Skatteutskottets betänkande

2011/12:SkU4

Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Sammanfattning

Utskottet har i betänkande 2011/12:SkU3 Skatteförfarandet tillstyrkt regeringens förslag om att i princip hela skatteförfarandet ska regleras i en ny lag, skatteförfarandelagen. Lagen ersätter bl.a. skattebetalningslagen (1997:483), taxeringslagen (1990:324), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen (2005:1117) om deklarationsombud. I det ärendet aviserade regeringen att det finns behov av ytterligare följdändringar i andra lagar.

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:166 Följdändringar med anledning av införandet av den nya skatteförfarandelagen. Förslagen handlar främst om att ändra hänvisningar till bestämmelser i de lagar som skatteförfarandelagen ersätter så att de i stället avser motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen. En annan typ av ändringar innebär att bestämmelsernas lydelse anpassas till den terminologi som införs genom den nya skatteförfarandelagen. Det förekommer också ändringar av språklig och redaktionell natur som syftar till att modernisera äldre bestämmelser. Vidare upphävs några bestämmelser som inte längre behövs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter,

2. lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen,

3. lag om ändring i brottsbalken,

4. lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.,

5. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.,

6. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

7. lag om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade,

8. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, med den ändringen att 18 § tredje stycket punkt 5 får följande lydelse

"5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,",

9. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291),

10. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

11. lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel,

12. lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792),

13. lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting,

14. lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.,

15. lag om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea,

16. lag om ändring i lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern,

17. lag om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien,

18. lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan,

19. lag om ändring i lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh,

20. lag om ändring i lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland,

21. lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka,

22. lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago,

23. lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

24. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.,

25. lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

26. lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

27. lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica,

28. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

29. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

30. lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan,

31. lag om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland,

32. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

33. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

34. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

35. lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz,

36. lag om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken,

37. lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet,

38. lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike,

39. lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien,

40. lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand,

41. lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern,

42. lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien,

43. lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe,

44. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,

45. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

46. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),

47. lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

48. lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien,

49. lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike,

50. lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

51. lag om ändring i kommunallagen (1991:900),

52. lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

53. lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,

54. lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados,

55. lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore,

56. lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna,

57. lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike,

58. lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland,

59. lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius,

60. lag om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko,

61. lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana,

62. lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,

63. lag om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland,

64. lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland,

65. lag om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen,

66. lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland,

67. lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela,

68. lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia,

69. lag om ändring i lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia,

70. lag om ändring i lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia,

71. lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam,

72. lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland,

73. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

74. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

75. lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater,

76. lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

77. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

78. lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten,

79. lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt,

80. lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina,

81. lag om ändring i lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina,

82. lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika,

83. lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta,

84. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

85. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

86. lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

87. lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg,

88. lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada,

89. lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna,

90. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),

91. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

92. lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift,

93. lag om ändring i ellagen (1997:857),

94. lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien,

95. lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan,

96. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

97. lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien,

98. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret,

99. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,

100. lag om ändring i lagen (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien,

101. lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,

102. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

103. lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden,

104. lag om ändring i lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna,

105. lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall,

106. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),

107. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

108. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),

109. lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.,

110. lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

111. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,

112. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

113. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

114. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

115. lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal,

116. lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning,

117. lag om ändring i lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia,

118. lag om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst,

119. lag om ändring i lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile,

120. lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut,

121. lag om ändring i lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen,

122. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),

123. lag om ändring i lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria,

124. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

125. lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting,

126. lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb,

127. lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

128. lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,

129. lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

130. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263),

131. lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift,

132. lag om ändring i lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

133. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

134. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

135. lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner,

136. lag om ändring i lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

137. lag om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

138. lag om ändring i lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

139. lag om ändring i lagen (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

140. lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

141. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

142. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,

143. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:166 punkterna 1–143.

Stockholm den 8 november 2011

På skatteutskottets vägnar

Ulf Berg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ulf Berg (M), Jennie Nilsson (S), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V), Johnny Munkhammar (M) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:166 Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

Regeringens förslag om införande av skatteförfarandelagen (prop 2010/11:165) har behandlats av utskottet i betänkande 2011/12:SkU3 Skatteförfarandet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till följdändringar med anledning av förslaget till den nya skatteförfarandelagen som föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 (prop. 2010/11:165). Det är främst fråga om att ändra hänvisningar som görs till bestämmelser i de lagar som skatteförfarandelagen föreslås ersätta. Hänvisningarna ska i stället avse motsvarande bestämmelser i skatteförfarandelagen. Ett stort antal av de ändringarna innebär att bestämmelser anpassas till den terminologi som införs genom den nya skatteförfarandelagen. Det görs även ändringar av språklig och redaktionell natur i syfte att modernisera äldre bestämmelser. Vidare upphävs några bestämmelser som inte längre behövs.

De förslag som lämnas i propositionen är i sig inte avsedda att medföra några ändringar i sak.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Utskottets överväganden

Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagens antar regeringens förslag till följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har ingen invändning mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Utskottets förslag innebär att regeringens förslag till ändring i 18 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar (lagförslag 8) uppdateras med den nya lydelse som trätt i kraft den 1 november 2011 (SFS 2011:1032).

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:166 Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade.

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291).

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam.

11.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:820) om skatt på spel.

12.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsförvaltningslagen (1977:792).

13.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting.

14.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

15.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:707) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Republiken Korea.

16.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1982:709) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ungern.

17.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Italien.

18.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:203) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Japan.

19.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:534) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bangladesh.

20.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.

21.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka.

22.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago.

23.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel.

24.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.

25.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

26.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

27.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica.

28.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud.

29.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

30.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:595) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Pakistan.

31.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:103) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Irland.

32.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

33.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

34.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

35.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz.

36.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken.

37.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:782) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Turkiet.

38.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1461) om skattefrihet för vissa ersättningar från Österrike.

39.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien.

40.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:676) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand.

41.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:686) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Cypern.

42.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:691) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indonesien.

43.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe.

44.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

45.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

46.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i begravningslagen (1990:1144).

47.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

48.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:606) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien.

49.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:673) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike.

50.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader.

51.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900).

52.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1482) om lotteriskatt.

53.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

54.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados.

55.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1886) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Singapore.

56.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna.

57.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike.

58.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland.

59.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1195) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius.

60.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko.

61.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana.

62.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

63.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland.

64.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland.

65.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen.

66.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland.

67.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela.

68.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia.

69.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:281) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia.

70.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:282) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia.

71.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:789) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vietnam.

72.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland.

73.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

74.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt.

75.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1617) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater.

76.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

77.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

78.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten.

79.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:575) mot skatteflykt.

80.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina.

81.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina.

82.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika.

83.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta.

84.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).

85.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

86.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus.

87.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

88.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1511) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada.

89.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna.

90.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619).

91.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

92.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

93.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

94.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien.

95.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan.

96.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

97.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien.

98.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.

99.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

100.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien.

101.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

102.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

103.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden.

104.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:638) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Filippinerna.

105.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall.

106.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).

107.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

108.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).

109.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

110.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

111.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter.

112.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

113.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

114.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

115.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

116.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.

117.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia.

118.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst.

119.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile.

120.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:73) om rätt för Justitiekanslern att överklaga vissa beslut.

121.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:248) om skatteavtal mellan Sverige och Polen.

122.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).

123.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:456) om skatteavtal mellan Sverige och Nigeria.

124.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

125.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting.

126.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb.

127.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

128.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

129.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

130.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263).

131.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift.

132.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:1303) om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

133.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

134.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

135.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.

136.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

137.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

138.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

139.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

140.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

141.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

142.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

143.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag