Regeringens proposition 2011/12:70

Europeiskt tillsynssamarbete på

Prop.

finansmarknadsområdet

2011/12:70

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 februari 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En ny struktur har skapats inom EU för tillsynen av den finansiella sektorn. Syftet är att uppnå en väsentlig förbättring av möjligheterna att följa och analysera utvecklingen och att vidta relevanta åtgärder för att främja den finansiella stabiliteten inom EU.

I den nya strukturen för finansiell tillsyn ingår tre europeiska tillsyns- myndigheter; Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Strukturen omfattar också en europeisk system- risknämnd. Myndigheterna och nämnden inrättades genom särskilda EU- förordningar.

De nya myndigheterna ska bl.a. utveckla bindande tekniska standarder, verka för en enhetlig tillämpning av det EU-gemensamma regelverket på finansmarknadsområdet, kunna fatta bindande medlingsbeslut vid tvister mellan medlemsländernas tillsynsmyndigheter, övervaka att medlems- ländernas tillsynsmyndigheter följer antagna EU-regler och vid behov utfärda rekommendationer. Myndigheterna ska samla in data och information, i huvudsak genom de nationella tillsynsmyndigheterna. I krislägen ska det också finnas särskilda, övernationella befogenheter.

Genom förslagen i denna proposition genomförs det s.k. omnibus I- direktivet. Direktivet innehåller ändringar av en rad sektorsdirektiv på bank-, värdepappersmarknads- och tjänstepensionsområdena. Ändringarna i dessa sektorsdirektiv innebär preciseringar av de befogen- heter för de europeiska tillsynsmyndigheterna som ursprungligen

fastställdes i de nämnda EU-förordningarna samt ändringar syftande till

 

ett smidigt och effektivt samarbete inom det europeiska systemet för

 

finansiell tillsyn.

1

 

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ................................................................

4

2

Lagtext

.............................................................................................

5

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om

 

 

 

handel med finansiella instrument.....................................

5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på

finansmarknaden .............................................................

12

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

investeringsfonder ...........................................................

14

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse.........................................

19

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument ......................................................

20

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat...................

21

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar...........................

25

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden..................................................

30

2.9Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

(2010:2043) .....................................................................

38

3

Ärendet och dess beredning ...........................................................

40

4

Bakgrund........................................................................................

40

 

4.1

Den nya tillsynsstrukturen...............................................

40

 

4.2

Översiktligt om omnibusdirektivet..................................

43

5

Överväganden och förslag..............................................................

44

 

5.1

Finalitydirektivet – direktiv 98/26/EG ............................

44

 

5.2

Konglomeratdirektivet – direktiv 2002/87/EG................

45

 

5.3

Marknadsmissbruksdirektivet – direktiv 2003/6/EG.......

47

 

5.4

Tjänstepensionsdirektivet – direktiv 2003/41/EG ...........

49

 

5.5

Prospektdirektivet – direktiv 2003/71/EG.......................

52

5.6Direktivet om marknader för finansiella instrument

 

(MiFID) – direktiv 2004/39/EG ......................................

56

5.7

Öppenhetsdirektivet – direktiv 2004/109/EG..................

60

5.8Tredje penningtvättsdirektivet – direktiv

 

 

2005/60/EG .....................................................................

63

 

5.9

Kreditinstitutsdirektivet – direktiv 2006/48/EG ..............

63

 

5.10

Kapitalkravsdirektivet – direktiv 2006/49/EG.................

70

 

5.11

UCITS IV-direktivet – direktiv 2009/65/EG...................

71

 

5.12

Sekretess..........................................................................

74

6

Ekonomiska konsekvenser.............................................................

77

7

Författningskommentar..................................................................

78

7.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om

handel med finansiella instrument...................................

78

Prop. 2011/12:70

2

7.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:1309) om

Prop. 2011/12:70

 

system för avveckling av förpliktelser på

 

 

finansmarknaden .............................................................

80

7.3Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om

investeringsfonder ...........................................................

81

7.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse.........................................

82

7.5Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:377) om

straff för marknadsmissbruk vid handel med

 

finansiella instrument. .....................................................

83

7.6Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat...................

83

7.7Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar...........................

84

7.8Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden..................................................

86

7.9Förslaget till lag om ändring i

 

försäkringsrörelselagen (2010:2043)...............................

88

Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU...........

89

Bilaga 2 Promemorians lagförslag ...................................................

131

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna...................................

164

Bilaga 4

Parallelluppställning – Förteckning över bestämmelser

 

 

som genomför omnibusdirektivet i svensk rätt ..................

165

Bilaga 5

Lagrådsremissens lagförslag..............................................

169

Bilaga 6

Lagrådets yttrande..............................................................

204

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den

 

 

2 februari 2012...................................................................

207

Rättsdatablad........................................................................................

208

3

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2011/12:70

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2.lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

3.lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,

4.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings- rörelse,

5.lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,

6.lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

7.lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

8.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

9.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

4

2 Lagtext

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

dels att 2 kap. 26, 27 och 34–36 §§, 4 kap. 23 och 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h och 5 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

26 §2

Finansinspektionen skall med- dela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en full- ständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värde- papper upptagna till handel på en reglerad marknad, skall Finans- inspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, skall Finansinspek- tionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, under- rätta sökanden och begära nöd- vändiga kompletteringar.

Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en full- ständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värde- papper upptagna till handel på en reglerad marknad, ska Finans- inspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, ska Finansinspek- tionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

2Senaste lydelse 2007:535.

Prop. 2011/12:70

5

När ett prospekt har godkänts,

När

Finansinspektionen

har Prop. 2011/12:70

skall Finansinspektionen

regist-

godkänt

ett

prospekt,

 

ska

rera det.

 

 

 

 

 

Europeiska

värdepappers-

och

 

 

 

 

 

 

marknadsmyndigheten underrättas

 

 

 

 

 

 

om

godkännandet.

Tillsammans

 

 

 

 

 

 

med

 

underrättelsen

 

ska

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

lämna

en

 

 

 

 

 

 

kopia

av

prospektet.

Finans-

 

 

 

 

 

 

inspektionen

ska

även

registrera

 

 

 

 

 

 

prospektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

får

besluta

Finansinspektionen

får

besluta

att en ansökan om godkännande av

att en ansökan om godkännande av

prospekt skall lämnas över till en

prospekt ska lämnas över till en

behörig myndighet i en annan stat

behörig myndighet i en annan stat

inom EES, om den myndigheten

inom EES, om den myndigheten

går med på det. Sökanden skall

har gått med på det och om

underrättas om

ett överlämnande

anmälan om detta har gjorts till

inom tre arbetsdagar från det att

Europeiska

värdepappers-

och

Finansinspektionen

fattade

sitt

marknadsmyndigheten.

Sökanden

beslut.

 

 

 

 

 

ska underrättas om ett överläm-

 

 

 

 

 

 

nande inom tre arbetsdagar från

 

 

 

 

 

 

det att Finansinspektionen fattade

 

 

 

 

 

 

sitt beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 §4

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje

ny omständighet, sakfel

Varje

ny

omständighet,

sakfel

eller förbiseende som kan påverka

eller förbiseende som kan påverka

bedömningen

av

överlåtbara

bedömningen

av

överlåtbara

värdepapper som omfattas av ett

värdepapper som omfattas av ett

prospekt och som inträffar eller

prospekt och som inträffar eller

uppmärksammas

efter

det

att

uppmärksammas

efter

det

att

prospektet har godkänts men innan

prospektet har godkänts men innan

anmälningstiden

för

erbjudandet

anmälningstiden

för

erbjudandet

av överlåtbara

värdepapper

till

av

överlåtbara

värdepapper

till

allmänheten löper ut eller de

allmänheten löper ut eller de

överlåtbara värdepapperen tas upp

överlåtbara värdepapperen tas upp

till handel på en reglerad marknad,

till handel på en reglerad marknad,

skall tas in eller rättas till i ett

ska tas in eller rättas till i ett

tillägg till prospektet. Sammanfatt-

tillägg till prospektet. Sammanfatt-

ningen, och eventuella översätt-

ningen, och eventuella översätt-

ningar

av

denna,

 

skall

ningar av denna, ska kompletteras

kompletteras om det är nödvändigt

om det är nödvändigt för att återge

för att återge informationen i

informationen i tillägget.

 

 

 

tillägget.

 

 

 

 

 

Frågan om godkännande av ett

Frågan om godkännande av ett

3 Senaste lydelse 2005:833.

4 Senaste lydelse 2007:535.

6

tillägg till ett prospekt får prövas

tillägg till ett

prospekt får prövas Prop. 2011/12:70

av Finansinspektionen, om Sverige

av Finansinspektionen, om Sverige

är hemmedlemsstat. Finansinspek-

är hemmedlemsstat. Finansinspek-

tionen skall meddela beslut med

tionen ska meddela beslut med

anledning av ansökan om god-

anledning av ansökan om god-

kännande av ett tillägg inom sju

kännande av ett tillägg inom sju

arbetsdagar från det att ansökan

arbetsdagar från det att ansökan

kom in till inspektionen. Tillägget

kom in till inspektionen. Tillägget

skall därefter offentliggöras på

ska

därefter

offentliggöras

samma sätt som prospektet har

samma sätt som prospektet har

offentliggjorts på.

offentliggjorts på. När Finans-

 

inspektionen

har

godkänt

ett

 

tillägg

till

prospekt,

ska

 

Europeiska

värdepappers-

och

 

marknadsmyndigheten underrättas

 

om

godkännandet.

Tillsammans

 

med

underrättelsen

ska Finans-

inspektionen lämna en kopia av tillägget.

En investerare som innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet.

 

 

 

 

 

 

35 §5

 

 

 

 

När

Finansinspektionen

har

När Finansinspektionen

har

godkänt ett prospekt, skall inspek-

godkänt ett prospekt, ska inspek-

tionen, på begäran av emittenten

tionen, på begäran av emittenten

eller den som har upprättat

eller den som har upprättat

prospektet, överlämna ett intyg om

prospektet, överlämna ett intyg om

godkännandet

 

till

behöriga

godkännandet

 

till

behöriga

myndigheter i den eller de stater

myndigheter i den eller de stater

inom EES där ett erbjudande av

inom EES där ett erbjudande av

överlåtbara

värdepapper

till

överlåtbara

värdepapper

till

allmänheten eller

ett

upptagande

allmänheten eller ett

upptagande

av överlåtbara värdepapper

till

av överlåtbara

värdepapper

till

handel på en reglerad marknad

handel på en reglerad marknad

planeras. Intyget och en kopia av

planeras. Intyget och en kopia av

prospektet skall överlämnas inom

prospektet ska

överlämnas inom

tre arbetsdagar från det att begäran

tre arbetsdagar från det att begäran

kom in till inspektionen eller, om

kom in till inspektionen eller, om

begäran

bifogats

ansökan

om

begäran bifogats ansökan om god-

godkännande,

inom en arbetsdag

kännande, inom en arbetsdag från

från godkännandet av prospektet.

godkännandet

av prospektet. Ett

 

 

 

 

 

 

intyg ska samtidigt överlämnas till

 

 

 

 

 

 

Europeiska

värdepappers-

och

 

 

 

 

 

 

marknadsmyndigheten.

 

 

5 Senaste lydelse 2007:535.

7

Av intyget skall det framgå

Av intyget ska det framgå

1.att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt

2.om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall skälen för detta.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, skall översättningen bifogas den begäran som ges in till Finans- inspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena skall tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, ska översättningen bifogas den begäran som ges in till Finans- inspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena ska tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

36 §6

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospekt- direktivet.

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospekt- direktivet. Finansinspektionen ska på sin elektroniska hemsida offentliggöra en förteckning över sådana intyg. Förteckningen ska hållas aktuell och informationen ska vara tillgänglig under minst tolv månader.

4 kap.

23 §7

Bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhets- direktivet.

6Senaste lydelse 2005:833.

7Senaste lydelse 2007:365.

För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget, om bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av

Prop. 2011/12:70

8

artikel 15 i öppenhetsdirektivet. Prop. 2011/12:70

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 §8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

18 §

om

För ett sådant bolag som avses i

offentliggörande

av

vissa

förvärv

22 § får Finansinspektionen, efter

eller överlåtelser av egna aktier

ansökan,

besluta

om

 

undantag

behöver inte iakttas av ett sådant

från

bestämmelserna

i

18 §

om

bolag som avses i 22 § om det

offentliggörande

av

vissa förvärv

uppfyller de krav som uppställs i

eller överlåtelser av egna aktier,

en offentlig reglering i en stat

om bolaget uppfyller de krav som

utanför EES och om kraven

uppställs i en offentlig reglering i

motsvarar dem som följer av

en stat utanför EES och om kraven

artikel 14 i öppenhetsdirektivet.

motsvarar dem som följer av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artikel

14

i öppenhetsdirektivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska underrätta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska

värdepappers-

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marknadsmyndigheten

 

om

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

undantag som beviljas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 e §9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När ett prospekt är giltigt i

När ett prospekt är giltigt i

Sverige

enligt

2 kap.

36 §,

skall

Sverige

enligt

2 kap.

36 §,

ska

Finansinspektionen underrätta den

Finansinspektionen underrätta den

myndighet

som

har

godkänt

myndighet

som

har

godkänt

prospektet, om emittenten eller ett

prospektet och Europeiska värde-

utländskt värdepappersföretag som

pappers- och marknadsmyndig-

medverkar vid ett erbjudande av

heten om emittenten eller ett

överlåtbara

 

värdepapper

till

utländskt värdepappersföretag som

allmänheten har gjort sig skyldig

medverkar vid ett erbjudande av

till

ekonomisk

 

brottslighet

eller

överlåtbara

 

värdepapper

till

har

överträtt

bestämmelserna i

allmänheten har gjort sig skyldig

6 kap.

1 b § denna

lag eller

15–

till

ekonomisk

 

brottslighet

eller

18 kap.

lagen

 

(2007:528)

om

har

överträtt

bestämmelserna i

värdepappersmarknaden.

 

 

6 kap.

1 b § denna

lag

eller

15–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 kap.

lagen

 

(2007:528)

om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

värdepappersmarknaden.

 

 

Om

 

emittenten

 

eller

det

Om

 

emittenten

 

eller

det

utländska

värdepappersföretaget,

utländska

värdepappersföretaget,

trots de åtgärder som vidtagits av

trots de åtgärder som vidtagits av

den

 

myndighet

som

godkänt

den

 

myndighet

som

godkänt

prospektet, fortsätter brottsligheten

prospektet, fortsätter brottsligheten

eller

 

överträdelsen,

 

får

Finans-

eller

 

överträdelsen, får

Finans-

8Senaste lydelse 2007:365.

9Senaste lydelse 2007:535.

9

Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhets- direktivet, ska inspektionen under- rätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, där bolaget ger in det dokument som anges i artikel 10 i prospektdirektivet. Finans- inspektionen ska också underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.
Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndig- het som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan ska göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppen- hetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige ska anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas ska inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknads- myndigheten så snart som möjligt.

inspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas skall inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

inspektionen

vidta

åtgärd enligt Prop. 2011/12:70

1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas

ska inspektionen underrätta den

myndighet

som

har godkänt

prospektet

och

Europeiska

värdepappers- och marknads-

myndigheten.

Finansinspektionen

ska också underrätta Europeiska

kommissionen och

Europeiska

värdepappers- och marknads- myndigheten så snart som möjligt om vidtagna åtgärder.

1 h §10 Om Finansinspektionen finner

att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhets- direktivet, skall inspektionen underrätta den behöriga myndig- heten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, där bolaget ger in det dokument som anges i artikel 10 i prospektdirektivet.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndig- het som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan skall göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppen- hetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige skall anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas skall inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemenskapernas kommission så snart som möjligt.

10 Senaste lydelse 2007:365.

10

Samarbete

och

utbyte av

Samarbete och utbyte av

information

med

behöriga

information

myndigheter

 

 

 

 

 

 

5 §11

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta infor- mation med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta infor- mation med utländska behöriga myndigheter och med Europeiska värdepappers- och marknads- myndigheten i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhets- direktivet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

11 Senaste lydelse 2007:365.

Prop. 2011/12:70

11

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om

Prop. 2011/12:70

 

system för avveckling av förpliktelser på

 

 

 

 

 

 

finansmarknaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs1 att 2, 9, 11 och 16 §§ samt rubriken närmast

 

före 9 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på

 

finansmarknaden ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

I denna lag avses med

 

 

2 §2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett

 

avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

 

 

 

 

anmält

avvecklingssystem:

ett

anmält

avvecklingssystem:

ett

 

avvecklingssystem

som

en

stat

avvecklingssystem

som

en

stat

 

inom EES har anmält till

inom EES har anmält till

 

Europeiska kommissionen eller till

Europeiska

värdepappers-

och

 

Eftas övervakningsmyndighet,

 

marknadsmyndigheten

eller

till

 

 

 

 

 

 

Eftas övervakningsmyndighet,

 

 

central värdepappersförvarare: ett företag som har auktorisation att

 

kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister enligt lagen

 

(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

 

 

 

 

 

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva

 

clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 

 

 

 

 

 

kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller

 

annat därmed jämförbart förfarande,

 

 

 

 

 

 

 

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars

 

administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att

 

överföringsuppdrag verkställs mellan systemen.

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan av

avvecklings-

Anmälan

av

avvecklings-

 

system

till

Europeiska

system till Europeiska värde-

 

kommissionen

 

 

 

pappers-

 

och

 

marknads-

 

 

 

 

 

 

myndigheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 §3

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen ska

anmäla

Finansinspektionen

ska

anmäla

 

godkända

avvecklingssystem

till

godkända

avvecklingssystem

till

 

Europeiska kommissionen, liksom

Europeiska

värdepappers-

och

 

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

2Senaste lydelse 2011:733.

3Senaste lydelse 2011:733.

12

vem som är administratör för dem. På begäran av Riksbanken ska inspektionen även anmäla av- vecklingssystem som drivs av banken.

marknadsmyndigheten, liksom vem som är administratör för dem. På begäran av Riksbanken ska inspektionen även anmäla av- vecklingssystem som drivs av banken.

11 §

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företags- rekonstruktion avseende en del- tagare i ett anmält avvecklings- system, skall inspektionen omedel- bart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas över- vakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan under- rättelse.

När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företags- rekonstruktion avseende en del- tagare i ett anmält avvecklings- system, ska inspektionen omedel- bart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som be- hörig mottagare av en sådan underrättelse. Även Europeiska systemrisknämnden och Euro- peiska värdepappers- och mark- nadsmyndigheten ska omedelbart underrättas.

16 §4

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finans- inspektionen om

1.administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har återkallats,

2.administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, eller

3.avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.

Finansinspektionen ska omedel-

Finansinspektionen ska omedel-

bart underrätta Europeiska kom-

bart underrätta Europeiska värde-

missionen samt Eftas övervak-

pappers- och marknadsmyndig-

ningsmyndighet om återkallelsen.

heten samt Eftas övervaknings-

 

myndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3 meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

4 Senaste lydelse 2011:733.

Prop. 2011/12:70

13

2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

Prop. 2011/12:70

 

investeringsfonder

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:46) om investerings- fonder

dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 12 kap. 15 och 17 a §§ samt rubriken närmast 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §2

I denna lag betyder

1.behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att ut- öva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2.derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra lik- artade finansiella instrument,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värde- papper (fondföretag),

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värde- papper (fondföretag)3, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU4,

5.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

6.finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

7.fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,

8.fondföretag: ett utländskt företag

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

2Senaste lydelse 2011:882.

3EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

4EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

14

a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är Prop. 2011/12:70 att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap.

1 § andra stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

b)som tillämpar principen om riskspridning, och

c)vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant tillstånd som avses i 8 a,

10. fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder,

11. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g

ifördraget om sammanställd redovisning5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG6, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

12. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

13. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,

14. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

15. investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond,

16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

17.matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18.matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

19.mottagarfond: en värdepappersfond som

a)har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

b)inte är en matarfond, och

c)vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,

20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som

a)i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b)har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

c)inte är ett matarfondföretag, och

d)inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,

5EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349).

6EUT L 164, 26.6.2009, s. 42 (Celex 32009L0049).

15

21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) Prop. 2011/12:70 om värdepappersmarknaden,

22.penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penning- marknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

23.specialfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 6 kap.,

24.startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

25.värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26.överlåtbart värdepapper:

a)aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier,

b)obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penning- marknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c)värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana över- låtbara värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 8, 23 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

 

10 kap.

Samarbete mellan

behöriga

Samarbete och utbyte av

myndigheter

 

information

 

 

5 §7

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

7 Senaste lydelse 2011:882.

Finansinspektionen ska i sin till- synsverksamhet samarbeta och ut- byta information med behöriga myndigheter, Europeiska värde- pappers- och marknadsmyndig- heten, Europeiska bankmyndig- heten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska systemrisknämnden i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets

16

direktiv 2009/65/EG.

Prop. 2011/12:70

5 a §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Euro- peiska värdepappers- och mark- nadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.5, 101.8 och 108.5 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

12 kap.

15 §8

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter anmälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller fondbestämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap. 6 b §, får Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finans-

inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

 

 

Om rättelse inte sker, får Finans-

Om rättelse inte sker, får Finans-

inspektionen vidta sådana åtgärder

inspektionen vidta sådana åtgärder

som

avses

i

1 §

andra

stycket

som

avses

i

1 §

andra

stycket

första

meningen

eller förbjuda

första

meningen

eller

förbjuda

förvaltningsbolaget att påbörja nya

förvaltningsbolaget att påbörja nya

transaktioner i Sverige. Inspek-

transaktioner i Sverige. Inspek-

tionen får också besluta att bolaget

tionen får också besluta att bolaget

inte längre får förvalta en värde-

inte längre får förvalta en värde-

pappersfond.

 

Innan

en

åtgärd

pappersfond.

 

Innan

en

åtgärd

enligt detta stycke vidtas ska

enligt detta stycke vidtas ska

inspektionen

 

underrätta

behörig

inspektionen

 

underrätta

behörig

myndighet i bolagets hemland. I

myndighet i bolagets hemland. I

brådskande

fall får

inspektionen

brådskande

fall får

inspektionen

dock vidta en sådan åtgärd utan

dock vidta en sådan åtgärd utan

föregående

föreläggande

enligt

föregående

föreläggande

enligt

första

stycket

eller

underrättelse

första

stycket

eller

underrättelse

till hemlandsmyndigheten. Denna

till hemlandsmyndigheten. Denna,

och Europeiska kommissionen ska

Europeiska

kommissionen

och

då underrättas så snart som

Europeiska

värdepappers-

och

möjligt.

 

 

 

 

 

marknadsmyndigheten ska

 

 

 

 

 

 

 

underrättas så snart som möjligt.

Om Finansinspektionen har vidtagit en åtgärd enligt tredje stycket utan föregående föreläggande eller underrättelse till hemlandsmyndigheten och kommissionen därefter har beslutat att åtgärden ska undanröjas, ska inspektionen göra det.

8 Senaste lydelse 2011:882.

17

17 a §9

Prop. 2011/12:70

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett fondföretag som driver

 

verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § vid marknadsföringen åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i annat fall än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland.

Om rättelse inte sker och detta

Om rättelse inte sker och detta

innebär att investerares intressen i

innebär att investerares intressen i

Sverige skadas, får Finansinspek-

Sverige skadas, får Finansinspek-

tionen förelägga fondföretaget att

tionen förelägga fondföretaget att

göra rättelse eller förbjuda fond-

göra rättelse eller förbjuda fond-

företaget att påbörja nya transak-

företaget att påbörja nya transak-

tioner i Sverige. Innan en sådan

tioner i Sverige. Innan en sådan

åtgärd vidtas ska Finansinspek-

åtgärd vidtas ska Finansinspek-

tionen underrätta behörig myndig-

tionen underrätta behörig myndig-

het i företagets hemland. Euro-

het i företagets hemland. Euro-

peiska kommissionen ska omedel-

peiska kommissionen och Euro-

bart underrättas när en sådan

peiska värdepappers- och mark-

åtgärd vidtagits.

nadsmyndigheten ska omedelbart

 

underrättas när en sådan åtgärd

 

vidtagits.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

9 Senaste lydelse 2011:882.

18

6 b §
Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Euro- peiska bankmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1 och 132.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG.
Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Euro- peiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om

Prop. 2011/12:70

 

bank- och finansieringsrörelse

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att 13 kap. 6 a § och rubriken närmast före 13 kap. 6 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 6 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

13 kap.

Samarbete

med

behöriga

Samarbete och utbyte av

myndigheter

 

 

information

6 a §2 Finansinspektionen skall i sin

tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

2Senaste lydelse 2006:1387.

19

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

dels att 17 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den ut- sträckning som följer av Europa- parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk).

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Euro- peiska värdepappers- och mark- nadsmyndigheten i den utsträck- ning som följer av Europa- parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknads- missbruk)2, ändrat genom Europa- parlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU3.

17 b §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artikel 16.2 och 16.4 i direktiv 2003/6/EG.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

2EUT L 96, 12.4.2003, s. 16 (Celex 32003L0006).

3EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

Prop. 2011/12:70

20

2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om

Prop. 2011/12:70

 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 5 § och 8 kap. 2 § samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §2

I denna lag betyder

1.anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2.behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett reglerat företag med huvudkontor inom EES,

3.blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett reglerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör ett finansiellt konglomerat,

4.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

5.finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller fondbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,

b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansierings- rörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6.finansiell sektor: ett eller flera av följande företag

a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller motsvarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag (bank- och värdepapperssektorn),

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

2Senaste lydelse 2011:769.

21

b)försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag, utländska Prop. 2011/12:70 återförsäkringsföretag och försäkringsholdingföretag (försäkrings-

sektorn), och

c)blandade finansiella holdingföretag,

7.fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

8.försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening enligt försäkrings- rörelselagen (2010:2043),

9.försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett försäkringsföretag, ett utländskt direktförsäkringsföretag, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsbolag, utländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag,

10.institut: kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag,

11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkrings- företag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europa- parlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG,

11. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkrings- företag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europa- parlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU4,

12.kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

13.reglerat företag:

a)ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller

b)ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag, 14. relevant behörig myndighet:

a)en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell företagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som ingår i ett finansiellt konglomerat,

b)någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till samordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c)någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i a och b kommer överens om är relevant,

15. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

3EUT L 35, 11.2.2003, s. 1 (Celex 32002L0087).

4EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

22

16. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar Prop. 2011/12:70 som gäller för den rörelse som drivs av institut och försäkringsföretag,

17.utländskt återförsäkringsföretag: ett företag som inte är ett försäkringsföretag eller ett utländskt direktförsäkringsföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att försäkra risker som överlåts av försäkringsföretag, utländska direktförsäkringsföretag eller utländska återförsäkringsföretag, och

18.värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

4kap.

5 §

När

Finansinspektionen

har

När

Finansinspektionen har

fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2

fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2,

skall

inspektionen

lämna

en

ska

inspektionen

lämna

en

underrättelse om beslutet och om

underrättelse om beslutet och om

att inspektionen är samordnare. En

att inspektionen är samordnare. En

sådan

underrättelse

skall lämnas

sådan underrättelse ska lämnas till

till det moderföretag som finns i

det moderföretag som finns i

toppen av ett konglomerat eller,

toppen av ett konglomerat eller,

om det inte finns något moder-

om det inte finns något moder-

företag, det reglerade företag som

företag, det reglerade företag som

har den största balansomslut-

har den största balansomslut-

ningen inom den största sektorn.

ningen inom den största sektorn.

 

Den information som anges i

Den information som anges i

första stycket skall också lämnas

första stycket ska också lämnas till

till

 

 

 

 

 

 

 

1. behöriga myndigheter

som

auktoriserat reglerade

företag

i

konglomeratet och behöriga myndigheter i det land inom EES där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor, och

2. Europeiska gemenskapernas

2. den gemensamma kommittén

kommission.

 

 

för de europeiska tillsynsmyndig-

 

 

 

heterna.

 

 

6 kap.

Samarbete

och

utbyte av

Samarbete och utbyte av

information

med

behöriga

information

myndigheter

 

 

 

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den ut- sträckning som följer av konglo- meratdirektivet.

5 §

 

ska i

 

 

Finansinspektionen

sin

 

tillsynsverksamhet samarbeta

och

 

utbyta information med utländska

 

behöriga myndigheter, Europeiska

 

bankmyndigheten,

Europeiska

 

värdepappers- och marknads-

 

myndigheten,

Europeiska

för-

 

säkrings- och tjänstepensions-

 

myndigheten

samt

Europeiska

 

systemrisknämnden i den utsträck-

23

ning som följer av konglomerat- Prop. 2011/12:70 direktivet.

5 a §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Euro- peiska bankmyndigheten, Euro- peiska värdepappers- och mark- nadsmyndigheten eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensions- myndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 18.1a i konglomeratdirektivet.

8kap.

2 §

Finansinspektionen

skall

kont-

Finansinspektionen

ska

kont-

rollera om den tillsyn som utövas

rollera om den tillsyn som utövas

av tillsynsmyndigheten

i

tredje

av tillsynsmyndigheten i

tredje

land är likvärdig med den

land är likvärdig med den

särskilda tillsyn över

finansiella

särskilda tillsyn över

finansiella

konglomerat som

föreskrivs i

konglomerat som föreskrivs i

konglomeratdirektivet.

 

 

konglomeratdirektivet.

 

 

Finansinspektionen är skyldig att utföra en sådan kontroll på begäran av moderföretaget eller av något av de reglerade företag i konglomeratet

som auktoriserats inom EES.

 

 

 

 

Innan

Finansinspektionen

tar

Innan

Finansinspektionen

tar

ställning till om tillsynen är lik-

ställning till om tillsynen är lik-

värdig, skall inspektionen

höra

värdig,

ska inspektionen

höra

övriga relevanta behöriga myndig-

övriga relevanta behöriga myndig-

heter. Inspektionen skall också ha

heter.

 

 

rådfrågat

Kommittén

för

 

 

 

finansiella konglomerat.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

24

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:1371) om kapital- täckning och stora exponeringar

dels att 10 kap. 6, 6 b och 9 §§ samt 11 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 9 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.

6 §

Finansinspektionen skall inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndig- heterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den skall redovisas skriftligen. Om Finansinspek- tionen är ansvarig för den grupp- baserade tillsynen inom EES, skall inspektionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, skall Finansinspek- tionen, om ansökan getts in till inspektionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet skall innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sex- månadersperioden.

Finansinspektionen ska inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndig- heterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den ska redovisas skrift- ligen. Om Finansinspektionen är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen inom EES, ska inspek- tionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, ska Finansinspektionen, om ansökan getts in till inspek- tionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sexmånadersperioden.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

Prop. 2011/12:70

25

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt skall ligga till grund för inspektionens tillsyn.

Om någon eller några av de Prop. 2011/12:70 berörda behöriga myndigheterna,

inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in, har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i för- ordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt andra stycket och invänta det beslut som Europeiska bank- myndigheten kan komma att fatta enligt 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndigheten efter det att sexmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt ska ligga till grund för inspektionens tillsyn.

6 b §2

Om en överenskommelse enligt 6 a § inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen, med beaktande av de behöriga myndigheternas bedömning av risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett beslut på gruppnivå.

Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över dotterföretag till ett moderinstitut inom EES eller till ett finansiellt moderholdingföretag inom EES, ska inspektionen fatta ett sådant beslut som avses i 6 a § tredje stycket på individuell nivå eller undergruppsnivå. Inför beslutet ska inspektionen beakta synpunkter som framförts av den utländska behöriga myndighet som ansvarar för den gruppvisa tillsynen.

Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna, inom fyra månader från det att

2 Senaste lydelse 2011:752.

26

Finansinspektionen har lämnat sin rapport enligt 6 a §, har hänskjutit ärendet till Europeiska bank- myndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt första stycket och invänta det beslut som Euro- peiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finans- inspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bank- myndigheten.

Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndigheten efter det att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

9 §3

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra be- höriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden samt med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likvidi- teten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES, Europeiska bankmyndig- heten och Europeiska system- risknämnden i den utsträckning som följer av kreditinstituts- direktivet och kapitalkravs- direktivet.

3 Senaste lydelse 2011:752.

Prop. 2011/12:70

27

 

 

 

 

 

 

 

9 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

får

hän-

 

 

 

 

 

 

 

skjuta frågor som rör ett för-

 

 

 

 

 

 

 

farande av en annan behörig

 

 

 

 

 

 

 

myndighet

inom

 

EES

till

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska

bankmyndigheten för

 

 

 

 

 

 

 

tvistlösning i de fall som framgår

 

 

 

 

 

 

 

av artiklarna 42, 129.1, och 132.1

 

 

 

 

 

 

 

i kreditinstitutsdirektivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skall

 

2 §

 

 

 

ska

 

Finansinspektionen

kont-

Finansinspektionen

kont-

rollera

om

den

gruppbaserade

rollera

om

den

gruppbaserade

tillsyn som utövas av tillsyns-

tillsyn som utövas av tillsyns-

myndigheten i tredje land är

myndigheten i tredje land är

likvärdig med den gruppbaserade

likvärdig med den gruppbaserade

tillsyn som anges i kreditinstituts-

tillsyn som anges i kreditinstituts-

direktivet.

 

 

 

 

 

direktivet.

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

är

skyldig

Finansinspektionen

är

skyldig

att på begäran av moderföretaget

att på begäran av moderföretaget

eller av ett institut, institut för

eller av ett institut, institut för

elektroniska pengar eller mot-

elektroniska pengar eller mot-

svarande

utländska

 

företag

som

svarande

utländska

 

företag

som

ingår i företagsgruppen och som

ingår i företagsgruppen och som

auktoriserats

inom

 

EES

 

utföra

auktoriserats

inom

 

EES

utföra

kontrollen. Innan

Finansinspek-

kontrollen.

Innan

Finansinspek-

tionen tar ställning till om

tionen tar ställning till om

tillsynen är likvärdig, skall inspek-

tillsynen är likvärdig, ska inspek-

tionen

höra

övriga

berörda

tionen

höra övriga

berörda

behöriga myndigheter inom EES.

behöriga myndigheter inom EES.

Inspektionen

skall

 

också

före

Inspektionen

ska

 

också

före

ställningstagandet ha rådfrågat den

ställningstagandet

ha

rådfrågat

Europeiska bankkommittén.

 

Europeiska bankmyndigheten.

3 §4

Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa bestämmelserna om finansiella företagsgrupper i 9 och 10 kap. som om moderföretaget haft sitt huvudkontor inom EES.

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finans- inspektionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säkerställer att instituten i företagsgruppen är föremål för tillräcklig tillsyn. Inspektionen får då förelägga en ägare till institutet att inrätta ett finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES och tillämpa bestämmelserna i denna lag på instituten i den företagsgrupp som leds av detta holdingföretag.

4 Senaste lydelse 2011:752.

Prop. 2011/12:70

28

Finansinspektionen ska under- rätta de berörda behöriga myndig- heterna och Europeiska kommis- sionen när sådana andra tillsyns- metoder som anges i andra stycket används.

Finansinspektionen ska under- Prop. 2011/12:70 rätta de berörda behöriga myndig-

heterna, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

29

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

Prop. 2011/12:70

 

värdepappersmarknaden

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden

dels att 1 kap. 5 §, 18 kap. 8 och 9 §§, 22 kap. 8 §, 23 kap. 5 §, 25 kap. 5, 12, 13 och 24 §§ samt rubriken närmast före 23 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §2

I denna lag betyder

1.anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappers- företag som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller

d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster,

2.behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

3.börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

4.clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

5.clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. att driva clearingverksamhet,

6.clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

2Senaste lydelse 2009:365.

30

a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras Prop. 2011/12:70 förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk

eller utländsk valuta,

b)genom att träda in som part eller som garant ta över ansvaret för att förpliktelserna fullgörs, eller

c)på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas

genom överförande av likvid eller instrument,

 

 

 

 

 

 

7. direktivet

om marknader

för

7. direktivet

om marknader

för

finansiella

 

 

instrument:

finansiella

 

 

instrument:

Europaparlamentets

och

rådets

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

direktiv 2004/39/EG av den 21

direktiv 2004/39/EG av den 21

april 2004 om marknader för

april 2004 om marknader för

finansiella

instrument och

om

finansiella

instrument och

om

ändring

av

rådets

direktiv

ändring

av

rådets

direktiv

85/611/EEG

och 93/6/EEG

och

85/611/EEG

och 93/6/EEG

och

Europaparlamentets

och

rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv 2000/12/EG samt upp-

direktiv 2000/12/EG samt upp-

hävande

av

rådets

direktiv

hävande

av

rådets

direktiv

93/22/EEG, senast

ändrat

genom

93/22/EEG3, senast ändrat genom

Europaparlamentets

och

rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv 2008/10/EG,

 

 

 

direktiv 2010/78/EU4,

 

 

 

 

8.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

9.emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

11.genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenterings- skyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, över-

blickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet5,

12.handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

13.hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

14.investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15.kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

3EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

4EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

5EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287).

31

16. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen Prop. 2011/12:70 (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra

juridiska personer än aktiebolag,

17.kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

18.kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

19.professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §,

20.reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21.sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,

22.sidoverksamheter:

a)för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och 4 §§,

b)för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och

c)för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §,

23.startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

24.systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en handels- plattform,

25.utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26.värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

27.värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28.värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmoni- sering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv

29. öppenhetsdirektivet: Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp- lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv

32

2001/34/EG,

ändrat

genom

2001/34/EG6, senast ändrat genom

Europaparlamentets och

rådets

Europaparlamentets och rådets

direktiv 2008/22/EG.

 

direktiv 2010/78/EU7.

18 kap.

8 §

En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestäm- melserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

För en utgivare av skuldebrev får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

9 §

En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i 10– 12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestäm- melser.

För en utgivare av aktier får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestäm- melserna i 10–12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Finans- inspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas.

22 kap.

8 §

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning skall omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, skall inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES.

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning ska omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, ska inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES och Europeiska värde- pappers- och marknadsmyndig- heten.

6EUT L 390, 31.12.2004, s. 38 (Celex 32004L0109).

7EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

Prop. 2011/12:70

33

 

23 kap.

Prop. 2011/12:70

Samarbete mellan

behöriga

Samarbete och

utbyte av

myndigheter

 

information

 

 

 

5 §

 

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av direktivet om marknader för finansiella instru- ment och öppenhetsdirektivet.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värde- pappers- och marknadsmyndig- heten och Europeiska systemrisk- nämnden i den utsträckning som följer av direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhetsdirektivet.

5 a §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artiklarna 58a, 62.1, 62.2 och 62.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

25 kap.

5 §

Finansinspektionen skall åter- kalla ett svenskt värdepappers- instituts, en börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

Finansinspektionen ska återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en börs eller en svensk clearing- organisations tillstånd om

1.företaget har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2.företaget inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser,

3.företaget har förklarat sig avstå från tillståndet,

4.företaget under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller

5.när det är fråga om svenska aktiebolag som har beviljats tillstånd att driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget.

I de fall som avses i första stycket 1, 2, 4 och 5 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

Vid tillämpningen av första

Vid tillämpningen av första

34

stycket 5 skall det egna kapitalet

stycket 5 ska det egna kapitalet

beräknas enligt 25 kap. 14 § aktie-

beräknas enligt 25 kap. 14 § aktie-

bolagslagen (2005:551).

bolagslagen (2005:551).

 

Om ett

värdepappersinstituts

 

eller en börs tillstånd återkallas,

 

ska Finansinspektionen underrätta

 

Europeiska

värdepappers- och

 

marknadsmyndigheten.

12 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande bestämmelser:

uppföranderegler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 22–33 §§,

hantering av limitorder i 9 kap. 1 §,

systematiska internhandlare i 9 kap. 2–8 §§,

information efter handel i 9 kap. 9 §,

dokumentation i 10 kap. 2 §, eller

rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 §§.

Om företaget inte följer före-

Om företaget inte följer före-

läggandet,

skall

Finansinspek-

läggandet, ska Finansinspektionen

tionen

underrätta

den

behöriga

underrätta den behöriga myndig-

myndigheten i företagets hemland.

heten i företagets hemland.

 

Om rättelse inte sker, får Finans-

Om rättelse inte sker, får Finans-

inspektionen

förbjuda

värde-

inspektionen

förbjuda

värde-

pappersföretaget att

påbörja

nya

pappersföretaget

att

påbörja

nya

transaktioner

i

Sverige. Innan

transaktioner

i

Sverige. Innan

förbud meddelas skall inspek-

förbud meddelas ska inspektionen

tionen

underrätta

den

behöriga

underrätta den behöriga myndig-

myndigheten i företagets hemland.

heten

i

företagets

hemland.

Europeiska gemenskapernas kom-

Europeiska

kommissionen

och

mission skall omedelbart infor-

Europeiska

värdepappers-

och

meras när ett förbud meddelas.

 

marknadsmyndigheten

 

ska

 

 

 

 

 

 

 

omedelbart

informeras

när

ett

 

 

 

 

 

 

 

förbud meddelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ett utländskt värdepappers-

Om ett utländskt värdepappers-

företag som hör hemma inom EES

företag som hör hemma inom EES

och som driver verksamhet från

och som driver verksamhet från

filial i Sverige, överträder någon

filial i Sverige, överträder någon

annan bestämmelse i genom-

annan bestämmelse i genom-

förandeförordningen,

denna

lag

förandeförordningen,

denna

lag

eller föreskrift som meddelats med

eller föreskrift som meddelats med

stöd av denna lag än dem som

stöd av denna lag än dem som

anges i 12 §, skall Finansinspek-

anges

i

12 §, ska

Finansinspek-

tionen

underrätta

den

behöriga

tionen

underrätta

den

behöriga

myndigheten i företagets hemland.

myndigheten i företagets hemland.

Prop. 2011/12:70

35

Detsamma gäller om ett företag

Detsamma gäller

om

ett

företag

Prop. 2011/12:70

som genom direkt tillhanda-

som genom direkt tillhanda-

 

hållande av tjänster eller genom att

hållande av tjänster eller genom att

 

driva en handelsplattform över-

driva en handelsplattform över-

 

träder

någon

bestämmelse

i

träder

någon

bestämmelse

i

 

genomförandeförordningen, denna

genomförandeförordningen, denna

 

lag eller föreskrift som meddelats

lag eller föreskrift som meddelats

 

med stöd av lagen.

 

 

 

 

 

 

med stöd av lagen.

 

 

 

 

 

 

Om värdepappersföretaget

efter

Om värdepappersföretaget efter

 

en sådan

underrättelse

fortsätter

en sådan

underrättelse

fortsätter

 

överträdelsen genom att handla på

överträdelsen genom att handla på

 

ett sätt som tydligt skadar

ett sätt som tydligt skadar

 

investerarnas

intresse

i

Sverige

investerarnas

intresse

 

i

Sverige

 

eller leder till att marknaden inte

eller leder till att marknaden inte

 

fungerar korrekt, får Finans-

fungerar korrekt, får Finans-

 

inspektionen

förelägga

företaget

inspektionen

förelägga

företaget

 

att göra rättelse eller förbjuda

att göra rättelse eller förbjuda

 

företaget

 

att

påbörja

 

 

nya

företaget

 

att

påbörja

 

nya

 

transaktioner i Sverige. Innan före-

transaktioner i Sverige. Innan före-

 

läggande

eller

förbud

 

meddelas,

läggande

eller

förbud

 

meddelas,

 

skall

inspektionen

underrätta

 

den

ska inspektionen

underrätta

den

 

behöriga myndigheten i företagets

behöriga myndigheten i företagets

 

hemland.

Europeiska

 

gemen-

hemland.

Europeiska

 

kommis-

 

skapernas

 

kommission

 

skall

sionen och Europeiska värde-

 

omedelbart

informeras

när

 

ett

pappers- och marknadsmyndig-

 

föreläggande

 

eller

 

 

förbud

heten

ska

omedelbart

informeras

 

meddelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

när ett föreläggande eller förbud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meddelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

Finansinspektionen

finner

Om

Finansinspektionen

finner

 

att en emittent som inte har

att en emittent som inte har

 

Sverige som hemmedlemsstat men

Sverige som hemmedlemsstat men

 

vars

överlåtbara värdepapper

är

vars

överlåtbara

värdepapper

är

 

upptagna till handel vid en

upptagna till handel vid en

 

reglerad marknad i Sverige inte

reglerad marknad i Sverige inte

 

uppfyller de krav som följer av

uppfyller de krav som följer av

 

bestämmelserna

i

öppenhets-

bestämmelserna

i

öppenhets-

 

direktivet i fråga om behandling

direktivet i fråga om behandling

 

av innehavare

av

värdepapperen

av innehavare

av

värdepapperen

 

och

information

till

 

sådana

och

information

till

sådana

 

innehavare,

skall

inspektionen

innehavare,

 

ska

inspektionen

 

underrätta den behöriga myndig-

underrätta den behöriga myndig-

 

heten i den stat inom EES där

heten i den stat inom EES där

 

emittenten

 

enligt

 

tillämplig

emittenten

 

enligt

 

tillämplig

 

nationell rätt skall lagra sin

nationell rätt ska lagra sin

 

regelbundna

 

finansiella

infor-

regelbundna

 

finansiella

infor-

 

mation.

Detsamma

gäller

 

om

mation.

Detsamma

gäller

om

 

inspektionen finner att emittenten

inspektionen finner att emittenten

 

inte offentliggör information

som

inte offentliggör information som

 

uppfyller

de

krav

som

följer

av

uppfyller

de

krav

som

följer

av

36

bestämmelserna i öppenhets- direktivet, eller inte offentliggör informationen på ett sätt som uppfyller sådana krav.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspek- tionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppen- hetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, skall inspektionen offent- liggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet skall Finans- inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska gemen- skapernas kommission så snart som möjligt.

bestämmelserna

i

öppenhets- Prop. 2011/12:70

direktivet,

eller inte

offentliggör

informationen på ett sätt som

uppfyller sådana

krav. Finans-

inspektionen ska också underrätta

Europeiska

värdepappers- och

marknadsmyndigheten.

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspek- tionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppen- hetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, ska inspektionen offent- liggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet ska Finans- inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kom- missionen och Europeiska värde- pappers- och marknadsmyndig- heten så snart som möjligt.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

37

2.9Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs1 att 16 kap. 12 § och rubriken närmast före 16 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

16 kap.

Anmälan till behörig myndighet

Anmälan till behörig myndighet

 

och till Europeiska försäkrings-

 

och tjänstepensionsmyndigheten

 

12 §

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom an- mälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom an- mälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar samt till Europeiska försäkrings- och tjänstepensions- myndigheten om försäkrings- företaget även bedriver verk- samhet avseende tjänstepensions- försäkring.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES samt till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

Prop. 2011/12:70

38

Finansinspektionen får i samband med en anmälan enligt första eller andra stycket begära att den behöriga myndigheten i samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder. Om företagets tillstånd har återkallats, får begäran avse att den behöriga myndigheten även i övrigt vidtar de åtgärder som behövs för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Prop. 2011/12:70

39

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2011/12:70

Den 24 november 2010 beslutade Europaparlamentet och rådet det s.k. omnibus I-direktivet, nedan benämnt omnibusdirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), se bilaga 1. En faktapromemoria har överlämnats till riksdagen, 2009/10:FPM45, Ändringsdirektiv om finansiell tillsyn.

I oktober 2011 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till hur omnibusdirektivet bör genomföras i svensk rätt. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En remissammanställning finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2011/4185).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 22 december 2011 att inhämta Lagrådets yttrande över de förslag som finns i bilaga 5. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6.

Regeringen har följt Lagrådets förslag. Dessutom har vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten. Lagrådets synpunkter behandlas i överväganden och förslag, avsnitt 5.9, och i författnings- kommentaren, avsnitt 7.1.

4 Bakgrund

4.1Den nya tillsynsstrukturen

Bakgrund

I spåren av finanskrisen åren 2007 och 2008 blev det tydligt att det före- kom brister i den finansiella tillsynen inom EU. Den främsta anledningen till detta var att tillsynsmodellerna fortfarande till stora delar var nationellt inriktade, trots en fortlöpande integrering av de europeiska finansmarknaderna med en mängd finansinstitut som bedriver gräns- överskridande verksamhet. Samarbete och samordning mellan de natio- nella tillsynsmyndigheterna uppvisade också stora brister.

För att komma tillrätta med dessa problem beslutade Europa- parlamentet och rådet den 24 november 2010 – genom förordningar (EU nr 1093–1095/2010ESA-förordningarna) – ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). Systemet består av tre europeiska

tillsynsmyndigheter; Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska

40

försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska Prop. 2011/12:70 värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). De europeiska tillsynsmyndigheterna ska intimt samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna i avsikt att förbättra den inre marknadens

funktionssätt. De europeiska tillsynsmyndigheterna ska utveckla bindande tekniska standarder, verka för en enhetlig tillämpning av det gemenskapsrättsliga regelverket på finansmarknadsområdet, kunna fatta bindande medlingsbeslut vid tvister mellan medlemsstaternas tillsyns- myndigheter, övervaka att medlemsstaternas tillsynsmyndigheter följer antagna EU-regler och vid behov utfärda rekommendationer. Myndigheterna ska även samla in data och information. I krislägen har myndigheterna också särskilda, övernationella befogenheter.

Vidare inrättades en europeisk systemrisknämnd (ESRB; se Europa- parlamentets och rådets förordning EU nr 1092/2010). Nämnden har till uppgift att ansvara för makrotillsynen inom EU genom att identifiera risker för den finansiella stabiliteten och vid behov utfärda riskvarningar och rekommendationer till åtgärder för att hantera sådana risker. Även nämnden ingår i ESFS.

Den 24 november 2010 beslutade Europaparlamentet och rådet även omnibusdirektivet. Genom ändring av en rad sektorsdirektiv preciseras genom detta direktiv de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter. De sektorsdirektiv som omfattas är följande.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (finalitydirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/87/EG) av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och av ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (konglomeratdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknads- påverkan (marknadsmissbruk) (marknadsmissbruksdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensions- institut (tjänstepensionsdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (prospektdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (direktivet om marknader för finansiella instrument)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven

angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är

41

upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring Prop. 2011/12:70 av direktiv 2001/34/EG (öppenhetsdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (tredje penningtvättsdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (kreditinstitutsdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning) (kapitalkravsdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) (UCITS IV- direktivet)

Närmare om de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter

För att kunna fullgöra sina uppgifter har de europeiska tillsynsmyndig- heterna utrustats med ett antal befogenheter som fastställts genom ESA- förordningarna. Förordningarna har direkt effekt, dvs. är direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Dessa befogenheter är i huvudsak följande (se artikel 8.2 i förordningarna).

utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn (artikel 10)

utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande (artikel 15)

utfärda riktlinjer och rekommendationer (artikel 16)

utfärda rekommendationer när det gäller överträdelser av unionsrätten (se artikel 17.3)

fatta enskilda beslut riktade till behöriga myndigheter om krav på åtgärder i krissituationer och om lösning av tvister mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande situationer (artiklarna 18.3 och 19.3)

fatta enskilda beslut riktade till finansinstitut när det gäller direkt tillämpning av unionsrätten (artiklarna 17.6, 18.4 och 19.4).

avge yttranden till Europaparlamentet, rådet eller kommissionen om alla frågor som har samband med dess behörighetsområde (artikel 34)

samla in nödvändiga uppgifter om finansinstitut så att de europeiska tillsynsmyndigheterna kan fullgöra sina verksamhetsuppgifter (artikel 35)

utveckla gemensamma metoder för att utvärdera hur produk- tens särdrag och distributionsprocesserna inverkar på insti- tutens finansiella ställning och konsumentskyddet

42

tillhandahålla en centralt tillgänglig databas med registrerade Prop. 2011/12:70 finansinstitut inom sitt behörighetsområde (om detta följer av

rättsakterna i artikel 1.2)

4.2Översiktligt om omnibusdirektivet

Inledning

Genom ändring av en rad sektorsdirektiv (se avsnitt 4.1) preciseras genom omnibusdirektivet de europeiska tillsynsmyndigheternas befogen- heter som ursprungligen fastställts i ESA-förordningarna. Detta krävs för att det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska fungera effektivt. Sådana ändringar avser fastställandet av räckvidden för vissa befogenheter som de europeiska tillsynsmyndigheterna har, precisering av andra befogenheter som föreskrivs i unionsrätten samt ändringar som syftar till att uppnå att de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet fungerar smidigt och effektivt inom ramen för det europeiska tillsyns- systemet. I omnibusdirektivet (artikel 13) preciseras vilka artiklar i sektorsdirektiven som kräver genomförande i nationell lagstiftning. Det är i huvudsak fråga om regler som säkerställer ett väl fungerande sam- arbete mellan de behöriga myndigheterna och de europeiska tillsyns- myndigheterna. Nedan presenteras omnibusdirektivets huvudområden kortfattat.

Tekniska standarder

En stor del av omnibusdirektivet innehåller artiklar där det fastställs i vilka fall de europeiska tillsynsmyndigheterna ska utarbeta tekniska standarder. Dessa artiklar riktar sig till de europeiska tillsynsmyndig- heterna och är inte föremål för genomförande i nationell lagstiftning.

Bindande medling

Enligt ESA-förordningarna ska sektorsspecifik lagstiftning ange när tvistlösningsmekanismen får användas för att lösa tvister mellan nationella behöriga myndigheter. Inom områden där det redan finns någon form av icke-bindande medling i den tillämpliga rättsakten eller där det förekommer tidsfrister för gemensamma beslut som ska fattas av en eller flera nationella behöriga myndigheter, krävs det dessutom ändringar i sektorslagstiftningen för att säkerställa klarhet och minsta möjliga avbrott i processen för att nå ett gemensamt beslut.

Samarbete och utbyte av information

Med den nya tillsynsstruktur som införs genom ESFS kommer det att krävas att de nationella behöriga myndigheterna samarbetar nära med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Omnibusdirektivet innehåller

ändringar i sektorsdirektiven som syftar till att säkerställa att det inte

43

finns några rättsliga hinder för utbyte av information som har införts Prop. 2011/12:70 genom ESA-förordningarna.

En centralt tillgänglig databas med registrerade finansinstitut

De europeiska tillsynsmyndigheterna har fått till uppgift att upprätta, offentliggöra och regelbundet uppdatera register och förteckningar över finansiella aktörer i unionen. Inrättandet av ett enda konsoliderat register för varje kategori finansinstitut inom EU syftar till att ge en förbättrad insyn och en effektivare tillsyn.

5 Överväganden och förslag

5.1Finalitydirektivet – direktiv 98/26/EG

Regeringens förslag: I de fall en deltagare i ett anmält avvecklingssystem gått i konkurs eller är föremål för företags- rekonstruktion ska Europeiska värdepappers- och marknads- myndigheten och Europeiska systemrisknämnden underrättas. Finansinspektionen ska anmäla anmälda avvecklingssystem till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i stället för till kommissionen.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna lämnar förslaget utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artiklarna 1.1 och

1.2 i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 1.1 ändrar artikel 6.3 i finalitydirektivet (direktiv 98/26/EG). När beslut om inledande av insolvensförfaranden mot en deltagare i ett anmält avvecklingssystem har fattats, följer det redan av den tidigare lydelsen av nämnd artikel i finalitydirektivet att övriga medlemsstater ska underrättas. Genom ändringen införs krav på att även ESRB och Esma ska underrättas.

Artikel 1.2 ändrar i artikel 10.1 i finalitydirektivet. Medlemsstaterna ska, enligt artikeln, ange vilka system, och vilka respektive systemoperatörer, som kommer att omfattas av finalitydirektivets tillämpningsområde, anmäla dem till kommissionen samt underrätta kommissionen om vilka myndigheter de har utsett enligt artikel 6.2. Den nu aktuella ändringen i artikeln innebär att Esma, inte kommissionen, ska motta nämnda anmälan. Esma ska vidare offentliggöra dessa uppgifter på sin webbplats.

Skälen för regeringens förslag: Finalitydirektivet är genomfört i svensk rätt bl.a. genom lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (avvecklingslagen). Vad avser artikel 6.3 i finalitydirektivet är denna genomförd i svensk rätt genom att Finansinspektionen, sedan myndigheten fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en

deltagare i ett anmält avvecklingssystem, ska underrätta de myndigheter

44

som respektive stat inom EES har anmält till kommissionen eller till Prop. 2011/12:70 Eftas övervakningsmyndighet som behöriga att motta sådan underrättelse

(se 11 § avvecklingslagen). Underrättelseskyldigheten utökas nu genom ändring av finalitydirektivet till att även gälla gentemot ESRB och Esma. Detta bör framgå av lagen. Finansinspektionens underrättelseskyldighet att till kommissionen anmäla godkända avvecklingssystem ändras till att i stället avse Esma. Till följd av detta bör också de bestämmelser i avvecklingslagen som reglerar Finansinspektionens godkännande av ett avvecklingssystem samt definitionen av ”anmält avvecklingssystem” ändras.

5.2Konglomeratdirektivet – direktiv 2002/87/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens rapportering till kommissionen enligt lagen om finansiella konglomerat ska i stället ske till den gemensamma kommittén för de europeiska tillsyns- myndigheterna. Den allmänna skyldigheten för Finansinspektionen att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med de europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiska systemrisknämnden. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till respektive europeisk tillsynsmyndighet för tvistlösning.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i konglomerat- direktivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artiklarna 2.1 a,

2.2, 2.5, 2.7, 2.9 och 2.11 b i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 2.1 a ändrar artikel 4.2 i konglomeratdirektivet (direktiv 2002/87/EG). I sistnämnd artikel har införts en ändring som innebär att när en grupp identifierats som ett finansiellt konglomerat och samordnare blivit utnämnd, ska samordnaren informera den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Tidigare skulle sådan information lämnas till kommissionen.

Artikel 2.2 ändrar artikel 9.2 i konglomeratdirektivet. Artikeln inne- håller de krav som medlemsstaterna ska ställa på de reglerade enheterna på nivån finansiellt konglomerat såvitt avser rutiner för intern kontroll och metoder för riskhantering. Artiklarna 9.2 och 9.3 innehåller en detaljerad uppräkning av de moment som ska ingå i riskhanterings- systemen och i rutinerna för kontroll. Genom omnibusdirektivet till- kommer en ny punkt d med innebörd att metoder för riskhantering även ska inbegripa arrangemang som införts för att vid behov bidra till och utveckla lämpliga arrangemang och planer för rekonstruktion och avveckling. Sådana arrangemang ska uppdateras regelbundet.

45

Artikel 2.5 ändrar artikel 10.1 i konglomeratdirektivet. Artikel 10 inne- håller sedan tidigare föreskrifter om att det bland de berörda medlems- staternas behöriga myndigheter ska utses en enda samordnare med ansvar för samordning och utövande av extra tillsyn över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat. Genom omnibusdirektivet har det i artikeln gjorts ett tillägg som innebär att samordnarens identitet ska offentliggöras på den gemensamma kommitténs webbplats.

Artikel 2.7 ändrar artikel 12.1 i konglomeratdirektivet. Artikel 12 före- skriver att behöriga myndigheterna får utbyta uppgifter om de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat. Genom omnibusdirektivet har såvitt avser tredje stycket i denna artikel gjorts ett tillägg som innebär att även ESRB (i enlighet med artikel 15 i förordning nr 1092/2010) ska ingå bland de myndigheter som de behöriga myndigheterna kan utbyta uppgifter med.

Artikel 2.9 ändrar artikel 14.1 i konglomeratdirektivet. Artikeln före- skriver att medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder för att fysiska och juridiska personer som omfattas av extra tillsyn utbyter uppgifter som kan vara relevanta för tillsynen enligt konglomeratdirektivet. Ändringen innebär dels att begreppet ”den extra tillsynen” ändras till ”den extra och europeiska tillsynen”, dels tillägg av en text med innebörd att medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder mot att utbyta uppgifter enligt direktivet samt med de europeiska tillsynsmyndigheterna i enligt med artikel 35 i ESA- förordningarna, vid behov genom den gemensamma kommittén.

Genom artikel 2.11 b införs en ny artikel 18.1a i konglomerat- direktivet. I denna artikel införs en hänvisning till artikel 19 i ESA- förordningarna. Har Finansinspektionen invändningar mot ett beslut som fattats av en annan relevant myndighet enligt artikel 18.1 ska artikel 19 i förordningarna vara tillämplig.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Konglomerat- direktivet är genomfört i svensk rätt genom bl.a. lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat (lagen om finansiella konglomerat).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på konglomeratdirektivet är följande.

Ändringen i artikel 4.2 i konglomeratdirektivet bör medföra ändring i 4 kap. 5 § andra stycket 2 lagen om finansiella konglomerat, eftersom nu gällande lydelse anger att Finansinspektionen ska underrätta kommissionen om att en grupp har identifierats som ett finansiellt konglomerat och att inspektionen är samordnare. Kommissionen bör ersättas med den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringen i artikel 12.1 i konglomeratdirektivet bör medföra en ändring av 6 kap. 5 § lagen om finansiella konglomerat. Enligt gällande lydelse ska Finansinspektionen samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet. I bestämmelsen bör infogas att samarbete och utbyte av information även ska ske med de europeiska tillsynsmyndig- heterna och ESRB i den utsträckning som följer av konglomerat- direktivet.

Prop. 2011/12:70

46

Artikel 14.1 i konglomeratdirektivet är i svensk rätt genomförd i 5 kap. Prop. 2011/12:70 15 § lagen om finansiella konglomerat. Ändringen innebär att det informationsutbyte som möjliggörs genom artikeln utökas till att också

omfatta de europeiska tillsynsmyndigheterna och en hänvisning görs till artikel 35 i respektive ESA-förordning. Denna ändring i konglomerat- direktivet bör, liksom ändringen i artikel 12.1, genomföras genom att även de europeiska tillsynsmyndigheterna förs in i samarbetsparagrafen (6 kap. 5 § lagen om finansiella konglomerat).

Den nya artikeln som införs i konglomeratdirektivet, artikel 18.1a, bör medföra att en ny bestämmelse tas in i lagen om finansiella konglomerat där det anges i vilka situationer Finansinspektionen ska ha rätt att hän- skjuta en fråga till relevant europeisk tillsynsmyndighet för tvistlösning.

Slutligen krävs en lagändring som inte föranleds av genom- förandebestämmelsen i omnibusdirektivet. Ändringen i artikel 18.1 i konglomeratdirektivet innebär bl.a. att Finansinspektionens skyldighet enligt artikeln att rådfråga kommittéen för finansiella konglomerat tas bort. Bestämmelsen i lagen om finansiella konglomerat som genomfört denna artikel bör justeras i enlighet härmed (8 kap. 2 § tredje stycket).

De ändringar av artiklar i konglomeratdirektivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Den ändring som införs i artikel 9.2 i konglomeratdirektivet bör genomföras på lägre nivå än lag. Av 5 kap. 13 och 14 §§ lagen om finansiella konglomerat framgår att företag som ingår i ett finansiellt konglomerat ska ha system för riskhantering och rutiner för intern kontroll som är betryggande med hänsyn till konglomeratets samlade risksituation. Av förarbetena till lagen (prop. 2005/06:45 s. 140) framgår att regeringen ansåg att någon motsvarande uppräkning som skett i artikel 9.2 och 9.3 i konglomeratdirektivet inte borde tas in i lag utan i stället regleras i föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Enligt lagen om finansiella konglomerat får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll (9 kap. 1 § 8).

Enligt artikel 13 i omnibusdirektivet är ändringen i artikel 10.1 i konglomeratdirektivet en artikel som medlemsstaterna ska genomföra. Ändringen tar dock sikte på sådant som faller på den gemensamma kommittén att säkerställa. Den bör således inte föranleda några svenska lagstiftningsåtgärder. I sammanhanget bör noteras att genom den ändring som skett i artikel 4 i konglomeratdirektivet följer en skyldighet för samordnaren (för svenskt vidkommande Finansinspektionen) att informera den gemensamma kommittén om vem som är samordnare för ett visst finansiellt konglomerat.

5.3Marknadsmissbruksdirektivet – direktiv 2003/6/EG

Regeringens förslag: Den allmänna skyldigheten för Finans- inspektionen att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det anges i lag

47

i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Sveriges advokatsamfund anser att det är olämpligt att sanktioner preciseras i normer av så låg konstitutionell valör som myndighetsföreskrifter. Sanktioner borde i stället framgå av lag.

Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artiklarna 3.4, 3.6 a och 3.6 b i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 3.4 ändrar i artikel 14 i marknadsmissbruksdirektivet (direktiv 2003/6/EG). Ändringen i artikel 14 innebär att behöriga myndigheter årligen ska ge Esma uppgifter, i aggregerad form, om alla administrativa åtgärder och sanktioner som beslutas på grund av att personer som är ansvariga för de bestämmelser som antagits enligt direktivet inte har följts. Det rör sig alltså om en skyldighet för Finansinspektionen att lämna vissa statistiska uppgifter till Esma. Det föreskrivs också att en behörig myndighet ska meddela Esma om offentliggöranden av administrativa åtgärder eller sanktioner.

Artikel 3.6 a, som ändrar artikel 16.2 i marknadsmissbruksdirektivet, behandlar utbyte av information mellan behöriga myndigheter och för- farandet när en myndighet vägrar att tillmötesgå en sådan begäran. En behörig myndighet kan hänskjuta frågan till Esma, (i stället för som tidigare till Europeiska värdepapperstillsynskommittén), som i enlighet med artikel 19 i Esma-förordningen kan ålägga en behörig myndighet att vidta en specifik åtgärd. Den behöriga myndigheten kan dock vägra att tillmötesgå begäran om uppgifter med hänvisning till andra stycket i artikel 16.2; hänvisning till allmän ordning, att ett rättsligt förfarande redan har inletts etc.

Artikel 3.6 b som ändrar artikel 16.4 – reglerar frågan om behöriga myndigheters möjlighet att begära att en annan myndighet inleder en undersökning eller om att få medverka vid en undersökning. Även i detta fall kan en behörig myndighet hänskjuta frågan till Esma som i enlighet med artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma kan ålägga den behöriga myndigheten att vidta en specifik åtgärd. Den behöriga myndigheten kan dock vägra att tillmötesgå en begäran om uppgifter med hänvisning till fjärde stycket i artikel 16.4.

Skälen för regeringens förslag: Marknadsmissbruksdirektivet är i huvudsak genomfört i svensk rätt genom lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknads- missbrukslagen) och lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (anmälningsskyldighetslagen).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på marknadsmissbruksdirektivet är följande.

Artikel 14 i marknadsmissbruksdirektivet är genomförd i 17 § marknadsmissbrukslagen. Denna bestämmelse anger att Finans- inspektionen ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av marknads- missbruksdirektivet. Om Esma införs som ytterligare en myndighet Finansinspektionen ska samarbeta och utbyta information med på sätt

Prop. 2011/12:70

48

som följer av marknadsmissbruksdirektivet, bör ändringen i artikel 14 Prop. 2011/12:70 avseende skyldigheten att lämna uppgifter till Esma om administrativa

åtgärder och sanktioner anses genomförd. I promemorian angavs i denna del att det kan vara lämpligt att i föreskrifter precisera vilken typ av sanktioner Finansinspektionen ska lämna uppgifter om. Med anledning av Sveriges advokatsamfunds synpunkt vill vi förtydliga att ändringen i artikeln endast avser en uppgiftsskyldighet för Finansinspektionen gentemot Esma och att den inte tar sikte på utformningen av administrativa åtgärder och sanktioner.

De ändringar som görs i artikel 16.2 och 16.4 bör medföra att en ny bestämmelse tas in i marknadsmissbrukslagen som anger i vilka fall Finansinspektionen ska få hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning.

5.4Tjänstepensionsdirektivet – direktiv 2003/41/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionen ska anmäla beslut om att begränsa eller förbjuda förfoganderätten över ett försäkringsföretags tillgångar i Sverige och återkallelse av tillstånd till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i tjänstepensions- direktivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag och bedömning. I promemorian föreslås även att det införs en skyldighet för Finansinspektionen att samarbeta och utbyta information med Eiopa.

Remissinstanserna: Svensk Försäkring och Försäkringsjuridiska föreningen anser att genomförandet av omnibusdirektivet inte i någon del bör gå längre än vad direktivet föreskriver.

Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artikel 4.1 a och 4.3 i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 4.1 a ändrar artikel 9.1 a i tjänstepensionsdirektivet (direktiv 2003/41/EG). Av sistnämnd artikel framgår att varje medlemsstat ska se till att tjänstepensionsinstitut som är etablerade inom dess territorium ska registreras av den behöriga tillsynsmyndigheten eller vara auktoriserat. Om institutet bedriver gränsöverskridande verksamhet, ska även de medlemsstater där institutet är verksamt framgå av registret. Ett nytt krav till den tidigare lydelsen är att sistnämnda uppgifter ska meddelas Eiopa.

Artikel 4.3 ändrar artikel 14.4 andra stycket i tjänstepensionsdirektivet. Artikel 14 innehåller regler om de behöriga myndigheternas möjligheter att förbjuda eller begränsa verksamheten i ett tjänstepensionsinstitut etablerat inom dess territorium. Av andra stycket framgår att varje beslut om att förbjuda ett institut att utöva sin verksamhet ska omfatta utförliga skäl och delges institutet. Ett nytt krav införs nu om underrättelse av sådana beslut till Eiopa.

Omnibusdirektivet innehåller också vissa ändringar av tjänstepensions- direktivet som innebär informations- och samarbetsförpliktelser för de

49

behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i förhållande till Eiopa (se artiklarna 4.1 b, 4.5 och 4.6 i omnibusdirektivet som ändrar artiklarna 9.5, 20.11 respektive 21 i tjänstepensionsdirektivet).

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Vid genomförandet av tjänstepensionsdirektivet i svensk rätt gjordes bedömningen att understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet (tjänstepensionskassor) omfattades direkt av detta direktiv. En reglering av tjänstepensionskassornas verksamhet infördes därför i lagen (1972:262) om understödsföreningar (UFL). Tjänstepensionskassorna var registrerade i ett understödsföreningsregister. För att tjänstepensions- direktivet inte skulle ge upphov till någon snedvridning av konkurrensen genomförde Sverige den möjligheten som ges i artikel 4 i direktivet att tillämpa vissa delar av detta på tjänstepensionsverksamhet i ett liv- försäkringsbolag. Tillämpliga delar av tjänstepensionsdirektivet är artiklarna 9–16 och 18–20. Tjänstepensionsverksamheten ska hållas åtskild från övrig verksamhet i livförsäkringsbolaget. Försäkringsbolagen är registrerade i försäkringsregistret. Både försäkringsbolag och tjänste- pensionskassor fick åta sig uppdrag att genom gränsöverskridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring.

Den 1 april 2011 trädde en ny försäkringsrörelselag (2010:2043, FRL) i kraft. Genom införandelagen till FRL upphävdes UFL. En vid ikraftträdandet av FRL registrerad understödsförening får fortsätta bedriva verksamhet enligt UFL till utgången av år 2014.

I FRL finns ingen särskild reglering för tjänstepensionsinstitut – tjänstepensionsverksamhet kan drivas i både bolagsform och förenings- form. Denna verksamhet ska liksom enligt tidigare lagstiftning hållas avskild från övrig verksamhet (se 4 kap. 8 § FRL). Den s.k. Solvens II- utredningen (dir. 2010:14) fick i uppdrag att utreda om det bör införas särskilda regler för tjänstepensionsverksamhet (se prop. 2009/10:246 avsnitt 5.2 och 5.3.2). Utredningen föreslår i sitt betänkande som överlämnades i oktober 2011 att en ny form av institut införs – tjänste- pensionsinstitut (SOU 2011:68). Dessa institut ska få tillhandahålla produkter – förmåner – med anknytning till anställning. Möjligheten för försäkringsföretag att bedriva tjänstepensionsverksamhet under den option som ges enligt artikel 4 i tjänstepensionsdirektivet föreslås upphöra. Utredningen anser dock att denna möjlighet även fortsättnings- vis ska gälla under en övergångsperiod.

I sammanhanget bör nämnas att omnibusdirektivet inte omfattar ändringar i solvens II-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet [Solvens II]). Sådana ändringar diskuteras för närvarande inom ramen för det s.k. omnibus II- direktivet. Förhandlingarna rörande detta direktiv är ännu inte avslutade, utan direktivet förväntas antas först under våren 2012. Mot bakgrund av detta bör, i linje med vad Svensk Försäkring och Försäkringsjuridiska föreningen anfört, huvudprincipen för genomförandet av omnibus- direktivet vara att inte gå längre än vad det direktivet föreskriver.

Den lagändring som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på tjänstepensionsdirektivet är följande.

Även för försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet kan Finansinspektionen i vissa fall begränsa eller förbjuda förfogande-

Prop. 2011/12:70

50

rätten över deras tillgångar i Sverige (se 16 kap. 7 § FRL). I 16 kap. 12 § FRL regleras viss anmälningsskyldighet beträffande nyss nämnda beslut till behöriga myndigheter i andra EES-länder. Frågan är om det är lämpligt att utvidga denna underrättelseskyldighet även till Eiopa (jfr den nya lydelsen av artikel 14.4 andra stycket tjänstepensionsdirektivet). Grunden för ett sådant ställningstagande skulle i så fall vara att artikel 14 är tillämplig på försäkringsföretagens tjänstepensionsverksamhet (enligt optionen i artikel. 4).

Nyss nämnd bestämmelse i FRL avser försäkringsföretaget som sådant och inte viss verksamhet som företaget bedriver, exempelvis tjänste- pensionsförsäkring. Å andra sidan drivs en mycket stor del av den svenska verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring av försäkringsföretag med grund i optionen i tjänstepensionsdirektivet. Detta inkluderar gränsöverskridande verksamhet genom sekundär- etablering eller direkt. Nu beskrivna förhållanden kommer att bestå, i vart fall under en övergångsperiod.

Syftet med omnibusdirektivet är bl.a. att underlätta ett smidigt och effektivt samarbete inom det nyinrättade europeiska systemet för finansiell tillsyn. Det är således av stort värde att Eiopa är välinformerat när det gäller viktiga förhållanden på de olika försäkrings- och tjänste- pensionsmarknaderna. Beslut enligt 16 kap. 7 § FRL bör därför – om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensions- försäkring – anmälas till denna europeiska tillsynsmyndighet. Att genom- föra omnibusdirektivet på ett annat sätt skulle riskera att medföra en oacceptabel ofullständighet i informationsgivningen på ett betydelsefullt område. Av det skälet bör Finansinspektionen dessutom anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd att driva försäkringsrörelse till Eiopa om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensions- försäkring.

De ändringar av artiklar i tjänstepensionsdirektivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Registerfrågorna är närmare reglerade i 4 kap. försäkrings- rörelseförordningen (2011:257). Det är således lämpligt att i denna förordning ta in det nya kravet i artikel 9.1 a i tjänstepensionsdirektivet att uppgiften om medlemsstater där försäkringsföretaget genom gränsöverskridande verksamhet – direkt eller från en sekudäretablering – meddelar tjänstepensionsförsäkring ska meddelas Eiopa.

I 14 kap. 3 § FRL finns en bestämmelse om att Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet ska samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i EU. Denna bestämmelse föreslogs i promemorian utvidgad till att även innefatta Eiopa med anledning av ovan nämnda nya informations- och samarbetsförpliktelser för Finans- inspektionen i förhållande till Eiopa. Dessa utvidgade förpliktelser följer emellertid i huvudsak av artikel 21 i tjänstepensionsdirektivet, en artikel som inte omfattas av ovan nämnd option i det direktivets artikel 4. Ett eventuellt införande av sådana informations- och samarbetsförpliktelser i förhållande till Eiopa bör därför anstå i avvaktan på resultatet av förhandlingarna om omnibus II-direktivet.

Prop. 2011/12:70

51

5.5

Prospektdirektivet – direktiv 2003/71/EG

Prop. 2011/12:70

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning. Finansinspektionens rapporteringsskyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall. En ny bestämmelse om offentliggörande av förteckning över intyg om godkännanden av prospekt och eventuella tillägg till dessa införs.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i prospektdirektivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftnings- åtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska artiklarna 5.5 a,

5.5 b första stycket, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 a och b samt 5.12 i omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt.

Artikel 5.5 a ändrar i artikel 13 i prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EG). Av tillägget till punkten 2 i artikel 13 i prospektdirektivet framgår att den behöriga myndigheten ska underrätta Esma om god- kännandet av ett prospekt och av varje tillägg till prospektet samtidigt som detta godkännande meddelas emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, allt efter omständigheterna. De behöriga myndigheterna ska samtidigt ge Esma en kopia av prospektet och eventuella tillägg till detta.

Artikel 5.5 b ändrar även den i artikel 13 i prospektdirektivet. Artikel 13.5 anger sedan tidigare att den behöriga myndigheten i hemmedlems- staten får besluta att godkännandet av prospektet ska överlämnas till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, förutsatt att den behöriga myndigheten godkänner detta. Genom ändringen införs den ytterligare förutsättningen att förhandsanmälan ska göras till Esma.

Artikel 5.6 ändrar i artikel 14 i prospektdirektivet. När prospektet har godkänts, gäller sedan tidigare att det ska registreras av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. Den nu aktuella ändringen innebär att prospektet ska göras tillgängligt för Esma av den behöriga myndigheten. Esma ska, enligt tillägget i punkten 4 a, på sin webbplats offentliggöra förteckningen över prospekt som har godkänts enligt artikel 13, i tillämpliga fall tillsammans med länkar till prospekt som offentliggjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på emittentens webbplats eller på webbplatsen för den reglerade marknaden. Den offentliggjorda förteckningen ska hållas aktuell och alla poster ska ligga kvar på webbplatsen under minst 12 månader.

Artikel 5.8 ändrar i artikel 17 i prospektdirektivet. När ett erbjudande till allmänheten eller ett upptagande till handel på en reglerad marknad

planeras i en eller flera medlemsstater eller i en annan medlemsstat än

52

hemmedlemsstaten, ska – enligt artikel 17.1 – det prospekt som godkänts i hemmedlemsstaten, liksom eventuella tillägg till detta, vara giltigt för erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel i varje värdmedlemsstat, förutsatt att anmälan görs till den behöriga myndigheten i varje värdmedlemsstat i enlighet med artikel 18. En tillkommande förutsättning, som nu införs, är att anmälan även ska göras till Esma. Om nya omständigheter, sakfel eller förbiseenden av betydelse som avses i artikel 16 uppdagas efter godkännandet av prospektet, ska – enligt artikel 17.2 – den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kräva att ett tillägg offentliggörs och godkänns i enlighet med artikel 13.1. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten får upplysa den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om behovet av nya uppgifter. Ändringen i artikel 17.2 innebär att även Esma får ge myndigheten sådan upplysning.

Artikel 5.9 ändrar i artikel 18 i prospektdirektivet. Av den nya punkten 3 i artikel 18 framgår av dess första stycke att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten även ska underrätta Esma om intyget om godkännande av prospektet, och detta ska ske samtidigt som den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten underrättas. Av andra stycket i punkten 3 framgår att Esma och den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten på sina webbplatser ska offentliggöra förteckningen över intyg om godkännande av prospekt och eventuella tillägg till dessa som har anmälts i enlighet med denna artikel, i tillämpliga fall tillsammans med länkar till de handlingar som offentliggjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på emittentens webbplats eller på webbplatsen för den reglerade marknaden. Den offentliggjorda förteckningen ska hållas aktuell och alla poster ska ligga kvar på webbplatsen under minst 12 månader.

Artikel 5.10 ändrar i artikel 21 i prospektdirektivet. I den nya punkten 1a i artikel 21 slås fast att de behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma vid tillämpningen av prospektdirektivet, i enlighet med förordningen om inrättande av Esma. Vidare sägs i punkten 1b att de behöriga myndigheterna omgående ska förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordningen om inrättande av Esma. Enligt den ändrade punkten 2 ska medlemsstaterna underrätta Esma om alla beslut som fattas i fråga om delegering av uppgifter, inbegripet de exakta villkor som reglerar sådan delegering. Enligt tidigare gällande lydelse ska ett sådant meddelande gå till kommissionen och behöriga myndigheter i de övriga medlemsstaterna. Ett nytt stycke i punkten 4 anger att Esma, i enlighet med artikel 21 i förordningen om inrättande av Esma, ska ha rätt att delta i inspektioner på plats enligt led d, om dessa utförs gemensamt av två eller flera behöriga myndigheter.

Artikel 5.11 a och b ändrar i artikel 22 i prospektdirektivet. Enligt det nya stycket i punkten 2 i artikel 22 får de behöriga myndigheterna till Esma hänskjuta situationer där en begäran om samarbete, i synnerhet för utbyte av upplysningar, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får Esma i de fall som avses i första meningen agera i enlighet med de befogenheter som myndigheten tilldelats genom artikel 19 i förordningen om inrättande av

Prop. 2011/12:70

53

Esma. I den nya lydelsen av punkten 3 anges att punkten 1 inte ska hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiella uppgifter (vilket redan gäller i dag) eller från att överlämna konfidentiella uppgifter till Esma eller ESRB, med förbehåll för begränsningar avseende företagsspecifika uppgifter och effekter på tredjeländer som föreskrivs i förordningen om inrättande av Esma respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd. Det anges vidare att uppgifter som utväxlas mellan behöriga myndigheter och – i och med ändringen – Esma eller ESRB ska omfattas av den sekretess som gäller för anställda och tidigare anställda hos den behöriga myndighet som erhåller uppgifterna.

Artikel 5.12 ändrar i artikel 23 i prospektdirektivet. Bestämmelsen rör vissa säkerhetsåtgärder. I fall då värdmedlemsstatens behöriga myndig- het konstaterar att emittenter eller finansinstitut med ansvar för förfarandena i samband med erbjudanden till allmänheten begått oegentligheter, eller att emittenten inte uppfyllt de skyldigheter som följer av att ett värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad, ska den, redan enligt gällande regler, meddela dessa undersöknings- resultat till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. Ändringen i punkten 1 innebär att även Esma ska meddelas. Om emittenten eller det finansinstitut som ansvarar för erbjudandet till allmänheten fortsätter att överträda gällande lagar och andra författningar, trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller därför att dessa visat sig otillräckliga, ska den behöriga myndigheten i värd- medlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och Esma, vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda investerarna. Så snart som möjligt ska kommissionen – och efter ändringen i punkten 2 även Esma – underrättas om detta.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Prospektdirektivet är genomfört i svensk rätt bl.a. genom lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på prospektdirektivet är följande.

Artikel 13 i prospektdirektivet medför ändringar i 2 kap. 26, 27 och 34 §§ LHF. Ett tillägg med innebörden att Esma ska underrättas om godkända prospekt samt få kopia av dessa bör införas i 26 §. Vidare ska motsvarande underrättelseskyldighet gälla vid tillägg till prospekt enligt 34 §. Ändringen i 13.5 som inför den ytterligare förutsättningen att en förhandsanmälan ska göras till Esma vid överlämnande av själva godkännandet av ett prospekt till behörig myndighet i annan medlems- stat, bör framgå av 27 § LHF. Det kan tilläggas att artikel 5.5 b i omnibusdirektivet klargör att artikel 28.4 i förordningen om inrättande av Esma inte ska tillämpas på överlämnande av godkännandet av prospektet enligt artikel 13.5; de behöriga myndigheterna är således oförhindrade att sätta i kraft avtalen tidigare än en månad efter att ha underrättat myndigheten.

Artikel 18 i prospektdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 2 kap. 35 och 36 §§ LHF. Att nu även Esma ska underrättas om intyg om godkännande av prospekt bör, i konsekvens med vad som anförts ovan beträffande artikel 17, framgå av lagen. Esma och den behöriga

Prop. 2011/12:70

54

myndigheten i värdmedlemsstaten ska på sina webbplatser offentliggöra förteckningen över intyg om godkännande av prospekt och eventuella tillägg till dessa som har anmälts i enlighet med denna artikel, i tillämpliga fall tillsammans med länkar till de handlingar som offentlig- gjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i hemmedlems- staten, på emittentens webbplats eller på webbplatsen för den reglerade marknaden. Den offentliggjorda förteckningen ska hållas aktuell och alla poster ska ligga kvar på webbplatsen under minst 12 månader. Denna skyldighet om offentliggörande är ny för den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och föranleder ett tillägg i 2 kap. 36 § LHF för den situationen när Sverige är värdmedlemsstat.

När det gäller bestämmelsen i artikel 21 i prospektdirektivet, om samarbete och utbyte av information mellan de behöriga myndigheterna och Esma, bör en ändring göras i den allmänna samarbetsparagrafen i 6 kap. 5 § LHF. Där anges att Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet. Paragrafen bör utvidgas till att omfatta samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter och Esma.

I artikel 22.2 införs en möjlighet för Finansinspektionen att hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning där en begäran om samarbete med en annan nationell tillsynsmyndighet, i synnerhet för utbyte av upp- lysningar, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. En ny bestämmelse som anger i vilka fall enligt prospektdirektivet som Finansinspektionen kan hänskjuta frågor till Esma bör införas i lag.

I artikel 23 i prospektdirektivet, genomförd genom 6 kap. 1 e § LHF, införs ändringar avseende underrättelseskyldighet. De undersöknings- resultat som ska kommuniceras från värd- till hemmedlemsstat enligt artikel 23.1 ska efter ändringen också kommuniceras till Esma. I artikel 23.2 behandlas åtgärder vidtagna av värdmedlemsstaten för att skydda investerarna. Kommissionen och, efter ändring, även Esma ska underrättas om dessa så snart som möjligt. Nyss nämnd bestämmelse i LHF bör kompletteras i enlighet härmed.

De ändringar av artiklar i prospektdirektivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Artikel 5.6 ändrar i artikel 14 i prospektdirektivet. Att prospektet efter ändringen i 14.1 även ska göras tillgängligt för Esma får anses genomfört genom 2 kap. 31 § LHF som innehåller bestämmelsen om skyldighet för Finansinspektionen att på sin elektroniska hemsida offentliggöra godkända prospekt. Det tillgängliggörande som ankommer på emittenten m.fl. gentemot allmänheten ändras inte. Vad gäller den nya punkten 14.4 a som införs i prospektdirektivet är denna upptagen bland de bestämmelser som ska genomföras nationellt. Skälet till detta är oklart. Bestämmelsen riktar sig till Esma och ett tidsperspektiv om minst 12 månader gäller redan i dag för den i hemmedlemsstaten behöriga myndighetens publicering enligt artikel 14.4. Myndigheten kan dock, enligt samma bestämmelse, välja om den på sin webbplats ska publicera samtliga godkända prospekt eller en förteckning över dessa, i tillämpliga fall med länkar. Något behov av att ändra aktuell bestämmelse i LHF (2 kap. 31 §) bedöms således inte föreligga.

Prop. 2011/12:70

55

Artikel 17 i prospektdirektivet är genomförd i 2 kap. 35 och 36 §§

Prop. 2011/12:70

LHF. Sedan tidigare gäller att värdmedlemsstatens behöriga myndighet

inte ska företa något godkännande eller annat administrativt förfarande i

 

fråga om ett prospekt som godkänts i hemmedlemsstaten. Detsamma torde rimligen gälla för Esma, även om detta inte sägs uttryckligen i bestämmelsen. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska alltjämt göra en anmälan enligt artikel 18 till värdmedlemsstaten och numera också till Esma.

När det gäller ändringen i artikel 17.2 bedöms någon lagändring inte vara erforderlig. Den sedan tidigare gällande regeln, om att en behörig myndighet i värdmedlemsstaten får lämna underrättelse om ett behov av tillägg, har inte ansetts fordra införandet av några särskilda bestämmelser i svensk rätt (se prop. 2004/05:158 s. 122 f. och 140). Det konstateras dock i förarbetena att Finansinspektionen har ett upplysnings- och ingripandeansvar för prospekt som är godkända i andra medlemsstater (även om detta ansvar främst synes avse artikel 23, se nedan). Det för- hållandet att nu även Esma kan lämna aktuell upplysning till Finans- inspektionen föranleder ingen annan bedömning rörande genomförandet. Det kan i sammanhanget noteras att en allmän samarbetsparagraf har införts i 6 kap. 5 § LHF efter genomförandet av prospektdirektivet.

Vad gäller ändringen av artikel 21.2 tredje stycket valde Sverige vid genomförandet av prospektdirektivet i dess ursprungliga form att inte ge Finansinspektionen möjligheten att delegera uppgifter enligt den artikeln (se prop. 2004/05:158 s. 87). Den aktuella ändringen rörande meddelande om delegering bör därför inte genomföras.

I ett nytt stycke till artikel 21.4 hänvisas till artikel 21 i förordningen om inrättande av Esma när det gäller rätt för Esma att delta vid behöriga myndigheters inspektioner på plats. Eftersom regeln följer redan av EU- förordningen, och för sin tillämpning inte tycks vara beroende av tillkommande regler, bör den inte genomföras nationellt. Stadgandet i prospektdirektivet är således endast av upplysningskaraktär.

I artikel 22.3 regleras frågor kring utbyte av information och sekretess mellan behöriga myndigheter, Esma och ESRB. Dessa nya regler föranleder inte någon lagändring (se avsnitt 5.12).

5.6 Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) – direktiv 2004/39/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning. Finansinspek- tionens rapporteringsskyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i direktivet om marknader för finansiella instrument som ändras genom omnibus-

direktivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

56

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska följande artiklar i

omnibusdirektivet – som avser direktivet om marknader för finansiella instrument (direktiv 2004/39/EG, MiFID) – genomföras i nationell rätt: 6.1 (angående 5.3 första stycket), 6.3, 6.5 a, 6.10, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17 a och b, 6.18, 6.19, 6.21 a och b, 6.23 b, 6.24, 6.25 och 6.27.

Artikel 6.1 innehåller en ändring i artikel 5.3 första stycket i MiFID enligt följande. Varje medlemsstat ska registrera samtliga värdepappers- företag. Detta register ska vara tillgängligt för allmänheten och innehålla uppgift om vilka tjänster eller verksamheter värdepappersföretagen är auktoriserade för. Det ska uppdateras regelbundet. Varje auktorisation ska nu anmälas till Esma.

Artikel 6.3 ändrar i artikel 8 i MiFID och behandlar vad de behöriga myndigheterna ska iaktta vid återkallelse av auktorisation. Ändringen av artikeln medför att alla återkallelser av auktorisationer ska anmälas till Esma.

Artikel 6.5 a ändrar i artikel 15.1 i MiFID och innebär att också Esma, utöver kommissionen, ska underrättas om svårigheter av allmän natur som medlemsstaternas värdepappersföretag möter vid etablering eller tillhandahållande av investeringstjänster eller utförande av inve- steringsverksamhet i tredjeland.

Artikel 6.10 ändrar i artikel 27.2 i MiFID. Artikeln avser skyldighet för värdepappersföretag att offentliggöra fasta bud. Den innebär att den behöriga myndigheten för den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden, såsom den definieras i artikel 25, för varje aktie ska avgöra minst en gång per år, på grundval av det aritmetiska medelvärdet av de order som utförts på marknaden för aktien i fråga, vilken kategori av aktier som den tillhör. Dessa uppgifter ska offentliggöras för alla marknadsdeltagare. Tillägget till artikeln är att uppgifterna också ska vidarebefordras till Esma, som ska offentliggöra dem på sin hemsida.

Artikel 6.13 ändrar i artikel 36 i MiFID. Artikeln behandlar auktorisation och tillämplig lagstiftning och ändringen innebär att varje återkallad auktorisation ska anmälas till Esma.

Artikel 6.14 ändrar i artikel 41.2 i MiFID. Ändringen innebär att även Esma, utöver behöriga myndigheter i övriga medlemsstater ska informeras när en behörig myndighet begär att handeln med ett finansiellt instrument ska stoppas tillfälligt eller avföras från handel på en eller flera reglerade marknader.

Artikel 6.16 ändrar i artikel 47 i MiFID på så sätt att Esma, i stället för kommissionen, ska motta den förteckning som varje medlemsstat ska upprätta över de reglerade marknader för vilka den är hemmedlemsstat.

Artikel 6.17 ändrar i artikel 48.1 och 48.2 i MiFID. Utöver kom- missionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter ska Esma informeras om vilka behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ska fullgöra var och en av de uppgifter som föreskrivs i MiFID. Esma ska även underrättas om beslut om delegering av uppgifter.

Artikel 6.18 ändrar i artikel 51 i MiFID på så sätt att Esma årligen ska få uppgifter i aggregerad form om administrativa åtgärder och sanktioner

Prop. 2011/12:70

57

som beslutats. I de fall en administrativ åtgärd eller sanktion har offentliggjorts ska Esma informeras om detta.

Artikel 6.19 ändrar i artikel 53 i MiFID på det sätt att Esma ska underrättas om de klagomåls- och överprövningsförfaranden som finns tillgängliga i medlemsstaternas jurisdiktioner enligt artikeln (avser hand- läggning av konsumenttvister utanför domstol).

Artikel 6.21 a och b ändrar i artikel 56.1 och 56.4 i MiFID. Artikel 56 behandlar skyldigheten att samarbeta och ändringarna innebär att även Esma ska underrättas i de situationer som anges.

Artikel 6.23 b ändrar i artikel 58.5 i MiFID. Ändringen innebär att de behöriga myndigheterna ska kunna överlämna konfidentiella uppgifter under vissa förutsättningar, förutom till de myndigheter och organ som anges i artikeln, också till Esma och ESRB.

Artikel 24 inför en ny artikel 58a i MiFID. Där anges de situationer som Finansinspektionen får hänskjuta till Esma för tvistlösning i enlighet med artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma. De situationer som avses är om en begäran att utföra tillsynsverksamhet, en kontroll på plats eller en utredning enligt artikel 57 eller en begäran om att utbyta uppgifter enligt artikel 58 har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid av en behörig myndighet.

Artikel 6.25 ändrar i artikel 59 i MiFID. Artikeln behandlar vägran att samarbeta och vilka som ska underrättas om detta. Det är förutom den behöriga myndighet som lämnat begäran även Esma.

Artikel 6.27 ändrar i artikel 62 i MiFID. Den utökar informations- skyldigheten i punkterna 1–3 med att förutom kommissionen även omfatta Esma. Dessutom införs möjlighet för behörig myndighet att under vissa i artikeln angivna förutsättningar hänskjuta situationer enligt punkterna 1–3 till Esma för tvistlösning.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: MiFID har i huvudsak genomförts i svensk rätt genom lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på MiFID är följande.

Reglerna i artikel 8 i MiFID om återkallelse av auktorisation av värdepappersföretag har genomförts i 25 kap. 1 och 5 §§ LVM. Tillägget till artikel 8 att varje återkallad auktorisation av värdepappersföretag ska anmälas till Esma bör genomföras i lag. Ett motsvarande tillägg har gjorts i artikel 36 i MiFID med krav på anmälan till Esma av återkallelse av auktorisation som reglerad marknad. Även reglerna om återkallelse av auktorisation i artikel 36 har genomförts i 25 kap. 1 och 5 §§ lagen om värdepappersmarknaden. Tillägget till artikel 36 bör även det genomföras i lag.

Reglerna i artikel 41.2 i MiFID har genomförts i bestämmelserna om handelsstopp vid börsen i 22 kap. 2, 3 och 8 §§ LVM. Ändringarna i artikeln (tillägget att den behöriga myndigheten ska informera Esma) bör genomföras genom att även Esma ska underrättas enligt 22 kap. 8 § LVM om handelsstopp som beslutas av Finansinspektionen. I detta fall skulle man i och för sig kunna välja att genomföra ändringarna i artikeln utan lagstiftningsåtgärd på så sätt att skyldigheten att underrätta Esma införs i förordning. Regleringen blir emellertid tydlig och konsekvent

Prop. 2011/12:70

58

utformad om all underrättelseskyldighet när det gäller denna fråga regleras i bestämmelsen i LVM.

De nya artiklarna 51.4 och 51.5 i MiFID (med skyldighet att lämna uppgifter till Esma om administrativa åtgärder och sanktioner) bör genomföras genom att de allmänna bestämmelserna om samarbete och informationsutbyte mellan behöriga myndigheter i 23 kap. 5 § lagen om värdepappersmarknaden utvidgas till att omfatta även samarbete och utbyte av information med Esma. Detsamma bör gälla beträffande skyldigheten att underrätta Esma om klagomåls- och överprövnings- förfaranden enligt artikel 53.3.

Beträffande artikel 56.4 har det inte tagits in någon uttrycklig bestämmelse i LVM som motsvarar den punkten, utan den artikeln har genomförts genom den allmänna bestämmelsen om samarbete och informationsutbyte i 23 kap. 5 § LVM. Tillägget i artikel 56.4 (om att även Esma ska underrättas i där angivna fall) bör genomföras genom den ändring i paragrafen som nyss har behandlats. Detsamma gäller ändringarna i artiklarna 56.1 och 58.5. Den senare artikeln bör även medföra att ESRB läggs till i den aktuella paragrafen.

Den nya artikel 58a i MiFID reglerar situationer när behöriga myndigheter i olika medlemsstater får hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning. Som anges i punkterna a och b i första stycket i artikeln, gäller det situationer som omfattas av de behöriga myndigheternas skyldighet att samarbeta och utbyta information enligt artiklarna 57 och 58. Artiklarna 57 och 58 i MiFID, har genomförts i 23 kap. 5 och 6 §§ LVM. För att genomföra artikel 58a bör det införas en ny bestämmelse i lagen i anslutning till dessa bestämmelser som anger i vilken utsträckning Finansinspektionen får hänskjuta frågor enligt MiFID till Esma för tvistlösning.

Reglerna i artikel 59 i MiFID om när en behörig myndighet får vägra att tillmötesgå en begäran om samarbete eller utbyte av information enligt artiklarna 57 och 58 har genomförts i 23 kap. 5 och 6 §§ LVM. Ändringarna i artikel 59 – tillägg om att även Esma ska underrättas – genomförs genom förslaget att ett tillägg avseende Esma görs i 23 kap. 5 § LVM.

Reglerna i artikel 62.1, 62.2 och 62.3 i MiFID om skyldighet för en värdmedlemsstat att i vissa fall vidta åtgärder mot värdepappersföretag eller reglerade marknader som hör hemma i andra medlemsstater och som driver verksamhet på värdmedlemsstatens territorium har genom- förts i 25 kap. 12 och 13 §§ samt 16 § andra stycket LVM. Ändringarna i artikel 62.1, 61.2, och 61.3 enligt vilka de behöriga myndigheterna är skyldiga att lämna information om vidtagna åtgärder också till Esma bör genomföras på så sätt att tillägg om Esma görs även i 25 kap. 12 och 13 §§ LVM. Det behövs däremot inte införas något tillägg om Esma i 25 kap. 16 § andra stycket LVM, eftersom det anges i den bestämmelsen att det som sägs i 25 kap. 13 § gäller även i det fallet. Ändringarna i 62.1, 62.2 och 62.3 enligt vilka det införs en möjlighet för de behöriga myndigheterna att i vissa situationer hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning bör genomföras på samma sätt som motsvarande regler i artikel 58a i MiFID.

De ändringar av artiklar i MiFID som inte föranleder några lag- stiftningsåtgärder är följande.

Prop. 2011/12:70

59

Skyldigheten i artikel 5.3 i MiFID för medlemsstaterna att registrera Prop. 2011/12:70 samtliga värdepappersföretag i ett register som är tillgängligt för

allmänheten har i Sverige genomförts i 2 kap. förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden. Ändringen i artikel 5.3 första stycket i MiFID – att varje auktorisation ska anmälas till Esma – kräver inte någon lagstiftningsåtgärd.

Artikel 15.1 i MiFID som rör förbindelser med tredjeland och ålägger medlemsstaterna skyldighet att i vissa fall underrätta kommissionen, är inte genomförd i svensk lag. Den ändring som nu görs av artikeln, att Esma, utöver kommissionen ska underrättas om vissa omständigheter vid etablering i tredjeland bedöms inte heller kräva några lagstiftnings- åtgärder.

Reglerna i artikel 27.2 i MiFID har genomförts i 9 kap. 10 § 2 LVM i form av ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på en reglerad marknad. Ändringarna i artikeln (tillägget av skyldigheten att vidarebefordra uppgifter till Esma) bör inte kräva några lagstiftningsåtgärder.

När det gäller artikel 47 i MiFID, som innebär att varje medlemsstat är skyldig att upprätta en förteckning över de reglerade marknader för vilka den är hemmedlemsstat samt översända förteckningen till övriga medlemsstater och kommissionen, har bedömningen gjorts att det inte är nödvändigt att införa någon uttrycklig bestämmelse i lag eller förordning med innehåll i enlighet med artikeln (se prop. 2006/07:115 s. 394). Ändringen i artikeln (tillägg av hänvisning till Esma) bedöms mot den bakgrunden inte kräva några lagstiftningsåtgärder.

Reglerna i artikel 48 i MiFID om att medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter har genomförts i 6 kap. 7 § och 23 kap. 1 § LVM (Bolagsverket respektive Finansinspektionen, se 1 kap. 5 § 2 nämnda lag). Ändringarna i punkten 1 (tillägget att även Esma, utöver kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter ska underrättas) bör inte kräva några lagstiftningsåtgärder. Beträffande artikel 48 har Sverige valt att inte utnyttja möjligheten enligt punkten 2 att delegera. Ändringarna i punkten 2 behöver därför inte genomföras i svensk rätt.

5.7Öppenhetsdirektivet – direktiv 2004/109/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig- heten för tvistlösning. Det införs ett krav på beslut från Finansinspek- tionen för att emittenter med säte i tredje land ska undantas från lagens bestämmelser i vissa fall. Finansinspektionens rapporteringsskyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall.

60

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i öppenhetsdirektivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftnings- åtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska följande artiklar i

omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt: Artiklarna 7.12 a, 7.13, 7.14, 7.15 och 7.16.

Artikel 7.12 a ändrar artikel 23.1 i öppenhetsdirektivet (direktiv 2004/109/EG). Sistnämnd artikel behandlar behöriga myndigheters relationer till emittenter med säte i tredje land. Ändringarna i artikel 23.1 innebär att skyldigheten att registrera i enlighet med artikel 19 och offentliggöra enligt artiklarna 20 och 21 har tagits bort beträffande den information som omfattas av det berörda tredjelandets krav. Därutöver har vissa redaktionella ändringar gjorts av vissa hänvisningar. Tillägget innebär att den behöriga myndigheten ska underrätta Esma om beviljade undantag.

Artikel 7.13 ändrar i artikel 24.1 och 24.3 i öppenhetsdirektivet. Artikel 24.1 avser i sak medlemsstaternas skyldighet att utse en central behörig administrativ myndighet som är ansvarig för att utföra de uppgifter som anges i prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EG). Genom det direktivet harmoniseras vilken information som ska offentliggöras när någon erbjuder värdepapper till allmänheten. Ändringen innebär att, förutom kommissionen, även Esma ska underrättas om detta. Artikel 24.3 i öppenhetsdirektivet handlar om att underrätta kommissionen och behöriga myndigheter i övriga medlemsstater om eventuella överens- kommelser om delegering. Efter ändring ska även Esma underrättas om detta i enlighet med artikel 28.4 i förordningen om inrättande av Esma.

Artikel 7.14 ändrar i artikel 25 i öppenhetsdirektivet. Ändringen inne- bär dels att tre nya punkter införs (25.2a–c) med bestämmelser om situa- tioner som kan hänskjutas till Esma för tvistlösning enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma och de behöriga myndigheternas skyldighet att samarbeta med och informera Esma enligt förordningen, dels att 25.3 ändras till att avse utbyte av konfidentiella uppgifter eller förmedling av uppgifter till Esma och ESRB. Ändringen i 25.4 innebär att Esma ska underrättas om samarbetsavtal som medlemsstaterna ingår med tredje land.

Artikel 7.15 ändrar artikel 26 i öppenhetsdirektivet. Artikeln behandlar säkerhetsåtgärder som en behörig myndighet i värdmedlemsstat ska vidta om det konstateras oegentligheter eller överträdelser av bl.a. emittenten. Esma ska nu få uppgifter samt underrättas om åtgärder som vidtas enligt bestämmelsen.

Artikel 7.16 ändrar rubriken till kapitel VI. öppenhetsdirektivet från ”Genomförandeåtgärder” till ”Delegerade akter och genomförande- åtgärder”.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Öppenhetsdirektivet är i svensk rätt genomfört i huvudsak genom lagen (2007:528) om

Prop. 2011/12:70

61

värdepappersmarknaden (LVM) och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på öppenhetsdirektivet är följande.

Artikel 23.1 är genomförd i svensk rätt genom 18 kap. 8 och 9 §§ LVM och 4 kap. 22–24 §§ LHF samt i myndighetsföreskrifter. Sverige kan under vissa förutsättningar vara hemmedlemsstat för en emittent som inte har något säte i ett land inom EES. Enligt artikel 23.1 i öppenhetsdirektivet får den behöriga myndigheten undanta dessa emittenter från vissa av direktivets krav under förutsättning att lagstiftningen i det land där emittenten har sitt säte innehåller motsvarande krav. En emittent kan också undantas från direktivets bestämmelser om emittenten uppfyller krav som ställs i ett annat tredjelands lagstiftning och som den behöriga myndigheten, dvs. Finansinspektionen, anser är likvärdiga.

Ändringen i artikel 23.1 innebär att kravet på att den information som omfattas av det berörda tredjelandets krav ska registreras i enlighet med artikel 19 och offentliggöras i enlighet med artiklarna 20 och 21 tas bort. Detta bedöms inte få någon större betydelse för Finansinspektionens sätt att arbeta. Av artikel 23.3, som lämnas intakt i omnibusdirektivet, följer det nämligen att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten (Finansinspektionen) ska se till att all information som kan vara av betydelse för allmänheten inom EES och som offentliggörs i tredjeland också offentliggörs enligt artiklarna 20 och 21. Även om registrering av informationen inte längre är nödvändig enligt öppenhetsdirektivet är Finansinspektionen alltjämt skyldig att behandla information som lämnas in av emittenter eller hämtas in av myndigheten enligt svensk lag.

Vidare innebär ändringen att Finansinspektionen ska underrätta Esma om undantag som beviljas enligt artikeln. För att uppfylla kraven i artikel 23.1 bör det införas ett uttryckligt krav i lag på Finansinspektionens beslut om undantag i de aktuella paragraferna. I anslutning till detta bör det även anges att Finansinspektionen ska underrätta Esma om beviljade undantag enligt paragraferna.

I artikel 25.2a införs en möjlighet för Finansinspektionen att hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning där en begäran om samarbete har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Esma kan då agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma. En bestämmelse som anger i vilka fall Finansinspektionen har möjlighet att hänskjuta frågor till Esma för tvistlösning enligt öppenhetsdirektivet bör införas både i LVM och LHF.

Artikel 25.2b och 25.2c behandlar samarbete mellan Esma och de behöriga myndigheterna samt de behöriga myndigheternas skyldighet att omgående förse Esma med alla de uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter. Genom att de allmänna samarbets- paragraferna i LHF och LVM utökas till att också avse Esma omfattas den samarbetsskyldighet och den förmedling av uppgifter som i och för sig redan följer av förordningen om inrättande av Esma, av svensk lag.

Artikel 26 öppenhetsdirektivet behandlar säkerhetsåtgärder. Ändringen i artikeln innebär att underrättelseskyldigheten enligt artikeln utökas till att avse även Esma. Bestämmelserna i 6 kap. 1 h § LHF och 25 kap. 24 § LVM bör kompletteras för att överensstämma med direktivet.

Prop. 2011/12:70

62

De ändringar av artiklar i öppenhetsdirektivet som inte föranleder Prop. 2011/12:70 några lagstiftningsåtgärder är följande.

Artikel 24.1 i öppenhetsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 4 kap. 3 § och 6 kap. LHF samt 23 och 25 kap. LVM. Ändringen, att även Esma ska underrättas om central behörig myndighet kräver ingen lagstiftningsåtgärd. Vad gäller artikel 24.3 är bedömningen sedan tidigare att den inte medför någon lagstiftningsåtgärd, eftersom Sverige valt att inte utnyttja delegeringsmöjligheten. Den ändring som omnibusdirektivet förskriver medför ingen annan bedömning.

Artikel 25 i öppenhetsdirektivet handlar om sekretess och samarbete mellan medlemsstaterna. Det saknas behov av att ändra nu gällande sekretessbestämmelser med anledning av genomförandet av omnibus- direktivet (se avsnitt 5.12).

Ändringar av rubriken till kapitel VI i öppenhetsdirektivet föranleder inte någon lagstiftningsåtgärd.

5.8Tredje penningtvättsdirektivet – direktiv 2005/60/EG

Regeringens bedömning: De ändringar som görs i omnibusdirektivet beträffande tredje penningtvättsdirektivet medför inga lagändringar.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna lämnar bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Artikel 13 om införlivande innehåller

inte någon bestämmelse från tredje penningtvättsdirektivet som ska genomföras i nationell rätt.

Skälen för regeringens bedömning: I detta sammanhang bör uppmärksammas att det införs en ny artikel 37a i tredje penningtvätts- direktivet som innebär en skyldighet för de behöriga myndigheterna att samarbeta med och lämna uppgifter till de europeiska tillsynsmyndig- heterna.

Det tredje penningtvättsdirektivet har genomförts genom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är lämpligt att införa nu nämnd samarbets- och uppgiftsskyldighet genom förordning.

5.9Kreditinstitutsdirektivet – direktiv 2006/48/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska bank- myndigheten för tvistlösning. Finansinspektionens rapporterings- skyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall. Finansinspektionens skyldighet att rådfråga Europeiska

63

bankkommittéen byts ut mot samråd med Europeiska bank- myndigheten när det avser kontroll av tillsyn som utförs av tillsynsmyndighet i tredjeland.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i kreditinstitutsdirektivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 ska följande artiklar i

omnibusdirektivet genomföras i nationell rätt. Artiklarna 9.1 a, 9.2, 9.3, 9.4, 9.10, 9.11, 9.12, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.29, 9.32, 9.33 a och b, 9.33 d ii–iv, 9.34, 9.35, 9.36 b ii, 9.37 b, 9.38 och 9.39.

Artikel 9.1 a ändrar i artikel 6 i kreditinstitutsdirektivet på det sättet att medlemsstaterna utöver kommissionen också ska informera EBA om vilka fastställda villkor som gäller för ett kreditinstitut som beviljats auktorisation.

Artikel 9.2 ändrar artikel 9.2 led b i kreditinstitutsdirektivet så att behörig myndighet utöver kommissionen och den andra medlemsstatens behöriga myndighet också ska informera EBA om skälen för att man utnyttjat möjligheten att tillämpa lägre startkapital för vissa typer av kreditinstitut.

Artikel 9.3 ändrar i artikel 14 i kreditinstitutsdirektivet på det sätet att det av bestämmelsen följer att varje auktorisation/tillstånd som beviljas ska anmälas till EBA (tidigare till kommissionen). Dessutom följer av bestämmelsen hur EBA ska hantera den lämnade informationen.

Artikel 9.4 ändrar i artikel 17.2 i kreditinstitutsdirektivet så att åter- kallelse av en auktorisation/ett tillstånd, förutom till kommissionen, också ska anmälas till EBA.

Artikel 9.10 ändrar i artikel 33 i kreditinstitutsdirektivet genom att interimistiska åtgärder vidtagna av en behörig myndighet förutom till kommissionen också ska anmälas till EBA.

Artikel 9.11 ändrar i artikel 36 i kreditinstitutsdirektivet. Bestämmelsen rör underrättelser vid filialetablering och gränsöverskridande verksamhet. Medlemsstaterna ska nu, förutom kommissionen, underrätta EBA om att underrättelse enligt vissa artiklar har vägrats.

Artikel 9.12 ändrar i artikel 38.2 i kreditinstitutsdirektivet så att den behöriga myndigheten ska anmäla auktorisationer/tillstånd av filialer i tredjeland även till EBA, tidigare bara kommissionen och Europeiska bankkommittén.

Artikel 9.15 a ändrar i artikel 42a i kreditinstitutsdirektivet. I artikelns första punkt införs ett nytt stycke om förfarandet när en behörig myndighet hänskjutit ett ärende till EBA. Artikel 9.15 b ändrar i artikel 42a.3 så att det införs ett nytt stycke om att tekniska standarder för tillsyn ska utarbetas avseende allmänna villkor för tillsynskollegiers funktionssätt. Tekniska standarder för genomförande ska utarbetas för att fastställa tillsynskollegiernas operativa funktionssätt.

Artikel 9.16 ändrar i artikel 42b i kreditinstitutsdirektivet. Bestäm- melsen reglerar att medlemsstaterna ska tillse att de behöriga myndig-

Prop. 2011/12:70

64

heterna ska delta i EBA:s, tidigare Europeiska banktillsynskommitténs, aktiviteter och följa dess riktlinjer och rekommendationer. Europeiska banktillsynskommittén ersätts alltså med EBA. Andra punkten i artikel 42 b om vissa skyldigheter för europeiska banktillsynskommittén utgår.

Artikel 9.17 ändrar i artikel 44.2 i kreditinstitutsdirektivet som reglerar informationsutbyte och sekretess mellan behöriga myndigheter. Ändringen innebär att det nu är EBA som de behörig myndigheterna ska kunna lämna uppgifter till. I artikeln hänvisas till artiklarna 31 och 35 i förordningen om inrättandet av EBA.

Artikel 9.18 ändrar i artikel 46 i kreditinstitutsdirektivet. Artikel 46, som reglerar medlemsstaternas möjligheter att ingå samarbetsavtal med behöriga myndigheter i tredje länder, ändras så att även EBA omfattas av bestämmelsen. I artikeln hänvisas till artikel 33 i förordningen om inrättandet av EBA.

Artikel 9.20 ändrar i artikel 63a i kreditinstitutsdirektivet. I artikelns punkt 4 byts Europeiska banktillsynskommittén ut mot EBA. Artikel 9.20 punkt 6 ändras så att EBA ska utarbeta tekniska standarder i syfte att specificera kraven i punkt 1. EBA ska också utfärda riktlinjer för vissa instrument.

Artikel 9.29 ändrar i artikel 122a.10 i kreditinstitutsdirektivet. I den artikeln införs en bestämmelse om att tekniska standarder ska utarbetas för att uppnå samstämmighet i tillsynspraxis inkluderat vilka åtgärder som ska vidtas vid bristande riskhantering. I artikeln ersätts Europeiska banktillsynskommittén med EBA. EBA ska årligen till kommissionen rapportera hur de behöriga myndigheterna efterlever bestämmelserna i artikeln.

Artikel 9.32a, b och d ändrar artikel 129 i kreditinstitutsdirektivet enligt följande. I artikel 129.1 införs ett nytt stycke som anger att frågor som rör samarbetet mellan behöriga myndigheter eller den samordnande myndighetens utförande av uppgifter kan hänskjutas till EBA som får agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av EBA. I artikel 129.2 utökas femte stycket med en processbeskrivning för de fall ett ärende har hänskjutits till EBA samt läggs till två nya stycken avseende tekniska standarder.

I artikel 129.3 tredje stycket ändras Europeiska banktillsynskommittén till EBA. I fjärde stycket läggs en bestämmelse till om processen för när ett ärendet har hänskjutits till EBA. I femte stycket läggs en bestämmelse till om processen för när ett ärende har hänskjutits till EBA. I sjunde stycket anges att de behöriga myndigheterna ska beakta och förklara avvikelser från råd som EBA avgett. Tidigare gällde detta Europeiska banktillsynskommittén. Tionde stycket ersätts med bestämmelser om tekniska standarder.

Artikel 9.33 ändrar i artikel 130.1 i kreditinstitutsdirektivet. I artikelns första stycke införs en hänvisning till artikel 18 i förordningen om inrättande av EBA om åtgärder i kritiska situationer. Den krets som den samordnade myndigheten ska underrätta i en kritisk situation utökas med EBA och ESRB. I andra stycket utökas den krets som ska underrättas om en sådan situation som avses i första stycket med EBA.

Artikel 9.34 ändrar i artikel 131 i kreditinstitutsdirektivet. I artikel 131 tredje stycket införs en hänvisning till artikel 28 i förordningen om inrättande av EBA om delegering av uppgifter och ansvar. EBA ska, i

Prop. 2011/12:70

65

stället för kommissionen, hållas underrättad om avtal som innebär att ansvar för tillsyn har delegerats till en annan behörig myndighet.

Artikel 9.35 ändrar artikel 131a i kreditinstitutsdirektivet. Artikeln rör inrättande av tillsynskollegier och deras arbete. Artikel 21 i förordningen om inrättande av EBA rör EBA:s roll i tillsynskollegier som avses i kreditinstitutsdirektivet och en hänvisning till artikel 21 i förordningen om inrättande av EBA införs i artikel 131 a.1. EBA ska betraktas som en behörig myndighet i detta sammanhang och ska därmed delta i arbetet i tillsynskollegier i den utsträckning den finner lämpligt. Till verksam- hetsuppgifterna som ska utföras i tillsynskollegiet läggs att utbyta uppgifter sinsemellan och med EBA enligt artikel 21 i förordningen om inrättande av EBA. I artikel 131 a.2 införs bestämmelser om att det ska utarbetas tekniska standarder för tillsyn för att specificera allmänna villkor för tillsynskollegiernas funktionssätt och för att fastställa tillsynskollegiernas operativa funktionssätt.

Artikel 9.36 a ändrar i artikel 132.1 i kreditinstitutsdirektivet. I artikeln som reglerar samarbetet mellan behöriga myndigheter, införs i första stycket en bestämmelse om att behöriga myndigheter ska samarbeta med EBA. En hänvisning till artikel 35 i förordningen om inrättande av EBA införs. Genom artikel 9.36 b införs ett nytt stycke i artikel 132.1 i kredit- institutsdirektivet med bestämmelser om att behöriga myndigheter får hänskjuta frågor till EBA som får agera i enlighet med de befogenheter som anges i artikel 19 i förordningen om inrättande av EBA.

Artikel 9.37 hänvisar till artikel 140 i kreditinstitutsdirektivet. Ändringen innebär att en bestämmelse införs om att förteckningar över sådana finansiella holdingbolag som avses i artikel 71.1 i kreditinstituts- direktivet, utöver behöriga myndigheter i andra medlemsstater och kommissionen, också ska lämnas till EBA.

Artikel 9.38 ändrar i artikel 143 i kreditinstitutsdirektivet. Ändringen innebär att i punkt 2, slutet av första stycket, läggs en mening till om att EBA ska bistå kommissionen och Europeiska bankkommittén med utförandet av uppgifterna. Punkt 2, andra stycket ändras genom att samråd ska ske med EBA i stället för Europeiska bankkommittén. Punkt 3, fjärde stycket ändras på så sätt att EBA läggs till den krets som ska få rapport om att vissa tillsynsmetoder används.

Artikel 9.39 ändrar i artikel 144 i kreditinstitutsdirektivet. I artikeln införs ett nytt stycke med bestämmelser om att det ska utarbetas tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa format, struktur, innehållsförteckning och årliga publiceringsdatum för de uppgifter som det föreskrivs om i artikeln.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Kreditinstituts- direktivet är i huvudsak genomfört i svensk lag genom lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF) och lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar (KapL).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på kreditinstitutsdirektivet är följande.

Omnibusdirektivets artikel 9.14 (artikel 42 i kreditinstitutsdirektivet) anges inte i artikel 13 som en artikel att genomföra i nationell rätt. Emellertid är första stycket i artikeln en hänskjutandebestämmelse som anger att i de fall en begäran om samarbete, i synnerhet en som syftar till utbyte av uppgifter, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig

Prop. 2011/12:70

66

tid, får behöriga myndigheter hänskjuta frågan till EBA. I konsekvens med övriga genomförandeåtgärder bör de situationer som Finans- inspektionen har möjlighet att hänskjuta till EBA för tvistlösning framgå av lag.

I kreditinstitutsdirektivet föreskrivs medling eller gemensamma beslut för bl.a. fastställande av betydande filialer för deltagande i tillsyns- kollegier. Artikel 42a i kreditinstitutsdirektivet innehåller en process för de fall ett gemensamt beslut inte kan nås av berörda behöriga myndigheter. Eftersom förordningen om inrättande av EBA föreskriver en tvistlösningsmekanism med en däri föreskriven process och frågan enligt artikel 42a uppfyller kriterierna enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av EBA för att hänskjutas till EBA, har i direktivet införts en bestämmelse som anger hur de båda beslutsprocesserna ska hanteras i förhållande till varandra. I prop. 2010/11:110 (s. 82–84) gjordes bedömningen att bestämmelserna i artikel 42a om betydande filialer inte föranledde någon lagstiftningsåtgärd. Gällande svenska regler (10 kap. 9 § KapL och 13 kap. 6 a § LBF) om samarbete mellan behöriga myndigheter bedömdes som tillräckliga. Den bestämmelse som nu införts i direktivet rör samarbetet och formerna för det när en fråga har hänskjutits till EBA. Den modifierade beslutsprocessen bör framgå av lag.

Artikel 44.2 i kreditinstitutsdirektivet behandlar utbyte av information och tystnadsplikt. Ändringen av artikeln innebär att EBA inkluderas i informationsutbytet med medlemsstaternas behöriga myndigheter. Ändringen bör genomföras genom den utvidgning av 10 kap. 9 § KapL och 13 kap. 6 a § LBF som nyss berörts. När det gäller sekretessfrågan hänvisas till avsnitt 5.12.

Ändringen i artikel 46 i kreditinstitutsdirektivet innebär att EBA ska medverka när medlemsstaterna ingår samarbetsavtal med behöriga myndigheter i tredje länder om utbyte av uppgifter. Ändringen genomförs genom den utvidgning som sker av 13 kap. 6 a § LBF.

Artikel 129.1 i kreditinstitutsdirektivet är i svensk rätt genomförd genom bestämmelserna om samarbete och informationsutbyte med utländska myndigheter i 10 kap. 9 § första stycket KapL och 13 kap. 6 a § LBF. Den ändring som införts i direktivet innebär att Finansinspektionen, som berörd behörig myndighet, kan hänskjuta frågan till EBA i de fall den samordnande tillsynsmyndigheten underlåter att utföra de uppgifter som den har enligt artikel 129 eller om de behöriga myndigheterna inte samarbetar med den samordnande tillsynsmyndig- heten i den omfattning som krävs. Det bör framgå av lag i vilka fall Finansinspektionen har möjlighet att hänskjuta frågor till EBA för tvistlösning.

Artikel 129.2 i kreditinstitutsdirektivet är i svensk rätt genomförd i 10 kap. 5 och 6 §§ KapL. I artikeln föreskrivs redan en beslutsprocedur för de gemensamma beslut som de behöriga myndigheterna ska fatta enligt densamma. Eftersom en oenighet enligt 129.2 också kan hänskjutas till EBA enligt artikel 19 i förordningen om inrättandet av EBA, har det i direktivet införts en bestämmelse som anger hur de båda beslutsprocesserna ska hanteras i förhållande till varandra. Den modifierade beslutsprocessen bör framgå av lag.

Prop. 2011/12:70

67

Med anledning av att Lagrådet har efterfrågat en behandling av de frågor av processuell natur som kan uppkomma till följd av denna reglering kan följande anföras. Om någon eller några av de behöriga myndigheterna har hänskjutit ärendet till EBA ska Finansinspektionen skjuta upp sitt beslut och invänta EBA:s beslut i saken. Av artikel 60 i förordningen om inrättande av EBA följer att ett beslut av EBA kan överklagas hos den gemensamma överklagandenämnden av en fysisk eller juridisk person som beslutet är riktat till eller som direkt eller personligen berörs av beslutet. Ett överklagande av EBA:s beslut ska inte medföra att beslutet blir vilande. Överklagandenämnden får dock, om den anser att omständigheterna så kräver, tillfälligt upphäva tillämpningen av det överklagade beslutet. Överklagandenämndens beslut kan enligt artikel 61 överklagas hos EU-domstolen.

Beslut som Finansinspektionen sedan fattar på grundval av EBA:s beslut kan överklagas enligt svensk rätt. Om ett beslut av EBA har överklagats enligt förordningen samtidigt som Finansinspektionens beslut med anledning av EBA:s beslut överklagas till en svensk domstol kan parallella processer som rör samma sakfråga uppstå. För att undvika motstridiga avgöranden kan en rimlig utgångspunkt vara att den svenska domstolen förklarar målet vilande till dess att det finns ett lagakraftvunnet avgörande ifråga om överklagandet av EBA:s beslut (jfr RÅ 2005 ref. 33). Hur sådana situationer ska hanteras i praktiken får dock – liksom frågor om talerätt och vad prövningen ska innehålla – lämnas till domstolarna att avgöra.

Artikel 129.3 i kreditinstitutsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 10 kap. 6 a–d §§ KapL. Av 6 b § framgår processen för hur tillsynsmyndigheterna ska gå tillväga för det fall de inte kan komma överens om vilket beslut som ska fattas. För dessa situationer finns alltså processen reglerad i svensk rätt. Bestämmelsen bör kompletteras för att överensstämma med direktivet. Artikelns sjunde stycke har inte tidigare varit föremål för lagstiftning. Att Europeiska banktillsynskommittén nu ersätts med EBA medför ingen annan bedömning.

Artikel 130 i kreditinstitutsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 10 kap. 9 § KapL samt 8 kap. 3 § 2 och 30 kap. 4 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Att även EBA och ESRB respektive EBA ska underrättas enligt första respektive andra stycket faller in under bestämmelsen i KapL när denna utökas till att avse även EBA och ESRB.

I prop. 2010/11:110 (s. 85) gjordes bedömningen att den verksamhet som ska bedrivas inom ramen för tillsynskollegier enligt artikel 131a i kreditinstitutsdirektivet är av en sådan art att den ryms inom Finansinspektionens skyldigheter enligt 10 kap. 9 § KapL och 13 kap. 6 a § LBF. Den ändring i artikeln som innebär att EBA involveras i tillsynskollegiernas arbete genomförs genom den tidigare behandlade utvidgningen av de nämnda paragraferna till att omfatta även EBA.

I artikel 132.1 i kreditinstitutsdirektivet införs en möjlighet för Finans- inspektionen att hänskjuta fall till EBA där en behörig myndighet inte har lämnat väsentliga uppgifter, eller, en begäran om samarbete, i synnerhet en som syftar till utbyte av relevanta uppgifter, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Det bör anges i lag vilka fall Finansinspektionen kan hänskjuta en fråga till EBA för tvistlösning.

Prop. 2011/12:70

68

Artikel 143.2 i kreditinstitutsdirektivet är i svensk rätt genomförd genom 11 kap. 2 § KapL. Artikeln handlar om kontroll av ett kredit- institut med huvudkontor, moderbolag eller företag i tredjeland som inte är föremål för gruppbaserad tillsyn enligt kreditinstitutsdirektivet. Enligt den ändrade lydelsen av artikeln ska den behöriga myndighet som genomför denna kontroll samråda med EBA i stället för den Europeiska bankkommittén innan beslut fattas. Bestämmelsen i KapL bör ändras i enlighet härmed.

Artikel 143.3 i kreditinstitutsdirektivet är i svensk rätt genomförd i 11 kap. 3 § KapL. Om tillsynen av ett kreditinstitut med moderföretag utanför EES inte bedöms likvärdig ska Finansinspektionen enligt paragrafen underrätta de berörda behöriga myndigheterna och kommissionen om eventuella andra tillsynsmetoder än de som regleras i 9 och 10 kap. KapL används. Finansinspektionens underrättelse- skyldighet enligt bestämmelsen bör utökas till att även omfatta EBA.

De ändringar av artiklar i kreditinstitutsdirektivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Artikel 6 i kreditinstitutsdirektivet är en av flera artiklar som handlar om villkor för rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut. Villkor för kreditinstitut som beviljats tillstånd finns i lag, förordning och Finansinspektionens föreskrifter. Någon bestämmelse om att kommis- sionen ska informeras om dessa villkor finns inte i gällande svensk rätt. Det bör heller inte vara nödvändigt att i lag införa en sådan bestämmelse när informationsskyldigheten utvidgas till att omfatta även EBA..

Enligt artikel 9.2 i kreditinstitutsdirektivet finns en möjlighet för medlemsstaterna att tillämpa lägre startkapital för vissa kreditinstitut. Sverige har utnyttjat denna möjlighet som direktivet ger och den regleras i 3 kap. 7 § andra stycket LBF. Någon bestämmelse om att Sverige ska informera kommissionen om skälen för att utnyttja denna möjlighet finns inte i gällande rätt. Den ändring som omnibusdirektivet nu introducerar i medlemsstaternas underrättelseskyldighet – genom att även EBA ska underrättas – medför ingen annan bedömning.

Artiklarna 14 och 17.2 i kreditinstitutsdirektivet innehåller regler för beviljade respektive återkallelse av tillstånd. Vad gäller beviljade tillstånd ändrar omnibusdirektivet i inspektionens underrättelseskyldighet på så vis att det är till EBA i stället för till kommissionen som besluten ska anmälas. Vad gäller återkallade tillstånd ska inspektionen anmäla dessa, förutom till kommissionen, till EBA. Anmälningsskyldigheten till kommissionen finns inte föreskriven i gällande rätt. Ändringarna som införs med omnibusdirektivet föranleder inte lagstiftningsåtgärder i denna del. En sådan regel bör i stället införas på förordningsnivå.

Artikel 33 i kreditinstitutsdirektivet ger värdmedlemsstatens behöriga myndigheter möjlighet att i brådskande fall vidta interimistiska åtgärder. Den underrättelseskyldighet om vidtagna åtgärder som finns gentemot andra medlemsstaters behöriga myndigheter och kommissionen utökas nu till att även omfatta EBA. Underrättelseskyldigheten har inte tidigare varit föremål för lagstiftningsåtgärder. Ändringen som nu införs medför ingen annan bedömning. En sådan regel bör i stället införas på förordningsnivå.

I artikel 36 i kreditinstitutsdirektivet utökas underrättelseskyldigheten vad gäller olika avslag av ansökningar om att få etablera filial.

Prop. 2011/12:70

69

Underrättelseskyldigheten har inte varit föremål för lagstiftningsåtgärder. Prop. 2011/12:70 Ändringen som nu införs medför ingen annan bedömning. En sådan regel

bör i stället införas på förordningsnivå.

Någon bestämmelse som motsvarar artikel 38.2 i kreditinstituts- direktivet om anmälan av tredjelands filialer finns inte i svensk rätt. Den ändring som nu införs i artikeln medför ingen lagstiftningsåtgärd.

I artikel 42b i kreditinstitutsdirektivet ersätts Europeiska banktillsyns- kommittén med EBA. Artikeln är inte genomförd i svensk rätt. De ändringar som görs i artikeln påkallar ingen lagstiftningsåtgärd.

Artikel 63a i kreditinstitutsdirektivet som innehåller vissa krav på instrument som får ingå i ett kreditinstituts kapitalbas är i svensk rätt genomförd i Finansinspektionens föreskrifter. Någon lagstiftningsåtgärd är inte påkallad med anledning av att artikeln ändras. Angående artikel 63a.6 avser den EBA:s skyldighet att utarbeta tekniska standarder på ett visst område. Bestämmelsen ger mandat till EBA och kommissionen. Någon genomförandeåtgärd är därför inte nödvändig.

Artikel 122a.10 i kreditinstitutsdirektivet riktar sig till EBA och kommissionen. Någon genomförandeåtgärd är därför inte nödvändig.

Artikel 131 i kreditinstitutsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 10 kap. 9 § KapL och 35 § förordningen (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar. Hänvisningen till artikel 28 i ESA-förord- ningarna samt den ändringen att det nu är EBA och inte kommissionen som ska hållas underrättad om avtal om delegering påkallar ingen lagstiftningsåtgärd.

Artikel 140.3 i kreditinstitutsdirektivet är genomförd i svensk rätt genom 10 kap. 9 § KapL och 26 § förordningen om kapitaltäckning och stora exponeringar. I förordningen regleras bl.a. att förteckningar över finansiella holdingföretag vid varje förändring ska överlämnas till kommissionen. Någon lagstiftningsåtgärd är inte aktuell med anledning av att förteckningarna ska lämnas även till EBA.

5.10Kapitalkravsdirektivet – direktiv 2006/49/EG

Regeringens bedömning: De ändringar som görs i omnibusdirektivet beträffande kapitalkravsdirektivet medför inga lagändringar.

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna lämnar bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 i omnibusdirektivet

ska följande bestämmelser genomföras i nationell rätt, nämligen artiklarna 10.2, 10.3 a och 10.4.

Artikel 10.2 ändrar i artikel 22.1 i kapitalkravsdirektivet. I artikeln införs ett nytt stycke om att en behörig myndighet som frångår den gruppbaserade tillämpningen av kapitalkraven ska underrätta kommissionen och EBA om detta.

Artikel 10.3 a ändrar artikel 32.1 i kapitalkravsdirektivet. Artikel 32.1 andra stycket ändras på så sätt att, utöver rådet och kommissionen, EBA

70

ska underrättas om de rutiner relaterade till övervakning och kontroll av Prop. 2011/12:70 stora exponeringar som ska finnas enligt första stycket.

Artikel 10.4 ändrar i artikel 36.1 kapitalkravsdirektivet. I artikeln införs en bestämmelse om att medlemsstaterna utöver kommissionen ska underrätta EBA om vilka myndigheter som är behöriga att utföra de åligganden som föreskrivs i direktivet och i förekommande fall ansvars- fördelningen mellan dessa.

Skälen för regeringen bedömning: Artikel 22 i kapitalkravsdirektivet ger en möjlighet för den behöriga myndigheten att, från fall till fall, frångå gruppbaserad tillämpning av kapitalkraven. Sverige har inte valt att utnyttja denna möjlighet. Artikeln är därför inte genomförd i svensk rätt. Den ändring som görs i artikeln föranleder därför inte heller någon lagändring.

Artikel 32.1 i kapitalkravsdirektivet har i svensk rätt genomförts i Finansinspektionens föreskrifter. Artikeln ålägger de behöriga myndigheterna att upprätta rutiner för att förhindra att instituten avsiktligt undviker de ytterligare kapitalkrav de annars skulle ådra sig för sådana exponeringar som överskrider vissa gränser som fastställts i kreditinstitutsdirektivet. EBA ska ingå i den krets som enligt direktivet ska underrättas om dessa rutiner. Någon lagändring bedöms inte nödvändig för att genomföra direktivet i denna del.

Artikel 36 i kapitalkravsdirektivet är i svensk rätt genomförd bl.a. i 1 kap. 3 § 2 och 10 kap. 9 § KapL. Direktivets underrättelseskyldighet har inte tidigare varit föremål för lagstiftningsåtgärder. Nu aktuell ändring, att även EBA ska underrättas, medför ingen annan bedömning.

5.11UCITS IV-direktivet – direktiv 2009/65/EG

Regeringens förslag: Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med utländska behöriga myndigheter kompletteras till att också avse samarbete och informationsutbyte med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden. Det anges i lag i vilka fall Finansinspektionen får hänskjuta en fråga till Europeiska värdepappers- och marknads- myndigheten för tvistlösning. Finansinspektionens rapporterings- skyldighet anpassas till den nya europeiska tillsynsstrukturen i ett antal fall.

Regeringens bedömning: Flera av de artiklar i UCITS IV- direktivet som ändras genom omnibusdirektivet föranleder ingen lagstiftningsåtgärd.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag och bedömning.

Remissinstanserna lämnar förslaget och bedömningen utan erinran. Omnibusdirektivets innehåll: Enligt artikel 13 i omnibusdirektivet

ska artiklarna 11.2, 11.4, 11.11, 11.14, 11.19, 11.31, 11.32 b (avseende artikel 108.1 i direktiv 2009/65/EG), 11.33, 11.34 och 11.36 genomföras i nationell rätt.

71

Artikel 11.2 ändrar i artikel 6.1 i UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om tillstånd som ges till aktiebolag att driva fondverksamhet samt tillstånd för att bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Esma ska offentliggöra och hålla aktuell en förteckning över auktoriserade förvaltningsbolag på sin webbplats.

Artikel 11.4 ändrar i artikel 9.2 i UCITS IV-direktivet. Ändringen inne- bär att förutom kommissionen, även Esma ska underrättas av medlems- staterna om alla svårigheter av allmän natur som fondföretag möter vid marknadsföringen av sina andelar i tredjeland. Enligt det nya andra stycket i 9.2 ska kommissionen så snabbt som möjligt undersöka dessa svårigheter för att finna en lämplig lösning, varvid Esma ska bistå.

Artikel 11.11 a ändrar i artikel 21.5 i UCITS IV-direktivet. Artikeln innehåller bestämmelser om ingripanden mot förvaltningsbolag och fondföretag av värdmedlemsstat och ändringen i artikeln innebär att i de fall Finansinspektionen som värdmedlemsstat anser att behörig myndighet i ett förvaltningsbolags hemland, efter en underrättelse om att ett förvaltningsbolag inte har följt ett föreläggande från Finans- inspektionen, inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot bolaget får Finansinspektionen hänskjuta ärendet till Esma som får agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma.

Artikel 11.11 b ändrar i artikel 21.7 i UCITS IV-direktivet. Artikeln handlar om Finansinspektionens möjlighet att i brådskande fall vidta åtgärder interimistiskt mot ett förvaltningsbolag och att nu även Esma, förutom kommissionen och berörda behöriga myndigheter snarast ska underrättas om sådana åtgärder.

Artikel 11.11 c ändrar i artikel 21.9 i UCITS IV-direktivet. Utöver kommissionen ska nu även Esma underrättas om vissa typer av avslags- beslut samt åtgärder som vidtagits enligt artikel 21.5.

Artikel 11.14 ändrar i artikel 32.6 i UCITS IV-direktivet. Utöver kommissionen ska nu även Esma underrättas om vissa undantag som omfattar investeringsbolag.

Artikel 11.19 ändrar i artikel 52.4 i UCITS IV-direktivet. Enligt den artikelns tredje stycke ska medlemsstaterna utöver till kommissionen även till Esma överlämna en förteckning över vissa skuldförbindelser och utgivare.

Artikel 11.31 ändrar i artikel 97.1 UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att utöver kommissionen även Esma ska underrättas om vilka myndigheter som har utsetts som behöriga myndigheter enligt direktivet.

Artikel 11.32 b ändrar i artikel 101.8 UCITS IV-direktivet. I de fall där en begäran om att utbyta uppgifter enligt artikel 109, eller att utföra en utredning eller kontroll på plats enligt artikel 110 eller om tillstånd för de egna tjänstemännen att följa med den utländska behöriga myndighetens tjänstemän har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid kan Finansinspektionen hänskjuta frågor till Esma som har att agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma.

Artikel 11.33 ändrar i artikel 102 i UCITS IV-direktivet. Ändringen i artikel 102.2 innebär att det som sägs om tystnadsplikt enligt punkten 1 inte ska hindra att medlemsstaternas behöriga myndigheter lämnar uppgifter även till Esma eller ESRB. För sådana uppgifter ska tystnadsplikt gälla enligt artikelns punkt 1. Ändringen i artikel 102.5

Prop. 2011/12:70

72

innebär att det som sägs om tystnadsplikt i artikeln inte ska hindra utbyte av information mellan Finansinspektionen och någon av den europeiska tillsynsmyndigheterna.

Artikel 11.34 ändrar i artikel 103.3 i UCITS IV-direktivet. Utöver kommissionen och de andra medlemsstaterna ska även Esma få information om vilka myndigheter som har rätt att motta information enligt artikeln.

Artikel 11.36 ändrar i artikel 108 i UCITS IV-direktivet. Artikel 108.5 första stycket led b) införs en möjlighet för Finansinspektionen att hänskjuta en fråga till Esma som har att agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma. Andra stycket i artikel 108.5 ändras på så vis att även Esma ska underrättas om vissa åtgärder som kan vidtas enligt artikelns första stycke.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS IV-direktivet) är i svensk rätt i huvudsak genomfört genom lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

De lagändringar som krävs för att genomföra omnibusdirektivet med avseende på UCITS IV-direktivet är följande.

Det bör i lag anges när Finansinspektionen kan hänskjuta frågor till Esma i vilka Esma har att agera enligt artikel 19 i förordningen om inrättande av Esma. De situationer som omnibusdirektivet pekar ut för UCITS IV-direktivets del är följande.

Artikel 21.5. Om Finansinspektionen som behörig myndighet i värd- medlemsstat finner att ett förvaltningsbolag som har en filial eller tillhandahåller tjänster i Sverige överträder en av de regler som gäller för bolaget i Sverige kan Finansinspektionen enligt artikel 21.5 vidta vissa åtgärder. Om Finansinspektionen anser att behörig myndighet i förvaltningsbolagets hemland efter underrättelser inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot bolaget, får Finansinspektionen enligt artikeln hänskjuta ärendet till Esma.

Vidare ska Finansinspektionen enligt omnibusdirektivet ha möjligheten att hänskjuta sådana fall som beskrivs i artikel 101 i UCITS IV- direktivet. Dessa avser situationer när en behörig myndighets begäran om utbyte av uppgifter har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid, när en begäran om att utföra en utredning eller kontroll på plats har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid (artikel 110) samt om tillstånd för de egna tjänstemännen att följa med den utländska behöriga myndighetens tjänstemän har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Slutligen i de fall Finansinspektionen är behörig myndighet i värdmedlemsstat för ett fondföretag enligt artikel 108 i UCITS IV- direktivet, kan Finansinspektionen hänskjuta frågor till Esma om hemmedlemsstatens åtgärder visar sig otillräckliga eller fondföretagets hemmedlemsstat inte agerat inom rimlig tid.

Enligt artikel 21.7 i UCITS IV-direktivet har Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet i en värdmedlemsstat möjlighet att i brådskande fall vidta interimistiska åtgärder mot ett förvaltningsbolag. Artikeln är genomförd i svensk rätt genom 12 kap. 15 § LIF. Förutom kommissionen och de andra berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska nu även Esma snarast möjligt underrättas om sådana

Prop. 2011/12:70

73

åtgärder. Paragrafen i LIF bör kompletteras för att överensstämma med Prop. 2011/12:70 direktivet.

De ändringar i artikel 102.2 och 102.5 i UCITS IV-direktivet avser informationsutbyte och tystnadsplikt vid uppgiftslämnande mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och Esma, EBA, Eiopa och ESRB. Genomförandet av dessa ändringar bör tas om hand genom att den allmänna bestämmelsen om samarbete och utbyte av information i 10 kap. 5 § LIF utvidgas till att uttryckligen omfatta även de nämnda myndigheterna. När det gäller sekretessfrågan hänvisas till avsnitt 5.12.

Artikel 108.5 andra stycket i UCITS IV-direktivet är genomförd i svensk rätt genom 12 kap. 17 a § LIF. Utöver kommissionen ska nu även Esma omedelbart underrättas om åtgärder som Finansinspektionen vidtar mot ett fondföretag enligt bestämmelsen. Bestämmelsen bör kompletteras för att överensstämma med direktivet.

De ändringar av artiklar i UCITS IV-direktivet som inte föranleder några lagstiftningsåtgärder är följande.

Artikel 6.1 i UCITS IV-direktivet är genomförd i svensk rätt genom 1 kap. 4 § LIF. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om de tillstånd som Finansinspektionen ger till svenska aktiebolag enligt bestämmelsen. Underrättelseskyldigheten bör lämpligen regleras på förordningsnivå.

Artikel 9.2 i UCITS IV-direktivet är inte genomförd i svensk rätt. Den ändring som nu införs, att även Esma (tidigare endast kommissionen) ska underrättas av medlemsstaterna om svårigheter att marknadsföra fondandelar i tredjeland, medför ingen annan bedömning.

Artikel 21.9 i UCITS IV-direktivet är delvis genomförd i förordningen (2004:75) om investeringsfonder. Den utökade underrättelseskyldigheten som omnibusdirektivet föreskriver bör genomföras på förordningsnivå.

Ändringen i artikel 32.6 i UCITS IV-direktivet behandlar investeringsbolag. Investeringsbolag är inte tillåtna i Sverige och artikeln är inte tidigare genomförd i svensk rätt. Ingen åtgärd på lagstiftningsnivå krävs därför.

Artikel 52.4 tredje stycket i UCITS IV-direktivet har inte föranlett genomförandeåtgärder i svensk rätt. Den ändring som omnibusdirektivet föreskriver medför ingen annan bedömning.

Den underrättelseskyldighet som föreskrivs i artikel 97.1 i UCITS IV- direktivet är inte genomförd i svensk rätt. Att även Esma (tidigare endast kommissionen) ska underrättas av medlemsstaterna om de behöriga myndigheter som utsetts enligt det direktivet föranleder ingen annan bedömning.

Artikel 103 i UCITS IV-direktivet är inte genomförd i svensk rätt. Den utökade underrättelseskyldighet som föreskrivs i omnibusdirektivet medför ingen annan bedömning.

5.12Sekretess

Regeringens bedömning: Det saknas behov av att ändra nu gällande sekretessbestämmelser med anledning av genomförandet av omnibus- direktivet.

74

Promemorians bedömning överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna: Sveriges advokatsamfund anser, med hänsyn till att det är fråga om sekretess och därmed undantag från grundlags- skyddade rättigheter, att det kan ifrågasättas om inte nu aktuell sekretessreglering av Finansinspektionens samarbete med de europeiska tillsynsmyndigheterna bör ske i svensk lag.

Bakgrund: I ESA-förordningarna (artikel 35.1) stadgas att medlems- staternas behöriga myndigheter – på begäran av de europeiska tillsyns- myndigheterna – ska lämna alla nödvändiga uppgifter så att dessa europeiska tillsynsmyndigheter kan fullgöra de verksamhetsuppgifter som de tilldelats genom ESA-förordningarna, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna, och under förutsättning att begäran om uppgifter är nödvändig med avseende på den aktuella verksamhetsuppgiftens karaktär.

I skäl 26 till omnibusdirektivet fastslås att med den nya tillsyns- strukturen som införs genom ESFS kommer det att krävas att de nationella behöriga myndigheterna samarbetar nära med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Ändringar i den tillämpliga lagstiftningen bör säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder för de skyldigheter om utbyta av uppgifter som har införts i förordningarna om inrättande av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

I exempelvis öppenhetsdirektivet finns i artikel 25 regler om sekretess och samarbete mellan medlemsstaterna. I artikel 25.1 stadgas sedan tidigare att sekretess ska gälla för alla personer som arbetar eller har arbetat för den behöriga myndigheten och för enheter till vilka den behöriga myndigheten delegerar vissa uppgifter samt att information som omfattas av sekretess får överlämnas till andra personer eller myndig- heter endast där detta föreskrivs i lag eller annan författning i medlemsstaten.

Genom omnibusdirektivet införs tre nya punkter i denna artikel som behandlar samarbetet mellan de behöriga myndigheterna och Esma (se artikel 25.2a–c). Dessutom införs i artikel 25.3 en ny första mening som innebär att vad som sägs under punkten 1 i artikeln inte ska hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiella uppgifter med eller förmedla uppgifter till Esma och ESRB inrättade enligt ESA-för- ordningen (nr 1092/2010).

När det gäller en rad av de andra direktiv som ändras genom omnibus- direktivet har i stort sett en motsvarande reglering kring samarbete och sekretess som i öppenhetsdirektivet sedan tidigare funnits, för att nu på ett liknande sätt ändras genom omnibusdirektiv.

Skälen för regeringens bedömning: Som nämnts reglerar artikel 25 i öppenhetsdirektivet samarbete mellan medlemsstaterna. I en ny punkt 2c stadgas att de behöriga myndigheterna omgående ska förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter enligt öppenhetsdirektivet och artikel 35 i förordningen om inrättande av Esma. I sistnämnd artikel sägs att medlemsstaternas behöriga myndigheter – på begäran av Esma – ska lämna alla nödvändiga uppgifter så att Esma kan fullgöra de verksamhetsuppgifter som den tilldelats genom förordningen, under förutsättning att dessa myndigheter har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna, och under förutsättning att begäran om uppgifter är

Prop. 2011/12:70

75

nödvändig med avseende på den aktuella verksamhetsuppgiftens karaktär.

När det gäller information som omfattas av sekretess anges i artikel 25.1 i öppenhetsdirektivet att sådan information får överlämnas till andra personer eller myndigheter endast när detta föreskrivs i lag eller annan författning i medlemsstaten. Sedan tidigare anges i artikel 25.3 att bestämmelsen artikel 25.1 inte ska hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiell information. Sistnämnd bestämmelse ändras nu genom omnibusdirektivet till att även inbegripa Esma och ESRB. I sammanhanget bör även uppmärksammas skäl 26 till omnibusdirektivet (se ovan).

Sekretess gäller i Finansinspektionens verksamhet för uppgift om affärs- eller driftsförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan anses att denne lider men om uppgiften röjs, och för uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndig- hetens verksamhet avser (se 30 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400], OSL).

En uppgift för vilken sekretess gäller enligt OSL får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter, om inte annat anges i den lagen eller i lag eller förordning som den lagen hänvisar till (se 8 kap. 1 § OSL).

En svensk myndighets möjligheter att lämna ut sekretessbelagda upp- gifter till en utländsk myndighet regleras i 8 kap. 3 § OSL. Sekretess- belagda uppgifter får enligt den bestämmelsen inte lämnas ut till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inte utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning eller om uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen.

Vid genomförandet av öppenhetsdirektivet bedömdes det inte vara nödvändigt att göra någon lagändring med anledning av de regler om sekretess och samarbete mellan behöriga myndigheter som finns i artikel 25 (se prop. 2006/07:65 s. 249 f.). Det ansågs att gällande rätt i form av 1 kap. 3 § och 8 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) svarade mot direk- tivets krav – bestämmelser som motsvarar 8 kap. 3 § 2 samt 30 kap. 4 och 7 §§ OSL (sistnämnd bestämmelse behandlar internationella avtal). Det saknas skäl att nu göra en annan bedömning.

När det gäller sekretess och samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna läggs nya regler fast i ESA-förordningarna (artikel 35.1). I de direktiv som ändras genom omnibusdirektivet hänvisas i detta avseende till ESA-förord- ningarna. Som framgått ovan får en svensk myndighet lämna ut en uppgift som det gäller sekretess för till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, bl.a. om det sker i enlighet med särskild före- skrift i lag eller förordning (8 kap. 3 § 1 OSL). Med lag likställs EU- förordningar (se prop. 1998/99:18 s. 41 och 75 samt prop. 1999/2000:126 s. 160 och 283). Svensk sekretesslagstiftning hindrar således inte Finans- inspektionen att lämna nödvändiga uppgifter till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Prop. 2011/12:70

76

Sveriges advokatsamfund har ifrågasatt om inte nu aktuell Prop. 2011/12:70 sekretessreglering i stället bör ske i OSL och efterlyst de konstitutionella

skälen till att så inte föreslås. Advokatsamfundet hänvisar i det sammanhanget till att Lagrådet (prop. 1998/99:18) har uttalat att en EU- förordning, enligt principerna om EU-rättens överhöghet, anses ta över även sekretesslagen, såvida inte starka konstitutionella skäl talar däremot.

När det gäller denna fråga bör uppmärksammas att offentlighets- principen är tryckfrihetsförordningens utgångspunkt. I nu aktuella avseenden utvidgar EU-förordningen offentligheten. Förslaget innebär således inte några undantag från grundlagsskyddade rättigheter. Mot denna bakgrund anser vi att det inte uppkommer några problem från konstitutionell synpunkt med det föreslagna sättet att reglera utlämnande av sekretessbelagda uppgifter.

Sammantaget saknas det behov av att ändra nu gällande sekretess- bestämmelser med anledning av genomförandet av omnibusdirektivet.

6

Ekonomiska konsekvenser

 

En ny struktur har skapats inom EU för tillsynen av den finansiella

 

sektorn. Syftet är att uppnå en väsentlig förbättring av möjligheterna att

 

följa och analysera utvecklingen och att vidta relevanta åtgärder för att

 

främja den finansiella stabiliteten i Sverige och i Europa. Detta system

 

för finansiell tillsyn består bl.a. av tre europeiska tillsynsmyndigheter;

 

Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänste-

 

pensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknads-

 

myndigheten. De nya tillsynsmyndigheterna ska till 60 procent

 

finansieras av de nationella tillsynsmyndigheterna och till 40 procent

 

över EU-budgeten. Från och med 2012 anvisas ett särskilt anslag på

 

statens budget för ändamålet.

 

 

Genom förslagen i denna proposition genomförs omnibusdirektivet.

 

Direktivet innehåller ändringar av en rad sektorsdirektiv på bank-, värde-

 

pappersmarknads- och tjänstepensionsområdena. Ändringarna innebär –

 

förutom preciseringar av de europeiska tillsynsmyndigheternas befogen-

 

heter – en rad nya krav på de nationella behöriga myndigheterna om

 

samarbete och utbyte av information med de europeiska tillsyns-

 

myndigheterna.

 

 

Finansinspektionen har i enlighet med förslaget i budgetpropositionen

 

för 2012 tillförts ökade resurser bl.a. för att stärka arbetet med

 

regelverken, utvidga tillsynen, öka det internationella arbetet och

 

förbättra statistiken. Genomförandet av omnibusdirektivet kommer att

 

innebära ett visst ökat ansvar och merarbete för Finansinspektionen när

 

det gäller samarbete och utbyte av information med de europeiska

 

tillsynsmyndigheterna. Myndigheten har i enlighet med förslaget i

 

budgetpropositionen anvisats ökade resurser bl.a. för detta ändamål.

 

Finansiering sker således inom befintliga ramar.

 

 

De förslag som presenteras i propositionen är i huvudsak inriktade på

 

regler som säkerställer ett väl fungerande samarbete mellan de behöriga

 

myndigheterna och de europeiska tillsynsmyndigheterna. Några regler

77

som innebär direkt ökade krav på de finansiella företagen eller på andra Prop. 2011/12:70 myndigheter än Finansinspektionen föreslås inte. Förslagen torde därför

endast få obetydliga konsekvenser för dessa.

7 Författningskommentar

7.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2 kap. 26 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen innehåller bestämmelser som Finansinspektionen ska iaktta i beslutsprocessen med anledning av ansökningar om godkännande av prospekt. Ändringarna i paragrafen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om prospekt som har godkänts av inspektionen och förse Esma med kopia av desamma. När det gäller kravet på att prospektet ska göras tillgängligt för Esma m.fl. (artikel 5.6 i omnibusdirektivet) så är det uppfyllt genom bestämmelsen i 2 kap. 31 § LHF om offentliggörande av prospekt på Finansinspektionens elektroniska hemsida.

Ändringen innebär att artikel 5.5 a och 5.6 i omnibusdirektivet genomförs.

2 kap. 27 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

I paragrafen anges att Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande får överlämnas till en annan behörig myndighet inom EES om den går med på det. Den ändring som görs innebär att utöver godkännande från mottagande behörig myndighet, ska en anmälan ha gjorts till Esma innan Finansinspektionen beslutar om överlämnande av ansökan till en annan behörig myndighet inom EES. Paragrafen har utformats i enlighet med vad Lagrådet har föreslagit.

Ändringen innebär att artikel 5.5 b i omnibusdirektivet genomförs.

2 kap. 34 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen innehåller bestämmelser som Finansinspektionen ska iaktta i beslutsprocessen med anledning av ansökningar om tillägg till prospekt. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om gjorda tillägg och förse Esma med kopia av desamma. Den genomför artikel 5.5 a i omnibusdirektivet.

78

2 kap. 35 §

Prop. 2011/12:70

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

 

Paragrafen behandlar den situationen att Finansinspektionen har

 

godkänt ett prospekt och emittenten eller den som har upprättat

 

prospektet begär att inspektionen ska överlämna ett intyg om god-

 

kännandet till berörda behöriga myndigheter inom EES. Ändringen i

 

första stycket innebär att ett sådant intyg även ska överlämnas till Esma.

 

Den genomför artikel 5.9 i omnibusdirektivet.

 

2 kap. 36 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

 

I paragrafen behandlas den situationen att ett prospekt som har

 

godkänts av en annan behörig myndighet inom EES också är giltigt i

 

Sverige, om Finansinspektionen erhåller ett intyg från den behöriga

 

myndigheten med innehåll att prospektet har upprättats i enlighet med

 

prospektdirektivet. Enligt ett tillägg som görs i paragrafen ska Finans-

 

inspektionen på sin elektroniska hemsida offentliggöra en förteckning

 

över godkända prospekt. Förteckningen ska hållas aktuell och

 

informationen ska vara tillgänglig under minst 12 månader. Ändringen

 

genomför artikel 5.9 i omnibusdirektivet.

 

4 kap. 23 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

 

I paragrafen ges möjligheter till undantag från bestämmelserna i 9 §

 

första stycket om offentliggörande och ändringar i antalet aktier eller

 

röster i aktiebolaget i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en

 

beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja

 

undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska informera Esma om

 

de undantag som beviljas. Den genomför artikel 7.12 a i omnibus-

 

direktivet.

 

4 kap. 24 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

 

I paragrafen ges möjlighet till undantag från bestämmelserna i 18 § om

 

offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier i vissa

 

fall. Ändringen innebär att det införs en beslutsordning för Finans-

 

inspektionen att, efter ansökan, bevilja undantag enligt paragrafen.

 

Finansinspektionen ska informera Esma om de undantag som beviljas.

 

Den genomför artikel 7.12 a i omnibusdirektivet.

 

6 kap. 1 e §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

 

Paragrafen behandlar vissa säkerhetsåtgärder som Finansinspektionen i

 

egenskap av värdmedlemsstat kan vidta. Ändringarna i första och andra

 

styckena medför att Finansinspektionens underrättelseskyldighet utvidgas

79

 

till att också omfatta Esma. Den genomför artikel 5.12 i Prop. 2011/12:70 omnibusdirektivet.

6 kap. 1 h §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

Paragrafen behandlar vissa säkerhetsåtgärder som Finansinspektionen i egenskap av värdmedlemsstat kan vidta. Ändringarna i första och andra styckena medför att Finansinspektionens underrättelseskyldighet utvidgas till att också omfatta Esma. Den genomför artikel 7.15 i omnibus- direktivet.

6 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitten 5.5 och 5.7.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och öppenhets- direktivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utökas till att också omfatta Esma. Den genomför artiklarna 5.10 a och 7.14 i omnibusdirektivet.

6 kap. 5 a §

Förslaget har behandlats i avsnitten 5.5 och 5.7.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet. Ändringarna innebär att artiklarna 5.11 a och 7.14 i omnibusdirektivet genomförs.

7.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

2 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

Paragrafen innehåller definitioner av begrepp som används i lagen. Som en följd av ändringarna i 9 och 16 §§ ändras definitionen av ”anmält avvecklingssystem” när det gäller mottagaren av anmälan i fråga.

9 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras anmälningsskyldigheten av godkända av- vecklingssystem. Finansinspektionen ska i fortsättningen anmäla sådana

80

avvecklingssystem till Esma i stället för som nu till kommissionen. Prop. 2011/12:70 Ändringen innebär att artikel 1.2 i omnibusdirektivet genomförs.

11 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras Finansinspektionens underrättelseskyldighet beträffande beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion som avser deltagare i ett anmält avvecklingssystem. Utöver kommissionen eller Eftas övervakningsmyndighet ska även ESRB och Esma underrättas om detta. Ändringen innebär att artikel 1.1 i omnibusdirektivet genomförs.

16 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.1.

I paragrafen regleras återkallelse av godkännande av ett avvecklings- system. Ändringen i andra stycket innebär att Finansinspektionen omedelbart ska underrätta Esma i stället för kommissionen om återkallelsen. Den innebär att artikel 1.2 i omnibusdirektivet genomförs.

7.3Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 kap. 1 §

I definitionen av egna medel i första stycket görs ett tillägg så att den senaste ändringen av UCITS IV-direktivet framgår.

10 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utökas till att omfatta också Esma, EBA, Eiopa och ESRB. Den genomför artikel 11.33 i omnibusdirektivet.

10 kap. 5 a §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 21.5, 101.8 och 108.5 i UCITS IV-direktivet. Ändringen innebär att artiklarna 11.11 a, 11.32 b och 11.36 i omnibusdirektivet genomförs.

81

12 kap. 15 §

Prop. 2011/12:70

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

 

Paragrafen behandlar åtgärder som Finansinspektionen får vidta mot

 

ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som driver

 

verksamhet i Sverige, om bolaget bryter mot här i landet gällande lagar,

 

andra författningar eller vissa fondbestämmelser.

 

I första hand ska Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

 

Om bolaget inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen underrätta

 

behörig myndighet i bolagets hemland. Om rättelse inte sker, får

 

inspektionen vidta vissa åtgärder.

 

I brådskande fall får Finansinspektionen vidta sådana åtgärder utan

 

föregående föreläggande eller underrättelse till hemlandsmyndigheten. I

 

dessa fall ska hemlandsmyndigheten, kommissionen och, efter ett tillägg

 

som görs i tredje stycket, även Esma underrättas så snart som möjligt.

 

Ändringen innebär att artikel 11.11 b i omnibusdirektivet genomförs.

 

12 kap. 17 a §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.11.

 

Paragrafen reglerar Finansinspektionens underrättelseskyldighet och

 

möjligheter att ingripa när det finns skäl att anta att ett fondföretag vid

 

marknadsföringen här i Sverige åsidosätter sina skyldigheter enligt

 

UCITS IV-direktivet. Underrättelseskyldigheten för Finansinspektionen

 

avseende vidtagna åtgärder enligt bestämmelsen utvidgas till att omfatta

 

även Esma. Ändringen innebär att artikel 11.36 i omnibusdirektivet

 

genomförs.

 

7.4Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

13 kap. 6 a §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska sam- arbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i EU. Ändringen innebär att denna skyldighet utökas till att omfatta också EBA. Den genomför artiklarna 9.17, 9.18 och 9.35 i omnibusdirektivet.

13 kap. 6 b §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till EBA för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1 och 132.1 kreditinstitutsdirektivet. Ändringen innebär att artiklarna 9.14, 9.32 och 9.36 i omnibusdirektivet genomförs.

82

7.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:377) om Prop. 2011/12:70 straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument.

17 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av marknadsmissbruksdirektivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utvidgas till att också omfatta Esma. Den genomför artikel 3.4 i omnibusdirektivet.

17 b §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.3.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 16.2 och 16.4 i marknadsmissbruksdirektivet. Ändringen innebär att artiklarna 3.6 a och 3.6 b i omnibusdirektivet genomförs.

7.6Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

1 kap. 3 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

I paragrafen kompletteras punkt 11 så att det framgår att konglomeratdirektivet senast är ändrat genom omnibusdirektivet.

4 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

Enligt paragrafen ska Finansinspektionen, när den är samordnare, lämna information om att gruppen är ett finansiellt konglomerat och om att inspektionen är samordnare för konglomeratet. Informationen ska lämnas till de företag och myndigheter som nämns i andra stycket 1 samt, efter en ändring i andra stycket 2, till den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna som har inrättats genom artikel 54 i förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010. Ändringen innebär att artikel 2.1 a i omnibusdirektivet genomförs.

6 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

83

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska Prop. 2011/12:70 samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i

den utsträckning som följer av konglomeratdirektivet. Ändringen innebär att bestämmelsen utökas till att också omfatta de tre europeiska tillsyns- myndigheterna och ESRB. Den genomför artiklarna 2.7 och 2.9 i omnibusdirektivet.

6 kap. 5 a §

Förslaget har behandlat i avsnitt 5.2.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till respektive europeisk tillsynsmyndighet för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 18.1a i konglomeratdirektivet. Ändringen innebär att artikel 2.11 b i omnibusdirektivet genomförs.

8 kap. 2 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.2.

Paragrafen reglerar Finansinspektionens kontroll av tillsyn som utövas av tillsynsmyndighet i tredje land. Bestämmelsen bygger på artikel 18 i konglomeratdirektivet. Den artikeln har ändrats så att de behöriga myndigheterna inte längre har någon skyldighet att rådfråga Kommittén för finansiella konglomerat innan beslut fattas om huruvida tillsynen som utövas av tillsynsmyndighet i tredje land är likvärdig med den särskilda tillsyn som föreskrivs enligt konglomeratdirektivet. Sista meningen i paragrafens tredje stycke utgår därmed.

7.7Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

10 kap. 6 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

Paragrafen behandlar situationer i vilka ett gemensamt beslut inte har

 

fattats enligt 5 § och den beslutsprocess som då gäller. Nya tredje och

 

fjärde stycken införs som reglerar de fall där en eller flera berörda

 

behöriga myndigheter har hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i

 

förordningen om inrättande av EBA och anger hur de båda

 

beslutsprocesserna ska hanteras i förhållande till varandra. Ändringen

 

innebär att artiklarna 9.15 a och 9.32 i omnibusdirektivet genomförs.

 

10 kap. 6 b §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

 

Paragrafen behandlar situationer i vilka ett gemensamt beslut inte har

 

fattats enligt 6 a § och den beslutsprocess som då gäller. Nya tredje och

 

fjärde stycken införs som reglerar de fall där en eller flera berörda

84

 

behöriga myndigheter har hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i Prop. 2011/12:70 förordningen om inrättande av EBA och anger hur de båda beslutsprocesserna ska hanteras i förhållande till varandra. Ändringen

innebär att artiklarna 9.15 a och 9.32 i omnibusdirektivet genomförs.

10 kap. 9 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av kapitaltäckningsdirektivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utvidgas till att omfatta också EBA och ESRB. Den genomför artiklarna 9.17, 9.33 och 9.35 i omnibusdirektivet.

10 kap. 9 a §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till EBA för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 129.1 och 132.1 i kreditinstitutsdirektivet. Ändringen innebär att artiklarna 9.14, 9.32 och 9.36 i omnibusdirektivet genomförs.

11 kap. 2 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

Paragrafen reglerar Finansinspektionens kontroll av tillsyn som utövas av tillsynsmyndighet i tredje land och ifall den kan anses likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i kreditinstitutsdirektivet. Innan Finansinspektionen gör sitt ställningstagande enligt bestämmelsen ska inspektionen i enlighet med ändringen i andra stycket, rådfråga EBA. Ändringen genomför artikel 9.38 i omnibusdirektivet.

11 kap. 3 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.9.

För de fall Finansinspektionen anser att den gruppbaserade tillsynen inte är likvärdig med den som anges i kreditinstitutsdirektivet i sitt beslut enligt 2 §, får inspektionen besluta att använda andra tillsynsmetoder som säkerställer att tillräcklig tillsyn bedrivs. I enlighet med tillägget i tredje stycket ska även EBA underrättas när sådana andra tillsynsmetoder används. Ändringen genomför artikel 9.38 i omnibusdirektivet.

85

7.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om

Prop. 2011/12:70

 

värdepappersmarknaden

 

1 kap. 5 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

 

I paragrafen kompletteras punkterna 7 och 29 så att det framgår att

 

MiFID och öppenhetsdirektivet senast är ändrade genom omnibus-

 

direktivet.

 

18 kap. 8 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

 

I paragrafen ges möjlighet till undantag från bestämmelserna i 3–6 §§

 

för utgivare av skuldebrev i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en

 

beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja

 

undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska underrätta Esma om

 

de undantag som beviljas. Den genomför artikel 7.12 a i omnibus-

 

direktivet.

 

18 kap. 9 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

 

I paragrafen ges möjlighet till undantag från bestämmelserna i 10–

 

12 §§ för utgivare av aktier i vissa fall. Ändringen innebär att det införs

 

en beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja

 

undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska underrätta Esma om

 

de undantag som beviljas. Den genomför artikel 7.12 a i omnibus-

 

direktivet.

 

22 kap. 8 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

 

Paragrafen reglerar offentliggörande av beslut om handelsstopp och

 

stängning. Finansinspektionen ska i vissa fall underrätta behöriga

 

myndigheter i andra länder inom EES om beslut om handelsstopp.

 

Ändringen innebär att Finansinspektionens underrättelseskyldighet

 

utvidgas och att även Esma ska underrättas om sådana beslut om

 

handelsstopp. Den innebär att artikel 6.14 i omnibusdirektivet

 

genomförs.

 

23 kap. 5 §

 

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

 

I paragrafen regleras Finansinspektionens skyldighet att samarbeta och

 

utbyta information med utländska behöriga myndigheter när det gäller

 

direktivet om marknader för finansiella instrument och öppenhets-

 

direktivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utvidgas till att

 

omfatta

också samarbete och utbyte av information med Esma och

86

ESRB. Den genomför artiklarna 6.18, 6.19, 6.21 a och b, 6.23 b, 6.25 Prop. 2011/12:70 samt 7.14 i omnibusdirektivet.

23 kap. 5 a §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 58a, 62.1, 62.2 och 62.3 i MiFID samt artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet. Ändringen innebär att artiklarna 6.24, 6.27 och 7.14 i omnibusdirektivet genomförs.

25 kap. 5 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.6.

I paragrafen har införts ett nytt femte stycke. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma när beslut om återkallelse av ett värdepappersbolags eller en börs tillstånd meddelas. Den innebär att artiklarna 6.3 och 6.13 i omnibusdirektivet genomförs.

25 kap. 12 och 13 §§

Förslagen har behandlats i avsnitt 5.6.

Paragraferna reglerar hur Finansinspektionen ska agera om ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES överträder olika i paragraferna angivna bestämmelser. Ändringen innebär att Finansinspektionens informationsskyldighet utvidgas och att även Esma omedelbart ska informeras när ett föreläggande eller förbud meddelas. Den innebär att artikel 6.27 i omnibusdirektivet genomförs.

25 kap. 24 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

Paragrafen behandlar Finansinspektionens befogenheter om en emittent som inte har Sverige som hemmedlemsstat men vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel vid en reglerad marknad i Sverige inte uppfyller vissa krav i öppenhetsdirektivet. De underrättelser som Finansinspektionen ska göra enligt första stycket, till berörd behörig myndighet och enligt andra stycket till kommissionen, utökas till att även omfatta Esma. Ändringen innebär att artikel 7.15 i omnibusdirektivet genomförs.

87

7.9

Förslaget till lag om ändring i försäkringsrörelselagen Prop. 2011/12:70

 

(2010:2043)

16 kap. 12 §

Förslaget har behandlats i avsnitt 5.4.

För försäkringsföretag som bedriver försäkringsverksamhet gäller enligt 7 § att Finansinspektionen i vissa fall kan begränsa eller förbjuda förfoganderätten över företagets tillgångar i Sverige. I denna paragrafs första stycke regleras viss anmälningsskyldighet beträffande beslut i sådana frågor till behöriga myndigheter i andra EES-länder där företaget har tillgångar. Ändringen innebär att anmälningsskyldigheten utökas till att omfatta Eiopa om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Av paragrafens andra stycke framgår att Finansinspektionen ska anmäla ett beslut om återkallelse av tillstånd för ett försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse till behöriga myndigheter i övriga länder inom EES. Ändringen innebär att anmälningsskyldigheten utökas till att omfatta Eiopa om försäkringsföretaget även bedriver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

Ändringarna innebär att artikel 4.3 i omnibusdirektivet genomförs.

88

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

 

89

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

90

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

91

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

92

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

93

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

94

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

95

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

96

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

97

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

98

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

99

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

100

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

101

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

102

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

103

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

104

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

105

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

106

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

107

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

108

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

109

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

110

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

111

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

112

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

113

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

114

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

115

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

116

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

117

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

118

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

119

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

120

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

121

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

122

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

123

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

124

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

125

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

126

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

127

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

128

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

129

Prop. 2011/12:70

Bilaga 1

130

Promemorians lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

dels att 2 kap. 26, 27 och 34–36 §§, 4 kap. 23 och 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h och 5 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

26 §2

Finansinspektionen skall med- dela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en full- ständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värde- papper upptagna till handel på en reglerad marknad, skall Finans- inspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, skall Finansinspek- tionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, under- rätta sökanden och begära nöd- vändiga kompletteringar.

Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en full- ständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värde- papper upptagna till handel på en reglerad marknad, ska Finans- inspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, ska Finansinspek- tionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

2Senaste lydelse 2007:535.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

131

När ett prospekt har godkänts,

När

Finansinspektionen

har

Prop. 2011/12:70

skall Finansinspektionen

regist-

godkänt

 

ett

prospekt

 

ska

Bilaga 2

rera det.

 

 

 

 

 

Europeiska

värdepappers-

och

 

 

 

 

 

 

 

marknadsmyndigheten underrättas

 

 

 

 

 

 

 

om

godkännandet.

Tillsammans

 

 

 

 

 

 

 

med underrättelsen ska fogas en

 

 

 

 

 

 

 

kopia

 

av

 

prospektet.

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

ska

 

även

 

 

 

 

 

 

 

registrera prospektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

får

besluta

Finansinspektionen

får

besluta

 

att en ansökan om godkännande av

att en ansökan om godkännande av

 

prospekt skall lämnas över till en

prospekt ska lämnas över till en

 

behörig myndighet i en annan stat

behörig myndighet i en annan stat

 

inom EES, om den myndigheten

inom EES, om den myndigheten

 

går med på det. Sökanden skall

går med på det och anmälan görs

 

underrättas om

ett överlämnande

till Europeiska värdepappers- och

 

inom tre arbetsdagar från det att

marknadsmyndigheten.

Sökanden

 

Finansinspektionen

fattade

sitt

ska underrättas om ett överläm-

 

beslut.

 

 

 

 

 

nande inom tre arbetsdagar från

 

 

 

 

 

 

 

det att Finansinspektionen fattade

 

 

 

 

 

 

 

sitt beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje

ny omständighet, sakfel

Varje

ny

omständighet,

sakfel

 

eller förbiseende som kan påverka

eller förbiseende som kan påverka

 

bedömningen

av

överlåtbara

bedömningen

av

överlåtbara

 

värdepapper som omfattas av ett

värdepapper som omfattas av ett

 

prospekt och som inträffar eller

prospekt och som inträffar eller

 

uppmärksammas

efter

det

att

uppmärksammas

efter

det

att

 

prospektet har godkänts men innan

prospektet har godkänts men innan

 

anmälningstiden

för

erbjudandet

anmälningstiden

för

erbjudandet

 

av överlåtbara

värdepapper

till

av

överlåtbara

värdepapper

till

 

allmänheten löper ut eller de

allmänheten löper ut eller de

 

överlåtbara värdepapperen tas upp

överlåtbara värdepapperen tas upp

 

till handel på en reglerad marknad,

till handel på en reglerad marknad,

 

skall tas in eller rättas till i ett

ska tas in eller rättas till i ett

 

tillägg till prospektet. Sammanfatt-

tillägg till prospektet. Sammanfatt-

 

ningen, och eventuella översätt-

ningen, och eventuella översätt-

 

ningar

av

denna,

 

skall

ningar av denna, ska kompletteras

 

kompletteras om det är nödvändigt

om det är nödvändigt för att återge

 

för att återge informationen i

informationen i tillägget.

 

 

 

 

tillägget.

 

 

 

 

 

Frågan om godkännande av ett

 

Frågan om godkännande av ett

 

tillägg till ett prospekt får prövas

tillägg till ett prospekt får prövas

 

av Finansinspektionen, om Sverige

av Finansinspektionen, om Sverige

 

är hemmedlemsstat. Finansinspek-

är hemmedlemsstat. Finansinspek-

 

3 Senaste lydelse 2007:535.

132

tionen skall meddela beslut med

tionen ska meddela beslut med

anledning av ansökan om god-

anledning av ansökan om god-

kännande av ett tillägg inom sju

kännande av ett tillägg inom sju

arbetsdagar från det att ansökan

arbetsdagar från det att ansökan

kom in till inspektionen. Tillägget

kom in till inspektionen. Tillägget

skall därefter offentliggöras på

ska

därefter

offentliggöras

samma sätt som prospektet har

samma sätt som prospektet har

offentliggjorts på.

offentliggjorts på.

 

 

När

Finansinspektionen

har

 

godkänt

ett

prospekt

ska

 

Europeiska värdepappers-

och

 

marknadsmyndigheten underrättas

 

om

godkännandet. Tillsammans

 

med underrättelsen ska fogas en

 

kopia av tillägget.

 

En investerare som innan tillägget till prospektet offentliggörs har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet.

35 §4

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, skall inspek- tionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet skall överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet.

Av intyget skall det framgå

När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska inspek- tionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet ska överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om god- kännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet.

Intyget ska samtidigt överlämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Av intyget ska det framgå

1.att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt

2.om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall skälen för detta.

4 Senaste lydelse 2007:535.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

133

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, skall översättningen bifogas den begäran som ges in till Finans- inspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena skall tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, ska översättningen bifogas den begäran som ges in till Finans- inspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

Bestämmelserna i första–tredje styckena ska tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §.

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospekt- direktivet.

36 §

Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Inspektionen ska på sin elektroniska hemsida offentliggöra en förteckning över sådana intyg. Förteckningen ska hållas aktuell och informationen ska vara tillgänglig under minst 12 månader.

4 kap.

23 §

Bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhets- direktivet.

Bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget behöver inte iakttas av ett sådant bolag som avses i 22 § om det uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhets- direktivet.

Finansinspektionen får, efter ansökan, besluta om undantag enligt första stycket. Europeiska värdepappers- och marknads- myndigheten ska informeras om de undantag som beviljas.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2011/12:70

Bestämmelserna

 

i

18 §

om

Bestämmelserna

i

 

18 §

 

om Bilaga 2

offentliggörande av

vissa förvärv

offentliggörande av vissa förvärv

eller överlåtelser av egna aktier

eller överlåtelser av egna aktier

behöver inte iakttas av ett sådant

behöver inte iakttas av ett sådant

bolag som avses i 22 § om det

bolag som avses i 22 § om det

uppfyller de krav som uppställs i

uppfyller de krav som uppställs i

en offentlig reglering i en stat

en offentlig reglering i en stat

utanför EES och om kraven

utanför EES och om kraven

motsvarar dem som följer av

motsvarar dem som följer av

artikel 14 i öppenhetsdirektivet.

artikel 14 i öppenhetsdirektivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

får,

efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ansökan, besluta om undantag en-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ligt

första

stycket.

Europeiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

värdepappers- och marknads-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myndigheten

ska informeras

om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de undantag som beviljas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 e §5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När ett prospekt är giltigt i

När ett prospekt är giltigt i

Sverige enligt

2 kap. 36 §,

skall

Sverige enligt

2 kap.

 

36 §,

ska

Finansinspektionen underrätta den

Finansinspektionen underrätta den

myndighet

som

 

har

godkänt

myndighet

som

har

godkänt

prospektet, om emittenten eller ett

prospektet och Europeiska värde-

utländskt värdepappersföretag som

pappers- och marknadsmyndig-

medverkar vid ett erbjudande av

heten om emittenten eller ett

överlåtbara

 

värdepapper

till

utländskt värdepappersföretag som

allmänheten har gjort sig skyldig

medverkar vid ett erbjudande av

till

ekonomisk

brottslighet

eller

överlåtbara

 

värdepapper

 

till

har

överträtt

bestämmelserna i

allmänheten har gjort sig skyldig

6 kap. 1 b §

denna

 

lag

eller

15–

till

ekonomisk

brottslighet

 

eller

18 kap.

lagen

(2007:528)

om

har

överträtt

bestämmelserna i

värdepappersmarknaden.

 

6 kap. 1 b §

denna lag

eller

15–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 kap.

lagen

(2007:528)

 

om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

värdepappersmarknaden.

 

 

Om

emittenten

eller

det

Om

emittenten

eller

 

det

utländska

värdepappersföretaget,

utländska

värdepappersföretaget,

trots de åtgärder som vidtagits av

trots de åtgärder som vidtagits av

den

myndighet

som

godkänt

den

myndighet

som

godkänt

prospektet, fortsätter brottsligheten

prospektet, fortsätter brottsligheten

eller överträdelsen, får Finans-

eller överträdelsen, får Finans-

inspektionen

vidta

 

åtgärd enligt

inspektionen

vidta

åtgärd

enligt

1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas

1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas

skall inspektionen

underrätta

den

ska

inspektionen

underrätta

den

myndighet

som

 

har

godkänt

myndighet

som

har

godkänt

prospektet.

 

Finansinspektionen

prospektet

och

 

Europeiska

skall också underrätta Europeiska

värdepappers-

och

 

marknads-

5 Senaste lydelse 2007:535.

135

gemenskapernas kommission

myndigheten.

Finansinspektionen

Prop. 2011/12:70

snart som möjligt.

 

 

 

 

 

ska också

underrätta

Europeiska

Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

 

 

kommissionen

och

 

Europeiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

värdepappers- och marknads-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myndigheten så snart som möjligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om vidtagna åtgärder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 h §6

 

 

 

 

 

 

 

Om Finansinspektionen

finner

Om Finansinspektionen finner

 

att en anmälan inte har gjorts som

att en anmälan inte har gjorts som

 

uppfyller de krav som följer av

uppfyller de krav som följer av

 

bestämmelserna

i

öppenhets-

bestämmelserna

i

 

öppenhets-

 

direktivet,

skall

inspektionen

direktivet, ska inspektionen under-

 

underrätta den behöriga myndig-

rätta den behöriga myndigheten i

 

heten i den stat där bolaget har sitt

den stat där bolaget har sitt säte

 

säte eller, om bolaget inte har säte

eller, om bolaget inte har säte i en

 

i en stat inom EES, där bolaget ger

stat inom EES, där bolaget ger in

 

in det dokument som anges i

det dokument som anges i artikel

 

artikel 10 i prospektdirektivet.

 

 

10 i prospektdirektivet. Finans-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspektionen ska också underrätta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska

värdepappers-

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marknadsmyndigheten.

 

 

Om en anmälan fortfarande inte

Om en anmälan fortfarande inte

 

görs trots de åtgärder som har

görs trots de åtgärder som har

 

vidtagits av den behöriga myndig-

vidtagits av den behöriga myndig-

 

het som

Finansinspektionen

har

het som

Finansinspektionen har

 

underrättat, och en sådan anmälan

underrättat, och en sådan anmälan

 

skall göras enligt en offentlig

ska göras enligt en offentlig

 

reglering

som

bygger

 

reglering

som

 

bygger

 

öppenhetsdirektivet

och

som

har

öppenhetsdirektivet

 

och som har

 

antagits av den stat som avses i

antagits av den stat som avses i

 

första stycket, får Finansinspek-

första stycket, får Finansinspek-

 

tionen besluta att den anmälnings-

tionen besluta att den anmäl-

 

skyldige skall

anmäla

innehavet

ningsskyldige

ska

anmäla

 

till bolaget och till Finansinspek-

innehavet till bolaget och till

 

tionen.

 

 

 

 

skall

Finansinspektionen.

 

 

ska

 

Innan

åtgärden

vidtas

Innan

åtgärden

 

 

vidtas

 

inspektionen

underrätta

 

den

inspektionen

underrätta

den

 

utländska

behöriga

myndigheten.

utländska

behöriga

myndigheten.

 

Finansinspektionen

skall

också

Finansinspektionen

 

 

ska

också

 

underrätta

Europeiska

gemen-

underrätta

 

Europeiska

kom-

 

skapernas

kommission

snart

missionen

 

och

 

 

Europeiska

 

som möjligt.

 

 

 

 

 

 

värdepappers- och marknads-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myndigheten så snart som möjligt.

 

Samarbete

och

utbyte

av

Samarbete

och

 

 

utbyte

av

 

information

med

 

behöriga

information

 

 

 

 

 

 

myndigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Senaste lydelse 2007:365.

136

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta infor- mation med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet.

5 §7

 

 

ska

 

Prop. 2011/12:70

Finansinspektionen

i sin

Bilaga 2

tillsynsverksamhet enligt

denna

 

lag samarbeta och utbyta infor-

 

mation med

utländska behöriga

 

myndigheter och med Europeiska

 

värdepappers- och marknads-

 

myndigheten

i

den

utsträckning

 

som följer av

prospektdirektivet

 

och av öppenhetsdirektivet.

 

 

5 a §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhets- direktivet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

7 Senaste lydelse 2007:365.

137

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Härigenom föreskrivs1 att 2, 9, 11 och 16 §§ lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §2

I denna lag avses med

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett

avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

 

 

anmält avvecklingssystem:

ett

anmält avvecklingssystem:

ett

avvecklingssystem som en

stat

avvecklingssystem

som

en

stat

inom EES har anmält till

inom EES

har

anmält

till

Europeiska kommissionen eller till

Europeiska

värdepappers-

och

Eftas övervakningsmyndighet,

 

marknadsmyndigheten

eller

till

 

 

Eftas övervakningsmyndighet,

 

central värdepappersförvarare: ett företag som har auktorisation att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat därmed jämförbart förfarande,

samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att

överföringsuppdrag verkställs mellan systemen.

 

 

 

Anmälan

av avvecklingssystem

Anmälan

av avvecklingssystem

till Europeiska kommissionen

till Europeiska värdepappers- och

 

 

marknadsmyndigheten

 

 

 

 

9 §3

 

 

 

Finansinspektionen ska anmäla

Finansinspektionen ska

anmäla

godkända

avvecklingssystem till

godkända

avvecklingssystem

till

Europeiska kommissionen, liksom

Europeiska

värdepappers-

och

vem som är administratör för dem.

marknadsmyndigheten,

liksom

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

2Senaste lydelse 2011:733.

3Senaste lydelse 2011:733.

138

På begäran av Riksbanken ska

vem som är administratör för dem.

Prop. 2011/12:70

inspektionen även anmäla av-

På begäran

av

Riksbanken

ska

Bilaga 2

vecklingssystem

som

drivs

av

inspektionen även anmäla av-

 

banken.

 

 

 

vecklingssystem

som

drivs

av

 

 

 

 

 

banken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §

 

 

 

 

 

 

 

När Finansinspektionen

har

fått

När Finansinspektionen har

fått

 

underrättelse om ett konkursbeslut

underrättelse om ett konkursbeslut

 

eller ett beslut om företags-

eller ett beslut om företags-

 

rekonstruktion avseende en del-

rekonstruktion avseende en del-

 

tagare i ett anmält avvecklings-

tagare i ett anmält avvecklings-

 

system, skall inspektionen omedel-

system, ska inspektionen omedel-

 

bart underrätta den eller de

bart underrätta den eller de

 

myndigheter som

respektive

stat

myndigheter

som

respektive

stat

 

inom EES anmält till Europeiska

inom EES anmält till Europeiska

 

kommissionen eller till Eftas över-

kommissionen

eller

till

Eftas

 

vakningsmyndighet som behörig

övervakningsmyndighet som

be-

 

mottagare av en sådan under-

hörig mottagare av en sådan

 

rättelse.

 

 

 

underrättelse.

Även

Europeiska

 

 

 

 

 

systemrisknämnden

och

Euro-

 

 

 

 

 

peiska värdepappers- och mark-

 

 

 

 

 

nadsmyndigheten ska

omedelbart

 

 

 

 

 

underrättas om detta.

 

 

 

 

16 §4

Godkännande av ett avvecklingssystem ska återkallas av Finans- inspektionen om

1.administratörens tillstånd för clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har återkallats,

2.administratörens tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1, 2, 4 eller 8 lagen om värdepappersmarknaden har återkallats, eller

3.avvecklingssystemet inte längre uppfyller kraven i denna lag.

Finansinspektionen ska omedel-

Finansinspektionen ska omedel-

bart underrätta Europeiska kom-

bart underrätta Europeiska värde-

missionen samt Eftas övervak-

pappers- och marknadsmyndig-

ningsmyndighet om återkallelsen.

heten samt Eftas övervaknings-

 

myndighet om återkallelsen.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 3 meddela varning i stället för att återkalla godkännandet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

4 Senaste lydelse 2011:733.

139

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:46) om investerings- fonder

dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 12 kap. 15 och 17 a §§ samt rubriken närmast 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

1kap.

1§2

1.behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att ut- öva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2.derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra lik- artade finansiella instrument,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värde- papper (fondföretag),

4. egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värde- papper (fondföretag), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

5.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

6.finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

7.fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,

8.fondföretag: ett utländskt företag

a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

2Senaste lydelse 2011:882.

140

allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets

Prop. 2011/12:70

investerare,

Bilaga 2

b)som tillämpar principen om riskspridning, och

c)vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått sådant tillstånd som avses i 8 a,

10. fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försäljning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder,

11. företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g

ifördraget om sammanställd redovisning, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

12. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

13. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,

14. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

15. investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond,

16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

17.matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §,

18.matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

19.mottagarfond: en värdepappersfond som

a)har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

b)inte är en matarfond, och

c)vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag,

20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som

a)i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b)har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

c)inte är ett matarfondföretag, och

d)inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag,

21.reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

22.penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tidpunkt exakt kan fastställas,

141

23. specialfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av

Prop. 2011/12:70

andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats

Bilaga 2

genom kapitaltillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och

 

avgränsad krets investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt

 

förvaltas enligt bestämmelserna i 6 kap.,

 

24.startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

25.värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26.överlåtbart värdepapper:

a)aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depåbevis för aktier,

b)obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c)värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som an ges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 8, 23 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

 

10 kap.

Samarbete mellan

behöriga

Samarbete och utbyte av

myndigheter

 

information

 

 

5 §3

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska värde- pappers- och marknadsmyndig- heten och Europeiska systemrisk- nämnden i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

5 a §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Euro- peiska värdepappers- och mark- nadsmyndigheten för tvistlösning i

3 Senaste lydelse 2011:882.

142

 

 

 

 

 

 

de fall som framgår av artikel 21.

Prop. 2011/12:70

 

 

 

 

 

 

5, 101.8 och 108.5 i Europaparla-

Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

mentets

och

 

rådets

direktiv

 

 

 

 

 

 

 

2009/65/EG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §4

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter

 

anmälan enligt 1 kap. 6 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag

 

eller andra författningar som reglerar bolagets verksamhet i Sverige eller

 

fondbestämmelserna för en värdepappersfond som förvaltas enligt 1 kap.

 

6 b §, får Finansinspektionen förelägga bolaget att göra rättelse.

 

 

 

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, ska Finans-

 

inspektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

 

 

 

Om rättelse inte sker, får Finans-

Om rättelse inte sker, får Finans-

 

inspektionen vidta sådana åtgärder

inspektionen vidta sådana åtgärder

 

som

avses

i

1 §

andra

stycket

som avses

i

1 §

andra stycket

 

första

meningen

eller

förbjuda

första

meningen

eller

förbjuda

 

förvaltningsbolaget att påbörja nya

förvaltningsbolaget att påbörja nya

 

transaktioner i Sverige. Inspek-

transaktioner i Sverige. Inspek-

 

tionen får också besluta att bolaget

tionen får också besluta att bolaget

 

inte längre får förvalta en

inte längre får förvalta en

 

värdepappersfond. Innan en åtgärd

värdepappersfond. Innan en åtgärd

 

enligt detta stycke vidtas ska

enligt detta stycke vidtas ska

 

inspektionen

underrätta

behörig

inspektionen

 

underrätta

behörig

 

myndighet i bolagets hemland. I

myndighet i bolagets hemland. I

 

brådskande

fall får inspektionen

brådskande

fall

får inspektionen

 

dock vidta en sådan åtgärd utan

dock vidta en sådan åtgärd utan

 

föregående

föreläggande enligt

föregående

föreläggande

enligt

 

första

stycket

eller underrättelse

första stycket

eller

underrättelse

 

till hemlandsmyndigheten. Denna

till hemlandsmyndigheten. Denna,

 

och Europeiska kommissionen ska

Europeiska

kommissionen

och

 

då underrättas så snart som

Europeiska

värdepappers-

och

 

möjligt.

 

 

 

 

marknadsmyndigheten

ska

 

 

 

 

 

 

 

underrättas så snart som möjligt.

 

Om Finansinspektionen har vidtagit en åtgärd enligt tredje stycket utan

 

föregående

föreläggande

eller underrättelse

till

hemlandsmyndigheten

 

och kommissionen därefter har beslutat att åtgärden ska undanröjas, ska

inspektionen göra det.

17 a §5

Om Finansinspektionen har skäl att anta att ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige enligt 1 kap. 7 § vid marknadsföringen åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i annat fall än som avses i 17 §, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i företagets hemland.

4Senaste lydelse 2011:882.

5Senaste lydelse 2011:882.

143

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas, får Finansinspek- tionen förelägga fondföretaget att göra rättelse eller förbjuda fond- företaget att påbörja nya transak- tioner i Sverige. Innan en sådan åtgärd vidtas ska Finansinspek- tionen underrätta behörig myndig- het i företagets hemland. Euro- peiska kommissionen ska omedel- bart underrättas när en sådan åtgärd vidtagits.

Om rättelse inte sker och detta

Prop. 2011/12:70

innebär att investerares intressen i

Bilaga 2

Sverige skadas, får Finansinspek-

 

tionen förelägga fondföretaget

att

 

göra rättelse eller förbjuda fond-

 

företaget att påbörja nya transak-

 

tioner i Sverige. Innan en sådan

 

åtgärd vidtas ska Finansinspek-

 

tionen underrätta behörig myndig-

 

het i företagets hemland. Euro-

 

peiska kommissionen och Euro-

 

peiska

värdepappers-

och

 

marknadsmyndigheten

ska

 

omedelbart

underrättas när

en

 

sådan åtgärd vidtagits.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

144

6 b §
Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Euro- peiska bankmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artiklarna 42, 42 a, 129.1 och 132 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG .
Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Euro- peiska bankmyndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

dels att 13 kap. 6 a § och rubriken närmast före den paragrafen ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 kap. 6 b §, av följande

lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

13 kap.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

Samarbete

med

behöriga

Samarbete och utbyte av

myndigheter

 

 

information

6 a §2 Finansinspektionen skall i sin

tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

2Senaste lydelse 2006:1387.

145

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

dels att 17 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den ut- sträckning som följer av Europa- parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk).

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och Euro- peiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den ut- sträckning som följer av Europa- parlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknads- missbruk).

17 b §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artikel 16.2 och 16.4 i direktiv 2003/6/EG.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

146

Förslag till lag om ändring i lagen ( 2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

dels att 4 kap. 5 §, 6 kap. 5 § och 8 kap. 2 § samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4kap.

5 §

När

Finansinspektionen

har

När

Finansinspektionen har

fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2

fattat ett beslut enligt 4 § 1 eller 2

skall

inspektionen

lämna

en

ska

inspektionen

lämna

en

underrättelse om beslutet och om

underrättelse om beslutet och om

att inspektionen är samordnare. En

att inspektionen är samordnare. En

sådan

underrättelse

skall lämnas

sådan underrättelse ska lämnas till

till det moderföretag som finns i

det moderföretag som finns i

toppen av ett konglomerat eller,

toppen av ett konglomerat eller,

om det inte finns något moder-

om det inte finns något moder-

företag, det reglerade företag som

företag, det reglerade företag som

har den största balansomslut-

har den största balansomslut-

ningen inom den största sektorn.

ningen inom den största sektorn.

 

Den information som anges i

Den information som anges i

första stycket skall också lämnas

första stycket ska också lämnas till

till

 

 

 

 

 

 

 

1. behöriga myndigheter

som

auktoriserat reglerade

företag

i

konglomeratet och behöriga myndigheter i det land inom EES där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor, och

2. Europeiska gemenskapernas

2. den gemensamma kommittéen

kommission.

för de europeiska tillsynsmyndig-

 

heterna.

6kap.

5 §

Samarbete

och

utbyte av

Samarbete och utbyte av

information

med

behöriga

information

myndigheter

 

 

 

 

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

147

Finansinspektionen skall i

sin

Finansinspektionen

ska i

sin

Prop. 2011/12:70

tillsynsverksamhet samarbeta

och

tillsynsverksamhet samarbeta

och

Bilaga 2

utbyta information med utländska

utbyta information med utländska

 

behöriga myndigheter i den ut-

behöriga myndigheter, Europeiska

 

sträckning som följer av konglo-

bankmyndigheten,

Europeiska

 

meratdirektivet.

 

värdepappers- och marknads-

 

 

 

myndigheten,

Europeiska

för-

 

 

 

säkrings- och tjänstepensions-

 

 

 

myndigheten

samt

Europeiska

 

 

 

systemrisknämnden i den ut-

 

 

 

sträckning som följer av konglo-

 

 

 

meratdirektivet.

 

 

 

 

5 a §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Euro- peiska bankmyndigheten, Euro- peiska värdepappers- och mark- nadsmyndigheten eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensions- myndigheten i de fall som framgår av artikel 18.1 i konglo- meratdirektivet.

8kap.

2 §

Finansinspektionen

skall

kont-

Finansinspektionen

ska

kont-

rollera om den tillsyn som utövas

rollera om den tillsyn som utövas

av tillsynsmyndigheten

i

tredje

av tillsynsmyndigheten i

tredje

land är likvärdig med den

land är likvärdig med den

särskilda tillsyn över

finansiella

särskilda tillsyn över

finansiella

konglomerat som

föreskrivs i

konglomerat som föreskrivs i

konglomeratdirektivet.

 

 

konglomeratdirektivet.

 

 

Finansinspektionen är skyldig att utföra en sådan kontroll på begäran av moderföretaget eller av något av de reglerade företag i konglomeratet

som auktoriserats inom EES.

 

 

 

 

Innan

Finansinspektionen

tar

Innan

Finansinspektionen

tar

ställning till om tillsynen är lik-

ställning till om tillsynen är lik-

värdig, skall inspektionen

höra

värdig,

ska inspektionen

höra

övriga relevanta behöriga myndig-

övriga relevanta behöriga myndig-

heter. Inspektionen skall också ha

heter.

 

 

rådfrågat

Kommittén

för

 

 

 

finansiella konglomerat

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

148

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2006:1371) om kapital- täckning och stora exponeringar

dels att 10 kap. 6, 6 b och 9 §§ samt 11 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 9 a §, av följande lydelse.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 kap.

Finansinspektionen skall inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndig- heterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den skall redovisas skriftligen. Om Finansinspek- tionen är ansvarig för den grupp- baserade tillsynen inom EES, skall inspektionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, skall Finansinspek- tionen, om ansökan getts in till inspektionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet skall innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sex- månadersperioden.

6 §2

Finansinspektionen ska inom sex månader från det att en komplett ansökan enligt 5 § har getts in komma överens med de övriga berörda behöriga myndig- heterna om vilket beslut som bör fattas med anledning av ansökan. Denna överenskommelse och skälen för den ska redovisas skrift- ligen. Om Finansinspektionen är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen inom EES, ska inspek- tionen fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen och sända över det till sökandena.

Om de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader, ska Finansinspektionen, om ansökan getts in till inspek- tionen, ensam fatta beslut med anledning av ansökan. Beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången i ärendet och redovisa synpunkter och reservationer från övriga behöriga myndigheter som kommit till uttryck under sexmånadersperioden.

Om någon eller några av de

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

2Senaste lydelse 2011:752.

149

Ett beslut som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse enligt första stycket eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt skall ligga till grund för inspektionens tillsyn.

berörda behöriga

myndigheterna

Prop. 2011/12:70

inom sex månader från det att en

Bilaga 2

komplett ansökan enligt 5 § har

 

getts in, har hänskjutit ärendet till

 

Europeiska bankmyndigheten i

 

enlighet med artikel 19 i för-

 

ordning (EU) nr 1093/2010, ska

 

inspektionen skjuta upp sitt beslut

 

enligt andra stycket och invänta

 

det beslut som Europeiska bank-

 

myndigheten kan komma att fatta

 

enligt 19.3 i samma förordning.

 

Ett beslut i saken från Europeiska

 

bankmyndigheten

ska följas

av

 

Finansinspektionen.

 

 

Ärendet får inte hänskjutas till

 

Europeiska bankmyndigheten efter

 

det att sexmånadersperioden

har

 

löpt ut eller ett gemensamt beslut

 

har fattats.

 

 

 

Ett beslut som fattas av en

 

utländsk behörig

myndighet efter

 

en överenskommelse enligt första

 

stycket eller på grund av att de

 

behöriga myndigheterna inte

har

 

kommit överens inom sex månader gäller i Sverige. Det är bindande för det berörda institutet och för Finansinspektionen samt ska ligga till grund för inspektionens tillsyn.

6 b §3

Om en överenskommelse enligt 6 a § inte har träffats inom fyra månader, ska Finansinspektionen, med beaktande av de behöriga myndigheternas bedömning av risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett beslut på gruppnivå.

Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över dotterföretag till ett moderinstitut inom EES eller till ett finansiellt moderholdingföretag inom EES, ska inspektionen fatta ett sådant beslut som avses i 6 a § tredje stycket på individuell nivå eller undergruppsnivå. Inför beslutet ska inspektionen beakta synpunkter som framförts av den utländska behöriga myndighet som ansvarar för den gruppvisa tillsynen.

Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna, inom två månader från det att Finansinspektionen har lämnat sin rapport enligt 6 a §, har hänskjutit

3 Senaste lydelse 2011:752.

150

ärendet till Europeiska bank- myndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt första stycket och invänta det beslut som Euro- peiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Ett beslut i saken från Europeiska bank- myndigheten ska följas av Finansinspektionen.

Ärendet får inte hänskjutas till Europeiska bankmyndigheten efter det att den inledande två- månadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter och med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

9 §4

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra be- höriga myndigheter, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden samt med myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag i den utsträckning som följer av kreditinstitutsdirektivet och kapitalkravsdirektivet.

Om en kritisk situation uppstår i Sverige som kan äventyra likvidi- teten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i någon stat inom EES, ska Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information även med övriga berörda myndigheter inom EES, Europeiska bankmyndig- heten och Europeiska system- risknämnden i den utsträckning som följer av kreditinstituts- direktivet och kapitalkravs- direktivet.

4 Senaste lydelse 2011:752.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

151

 

 

 

 

 

 

 

9 a §

 

 

 

 

 

 

Prop. 2011/12:70

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

får hänskjuta

Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

 

frågor som rör ett förfarande av

 

 

 

 

 

 

 

 

en annan behörig myndighet inom

 

 

 

 

 

 

 

 

EES till Europeiska bankmyndig-

 

 

 

 

 

 

 

 

heten för tvistlösning i de fall som

 

 

 

 

 

 

 

 

framgår av artiklarna 42, 42 a,

 

 

 

 

 

 

 

 

129 .1, 129.2, 129.3 och 132 i

 

 

 

 

 

 

 

 

kreditinstitutsdirektivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skall

2 §

 

 

 

 

 

ska

 

Finansinspektionen

 

 

Finansinspektionen

 

 

 

kontrollera om den gruppbaserade

kontrollera om den gruppbaserade

 

tillsyn som utövas av tillsyns-

tillsyn som utövas av tillsyns-

 

myndigheten i tredje land är

myndigheten i tredje land är

 

likvärdig med den gruppbaserade

likvärdig med den gruppbaserade

 

tillsyn som anges i kreditinstituts-

tillsyn som anges i kreditinstituts-

 

direktivet.

 

 

 

 

 

direktivet.

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

är

skyldig

Finansinspektionen

är

skyldig

 

att på begäran av moderföretaget

att på begäran av moderföretaget

 

eller av ett institut, institut för

eller av ett institut, institut för

 

elektroniska pengar eller mot-

elektroniska pengar eller mot-

 

svarande

utländska

 

företag

som

svarande

utländska

företag

som

 

ingår i företagsgruppen och som

ingår i företagsgruppen och som

 

auktoriserats

inom

 

EES

 

utföra

auktoriserats

inom

EES

 

utföra

 

kontrollen. Innan

Finansinspek-

kontrollen. Innan

Finansinspek-

 

tionen tar ställning till om

tionen tar ställning till om

 

tillsynen är likvärdig, skall inspek-

tillsynen är likvärdig, ska inspek-

 

tionen

höra

övriga

berörda

tionen

höra

övriga

berörda

 

behöriga myndigheter inom EES.

behöriga myndigheter inom EES.

 

Inspektionen

skall

 

också

före

Inspektionen

ska

 

också

före

 

ställningstagandet

ha rådfrågat

ställningstagande

samråda

med

 

den Europeiska bankkommittén.

Europeiska bankmyndigheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §5

 

 

 

 

 

 

 

Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa

 

bestämmelserna om finansiella företagsgrupper i 9 och 10 kap. som om

 

moderföretaget haft sitt huvudkontor inom EES.

 

 

 

 

 

 

Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finans-

 

inspektionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder

 

som säkerställer att instituten i företagsgruppen är föremål för tillräcklig

 

tillsyn. Inspektionen får då förelägga en ägare till institutet att inrätta ett

 

finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES och tillämpa

 

bestämmelserna i denna lag på instituten i den företagsgrupp som leds av

 

detta holdingföretag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

ska

under-

Finansinspektionen

ska

under-

 

rätta de berörda behöriga myndig-

rätta de berörda behöriga myndig-

 

5 Senaste lydelse 2011:752.

152

heterna och Europeiska kommis- sionen när sådana andra tillsyns- metoder som anges i andra stycket används.

heterna, Europeiska kommissionen

Prop. 2011/12:70

och Europeiska bankmyndigheten

Bilaga 2

när sådana andra tillsynsmetoder

 

som anges i andra stycket används.

 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

153

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden

dels att 1 kap. 5 §, 18 kap. 8 och 9 §§, 22 kap. 8 §, 23 kap. 5 §, 25 kap. 5, 12, 13 och 24 §§ samt rubriken närmast 23 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 23 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §2

I denna lag betyder

1.anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värde- pappersföretag som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

a) marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

b) ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,

c) placera finansiella instrument, eller

d) tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende dessa instrument eller tjänster,

2.behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

3.börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

4.clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

5.clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. att driva clearingverksamhet,

6.clearingverksamhet: fortlöpande verksamhet som består i att

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

2Senaste lydelse 2009:365.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

154

a) på clearingdeltagarnas vägnar göra avräkningar i fråga om deras

Prop. 2011/12:70

förpliktelser att leverera finansiella instrument eller att betala i svensk

Bilaga 2

eller utländsk valuta,

 

b)genom att träda in som part eller som garant ta över ansvaret för att förpliktelserna fullgörs, eller

c)på annat väsentligt sätt ansvara för att förpliktelserna avvecklas

genom överförande av likvid eller instrument,

 

 

 

 

 

 

7. direktivet

om marknader

för

7. direktivet

om marknader

för

finansiella

 

 

instrument:

finansiella

 

 

instrument:

Europaparlamentets

och

rådets

 

Europaparlamentets

och

rådets

 

direktiv 2004/39/EG av den 21

direktiv 2004/39/EG av den 21

april 2004 om marknader för

april 2004 om marknader för

finansiella

instrument och

om

finansiella

instrument och

om

ändring

av

rådets

direktiv

ändring

av

rådets

direktiv

85/611/EEG

och 93/6/EEG

och

85/611/EEG

och 93/6/EEG

och

Europaparlamentets

och

rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv 2000/12/EG samt upp-

direktiv 2000/12/EG samt upp-

hävande

av

rådets

direktiv

hävande

av

rådets

direktiv

93/22/EEG, senast

ändrat

genom

93/22/EEG3, senast ändrat genom

Europaparlamentets

och

rådets

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv 2008/10/EG,

 

 

 

direktiv 2010/78/EG4,

 

 

 

 

8.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

9.emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

10.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

11genomförandeförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenterings- skyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, över- blickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet,

12.handelsplattform: ett multilateralt handelssystem (Multilateral Trading Facility, MTF) inom EES som drivs av ett värdepappersinstitut eller en börs och som sammanför ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

13.hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

14.investeringstjänster och investeringsverksamheter: de tjänster och verksamheter som anges i 2 kap. 1 §,

15.kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

16.koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

3EUT L 145, 30.4.2004, s. 1–44., 32004L0039.

4EUT L 331, 15.12.2010, s. 120161, Celex 32010L0078.

155

17. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank-

Prop. 2011/12:70

eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i

Bilaga 2

Sverige,

 

18.kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

19.professionell kund: en sådan kund som avses i 8 kap. 16 eller 17 §,

20.reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att detta leder till avslut,

21.sidotjänster: de tjänster som anges i 2 kap. 2 §,

22.sidoverksamheter:

a)för ett värdepappersbolag de verksamheter som anges i 2 kap. 3 och 4 §§,

b)för en börs de verksamheter som anges i 13 kap. 12 §, och

c)för en clearingorganisation de verksamheter som anges i 20 kap. 7 §,

23.startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

24.systematisk internhandlare: värdepappersinstitut som på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt handlar för egen räkning genom att utföra kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform,

25.utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

26.värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

27.värdepappersinstitut: värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige,

28.värdepappersrörelse: verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investeringsverksamhet, och

29. öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplys- ningar om emittenter vars värde- papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/22/EG.

29. öppenhetsdirektivet: Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upp- lysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU.

156

18 kap.

8 §

En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestäm- melserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser.

En utgivare av skuldebrev behöver inte tillämpa bestäm- melserna i 3–6 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestämmelser. Finans- inspektionen får, efter ansökan, besluta om undantag enligt första stycket. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska informeras om de undantag som beviljas.

9 §

En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i 10– 12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestäm- melser.

En utgivare av aktier behöver inte tillämpa bestämmelserna i 10– 12 §§, om utgivaren uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och som motsvarar dessa bestäm- melser. Finansinspektionen får, efter ansökan, besluta om undan- tag enligt första stycket. Euro- peiska värdepappers- och mark- nadsmyndigheten ska informeras om de undantag som beviljas.

22 kap.

8 §

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning skall omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, skall inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES.

Beslut enligt detta kapitel om handelsstopp eller stängning ska omedelbart offentliggöras. Om Finansinspektionen har meddelat beslut om handelsstopp enligt 2 § första stycket, ska inspektionen samtidigt underrätta de behöriga myndigheterna i andra länder inom EES och Europeiska värde- pappers- och marknads- myndigheten.

 

23 kap.

Samarbete mellan

behöriga

Samarbete och utbyte av

myndigheter

 

information

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

157

 

 

 

 

5 §

 

 

 

Prop. 2011/12:70

Finansinspektionen

skall i

sin

Finansinspektionen ska

i

sin

Bilaga 2

tillsynsverksamhet

samarbeta

och

tillsynsverksamhet

samarbeta

och

 

utbyta information

med behöriga

utbyta information

med behöriga

 

myndigheter i den

utsträckning

myndigheter, Europeiska

värde-

 

som följer av direktivet om

pappers- och marknadsmyndig-

 

marknader för finansiella instru-

heten och Europeiska systemrisk-

 

ment och öppenhetsdirektivet.

 

nämnden i den utsträckning som

 

 

 

 

 

följer av direktivet om marknader

 

 

 

 

 

för finansiella instrument

och

 

 

 

 

 

öppenhetsdirektivet.

 

 

 

5 a §

Finansinspektionen får hän- skjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvist- lösning i de fall som framgår av artiklarna 57, 58, 62 .1, 62.2 och 62.3 i direktivet om marknader för finansiella instrument.

25 kap.

5

Finansinspektionen skall åter-

Finansinspektionen ska återkalla

kalla ett svenskt värdepappers-

ett svenskt värdepappersinstituts,

instituts, en börs eller en svensk

en börs eller en svensk clearing-

clearingorganisations tillstånd om

organisations tillstånd om

Finansinspektionen skall återkalla ett svenskt värdepappersinstituts, en börs eller en svensk clearingorganisations tillstånd om

1.företaget har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2.företaget inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan rörelse som tillståndet avser,

3.företaget har förklarat sig avstå från tillståndet,

4.företaget under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan rörelse som tillståndet avser, eller

5.när det är fråga om svenska aktiebolag som har beviljats tillstånd att driva en reglerad marknad eller clearingverksamhet, bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget.

I de fall som avses i första stycket 1, 2, 4 och 5 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

Vid tillämpningen av första

Vid tillämpningen av första

5 Senaste lydelse 2005:551.

158

stycket 5 skall det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktie- bolagslagen (2005:551).

stycket 5 ska det egna kapitalet

Prop. 2011/12:70

beräknas enligt 25 kap. 14 § aktie-

Bilaga 2

bolagslagen (2005:551).

 

 

Om ett värdepappersbolags eller

 

en börs tillstånd återkallas, ska

 

Finansinspektionen

underrätta

 

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

12 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES och som driver verksamhet från filial i Sverige, att göra rättelse om det överträder någon av följande bestämmelser eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem eller överträder bestämmelser i genomförandeförordningen som hänför sig till någon av följande bestämmelser:

uppföranderegler m.m. i 8 kap. 1, 12 och 22–33 §§,

hantering av limitorder i 9 kap. 1 §,

systematiska internhandlare i 9 kap. 2–8 §§,

information efter handel i 9 kap. 9 §,

dokumentation i 10 kap. 2 §, eller

rapportering av transaktioner i 10 kap. 3 och 4 §§.

Om företaget inte följer före-

Om företaget inte följer före-

 

läggandet,

skall

Finansinspek-

läggandet, ska Finansinspektionen

 

tionen

underrätta

den

behöriga

underrätta den behöriga myndig-

 

myndigheten i företagets hemland.

heten i företagets hemland.

 

 

Om rättelse inte sker, får Finans-

Om rättelse inte sker, får Finans-

 

inspektionen

förbjuda

värde-

inspektionen

förbjuda

värde-

 

pappersföretaget att

påbörja

nya

pappersföretaget att påbörja

nya

 

transaktioner i Sverige.

 

skall

transaktioner i Sverige.

 

 

ska

 

Innan

förbud

meddelas

Innan

förbud

meddelas

 

inspektionen

underrätta

den

inspektionen

underrätta

den

 

behöriga myndigheten i företagets

behöriga myndigheten i företagets

 

hemland.

Europeiska

 

kom-

hemland.

Europeiska

 

kom-

 

missionen skall omedelbart infor-

missionen och Europeiska värde-

 

meras när ett förbud meddelas.

pappers- och marknadsmyndig-

 

 

 

 

 

 

 

 

heten

ska omedelbart

informeras

 

 

 

 

 

 

 

 

när ett förbud meddelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ett utländskt värdepappers-

Om ett utländskt värdepappers-

 

företag som hör hemma inom EES

företag som hör hemma inom EES

 

och som driver verksamhet från

och som driver verksamhet från

 

filial i Sverige, överträder någon

filial i Sverige, överträder någon

 

annan

bestämmelse

igenom-

annan

 

bestämmelse

 

igenom-

 

förandeförordningen,

denna

lag

förandeförordningen,

denna

lag

 

eller föreskrift som meddelats med

eller föreskrift som meddelats med

 

stöd av denna lag än dem som

stöd av denna lag än dem som

 

anges i 12 §, skall Finansinspek-

anges

i

12 §,

ska

Finansinspek-

 

tionen

underrätta

den

behöriga

tionen

underrätta

den

behöriga

 

myndigheten i företagets hemland.

myndigheten i företagets hemland.

159

Detsamma gäller om ett företag

Detsamma gäller

om

ett

företag

Prop. 2011/12:70

som genom direkt tillhanda-

som

genom

 

direkt

tillhanda-

Bilaga 2

hållande av tjänster eller genom att

hållande av tjänster eller genom att

 

driva en handelsplattform över-

driva en handelsplattform över-

 

träder

någon

bestämmelse

i

träder

någon

bestämmelse

i

 

genomförandeförordningen, denna

genomförandeförordningen, denna

 

lag eller föreskrift som meddelats

lag eller föreskrift som meddelats

 

med stöd av lagen.

 

 

 

 

med stöd av lagen.

 

 

 

 

 

Om värdepappersföretaget efter en sådan underrättelse fortsätter

 

överträdelsen genom att handla på ett sätt som tydligt skadar

 

investerarnas intresse i Sverige eller leder till att marknaden inte fungerar

 

korrekt, får Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse eller

 

förbjuda företaget att påbörja nya transaktioner i Sverige.

 

 

 

 

Innan föreläggande eller förbud

Innan föreläggande eller förbud

 

meddelas,

 

skall

 

inspektionen

meddelas,

 

ska

inspektionen

 

underrätta den behöriga myndig-

underrätta den behöriga myndig-

 

heten i företagets hemland.

 

 

heten i företagets hemland.

 

 

 

Europeiska

skall

omedelbart

Europeiska

kommissionen

och

 

informeras

när

ett

föreläggande

Europeiska

värdepappers-

och

 

eller förbud meddelas.

 

 

marknadsmyndigheten

 

 

ska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omedelbart informeras när ett före-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

läggande eller förbud meddelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

Finansinspektionen

finner

Om

Finansinspektionen

finner

 

att en emittent som inte har

att en emittent som inte har

 

Sverige som hemmedlemsstat men

Sverige som hemmedlemsstat men

 

vars

överlåtbara

värdepapper

är

vars

överlåtbara

värdepapper

är

 

upptagna till handel vid en

upptagna till handel vid en

 

reglerad marknad i Sverige inte

reglerad marknad i Sverige inte

 

uppfyller de krav som följer av

uppfyller de krav som följer av

 

bestämmelserna

 

i

öppenhets-

bestämmelserna

 

i

öppenhets-

 

direktivet i fråga om behandling

direktivet i fråga om behandling

 

av innehavare

av

värdepapperen

av innehavare

av

värdepapperen

 

och

information

 

till

sådana

och

information

till

sådana

 

innehavare,

skall

inspektionen

innehavare,

ska

inspektionen

 

underrätta den behöriga myndig-

underrätta den behöriga myndig-

 

heten i den stat inom EES där

heten i den stat inom EES där

 

emittenten

enligt

tillämplig

emittenten

enligt

tillämplig

 

nationell rätt skall lagra sin

nationell rätt skall lagra sin

 

regelbundna

finansiella

infor-

regelbundna

finansiella

infor-

 

mation.

Detsamma

gäller

om

mation.

Detsamma

gäller

om

 

inspektionen finner att emittenten

inspektionen finner att emittenten

 

inte offentliggör information som

inte offentliggör information som

 

uppfyller de krav som följer av

uppfyller de krav som följer av

 

bestämmelserna

 

i

öppenhets-

bestämmelserna

 

i

öppenhets-

 

direktivet,

eller

inte

offentliggör

direktivet,

eller

inte

offentliggör

 

informationen på ett sätt som

informationen på ett sätt som

 

uppfyller sådana krav.

 

 

uppfyller sådana krav. Finans-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inspektionen ska också underrätta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeiska

värdepappers-

och

160

Om emittenten, trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspek- tionen har underrättat, inte följer de bestämmelser i en offentlig reglering som bygger på öppen- hetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, skall inspektionen offent- liggöra det förhållandet att bestämmelserna inte följs. Före offentliggörandet skall Finans- inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen skall också underrätta Europeiska kom- missionen så snart som möjligt.

marknadsmyndigheten.

 

Prop. 2011/12:70

Om emittenten, trots de åtgärder

Bilaga 2

som har vidtagits av den behöriga

 

myndighet

som

Finansinspek-

 

tionen har underrättat, inte följer

 

de bestämmelser i en offentlig

 

reglering som bygger på öppen-

 

hetsdirektivet och som har antagits

 

av den stat som avses i första

 

stycket, ska inspektionen offent-

 

liggöra

det

förhållandet

att

 

bestämmelserna inte följs.

Före

 

offentliggörandet

ska Finans-

 

inspektionen

underrätta

den

 

utländska

behöriga

myndigheten.

 

Finansinspektionen

ska

också

 

underrätta

 

Europeiska

kom-

 

missionen och Europeiska värde-

 

pappers-

 

och

marknads-

 

myndigheten så snart som möjligt.

 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

161

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Härigenom föreskrivs1 att 14 kap. 3 § och 16 kap. 12 § försäkrings- rörelselagen (2010:2043) samt rubrikerna närmast före 14 kap. 3 § och 16 kap. 12 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

14 kap.

 

Samarbete

med

behöriga

Samarbete och utbyte av

 

myndigheter

 

 

 

information

 

 

 

 

 

3 §

Finansinspektionen ska i sin till- synsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter och Europeiska kom- missionen i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Finansinspektionen ska i sin till- synsverksamhet samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter, Europeiska kom- missionen och Europeiska för- säkrings- och tjänstepensions- myndigheten i den utsträckning som följer av Sveriges med- lemskap i Europeiska unionen.

16 kap.

Anmälan till behörig myndighet Anmälan till behörig myndighet och till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

12 §

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom an- mälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar.

Finansinspektionen ska anmäla ett beslut enligt 7 § till de behöriga myndigheterna i de EES-länder där företaget enligt underrättelse driver försäkringsverksamhet enligt 3 kap. 1 eller 15 §. Ett sådant beslut ska dessutom an- mälas till behöriga myndigheter i de EES-länder där företaget har tillgångar samt Europeiska försäkrings- och tjänstepensions-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska Bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 2

162

 

 

 

myndigheten.

 

Prop. 2011/12:70

Finansinspektionen ska

anmäla

Finansinspektionen ska

anmäla

Bilaga 2

ett beslut om återkallelse av

ett beslut om återkallelse av

 

tillstånd för ett försäkringsföretag

tillstånd

för

ett försäkringsföretag

 

att driva

försäkringsrörelse till

att driva

försäkringsrörelse till

 

behöriga

myndigheter i

övriga

behöriga

myndigheter i

övriga

 

länder inom EES.

 

länder inom EES samt till

 

 

 

 

Europeiska

försäkrings-

och

 

 

 

 

tjänstepensionsmyndigheten.

 

Finansinspektionen får i samband med en anmälan enligt första eller andra stycket begära att den behöriga myndigheten i samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder. Om företagets tillstånd har återkallats, får begäran avse att den behöriga myndigheten även i övrigt vidtar de åtgärder som behövs för att skydda de intressen som försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar har.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

163

Förteckning över remissinstanserna

Prop. 2011/12:70

Bilaga 3

Sveriges riksbank, Hovrätten över Skåne och Blekinge, Kammarrätten i Stockholm, Finansinspektionen, Åklagarmyndigheten, Ekobrotts- myndigheten, Datainspektionen, Konsumentverket, Juridiska fakultets- nämnden vid Stockholms universitet, Regelrådet, Näringslivets regelnämnd, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Sveriges advokatsamfund, Svensk Försäkring, Svenska Aktuarieföreningen, AFA försäkring, Försäkringsjuridiska föreningen, Utländska försäkringsbolags förening, Svenska försäkringsförmedlares förening, Dina Försäkringar Riksförbund, Svenska Bankföreningen, Sparbankernas riksförbund, Finansbolagens förening, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), Svenska Fondhandlare- föreningen, Fondbolagens förening, Euroclear Sweden AB, Nasdaq OMX Stockholm AB, Nordic Groth Market NGM AB, Svenskt Näringsliv, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Landsorganisationen i Sverige (LO).

164

Parallelluppställning – Förteckning över bestämmelser som genomför omnibusdirektivet i svensk rätt

Prop. 2011/12:70

Bilaga 4

Förkortningar

Avvecklingslagen – lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Lagen om finansiella konglomerat – lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Marknadsmissbrukslagen – lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Försäkringsrörelselagen – försäkringsrörelselagen (2010:2043) LHF – lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument LVM – lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

LBF – lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

KapL – lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar LIF – lagen (2004:46) om investeringsfonder

OSL – offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Omnibusdirektivet – direktiv 2010/78/EU

Finalitydirektivet – direktiv 98/26/EG Konglomeratdirektivet – direktiv 2002/87/EG Marknadsmissbruksdirektivet – direktiv 2003/6/EG Tjänstepensionsdirektivet – direktiv 2003/41/EG

Prospektdirektivet – direktiv 2003/71/EG

Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) – direktiv 2004/39/EG

Öppenhetsdirektivet – direktiv 2004/109/EG

Kreditinstitutsdirektivet – direktiv2006/48/EG Kapitalkravsdirektivet – direktiv 2006/49/EG UCITS IV-direktivetdirektiv 2009/65/EG

Omnibusdirektivet

Finalitydirektivet

Genomförande

 

Artikel 1.1

Artikel 6.3

11§ avvecklingslagen

 

Artikel 1.2

Artikel 10.1

9

och

16

§§

 

 

avvecklingslagen

 

Omnibusdirektivet

Konglomerat-

Genomförande

 

direktivet

 

 

 

Artikel 2.1a

Artikel 4.2

4

kap. 5 § lagen om

 

 

 

finansiella konglomerat

Artikel 2.2

Artikel 9.2

Genomförs inte i lag

 

Artikel 2.5

Artikel 10.1

Ej genomförande

 

Artikel 2.7

Artikel 12.1

6

kap. 5 § lagen om

 

 

 

finansiella konglomerat

Artikel 2.9

Artikel 14.1

6

kap. 5 § lagen om

 

 

 

finansiella konglomerat

Artikel 2.11b

Artikel 18.1a

6

kap. 5a§ lagen om

 

 

 

finansiella konglomerat

 

 

 

 

165

 

 

 

 

Omnibusdirektivet

Marknadsmiss-

Genomförande

 

bruksdirektivet

 

 

 

Artikel 3.4

Artikel 14

17

§

marknadsmiss-

 

 

brukslagen

Artikel 3.6 a

Artikel 16.2

17

b

§ marknadsmiss-

 

 

brukslagen

Artikel 3.6 b

Artikel 16.4

17

b

§ marknadsmiss-

 

 

brukslagen

Omnibusdirektivet

Tjänstepensions-

Genomförande

 

 

 

direktivet

 

 

 

 

Artikel 4.1 a

Artikel 9.1 a

Genomförs inte i lag

 

Artikel 4.3

Artikel 14.4

16

kap.

12

§

 

 

försäkringsrörelselagen

 

Omnibusdirektivet

Prospekt-

Genomförande

 

direktivet

 

Artikel 5.5 a

Artikel 13.2

2 kap. 26 och 34 §§ LHF

Artikel 5.5 b

Artikel 13.5

2 kap. 27 § LHF

Artikel 5.6

Artikel 14

Genomförd (jfr 2 kap. 31

 

 

§ LHF)

Artikel 5.8

Artikel 17

Genomförd (jfr 2 kap. 35

 

 

och 36 §§ LHF)

Artikel 5.9

Artikel 18.3

2 kap. 35 och 36 §§ LHF

Artikel 5.10 a

Artikel 21.1a och b

6 kap. 5 § LHF

Artikel 5.10 b

Artikel 21.2

Ej genomförande

Artikel 5.10 c

Artikel 21.4

Ej genomförande

Artikel 5.11 a

Artikel 22.2

6 kap. 5 a § LHF

Artikel 5.11b

Artikel 22.3

Genomförd (jfr 8 kap. 3

 

 

§ 2 samt 30 kap. 4 och 7

 

 

§§ OSL)

Artikel 5.12

Artikel 23

6 kap. 1 e § LHF

Omnibusdirektivet

MiFID

Genomförande

Artikel 6.1

Artikel 5.3

Genomförs inte i lag

Artikel 6.3

Artikel 8

25 kap. 5 § LVM

Artikel 6.5 a

Artikel 15.1

Genomförs inte i lag

Artikel 6.10

Artikel 27.2

Genomförs inte i lag

 

 

 

Artikel 6.13

Artikel 36

25 kap. 5 § LVM

Artikel 6.14

Artikel 41.2

22 kap. 8 § LVM

Artikel 6.16

Artikel 47

Genomförs inte i lag

Artikel 6.17 a

Artikel 48

Genomförs inte i lag

Artikel 6.17 b

Artikel 48

Ej genomförande

Artikel 6.18

Artikel 51.4 och 5

23 kap. 5 § LVM

 

Artikel 51.6

Ej genomförande – avser

 

 

Esma

Artikel 6.19

Artikel 53.3

23 kap. 5 § LVM

Artikel 6.21 a

Artikel 56.1

23 kap. 5 § LVM

Prop. 2011/12:70

Bilaga 4

166

Artikel 6.21 b

Artikel 56.4

23 kap. 5 § LVM

Artikel 6.23 b

Artikel 58.5

23 kap. 5 § LVM

Artikel 6.24

Artikel 58 a

23 kap. 5 a § LVM

Artikel 6.25

Artikel 59

23 kap. 5 § LVM

Artikel 6.27

Artikel 62

23 kap. 5 a§ samt 25

 

 

kap. 12 och 13 §§ LVM

 

 

 

Omnibusdirektivet

Öppenhets-

Genomförande

 

direktivet

 

Artikel 7.12 a

Artikel 23.1

4 kap. 22–24 LHF och

 

 

18 kap. 8 och 9 §§ LVM

Artikel 7.13

Artikel 24.1

Genomförs inte i lag

 

Artikel 24.3

Ej genomförande

Artikel 7.14

Artikel 25.2 a–c

23 kap. 5 och 5a §§

 

 

LVM och 6 kap. 5 och 5

 

 

a §§ LHF

 

Artikel 25.3

Genomförd (jfr 8 kap. 3

 

 

§ 2 och 30 kap. 4 och 7

 

 

§§ OSL)

 

Artikel 25.4

6 kap. 5 § LHF och 23

 

 

kap. 5 § LVM (jfr 30

 

 

kap. 4 och 7 §§ OSL)

Artikel 7.15

Artikel 26.1 och 2

25 kap. 24 § LVM samt

 

 

6 kap. 1 h §§ LHF

Artikel 7.16

Rubrik kapitel VI

Ej genomförande

 

 

 

Omnibusdirektivet

Kreditinstituts-

Genomförande

 

direktivet

 

Artikel 9.1a

Artikel 6

Genomförs inte i lag

Artikel 9.2

Artikel 9.2

Genomförs inte i lag

Artikel 9.3

Artikel 14

Genomförs inte i lag

Artikel 9.4

Artikel 17.2

Genomförs inte i lag

Artikel 9.10

Artikel 33

Genomförs inte i lag

Artikel 9.11

Artikel 36

Genomförs inte i lag

Artikel 9.12

Artikel 38.2

Genomförs inte i lag

Artikel 9.14

Artikel 42

10 kap. 9 a § KapL och

 

 

13 kap. 6 b § LBF

Artikel 9.15 a

Artikel 42 a

10 kap. 6 och 6 b §§

 

 

KapL

Artikel 9.15 b

Artikel 42 a

Ej genomförande – avser

 

 

EBA

Artikel 9.16

Artikel 42 b

Ej genomförande

Artikel 9.17

Artikel 44.2

13 kap. 6 a § LBF och

 

 

10 kap. 9 § KapL

Artikel 9.18

Artikel 46

13 kap. 6 a § LBF

Artikel 9.20

Artikel 63 a

Genomförs inte i lag

Artikel 9.29

Artikel 122 a.10

Ej genomförande – avser

 

 

EBA

Artikel 9.32

Artikel 129.1

10 kap. 9 a § och 13 kap.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 4

167

 

 

6 b § LBF

 

Artikel 129.2

10 kap. 6 och 6 b §§

 

 

KapL

 

Artikel 129.3

10 kap. 6 och 6 b §§

 

 

KapL

Artikel 9.33

Artikel 130.1

10 kap. 9 § KapL (jfr 8

 

 

kap. 3 § 2 och 30 kap. 4

 

 

och 7 §§ OSL)

Artikel 9.34

Artikel 131

Genomförs inte i lag

Artikel 9.35

Artikel 131a

10 kap. 9 § KapL och 13

 

 

kap. 6 a § LBF

Artikel 9.36

Artikel 132.1

10 kap. 9 a § KapL och

 

 

13 kap. 6 b § LBF

Artikel 9.37

Artikel 140.3

Genomförs inte i lag

Artikel 9.38

Artikel 143.2

11 kap. 2 § KapL

 

Artikel 143.3

11 kap. 3 § KapL

Artikel 9.39

Artikel 144

Ej genomförande – avser

 

 

EBA

 

 

 

Omnibusdirektivet

Kapitalkravs-

Genomförande

 

direktivet

 

Artikel 10.2

Artikel 22.1

Ej genomförd

Artikel 10.3 a

Artikel 32.1

Genomförs inte i lag

Artikel 10.4

Artikel 36.1

Genomförs inte i lag

 

 

 

Omnibusdirektivet

UCITS IV-

Genomförande

 

direktivet

 

Artikel 11.2

Artikel 6.1

Genomförs inte i lag

Artikel 11.4

Artikel 9.2

Ej genomförd

Artikel 11.11a

Artikel 21.5

10 kap. 5 a § LIF

Artikel 11.11 b

Artikel 21.7

12 kap. 15 § LIF

Artikel 11.11 c

Artikel 21.9

Genomförs inte i lag

Artikel 11.14

Artikel 32.6

Ej genomförd

Artikel 11.19

Artikel 52.4

Ej genomförd

Artikel 11.31

Artikel 97.1

Ej genomförd

Artikel 11.32 b

Artikel 101.8

10 kap. 5 a § LIF

Artikel 11.33

Artikel 102

10 kap. 5 § LIF (jfr 8

 

 

kap. 3 § 2 och 30 kap. 4

 

 

och 7 §§ OSL)

Artikel 11.34

Artikel 103.3

Ej genomförd

Artikel 11.36

Artikel 108

10 kap. 5 a § och 12 kap.

 

 

17 a § LIF

Prop. 2011/12:70

Bilaga 4

168

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

dels att 2 kap. 26, 27 och 34–36 §§, 4 kap. 23 och 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h och 5 §§ samt rubriken närmast före 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

26 §2

Finansinspektionen skall med- dela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en full- ständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värde- papper upptagna till handel på en reglerad marknad, skall Finans- inspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, skall Finansinspek- tionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, under- rätta sökanden och begära nöd- vändiga kompletteringar.

Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en full- ständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värde- papper upptagna till handel på en reglerad marknad, ska Finans- inspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

Om en ansökan behöver kompletteras, ska Finansinspek- tionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG, och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) Text av betydelse för EES. (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161, Celex 32010L0078).

2Senaste lydelse 2007:535.

Prop. 2011/12:70

Bilaga 5

169

När ett prospekt har godkänts,

När

Finansinspektionen

har

Prop. 2011/12:70

skall Finansinspektionen

regist-

godkänt

ett

prospekt,

 

ska

Bilaga 5

rera det.

 

 

 

 

 

Europeiska

värdepappers-

och

 

 

 

 

 

 

 

marknadsmyndigheten underrättas

 

 

 

 

 

 

 

om

godkännandet.

Tillsammans

 

 

 

 

 

 

 

med

 

underrättelsen

 

ska

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

lämna

en

 

 

 

 

 

 

 

kopia

av

prospektet.

Finans-

 

 

 

 

 

 

 

inspektionen

ska även

registrera

 

 

 

 

 

 

 

prospektet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen

får

besluta

Finansinspektionen

får