Civilutskottets betänkande

2011/12:CU22

Upphävande av lagen om exploateringssamverkan

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:54 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan. Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Propositionen innehåller förslag om att lagen (1987:11) om exploateringssamverkan ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012. Lagen, som endast har tillämpats vid ett fåtal tillfällen sedan dess tillkomst, bedöms inte komma att tillämpas framöver och fyller inte heller i övrigt någon funktion.

Civilutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag. Utskottet föreslår också att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Upphävande av lagen om exploateringssamverkan

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan,

2. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

3. lag om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning,

4. lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149),

5. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

6. lag om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

7. lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader,

8. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:54 punkterna 1–8.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 22 mars 2012

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Jan Ertsborn (FP), Anti Avsan (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Hillevi Larsson (S), Margareta Cederfelt (M), Jonas Gunnarsson (S), Ola Johansson (C), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Otto von Arnold (KD), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V), Thomas Finnborg (M), Katarina Köhler (S) och Elin Lundgren (S).

Redogörelse för ärendet

Regeringen beslutade 1992 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor i plan- och bygglagen (1987:10). Utredningen antog namnet Plan- och byggutredningen. Bland de uppgifter som utredaren fick ingick att se över lagstiftningen om plangenomförande (dir. 1994:65). Översynen skulle bl.a. belysa frågan om det även fortsättningsvis är lämpligt att ha reglerna om exploateringssamverkan i en särskild lag – lagen (1987:11) om exploateringssamverkan – eller om lagens huvudsyften kan tillgodoses genom ändring i annan lagstiftning. Utredarens förslag i dessa delar presenterades i november 1996 i utredningens slutbetänkande Översyn av PBL och va-lagen (SOU 1996:168). Betänkandet har remissbehandlats.

Plan- och byggutredningens betänkande och inkomna remissyttranden överlämnades sedermera till den parlamentariskt sammansatta kommittén – PBL-kommittén – som regeringen fattade beslut om 2002 (dir. 2002:97). Kommittén behandlade frågan om exploateringssamverkan i sitt slutbetänkande Får jag lov? Om planering och byggande (SOU 2005:77). Betänkandet har remissbehandlats.

Regeringskansliet har vidare i samverkan med Lantmäteriet genomfört en enkätundersökning för att studera om och i vilken utsträckning lagen om exploateringssamverkan har tillämpats efter det att Plan- och byggutredningen lämnade sitt slutbetänkande. Undersökningen har riktat sig till lantmäterikontor i olika delar av landet.

Innehållet i Plan- och byggutredningens och PBL-kommitténs slutbetänkanden samt de uppgifter som har kommit fram genom den av Regeringskansliet initierade enkätundersökningen har legat till grund för de överväganden och förslag som har redovisats i departementspromemorian – Upphävande av lagen om exploateringssamverkan (Ds 2011:13) – som utarbetats inom Socialdepartementet under våren 2011. Departementspromemorian har remissbehandlats.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande över lagförslagen. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Upphävande av lagen om exploateringssamverkan

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag om att upphäva lagen om exploateringssamverkan och om följdändringar i annan lagstiftning.

Bakgrund

Lagen om exploateringssamverkan (1987:11) trädde i kraft den 1 juli 1987, dvs. samtidigt med plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. Syftet med lagen var att skapa ett i förhållande till de plangenomförandeinstrument som av tradition har funnits alternativt sätt att genomföra kommunala planintentioner.

Enligt lagen om exploateringssamverkan kan fastighetsägare inom ett område frivilligt gå samman och i egenskap av exploatör genomföra ett utbyggnadsprojekt från planläggning fram till byggklar tomt. Lagen innehåller bl.a. regler om utbyggnad av gemensamma anläggningar och om ett särskilt värdeutjämningssystem, vars syfte är att frigöra planutformningen från den gällande fastighetsindelningen och således ge förutsättningar för bättre detaljplaner.

Lagen om exploateringssamverkan hänger intimt samman med plan- och bygglagen (2010:900), fastighetsbildningslagen (1970:988) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Propositionen

I propositionen föreslås att lagen (1987:11) om exploateringssamverkan ska upphävas.

I propositionen framhålls att lagen om exploateringssamverkan endast har tillämpats några få gånger sedan lagens tillkomst och inte, såvitt känt, vid något tillfälle sedan 1996. Lagen bedöms inte komma att tillämpas framöver och fyller inte heller i övrigt någon funktion. Ett upphävande av lagen kan därför ses som ett naturligt steg i regeringens regelförenklingsarbete inom plan- och byggområdet. Någon ny lagstiftning i lagens ställe bedöms inte behövas.

Regeringen föreslår att lagen om exploateringssamverkan ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012. Den upphävda lagen ska dock fortfarande gälla för ärenden som har påbörjats före den 1 juli 2012.

Regeringen föreslår även följdändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning, anläggningslagen (1973:1149), lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader samt i plan- och bygglagen (2010:900).

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött invändningar i någon motion eller vid utskottets beredning av ärendet. Civilutskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen. Utskottet föreslår också att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:54 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149).

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:1152) om förmånsrätt för fordringar enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader.

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag