Socialförsäkringsutskottets betänkande

2011/12:SfU13

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:81 Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön.

I propositionen föreslår regeringen ett förtydligande av arbetsgivares sjuklöneansvar. En arbetsgivare ska inte vara skyldig att betala ut sjuklön vid sjukdom om arbetstagaren inte helt har återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag hos arbetsgivaren efter det att sjuklön för en hel sjuklöneperiod har betalats ut av arbetsgivaren.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Arbetsgivares ansvar för sjuklön

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:81.

Stockholm den 10 maj 2012

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (M), Mikael Cederbratt (M), Fredrik Lundh Sammeli (S), Lars-Arne Staxäng (M), Eva-Lena Jansson (S), Finn Bengtsson (M), Kurt Kvarnström (S), Ulf Nilsson (FP), Shadiye Heydari (S), Solveig Zander (C), Jasenko Omanovic (S), Saila Quicklund (M), David Lång (SD), Wiwi-Anne Johansson (V), Annelie Karlsson (S), Magnus Ehrencrona (MP) och Lars Gustafsson (KD).

Redogörelse för ärendet

I ärendet behandlar utskottet proposition 2011/12:81 Förtydligande av arbetsgivares sjuklöneansvar.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Utskottets överväganden

Arbetsgivares ansvar för sjuklön

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att en arbetsgivare inte ska vara skyldig att betala ut sjuklön vid sjukdom om arbetstagaren inte helt har återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag hos arbetsgivaren efter det att sjuklön för en hel sjuklöneperiod har betalats ut av arbetsgivaren.

Gällande ordning

Enligt 4 § lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL) ska sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Med sjukdom jämställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom. Vid bedömningen av om och i vilken utsträckning arbetsförmågan är nedsatt ska det särskilt beaktas om arbetstagaren på grund av sjukdomen är helt eller delvis förhindrad att utföra sitt vanliga arbete eller därmed jämförligt arbete.

Rätten till sjuklön gäller fr.o.m. den första dagen av anställningstiden. I 3 § SjLL anges dock att om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön när arbetstagaren har tillträtt anställningen och därefter varit anställd i fjorton dagar i följd. Den första dagen i en sjukperiod är en karensdag då ingen ersättning betalas ut. Arbetsgivaren betalar sjuklön de följande 13 dagarna. Efter sjuklöneperioden, från dag 15 i sjukperioden, betalas sjukpenning ut från Försäkringskassan.

En sjuklöneperiod börjar inte om arbetstagaren inte avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren. Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats ska sjuklöneperioden omfatta endast så många dagar att den tillsammans med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör 14 kalenderdagar.

I 4 a § SjLL anges att en arbetsgivare inte är skyldig att betala sjuklön för sådan tid som arbetstagaren omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken, dvs. då arbetstagaren arbetar med bibehållen sjukersättning enligt ett avräkningssystem, s.k. steglös avräkning.

Sjukpenning kan i normalfallet lämnas för högst 914 dagar. En försäkrad som inte längre kan få sjukpenning efter 914 dagar erbjuds att delta i arbetslivsintroduktion (ALI). Den som inte bedöms kunna fortsätta i andra arbetsmarknadspolitiska program efter ALI eller som på grund av sjukdom måste avsluta ALI kan återvända till sjukförsäkringen.

Propositionen

I propositionen föreslås att en arbetsgivare inte ska vara skyldig att betala ut sjuklön vid sjukdom om arbetstagaren inte helt har återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag hos arbetsgivaren efter det att sjuklön för en hel sjuklöneperiod har betalats ut av arbetsgivaren. Om den anställde har beviljats ledighet av annan anledning än sjukdom, t.ex. vid föräldraledighet eller ledighet för tandläkarbesök, ska den anställde anses helt ha återgått i arbete om han eller hon har utfört arbete den resterande tiden. När det bedöms i vilken utsträckning arbetsförmågan är nedsatt bortses, enligt gällande praxis, från sådan nedsättning som arbetstagaren får ersättning för i form av aktivitetsersättning, sjukersättning eller livränta enligt bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Detta bör även gälla när det bedöms om en arbetstagare har återgått helt i arbete hos arbetsgivaren, och föreslås därför uttryckligen anges i sjuklönelagen.

Förslaget får enligt propositionen även betydelse om en anställd varit sjukskriven under t.ex. en graviditet och på nytt är sjukskriven i omedelbar anslutning till att föräldraledigheten upphör.

I propositionen anges att de personer som berörs av förslaget är främst de som har haft sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning under den maximala tiden som dessa ersättningar kan betalas ut. Antalet personer bland dessa som beviljas en ny period med sjukpenning utan att ha återgått i arbete minst en dag beräknas till 2 200 för andra halvåret 2012, och av dessa beräknas 37 procent, dvs. ca 800 personer, ha en anställning som omfattas av sjuklönelagen. För dem behöver arbetsgivaren således inte betala ut sjuklön. Sjukpenningutgifterna, som beräknas öka med 6 miljoner kronor 2012, har beaktats i budgetpropositionen för 2012.

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött några invändningar i form av motionsyrkanden. Utskottet delar regeringens uppfattning att det bör klargöras att arbetsgivaren inte ska vara skyldig att betala ut sjuklön om arbetstagaren inte har återgått helt i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalat ut sjuklön för en hel sjuklöneperiod.

Utskottet tillstyrker därmed regeringens förslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:81 Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag