Civilutskottets betänkande

2011/12:CU4

Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister.

I propositionen föreslår regeringen att lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister (försökslagen) ska ersättas med en ny permanent lag.

Enligt den nya lagen ska Konsumentombudsmannen kunna biträda en konsument vid allmän domstol eller hos Kronofogdemyndigheten som ombud i en tvist med en näringsidkare, om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Lagens särskilda regler om rättegångskostnader gör förfarandet i stort sett kostnadsfritt för konsumenten. Kostnadsskäl ska därmed inte hindra konsumenter från att driva mål av principiellt intresse. Den nya lagen motsvarar vad som gäller enligt försökslagen.

Propositionen innehåller också förslag till konsekvensändringar i vissa lagar med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande och att andra EU-rättsakter har ersatts eller ändrats. Vidare föreslås lagändringar av redaktionell karaktär.

Den nya lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2012.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister,

2. lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

3. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),

4. lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister,

5. lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451),

6. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:164 punkterna 1–7.

Stockholm den 10 november 2011

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Jan Ertsborn (FP), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Carina Ohlsson (S), Eva Bengtson Skogsberg (M), Margareta Cederfelt (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Ola Johansson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V), Katarina Köhler (S) och Rose-Marie Carlsson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

En sakkunnig person på området fick i mars 2010 i uppdrag att utvärdera lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister. Uppdraget redovisades i december 2010 i promemorian Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister (Ds 2010:48). Promemorian har remissbehandlats och ligger till grund för förslagen i propositionen.

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – att riksdagen antar det förslag till ny lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister och de förslag till konsekvensändringar m.m. i ett antal lagar som har lagts fram i propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

Lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister (försökslagen) trädde i kraft den 1 december 1997 (prop. 1996/97:104 och bet. 1996/97:LU21). Lagen är tidsbegränsad och gäller efter tre förlängningar till utgången av december 2011.

Försökslagen ger Konsumentombudsmannen rätt att i en tvist mellan en konsument och en näringsidkare biträda konsumenten som ombud vid allmän domstol och hos Kronofogdemyndigheten. Eftersom lagen införde ett nytt institut på konsumentområdet, ansågs det viktigt att kunna utvärdera verksamheten och bedöma behovet och värdet av ett varaktigt system där Konsumentombudsmannen biträder enskilda konsumenter. Försökslagen gjordes därför tidsbegränsad.

När försökslagen infördes begränsades dess tillämpningsområde till finansiella tjänster. Genom en lagändring 2006 utvidgades tillämpningsområdet till att omfatta tvister på hela konsumentområdet. Samtidigt förtydligades i vilka fall Konsumentombudsmannen får medverka som ombud för en konsument med stöd av lagen. Förutsättningarna för detta är numera att tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller att det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Det sistnämnda kan t.ex. avse fall då tvisten är av betydelse för en större grupp konsumenter. Med anledning av ändringarna gjordes bedömningen att lagen borde fortsätta att vara av försökskaraktär (prop. 2005/06:105 och bet. 2005/06:LU33).

Försökslagen syftar främst till att få till stånd vägledande domstolsavgöranden inom det konsumenträttsliga området. Den ska också främja prövningen av andra tvister som har ett allmänt konsumentintresse.

Om Konsumentombudsmannen beslutar att biträda konsumenten som ombud, gäller enligt försökslagen särskilda regler om rättegångskostnaderna. I princip svarar staten för såväl konsumentens egna rättegångskostnader som – för den händelse konsumenten förlorar tvisten – motpartens rättegångskostnader.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att försökslagen ska ersättas av en ny permanent lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister. Den nya lagen ska ha samma innehåll som försökslagen, med undantag av att en reglering av rättshjälpsfrågor förs över till rättshjälpslagen.

Enligt regeringens mening finns det också i fortsättningen behov av den verksamhet som Konsumentombudsmannen i dag bedriver med stöd av försökslagen. Lagen har gällt i nästan fjorton år, vilket är en lång tid för en försöksverksamhet. Erfarenheterna av lagen visar att den fungerar väl och att det i de enskilda fallen går att åstadkomma avsedda resultat. Mot denna bakgrund saknas skäl att förlänga försöksverksamheten. Regeringen anser att tiden i stället är mogen för en permanent reglering av Konsumentombudsmannens medverkan i de aktuella tvisterna.

Propositionen innehåller också förslag till konsekvensändringar i vissa lagar med anledning av att Lissabonfördraget trätt i kraft och att andra EU-rättsakter har ersatts eller ändrats. Vidare föreslås lagändringar av redaktionell karaktär.

De föreslagna lagarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2012. Den nya lagen om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister ska tillämpas även på ärenden enligt försökslagen som har inletts före utgången av 2011. Dessutom ska en övergångsbestämmelse till försökslagen upphävas så att försökslagen inte tillämpas samtidigt med den nya lagen. Detta ska ske den 31 december 2011. Äldre sekretessbestämmelser ska fortfarande gälla för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering innan den nya lagen träder i kraft.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta de lagförslag som lagts fram.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619).

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451).

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag