Civilutskottets betänkande

2011/12:CU8

Enklare avbetalningsköp m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:28 Enklare avbetalningsköp m.m. och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Vid avbetalningsköp ska parterna upprätta ett dokument med vissa uppgifter för att säljaren ska kunna återta varan genom handräckning, om köparen inte betalar. Enligt nuvarande reglering ska dokumentet upprättas i pappersform och skrivas under av parterna. I propositionen föreslår regeringen att dokumentet även ska kunna upprättas elektroniskt och signeras av köparen med en elektronisk signatur.

I propositionen föreslås även vissa ändringar när det gäller reglerna i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) om avräkningen mellan näringsidkaren och konsumenten när konsumenten ångrar ett distansavtal om en finansiell tjänst. Förslaget innebär att den svenska regleringen kommer att vara i linje med den som gäller i andra medlemsstater i EU.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 mars 2012.

I propositionen behandlas även frågan om rättigheter och skydd för den enskilde vid tillhandahållande av tjänster i offentlig verksamhet. Regeringen redovisar vidtagna och planerade åtgärder. Också behovet av att utvidga konsumenttjänstlagen (1985:716) till att omfatta ytterligare tjänster tas upp.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionsyrkandet.

I betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Enklare avbetalningsköp m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,

2. lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

3. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:28 punkterna 1–3 och avslår motion 2011/12:C5.

Reservation (SD)

Stockholm den 19 januari 2012

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Carina Ohlsson (S), Eva Bengtson Skogsberg (M), Hillevi Larsson (S), Margareta Cederfelt (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Ola Johansson (C), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V) och Thomas Finnborg (M).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

När Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal (konsumentkreditdirektivet) genomfördes i svensk rätt genom en ny konsumentkreditlag (2010:1846) avskaffades kravet på att ett kreditavtal ska ingås skriftligt och undertecknas eller signeras elektroniskt av konsumenten (prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80). I samband med genomförandet uppkom frågan om man skulle avskaffa kravet vid handräckning för återtagande av en vara på att kreditgivaren kan uppvisa en av parterna upprättad och underskriven handling om kreditköpet. De överväganden som gjordes då kom inte att leda fram till några förslag om förändrade regler.

En annan nyhet som genomförandet av konsumentkreditdirektivet föranledde var införandet av en generell rätt för konsumenten att ångra ett kreditavtal. Genomförandet väckte frågan om hur ångerrättens verkningar förhöll sig till motsvarande regelverk i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det kunde konstateras att flertalet andra medlemsstater genomfört de bakomliggande direktivbestämmelserna om ångerrätten vid distansavtal om finansiella tjänster till konsumenter på ett något annorlunda sätt. Europeiska kommissionen har också framfört synpunkter på det svenska genomförandet. Kommissionen gör gällande att bestämmelsen i 3 kap. 11 § distans- och hemförsäljningslagen om avräkningen mellan näringsidkaren och konsumenten inte är förenlig med direktivet och har inlett en process mot Sverige.

I syfte att behandla de nu nämnda frågorna utarbetades inom Justitiedepartementet departementspromemorian Enklare avbetalningsköp (Ds 2011:11). I promemorian lämnades också ett förslag om att distans- och hemförsäljningslagens undantag för s.k. bostadskrediter lagtekniskt anpassas till sin motsvarighet i konsumentkreditlagen. Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för förslagen i propositionen.

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – att riksdagen antar de förslag till ändringar i lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., distans- och hemförsäljningslagen och konsumentkreditlagen som har lagts fram i propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Med anledning av propositionen har en motion väckts. Motionsförslaget finns i bilaga 1.

Utskottets överväganden

Enklare avbetalningsköp m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionsyrkandet. Jämför reservation (SD).

Propositionen

Vid avbetalningsköp ska parterna upprätta ett dokument med vissa uppgifter för att säljaren ska kunna återta varan genom handräckning, om köparen inte betalar. Enligt nuvarande reglering ska dokumentet upprättas i pappersform och skrivas under av parterna. I propositionen föreslår regeringen att formkraven ändras så att uppgifterna rörande avbetalningsköpet även ska kunna dokumenteras elektroniskt. Dokumentet ska i sådana fall signeras av köparen med en avancerad elektronisk signatur. Avskaffandet av kraven på skriftlighet och undertecknande gör att det blir enklare att ingå avbetalningsköp på distans, t.ex. via internet. I syfte att ytterligare förenkla hanteringen föreslår regeringen också att kravet på angivande av kreditkostnaden i dokumentet slopas. Med en sådan förenkling anpassas också informationskraven till kraven vid ingående av avtal om konsumentkredit.

I propositionen föreslås även vissa ändringar när det gäller reglerna i distans- och hemförsäljningslagen om avräkningen mellan näringsidkaren och konsumenten när konsumenten ångrar ett distansavtal om en finansiell tjänst. När konsumenten ångrar ett distansavtal om en finansiell tjänst, har näringsidkaren rätt till ersättning från konsumenten för den tillhandahållna tjänsten. Enligt förslaget ska den begärda ersättningen stå i proportion till omfattningen av den tillhandahållna tjänsten, jämförd med den fullständiga tjänsten enligt avtalet. Kostnader som konsumenten betalat, t.ex. ansökningsavgifter eller provision, ska alltså proportioneras. Förslaget innebär att den svenska regleringen kommer att vara i linje med den som gäller i andra medlemsstater i EU. I klargörande syfte och som en konsekvens av att ångerrätten vid distansavtal om konsumentkredit regleras uttömmande i konsumentkreditlagen föreslås också att det av lagtexten ska framgå att ersättningsanspråket måste vara hänförligt till tiden innan ångerrätten utövades.

Vidare föreslås att distans- och hemförsäljningslagens undantag från ångerrätten för bostadskrediter ska anpassas till den motsvarande regleringen i konsumentkreditlagen. Härigenom klargörs att undantaget även omfattar andra slags hypotekskrediter än dem som nämns uttryckligen, t.ex. lån med säkerhet i andel i bostadsförening.

Propositionen innehåller också förslag till vissa redaktionella ändringar m.m.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2012. De nya bestämmelserna i distans- och hemförsäljningslagen ska vara tillämpliga enbart på avtal som har ingåtts efter ikraftträdandet.

I propositionen behandlas även frågan om rättigheter och skydd för den enskilde vid tillhandahållande av tjänster i offentlig verksamhet. Också behovet av att utvidga konsumenttjänstlagen till att omfatta ytterligare tjänster tas upp. Våren 2005 (bet. 2004/05:LU8, rskr. 2004/05:155) och våren 2006 (bet. 2005/06:LU33, rskr. 2005/06:377) tillkännagav riksdagen för regeringen att det i syfte att stärka konsumenternas ställning inom den offentligt finansierade sektorn borde göras en översyn av lagstiftningen för att så långt som möjligt ge bl.a. konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen och produktsäkerhetslagen en enhetlig och konkurrensneutral tillämpning på de olika sektorerna i ekonomin.

I propositionen gör regeringen följande bedömning. Regeringen har under de senaste åren genomfört flera reformer i syfte att öka valfriheten och stärka den enskildes ställning på tjänsteområden som är offentligt finansierade, bl.a. inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. Reformerna har bl.a. inneburit större möjligheter att välja och byta utförare av tjänster. Regeringen avser att fortsätta arbeta med frågor om ökad valfrihet och konkurrens när det gäller tjänster i offentlig verksamhet. I samband med detta arbete kommer regeringen att bevaka att den enskilde får ett ändamålsenligt skydd och erbjuds de rättigheter som behövs.

Motionen

I motion 2011/12:C5 av Carina Herrstedt (SD) föreslås ett tillkännagivande om att det vid handräckning för att återta en vara enligt 15 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. alltid ska anlitas sakkunniga vid värdering av varor som förmodas överstiga ett värde av 10 000 kr.

Utskottets ställningstagande

I den motion som väckts med anledning av propositionen anförs inte någonting mot att riksdagen antar regeringens lagförslag. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

När det gäller motionsyrkandet vill utskottet anföra följande. Vid handräckning för att återta en vara, ska Kronofogdemyndigheten enligt 15 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. värdera varan. Om det behövs får en eller flera sakkunniga anlitas för att biträda vid värderingen. Bestämmelsen har sitt ursprung i 1915 års lag om avbetalningsköp. Motsvarande regler om att sakkunnig person vid behov får anlitas för värdering av egendom finns i utsökningsbalken när det gäller utmätning av lös egendom (6 kap. 9 §) och av fast egendom (12 kap. 3 §). Även i 45 § konsumentkreditlagen hänvisas till 15 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. vad avser vissa frågor om handräckning.

Den aktuella bestämmelsen om anlitande av sakkunniga motsvarar således vad som även i andra fall gäller vid Kronofogdemyndighetens värdering av egendom. Att i enlighet med motionsförslaget införa en bestämmelse om att sakkunniga alltid ska anlitas vid värdering av varor som förmodas ha ett värde som överstiger 10 000 kr skulle enligt utskottets mening innebära att handräckningsförfarandet skulle bli mer kostsamt och ta längre tid. Utskottet vill även erinra om att enligt 16 § första stycket lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. får ett beslut om handräckning överklagas hos tingsrätten. Vidare är en köpare eller säljare som är missnöjd med värderingen eller annan åtgärd vid handräckningen, enligt andra stycket samma paragraf, oförhindrad att väcka talan mot den andre vid domstol. Mot denna bakgrund anser inte utskottet att det finns skäl att föreslå någon åtgärd från riksdagen med anledning av motionärens förslag, varför motion 2011/12:C5 bör avslås.

Utskottet har inte något att erinra mot regeringens bedömning vad gäller frågan om rättigheter och skydd för den enskilde vid tillhandahållande av tjänster i offentlig verksamhet.

Reservation

Enklare avbetalningsköp m.m. (SD)

av Carina Herrstedt (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar

– dels regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,

2. lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

3. lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846),

– dels tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:28 punkterna 1–3 och motion 2011/12:C5.

Ställningstagande

När det gäller regeringens lagförslag anser jag, i likhet med majoriteten, att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

Avbetalningsköp är en sedan lång tid vanligt förekommande typ av köp. När en vara säljs på avbetalning har säljaren möjlighet att förbehålla sig rätten att återta varan, om köparen inte betalar. Vid handräckning för att återta en vara ska Kronofogdemyndigheten, enligt 15 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., värdera varan. Om det behövs får en eller flera sakkunniga anlitas för att biträda vid värderingen. Jag anser att det är av vikt att det vid handräckningen för att återta en vara säkerställs att det sker en professionell bedömning av varans värde. Enligt min mening bör sakkunniga alltid anlitas vid värdering av varor som förmodas överstiga ett värde av 10 000 kr. Jag anser därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag med detta innehåll.

Vad jag nu anfört bör riksdagen, med bifall till proposition 2011/12:28 punkterna 1–3 och motion 2011/12:C5, som sin mening ge regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:28 Enklare avbetalningsköp m.m.:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846).

Följdmotionen

2011/12:C5 av Carina Herrstedt (SD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anlita sakkunniga vid värdering vid handräckning av varor som förmodas överstiga ett värde av 10 000 kr.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag