Socialförsäkringsutskottets betänkande

2011/12:SfU3

Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:142 Vissa socialförsäkringsfrågor.

I propositionen föreslås att Försäkringskassan ska överföra ålderspensionsavgifterna till Pensionsmyndigheten som i sin tur ska överföra dem till Första till Fjärde AP-fonderna.

Vidare föreslår regeringen att den övergångstid under vilken Försäkringskassan i stället för Pensionsmyndigheten ska handlägga ärenden på grund av Pensionsmyndighetens beslut om återkrav förlängs t.o.m. 2014.

Regeringen lämnar även förslag till vissa kompletteringar, följdändringar och rättelser i lagen (1991:1047) om sjuklön samt socialförsäkringsbalken och dess införandelag. Den föreslår även att tre äldre författningar ska upphävas.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012, förutom ändringarna i socialförsäkringsbalken och lagen om sjuklön som föreslås träda i kraft den 1 december 2011.

Propositionen har inte föranlett några motioner.

Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

2. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

4. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,

5. lag om upphävande av Kungl. Maj:ts förordning (1938:216) om livräntetillägg av statsmedel åt vissa livräntetagare enligt lagen den 5 juli 1901 angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete,

6. lag om ändring i förordningen (1950:295) om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m.,

7. lag om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.,

8. lag om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.,

9. lag om upphävande av lagen (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen, medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:142.

Stockholm den 29 september 2011

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (M), Mikael Cederbratt (M), Fredrik Lundh Sammeli (S), Lars-Arne Staxäng (M), Eva-Lena Jansson (S), Kurt Kvarnström (S), Ulf Nilsson (FP), Shadiye Heydari (S), Solveig Zander (C), Jasenko Omanovic (S), Saila Quicklund (M), Gunilla Nordgren (M), Annelie Karlsson (S), Magnus Ehrencrona (MP), Lars Gustafsson (KD), Per Ramhorn (SD) och Christina Höj Larsen (V).

Redogörelse för ärendet

I proposition 2010/11:142 föreslås att Försäkringskassan ska överföra ålderspensionsavgiften till Pensionsmyndigheten och att Försäkringskassan t.o.m. 2014 ska handlägga ärenden på grund av Pensionsmyndighetens beslut om återkrav. Regeringen lämnar även förslag bl.a. om vissa kompletteringar, följdändringar och rättelser.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag bl.a. om överföring av ålderspensionsavgifterna till Pensionsmyndigheten och att den övergångstid under vilken Försäkringskassan ska handlägga ärenden om återkrav på grund av Pensionsmyndighetens beslut förlängs t.o.m. 2014.

Propositionen

För att åstadkomma en större överensstämmelse mellan Pensionsmyndighetens årsredovisning och pensionssystemets årsredovisning föreslår regeringen att Försäkringskassan inte längre ska överföra ålderspensionsavgifterna till Första till Fjärde AP-fonderna utan i stället till Pensionsmyndigheten för vidare överföring till AP-fonderna. Därmed blir samtliga dessa avgifter bokförda hos Pensionsmyndigheten. Förslaget innebär också att Första till Fjärde AP-fonderna endast får en överföring av pensionsavgifter.

Under 2010 och 2011 ska Försäkringskassan övergångsvis sköta fordringshanteringen när det gäller återkrav som Pensionsmyndigheten beslutat om. Regeringen föreslår en förlängning av denna period t.o.m. 2014 eftersom det enligt Pensionsmyndigheten inte har varit möjligt att prioritera frågan om fordringshanteringen tillräckligt under myndighetens första år för att kunna ha en varaktig lösning färdig till 2012.

Regeringen lämnar även förslag till kompletterande följdändringar samt en rättelse i lagen (1991:1047) om sjuklön med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken. Vidare lämnas också förslag till vissa förtydliganden samt en komplettering i socialförsäkringsbalken. Därutöver görs även några rättelser i samma balk och dess införandelag.

Slutligen föreslås att tre äldre författningar, som inte längre tillämpas, ska upphävas och att följdändringar med anledning av detta ska göras i två författningar.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012, förutom ändringarna i socialförsäkringsbalken och i lagen om sjuklön som föreslås träda i kraft den 1 december 2011.

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött några invändningar i form av motionsyrkanden. Utskottet delar regeringens bedömning och tillstyrker förslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:142 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön,

2.    lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

3.    lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

4.    lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,

5.    lag om upphävande av Kungl. Maj:ts förordning (1938:216) om livräntetillägg av statsmedel åt vissa livräntetagare enligt lagen den 5 juli 1901 angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete,

6.    lag om ändring i förordningen (1950:295) om tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete m.m.,

7.    lag om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.,

8.    lag om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.,

9.    lag om upphävande av lagen (1967:866) med anledning av sammanslagning av medicinalstyrelsen, medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd och socialstyrelsen.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag