Socialutskottets betänkande

2011/12:SoU4

Rättelser i alkohollagen (2010:1622)

Sammanfattning

I betänkandet behandlas en del av regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för vissa personer med sjukdomar och funktionsnedsättningar. Resterande del av propositionen kommer att behandlas i betänkande 2011/12:SoU5. Det har inte väckts några motioner med anledning av den nu behandlade delen.

Regeringen föreslår här rättelser i alkohollagen (2010:1622). Genom ett förbiseende har det inte i 11 kap. 10 § gjorts en hänvisning till straffbestämmelsen olovlig dryckeshantering i 9 §, vilket innebär att den som gör sig skyldig till olovlig dryckeshantering som är att anse som ringa nu omfattas av straffansvar. Detta har inte varit avsikten.

I 8 kap. 12 § föreslås en redaktionell rättelse.

Utskottet ställer sig bakom de föreslagna rättelserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Rättelser i alkohollagen (2010:1622)

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622). Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:7 punkt 2.

Stockholm den 27 oktober 2011

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (C), Lena Hallengren (S), Mats Gerdau (M), Jan R Andersson (M), Christer Engelhardt (S), Margareta B Kjellin (M), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Barbro Westerholm (FP), Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Rickard Nordin (C) och Roland Utbult (KD).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar i detta ärende en del av regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för vissa personer med sjukdomar och funktionsnedsättningar. Resterande del av propositionen kommer att behandlas i 2011/12:SoU5. Den nu behandlade delen avser rättelser i alkohollagen (2010:1622). Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens förslag till lagändring finns i bilaga 2. Det har inte väckts några motioner med anledning av den nu aktuella delen.

Utskottets överväganden

Rättelser i alkohollagen (2010:1622)

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag till rättelser i alkohollagen (2010:1622).

Propositionen

Den nya alkohollagen (2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011 (prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36). I den nya alkohollagen återfinns straffbestämmelser i kapitel 11. I 11 kap. 9 § finns bestämmelser om brottet olovlig dryckeshantering. Paragrafen motsvarar 10 kap. 7 § gamla alkohollagen (1994:1738) bortsett från redaktionella ändringar. Av 10 kap. 8 § gamla alkohollagen framgår att den som gör sig skyldig till olovlig dryckeshantering som är att anse som ringa inte ska dömas till ansvar. I 11 kap. 10 § nya alkohollagen anges vilka gärningar som inte ska omfattas av straffansvar om de är att anse som ringa. Av författningskommentaren framgår att 11 kap. 10 § nya alkohollagen motsvarar 10 kap. 8 § gamla alkohollagen (se prop. 2009/10:125 s. 175). Genom ett förbiseende har det inte gjorts någon hänvisning till straffbestämmelsen olovlig dryckeshantering, vilket innebär att den som gör sig skyldig till olovlig dryckeshantering som är att anse som ringa nu omfattas av straffansvar. Detta har inte varit regeringens avsikt.

En redaktionell rättelse föreslås i 8 kap. 12 §.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att det i 11 kap. 10 § i den nya alkohollagen (2010:1622) inte gjorts någon hänvisning till straffbestämmelsen olovlig dryckeshantering i 9 §, vilket innebär att den som gör sig skyldig till olovlig dryckeshantering som är att anse som ringa omfattas av straffansvar. Den uteblivna hänvisningen beror på ett förbiseende. Utskottet ställer sig bakom förslagen till rättelser.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar:

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag