Skatteutskottets betänkande

2011/12:SkU19

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2011/12:96) om att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet ska gälla omedelbart och få överklagas. Utskottet ställer sig också bakom förslagen till ändringar i inkomstskattelagen och kupongskattelagen, som syftar till att genomföra två omarbetade EU-direktiv på skatteområdet.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2012.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

3. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:96 punkterna 1–4.

Stockholm den 19 april 2012

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Leif Jakobsson (S), Ulf Berg (M), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), Thoralf Alfsson (SD), Jacob Johnson (V), Carina Moberg (S) och Martin Andreasson (FP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:96. I propositionen föreslås ändringar i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) för att möjliggöra att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet ska kunna få överklagas. Vidare föreslås vissa ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och kupongskattelagen (1970:624) i syfte att genomföra två EU-direktiv på skatteområdet. Ändringen i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel är av redaktionell art. Förslaget till ändringar i fastighetstaxeringslagen har varit föremål för lagrådsgranskning.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Förslaget till lagtext återges i bilaga 2.

Bakgrund

Enligt den nya skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, kan alla deklarationsskyldiga fr.o.m. den 1 januari 2012 använda deklarationsombud när det gäller skattedeklarationer och inkomstdeklarationer. Vid samma tidpunkt upphävdes lagen (2005:1117) om deklarationsombud. Enligt SFL gäller vitesförelägganden omedelbart och kan därmed också överklagas enligt denna lag.

Den 1 april 2012 utvidgades systemet med deklarationsombud till att också omfatta deklarationer och andra uppgifter som ska lämnas i samband med fastighetstaxeringen (prop. 2011/12:41, bet. 2011/12:SkU11, rskr.134, SFS 2012:89). SFL:s generella bestämmelser om deklarationsombud, vilka bl.a. innefattar bestämmelser om förelägganden och överklaganden, ska tillämpas.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet ska gälla omedelbart och få överklagas. Som skäl för förslaget anförs följande. De generella bestämmelserna i SFL om föreläggande och överklagande tillämpas på deklarationsombud vid fastighetstaxeringen. Detta innebär bl.a. att en skattskyldig som i fastighetstaxeringsförfarandet har ett deklarationsombud och som vid vite föreläggs att personligen komma in med vissa uppgifter kommer att kunna överklaga föreläggandet. Däremot finns inte någon sådan möjlighet för en skattskyldig som inte har något deklarationsombud. Det är för att komma till rätta med denna inkonsekvens som regeringen nu föreslår att även vitesföreläggande enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska gälla omedelbart och kunna överklagas.

I propositionen föreslås även vissa ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, i syfte att genomföra rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (kallat fusionsdirektivet). Det nya fusionsdirektivet innehåller inga materiella ändringar i förhållande till det numera upphävda direktivet från 1990. Det nya fusionsdirektivet trädde i kraft den 15 december 2009. Ändringarna i IL innebär att hänvisningarna i den lagen till det numera upphävda fusionsdirektivet 90/434/EEG av den 23 juli 1990 ändras till att i stället avse det nu gällande fusionsdirektivet.

För att genomföra det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag föreslås att den hänvisning som görs i kupongskattelagen (1970:624) till rådets direktiv 90/435/EEG ändras till att gälla rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater. Det nya direktivet om moderbolag och dotterbolag trädde i kraft den 18 januari 2012. Endast smärre materiella ändringar har gjorts i det omarbetade direktivet i förhållande till det nu upphävda direktivet.

Slutligen föreslås en redaktionell ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Förslaget i propositionen om att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringen ska få överklagas bedöms inte ge upphov till några offentligfinansiella konsekvenser. Det väntas inte heller leda till någon nämnvärd ökad arbetsbörda för Skatteverket eller de allmänna förvaltningsdomstolarna. När det gäller företag och enskilda personer gör regeringen bedömningen att förslaget är positivt, eftersom prövningen av vitesförläggandet kan göras i ett tidigare skede, utan att den som föreläggandet riktas mot behöver riskera att vitet döms ut.

Övriga förslag bedöms inte få några offentligfinansiella effekter.

Utskottets överväganden

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:96 Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag