt beskatt-
system för fusion, fission, partiell ningssystem för fusion, fission,
fission, överföring av tillgångar partiell fission, överföring av till-
och utbyte av aktier eller andelar gångar och utbyte av aktier eller
som berör bolag i olika medlems- andelar som berör bolag i olika
stater samt om flyttning av ett medlemsstater samt om flyttning
europabolags eller en europeisk av ett europabolags eller en
kooperativ förenings säte från en europeisk kooperativ förenings
medlemsstat till en annan.   säte från en medlemsstat till en
          annan.        

48 a kap.

17 §

Avdrag för respektive avräkning av skatt ska göras enligt andra stycket om

en andel i en association avyttras genom ett förfarande som hade varit ett andelsbyte om den association som andelen är hänförlig till hade varit en utländsk juridisk person,

associationen hör hemma i en utländsk stat som är medlem i Europeiska unionen,

associationen bedriver verksamheten i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1, och

associationen är skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

En delägare i den association som det avyttras andelar i, som beskattas på grund av förfarandet har vid tillämpning av 16 kap. 18 och 19 §§ och av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt samma rätt till avdrag för respektive avräkning av utländsk skatt som om associationen hade betalat den skatt som skulle ha betalats i den stat där associa-

En delägare i den association som det avyttras andelar i, som beskattas på grund av förfarandet har vid tillämpning av 16 kap. 18 och 19 §§ och av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt samma rätt till avdrag för respektive avräkning av utländsk skatt som om associationen hade betalat den skatt som skulle ha betalats i den stat där associa-

Prop. 2011/12:96

11

tionen hör hemma om det inte hade funnits sådan lagstiftning där som avses i rådets direktiv

90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan.

tionen hör hemma om det inte Prop. 2011/12:96
hade funnits sådan lagstiftning där
som avses i rådets direktiv

2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan.

49 kap.

32 §

Avdrag för respektive avräkning av skatt ska göras enligt andra stycket om

en andel i en association avyttras genom ett förfarande som hade varit ett andelsbyte om den association som andelen är hänförlig till hade varit en utländsk juridisk person,

associationen hör hemma i en utländsk stat som är medlem i Europeiska unionen,

associationen bedriver verksamheten i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1, och

associationen är skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2, utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

En delägare i den association som det avyttras andelar i, som beskattas på grund av förfarandet har vid tillämpning av 16 kap. 18 och 19 §§ och av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt samma rätt till avdrag för respektive avräkning av utländsk skatt som om associationen hade betalat den skatt som skulle ha betalats i den stat där associationen hör hemma om det inte hade funnits sådan lagstiftning där som avses i rådets direktiv

90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en

En delägare i den association  
som det avyttras andelar i, som  
beskattas på grund av förfarandet  
har vid tillämpning av 16 kap. 18  
och 19 §§ och av lagen (1986:468)  
om avräkning av utländsk skatt  
samma rätt till avdrag för  
respektive avräkning av utländsk  
skatt som om associationen hade  
betalat den skatt som skulle ha  
betalats i den stat där associa-  
tionen hör hemma om det inte  
hade funnits sådan lagstiftning där  
som avses i rådets direktiv  
2009/133/EG av den 19 oktober  
2009 om ett gemensamt beskatt-  
ningssystem för fusion, fission,  
partiell fission, överföring av till-  
gångar och utbyte av aktier eller  
andelar som berör bolag i olika  
medlemsstater samt om flyttning  
av ett europabolags eller en  
europeisk kooperativ förenings 12
medlemsstat till en annan. säte från en medlemsstat till en Prop. 2011/12:96
    annan.
     

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2.Bestämmelserna i 37 kap. 30 §, 38 kap. 20 §, 38 a kap. 22 §, 48 a kap. 17 § och 49 kap. 32 § tillämpas avseende ombildningar och förfaranden som hänför sig till tiden efter den 14 december 2009.

3.Bilagan 24.2 i dess nya lydelse tillämpas på utdelning som hänför sig till tiden efter den 17 januari 2012.

13

Bilaga 24.2 Prop. 2011/12:96

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Skatter som avses i 24 kap. 16 § andra stycket 3:

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien,

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– corporation tax i Irland,   – corporation tax i Irland,  
– imposta sul reddito delle – imposta sul reddito delle
persone giuridiche i Italien,   società i Italien,    
– impôt sur le revenu des – impôt sur le revenu des
collectivités i Luxemburg,   collectivités i Luxemburg,  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2011/12:96

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen

Den 1 april 2012 införs en möjlighet att lämna deklaration och andra uppgifter vid fastighetstaxering genom deklarationsombud (se prop. 2011/12:41, bet. 2011/12:SkU11, rskr. 2011/12:134, SFS 2012:89). Med anledning av detta har frågan om överklagbarhet av vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet aktualiserats. Inom Finansdepartementet har härefter utarbetats en promemoria med ett förslag om att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet ska gälla omedelbart och ska få överklagas.

En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (Fi2012/90).

I propositionen behandlas promemorians förslag.

Genomförande av det nya fusionsdirektivet och det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag m.m.

Den 19 oktober 2009 beslutade rådet att anta direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan. Det rör sig om en kodifiering av rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan, senast ändrad genom 2006/98/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Bulgarien och Rumäniens anslutning. Det nya direktivet innehåller inga materiella ändringar i förhållande till det nu upphävda direktivet. Rådets direktiv 2009/133/EG trädde i kraft den 15 december 2009 och samtidigt upphävdes direktiv 90/434/EEG. Det kodifierade direktivet innehåller inga materiella förändringar i förhållande till det nu upphävda direktivet.

Den 30 november 2011 beslutade rådet att anta direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater. Det rör sig om en omarbetning av rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater, senast ändrad genom 2006/98/EG av den 20 november 2006 om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Bulgarien och Rumäniens anslutning. Rådets direktiv 2011/96/EU trädde i kraft den 18 januari 2012 och samtidigt upphävdes

15

direktiv 90/435/EEG. Endast två smärre materiella ändringar har gjorts i Prop. 2011/12:96 det omarbetade direktivet i förhållande till det nu upphävda direktivet.

I denna proposition lämnas förslag för att genomföra rådets direktiv 2009/133/EG och rådets direktiv 2011/96/EU.

I propositionen lämnas vidare förslag till ändring av 9 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Förslaget innebär en ren korrigering av en hänvisning med anledning av att en bestämmelse som tidigare fanns i 3 § lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel sedan den 1 januari 2012 i stället återfinns i 3 a § samma lag.

Samtliga dessa tillkommande lagförslag har beretts under hand med Skatteverket.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 16 februari 2012 att inhämta Lagrådets yttrande över förslaget till ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), se bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.

Förslagen till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen (1970:624) och lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel har inte granskats av Lagrådet. De föreslagna ändringarna är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen

4.1Bakgrund

Genom lagen (2005:1117) om deklarationsombud infördes en möjlighet att lämna skattedeklarationer i elektronisk form genom deklarationsombud (prop. 2005/06:31, bet. 2005/06:SkU11, rskr. 2005/06:97). Enligt den nya skatteförfarandelagen (2011:1244) blir möjligheterna att använda deklarationsombud större genom att ett generellt system avseende deklarationsombud införs. De nya utökade reglerna trädde i kraft den 1 januari 2012. Samtidigt upphävdes lagen om deklarationsombud och ersattes av bestämmelser i skatteförfarandelagen.

Vidare gäller enligt skatteförfarandelagen att vitesförelägganden enligt den lagen får överklagas och att sådana vitesförelägganden gäller omedelbart.

Fastighetstaxering omfattas inte av den nya skatteförfarandelagen. Några möjligheter att vid fastighetstaxering lämna deklaration eller andra uppgifter genom ett befullmäktigat ombud finns för närvarande inte. Vidare gäller att Skatteverkets beslut om föreläggande vid vite inte får överklagas (se 21 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen [1979:1152]).

Den 1 april 2012 införs en möjlighet att genom deklarationsombud lämna deklaration och andra uppgifter även vid fastighetstaxering (se

prop. 2011/12:41, bet. 2011/12:SkU11, rskr. 2011/12:134, SFS 2012:89).

16

Enligt förslaget ska skatteförfarandelagens generella bestämmelser om Prop. 2011/12:96 deklarationsombud tillämpas, vilka bland annat innefattar bestämmelser

om föreläggande och överklagande (se prop. 2011/12:41 s. 15).

4.2Vitesförelägganden ska få överklagas

Regeringens förslag: Vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet ska gälla omedelbart och ska få överklagas.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som har yttrat sig till-

styrker eller har inget att erinra mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Att skatteförfarandelagens generella bestämmelser om föreläggande och överklagande ska tillämpas på deklarationsombud vid fastighetstaxeringen innebär bl.a. att en skattskyldig som i fastighetstaxeringsförfarandet har ett deklarationsombud och som föreläggs vid vite att personligen komma in med vissa uppgifter kommer att kunna överklaga vitesföreläggandet. Däremot kan vid fastighetstaxering en skattskyldig som inte har deklarationsombud inte överklaga ett vitesföreläggande.

För att komma till rätta med denna inkonsekvens föreslår regeringen att även vitesförelägganden enligt fastighetstaxeringslagen ska gälla omedelbart och få överklagas. Bestämmelsen om lämplighetsprövning anpassas till regleringen i skatteförfarandelagen.

Lagförslaget

Förslaget föranleder dels ändringar i 18 kap. 28 § och 21 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), dels att det tas in en ny paragraf, 2 b §, i 20 kap. samma lag.

5Genomförande av det nya fusionsdirektivet och det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag

5.1 Det nya fusionsdirektivet  
   
Regeringens förslag: Hänvisningar i inkomstskattelagen till det  
numera upphävda fusionsdirektivet ska ändras till hänvisningar till det  
nu gällande fusionsdirektivet.  
Skälen för regeringens förslag: Rådets direktiv 2009/133/EG av den  
19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion,  
fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller  
andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett  
europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en 17

medlemsstat till en annan (nedan kallat det nya fusionsdirektivet) har till Prop. 2011/12:96 syfte att gränsöverskridande omstruktureringar av bolag i olika

medlemsstater inte ska missgynnas skattemässigt jämfört med sådana förfaranden som avser bolag i samma medlemsstat. Det gemensamma skattesystemet innebär uppskov med beskattningen vid vissa

gränsöverskridande omstruktureringar. Direktivet trädde i kraft den
15 december 2009 och samtidigt upphävdes rådets direktiv

1990/434/EEG av den 23 juli 1990 med samma namn. Det nya fusionsdirektivet utgör en kodifiering av det numera upphävda direktivet och bygger på kommissionens förslag till direktiv (kodifiering) från den 29 juli 2008, KOM (2008)492 slutlig. En kodifiering innebär att en rättsakt inte får ändras i sak. De ändringar som görs med anledning av en kodifiering är endast av formell karaktär.

För att genomföra det nya fusionsdirektivet bör de hänvisningar till det numera upphävda fusionsdirektivet som finns i inkomstskattelagen (1999:1229) ändras till att gälla det nya fusionsdirektivet.

Lagförslaget

Förslaget föranleder ändringar i 37 kap. 30 §, 38 kap. 20 §, 38 a kap. 22 §, 48 a kap. 17 § och 49 kap. 32 § inkomstskattelagen.

5.2Det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag

Regeringens förslag: Hänvisningen i kupongskattelagen ska ändras till en hänvisning till det nu gällande direktivet om moderbolag och dotterbolag. En justering ska göras av namnet på den italienska skatt som avses i bilaga 24.2 till inkomstskattelagen.

Skälen för regeringens förslag: Rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (nedan kallat det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag) syftar till att utdelning som lämnas mellan närstående företag som finns i olika medlemsstater inte ska beskattas mer än en gång i ett EU-land. Reglerna omfattar bara vissa särskilt angivna företagsformer som betalar någon av de skatter som räknas upp i direktivet. Direktivet trädde i kraft den 18 januari 2012 och samtidigt upphävdes rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 med samma namn.

I november 2008 lade kommissionen fram ett förslag om kodifiering av det numera upphävda direktivet 90/435/EEG, KOM (2008)691 slutlig. Under lagstiftningsförfarandet uttryckte Europaparlamentet och rådet synpunkten att lydelsen av artikel 4.2 andra stycket i det numera upphävda direktivet 90/435/EEG såsom den återfanns i artikel 4.5 i den föreslagna kodifierade texten, kunde förstås så att den skulle etablera en sekundär rättslig grund. Dessa två institutioner begärde därför att bestämmelsen skulle formuleras om i den föreslagna kodifierade texten.

Ändringen innebar att det skulle klargöras att de regler som avses i den

18

bestämmelsen skulle antas av rådet i enlighet med det förfarande som Prop. 2011/12:96 föreskrivs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. En sådan

omformulering skulle innebära en innehållsmässig ändring och därmed gå längre än en enkel kodifiering. Kommissionen ansåg därför att det var lämpligt att kodifieringen övergick till att bli en omarbetning så att den nödvändiga ändringen kunde genomföras. I januari 2011 lade kommissionen därför fram ett förslag av omarbetning av direktiv 90/435/EEG, KOM (2010) 784. Förslaget innehöll – förutom den föreslagna ändringen i artikel 4.5 – inga materiella ändringar i förhållande till direktiv 90/435/EEG.

Under rådets behandling av kommissionens förslag till omarbetning av direktiv 90/435/EEG kom medlemsstaterna överens om ytterligare två smärre materiella ändringar. Den första ändringen var att ytterligare en svensk associationsform, försäkringsföreningar, lades till i listan över de företagsformer som omfattas av direktivet. Sedan tidigare gällde direktivet avseende de svenska associationsformerna aktiebolag, försäkringsaktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag. Försäkringsföreningar är en ny svensk associationsform som infördes genom försäkringsrörelselagen (2010:243), som trädde i kraft den 1 april 2011. Den andra ändringen som gjordes var att namnet på en italiensk skatt som räknas upp i direktivet ändrades.

För att genomföra det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag bör den hänvisning som görs i kupongskattelagen till rådets direktiv 90/435/EEG ändras till att gälla det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag. Vidare krävs det att den förteckning över skatter som omfattas av direktivet justeras så att namnet på den italienska skatten motsvarar vad som gäller enligt det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag.

Lagförslaget

Förslaget föranleder ändringar i bilagan 24.2 till inkomstskattelagen och i 4 § kupongskattelagen.

6 Konsekvensanalys

Förslaget om att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringen ska få överklagas bedöms inte få några offentligfinansiella konsekvenser. Inte heller bedöms förslaget öka vare sig Skatteverkets eller de allmänna förvaltningsdomstolarnas arbetsbörda i någon nämnvärd utsträckning. Eventuella merkostnader för de allmänna förvaltningsdomstolarna ska rymmas inom domstolarnas befintliga anslagsramar.

För företag och andra enskilda är förslaget positivt eftersom prövningen av vitesföreläggandet kan ske i ett tidigare skede, utan att den som föreläggandet riktas mot behöver riskera att vitet döms ut.

Övriga förslag bedöms sakna offentligfinansiella konsekvenser och bedöms heller inte förändra arbetsbördan för vare sig Skatteverket eller

19

de allmänna förvaltningsdomstolarna. Inte heller bedöms förslagen Prop. 2011/12:96 förändra den administrativa bördan för företagen.

7 Författningskommentar

7.1Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

4 §

I femte stycket finns en hänvisning till rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990. Direktivet upphävdes den 18 januari 2012, samtidigt som rådets direktiv 2011/96/EU trädde i kraft. Hänvisningen ändras därför till att gälla det nya direktivet.

Ikraftträdande

Den nya bestämmelsen träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på utdelning som hänför sig till tiden efter den 17 januari 2012, alltså fr.o.m. den tidpunkt då rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 trädde i kraft och rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 upphävdes.

7.2Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

18 kap.

28 §

Paragrafens andra stycke tas bort. Ändringen innebär att paragrafen anpassas till regleringen i skatteförfarandelagen.

20kap.

2b §

I paragrafen, som är ny, stadgas att ett beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart.

21kap.

2 §

Ändringen innebär att ett beslut om föreläggande som har förenats med vite ska få överklagas. Beslutet överklagas till den förvaltningsrätt som avses i 1 §. Det innebär att överklagande ska ske till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den taxeringsenhet som ett föreläggande gäller är belägen.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter den 30 juni 2012. Ikraftträdandebestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

20

7.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om Prop. 2011/12:96
  avkastningsskatt på pensionsmedel  

9 §

Ändringen är en följd av de ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 januari 2012. Eftersom bestämmelsen i tidigare 3 § femte stycket numera finns i 3 a § fjärde stycket ska hänvisningen i 9 § fjärde stycket 1 ändras till att avse 3 a § fjärde stycket.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 2012. Ändringen ska således tillämpas från den tidpunkt då övriga ändringar i lagen, som föranleder nu aktuell ändring, trädde i kraft.

7.4Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

37kap.

30§

I andra stycket ändras hänvisningen till rådets numera upphävda direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 till att i stället avse rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009.

38kap.

20 §

I andra stycket ändras hänvisningen till rådets numera upphävda direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 till att i stället avse rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009.

38 a kap.

22 §

I andra stycket ändras hänvisningen till rådets numera upphävda direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 till att i stället avse rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009.

48 a kap.

17 §

I andra stycket ändras hänvisningen till rådets numera upphävda direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 till att i stället avse rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009.

49 kap.

32 §

I andra stycket ändras hänvisningen till rådets numera upphävda direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 till att i stället avse rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009.

21

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2012. När det gäller 37 kap. 30 §, 38 kap. 20 §, 38 a kap. 22 §, 48 a kap. 17 § och 49 kap. 32 § bör de nya reglerna tillämpas avseende ombildningar och förfaranden som hänför sig till tiden efter den 14 december 2009, alltså fr.o.m. den tidpunkt som det nya fusionsdirektivet trädde i kraft och rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 upphävdes. När det gäller ändringen i bilagan ska de nya reglerna tillämpas på utdelning som hänför sig till tiden efter den 17 januari 2012, alltså fr.o.m. den tidpunkt då det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag trädde i kraft och rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 upphävdes.

Bilaga 24.2

Bilagan räknar upp de skatter som omfattas av rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990. Det direktivet upphävdes den 18 januari 2012 samtidigt som rådets direktiv 2011/96/EU trädde i kraft. Den italienska skatten imposta sul reddito delle persone giuridiche omfattades av direktiv 90/435/EEG. Det nya direktivet 2011/96/EU omfattar i stället den italienska skatten imposta sul reddito delle società. Med anledning av detta måste förteckningen ändras så att den i stället gäller den nya italienska skatteformen.

Prop. 2011/12:96

22

Sammanfattning av promemorian

I promemorian föreslås att beslut om förelägganden som, inom fastighetstaxeringsområdet, har förenats med vite ska gälla omedelbart och ska få överklagas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Prop. 2011/12:96

Bilaga 1

23

Lagförslagen i promemorian

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152) dels att 18 kap. 28 § samt 21 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen införs en ny paragraf, 20 kap. 2 b §, av följande lydelse.

18 kap.

28 §1

Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

20kap.

2 b §

Beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart.

21kap.

  2 §2
Ett beslut om föreläggande vid Ett beslut om föreläggande som
vite får inte överklagas. har förenats med vite får över-
  klagas till den förvaltningsrätt som
  avses i 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

1Senaste lydelse 2009:793.

2Senaste lydelse 1993:1193.

Prop. 2011/12:96

Bilaga 2

24

Förteckning över remissinstanserna

Följande remissinstanser har yttrat sig: Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Umeå, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Statskontoret, Skatteverket, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Fastighetsägarna Sverige, Svenskt Näringsliv, Riksbyggen, Sveriges advokatsamfund och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).

Följande remissinstanser har inte yttrat sig eller angett att de avstår från att lämna synpunkter: HSB Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Näringslivets regelnämnd, Regelrådet, SBC ek för, Skattebetalarnas förening, Sveriges Jordägareförbund och Villaägarnas Riksförbund.

Prop. 2011/12:96

Bilaga 3

25

Lagrådsremissens lagförslag Prop. 2011/12:96
    Bilaga 4
Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen  
(1979:1152)    
Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)  
dels att 18 kap. 28 § och 21 kap. 2 § ska ha följande lydelse,  
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 20 kap. 2 b §, av följande  
lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

18 kap.

28 §1

Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas.

20kap.

2 b §

Beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart.

21kap.

2 §2

Ett beslut om föreläggande vid vite får inte överklagas.

Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite får överklagas till den förvaltningsrätt som avses i 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

1Senaste lydelse 2009:793. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

2Senaste lydelse 1993:1193.

26

Lagrådets yttrande

Protokoll vid sammanträde 2012-02-23

Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff.

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen

Enligt en lagrådsremiss den 16 februari 2012 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av departementssekreteraren Marielle Halvarsson.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I remissen föreslås att ändringarna i fastighetstaxeringslagen ska träda i kraft den 1 juli 2012. Någon övergångsbestämmelse har inte föreslagits men vid föredragningen anmäldes att det finns behov av en övergångsreglering avseende vitesförelägganden som har meddelats före respektive efter ikraftträdandet.

Lagrådet ansluter sig till den bedömningen och föreslår att frågan regleras på följande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter den 30 juni 2012.

Prop. 2011/12:96

Bilaga 5

27

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf.

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition 2011/12:96 Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet

Prop. 2011/12:96

28

Rättsdatablad     Prop. 2011/12:96
       
Författningsrubrik Bestämmelser som Celexnummer för
  inför, ändrar, upp- bakomliggande EU-
  häver eller upprepar regler
  ett normgivnings-    
  bemyndigande    
       
Kupongskattelagen   32011L0096
(1970:624)      
Inkomstskattelagen   32009L0133
(1999:1229)   32011L0096

29